پايان نامه بررسي«همياري هاي اقتصادي(خانوادگي) در تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي«همياري هاي اقتصادي(خانوادگي) در تهران  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 82 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي«همياري هاي اقتصادي(خانوادگي) در تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول-کلیات پژوهش
مقدمه 2
بيان موضوع 3
اهميت و ضرورت 5
پيشينه تحقيق 7
هدفهاي پژوهش 9
سوالهاي پژوهش 10
تعريف مفاهيم 10
صندوق قرض الحسنه 11
پایگاه اقتصادی- اجتماعی 12
وضعیت جغرافیایی شهر تهران 12
منطقه مورد مطالعه 14

فصل دوم-ادبیات تحقیق
مقدمه 18
درآمدی بر همياري 19
تعريف همياري 21
انواع همیاری 23
گونه آمیزی یاریگریها 24
خود- همیاری 24
خود-دگریاری 27
پیشینه تعاون و همیاری 28
پیشینه همیاری در ایران 29
همياري در ادبيات فارسي و ضرب المثلها 30
نگرش ادیان به همیاری 32
نگرش دین اسلام به قرض الحسنه 34
مفهوم قرض 34
همدلی 38
همدردی در قرآن 40
همدردی در سیره امامان 41
شیوه های همیاری در کشورهای دیگر 42
چین باستان 43
یونان باستان 44
همياري 45
انجمنهای نژادی 47
اسامي گوناگون همياري 49
همياري در گروه هاي انساني 50
همياري در جوامع سنتي 53
آيين هاي همياري 58
کارکردهای همیاری 64
کارکرد اجتماعی 65
کارکرد اقتصادی 66
کارکرد فرهنگی 66
کارکرد روانی 66
چهارچوب نظری 66
مکتب کنش متقابل نمادین 67
نظر دوركيم در مورد همياري 68
شیوه های دیگر از همیاری 69
فصل سوم-روش تحقیق
مقدمه 71
روش پژوهش 71
جامعه مورد بررسي 71
نمونه و روش نمونه گیری 71
روش تحلیل داده ها 72
صندوق قرض الحسنه 72
نحوه تشکیل صندوق قرض الحسنه 72
کارکردهای صندوق قرض الحسنه 72
گروه های دیگر همیاری 75
مرکز خیریه شماره 1 76
برگزاری مراسم ختم انعام 77
شورایاری 77
وظایف انجمن شورایاری محله 78

فصل چهارم-یافته های تحقیق
مقدمه 81
بررسی سؤال اول پژوهش 81
بررسی سؤال دوم پژوهش 82
بررسی سؤال سوم پژوهش 82
بررسی سؤال چهارم پژوهش 83
بررسی سؤال پنجم پژوهش 83
بررسی سؤال ششم پژوهش 83
فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری 86
یافته ها 87
پیشنهادها 89
محدودیت ها 91
منابع 93

منابع

1- بيتس، دانيل و پلاگ، فرد، 1385 ، انسان شناسي فرهنگي، انتشارات علمي.

2- تهرانی، مصطفی،  1372، سیره نبوی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، تهران.

3- حر العاملی، محمد بن الحسن، 1403 ه، .وسائل الشیعه، کتابفروشی اسلامیه، تهران.

4- درایتی، مصطفی، 1413، معجم الفاظ غررالحکم و درر الکلم.

5- روح الاميني،محمود، 1385، گردشهر با چراغ، نشر عطار.

6- سادات، محمد علی،1377، اخلاق اسلامی؛تهران، انتشارات سمت.

7- شهرياري، علي حسين، 1380، حقوق تعاون ايران، آلمان، فرانسه، نشر پايگان.

8- طيبي، حشمت ا…، 1377، مباني جامعه شناسي و مردم شناسي ايلات و عشاير، انتشارات دانشگاه تهران.

9- فاستر، جرج. م، 1378، جوامع سنتي و تغييرات فني، ترجمه سيد مهدي ثريا، نشر كتاب فرا.

10- فربد، محمدصادق، 1383، درآمدي بر خانواده و نظام خويشاوندي، انتشارات پشوتن.

11- فرجاد، حسين، 1376، اصول و مباني جامعه شناسي، انتشارات اساطير.

12- فرهادي ، مرتضي ، 1388، انسان شناسي ياري گري، نشر ثالث.

13- فرهادي، مرتضي،1385، فرهنگ ياري گري در ايران، انتشارات مركز نشر دانشگاهي.

14- فرهادی، مرتضی، 1323، واره( درآمدی به مردم شناسی و جامعه شناسی تعاون)، چاپ سوم، شرکت سهامی انتشار.

15- فرهادی، مرتضی، 1373، فرهنگ یاریگری در ایران، جلد اول، مرکز نشر دانشگاهی

16- كريمي درمني، حميدرضا، 1389، زمينه ها و شيوه هاي ياري گري در ايران، انتشارات كندوكاو.

17- محتشم دولتشاهي، طهماسب، 1370، مباني علم اقتصاد ، انتشارات خجسته.

18- محمدزاده، اميد، 1387، پايان نامه شيوه هاي همياري در ايل (ايركوازي).

19- مطهری، مرتضی، 1379، آشنایی با علوم اسلامی، ج 2، تهران:صدرا، چ 23.

20- ميرنيا، سيد علي، 1378، فرهنگ مردم فولكلور ايران آداب و رسوم و عقايد و عادات، انتشارات پارسا.

21- نيك خلق، علي اكبر، 1382، جامعه شناسي روستايي، انتشارات چاپخش.

  چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی«همیاری های اقتصادی(خانوادگی) در تهران «مطالعه موردی مجیدیه شمالی منطقه 4» با روش مشاهده مشاركتي، مصاحبه در جامعه آماری کلیه شهروندان مجیدیه شمالی و حجم نمونه شامل سه گروه و 50 نفر(اعضای گروهها) که به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس و از بین گروههای تشکیل دهنده قرض الحسنه انتخاب شده اند، انجام شده است. سه گروه به نامهای گروه کیازاد، گروه رفیعی و گروه پویا اقدام به تشکیل صندوقهای قرض الحسنه بین خانمهای محل نموده اند که افراد در هر سن و به هر میزان تحصیلات در آن شرکت نموده اند. مبالغ ماهانه جهت قرعه کشی در هرگروه متفاوت می باشد.گروه کیازاد ده هزار تومان، گروه رفیعی 200 هزار تومان و گروه پویا 5 هزار تومان در هر ماه از افراد عضو جمع آوری می کنند،چند مرکز و شیوه همیاری دیگر مشاهده شده است: مرکز خیریه که فعالیت آن شامل تهیه جهیزیه، سیمونی، کمک به ازدواج جوانان و غیره  بوده و نوع دیگری از همیاری محلی به صورت برگزاری مراسم ختم انعام و جمع آوری پول برای نیازمندان از شیوه های بارز همیاری در مجیدیه شمالی می باشد. این همیاری کارکردهای روانی، اعتقادی،اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرد و روحیه تعاون و همیاری را تقویت می بخشد. نهادهای شورایاری که با کمک شهرداری تشکیل می شود، نیز جایی است برا یهمیاری و کمک به مشکلات شخصی مردم محله. انسان موجودی است اجتماعی و جامعه پذیری در نهاد وی قرار دارد. سازگاری با مشکلات و همزیستی با افراد بشر انسان را در مقابله با تنگناهای زندگی یاری داده است و برجسته ترین کارکرد این همیاری ها کارکرد اجتماعی و اعتقادی آن می باشد.مراکز خیریه شامل عموم بوده وافراد بیشتری را پوشش می دهد و صندوق های قرض الحسنه محدود به افراد سهیم در آن می باشد.

مفاهیم کلیدی: همکاری، قرض الحسنه،کارکرد اجتماعی، روانی، اقتصادی، انسجام اجتماعی

فصل اول

  مقدمه                                                                     

انسان موجودی است اجتماعی و اجتماعی بودن وی مستلزم ایجاد و گسترش رابطه با دیگران است. روابط انسان ها برای این که در جهت تأمین نیازهای اساسی، به برخورداری از یک زندگی سالم روانی-اجتماعی و رو به رشد بینجامد، و باید بر اساسی استوار شود که همه جنبه های مادی،معنوی ،دنیوی واخروی وی را مدّ نظر قرار دهد و دغدغه تأمین سعادت جامع و همه جانبه انسان را داشته باشد. در عصر حاضر «شهرنشینی» به مثابه یکی از پدیده های اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی به حساب می آید. شهروندان عموماً با سلایق و انگیزه های مختلف در جامعه شهری فعالیت می کنند. زندگی شهری جهت گسترش، تداوم و بقای خود مستلزم همکاری و همیاری تمامی مردم در تمام سطوح و ازهر طبقه می باشد.چرا که محیط زندگی در شهر بر طبق نیازهای همگان شکل می گیرد، لذا بر شهروندان لازم می باشد تا با وظایف شهروندی خود آشنا باشند، از امور شهر و منطقه و محله خود آگاهی داشته و نسبت به میزان توانمندی های خود در رفع مشکلات کوشا باشند، یکی از مهمترین جریاناتی که می تواند شهروندان هر محله را درگیر مسائل مربوط به محله خود بنماید، افزایش مشارکت مردم در امور محله و امور مربوط به خودشان است.

پیش شرط مشارکت مردم در امور مرتبط، خود باوری و اعتماد به تحول است. دگرگونی و تغییر بالتبع نخست، باید از اندیشه و بینش جمعی گذر کند و سپس عاطفه و احساس عمومی را برانگیزد و پس از آنکه بارور شد، به تغییر رفتار بینجامد(آقا بخشی، 1382). نخستین گام برای جلب مشارکت مردم حساس سازی آنها به مسائل و کیفیت زندگی جمعی و آگاه سازی آنها از برنامه های رشد و توسعه است، زیرا تا زمانی که مردم ضرورت یک مسئله را درک نکنند در فعالیت های مربوط به آن مشارکت نخواهند کرد و در صورت مشارکت و حضور فیزیکی در عرصه عمل به تدریج مشارکت از مفهوم و محتوای اصلی خود منحرف می شود. اما گذر از دو مرحله حساس سازی و آگاه سازی، افراد را برای حضور در فعالیت های جمعی به منظور تحلیل بهتر مسائل و راههای برون رفت از آن را مشکل، آماده می سازد، زیرا تا زمانی که افراد متحول نشوند، تحولی پدید نخواهد آمد. لازمه مشارکت طلبی مؤثر شهروندان، مقتدر سازی افراد است. حال اگر قدرت را عبارت از توانایی افراد در پیش بینی، کنترل و مشارکت در  محیط بدانیم، آن گاه می توان گفت مقتدرسازی فرآیندی است که طی آن افراد و اجتماعات می توانند چنین قدرتی را به کار گیرند و آن را به طور مؤثر در تغییر زندگی خود و محیط شان اعمال کنند. مقتدرسازی این گروه به معنای بسیج کردن توان های موجود در اجتماع است. ورود به این مرحله موجب تغییر رفتار افراد شود. این مرحله را می توان«توانمند شدن» نامید. این تغییر رفتار در واقع همان انجام مشارکت به به عنوان یک تمایل بلکه به عنوان وظیفه ای اجتماعی است. در این میان همکاری با سازمان های غیرحکومتی، سازمان های اجتماع و محله محور می تواند نقش مؤثری را ایفا کند. با توجه به نقش مردم در تقویت روحیه تعاون و افزایش هر چه بیشتر مشارکت آنان، تحقیق حاضر قصد دارد تا به بررسی شیوه های همیاری در منطقه 4 شهر تهران بپردازد.

 بيان موضوع :

اصولا همياري به معناي يكديگر را ياري كردن، همدستي و دستگيري است و معادل عربي آن«تعاون» مي باشد. همياري مي تواند موجب ارتباط افراد يك جامعه و پيدايش روحيه برادري و نوع دوستي در بين آنها شود. همياري در فرهنگ روستايي سابقه طولاني دارد. زيرا در مناطقي كه عدم مساعدت طبيعت، نيروي انساني را وادار به سعي و كوشش بيشتري كرد، همكاري نمايان تر است.تعاون و همياري پديده پيچيده اي نبوده و داراي سابقه طولاني است او در دوره هاي مختلف زندگي انسان هميشه بعنوان راه و وسيله مناسبي براي رفع مشكلات مورد استفاده قرار گرفته است و در آينده نيز بشر از آن سود خواهد برد.

بسياري از انديشمندان علوم اجتماعي بر اين عقيده اند كه انسان حيواني است اجتماعي.انسان به دليل فطرت اجتماعي خود و همچنين نياز و ضرورتهاي زندگي خود، از همان ابتدا در قالب گروه ها و جوامع به دور هم جمع شده و براي بقاء‌و دوام زندگي خويش با مساعدت و همكاري با يكديگر بر مشكلات خود غلبه كرده اند.

همیاری و یاری گری در جامعۀ شهری ایران خود به خودی و اختیاری نیست، بلکه بر پایۀ قواعد اجتماعی سنتی موجود شکل می­گیرد. این همیاری و یاری­گری براثر نفوذ مذهب در بین اجتماع شهری حالت فعال داشته به طوری که خود مردم دشواریهای اجتماعی را حل می­کردند و مساجد، زورخانه­ها، بازار و قهوه­خانه ها مرکز حل و فصل مشکلات اجتماعی بود.

نقش و نفوذ شبکه­های خویشاوندی در جامعۀ شهری ایران بر کسی پوشیده نیست که
می­توانند در امر یاری­گری و همیاری به یکدیگر دارای کارکردهای گوناگون باشند. بنابراین می­توان گفت که وقف، مسجد، گروه­های خویشاوندی، محلات، بازار و اصناف همگی از عوامل مهمی هستند که هستۀ اصلی نهاد مشارکت و یاری­گری جامعۀ شهری ایران بر حول آنها استوار است و اساس تعاون و رفتار شهرنشینان را تشکیل می­دهد.

در جامعه­های سنتی نیروی مؤثر در هماهنگی زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همانا گروه خویشاوندی است که به عنوان سازمانی همه کاره در سیاست، اقتصاد، آموزش، مذهب و تأمین نیازهای روانی تمام اعضایش تأثیر به سزای دارد؛ امّا به موازات گسترش شهرنشینی و پیچیدگی فزایندۀ ساختاری جوامع، نهاد خویشاوندی به تدریج اهمیت خود را از دست می­دهد و روابط اجتماعی به گونۀ «نخستین» که براثر عواطف انسانی و صمیمیت قرار دارد، جای خود را به روابط رسمی، خشک و حسابگرانه به گونۀ «دومین» می­دهد.

به عنوان مثال می­توان صندوقهای قرض الحسنۀ مردمی (غیررسمی) را نام برد که نمادی از همیاری اقتصادی در جامعۀ شهری امروز است.

این رفتار گروهی خردمندانه و خودجوش که معمولاً ناشی از عدم برقراری تعادل در دخل و خرج مردم به ویژه اقشار حقوق بگیر و کم درآمد با هر عنوان شغلی که دارد، دلالت بر همدلی، هم اندیشی، همت جمعی و به بیان دقیق تر همیاری در بین شهروندان در رفع نیازمندیهای یکدیگر دارد.

همچنین این همیاری ها در مراسم های گوناگون از جمله در مراسم مرگ و میر و عزاداریها، جشن­ها و عروسی­ها، تولد و خرید خانه، خرید جهیزیه و خرید سیسمونی نیز دیده می­شود که همه افراد از جان و دل و از سر اشتیاق به هم یاری می­رسانند و کمک می­کنند.

در پایان پی بردن به این مسئله که کارکرد و نقش این همیاریها در زندگی اجتماعی انسانها چه تأثیری دارد ، موجب کندوکاو در این مورد شده است.و به دنبال پاسخ دادن به این سؤال اساسی است: کارکرد و نقش همیاری در زندگی انسانها چیست؟

 اهميت و ضرورت:

هر خانواده­ای از منابع متعدد درآمد کسب می­کند که این درآمد محدود است یعنی مقدار معینی است و به هر مقدار که اراده کند، در اختیارش نیست و در عوض مخارجی دارد که برای انجام آن از درآمدهایش استفاده می­کند. افراد برای ادامه زندگی به کالاهای زیادی نیاز دارند و باید درآمد را به مصرف انواع کالاهای مورد نیاز مثل غذا، پوشاک، مسکن، آموزش، تفریحات و … اختصاص دهد. درست است که نیازهای افراد بی­نهایت است؛ اما همانطور که شما هم بارها در زندگی با آن برخورد کرده­اید، درآمدهای خانواده محدود است و همیشه مقدار محدودی از نیازهایش را می­تواند برآورده کند. این جا اولین سؤال در مبحث اقتصاد خانواده به وجود می­آید و آن این است که چگونه این درآمد را باید به مصرف انواع کالاها و خدمات اختصاص دهد؟

اصل هنر اقتصاد هم چگونگی تخصیص منابع محدود در دسترس جهت تأمین نیازهای محدود انسان ها است. مدیریت منابع مالی خانواده از مهم ترین وظایفی است که اغلب برعهده زنان مدیر و باتدبیر است.

یاری گری اجتماعی دستیابی آسان تر و مطلوب تر به مقاصد مشترک، از روزگاران کهن کم و بیش در همۀ جوامع انسانی معمول و مرسوم بوده و نقش ارزنده ای در بهبود مناسباتی انسانی داشته است. موضوع یاری گری اجتماعی با عنوان ضرورتی اساسی برای بهبود امور، کاهش مسائل و مشکلات و ضامن بقای انسانها مورد توجه ادیان الهی بوده و به اشکال مختلف محل تأکید و توصیف قرار گرفته است. یاری گری اجتماعی می­تواند در تحقق رشد و شکوفایی جامعه نقشی بسزا یافا کند. بدیهی است با گسترش فرهنگی همیاری، وحدت و همدلی بر جامعه حاکم و ابتکارها و خلاقیتها پدیدار می­گردد. بدون تردید در جهان امروز برای کسب توفیق و سرافرازی در کلیه مسایل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به یاری گری اجتماعی نیازمند است.

مقصد اعلی و هدف والای همیاری، جمع ارزشهای اخلاقی با هدفهای اقتصادی و رفع حوایج مشترک افراد در نظامی مبتنی بر فضیلت است. قلمرو شمول نظام همیاری، تمام رشته­های فعالیت اقتصادی خانواده است و استقرار آن با تشکیل و توسعۀ تدریجی گروه­های همیاری، از طریق گروها و افرادی که احساس احتیاج به این نوع نیازهای خانوادگی را دارند، میسر می­گردد.

مطالعه و توجه به شيوه هاي همياري و تقويت آن مي توان گامي در جهت سازماندهي و مديريت بردارد.

همكاري و مشاركت نيز از جمله مسائلي است كه در چند دهه اخير و همزمان با طرح مقوله برنامه ريزي، به عنوان يكي از محورهاي برنامه مدنظر بوده است از سالهاي 1960 و 1970 به بعد كه توسعه مفهومي گسترده تر پيدا كرده است، مشاركت نيز از اهميت بيشتري برخوردار شد. تا جائيكه بعضي از صاحبنظران توسعه را مترادف با همكاري و مشاركت مي دانند.

موضوع همكاري مردم در روند توسعه، مورد توجه بسياري از دولتمردان كشورهاي در حال توسعه است، چرا كه توسعه فقط رشد نيست و صرفاً شامل سرمايه گذاريهاي كلان نمي شود، بلكه اين سرمايه گذاري بايد به استفاده بهينه از منابع انساني همراه باشد و اين مهم از طريق مشاركت صورت مي گيرد. بنابراين مشاهده مي شود كه همكاري و مشاركت در اساسي ترين مسائل اجتماعي تأثيرگذار است.

پيشينه تحقيق:

در اين زمينه، تحقيقات زيادي انجام نشده است. با مراجعه به كتابخانه ملي و كتابخانه دانشگاه تهران و همينطور كتابخانه دانشگاه آزاد واحد تهران مركز دو تحقيق دراین زمینه به طور غیر مستقیم، انجام شده است.

پایان نامه ای تحت عنوان انواع همیاری درایل ایرکوازی به نوشتۀ امیدمحمودزاده در سال 1388 از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز نیز کمکی نه چندان زياد امّا مفید برای من برای پیشبرد تحقیق حاضر داشته است.

در این پایان نامه به انواع همیاری در ایل به خصوص پرداخته و نکاتی که در این پایان نامه به انواع همیاری در این ایل پرداخته و نکاتی که در این پایان نامه در باب  همیاری و انواع آن بود در کتابهای فوق الذکر نیز دیده می شد و چیز قابل ذکری در این مورد نیست چون تکراری می­شود.

اما كتابهاي بسياري در اين زمينه مشاهده كردم از جمله كار ارزشمند آقاي مرتضي فرهادي فرهنگ ياري گري در ايران و كار ديگري از او به نام انسان شناسي ياري گري كه كمك شاياني به محقق در اين زمينه كردند و همين طور كتاب زمينه ها و شيوه هاي ياري گري در ايران به نوشته حميدرضا كريمي درمني در پيشرفت  این تحقيق موثر بوده است.

مرتضی فرهادی در کتاب انسان شناسی یاریگری به مطالب زیادی در مورد همیاری پرداخته از جمله همیاری در بین جانوران که نمونۀ بسیار زیبایی را در صفحۀ 121 این کتاب ذکر کرده است، که جالب و خواندنی است. «نوع دیگری از همیاری شناخته شده بین نوعی از مورچگان به نام «سیوس[1] و شته ها وجود دارد. این مورچگان تخم­های زمستانی شته را تا بهار در مورچه دانی ها حفظ می­کنند تا اینکه شته ها سر از تخم باز کنند. آن وقت مورچه­ها، شته ها را روی گیاهان منتقل کرده و گماشتگانی بر آنها می­گمارند و از آنها در برابر دشمنان حفاظت می­کنند و متقابلاً از فضولات شیرین آنها استفاده می­کنند.»

و در ادامۀ کتاب به پیشینۀ یاریگری در تاریخ آدمیان پرداخته و به گونه شناسی همیاری و تعاونی­های سنتی نیز پرداخته است. در فصل هشتم این کتاب مسئلۀ مهم و جالبی را بیان کرده و آن همه گاهی و همه جایی بودن انواع همیاری و یاریگری است.

و در فصلهای پایانی کتاب نگاهی به مشارکت زنان با محور اصلی همیاری داشته است.

در صفحۀ 510 کتاب می­نویسد که زنان ایرانی گذشته از واره های کهنسال شیر و واره های نوبنیاد پول از روزگاران کهن تاکنون در واره های کار نیز فعالانه شرکت داشته اند. واره را زمانی تشکیل می­داند که در کارهای زنانه، نیروی زنان یک خانواده برای انجام آن ناکافی و یا زمان برای اجرای آن تنگ بوده است و در زمان حال نیز این واره­های کار را می­توانیم به وضوح در وارۀ پول مشاهده کنیم که زنان فامیل برای رسیدن زودتر به پول این واره را راه­اندازی کرده­اند و از صندوق­های قرض الحسنه فامیلی و … را تشکیل داده­اند.

در کتاب دیگر او به نام فرهنگ یاریگری که در روستاهای ایران تحقیق وسیعی را انجام داده­اند و همیاریهای سنتی و روستایی را مورد بررسی قرار داده اند که مهمترین آن شیرواره بوده است.

انواع همیاری را در کاشت و برداشت محصولات روستاییان از قبیل نشاء زدن، برنجکوبی و … مورد بررسی قرار داده است.

و کتاب دیگری که کمک زيادي به پیشرفت این تحقیق داشته کتاب «زمینه ها و شیوه­های یاریگری در ایران» به نوشته حمید رضا کریمی درمنی است. در کلیات بخش یکم می­نویسد: «از آن­جا که همکاری و همیاری جزئی جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی است و در هر جامعه ای تحت تأثير عوامل محیطی، اجتماعی، و فرهنگی به شکل های مختلفی پدیدار می­شود لذا به درستی پدیده­ای است اجتماعی با زمینه­ها و ابعاد بسیار، ابعادی نظیر جامعه شناختی، اقتصادی، دینی و …»

در فصلهای مختلف به پیشینه و ریشه های همیاری و تعاون در جامعه بشری، نگرش ادیان به همیاری، تعاونی های سنتی در ایران و شیوه های یاریگری در جامعه شهری ایران و … پرداخته است. در فصل دهم با عنوان (شیوه های همیاری و یاری گری در جامعۀ شهری ایران) بیان می کند که «مطالعات اسنادی و میدانی نشان می­دهد که در شهرهای تاریخی ایران همکاری و همیاری به صورت ساده و عملی از قدیمترین زمانها به شکل­های گوناگون وجود داشته و هم اکنون نیز علی­رغم تحولاتی که در چند دهۀ اخیر در شهرها به وقوع پیوسته است، جلوه­هایی از آن در بین مردم در قالب وقف، مساجد، زورخانه­ها، گروه های خویشاوندی وجوددارد که براثر مداومت به صورت یک سنت نیکو و ارزش اجتماعی درآمده است؛ صندوقهای قرض الحسنه، مراسم گل ریزان از مصداقهای بارز آن است و به بررسی آنها نیز پرداخته است.

هدفهاي پژوهش

هدف کلی: بررسي و شناخت شيوه هاي همياري هاي اقتصادي در منطقه 4 تهران» می باشد.

اهداف فرعی:

1) شناسایی ابعاد الگوی همیاری اقتصادی خانوادگی؛

2) تحلیل نقش ملاک سنتی در همیاری اقتصادی خانوادگی؛

3) مطالعه نقش الگوی طبقه اقتصادی در همیاری اقتصادی خانوادگی؛

4) بررسی نقش الگوی تحصیلی در همیاری اقتصادی خانوادگی؛

5- توصیف نقش الگوی منطقه زندگی همیاری اقتصادی خانوادگی؛

[1] – sious

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122