پايان نامه بررسي آثار و احکام حقوقي اعتبارات اسناديِ قابل انتقال و اتکايي در حقوق تجارت بين الملل

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي آثار و احکام حقوقي اعتبارات اسناديِ قابل انتقال و اتکايي در حقوق تجارت بين الملل یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 119 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي آثار و احکام حقوقي اعتبارات اسناديِ قابل انتقال و اتکايي در حقوق تجارت بين الملل بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه2
فصل اول : کلیات
بخش اول: تاریخچه و زمینه های پیدایش 4
بخش دوم: انواع روش های پرداخت وجه 5
بخش سوم: تعریف و ماهیت اعتبار اسنادی 8
گفتار اول: تعریف 8
گفتار دوم: ماهیت اعتبار اسنادی 9
بخش چهارم: ویژگی ها،معایب و مزایای استفاده از اعتبارات اسنادی 11
گفتار اول: ویژگی های اعتبارات اسنادی 11
گفتار دوم: مزایاو معایب استفاده از اعتبارات اسنادی 12
بند اول: مزایا از نگاه کلی 12
بند دوم: مزایا و معایب از نگاه فروشنده 13
الف) مزایا 13
ب) معایب 13
بند دوم: مزایا ومعایب از نگاه خریدار 14
الف) مزایا 14
ب) معایب 14
بخش پنجم: نحوه عملکرد یک اعتبار اسنادی 15
گفتار اول: گشایش اعتبار 15
گفتار دوم: طرف های درگیر در اعتبار اسنادی 18
بخش ششم: قوانین،مقررات و اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی 19
گفتار اول: قوانین و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی ازابتدا تاکنون 19
بند اول: مقررات ملّی اعتبارات اسنادی 20
بند دوم: عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یوسی پی)20
بند سوم: عرف ها و رویه های اعتبارنامه های تضمینی بین المللی(آی اس پی98)21
بند چهارم: مقررات راجع به ضمانت نامه های عندالمطالبه 22
بند پنجم: کنوانسیون سازمان ملل متحد 22
بند ششم: ماده 5 کد متحدالشکل تجارت آمریکا 23
بند هفتم: قوانین حاکم و مراجع ذیصلاح در داخل ایران 24
گفتار دوم: اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی 26
بند اول: اصل استقلال اعتبارات اسنادی 26
بند دوم: اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار 26
مسائل و پرونده های فصل اول: 28
فصل دوم: انواع اعتبارات اسنادی و دسته بندی آن ها
بخش اول: انواع اعتبارات اسنادی 33
1 اعتبار اسنادی برگشت پذیر و اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر 33
2 اعتبار اسنادی تأیید شده و اعتبار اسنادی تأیید نشده 34
3 اعتبار اسنادی دیداری و اعتبار اسنادی مدت دار 35
4 اعتبار اسنادی گردان 36
5 اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال 37
6 اعتبار اسنادی اتکایی 37
7 اعتبار اسنادی سبد خرید 37
8 اعتبار اسنادی پوششی 38
9 اعتبار اسنادی فعال و اعتبار اسنادی غیرفعال 38
10 اعتبار اسنادی با عبارت قرمز 39
11 اعتبار اسنادی قابل معامله نزد هر بانکی 39
12 اعتبار اسنادی ترکیبی 39
بخش دوم: دسته بندی اعتبارات اسنادی به تجاری و تضمینی 40
گفتار اول: اعتبارات اسنادی تجاری 40
گفتار دوم: اعتبارات اسنادی تضمینی 40
مسائل و پرونده های فصل دوم 44
فصل سوم: قابلیت انتقال و عدم قابلیت انتقال در اعتبارات اسنادی
بخش اول: اعتبار اسنادی قابل انتقال 49
ماده 38 یوسی پی600: اعتبارات قابل انتقال 50
بند الف) 50
بند ب) 51
بند ج) 54
بند د) 54
بند ه) 56
بند و) 57
بند ز) 58
بند ح) 63
بند ط) 64
بند ی) 65
بند ک) 65
بخش دوم: اعتبار اسنادی اتکایی 66
بخش سوم: واگذاری عواید در اعتبارات اسنادی76
گفتار اول: شیوه های واگذاری عواید 79
بند اول: اعلام واگذاری عواید حاصل از اعتبار 79
بند دوم: صدور دستور پرداخت برگشت ناپذیر 80
گفتار سوم: شرایط واگذاری 81
گفتار چهارم: اصلاح و تغییر درخواست واگذاری عواید 82
مسائل و پرونده های فصل سوم 82
فصل چهارم: مزایا، معایب و مقایسه روش های مختلف حفظ منافع اشخاص ثالث در چارچوب اعتبار با یکدیگر
بخش اول: مزایا و معایب 87
گفتار اول: مزایاو معایب اعتبار اسنادی قابل انتقال 87
بند اول: مزایا 87
بند دوم: معایب 89
گفتار دوم: مزایا و معایب اعتبار اسنادی اتکایی 90
بند اول: مزایا 90
بند دوم: معایب 90
گفتار سوم: مزایا و معایب واگذاری عواید ناشی از اعتبار 91
بند اول: مزایا 91
بند معایب 92
بخش دوم: مقایسه و بیان تفاوت ها 92
گفتار اول: تفاوت بین انتقال اعتبار و واگذاری عواید حاصل از اعتبار 92
گفتار دوم: تفاوت بین اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی اتکایی 94
گفتار سوم: تفاوت بین اعتبار اسنادی اتکایی و واگذاری عواید ناشی از اعتبار 95
نتیجه گیری و پیشنهادات 96
فهرست منابع 99
پیوست 103

منابع فارسی

کتاب ها

تذهیبی، فریده، مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه، انتشارات جنگل،کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی،چاپ اول، 1389

خرم، سید علیرضا، مدیریت خرید و سفارشات، انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ سوم، 1392

رفیعی، محمد تقی، فرهنگ حقوقی مجد، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوازدهم، 1391

زمانی فراهانی، مجتبی، بانکداری خارجی،جلد دوم، انتشارات ترمه،چاپ پنجم، 1392

زنگباری، ناصر، حقوق بانکی،جلد دوم، انتشارات روزبهان، چاپ اول،زمستان 1391

شیرازی، فریدون، مطالعات موردی در اعتبارات اسنادی(ضمیمه کتاب بانکداری بین الملل-2)، انتشارات مؤسسه عالی بانکداری ایران، چاپ دوم، پاییز 1383

شیرازی، فریدون، پژوهش های موردی در روش های پرداخت بین المللی(110 مورد براساس نظرات رسمی کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی)، انتشارات جنگل،کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، چاپ دوم،1391

شیروی، عبدالحسین، حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت، چاپ سوم زمستان 1390

مزینی، مسعود و مهاجری تهرانی، محمد حسن، بانکداری بین الملل -2، انتشارات مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، چاپ دوازدهم، پاییز1392

مسعودی، علیرضا، ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ دوم،1391

لنگریچ، رینهارد، اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل، ترجمه سعید حسنی، نشر میزان، چاپ دوم،بهار1390

مقالات

ابافت، رسول، اعتبارات اسنادی و ماهیت حقوقی آن در حقوق تجارت بین الملل، مجله پیک نور،دوره پنجم، شماره 4(ضمیمه)، زمستان 1386

استو فله، ژان، تقلب در اعتبار اسنادی تجاری، اعتبارنامه تضمینی و ضمانت نامه مستقل بانکی، ترجمه ماشاا… بنانیاسری، مجله حقوقی بین المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، سال بیست و پنجم، شماره 39، 1387

ایکس یانگ،گائو و بوکلی،روس پی، ماهیت حقوقی ویژه و منحصر به فرد اعتبارات اسنادی:منشاء اعتبارات اسنادی و منابع آن، ترجمه ماشاا… بنا نیاسری، مجله حقوقی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره 35، 1385

شرف الدین، اعتبار اسنادی قابل انتقال، مجله توسعه، سال دهم،شماره61، اردیبهشت 1386

علیخانی، مظفر، آشنایی با روش های پرداخت وجه در معاملات بین المللی، نامه اتاق بازرگانی، شماره11، 1379

قربانیان،حسین و خوئینی،غفور و پیله ورستاری،امیرحسین، بررسی واگذاری عواید اعتبار در مقررات اعتبارات اسنادی (UCP500و UCP600و ISP98و URDG758و UCC) و کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی، مجله حقوقی بین المللی،نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، سال سی ام، شماره 48، 1392

کریمی، اسدا…، مروری بر اعتبارات اسنادی و آخرین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، سال دهم، شماره 9، پاییز و زمستان 1367

محبی، محسن، مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره 9، پاییز و زمستان 1366

پایان نامه ها

ایوبی،زهرا، تقلب در معاملات اسنادی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، اسفند 1390

خسروی،دانیال، وجوه افتراق و تمایز شکلی و ماهوی یو سی پی 500 و یوسی پی600، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، بهمن 1389

منابع اینترنتی

آبتین مقصودی، کسب و کار،سرمایه گذاری و بازار،تجارت بین الملل،اعتبارات اسنادی، 24/6/1391

 اخلاقی،بهروز، بانک اطلاعات قوانین کشور، بحثی پیرامون اعتبارات اسنادی، 1/7/1370

اطلاعات بازرگانی ایران، اعتبار اسنادی قابل انتقال و غیر قابل انتقال، 1/9/1393

اعتبارات اسنادی، 10/10/1392

انجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی،آزمایشگاهی،آیین نامه اجرایی گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی، 1/10/1393

بانک توسعه صادرات ایران، اعتبار اسنادی قابل انتقال، 20/10/1393

بانک انصار، تنزیل اسناد اعتبارات و بروات صادراتی و گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی، 1/9/1393

بانک مرکزی ج.ا.ا ، بخشنامه شماره مب/2098، آیین نامه اجرایی گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی و تنزیل اسناد اعتبارات صادراتی

بانکداری بین الملل واقتصاد، اعتبار اسنادی اتکایی،6/6/1389

بانکی، تنزیل ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی بانک صادرات،1/10/1393

پایگاه خبری آموزشی عصر بانک،اعتبار اسنادی«ال سی» چیست؟، 4/7/1393

حقوق بین الملل، آشنایی مختصری با مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی یو سی پی 600، 1/7/1391

خیری،بهرام و صیادی نیک،کامران، بانک مقالات بازاریابی ایران، ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی، 12/11/1389

شبکه اینترنتی آفتاب، اعتبارات اسنادی قابل انتقال، 5/11/1393

شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق کشور، مقاله«موارد قابل توجه در بازرگانی بین المللی»

کاظمی،مصطفی، شرکت سهامی بیمه ایران، بیمه گزار یا بیمه گذار، 1391

مدیریت بازرگانی، انواع اعتبارات اسنادی، 27/1/1389

چکیده

 

یک اعتبار اسنادی می تواند به انحا مختلف به منافع شخص یا اشخاص ثالث ارتباط پیدا کند. این ارتباط می تواند از ابتدای گشایش در اعتباراسنادی لحاظ شود، آن چنانکه در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تحت عنوان اعتبار اسنادی قابل انتقال آمده است. لیکن در صورتی که از ابتدا به دلایل گوناگون سخنی از منافع شخص ثالث در اعتبار به میان نیاید و به عبارتی اعتبار غیر قابل انتقال باشد دو حالت دیگر برای تأمین منافع شخص ثالث با استفاده از اعتبار گشایش یافته متصور است. یکی در قالب اعتبار اسنادی اتکایی که نامی از آن در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی برده نشده و دیگری در قالب واگذاری عواید ناشی از اعتبار که مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی آن را مجاز دانسته است. تفاوت های فی مابین و بیان این موضوع که از دیدگاه هریک از طرفین اعتبار اسنادی، کدام یک از اعتبارات قابل انتقال و اتکایی ریسک بالاتر و کدام یک وضعیت بهتری را برای آن ها به وجود می آورد موضوع نوشتار حاضر خواهد بود. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد که ذینفع در اعتبار اسنادی و واگذارکننده در واگذاری عواید چگونه می توانند بیشترین بهره را از اعتباراسنادی به دست آورند و مخاطرات پیش رو را مدیریت کنند. اطلاعات و منابع به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده و روش تحقیق نیز توصیفی می باشد.

واژگان کلیدی: اعتبار اسنادی، مقررات متحدالشکل، قابل انتقال، اتکایی، واگذاری عواید

مقدمه

بانک ها نقش اساسی و تعیین کننده ای در تجارت بین الملل بر عهده دارند. از یک سو انجام یک دادوستد فرامرزی بدون همکاری و دخالت بانک ها امکان پذیر نیست و از سوی دیگر حجم قابل توجهی از عملیات و خدمات بانکی برای تسهیل در حوزه بین الملل انجام می شود. لذا درک ابعاد گوناگون امور بانکی نظیر اعتبارات اسنادی و سایر شیوه های تامین مالی برای فعالان تجارت بین الملل لازم و ضروری است.

طرفین یک معامله تجاری بسته به نوع نیاز خود و توافقی که بر سر نحوه پرداخت ثمن معامله می نمایند از یکی از انواع روش های پرداخت وجه استفاده می کنند. در حال حاضر روش اعتبار اسنادی کارآمدترین و رایج ترین روش پرداخت وجه در دنیا می باشد. دو گونه از انواع اعتبارات، اعتبار اسنادی قابل انتقال و اعتبار اسنادی اتکایی هستند. با مروری بر کتاب ها ومقالاتی که در این زمینه در ایران نوشته و یا ترجمه شده اند درمی یابیم که در اغلب موارد در حد یک الی دو صفحه به بیان کلیات و تعریف این دو نوع اعتبار اسنادی پرداخته شده است. در حالی که در مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی که از سوی اتاق بازرگانی بین المللی پیرامون قوانین حاکم بر اعتبارات اسنادی تدوین شده، درماده 38 این مقررات و در 10 بند، احکام ونحوه به کارگیری اعتباراسنادی قابل انتقال بیان شده است. هرکدام از بندهای این ماده همانند قوانین داخلی که حواشی بسیاری بر آن ها نوشته شده، نیاز به توضیح و تفسیر دارد. مضاف بر این، اعتبارات اسنادی قابل انتقال و اتکایی و همچنین واگذاری عواید ناشی از اعتبار در جهت تامین منافع اشخاص ثالثی به کار می روند که در معامله اولیه مبنای اعتبار نقشی ندارند و به این خاطر افراد بیشتری در این فرآیند درگیرند و این خود باعث پیچیدگی روند کار خواهد شد. در نتیجه فراگیری کارکرد این دو اعتبار تا اندازه ای از سایر انواع اعتبارات اسنادی مشکل تر است. از طرفی ریسک گشایش و استفاده از این دو نیز برای طرفین درگیر در اعتبار اسنادی به مراتب بیشتر است. بنابر این انتخاب موضوع پایان نامه در خصوص بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادی قابل انتقال و اتکایی تلاشی است در جهت فهم عمیق تر مسایل و جزییات این دو نوع اعتبار.

در همین راستا سعی شده از مطالبی که در قالب کتاب، مقاله، رساله دانشجویی و فصلنامه های بانکی و بازرگانی(تا زمان نگارش این پایان نامه) پیرامون این موضوع به زبان فارسی به رشته تحریر درآمده استفاده شود. همچنین با عنایت به این نکته که این ابزار تجاری یک ابزار خارجی است و توسط کشورهای توسعه یافته وارد ادبیات حقوقی و بانکی ما شده و کشورهای توسعه یافته نیز روز به روز درصدد آسان سازی روند تبادلات تجاری و بانکی هستند، تلاش کردیم احکام و رویه های جدید در رابطه با اعتبارات اسنادی را در حد بضاعت از منابع خارجی دریافت کرده و در نوشتار خود بگنجانیم. برخی از مفیدترین مطالب پایان نامه حاضر مواردی هستند که حاصل مشورت بامسئولین دایره ارزی بانک های ملی و صادرات می باشند، چرا که ایشان به طور عملی با نحوه عملکرد اعتبارات اسنادی آشنا هستند و نقاط قوت و ضعف،معایب و مزایای دو اعتبار قابل انتقال و اتکایی را می شناسند. در پایان هر فصل نیز به چند مسئله و پرونده بانکی اشاره شده تا جنبه کاربردی و عملی کار حفظ شود و بر غنای آن افزوده گردد. مسائل مطرح شده حاوی نکات مهمی هستند که اغلب در متن پایان نامه مجالی برای توضیح آن ها فراهم نشده لذا به شکل پرسش و پاسخ در پایان فصول بیان شده اند.

واگذاری عواید ناشی از اعتبار اسنادی نیز با وجودی که در عنوان پایان نامه اسمی از آن برده نشده، از آنجا که یکی از راه های کم هزینه ی حفظ منافع اشخاص ثالث به شمار می رود ، آثارو احکام حقوقی و نحوه به کارگیری آن در فصل سوم بیان شده است.

فصل اول:کلیات                           

 بخش اول: تاریخچه و زمینه های پیدایش

همزمان با پیشرفت تمدن و نیاز بشر برای تامین مایحتاج زندگی خود، ضرورت دادوستد آشکار شد. در آن زمان منظور از داد و ستد، فعالیتی بود که به موجب آن یک طرف در قبال به دست آوردن یک کالا، اعطای کالا یا انجام خدماتی دیگر را برای طرف مقابل می پذیرفت که این عمل اصطلاحا “معامله پایاپای” خوانده می شد. بعدها سکه و اسکناس ابداع شد و نماد ارزش کالا وخدمات گردید. با پیدایش پول و البته وسایط نقلیه به ویژه کشتی امکان تجارت در کشورهای دوردست فراهم شد.[1] تا اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم و قبل از هجوم استعمارگران اروپایی به قاره های آسیا،آفریقا و آمریکا دادوستد در سطح جهانی تقریبا بدون تغیییر جریان داشت. خریدار یا نماینده او شخصاً به فروشنده مراجعه می کرد و پس از انتخاب کالای مورد نظر،آن را نقداً خریداری و با خود حمل می نمود. مخاطرات این روش تجارت قابل انکار نیست و طبیعی است که در این روش،تجارت بین الملل در یک حالت کم و بیش وقفه و رکود قرار بگیرد. اما با هجوم استعمار و گشایش دروازه سرزمین های جدید و دوردست،تحول عظیمی درکسب وکارهای بین المللی به وجود آمد. انقلاب صنعتی اروپا و سپس آمریکا، پیچیدگی های صادرات و واردات را بیشتر کرد. ظهور ماشین آلات صنعتی و به دنبال آن تولیدات انبوه کارخانجات، خریداران را با مشکلات جدیدی روبرو کرد زیرا دیگر تنها پول برای خرید این اقلام کافی نبود و دیگر حضور در محل تولید و انتخاب کالا به سهولت سابق میسر نمی شد و دادوستد به دلیل فقدان ابزار لازم نمی توانست از شکوفایی کافی برخوردار شود. خریدار که می خواست کالایی را از نقاط دوردست خریداری و با آن تجارت نماید نمی توانست بدون اینکه کالا را به نوعی در تصرف خود داشته باشد بهای آن را بپردازد. فروشنده نیز به نوبه ی خود حاضر نبود کالای خود را قبل از آنکه قیمت آن را دریافت نماید، تحویل دهد.

انگلستان که وسیع ترین امپراتوری استعماری را در اختیار داشت با انتخاب نمایندگان تجاری در سرزمین های تحت سلطه خود و اقدام به خرید و فروش توسط نمایندگان مزبور، تا حدودی گره این مشکل را گشود. این چنین تجارتی خواه ناخواه مکاتباتی را به وجود می آورد و ارائه اسنادی را ایجاب می کرد. اسنادی از این قبیل به تدریج تکامل یافت و به تعبیر برخی، همین موضوع پایه اعتبارات اسنادی را بنا نهاد.[2]  عده ای معتقدند که زمان پیدایش اعتبار اسنادی اواخر قرن هجدهم است چرا که فرم اصلی اعتبار اسنادی از آن زمان تاکنون اساساً تغییری نکرده و فقط مقررات ناظر بر موارد کاربرد آن به تدریج پیچیده تر شده است.[3] نظر سوم و معتبری نیز وجود دارد چنانکه بیان می دارد، فنلاندی ها اولین ملتی بودند که برای واردات قهوه از برزیل در سال 1840 از اعتبار اسنادی که شباهت زیادی به سازو کار امروزی داشت استفاده نمودند.[4] با توجه به کاربرد ضمانتی اعتبار اسنادی مشاهده می شود در طی دورانی که این ابزار تجاری سپری کرده تا به شکل کنونی رسیده هرزمان که اوضاع سیاسی و اقتصادی مشوّش و نامطمئن بوده خصوصاً در زمان وقوع جنگ جهانی اول و دوم و پس از آن در دوران جنگ سرد، استفاده از اعتبار اسنادی به عنوان ابزار ضمانت بیشتر صورت گرفته است.پس از دوران جنگ سرد و برقراری صلح بین کشورها،همگان انتظار داشتند ه بکارگیری این ابزار در مراودات تجاری کمتر شود ولی این انتظار برآورده نشد و تعداد اعتبارات صادره و ابلاغ شده روز به روز افزایش یافت. تا پیش از این زمان،به کارگیری اعتبار اسنادی تنها در شرکت ها و معاملات بزرگ صورت می گرفت حال آنکه بعد از آن،در بسیاری شرکت ها و صنایع متوسط و کوچک در امر واردات و صادرات استفاده از اعتبار اسنادی به امری رایج بدل شده بود. علت این تغییر نگرش تغییر معنادار الگوی تجارت بود.

 بخش دوم: انواع روش های پرداخت وجه

یکی از موضوعات اساسی در هر قراردادپرداخت بهای قرارداد و چگونگی اجرای تعهدات طرفین است. فروشنده با در نظر گرفتن میزان اعتمادی که نسبت به طرف معامله خود یعنی خریدار و وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور او دارد روش های مختلفی را برای انجام معاملات خود انتخاب می کند. مهم ترین روش های پرداخت وجه در معاملات به شرح زیر است.

1.پرداخت بر اساس حساب باز[5]

در این روش فروشنده کالا را برای خریدار به صورت امانی ارسال نموده و زمانی که خریدار کالا را به فروش رساند وجه مورد توافق را به حساب فروشنده واریز می نماید. ترتیب پرداخت ممکن است به این صورت باشد که مثلاً خریدار در پایان هر ماه یا یک ماه پس از هر حمل، نسبت به واریز وجه اقدام نماید. ولی در حین این مدت اسناد مربوط و خود کالا برای خریدار مستقیماً ارسال می گردد تا به ترتیب مقتضی و در اسرع وقت نسبت به ترخیص کالا اقدام کند. مشخصات و شرایط لازم برای انجام تجارت براساس روش حساب باز به قرار زیر است:

الف)فروشنده باید اعتماد کامل به خریدار داشته باشدکه در زمان معین ، او نسبن به پرداخت وجه اقدام خواهد کرد.

ب)فروشنده مطمئن شود که دولت کشور خریدار قوانینی وضع نمی نماید که براساس آن انتقال ارز مربوطه را لغو نموده و یا به تأخیر اندازد.

ج)فروشنده باید دارای نقدینگی کافی باشد که بتواند چنین اعتباری را در اختیار خریدار قرار دهدو یا دسترسی به اعتبارات بانکی برای سرمایه گذاری و تأمین مالی مشتری و شرکت های زیر مجموعه را داشته باشد. این روش مطلوب ترین روش از نگاه خریدار می باشد زیرا او پس از دریافت کالا و اطمینان از اینکه آن کالا کاملاً منطبق با شرایط مورد نیاز اوست در زمان معین نسبت به پرداخت اقدام خواهد نمود و از نظر قانونی نیز محدودیت خاصی وجود ندارد بلکه تنها براساس حسن اعتماد متقابل کار انجام می پذیرد. اما روش حساب باز برای فروشنده دارای بالاترین ریسک بوده و در صورتی می تواند از این طریق دست به فروش کالاهای خود بزند که شرایط فوق الذکربرای وی محقق و مسلّم شده باشد و در غیر این صورت باید از این کار خودداری نماید. البته پرداخت با حساب باز به انجام سریع کار کمک و امر فروش را تسهیل می کند. همچنین زمانی که کالا در بازار داخلی اشباع شده و فروشنده ترجیح می دهد به جای پرداخت هزینه های نگهداری و انبارداری،کالای تولیدی خود را وارد بازارهای جدید نماید.[6] این روش پرداخت در تجارت داخلی خیلی معمول اما در تجارت بین الملل نادر است.به جز در موارد معدود بین کشورهایی که روابط تجاری و احیاناً سیاسی عمیقی با یکدیگر دارند. حدود 60 درصد تجارت بین انگلیس و کشورهای عضو بازار مشترک اروپا بدین طریق انجام می پذیرد.[7]

پرداخت از قبل[8]

پرداخت قبلی یکی دیگر از روش هایی است که در تجارت بین الملل مورد استفاده قرار می گیرد. مطابق این روش،ابتدا خریدار بهای کالاها و یا خدمات مورد نظر را به صورت نقدی پرداخت می کندو فروشنده پس از اطمینان از واریز وجه به حسابش، نسبت به ارسال کالا یا انجام خدمات اقدام می کند. برخلاف روش «حساب باز» در روش «پرداخت قبلی» ریسک معامله بر دوش خریدار سنگینی می کند چرا که اگر فروشنده از تسلیم کالا یا انجام خدمات خودداری کند، خریدار تنها می تواند در مراجع قضایی و یا یک مرجع داوری(در صورت ذکر شرط داوری در قراردادپایه) طرح دعوا کند.و همان طور که می دانیم طرح دعوی قضایی یا حل اختلاف در داوری برای خریدار پرهزینه و وقت گیر است. لذا این روش به ندرت در مراودات تجاری کاربرد دارد وکاربرد آن معمولاً زمانی است که حجم خرید خیلی پایین است مثل خرید کتاب و مجله از شرکت ها و مراکز علمی معتبر. بعضی مواقع نیز فروشنده دارای قدرت انحصاری در تولید و عرضه یک محصول است و خریداران مجبورند براساس تدابیر وی اقدام کنند. گاهی روش پرداخت قبلی با توضیحی که بیان شد با «پیش پرداخت[9]» که اصولاً در قراردادها پیش بینی می شود اشتباه گرفته می شود. باید توجه داشت که پیش پرداخت یعنی پرداخت بخشی از ثمن معامله که معمولاً از 5 تا 20درصد کل مبلغ قرارداد متغیر است. این پیش پرداخت قبل از ارسال کالا و یا انجام خدمات به فروشنده پرداخت و در مقابل آن ضمانت نامه بانکی از وی دریافت می گردد. پیش پرداخت ابزاری است تا فروشنده بتواند مواد اولیه برای تولید کالا تهیه کند. در حالی که در شیوه پرداخت قبلی کل مبلغ به فروشنده پرداخت می گردد آن هم بدون اخذ ضمانت نامه بانکی از وی.[10]

3.روش وصولی(برات وصولی اسنادی)[11]

در روش وصولی برخلاف دو روش پیشین که بانک ها صرفاًدریافت وجه را بر عهده دارند، بانک ها بیشتر نقش واسطه را بین خریدار و فروشنده ایفا می کنند تا خطرات عدم پرداخت و عدم ارسال کالا کاهش پیدا کند. در روش وصولی مدارک حمل به انضمام یک فقره برات به رؤیت یا مدت دار به وسیله بانک فروشنده به بانک خریدار ارسال می شود. اگر برات به رؤیت باشد زمانی اسناد حمل[12] در اختیار خریدار قرار می گیرد که وی مبلغ برات را نقداً کارسازی نماید و کل مبلغ قرارداد را به یک ارز معتبر بین المللی به بانک پرداخت کند و اگر برات مدت دار باشد زمانی که خریدار برات را قبولی نویسی نمود،بانک اسناد حمل را در اختیار وی قرار می دهد و برات به عنوان سندی تحویل فروشنده می شود. هرچند در روش وصولی بانک ها نقش فعالی بین طرفین ایفا می کنند ولی هرگز پرداخت وجه راتضمین نمی نمایند. روش وصولی نیز بیشتر به نفع خریدار می باشد چرا که این خطر وجود دارد که خریدار به هر دلیلی از پرداخت طبق شرایط مقرر در دستور وصول امتناع کند. این روش بعضاً در مواردی استفاده می شود که فروشنده تمایل دارد یک تأمین مالی کوتاه مدت در اختیار خریدار قرار دهد تا خریدار به کالاو اسناد حمل دسترسی پیدا کند و آن را بفروشد و بعداً مبلغ برات را در سررسید پرداخت کند.

4.روش اعتبار اسنادی[13]

در حال حاضر مهم ترین و رایج ترین روش پرداخت بین المللی اعتبار اسنادی یا همان ال سی است. در اعتبار اسنادی با وساطت بانک ها  منافع فروشنده و خریدار تا حداکثر میزان ممکن تضمین می شود. در این روش صادر کننده وجه کالا را تنها پس از ارائه اسناد حمل به بانکی در کشور خود،(مطابق با شرایطی که در اعتبار آمده است) دریافت خواهد نمودو بدین وسیله ریسک عدم پرداخت از طرف خریدار حذف می شود. در مقابل فروشنده نیز برای دریافت وجه کالایش باید حتماً شرایط مندرج در اعتبار اسنادی را رعایت نمایند و در صورتی که اسناد حمل مغایر با شرایط متن اعتبار باشد،وی نمی تواند وجه کالا را دریافت دارد. در مجموع سیستم پرداخت در اعتبار اسنادی به گونه ای است که تقریباً موازنه منافع طرفین را برقرار نموده و می تواند منافع هر دو طرف را حفظ کند. درمورد روش اعتبار اسنادی در بخش بعدی به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

 

بخش سوم: تعریف و ماهیت اعتبار اسنادی

گفتار اول: تعریف

در ماده 2 مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی مندرج در نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بین المللی تجدید نظر سال 2007 میلادی، اعتبارات اسنادی به این شکل تعریف شده است: « اعتبار یعنی هرگونه ترتیباتی به هر نام یا توصیفی که در برگیرنده ی تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده[14] نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است. پذیرش پرداخت یعنی:

الف) پرداخت به محض رؤیت اگر اعتبار در مقابل پرداخت قابل استفاده باشد.

ب) قبول تعهد پرداخت مدت دار و پرداخت آن در سررسید اگر اعتبار در مقابل پرداخت مدت دار قابل استفاده باشد.

ج) پذیره نویسی براتی که ذینفع صادر نموده و پرداخت وجه آن در سررسید اگر اعتبار در مقابل پذیره نویسی قابل استفاده است.

عواملی که در این تعریف از اعتبار اسنادی وجود دارند به این شرح می توان بیان کرد:

خریدار یا همان متقاضی اعتبار[15] یعنی کسی که از بانک خودش تقاضا می کند اعتباری برایش گشایش شود.

بانک باز کننده اعتبار که اعتبار را طبق مواد و شرایطی که مشتری تعیین می کند به طور مستقیم یا از طریق یک بانک دیگر در خارج که کارگزار[16] نامیده می شود به نفع فروشنده باز می کند.

فروشنده کالا ویا انجام دهنده خدمات که پس از گشایش اعتبار اسنادی به او ذینفع اعتبار[17] گفته می شود واعتبار اسنادی به نفع او گشایش می شود. ذینفع همان ارائه دهنده ی اسناد می باشد.

بانک پرداخت کننده وجه اعتبار که ممکن است بانک گشاینده یا کارگزار وی و یا یک بانک دیگر باشد که در اصطلاح به آن بانک تعیین شده[18] نیز گفته می شود.

نکته قابل توجه در این تعریف این است که تعهد بانک به پرداخت، مشروط و محدود به میزان،مدت و شرایطی است که در متن اعتبار اسنادی ذکر شده است.،چه این شرایط با قراردادپایه بین خریدار و فروشنده مطابقت داشته باشد و یا نداشته باشد.

[1]. لنگریچ،رینهارد،اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل،ترجمه سعید حسنی،نشر میزان،چاپ دوم،بهار1390،صفحه37

کریمی،اسدا…،مروری بر اعتبارات اسنادی و آخرین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی،مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی،ش 9، پاییز و زمستان 1367، صص 89-124.

.لنگریچ، پیشین، ص 39 [3]

.محبی،محسن،مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی،ش9، پاییز وزمستان 1366،ص94[4]

[5] .open account

.خرم، سیدعلیرضا، مدیریت خرید و سفارشات،انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ سوم،1392،ص31[6]

.مزینی،مسعود و مهاجری تهرانی،محمد حسن،بانکداری بین الملل 2،انتشارات مؤسسه آموزش بانکداری ایران،چاپ دوازدهم،پاییز1392،ص23[7]

[8].full advance payment

[9]. Advanced payment

. شیروی،عبدالحسین،حقوق تجارت بین الملل،انتشارات سمت،چاپ1390، ص 240[10]

[11] .documentary collection

اسناد حمل نشان دهنده مالکیت کالا بوده و از نظر فروشنده و خریدار دارای اهمیت خاصی است چرا که فروشنده تا اسناد مربوط را به بانک ارائه ننماید، امکان دریافت وجه برای او وجود ندارد و از سی دیگر اگر خریدار اسناد حمل را در اختیار نداشته باشد،امکان ترخیص کالا از گمرک برای وی وجود نخواهد داشت. اسناد حمل شامل سیاهه فروش،لیست بسته بندی،بارنامه یا راهنامه، گواهی مبدأ و گواهی بازرسی می باشد ولی بر حسب نوع کالا ممکن است مدارک دیگری از قبیل گواهی آنالیز برای محصولات شیمیایی و گواهی بهداشت برای محصولات بهداشتی نیز به آن اضافه شود.

[13]. Letter of credit(LC)

[14] .Issuing Bank

[15] .Applicant

[16].Corresponding Bank

[17] .Beneficiary

[18] .nominated bank

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122