پايان نامه بررسي آرا ملامحمّدطاهرقمي وميرلوحي سبزواري درمخالفت باتصوف

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي آرا ملامحمّدطاهرقمي  وميرلوحي سبزواري درمخالفت باتصوف یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 195 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي آرا ملامحمّدطاهرقمي  وميرلوحي سبزواري درمخالفت باتصوف بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: سیرمخالفت باتصوف 1
1.مخالفت باتصوف تادوره صفویه 2
2.وضعیت تصوف دردوره صفویه 4
2-1.مخالفت باتصوف دردوره صفویه 7
2-1-1.محققکرکی 8
2-1-2.شیخ علی عاملی 8
2-1-3.شیخ حرعاملی 8
2-1-4.ملاصدرا 9
2-1-5.میرلوحی سبزواری 12
2-1-6.ملامحمّدطاهرقمی 12
فصل دوم: ملامحمّد طاهر قمی(زندگی نامه، آثار و آرا) 14
1.تولد 15
1-1.محل تولد 16
1-2.محل وفات ودفن 16
2.محمّد طاهر قمی در نگاه محدثین وعلمای شیعه 16
2-1.صاحب املالآمل 17
2-2.صاحب جامعالرواه 17
2-3. صاحب معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواه 17
2-4.میرزا عبدالله افندیاصفهانی 18
2-5.از زبان شاگرد 18
3.مناصب ملامحمّدطاهرقمی 18
4.اساتید ملامحمّدطاهرقمی 19
5.شاگردان 21
6.معرفیآثار 22
6-1.تأليفاتضدتصوفي 23
6-1-1.رساله رد صوفیه 23
6-1-2.رجم الشیاطین 24
6-1-3.مونسالابرار 24
6-1-4.تحفه الاخیار 25
6-1-5.حکمهالعارفین فیدفع شبهه المخالفین 25
6-1-6.الفوائد الدینیه 26
6-1-7.مفتاح العداله 27
6-1-8.تحفه العقلاء 28
6-1-9.بهجهالدارین فی الجبر والتفویض والامر بین الامرین 29
6-1-10.کشف الاسرار 30
6-1-11.مقامات‎المحبین 31
6-2.تالیفات منسوب به ملامحمّدطاهر 31
6-3.دغدغههای ملامحمّدطاهردرتألیفات ضدتصوفی 36
6-4.تأليفات کلامیواعتقادی 37
6-5.تأليفات مواعظيواخلاقي 40
6-6.تأليفات فقهی 41
6-7.تأليفات مناقبي وفضائلاهل بیت علیهمالسلام وشعر 43
6-8.تأليفات درفضائل قرآن وحدیث 44
7.اندیشههای ضد تصوفی ملامحمّدطاهرقمی 44
7-1.بدعتها 45
7-1-1.خانقاه 45
7-1-2.ترک واجبات ومستحبات 47
7-1-3.ترک حیوانی 49
7-1-4.پیر 49
7-1-5.خواندن شعرعاشقانه 50
7-2.دعاوی مبتدعه 57
7-3.زهد ومحبت درنگاه ملامحمّدطاهرقمی 59
8.نقد بزرگان تصوف درکلام ملامحمّدطاهرقمی 61
8-1.حلاج و بایزید 61
8-2.عطار 63
8-3.ملای روم 64
8-4.سنایی 71
8-5.ابن عربی 71
8-6.شیخ محمود شبستری ولاهیجی 78
8-7.حسن بصری، سامری هذه الامه 79
8-8.علاءالدوله سمنانی 80
9.ناقدین محمّدطاهرقمی 80
9-1.مجلسی اول 81
9-2.ملاخلیل قزوینی 92
9-3.محمّدمؤمن طبیب تنکابنی 93
9-3-1.اشتهای ریاست برعوام 98
9-3-2.رفع نفسانیات شرط شیخ الاسلامیاست 98
9-4.فیض کاشانی به دنبال عرفان روایی 99
10.محمّدطاهرقمی وفلاسفه 102
فصل سوم: میرلوحی سبزواری (زندگی نامه،آثار و آرا) 114
1.تولد و وفات 115
2.اساتید میرلوحی 116
3.میرلوحی درکلام دیگران 117
3-1.میرمحمّدزمان 117
3-2.صاحب خلاصه الفوائد 117
3-3.صاحب مشاین 117
3-4.صاحب مجالس 117
3-5.صاحب ابیات المختار 117
3-6. علامه سید صدرالدین علی 118
4.آثار میرلوحی 118
4-1.مناظره سید وعالم 118
4-2.ادراء العاقلین و اخزاء المجانین 118
4-3.زادالعقبی فی مناقب الائمه و الاوصیا 119
4-4.کفایه المهتدی فی معرفه المهدی 119
4-5.ریاض المؤمنین وحدائق المتقین 120
4-6.اعلام المحبین فی رد الصوفیه و المبتدعین 121
4-7.تنبیه العاقلین اخزاء المجانین 121
5.آثارمنسوب به میرلوحی 121
5-1.رساله توضیح المشربین وتنقیح المذهبین 122
5-2.اصول فصول توضیح 122
5-3.رساله سلوهالشیعه و قوهالشریعه 123
6.بهرهگیری میرلوحی ازکلام بزرگان در نقد تصوف 124
7. میرلوحی و ملامحمّدتقی مجلسی 129
8.میرلوحی واحادیث ضدتصوف 130
9.میرلوحی وغنا 133
10.غنا در روایات 135
11.چنداستفتاء در باب غنا 135
12.دغدغه میرلوحی درتألیف آثارضدتصوفی 136
فصل چهارم: نتیجهگیری 138
1.حب جاه 140
2.ناقدین، علمای ظاهرهستند 140
3.الناس اعداء ما جهلوا 141
4.ناقدین، علمای دنیاهستند 143
5.خودپسندی 144
6.کدورات نفسانی 144
7.تفاوت نگذاشتن بین تصوف شیعی وسنی 144
7-1.تصوفِ شیعی،جامع ظاهر وباطن 145
7-2.مباینت در ریاضت 145
8.تقرب به سلاطین 146
9.عالم معانی وسیع تر ازوضع ودلالت الفاظ است 146
10.تبعیت مقلدانه میرلوحی ازمحمّدطاهر 147
11- اعتراف صادقانه میرلوحی 148
پینویسها 149
پیوست ها 155
فهرست منابع 176
1. فهرست منابع چاپ شده 176
2.فهرست منابع چاپ نشده(نسخ خطی) 180

فهرست منابع

فهرست منابع چاپ شده

قرآن کریم.

امام علی بن ابیطالب(علیه‌السلام)،نهج البلاغه، گردآوری سیدرضی،مصحح فیض الاسلام، چاپ اول،قم،نشرهجرت،1414ق.

امام علی بن موسی (علیه السلام)،صحیفه امام رضا(علیه السلام)، محقق و مصحح محمّد مهدی نجفی، نشرکنگره جهانی امام رضا (علیه السلام)، مشهد، 1406ق.

ابن حیون،نعمان بن محمّدمغربی،دعائم الاسلام،نشرمکتب مدبولی.

ـــــــــــــــــــــــــ ، دعائم الاسلام،مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)،قم،1385ق.

ابن سینا،حسین بن عبدالله،تسع رسائل فى الحكمه و الطبيعيات،نشردارالعرب،چاپ دوم،قاهره،1326ق.

ابن عربی،فصوص الحکم،انتشارات الزهرا (سلام الله علیها)،چاپ دوم،1370ش.

استادی،رضا،فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه فیضیه،چاپخانه مهر،1396ق.

ـــــــــ ،فهرست نسخه های خطی کتابخانه مسجداعظم قم،1365ش.

اسکندربیگ ترکمان؛تاریخ عالم آرای عباسی؛چاپ اول،تهران،1377.

افندی اصفهانی، میرزا عبدالله ، ریاض العلما وحیاض الفضلا،چاپخانه خیام، قم،1401ق.

الحرالعالمی،محمّد بن الحسن،امل الآمل، تحقیق سید احمد حسینی،انتشارات دارالکتاب الاسلامی، قم،

الغروی الحائری، محمّد بن الاردبیلی ، جامع الرواه،چاپ کتابخانه آیت الله نجفی مرعشی،قم،1403ق.

الموسوی الخوئی، سید ابوالقاسم ، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه،مرکز نشر آثار الشیعه، (چاپ 4)، قم، 1401ق.

امینی،عبدالحسین،الغدیر،نشرمرکزالغدیرللدراسات الاسلامیه،1378ش.

امین، سید محمّد ، اعیان الشیعه، دارالتعارف للمطبوعات،چاپ پنجم، ، بیروت ،1420 ق.

17.برقی،احمدبن محمّدبن خالد،المحاسن،نشر دارالکتب الاسلامیه،قم،چاپ دوم،1371ق.

بلخی،مولاناجلال الدین محمّد،مثنوی معنوی،چاپخانه مهارت،1374ش.

بهایی،محمّدبن حسین،منهاج النجاح في ترجمه مفتاح الفلاح،مصحح حسن زاده آملی،نشرحکمت ،تهران، 1384ش.

تمیم داری،احمد ،عرفان وادب درعصرصفوی،چاپ اول،1389ش.

تهرانی ،آقا بزرگ ،الذریعه الی تصانیف الشیعه،انتشارات دارالأضوا،چاپ دوم، بیروت،1403ق.

جامی،عبدالرحمن بن احمد،نفحات الانس،نشرسعدی،1366ش.

جعفریان،رسول،سیاست وفرهنگ روزگارصفوی،نشرعلمی،تهران،1388.

ـــــــــــ،میراث اسلامی ایران،نشرکتابخانه حضرت آیه الله العظمی مرعشی نجفی(ره)،1373ش .

ــــــــــــ ،کاوش های تازه درباب روزگارصفوی،نشرادیان،قم،1384ش.

ــــــــــــ ،صفویه درعرصه دین وفرهنگ،پژوهشگاه حوزه ودانشگاه،پاییز89 .

جعفری،محمّدتقی ،تفسیرونقدوتحلیل مثنوی،تهران،1379.

جوادی آملی،عبداللهٰرحیق مختوم،تنظیم وتدوین حمید پارسانیا،چاپ اول،قم،نشراسرا.

حائری ،عبدالحسین ،فهرست نسخ خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی،تهران،1345ش.

حسيني اشكورى، سيدجعفر، فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه صدربازار اصفهان- ايران، مجمع ذخائر اسلامى، قم،1384ش.

حسینی،سیداحمد،فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیه الله العظمی مرعشی، نشر کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی،قم،1364ش.

ــــــــــــــ ،فهرست نسخه های خطی مرکزاحیامیراث اسلامی،چاپ اول،قم،1384ش.

ــــــــــــــ ، فهرست نسخه های عکسی مرکزاحیامیراث اسلامی ،زیرنظر،1384ش.

حسینی عاملی قزوینی،محمّدشفیع بن بهاءالدین،محافل المؤمنین فی ذیل مجالس المؤمنین،نشرآستان قدس رضوی،1383ش.

حموی، محمّدبن اسحاق ،انیس المؤمنین،ضمیمه کفایه المهتدی.

درایتی،مصطفی، فهرستواره دستنوشته های ایران(دنا)،نشرکتابخانه،موزه ومرکزاسنادمجلس شورای اسلامی،1389.

دوانی، علی ،مهدی موعود، ترجمه بحارالانوار،نشراسلامیه، تهران 1378.

دهخدا،علی اکبر،لغت نامه دهخدا.

رجایی، سید مهدی ،کتاب الاربعین(ملامحمّد طاهر قمی)، 1418ق.

رضوی،محمّدزمان بن محمّدجعفر،صحیفه الرشاد،ضمیمه کفایه المهتدی.

زرین کوب، عبدالحسین ، جستجودرتصوف ایران،نشرامیرکبیر،تهران،1357ش.

زمانی ،کریم ،شرح جامع مثنوی،تهران،1378ش.

سبزواری،ملاهادی،شرح مثنوی،به کوشش دکترمصطفی بروجردی،1374ش.

44.ــــــــــــــــ،سبزواری ،ملاهادی،شرح منظومه،تصحیح وتعلیق آیه الله حسن زاده آملی،نشرناب،چاپ اول،قم،1422ق.

سراج،ابونصر،اللمع فی‌التصوف،تصحیح رینولدآلن نیکلسون،ترجمه‌مهدی‌محبّتی،نشراساطیر،1382ش.

سعادت پرور، شیخ علی ،رازدل شرحی بر گلشن راز،نشراحیاکتاب،1385ش.

شهیدی،سیدجعفر،شرح مثنوی،تهران،1380ش.

شیبی، کامل مصطفی ،تشیع وتصوف،ترجمه علیرضاذکاوتی قراگزلو،نشرامیرکبیر،تهران،1359ش.

49.صدرالمتألهین،محمّدبن‌ابراهیم،مفاتیح‌الغیب،موسسه‌تحقیقات فرهنگی،مقدمه وتصحیح ازمحمّد خواجوی ،1363.

50.ـــــــــــــــــــــــ،کسراصنام‌الجاهلیه،بنیادحکمت‌صدرا،مقدمه‌وتصحیح‌وتعلیق‌دکترجهانگیری ،1381.

51.ـــــــــــــــــــــــ،رساله‌سه‌اصل،نشردانشگاه‌علوم معقول ومنقول تهران، تصحیح، سیدحسن نصر،1340 ش.

52.ـــــــــــــــــــــــ،مفاتیح الغیب،نشرمؤسسه مطالعات وتحقیقات فرهنگی ،1363 ش.

53.ـــــــــــــــــــــــ،شرح اصول کافی،مصحح محمّدخواجوی،نشرموسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،1383 ش.

54.صدرایی‌خویی،علی،فهرست نسخه های کتابخانه تخصصی مرکزتحقیقات دارالحدیث،نشر دار الحدیث ،1384ش.

55.ـــــــــــــــ،فهرست نسخه‌های‌خطی‌کتابخانه‌عمومی‌حضرت‌آیه‌الله‌العظمی‌گلپایگانی ،قم،1378ش.

صدوق،محمّدبن علی،التوحید،نشرجامعه مدرسین ،ص148،چاپ اول،قم،1398ق.

57.ــــــــــــــــــ،من‌لایحضره‌الفقیه،محقق‌ومصحح‌علی اکبرغفاری،دفترانتشارات اسلامی ،1413ق.

58.ــــــــــــــــــ،خصال،نشرجامعه مدرسین،قم،1362ش.

طباطبائی،محمّدحسین،نهایه الحکمه،تحقیق شیخ عباس علی الزارعی سبزواری،نشرمؤسسه النشر الاسلامی ،قم،چاپ پنجم،1430ق.

طبرسی،علی بن حسن؛مشکاه الانوارفی غررالاخبار؛نشرالمکتبه الحیدریه،نجف،چاپ دوم.

طریحی،فخر الدین بن محمّد،تحقیق احمدحسینی اشکوری،نشرمرتضوی،چاپ سوم،تهران، 1375ش.

علوی عاملی،سیداحمد ،اظهارالحق ومعیارالصدق،ضمیمه کفایه المهتدی.

63.عطارنیشابوری،محمّد،تذکره الاولیا،بررسی،تصحیح،توضیحات‌دکترمحمّداستعلامی،نشرزوّار،1387ش.

فروزانفر، بدیع الزمان ،شرح مثنوی شریف،نشرزوار.

فیض‌کاشانی،محمّدمحسن بن شاه مرتضی،الوافی، نشرکتابخانه امام امیر المؤمنین علی (علیه السلام)،

66.ــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ده‌رساله،تحقیق‌وبررسی‌مرکزتحقیقات‌علمی‌و‌دینی امیرالمؤمنین ،اصفهان،1371ش.

67.ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، نوادر الاخبار،تحقیق مهدی انصاری قمی،نشر توسعه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،چاپ اول، تهران، 1371ش.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،رساله‌مشواق،انتشارات نورالزهرا (سلام‌الله علیها)،تهران.

قیصری،داوود،به کوشش سیدجلال الدین آشتیانی،شرکت انتشارات علمی وفرهنگی،1375.

کاشانی،عزالدین محمود،مصباح الهدایه ومفتاح الکفایه،مقدمه،تصحیح وتوضیحات:عفت کرباسی، محمّد رضابرزگرخالقی،تهران،1382ش.

کحاله، عمر رضا ، معجم المؤلفین،انتشارات داراحیا التراث العربی بیروت.

کربلایی تبریزی ،حافظ حسین،روضات الجنان وجنات الجنان،تصحیح وتعلیق جعفرسلطان القرائی ،تهران1344.

کلینی،محمّدبن یعقوب،اصول كافي(15جلدی)،دارالحديث،قم،1429ق.

کیانی، محسن ،تاریخ خانقاه در ایران ،کتابخانه طهوری،تهران،1369ش.

75.لاهیجی،عبدالرزاق،شوارق الالهام،تحقیق اکبراسدعلی زاده ،نشرمؤسسه الامام الصادق‌(علیه السلام)،قم، 1385ش.

لاهیجی،محمّد،مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز،مقدمه کیوان سمیعی،نشرسعدی،1371ش.

اصفهان،1406ق.

مجلسی،محمّدباقر،بحارالانوار،تحقیق مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، چاپ اول، قم، 1408ق.

مجلسی ،محمّدتقی ، لوامع صاحب قرانی،موسسه اسماعیلیان،قم،1414ق.

مدرس، میرزاعلی ،ریحانه الادب،نشرخیام،چاپ سوم،تهران،1369ش.

مصباح الشریعه،نشرعلمی،بیروت،1400ق.

منشی قمی، احمدبن حسین،خلاصه التواریخ ،نشردانشگاه تهران،1383ش.

موسوی بجنوردی،کاظم، دائره المعارف بزرگ اسلامی،تهران،1387ش.

موسوی خوانساری،میرزامحمّدباقر،روضات الجنات فی احوال العلما والسادات،انتشارات اسماعیلیان،

میرلوحی سبزواری،محمّدبن محمّد ،کفایه المهتدی،مقدمه علامه سیدمصطفی شریعت موسوی اصفهانی، انتشارات دارالتفسیر،1384ش.

هاشمی،سیدمحمّدرضا،فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی واسناد آستان قدس رضوی،1380ش.

1362ش.

86.فرهنگ‌اعلام علوم عقلی‌اسلامی،نشرمؤسسه آموزشی پژوهشی‌امام‌خمینی(رحمه‌الله‌علیه)،قم،1389ش.

87.نایب الصدر،طرایق الحقایق،تصحیح دکترمحجوب،تهران،1339.

نصر آبادی،محمّدطاهر ، تذکره نصر آبادی،با مقدمه و تصحیح و تعلیقات محسن ناجی نصر آبادی.

نجم‌رازی،عبدالله‌بن‌محمّد،مرصادالعبادمن‌المبدا الی المعاد،به اهتمام محمّدامین ریاحی،تهران، 1388ش.

نسابه،سیدمختار،ابیات المختاروانیس الابرار،ضمیمه کفایه المهتدی.

نسابه حسینی ،سید مختار،ابیات المختار و انیس الابرار،ضمیمه پنجم کفایه المهتدی، 1384ش.

نوری،مستدرک الواسئل(28جلدی)،تحقیق و تصحیح مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)،قم،1408ق.

هاشمی خویی، منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه،تحقیق ابراهیم میانجی،نشرمکتبه الاسلامیه، تهران ، 1400ق.

94.هجویری،علی‌بن‌عثمان،کشف‌المحجوب،‌مقدمه تصحیح وتعلیقات محمودعابدی،نشر سروش، 1382ش.

هوازن ،عبدالکریم ،رساله قشیریه،تصحیح وتطبیق مهدی محبّتی،نشرهرمس،تهران،1391ش.

2.فهرست منابع چاپ نشده(نسخ خطی)

علم الهدی،مرتضی بن داعی ،تبصره العوام فی معرفه مقالات الانام،نسخه شماره(10210)کتابخانه مجلس شورای اسلامی.

معین الدین عصام، محمّد،نصیحه الکرام،نسخه شماره (10369)کتابخانه مجلس شورای اسلامی.

مقدادی،محمّدبن مطهر،اصول فصول توضیح،نسخه شماره(5/4426)مرکز احیا میراث اسلامی.

4.ـــــــــــــــــ ،مختصرالتوضیح،نسخه شماره(5/4426)مرکزاحیامیراث اسلامی.

5.ـــــــــــــــــ،رساله مختصر سلوه الشیعه ،نسخه شماره(1937)مرکزاحیامیراث اسلامی.

6.ملاخلیل قزوینی،تحریم صلاه الجمعه،نسخه شماره(15718)کتابخانه مجلس شورای اسلامی.

7.ملامحمّدطاهرقمی،رجم الشیاطین،نسخه شماره(15548)کتابخانه مجلس شورای اسلامی.

8.ـــــــــــــ،السلامیّه،نسخه شماره(2/2925)مرکزاحیامیراث اسلامی.

9.ـــــــــــــ،الفوائدالدینیه،نسخه شماره(3772)کتابخانه مدرسه مبارکه فیضیه.

10.ــــــــــــ،ایمان عطایی،نسخه شماره(16960)کتابخانه مجلس شورای اسلامی.

11.ــــــــــــ،بهجه الدارین فی الجبروالتفویض والامربین الامری،نسخه شماره(2/2578) مرکز احیا میراث اسلامی.

12.ــــــــــــ،تفسیر سوره فاتحه،اخلاص وقدر،نسخه شماره()کتابخانه مجلس شورای اسلامی.

13.ــــــــــــ،تحفه الاخیار،نسخه شماره(2/14743)کتابخانه مجلس شورای اسلامی.

14.ــــــــــــ،ترجمه الصلاه،نسخه شماره(2/5560)کتابخانه مجلس شورای اسلامی .

15.ــــــــــــ،تحفه عباسی،نسخه شماره( 2/9386)کتابخانه مجلس شورای اسلامی.

16.ــــــــــــ،تنبیه الراقدین،نسخه شماره(13568)کتابخانه مجلس شورای اسلامی.

17.ــــــــــــ،جاءالحق،نسخه شماره (2/463)مرکزاحیامیراث اسلامی.

18.ـــــــــــــ،جامع صفوی ،نسخه شماره(1/4393)مرکز احیا میراث اسلامی.

19.ـــــــــــــ،حجه الاسلام فی شرح تهذیب الاحکام،نسخه شماره(11512)کتابخانه مجلس شورای اسلامی.

20.ـــــــــــــ،حق الیقین،نسخه شماره(1311)مرکزاحیامیراث اسلامی.

21.ـــــــــــــ،حکمه العارفین،نسخه شماره(1812)کتابخانه مجلس شورای اسلامی.

22.ـــــــــــــ،حکمه العارفین،نسخه شماره(926) مرکزاحیامیراث اسلامی.

23.ـــــــــــــ،رباعیات،نسخه شماره(6/1689)کتابخانه مدرسه فیضیه.

24.ـــــــــــــ،ردصوفیه،نسخه شماره(5468)کتابخانه مجلس شورای اسلامی.

25.ـــــــــــــ،رساله ردصوفیه،نسخه شماره (5468)کتابخانه مجلس شورای اسلامی.

26.ـــــــــــــ،رساله زکات،نسخه عکسی مجمع ذخائر اسلامی،شماره(842)کتابخانه مدرسه صدر بازار اصفهان.

27.ـــــــــــــ،سفینه النجات،تحقیق حسین درگاهی و حسن طارمی،نشرنیک معارف،1373.

28.ـــــــــــــ،سؤال وجواب،نسخه شماره(1204)کتابخانه مجلس شورای اسلامی،از(برگ 22تا39).

29.ـــــــــــــ،شرح‌النافع یوم‌الحشرفی‌شرح باب الحادی العشر،نسخه شماره(1/116)کتابخانه مجلس شورای اسلامی.

30.ـــــــــــــ،صلاه الجمعه،نسخه شماره (1/463)مرکزاحیامیراث اسلامی.

31.ـــــــــــــــ،عطیه ربانی وهدیه سلیمانی،نسخه شماره (10486)کتابخانه مجلس شورای اسلامی.

32.ـــــــــــــ،فرحه الدارین،نسخه شماره(11/756)مرکزاحیامیراث اسلامی.

33.ــــــــــــــ،قصیده مونس الابرار،نسخه شماره(3/1557)کتابخانه مسجداعظم قم.

34.ــــــــــــــ،کشف الاسرارفی شرح مونس الابرار،نسخه(2/63)کتابخانه سیدرضاابوالبرکات.

35.ــــــــــــــ،مباحثه النفس،نسخه شماره(15224)کتابخانه مجلس شورای اسلامی.

36.ــــــــــــــ،معالجه النفس،نسخه شماره(2/4368)مرکزاحیامیراث اسلامی.

37.ـــــــــــــ،مفتاح العداله،نسخه شماره(6/842)مرکزاحیامیراث اسلامی.

38.ـــــــــــــ،منهج النجات،نسخه شماره (3/210) کتابخانه مدرسه فیضیه.

مؤمن تنکابنی ،محمّد،فتوح المجاهدین ،نسخه شماره( 10720)، کتابخانه مجلس شورای اسلامی.

41.میرلوحی سبزواری، محمّد،مختصر کفایه المهتدی،نسخه(14290)کتابخانه مجلس شورای اسلامی.

42.میرلوحی،محمّدهادی‌بن‌محمّد،اصول‌العقائدوجامع الفوائد،نسخه شماره(17102)کتابخانه مجلس شورای اسلامی.

40.ــــــــــــــــــــــــ،اعلام‌الاحبافی‌حرمه الغنا فی القرآن والدعا، نسخه شماره(5511) کتابخانه مجلس شورای اسلامی.

چکیده

با اوج گرفتن نزاع وکشمکش ازجانب مخالفان وموافقان تصوف در دوره صفویه، رواج رفتارهای خارج ازعرف صوفیان و همراهی فقها باحکومت صفویه، اسباب غروب خورشید تصوف درپایان قرن دهم فراهم شد.متن پیش روتلاش دارد با بررسی آرا وآثار ضد تصوفی ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری که عَلَم مخالفت باتصوف را در دوره صفویه برافراشته بودند، وتبیین پاسخ موافقین به نتیجه‌ای منصفانه برسد.آنچه از رهگذر بررسی نظرات مخالفین تصوف دراین دوره رخ می‌نماید، عدم رعایت اخلاق نقد در‌آثار مخالفین‌تصوف است.آثاری که صوفیان راحلاجیه ورفتارهای آنها را بدعت ومستحق تکفیرمی‌دانست.درضمن ادبارهای فراوان نسبت به تصوف، آنچه که مخفی نمی‌ماند، اقبالی است که در آثار و رفتار بزرگان آن دوره بروز داشته که نشان ازجذابیت عناصر اصلی این مشی وروش درنزد آنها داشته است.

 کلید واژه‌ها: بدعت، شریعت، تصوف، کفر،محمّدطاهر قمی، میرلوحی.

پیشگفتار

1.مقدمه

بعدمعنوی اسلام آنچنان جذاب بود که به موازات گسترش جغرافیایی اسلام، آموزه هایی همچون زهد وریاضت دربین مسلمین به مراتب بیشتر ازدیگرابعاد آن مورد توجه قرارگرفت.آن رفتارها که جنبه طریقتی داشت ودرکنارش با مبانی نظری غیرمدونی همراه بود، عنوان تصوف پیداکرد. باگسترش تصوف دربین مشتاقان، کج روی‌هایی نیزبه موازات رشد کمّی آن ظهورکرد که خود شروعی شد برای به میدان آمدن فقها و بزرگانی که رفتارها و این نوع تفکر را خارج از محدوده شریعت می‌دیدند. گرچه جنبه های عملی تصوف به مراتب پیشتر مورد نقد بوده، بُعد نظری نیز بعد از شکل گیری وتدوین آن که ازقرن هفتم به بعد شروع شده بود، مورد نقد قرارگرفت.با تشکیل دولت صفویه جریان نقدتصوف وارد دوره جدیدی شد.بسترمناسبی که توسط حکوت صفوی فراهم شده بود، بادعوت ازفقهای جبل عامل همچون محقق کرکی این دوره به یک دوره استثنایی درنقدتصوف تبدیل شد که علاوه برتألیفات متعدد، تکثر ناقدین این دوره نیز به مراتب بیشتراز ادوار قبلی بود. ملامحمّد طاهر قمی ومیرلوحی سبزواری ازجمله مخالفین تصوف دراین دوره هستند که نسبت به دیگرمخالفین هم دارای تألیفات بیشتری بوده وهم به نقد زوایای مختلف تصوف پرداخته‌اند.

2.سؤال‌اصلی

آیانقدهای محمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف، عالمانه وبراساس فهم درست مبانی تصوف بوده یا اینکه برخاسته ‌ازجایگاه سیاسی وحکومتی بوده که با اغراض دیگری دنبال می‌شده‌است؟

3.سؤالات فرعی

1.آیااین انتقادات ناظر به افرادخاصی بوده یا اینکه بصورت کلی بیان شده؟

2.آیا منتقدین تصوف ودرچنین سطح علمی بوده‌اند که بتوانند این جریان را هدایت کنند؟

3.عوامل پدید آمدن چنین فضای انتقادی علیه تصوف در روزگار صفوی چه بود؟

4.مهمترین آموزه های تصوف که دراین دوره مورد هجمه قرارگرفته کدام است؟

4.فرضیه‌ها

برای یافتن پاسخ سؤالات اصلی وفرعی درابتدا فرضیه های احتمالی مدنظربوده ازجمله: اینکه ایرادات ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری بخاطر فهم اشتباه از آموزه‌های قرآن وسنت وهمچنین از اختلاف مبانی نشأت گرفته‌است.

5.ضرورت‌تحقیق

ازآن جاکه درروزگارصفوی بر پیکره عرفان وتصوف صدمات جبران ناپذیری وارد شد، لذا پژوهش پیش روازآن جهت اهمیت داشته که به عنوان عوامل مهم پیدایش جریان عرفان گریز و صوفی ستیز، مورد بررسی قرارمی‌دهد.

6.پیشینه‌تحقیق

گرچه تعداد محدودی ازآثار ملامحمّدطاهرقمی چاپ شده، آثاری همچون«ردصوفیه»، «مونس الابرار»، «تحفه‌الاخیار» و «سفینه‌النجات» اما تحقیقی جامع درباره آثاروآرا وی تابه حال نوشته نشده است. چنین وضعی نیز در مورد آثار و آرامیرلوحی سبزواری نیزصادق است.آثار‌میرلوحی نیزمثل «کفایه ‌المهتدی فی معرفه المهدی».ازمواردی نیز که به وی منسوب است مثل کتاب «سلوه‌الشیعه وقوه ‌الشریعه» که چاپ شده‌است.ازاین جهت این پژوهش می‌تواند درمعرفی کردن آثاروآرا این دوعالم عصرصفوی نقش مهمّی داشته باشد.این تحقیق گرچه کامل وتام نبوده وجاداردکه در زوایای مختلف بحث شود، ولی درحد بضاعت علمی،این تحقیق راه گشای بعضی از سؤالات می‌باشد.

7.روش‌تحقیق

پژوهش پیش رومربوط به دوعالم دوره صفویه است که تعدادکمی‌ازکتب آنها چاپ شده، ازاین رو بامراجعه به نسخ‌ خطی موجود درکتابخانه‌های متعدد ازجمله کتابخانه مجلس‌شورای اسلامی، کتابخانه ‌آیه الله گلپایگانی، مرکزاحیا میراث اسلامی، مجمع ذخائراسلامی، کتابخانه مسجداعظم وکتابخانه مدرسه فیضیه، این امرمحقق شده‌است.درکناربررسی کتابخانه‌ای آثار وآرا این دوعالم دربعضی مواضع نیز تحلیل‌هایی ارائه خواهد شد.

فصل اول: سیرمخالفت باتصوف

 1.مخالفت باتصوف تادوره صفویه

ازآن جا که تصوف یک طیف وسیعی ازنظر تا عمل راشامل می‌شود ویک برداشت ونوعی تعامل خاص با دنیا و امور مادی است، به همین جهت این شیوه سلوکی ازابتدای شکل گیری مورد نقد قرار گرفته است. درابتدای اسلام شخص پیغمبراسلام ودیگرائمه(علیهم‌السلام)ازاولین کسانی بودند که با رفتار افراط گونه بعضی صحابه شدیداً مقابله می‌کردند.همانطورکه نقل شده امام صادق (علیه‌السلام) درجواب سفیان ثوری که گفته بود این چنین لباسی برای شما مناسب نیست، فرمودند: «ازمن بشنو چه مى‏گويم و گوشت راهم بازكن، من اكنون سخنى با تومى‏گويم كه براى دنيا وآخرت تو بهتر مى‏باشد.درصورتى كه طبق سنت وحق از دنيا بروى وبدون پيروى ازبدعت بميرى، شما بدانيد كه رسول خدا (صلى‌اللَّه‌عليه‌و‌اله) در زمانى زندگى مى‏كردند كه مردم در فقر وفلاكت بودند.اماهرگاه دنيا وضعش خوب باشد و وسائل زندگى فراهم باشد، اين نيكان هستندكه بايد ازمواهب دنيا استفاده كنند نه بدكاران وگناهكاران، مؤمنان بايد از لذات جهان سود ببرندو نه منافقان، مسلمانان بايد ازآن بهره بگيرندو نه كافران…».[1]

ازشاگردان ائمه (علیهم‌السلام) نیزآثاری دررد تصوف نوشته شده که می‌توان به کتاب«الرد علی الصوفیه والغالیه» حسین بن سعیداهوازی و«رد برحسن بصری»[2]فضل بن شاذان اشاره کرد.

بارواج وگسترش تفکرات صوفیانه وهمچنین پیوستن عموم به حلقه ها ومجامع تصوف موجب بروز انحرافات گوناگونی دربین منتسبین به تصوف شد، وبا شدت گرفتن انتقادها باعث ایجاد موجی شدکه با تألیفات متعدد، تصوف واقعی‌ را معرفی و خطاهای بوجود آمده را اصلاح می‌کرد.آثاری همچون «رساله فی غلطات الصوفیه»عبدالرحمن سلمی، «اللمع»ابونصرسراج، «التعرف»کلاباذی، «رساله قشیریه»ابوالقاسم قشیری و«کشف المحجوب»هجویری.

درسده سوم هجری بابسط مباحثی چون توحیدوعشق وسرّ درحلقه های صوفیانی چون سری سقطی، یحیی بن معاذ، جنید، بایزید بسطامی وابوبکر شبلی، تصوف گسترش بیشتری یافت.برتری جنبه نظری تصوف برجنبه عملی آن، رواج اندیشه‌های وحدت وجودی وفنا فی‌الله واهتمام به تفکروتدبیرازشاخص‌های عمده تصوف دراین سده است.درهمین دوره مقابله فقها با اهل طریقت نمود عینی یافت وصوفیه مورد طعن و تکفیر فقها قرارگرفتند.[3]

درابتدای قرن چهارم هجری مقابله وبرخورد باصوفیان شدت بیشتری گرفت، به حدی که دراین دوره حلاج (309ق) به اتهام‌تبدیل‌کردن حج، وانالله گفتن وهمچنین سحر، به قتل محکوم می‌شود . [4] شیخ صدوق(381ق) نیزازعلمای نامدارشیعه دراین قرن باکتاب اعتقادات الامامیه خود درنقد این طریقه می‌گوید: «علامه‌الحلاجيه من الغلاه دعوى التجلّي بالعباده مع تديّنهم بترك الصلاه و جميع الفرائض، و دعوى المعرفه بأسماء اللّه‌العظمى، ودعوى اتباع الجنّ لهم، و أنّ الولي إذا خلص وعرف مذهبهم فهو عندهم أفضل من الأنبيا (عليهم السّلام)».[5]همچنین کتابی که نجاشی[6]دررجال خود به شیخ مفید (413ق) نسبت داده که این کتاب به نام «رداصحاب حلاج» در نقد این گروه بوده. البته نسخه‌ای ازاین اثر موجود نیست.

ازعلمای نامدارشیعه درقرن پنجم شیخ طوسی است که درکتاب الغیبه به نقدحلاج اشاره دارد. شیخ طوسی دراین کتاب ازجلاج به عنوان کسی که ادعای بابیت امام زمان (علیه‌السلام) داشته است نام برده واینکه وی به قم رفته وادعای وکالت امام زمان (علیه‌السلام) داشته است.[7]

ازعمده کسانی که درقرن ششم درجبهه ستیز بین اهل شریعت وطریقت قدم گذاشته وصاحب تألیف بوده، می‌توان به ابن‌جوزی اشاره کرده است.وی درکتاب تلبیس ابلیس نظرات، آداب و رفتار صوفیه رانقدکرده است.گرچه وی به مشایخ صوفیه، سلف صالح می‌گوید ‌نه بدعت گذار، اما راجع به صحبت با احداث که دربین متصوفه رواج داشته می‌گوید: «صحبت الاحداث اقوی حبائل ابلیس التی یصید بها الصوفیه».[8]وی درمباحثی چون غنا، سماع، ترک جمعه وجماعت ونکاح به صوفیه انتقاد کرده است.دراین دوره همچنین می‌توان به برخورد متشرعه با عین القضات همدانی اشاره کرد که وی رابه ادعای کفر والوهیت محکوم به قتل کردند.بعد از این دوره روند تصوف وارد مرحله جدیدی می‌شودکه دوره شکل گیری مبانی تصوف وعرفان نظری است.

درقرن هفتم با پی ریزی عرفان نظری توسط ابن عربی(م638ق) وبا تبیین مبانی تصوف ازسوی شارحین آثار وی درسده های هفتم وهشتم همچون قونوی(م673ق)، عبدالرزاق کاشانی(730ق) ، قیصری (751ق) و ابن ترکه (835ق) جایگاه تصوف دراین دوره ها تضعیف که نشد، بلکه باتحلیل های عقلانی جایگاه قابل دفاعی بدست آوردند.درقرن هفتم کتاب تبصره العوام فی معرفه مقالات العوام[9] توسط سیدجمال الدین محمّدبن حسین رازی (630ق) نوشته شده که این اثردر دوره صفویه بسیارمورد‌ استفاده ناقدین تصوف‌ازجمله محمّدطاهرقمی‌قرار‌می‌گیرد.این اثربه مباحثی چون فیلسوفان، مجوسیان، ترسایان، خوارج، معتزله ودیگرفرقه ها ازجمله صوفیان اشاره دارد.این کتاب نیز به طور کلی به تصوف پرداخته ونمی‌توان آن را اثری مستقل درنقد تصوف به شمارآورد.درهمین سده کتاب الطرائف ازسید ابن طاووس بانگاه عرفانی مطالبی به نفع جریان تصوف دارد ومی‌گویدکه علوم صوفیه ازامیرالمؤمنین گرفته شده.[10]درادامه این سیر رشد و ترویج تصوف درسده هفتم تا قبل ازدولت صفوی که کلیت تصوف راقبول داشته و ازانحرافات آنها نیز انتقاد می‌کردند[11]همچون شهید اول (786ق) وارد این میدان شدند.

درپایان این بخش می‌توان به این نکته تصریح کرد که اولین منتقدان رفتارهای افراط وتفریط گونه، ائمه معصومین(علیهم‌السلام) بوده، وبعد ازآن تاقبل ازسده هفتم منتقدینی که به آنها اشاره شد، نقدهایشان موردی بوده واینکه بصورت مستقل وجامع به مباحث تصوف پرداخته باشد وجود نداشته است.در سده های بعدی تاقبل ازدوره صفویه که منابع آن دوره ازافزایش خانقاه ها وحمایت وزراء وحاکمان ازاهل تصوف حکایت دارد، دوران نضج وتوسعه تصوف است، به همین دلیل مخالفین جدّی در مقابل صوفیه نبوده و مواردی نیز که به عنوان مخالف ظهورکرده، از جانب علمای سنی بوده نه از طرف علمای شیعه.

2.وضعیت تصوف دردوره صفویه

باپیوند خوردن تشیع وتصوف دردوره صفویه که این جریان ازسده های قبل شروع شده بود، این دوره را به نقطه اوج این تلاقی تبدیل کرد.با این همگرایی در دوره صفویه، تصوف وارد مرحله جدیدی ازتاریخ خود شد.حکومتِ تازه تشکیل شده صفویه که ازنیروی نظامی صوفیان قزلباش کمک می‌گرفت و وامدار صوفیان بود، لکن به سبب عواملی که ذکرخواهد شد ازتصوف موجود حمایت نکرده وپایه گذار روش جدیدی درمخالفت باتصوف شدند.

باشروع به کارشاه اسماعیل اول به عنوان اولین پادشاه دوره صفوی درسال (905ق) درتبریز مخالفت جدّی باتصوف به چشم نمی‌خورد.اما باروی کارآمدن شاه طهماسب اول(984-930ق) مخالفتها باتصوف بخصوص باتصوف اهل سنت شروع شد، مخالفتی که نشأت گرفته ازتعصب بزرگان صفوی درانتساب به تشیع وهمچنین به همراه داشتن فقهای آن دوره این امررا برای آنها آسانتر می‌کرد. فقها وعلمایی که درمناطق شیعه نشینی مثل جبل عامل وبحرین بوده و ازآنها برای انجام امورات شرعی حکومت دعوت شد، علمایی چون محقق اول شيخ على كركى، شيخ لطف اللَّه ميسى ، شيخ حسين بن عبد الصمد پدر شيخ بهائى، و خود شيخ بهائى و شيخ على منشار پدر زن او كه همه از علماى عرب جبل عامل بودند و مانند مير غياث الدين منصور شيرازى، ميرداماد، علامه مجلسى اول و دوم كه همه در دولت صفويه داراى مناصب مختلف شيخ الاسلامى يا منصب وزارت و مشاورت شاه بودند[12].دراین دوره وقتی که محقق کرکی[13] به عنوان شیخ الاسلام دولت صفوی انتخاب شد اختیارات زیادی به اومحول شد.برای درک بیشتر فضای آن دوران وتوجه شاه طهماسب به فقها بخشی از فرمان شاه طهماسب درانتخاب محقق کرکی ذکرمی‌کنیم.شاه طهماسب دربخشی ازاین فرمان آورده «بلند گردانیدن پرچشم شریعت نبوی را ازبنیادهای كامكاری می‌دانیم وزنده كردن مراسم دین سید پیامبران و روش امامان(علیهم‌السلام)را ازجمله مقدمات ظهورامام زمان می‌شماریم. وبدون تردید سرچشمه وراه تحقق یافتن این مقصود جزپیروی واطاعت عالمان دین نیست و بخصوص دراین زمان باوجود عالی مقامی‌كه به آستان ائمه هدی پا نهاده، ختم مجتهدین، وارث علوم سیدپیامبران ونگهبان آیین امیر المؤمنین، قبله تقوا پیشگان بااخلاص و پیشوای دانشمندان، مقتدای مردم، نایب امام زمان (سلام‌الله‌علیه) علی بن عبدالعالی مقرر فرمودیم كه سادات و اشراف ایران، وزرا وسایراركان دولت، ایشان را مقتدا و پیشوای خود دانسته، درتمام اموراطاعت وفرمانبرداری به تقدیم رسانند و نیز هركس ازدست اندر كاران امورشرعیه و از لشكریان حكومت راعزل كند، بركنار خواهد بودوهركه رامسوول كند، مسوول خواهد بود و مورد تأیید است.مقررشده آنچه ازمستمری سال های قبل ازمحل ضرب سكه باقی مانده بدون درنگ به ایشان برسانند و سكه مدینه المؤمنین حله را نزد نمایندگان ایشان ببرند وبدون نظر ایشان ازضرب سكه خودداری نمایند وازمخالفت با این دستورات بپرهیزند…».با اختیاراتی که شاه طهماسب اول به محقق کرکی واگذار کردند، نشان از بازگذاشتن دست علما وفقها درامورحکومتی وهمچنین برای مبارزه با صوفیان که شروعی برای نهضت مخالفان صوفیه بوده است.

اولین‌کتابی که دراین دوره به نقد تصوف پرداخته، کتاب «المطاعن‌المجرمیه»محقق کرکی (م940ق) است.فرزندمحقق کرکی که وی نیز صاحب کتاب «عمده المقال»می‌باشد، درباره  المطاعن المجرمیه می‌گوید: «پدرم به نقل ازثقات امامیه، درکتابشالمطاعن المجرمیه، در ردّحلاج اخباری زیادی آورده است ».همچنین میرلوحی سبزواری که درسلوه الشیعه ازالمطاعن المجرمیه نقل کرده و می‌گوید: « جمع کثیری ازقدمای علمای ما، درطعن وذم این فرقه کتابها نوشته اند وپیران این طایفه را نیزطعن ها زده اند، چنانکه درکتاب «هادی الی النجات من جمیع المهلکات» ودیگرکتاب های علمای امامیه اشارت به آن شده وبعضی ازمتأخرین دانشمندان شیعه نیز مانند شیخ علی عبدالعال در کتاب«المطاعن المجرمیه»و شیخ حسن بن علی عبدالعال درکتاب «عمده المقال فی کفراهل الضلال»ومولانا احمد اردبیلی در کتاب «حدیقه الشیعه» ایشان رامذمت کرده اند واحادیث نیز درقدح و ذم این طایفه وارد و واقع است.».[14]

تا اینجا به این نکته می‌توان اشاره کرد که با مهاجرت علمای شیعه ودراختیارگرفتن مناصب اداری دینیِ دولت صفوی توسط آنان، دیدگاه های فقهی مجال طرح بیشتری یافت وموجب تضعیف گرایش های غالیانه وجریان های صوفیانه شد.باقدرت گرفتن روزافزون فقها وعلما، سیاست سرکوب صوفیان با شدت بیشتری اعمال گردیدکه درنتیجه آن تصوف دراین دوره هرچه بیشتررو به افول نهاده[15]،و ردیه های متعددی نوشته شده که ازجمله آنها«رجم الشیاطین»، «ردصوفیه»و«الفوائدالدینیه»ملا محمّدطاهرقمی وهمینطور بعضی از آثارمنسوب به میرلوحی سبزواری است.

ازدیگرمواردی که دست مخالفان تصوف رابرای فشار بیشتر بازگذاشته بود، وجود رقابت دردرون حکومت صفوی که شاهان صفوی همواره ازطرف گروه های صوفیان قزلباش احساس خطرمی‌کردند، آنان را وا‌ می‌داشت تا به انحاء مختلف ازقدرت ونفوذ آنان بکاهند.از این روعموماً ازسرکوب وتضعیف صوفیه استقبال می‌کردند.نمی‌توان ازفساد وانحطاط روزافزون صوفیان قزلباش که باقدرت طلبی‌و کشمکش های درونی ازروح تصوف فاصله می‌گرفتند، چشم پوشی کرد.مورد دیگری که ازعوامل افول تصوف شمرده شده، مسأله دنیا طلبی وتلاش برای کسب مریدان وقدرت بیشترو نزاع های مکرر بایکدیگر، موروثی شدن خلافت وجانشینی، ونزدیک شدن به دولت صفوی وفاصله گرفتن از آرمان های معنوی وسلوک عرفانی، آفت هایی بود که تقریباًتمام طریقه های آن دوره گرفتاربودند.[16]

گرچه دراین دوره تصوف رسمی روبه افول بود اما طالبین عرفان وسلوک معنوی درهمین دوره، عده ای درسلک فیلسوفان وحکیمان وگروهی درسلک فقها، تمایلات خود را به تصوف بروز داده که این دو دستگی دربین عالمان دیندار و نامدار به وضوح مشهود است.

2-1.مخالفت باتصوف دردوره صفویه

دراینجا به طور اجمال به عالمانی می‌پردازیم که درانتقاد ازتصوف صاحب تألیفات ومناصب اجتماعی سیاسی بوده و همچنین به کسانی که درهمین دوره باوجود مخالفت های شدید، مشی ومنش عارفانه وصوفیانه داشته، اشاره خواهیم کرد.علما دوره صفویه بخصوص ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی در استنادت خود برای مقابله با به اصطلاح بدعت ها، ازاین روایت استفاده کرده، که وظیفه عالمان دینی را درزمان ظهور بدعت ها، مقابله با اینگونه مسائل بیان می‌کند.این روایت ازرسول خدا(صلی‌الله‌علیه‌وآله)است که می‌فرماید: «إِذَا ظَهَرَتِ‏ الْبِدَعُ‏ فِي أُمَّتِي، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَه اللَّهِ».[17]دراین میان سلاطین صفوی سهم عمده ای دراین مبارزه داشته که برای روشن شدن مخالفت آنان، به کلام علامه محمّدباقر مجلسی درجواب سوالات ملاخلیل قزوینی، اشاره ای به حوادث دوران صفویه داشته وبیان می‌کند که شاه اسماعیل درمبارزاتش جدی بوده است.علامه می‌گوید: «جناب شاه اسماعیل درهرکجا به خانقاه مشایخ اهل سنت می‌رسیدند خراب می‌کردند. وحیله ومکرهای ایشان رابرمردم اظهارمی‌فرمودند وازجمله آنها درمحله ما سابقاً بقعه‌ای بودکه مزار ابونعیم نامی ‌بوده ازمشایخ اهل سنت ودرسقف بقعه چراغی افروخته بودند که پیوسته روشن بود و درکتیبه آن نوشته بودند:

چـــراغی راکــه ایزدبــرفــروزد            هرآنکس پف کنــد ریشش بسوزد

آن معدن اسرارربانی چون آن حالت رامشاهده نمودندکه مبنی برحیله است، مردی رافرستاده بودند که پف کند وآن چراغ راخاموش کند [او] ریشش نسوخت، پس فرمود که آن عمارت خراب کرده بودند.پس ظاهرشده بود که راهی ازسقف عمارت به خانه متولی داشته که ساخته بودند واز آنراه روغن و فتیله به چراغ می‌رسانیده اند».[18]

صاحب روضات الجنان می‌گوید: گرچه بعضی ازبزرگان همچون شیخ محمّد سیاه پوش پیش شاه اسماعیل مورد احترام بودند اما نسبت به بعضی نیزسخت گیر بودند که حتی درزمان شاه جم جاه شاه اسماعیل صفوی انارالله برهانه که همه سلاسل درهم شکست وقبورسلف ایشان راکندند.[19]همچنین نائب الصدر آورده که: «جناب شاه اسماعیل به خانقاه های مشایخ اهل سنت که می‌رسیدند خراب می‌کردند».[20]

درادامه به علما وفقهای دوره صفویه که درجریان نقد تصوف صاحب قلم ونظر بودندبه صورت خلاصه اشاره می‌کنیم.

2-1-1.محقق‌کرکی

دردوره صفویه جریان مخالف تصوف از بازوی پرقدرتی کمک می‌گرفت که باپشتوانه حکومت به نهایت خود رسیده بود.این بازو راعلما وفقهای بزرگ آن دوره می‌ساختند.همانطور که دربخش قبل به آن اشاره شد، اولین عالم این دوره محقق کرکی(م940ق) بوده که باکتاب المطاعن المجرمیه نقطه آغازین جریان ضدتصوفی دوره صفویه بود.

2-1-2.شیخ علی عاملی

شیخ علی بن محمّد بن حسن عاملی(۱۱۱۴ق (ازنوادگان شهید ثانی وازمعاصرین علامه مجلسی (1110ق) باکتاب «السهام المارقه» به نقدتصوف پرداخته است.وی نسبت به بکار بردن اسم تصوف می‌گوید: «اسم التصوف کان مستعملا فی فرقه من الحکماءالزایعین عن طریق الصواب ثم من بعدهم کان یستعمل فی جماعه من الزنادقه بعدحصول الاسلام ثم استعمله جماعه من اهل الخلاف و کانوا اعداء آل محمّد[علیهم السلام]کالحسن البصری وسفیان الثوری ونحوهما وحذا مِن بعدهم حذوَهم امثالهم کالغزالی رأسِ الناصبین للعداوه لأهل البیت (علیهم‌السلام)…».[21]وی دربخش ملحقات این رساله به نقدابن عربی، ملای روم وحلاج که ازاقطاب این جماعت شمرده،[22] پرداخته است.

2-1-3.شیخ حرعاملی

ازدیگر تألیفات این دوره کتاب «اثنی عشریه» شیخ حرعاملی (1104ق) بودکه در(1076ق) تألیف شده است.دراین اثربه طور مفصل به بطلان اعتقاد حلول واتحاد و وحدت وجود ازطریق آیات و روایات پرداخته است.دراین اثرهمچنین ازمستحسنات صوفیه وازبزرگان آن سخن گفته است.[23]دراین اثربه کتاب حدیقه الشیعه که بخشی ازآن به رد تصوف است اشاره کرده وآن رابه مقدس اردبیلی(933ق)نسبت داده.[24]

باتوجه به حجم وسیع انتقادها به تصوف ومقابله جدی با این جریان در دوره صفویه، یک طیف از افکار اگر نگوییم تصوف تصفیه شده، که متمایل به تصوف بوده، وجود داشته وعالمان بزرگی دراین طیف بودنده اند که نمی‌توان به راحتی نظرات ورفتار آنان را درهمراهی با تصوف نادیده گرفت.نفوذ عالمانی چون شیخ بهایی(1030ق)-که درباره وی گفته شده که شاه عباس رابرسر قبر بایزید بسطامی برده[25]– وهمچنین مقام علمی میرداماد (1041ق) ومحمّدتقی مجلسی وملاصدرای شیرازی باعث شد که این افکار گرچه بامخالفت کسانی چون ملامحمّدطاهرقمی و دیگر مخالفان روبرو شود، اما به نظر می‌رسداین گرایش ها به رهبری این چندعالم، بنیانگذار دوره ای شدند که تمامی ابعاد و رجال تصوف از تیر رس آنان در امان نبود.ازاین زمان به بعد رواج بخش نظری تصوف به عرفان مشهور شد وبخش عملی به همان نام تصوف باقی ماند.

2-1-4.ملاصدرا

صدرالمتألهین(979-1050ق) ازجمله کسانی است که هم درتأیید تصوف وهم درنقد آن دارای آثار‌مهمی‌است.ملاصدرا دربخش نقد تصوف کتاب«کسرالاصنام الجاهلیه» راتألیف، و دراین اثربه بدگویی ازصوفیان بازاری ومشایخ دروغین وبازیگر می‌پردازد.ملاصدرانسبت به کسانی که درمقام ارشاد نبوده وادعای این مقام را‌‌‌‌‌‌‌ داشته، می‌گوید: «إنّ الّذين نصبوا أنفسهم في هذا الزّمان في مقام الإرشاد و الخلافه جلّهم، بل‏ كلّهم ،حمقى‏ جاهلون بأساليب‏ المعرفه والرّشاد و استكمال النّفس واستقامت ها في السّداد».[26]ملاصدرا درجای دیگربه سخنان صوفیه اشاره دارد که حرف های بی پایه را «ذکر» می‌نامند ودرمواعظ خود تکرار می‌کنند، می‌گوید: «و نقلوا اسم التّذكير إلى جزافاتهم، و ذهلوا عن طريق الذّكر المحمود، و اشتغلوا بالأصوات و الحروف ومايواظب‏ عليه أكثر الوعّاظ والقصّاص في هذا الزّمان، وهو القصص و الحكايات والشّطح والطّامات.وأكثر ما اعتاده عامّه المتصوّفه و عوامّ الوعّاظ في هذا الزّمان كلمات مزخرفه شعريّه يكون تكثيرها في المواعظ مذموما.قال اللّه تعالى: وَ الشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ*أَ لَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وادٍ يَهِيمُونَ‏ ».[27]

ملاصدرا صوفیانی که درطلب جاه ومقام بوده را احمق وملعون خطاب کرده است و می‌گوید: «و أكثر من يقعد في الصّوامع ليشار إليه بالأصابع و يجلس‏ في الخانقاهات‏ ليشتهر اسمه بالزّهد و الكرامات، فهو أحمق ناقص‏ ملعون، و في‏قيد الشّهوات مسجون‏ . فطوبى للتّقيّ الجاهل‏ الّذي سلم عن إشاره الأنامل؛ و تعسا لمن قعد في الصّوامع لتحصيل الوسائل للمسائل».[28]

امادرقسم دوم این بخش به گروهی ازعلما وفقهای نامداری اشاره می‌کنیم که خط ومشی همسو باتصوف واقعی داشته اند.عالمانی مثل؛ شیخ بهایی که شیخ الاسلام بود وگرایش های عرفانی داشته است.نقل شده که دربعضی مواقع لباس درویشان می‌پوشیده ودرمسافرت هایی که به شام، مصر، بیت المقدس وعراق داشته، حضور درخدمت بزرگان تصوف راغنیمت می‌شمرده است.[29]

ملاصدرای شیرازی(979-1050ق) نیز ازدیگر عالمان دوره صفوی است که تمایل کاملی به تصوف داشته است.گرچه درموارد متعددی ازصوفیان بی صفا انتقاد کرده، اما ازصوفیانی چون حلاج نیزاینطور تمجید می‌کند: «و ما أحسن قول حلاج‏ الأسرار حيث ينظم كلام السفينه و الملاح‏:

أ لا بـــــــلغ أحبــــائي فـــإنــي‏                 ركـــبت البــــحر و انـــكسر السـفينه».[30]

ملاصدرا درترویج اصول تصوف در رساله سه اصل به مباحث معرفت نفس وتزکیه آن وتسویلات نفس امّاره می‌پردازد.ملاصدرا در بیان اصل اول این رساله می‌گوید: «معرفت نفس که حقیقت آدمی است ومبنای ایمان به آخرت ومعرفت به حشرو نشر ارواح واجساد، وجهل ازمعرفت نفس ازمعظم ترین اسباب شقاوت و ناکامی است وآنکس که معرفت نفس ندارد، نفسش وجود ندارد، ازاینجاست که عطارمی‌گوید:

تــوراایـــن پــندبس درهــردوعــالم               کـــه بــرنایـدزجانـت بــی خــدادم

زحــق بــایــدکــه چنـدان یــادآوری             کـه گـم کـــردی از یــادش گــذاری»[31]

ملاصدرا دررساله سه اصل درمقابل کسانی که منکرعلوم معرفتی وشهودی بوده ایستاده ومی‌گوید : «ای بی دردنا انصاف و اى خود پسند پر جور و اعتساف، علمى كه اسرار صمديت و حقايق الهيت را بدان دانند و معارف ربوبيت را بدان شناسند و نيزمعرفت اسرار ايمان رامثل علم وحى و انزال و الهام و معنى رسالت و نبوت و امامت و علم كتاب هاى خدا و صحايف ملكوت و لوح و قلم پروردگار و معنى جفر جامع و مصحف فاطمه عليها السلام وكيفيت نزول شياطين بر دل هاى اشرار به وسواس و نزول ملائكه بر قلوب اخيار به الهام علوم و اسرار وعلم نفس و سعادت و شقاوت و درجات و مقامات وى و آنچه ازين قبيل كه هر يك بحريست از علم مكاشفه، چرا منكر مى‏شوى و دانستن آن را سهل وعبث مى‏دانى وعلم هاى ديگر كه هريك ازآن را در شش ماه يا كمتر فهم مى‏توان كرد، عظيم مى‏شمارى وصاحبش را ازعلماى دين مى‏پندارى».[32]وی درادامه می‌گوید: اى ناجوانمرد علمى راكه درمدت پنجاه سال جان و تن درتحصيل آن باخته و گداخته، انكار وجحود آن مى‏كنى. آخرآن علمى كه پيغمبر خدا صلى الله عليه و آله از آن خبر داده كه « إن من العلم كهياه المكنون لا يعلمه إلا العلما بالله فاذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل الغره بالله»[33] كدامست؟ و چه علم است كه مغروران بخدا بايد منكر وى باشند؟

ملامحمّدتقی مجلسی(1070ق)نیز در زمره این عالمان قرارداشته است. با نگاهی به رساله تشویق السالکین می‌توان این تمایل را تأیید کرد.گرچه به گفته علامه محمّد باقرمجلسی این [همراهی وهمدلی] برای تصحیح اعتقادات صوفیه بوده.

درادامه این سلسله ازعلمای متمایل به تصوف، می‌توان به میرداماد نیز اشاره کرد.میرداماد دربعضی استناداتش ازاقوال ابن عربی دررساله الملوک، استفاده کرده که این تمایل را هویدا می‌کند.[34]

کسانی نیز بودند با وجود فقاهت ومنصب صدارت مثل؛ امیرمعزالدین اصفهانی که شاگرد محقق کرکی بوده وغزل های جانانه‌ای می‌سروده درعین حال ازتیر مخالفین تصوف درامان بوده که این چند بیت ازآن جمله است:

به پیش ماه رخـت،آفتــاب یعـــنی چه              به پیش خال وخطت،مشک ناب یعنی چه

درون حلـقه زلـف تو رخ نمــایان است             وگــرنـه دردل شـب آفتــاب یعنــی چه

خیال نرگس مستـت زهــوش می بردم               وگــرنـه بادل پــردرد خواب یعنــی چه

عرق به روی توهرکس که دید می گوید             بـه روی آتـش سـوزان حبــاب یعنی چه[35]

2-1-5.میرلوحی سبزواری

ازدیگر کسانی که دردوره صفویه وارد میدان نقدتصوف شده، محمّدبن محمّدمیرلوحی سبزواری (1085ق)است.گرچه میرلوحی در دستگاه حاکم سمتی نداشته است، اما با استفاده ازلفاف تقیه، توانست تألیفاتی چند، گرچه آثاری بدیع ومستدل نبوده، درنقد تصوف بنویسد.آثارمیرلوحی سبزواری همسو با دیگر آثاردوره صفویه است.آثاری که باتکیه بر بدعت دانستن رفتارصوفیه وحکم به تکفیر آنها، تألیف شده است.میرلوحی مخالفت‌های‌ شدیدی با صوفیان وابومسلم خوانی ها داشته است. «توضیح المشربین وتنقیح المذهبین»، «سلوه الشیعه وقوه الشریعه»و«اصول الفصول التوضیح» ازعمده تألیفات منسوب به وی است.درفصل سوم به طور مفصل به آثار وآراء میرلوحی، و همچنین مخالفت های وی با مجلسی اول اشاره خواهیم کرد.

[1] .عطاردی قوچانی،عزیزالله،ترجمه الایمان والکفربحارالانوار،نشرعطارد،تهران،1378ش،ج1،ص605.

[2] .ر.ک:آقا بزرگ ،الذریعه الی تصانیف الشیعه،انتشارات دارالأضواء،چاپ دوم، بیروت،1403ق،ج10ص194.اثری از این کتاب و کتاب الرد علی الصوفیه والغالیه موجود نیست.

[3] . غنی، قاسم ،تاریخ تصوف دراسلام،ص58.

[4] .زرین کوب، عبدالحسین ، جستجودرتصوف ایران،نشرامیرکبیر،تهران،1357ش،ص146.

[5] .ابن بابویه،محمدبن علی،اعتقادات الامامیه،نشرکنگره شیخ مفید،چاپ دوم،قم،1414ق،ص101.

[6] .نجاشی،رجال،چاپ چهارم،نشرجامعه مدرسین،1413ق،ص401.

[7] .طوسی،محمدبن الحسن،الغیبه،نشردارالمعارف الاسلامیه،قم،1411ق،ص401.

[8] .ابن جوزی،تلبیس ابلیس،چاپ پنجم،بیروت،ص246.

[9] .سیدجمال الدین محمدحسینی(حسنی)رازی،باتصحیح عباس اقبال آشتیانی،نشراساطیر،تهران،1364ش.

[10] .ر.ک:ابن طاووس علی بن موسی بن طاووس،الطرائف،قم،1400ق،ج2،ص518.

[11] .ر.ک:خوانساری،میرزامحمدباقر،روضات الجنات فی احوال العلما والسادات،نشراسماعیلیان،1390ق،ج7،ص17.

[12] .دوانی،علی،مهدی موعود(علیه السلام)،نشراسلامیه،تهران،1378ش،چاپ 28،ص124.

[13] . ر.ک : الشیبی، کامل مصطفی ،تشیع وتصوف،ص393.

[14] .میرلوحی،سلوه الشیعه،نسخه شماره(43/29)کتابخانه عموعی حضرت آیه الله گلپایگانی،برگ140.

[15] .زرین کوب ،دنباله جستجودرتصوف ایران،ص223-230.

[16] .کیانی،محسن،تاریخ خانقاه درایران،ص265.

[17] .کلینی،محمدبن یعقوب بن اسحاق، اصول كافي،نشردارالحديث، ج‏1، ص، 135.

[18] .رسول جعفریان،صفویه درعرصه دین وفرهنگ،پژوهشگاه حوزه ودانشگاه،پاییز89،ج2،ص 515.

[19] .حافظ حسین کربلایی تبریزی،روضات الجنان وجنات الجنان،تصحیح وتعلیق جعفرسلطان القرائی،تهران ،1344،ج1، ص491.

[20] .نایب الصدر،طرایق الحقایق،تصحیح دکترمحجوب،تهران،1339،ج ا،ص283.

[21] .شیخ علی عاملی،السهام المارقه،نسخه شماره(521)کتابخانه مجلس شورای اسلامی،برگ6.اسم تصوف درفرقه‌ای ازحکماءاستعمال می شدکه ازطریق صواب بیرون رفته وبعدازآنهابه زنادقه اطلاق می شده وبعدازآن گروهی که ازدشمانا اهل بیت بودندمثل حسن بصری وسفیان ثوری وغزالی.

[22] .همان،21.

[23] .ر.ک:حرعاملی،محمدبن حسن،اثنی عشریه،ترجمه عباس جلالی، نشرانصاریان، قم،1383ش.

[24] .ر.ک:بررسی انتساب کتاب حدیقه الشیعه به مقدس اردبیلی،معارف عقلی،شماره12.

[25] .مختصرالتوضیح،نسخه عکسی شماره (5/4426)مرکزاحیامیراث اسلامی،برگ6.

[26] .شیرازی،کسراصنام الجاهلیه،ص29،بنیادحکمت صدرا،مقدمه وتصحیح وتعلیق دکترجهانگیری ،1381ش.

[27] .همان،ص44.

[28] .همان،ص177.

[29] .اسکندربیگ ترکمان،تاریخ عالم آرای عباسی،چاپ اول،تهران،1377،ص348.

[30] .ملاصدرا،مفاتیح الغیب،موسسه تحقیقات فرهنگی،مقدمه وتصحیح ازمحمدخواجوی ،1363،ص541.

[31] .ملاصدرا،رساله سه اصل،نشردانشگاه علوم معقول ومنقول تهران،تصحیح واهتمام سیدحسن نصر،1340ش، ج 1،ص13.

[32] .همان،ص81.

[33] .ملاصدرا،شرح اصول کافی ،ج1،ص539.

[34] .زرین کوب،دنباله جستجودرتصوف ایران،ص246.

[35] .قمی ،قاضی احمد،خلاصه التواریخ،ج1،ص314.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122