پايان نامه بررسي آرمان ‌شهر مولانا در مثنوي معنوي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي آرمان ‌شهر مولانا در مثنوي معنوي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 143 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي آرمان ‌شهر مولانا در مثنوي معنوي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات 2
1- 1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 6
1-3- پیشینة پژوهش 8
1-4- روش تحقیق 10
فصل دوم:آرمان‌شهر و گونه‌های آن 11
2-1- ریشة لغوی آرمان‌شهر 12
2-1-1- آرمان‌شهر زاده تخیل آرمانی 13
2-1-2- آرمان‌شهر و فلاسفه یونان 13
2-1-3- تاریخ اندیشة آرمان‌شهر 14
2-2- گونه‌ها اتوپیا 15
2-2-1- اتوپیاهای زمانی و اتوپیاهای مکانی 16
2-2-2- اتوپیاهای مثبت و اتوپیاهای منفی 16
2-2-3- افلاطون و مدینة فاضله 16
2-2-4- بیکن و جامعة آرمانی اش 18
2-2-5- هارینگتون و مدینة فاضله 19
2-2-6- کارل مآنهایم و اتوپیا 19
2-2-7- آرمان‌شهر فارابی 20
2-3- مدینة فاضله در عرصه ادبیات 22
2-3-1- مدینة فاضله اساطيري 23
2-3-1-1- آرمان‌شهرهای اهورایی 24
2-3-1-2- آرمان‌شهر‌های اهرمنی 28
2-3-3- آرمان‌شهر ادبي 32
2-3-3-1- اشتراکات آرمان‌شهر‌های ادبی 36
فصل سوم: اندیشة و هنر مولانا 38
3-1- مختصری از زندگی مولوی 39
3-1-1- مولوی را بهتر بشناسیم 40
3-1-2- جهان‌بینی مولوی 43
3-1-3- اخلاق و عادات مولانا 47
3-1-4- خیر و شر در اندیشة مولوی 50
3-2- مثنوی معنوی مولوی 52
3-2-1- انسجام ادبی حکایات مثنوی معنوی 53
3-2-2- مثنوی و کتب آسمانی 53
3-2-3- مثنوی و اندیشة عرفانی مولوی 54
3-2-3-1- مدینه‌النبی در اندیشة مولوی 55
3-2-4- سطح سخن و پیام مثنوی 57
3-2-5- نمود عشق به شمس تبریزی در مثنوی 58
3-2-6- ویژگی‌های خاص داستان سرایی مولوی 58
3-2-7- علم فرا زمانی مولوی در مثنوی 59
3-2-8- مثنوی کتاب تعلیم زندگی 60
فصل چهارم: مثنوی آیینه تمامنمای آرمان‌شهری مولوی 72
4-1- چرا مولوی در پی خلقت آرمان‌شهر است؟ 73
4-1-1- اصلاح‌طلبی مولوی 74
4-1-2-ایدئولوژی ناسازگار با جامعه 74
4-1-3- هرج‌ومرج اجتماعی 75
4-1-4- ایدالیسم عرفانی 75
4-2- اختلاف آرمان‌شهر مولوی با سایر آرمان‌شهر‌ها 76
4-2-1- حکمت و عشق 76
4-2-2- رهبری عشق 78
4-2-3- عشق نیروی محرک کائنات 80
4-2-4- طردعقل جزوی 82
3-4- اجتماع و جامعة آرمانی مثنوی معنوی 84
4-3-1- نگرش‌های آرمانی 85
4-3-2- تحمل و مدارا با همنوعان 87
4-3-3-: مدارا معیار خوش خویی 88
4-4- انسان‌های اجتماع مولوی 89
4-4-1- اختیار اجتماعی دارد 90
4-4-2- کمال یافته است 92
4-4-3- میانهرو است 93
4-4-3-1-علی مرتضی 97
4-4-4- آمیزه‌ای از عقل و عشق است 100
4-4-4-1- ابراهیم خلیل الله (ع) 101
4-4-4-2- ابوبکر صدیق 102
4-4-4-3- عمر خلیفه دوم 103
4-4-5- منجی در اندیشة مولوی و مثنوی معنوی 105
4-5- نظام طبقاتی مردم آرمان‌شهر 107
4-5-1- حاکمان آرمان‌شهر مولوی 110
4-5-1-1- تفاوت پادشاه با حاکم در آرمان‌شهر و مثنوی 112
4-5-2- حکومت انبیاء 113
4-5-3- حاکمانی که پیامبر نیستند 115
4-5-3-1- سالکان یا عارفان 117
4-5-3-2- پیران و مرشدان 118
4-5-3-3- اقطاب 119
4-5-3-4- شیوخ و مراد 121
4-5-3-5- ولیان و امامان 122
4-5-3-6- ابدال و پیامبران 123
فصل پنجم:حاصل سخن 125
5-1- حاصل سخن 126
5-2- پیشنهادات 129
فهرست منابع: 130

فهرست منابع:

آریا، غ. (1381). کلیاتی در مبانی عرفان وتصوف، تهران: انتشارات پایا.

استعلامی، م. (1379). متن و تعلیقات مثنوی. دفتر دوم، کتابفروشی زوار، تهران.

اسلامی ندوشن، م. (1382). باغ سبز عشق، تهران: یزدان.

اصیل، ح. (1381). آرمان شهر در اندیشه ایرانی، ویرایش2 ، تهران: نشر نی.

ــــــ . (1371). آرمان شهر در اندیشه ایرانی، چاپ اول، تهران: نی.

افلاکی، ش. (1389). مناقب العارفین، تهران: خاوران.

الهی قمشه ای، ح. (1386). گزیده فیه ما فیه، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

امین، ف. (1385). تجلی مشاوره در ادبیات فارسی، شیراز: دهش.

باهنر ، ا. ( 1388). داستان های معنوی، تهران: قومس.

بهار، م. (1357). گنگ دژ و سياوش گرد، شاهنامه شناسي (مجموعه گفتارهاي نخستين مجمع علمي بحث درباره شاهنامه در استان هرمزگان)، جلد 1، تهران: انتشارات بنياد شاهنامه فردوسي.

پناهي سمناني، م. (1385). مروري در آرمان شهر نظامي، مجموعه مقالات کنگره بين المللي نهمين سده تولد حکيم نظامي گنجه اي، به اهتمام و ويرايش منصور ثروت، دانشگاه تبريز.

جامی، ن. (1376) . نفحات الانس من حضرات القُدس، تهران امیر کبیر.

جعفری، م. ( 1377). مولوی و جهان بینی ها در مکتب های شرق و غرب، تهران: بعثت.

حافظ، ش. (1369). دیوان اشعار، به کوشش محسن رمضانی، تهران: چشمه.

حکیمی، م. (1380). عصر زندگي و چگونگي آينده انسان و اسلام، دفتر تبليغات اسلامي، قم.

حمیدیان، ی. (1373). ام القرای اسلامی ایران، تهران: جام گل.

خاتمي، م. (1380). از دنياي شهر تا شهر دنيا. چاپ دهم، تهران: ني.

خزائی، ع. (1379). جهان عقل و عشق، تهران: قومس.

دادگی، ف. (1369). بندهشن، ترجمه بهار، تهران: انتشارات توس.

داوری، ر. (1365). فارابی مؤسس فلسفه اسلامی. تهران: انجمن فلسفه ایران.

رجبی، م. (1385). تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام، چاپ ششم ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران.

رستگار فسایی، م. ( 1372). انواع شعر فارسی، شیراز: نوید.

روویون، فردریک. (1385). آرمان شهر در تاریخ اندیشه غرب، ترجمه عباس باقری، چاپ اول، تهران: ني.

زرشناس، ش. (1390). حقیقت فراموش شده انسان، تهران: ساجد.

زرین کوب، ع. (1373). پله پله تا ملاقات خدا، تهران: علمی.

زرين کوب، ع. (1372). پيرگنجه در جستجوي ناکجاآباد، تهران: سخن.

سجادي، ج. (1358). فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبيرات عرفاني، چاپ هفتم، نشر تهران: طهوري.

سجادی، ج. (1383). مقدمه ای بر عرفان و؟؟ ، تهران: سازمان مطالعه و تدوین؟؟ انسانی.

سپهری، س. ( 1383). گزیده اشعار سهراب سپهری، تهران: ملینا.

شاهچراغی، ع. (1390). متنوی قرآن شعر فارسی، قم: پویش.

شمیسا، س. (1381). سبک شناسی، تهران: میترا.

شهرزاد، ش. (1377). دادپروردیار، مجلة کیهان فرهنگی، شماره 48.

شهریار، م. (1374). گزیده اشعار، تهران: زرین.

صاحب الزمانی، ن. (1382). خط سوم، تهران: میثاق.

صرفی، م.، و خجسته، ز. (1386). فصل نامه فرهنگ، شماره 63-64، تهران.

صفا، ذ. ( 1373). تاریخ ادبیات ایران، تهران: دانشگاه تهران.

طبسی، د. (1380). عصر خرد، تهران: قومس.

طوسي، خ. (1369). اخلاق ناصري، تهران: دار الکتاب.

عبدالحکیم، خلیفه. 1365. عرفان مولوی. ترجمه احمد محمدی و احمد میر علایی، چ2، انتشارات جیبی.

عراقی، ف. (1375). دیوان اشعار، بکوشش سعید فخار، تهران: جام.

فارابی، ا. (1366). اندیشه های اهل مدینه فاضله، ترجمه دکتر سید جعفر سجادی، ج2، تهران: طهوری.

فاضلی، ق. (1386). علی علیه السلام از دیدگاه مولوی در مثنوی معنوی، مجله شیعه شناسی، شماره 9، تهران.

فردوسی، ا. (1384). شاهنامه فردوسی، نسخه نرم افزاری، تهران: دانشگاه تهران.

فنایی، ع. (1384). اندیشه اصلاح، اصفهان: بهتا پژوهش.

فولادی، ع. (1389). داستان های آرمانی یا آرمان شهر های داستانی، تهران: انتشارات هرمس.

لیدمان، سون اریک. (1381). تاریخ عقاید سیاسی از افلاطون تا هابرماس، ترجمه سعید مقدم،تهران: اختران.

مجتبایی ،ک. (1383). شاعران و عارفان ایران، تهران: طوس.

محمد تبريزي، ش.، و خوشنويس، ا. (1379). مقالات شمس تبریزی، تهران: عطایی.

محمدی منفرد، ب. (1387). چیستی اتوپیا، نشریه کلام و عرفان، سال دوم، بهار، شماره پنجم.

مصباح يزدي، م. (1372). جامعه و تاريخ، قم، سازمان تبليغات اسلامي.

موسوی بجنوردی، ک. (1370). دایره المعارف اسلامی، تهران: مرکز دایره المعارف اسلامی.

مولوی ، ج. ( 1387). کلیات شمس تبریزی، تهران: ققنوس.

ــــــ، (1384). کلاله خاور، تهران: امیر کبیر.

ــــــ، (1370). مثنوی معنوی. تصحیح ر.ا. نیکلسون. تهران: انتشارات مولی.

ـــــ، (1373). مثنوی، تصحیح و تحشیه دکتر محمد استعلامی، تهران: زوار.

ـــــ، کليّات ديوان شمس تبريزي. (1376). مقدّمه و تصحيح: محمّد عبّاسي چاپ هشتم، تهران: طلوع.

میرزابیگی، ز. (1385). فراق شمس، تهران: ققنوس.

میرنادری، د. (1384). عشق و عرفان در ادب فارسی، تهران: سیتا.

میزانی، ن. (1387). آرمان گرایی ایرانی، تهران: فیض.

نجم الدين، ط. (1380). چشم اندازي به حكومت مهدي (عج)، قم: دفتر تبليغات اسلامي.

ندایی، ب. (1381). تبار شناسی تصوف در ایران، مشهد: چراغ.

نسفی، ع. (1386). انسان کامل، تهران: علمی و فرهنگی.

نفيسي (تقي زاده )، م. (1386). سيري در انديشه هاي اجتماعي مسلمين، تهران: اميري.

ولز، اچ.جی. (1383). یوتوپیاها، فخر یاسری، فصلنامه ارغنون، پاییز ، شماره 25 .

یونسی، م. (1390). آرمان گرایی قصه های اساطیری، تهران: آرنا.

چکیده

در این پایان نامه با عنوان «آرمان‌شهر در مثنوی معنوی» به اندیشة­های اصلاح‌طلبانه و جامعة­ای که در رویای مولوی بوده پرداخته شده است. در این نوشته ابتدا به تعاريف مختلف آرمان‌شهر و سابقة آن در ميان صاحب نظران، مخصوصاً فلاسفة يونان پرداخته و گونه‌های آرمان‌شهر، از جمله آرمان‌شهر اهريمنی، فلسفی، ادبی و… که لازمة اين بحث بوده در حد ضرورت بررسی شده است. مبحث اصلی که انديشة عرفانی مولانا و ديدگاه­های اجتماعی اين شاعر، همچون اصلاح‌طلبی مولانا، ايداليسم عرفانی مولانا، حکمت و عشق، است به طور کامل در فصل سوم و چهارم آمده است.

جايگاه انسان و صفاتی که مولوی برای انسان خداجو در نظر داشته و آن صفات را به صراحت يا در قالب داستان­های رمزی برشمرده از مهم­ترين ويژگی­های آرمان‌شهر مولانا است. که شواهدی از اشعار مولانا در جهت تأييد آن­ها آورده شده است. به دلیل این که اساس آرمان‌شهر مولوی بر عشق بنا نهاده شده، و درجة نهايی اين جوهر است که آرمان‌شهر اين شاعر عرفانی را رقم زده است، بيشتر به این مبحث پرداخته شده است.

واژة‌های کلیدی: آرمان‌شهر، جهان‌بینی عرفان، عشق، مثنوی معنوی، مولانا.

فصل اول

کلیات

1- 1- مقدمه

طیعت سیری ناپذیر و کمال خواه آدمی ،همواره او را بر آن می دارد تا عالی ترین کمالات را در سر بپروراند و با نفی وضع موجود ،انسان بی نقص و جهانی بی عیب را در صفحه ذهن خود تصور کند .

آرمان‌شهر در لغت به معنای شهر آرمانی و ایده‌آل است و در اصطلاح، جامعه‌ای برتر و والاست که در آن همة امور بر وفق مراد و مطابق میل باشد، جامعه‌ای که در آن نه خبری از ظلم و تبعیض، نه اثری از جنگ و ستیز و نه ردپایی از جهل و فقر و مرض یافت شود. «جامعه‌ای که افرادش به کمال علمی و عملی رسیده و از هوی و هوس رسته باشند. و در یک جمله جامعه‌ای خیالی که باشندگان آن در شرایط کامل زندگی می‌کنند و خیر و سعادت بر آن حکومت مطلق دارد. مدینة فاضله، جامعة آرمانی، آرمان‌شهر، شهر نیکان، لامکان، ناکجاآباد، هیچستان و… همه تعابیر گوناگون از یک حقیقت والا و مقدسند که همواره اندیشمندان و فرهیختگان هر قوم و ملتی در طول حیات بشری، آرزوی به واقعیت پیوستن آن را در سر پرورانده‌اند.

در زبان فارسی این واژة برابر نهادة utopia در زبان یونانی است. utopia به معنی هیچ‌جا و برابر kallipolis در معنی زیبا شهر است. در ادبیات فارسی به صورت مدینة فاضله، مدینة سعیده، شهر لامکان، بی‌نام شهر و ناکجاآباد آمده است. واژة‌‌هایی مانند خیال‌آباد، امین آباد، خرم آباد، مه آباد، خوش آباد، پدرام شهر و شهریور یا شهریر نیز در معانی نزدیک به آن به کار رفته‌اند و گاه واژة کام‌شهر در همین معنا به کار گرفته شده است » (اصیل، 1371: 12).

یکی از مهم ترین مسائلی که ذهن جامعه بشری را به خود مشغول کرده بود،آرمان شهر می باشد تا جایی که افلاطون اصل و پایه مدینه فاضله خود را بر اساس استدلالات برهان عقلی که مورد نظر جامعه غربی بود بنیاد نهاد.

علاوه بر این به جزء افلاطون و فارابی ،بزرگان دیگری نیز به این موضوع پرداخته و با ارائه نظریات خود در جهت اثبات آرمان شهر تلاش های وافری نمودند و «بسیاری از این اندیشمندان، نویسندگان، و شعرا منحصرا به اندیشة‌ی آرمان‌شهری بدان صورت که افلاطون و فارابی دربارة آن قلم زده‌اند، نپرداخته‌اند، لیکن ایشان با بیان نحوی حکمت عملی در بین پادشاهان گذشته و ملل مختلف و بیان نوع روابط درست مردمان و حاکمان و حتی ارائه‌ی پند‌های اخلاقی و حکمی خطاب به مردمان و حاکمان، قصد پی‌ریزی بنایی آرمانی و جامعه‌ای نیک را داشته‌اند. توفیق یا عدم توفیق شان مسئله‌ای است که در درجة دوم اعتبار باید بدان توجه شود» (حمیدیان، 1373: 111).

در این میان ادیان نیز با ارائه نظرات خود در کتابهای آسمانی ،همیشه ذهن انسانها را به یک نجات دهنده آخر الزمان معطوف داشته اند و در اختیار طراحان آرمان شهر قرار داده اند.

یکی از وجوه تمایز اعتقاد به آرمان شهر و جامعه موعود بر پایه ادیان الهی با اعتقاد به این موضوع ،بر پایه مکاتب دست ساز بشری است و پیروان آسمانی ریشه آن را در ظهور منجی آخر الزمان می دانند .

«آنان براي آن که زندگي بر روي زمين براي انسان‌ها قابل تحمل باشد، همواره يك اميد را در دل آن‌ها زنده نگه مي‌دارند و آن اميد به ظهور يك منجي و موعود جهاني است كه با حضور خود، زمين را تبديل به بهشت و جامعة آرماني مي‌كند. و حداقل یک بار در طول عمر بشریت، انسان قادر خواهد بود تا طعم زندگی را در جامعة‌ی آرمانی بچشد» (پناهی، 1385: 55).

حجت اله اصیل بر این باور است که ،پیشینة اندیشة آرمان‌شهری در ایران را به دو دورة قبل و بعد از اسلام قابل تقسیم است که دورة قبل از اسلام، خود به دو دورة اساطیری و تاریخی منقسم می‌شود. در هر کدام از این دوره‌ها، وجود اعصار زرینی نظیر حکومت انسان‌های اساطیری مثل جمشید، فریدون و تاریخی نظیر کورش، داریوش، انوشیروان و بهرام گور که حکومتی نزدیک به آرمان‌شهر را برای مردمانشان پی‌ریزی کرده‌اند، جلب توجه می‌کند. در همین دورة اساطیری و تاریخی قبل از اسلام افرادی نظیر جمشید، کیکاوس، سیاوش و شداد با بنای بهشت‌های این جهانی با عناوین ورجمگرد، هفت کاخ، سیاوشگرد، گنگ‌دژ و بهشت شداد سعی در ایجاد جامعه‌ای آرمانی مطابق با بهشت برین داشته‌اند (اصیل، 1381، 60).

اگر با نگاه نافذانه به اندیشه افلاطون ،که می توان آن را نخستین فیلسوف آرمان گرای اندیشه غربی نامید،تاملی داشته باشیم ،می توان گفت افلاطون سیاست را به عرصه های گسترده ای همچون دولت و قانون اساسی بسط می دهد و با اداراکات فلسفی خود شهر آرمانی را به تصور می کشد که آن را به عنوان بنیان گذار این اندیشه ،می شناسند.

لذا در مثنوی نمی توان گفت اثری اختصاصی مربوط به مدینه فاضله است که بخواهیم آن را به عنوان تجلی گاه آرمان شهر بنامیم .

با نگاهی به اندیشه عبدالحکیم می توان به دلایل زیر اشاره نماییم :

«اولین و مهم‌ترین دلیل این امر آن است که این اثر دربردارنده جهان‌بینی بازسازی شده گروهی خاص است که یکی از عناصر آن آرمان‌گرایی است، عنصری که در کنار دیگر عناصر آن یعنی ساختارشکنی، عادت ستیزی، نقد و آسیب‌شناسی وضع موجود، تحول‌گرایی و اصلاح‌طلبی معنا پیدا می‌کند.

دومین دلیل این است که این جهان‌بینی متعلق به قشر نخبه، اندیشمند و متفکر جامعة عصر مولوی است که از شرایط حاکم بر جامعة ناخرسندند و نابسامانی‌ها و کج‌تابی‌های آن را بر نمی‌تابد، با توجه به یکی از تعاریفی که برای آرمان‌شهر مطرح شد و در آن آرمان‌شهر، ایدئولوژی ناساز با جامعه و تحقق نیافته در تاریخ معرفی شد می‌توان گفت گروه صاحب جهان‌بینی مثنوی صاحب همان ایدئولوژی ناساز با جامعه هستند و مثنوی نیز به طور غیرمستقیم و نا خودآگاه مدل آرمانی آن است. مولانا که خود نماینده این قشر است از سوی برخی «معترض معترضان» نامیده می‌شود» (عبد الحکیم 1365: 223).

دلیل سوم این امر به مقطع زمانی و بستر تاریخی که مثنوی در آن تکوین یافته، بر می‌گردد در زمان سرایش مثنوی از سویی کج‌روی‌ها و کج‌کارکرد‌هایی که در تمام ارکان جامعه پدید آمده بود، انسان را از وضع موجود ناراضی می‌ساخت؛ از سوی دیگر عاملی بسیار مهم از بیرون جامعة بر آن تأثیر عمیقی گذاشت. «مثنوی در اجتماعی تولد یافت که در اثر حملة مغول آرامش، ثبات و امنیت از آن رخت بربسته بود و هرج‌ومرج و بی‌ثباتی جانشین آن شده بود. در این جو ناآرام و نامتعادلی که فراهم آمده بود، همه چیز دچار انحطاط شده بود (صفا، 1373: 97).

« خصلت آرمان‌گرایی مثنوی مورد تاکید اغلب کسانی است که در آن غور و خوضی داشته‌اند، و متفق الرای، نشانه‌ها و آثار یک شهر آرمانی را در آن یافته‌اند و بر آن تاکید کرده‌اند. مثلأ محمد علی اسلامی ندوشن مثنوی را یک آرمان‌شهر و طلب‌نامة انسانی ایده‌آل معرفی می‌کند. » (اسلامی‌ندوشن، 1377: 77). سید جعفر سجادی نیز مولانا را از آن دسته از عرفایی می‌داند که فرش زمین را ترک نکرده، به سازندگی انسان خاکی و زندگی این جهانی وی توجهی خاص داشته‌اند و از این‌رو مصدر افکار و آرای آرمانی در این زمینه مثنوی معنوی بوده است. »(صرفی و خجسته ،86،472)

1-2- بیان مسئله

«جلال‌الدین‌محمد بلخی که در حقیقت عصارة همة مدنیت‌های پیش از خود را در دست دارد، دریایی است بیکران از معارف بشری… بر این است که پایة مدینه و مدنیت عظیم جهانی را بریزد» (سجادی، 1361: 123). البته به این مطلب باید توجه داشت که مثنوی، مانند جمهوریت افلاطون یا آرای اهل مدینة فاضلة فارابی نیست که هدف اصلی آن معرفی یک مدینة فاضله باشد؛ بلکه این آرمان‌شهر بخشی از جهان‌بینی مولوی است که می توان آن را در کلیت مثنوی مشاهده نمود .

شیوة طرح آرمان‌شهر در مثنوی را می‌توان از ویژگی‌های خاص سبک بیان مثنوی به حساب آورد که آن را تا حد زیادی از سایر آرمان‌شهر‌ها جدا می‌سازد یکی از عوامل مهم متمایز کننده آرمان‌شهر مولانا از سایر آرمان‌شهر‌ها، جایگاه و پایگاه عشق در جهان‌بینی مولوی است. این عامل از همان ابتدا باعث تفاوت اساسی آرمان‌شهر مولانا با آرمان‌شهر‌های دیگر است، چرا که اساس آرمان‌شهر‌های افلاطون و فارابی بر عقل و فلسفه بنا نهاده شده است.

به منظور روشن شدن مطلب و معرفی آرمان‌شهر مثنوی، برخی از ویژگی‌های آن را در مقایسه با آرمان‌شهر‌های افلاطون و فارابی، نمایندگان آرمان‌شهر‌های فرهنگ شرق و غرب، می‌توان مورد بررسی قرار داد.

«وجوه مشترک مدینة فاضلة فارابی با اتوپیا و از جمله با آرمان‌شهر افلاطون مربوط به اشتراک در تبعیت از اصول و قواعد و احکام مسلم بی‌چون و چرای عقل است. در مدینة فاضلة فارابی هم راز و سر وجود ندارد، یعنی هرچه هست، مسائل عقلی است که فلسفه عهده‌دار حل آن است» (داوری، 1365: 85).

افلاطون نیز بنای آرمان‌شهر خود را بر تعقل و فلسفه می‌نهد چنان که یکی از شروط اساسی تحقق آرمان‌شهر از دیدگاه او « فلسفه دانی رئیس آرمان‌شهر است» (موسوی بجنوردی، 1370: 185). این در حالی است که از دیدگاه مولانا بی‌ارزش‌ترین چیز‌ها، عقل را انکار نمی‌کند و از عقل کل و نیز عقل‌هایی که به این عقل اتصال یافته باشند، به خوبی یاد می‌کنند و دربارة آن می‌گویند:

خود خرد آن است کو از حق چرید
جج
نه خرد کان را عطارد آورید

(1133/4)

پیش بینی خرد تا گور بود                        وان صاحب دل به نفع صور بود    (1134/4)

 

عقل دیگر بخشش یزدان بود چشمه‌ی آن در میان جان بود

(5691 /4)

نظرمولانا به پذیرش عقل کل همچون فلاسفه و متکلمین است ، چنانکه پیامبر با تکیه بر عقل کل ،عاقل را می ستاید و احمق را نکوهش می کند. «عقل کل یا عقل اول نخستین صادر از هستی مطلق الهی است. این عقل کل صور مثال را هم‌چون پیامبران برمی‌انگیزد و این جهان حاصل یک فکرت عقل کل است» (استعلامی، 1379، 2/332).

 

این جهان یک فکرت است از عقل کل عقل چون شاه است و صورت‌ها رسل

(189/2)

کل عالم صورت عقل کل است کوست بابای هر آنک اهل قل است

(2360/4)

پذیرش عقل کل توسط مولانا مسئله ای است که به نگاه فلسفی او برمی گردد ولی این نمی تواند نمایانگر این باشد که وی بخواهد فلسفه را به عنوان آرمان شهر قرار دهد

یعد از طرح مساله فلسفی از نگاه مولانا ،اگر بخواهیم به مثنوی و جایگاه آن بپردازیم می توان گفت که در اندیشه مولانا، نهایت وجود انسان ،رسیدن به کمال و معرفت و عشق است تا جایی که عبدالحسین زرین کوب معتقد است : «مولانا نیل به کمال را که غایت وجود انسان است، با عشق اما عشقی که در محدوده روابط جسمانی نمی‌گنجد، برای وی ممکن می‌داند، نه با عقل و با علمی که بر عقل مبتنی باشد.

البته مولانا در مثنوی هر گونه گرایش و کششی را که بین کاینات عالم هست، نوعی عشق یا محبت تلقی می‌کند. به علاوه هر چه اجزای هم جنس را به یکدیگر مجذوب می‌دارد و اضداد را در ترکیب به هم می‌پیوندد، نیز در مثنوی جلوه‌ای از عشق محسوب می‌شود. در هر حال این میل دو جانبه است که خاک و گیاه و باران و آفتاب و کاه و کهربا و نر و ماده را در تمام عالم به سوی هم می‌کشاند و عشق را نیروی محرک تمام کاینات عالم می‌سازد. این عشق که قانون وجود است، در همة عالم حاکم و قاهر است» (زرین کوب، 1373: 376)

«مولوی تمام درد‌ها و آلام انسانی را در این چند جمله خلاصه می‌کند.

1- جهل و نادانی. 2- نقص عقول جزوی. 3- تنهایی. 4- قیود تعلقات دنیوی. 5- نفس اماره شیطانی که سرمایه دو منشا همه اخلاق و عادات زشت است و درمان این درد‌ها، همه را یک کاسه شراب عشق و نیستی تشخیص داده است» (اصیل، 1371: 34).

از بررسی جایگاه عشق و نیستی در مثنوی می‌توان به این نتیجه رسید زاویه دید مولانا در عشق بر این است که می تواند، با عقل کمال‌جو و خداجو- پایه و اساس یک آرمان‌شهر آرمانی قرار گیرد و نیز یک انسان ایده‌آل و مطلوب برای آن آرمان‌شهر بسازد.

حال با توجه به مطالب مذکور آیا این قبیل مسائل می‌تواند پایة یک آرمان‌شهر قرار گیرد و آیا می‌توان آرمان‌شهری برای مولوی در مثنوی قائل شد و آن را با سایر آرمان‌شهر‌ها مقایسه نمود؟

اگر چنین است ویژگی‌های خاص و تفاوت‌ها و توافق‌های این آرمان‌شهر با دیگر نمونه‌های آن بخصوص آرمان‌شهر افلاطون و مدینة فاضلة فارابی در چیست؟

1-3- پیشینة پژوهش

تا کنون در بارة آرمان‌شهر در اندیشة، افکار و اشعار مولانا هیچ اثر مستقلی به نگارش در نیامده است ولی در باب آرمان‌شهر، آثار چندی اعم از کتاب و مقاله و پایان‌نامه‌هایی به رشته تحریر در آمده است. در زیر به برخی از این آثار اشاره می‌شود:

انسان بدون آرمان‌شهر، پریسا رضایی (1371)، در مجلة کیهان فرهنگی شماره 84 به چاپ رسیده است که در آن به آثار ماکس فریش نویسنده آلمانی و نقد آن‌ها پرداخته است.

آرمان‌شهر نظامی گنجه‌ای، شهرزاد شاه‌سنی (1377) در مجلة کیهان فرهنگی شماره 148 به چاپ رسیده است و در آن به آرمان‌شهر در افکار نظامی گنجوی و اشعار او می‌پردازد.

نویسنده در این مقاله، توماس مور انگلیسی را اولین کسی که از واژة آرمان‌شهر استفاده کرده است معرفی نموده و کلمه آرمان‌شهر یا اتوپیا را برگرفته از زبان یونانی دانسته است.

«و آن نام جزیره‌ای آزاد با همین عنوان در مسافت‌های دور است که «ملل مشترک‌المنافع» آرمانی نویسنده در آن جزیره واقع است. پس از نگارش اتوپیا، این اصطلاح در مورد جامعه‌های آرمانی و ایده‌آل به کار برده شد. فرانسیس بیکن در«آتلانتیس جدید»، هارینگتون در «ملل مشترک المنافع اوسیانا» و توماس کامپانلا در «شهر آفتاب»، هر یک به نوعی جامعة آرمانی خود را تصویر کرده‌اند. آرمان‌شهر گریز از واقعیت نیست، بلکه «بازسازی واقعیت» است. گریز از تاریخ نیست، تصویر خواسته‏ها و توانستن‏ها است. مردم این شهر، اهل تاریخ نیستند و نسبت به گذشته و آینده غافل‏اند. منظور از آرمان‌شهر، آیندة بشر نیست؛ چون زمان ندارد. بنابراین، تاریخ هم نخواهد داشت و از همین رو، با پیشینة و آینده بشر نیز ارتباطی ندارد.

اوتوپیا، در زبان یونانی به معنای لامکان است که و شیخ شهاب‌الدین سهروردی، تعبیری به نام ناکجاآباد دارد. وی این ترکیب را در رساله‌های، «آو از پر جبرئیل» و «فی حقیقه العشق» بکار برده است» (شاه‌سنی، 1377:  ).

حجت‌الله اصیل (1380) مقاله‌ای با عنوان«آرمان‌شهر عشق و عرفان» در خصوص آرمان‌شهر حافظ در مجله کتاب ماه ادبیات و فلسفه شماره 42 به چاپ رسانده است. وی در بخشی از این مقاله می‌گوید: «برای رسیدن به آرمان‌شهر حافظ باید حافظ‌وار بیاندیشیم و حافظ‌وار به جهان بنگریم، و این دیگر شدن دیدگاه‌ها و برداشت‌های مردمان را از عالم و آدم الزام می‌کند تا بتوانند آماده در آمدن به بهشت عرفان شوند، رایحه دل انگیزش را بشنوند و دیگر هوس بازگشت به فضاهای خود خواهانه کنونی نکنند. شرط ورود به این بهشت رسیدن به مرحله والای عشق زمینی یعنی دیگران را بیش از خود دوست داشتن است» (اصیل، 1380:  ).

کتاب «آرمان‌شهر در اندیشة ایرانی» حجت‌الله اصیل (1381) که توسط نشر نی به چاپ رسیده است، نیز به بررسی آرمان‌شهر از منظر ایرانیان پرداخته است.

خدیجه شمشادی (1385) در مقاله‌ای با عنوان «اندیشة عدالت و حکومت نخبگان در آرمان‌شهر افلاطون» به کتاب جمهوری افلاطون می‌پردازد و چنین بیان می‌کند: جمهوری یکی از مفصل‌ترین و بهترین آثار افلاطون و شورانگیز‌ترین متن فلسفی موجود است و در بیشتر رساله‌های او، سخنگوی اصلی سقراط است. موضوع محاوره‌های کتاب ماهیت عدالت است. کلمه‌ای که به معنای نیکی یا اخلاق و کمال مطلوب انسان است. افلاطون حکومت را یک فن یا هنر می‌داند که در آن حاکم باید نفع کسانی را که تحت حاکمیت قرار دارند ملاحظه نماید و با در نظر داشتن میانه‌روی و هماهنگی از افراط و تفریط دوری کند؛ اگر کسی اصرار کند که از تمایلات خودخواهانه پیروی کند، آشفتگی و هرج‌ومرج به‌بار می‌آورد. افلاطون دولت را مانند بدن انسان دارای سه بخش تصور می‌کند که در آن به جای سر سینه و شکم، حکمرانان و پاسداران و زحمت کشان وجود دارند. همان گونه که آدم سالم و هماهنگ تعادل و تناسب به خرج می‌دهد، نشانه دولت با فضیلت نیز این است که هر کسی جایگاه خود را بداند (شمشادی، 1385: ).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تجلي مباني اکسپرسيونيسم در غزليات شمس مولانا
 • پايان نامه قهر و لطف در دفتر اول و دوم و سوم مثنوي معنوي مولانا
 • پايان نامه بررسي پيرنگ در داستان هاي مثنوي معنوي
 • پايان نامه نقش تقريبي صوفيان ايراني قرن هفتم با تاکيد بر نظرات مولانا
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122