پايان نامه بررسي آلودگي فاژهاي لاکتوباسيل‌هاي بومي جدا شده از نمونه‌هاي لبني ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي آلودگي فاژهاي لاکتوباسيل‌هاي بومي جدا شده از  نمونه‌هاي  لبني ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 165 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي آلودگي فاژهاي لاکتوباسيل‌هاي بومي جدا شده از  نمونه‌هاي  لبني ايران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

خلاصه فارسی 1
مقدمه 2
فصل اول:کلیات
1-1-1- بیان مسئله 5
1-1-2-ضرورت های خاص 7
1-1-3-اهداف عملی و کاربردی 7
1-1-4-پرسش های اصلی تحقیق 7
1-1-5-فرضیه ها 8
1-2- غذاهای تخمیری و تاریخچه بشریت 8
1-2-1- خصوصیات غذاهای تخمیری 9 1-2-1-1- نگه داری 10
1-2-1-2- تغذیه 10
1-2-1-3- عملکرد 10
1-2-1-4- خواص ارگانولپتیکی 11
1-2-1-5- منحصر به فرد بودن 11
1-2-1-6- ارزش اقتصادی 11
1-3- باکتری های لاکتیکی 11
1-3-1- نقش باکتری های اسید لاکتیک در صنایع غذایی 13
1-3-2- متابولیسم باکتری های اسید لاکتیک 14
1-3-2-1- باکتری های اسید لاکتیک هموفرمنتاتیو (همگن) 14
1-3-2-2- باکتری های اسید لاکتیک هتروفرمنتاتیو (ناهمگن) 15 1-4- لاکتوباسیل ها 17
1-5- طبقه بندی لاکتوباسیل ها 18
1-6- تاریخچه ی لاکتوباسیل ها 19
1-7- محصولات 20
1-7-1- پنیر 20
1-7-1-1- انواع پنیر 20
1-7-1-2- ارزش غذایی پنیر 20
1-7-2- ماست 21
1-8- باکتریوفاژ 22
1-8-1- نقش باکتریوفاژ در صنایع لبنی شیر 24
1-8-1-2- منابع اصلی آلودگی فاژی در کارخانجات صنایع لبنی 24
1-8-3- اثر باکتریوفاژها 24
1-8-4- تاریخچه کشف باکتریوفاژ 25
1-8-5- مورفولوژی باکتریوفاژ ها 26
1-8-6- طبقه بندی باکتریوفاژ 28
1-8-7- مراحل ورود و تکثیر باکتریوفاژ 30
1-8-7-1- مرحله جذب فاژ بر روی سلول باکتری 30
1-8-7-2- مرحله ورود فاژ به داخل باکتری 31
1-8-7-3- بیوسنتز 31
1-8-7-4- رسیدگی کامل 31
1-8-8- منشا فاژ 32
1-8-9- سیکل حیاتی فاژ 32
1-8-9-1- سیکل لیتیک 32
1-8-9-2- سیکل لیزوژنیک 32
1-8-10- روش جداسازی فاژ 34
1-8-10-1- روش مستقیم 34
1-8-10-1-1-روش های میکروبیولوژی 34
1-8-10-1-2- روش مولکولی 34
1-8-10-2 روش غیر مستقیم سنتی 35
1-8-10-2-1- تست فعالیت 35
1-8-10-2-2- تست اندیکاتور 35
1-8-10-2-3- فلوسایتومتری 35
1-8-10-2-4- امپدانس الکتریکی یا رسانایی شیر 35
1-8-10-2-5- سنجش پلاک – لکه و رشد – توربیدومتری 36
1-8-10-2-6- انواع PCR … 37
1-8-10-2-6-1- …Mutiplex PCR 37
1-8-10-2-6-2- Quntitive PCR… 37
1-8-10-2-6-3- Traditional PCR …… 38
1-8-11- کنترل فاژ 38
1-9- مقاومت انتی بیوتیک 40
1-9-1- مقاومت آنتی بیوتیکی لاکتوباسیل های پروبیوتیک 42
1-9-2- انواع مقاومت آنتی بیوتیک 43
1-9-3- انتقال ژن های افقی لاکتوباسیل های پروبیوتیک 43
1-9-4- عوام ضد باکتریایی 43
1-9-4-1- آنتی بیوتیک ها 45
1-9-5- مکانیسم آنتی بیوتیک ها 45
1-9-5-1- آنتی بیوتیک ها ی ممانعت کننده از سنتز دیواره سلول 47
1-9-5-1-1- آنتی بیوتیک های بتالاکتام 48
1-9-5-2- مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک بتالاکتام 48
1-9-5-2-1- پنی سیلین ها 49
1-9-5-2-2- سفالوسپورین ها و سفامایسین ها 50
1-9-5-2-3- گلیکوپپتیدها 51
1-9-5-2-4- پلی پپتید ها 51
1-9-5-2-5- ایزونیازید، اتیونامید، اتامبتول و سیکلوسرین 52
1-9-5-3- انتی بیوتیک های مهار کننده سنتز پروتئین 52
1-9-5-3-1- آمینوگلیکوزید ها 52
1-9-5-3-2- تتراسایکلین 54
1-9-5-3-2-1- مقاومت به تتراسایکلین 54
1-9-5-3-3- اگزازولیدین 54
1-9-5-3-4- کلرامفنیکل 55
1-9-5-3-5- ماکرولیدها 55
1-9-5-3-5-1- مقاومت به ماکرولید ها 55
1-9-3-6- کلیندامایسین 56
1-9-3-7- استرپتوگرامین 56
1-9-5-4- آنتی بیوتیک های مهار کننده اسید نوکلوئیک 57
1-9-5-4-1- کینولون ها 57
1-9-5-4-2- ریفامپین و ریفابوتین 57
1-9-5-4-3- مترانیدازول 58
1-9-5-4-4- آنتی متابولیت ها 58
1-9-6-1- اهمیت مقاومت آنتی بیوتیک ها در دام 59
فصل دوم: مروری بر متون گذشته
2-1- تاریخچه 62
2-2- مطالعات انجام شده در باکتریوفاژ 62
2-3- مقاومت آنتی بیوتیکی لاکتوباسیل ها 64

فصل سوم: مواد و روش کار
3-1- دستگاه های مورد نیاز 68
3-2- لوازم مورد نیاز 69
3-3- مواد مورد نیاز 69
3-4- سویه های میکروبی مورد مطالعه 71
3-4-2- آماده سازی محیط های کشت 71
3-4-2-1- محیط های کشت MRS آگار 72
3-4-2-2- محیط های کشت نرم MRS آگار 72
3-4-2-3- محیط کشت MRS مایع 72
3-5- کشت و آزمایشات تعین هویت باکتری 72
3-6- سنجش فاژ 73
3-6-1- روش دو لایه ای پلاک 73
3-6-2- مشاهده پلاک توسط القاء با پرتو UV 73
3-6-3- آزمون Heap and Lawrence 74
3-7- سنجش حساسیت نسبت به آنتی بیوتیک 75
3-7-2- آزمایش تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی به روش انتشار دیسک در آگار ( دیسک دیفیوژن) 76
3-7-2-1- روش انجام آزمایش دیسک گذاری 76
3-7-2-1-1- تهیه محیط کشت 76
3-7-2-1-2- روش کار 77

فصل چهارم : نتایج
4-1- شرح مختصری از مطالعه 80
4-2- نتایج 80
4-2-1- نتایج حضور یا عدم حضور فاژ در سویه ها 81
4-2-2- نتایج مشترک جداسازی فاژ در روش القاء UV و میتومایسین C 83
4-2-3- نتایج مشترک جداسازی فاژ در روش القاء با میتومایسین C و Heap and Lawrence 83
4-2-4- نتایج مشترک جداسازی فاژ در روش القاء با پرتو UV و Heap and Lawrence 84
4-3- نتایج حساسیت ومقاومت آنتی بیوتیکی لاکتوباسیل ها 84
4-4- نتایج میزان درصد حساسیت و مقاومت سویه ها به آنتی بیوتیک 91
4-5-1- نتایج الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های لاکتوباسیل بومی نسبت به آمینوگلیکوزید ها 92
4-5-2- نتایج الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های لاکتوباسیل بومی نسبت به سفالوسپورین ها 92
4-5-3- نتایج الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های لاکتوباسیل بومی نسبت به گلیکوپپتیدها 93
4-5-4- نتایج الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های لاکتوباسیل بومی نسبت به لینکوزامید ها 93
4-5-5- نتایج الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های لاکتوباسیل بومی نسبت به ماکرولیدها 94
4-5-6- نتایج الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های لاکتوباسیل بومی نسبت به پنی سیلین ها 94
4-5-7- نتایج الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های لاکتوباسیل بومی نسبت به کینولون ها 95
4-5-8- نتایج الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های لاکتوباسیل بومی نسبت به سولفانامید ها 95
4-5-9- نتایج الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های لاکتوباسیل بومی نسبت به تتراسایکلین ها 96
4-5-10- نتایج الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های لاکتوباسیل بومی نسبت به دیگر آنتی بیوتیک‌ها 96
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- اهمیت جداسازی فاژ 99
5-2- نتایج جستجو برای جداسازی فاژ 100
5-3- اهمیت الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی پروبیوتیک ها 102
5-4- راه های انتقال ژن های مقاومت به آنتی بیوتیکی در لاکتوباسیل ها 103
5-5- نتایج تفسیر برای الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی 104
5-6- پیشنهادات 109
منابع 111
ضمائم
پوسترهای ارائه شده در پانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران 121

منابع

1- واسجي، ن.، خامان، ع.، ميرهادي، ا.، عاملي، م.، ١٣٨٠ ، مطالعه و بررسي باكتريوفاژهاي لاكتيكي اسيدي در شير و محصولات لبني در ناحيه استان تهران. وزارت جهاد كشاورزي. معاونت آموزش و تحقيقات.

A O, Kiliç.,[etal]., 1996, Analysis of Lactobacillus phages and bacteriocins in American dairy products and characterization of a phage isolated from yogurt. Applied Envirinmental Microbiology. 62(6):2111.

C.EBRECHT., 2010, Optimization of Methodology to Enumerate Lactobacillus delbrueckii Phages . Food protection Tend, Vol. 30, No. 1, Pages 25–29.

Ackermann, HW., 2009, Phage classification and characterization. Methods Mol. Biol. 501:127–140.

Aimmo, M. R. D.,[etal] , 2007, Antibiotic resistance of lactic acd bacteria and Bifidibacterium spp. Isolated from dairy and pharmaceutical products. Int J food Microbiol, 115(1): 35-42.

Andrea, Quiberoni., 2003, Inactivation of lactobacillus delbruekii bacteriophages by heat and biocides science Direct , intemational Journal of Food Microbiology 84.p:51-62

Anitti, Vasala., 1998, Characterization of lactobacillus Bacteriophage LL-H genes And proteins Having biotechnological interest. Department of Biology, univerersity of oulu.

2007, Methods for Antimicrobial susceptibility testing of

Anaerobic Bacteria. Approved Standard. CLSI document M11-A7. Available Address: http:// clsi/blog/2012/03/21/clsi-publishes-revised-standard-on-methods-for-antimicrobial-susceptibility-testing-of-anaerobic-bacteria-m11-a8/.

 

Ashraf, R., Shah, N. p., 2011, Review article antibiotic resistance of probiotic organisms and safety of probiotic dairy produce, international food Research Journal 18(3): 837-853

Barna, J. C. J., D. H,  The Structure and mode of action of glycopeptides antibiotics of the vancomycin group. Microbiol. 38: 339-357.

 

Beugerie, L., 2004, Microbial gut interactions in health and disease.Antibiotic associated diarrhea , Best pract Res clin Gastroentero. 18(2): 337.52.

Brook, G. F., Caroll, K . , Butel, J. S.,  Morse, s., 2007. Jawetz s Medical Microbiology. 24th edition, McGraw-Hill/Appleton  and Lange, USA.

 Bush, A. 1988, Beta- lactamase inhibitors from laboratory to clinic. Clinical Microbiology Reviews. 11: 10-9-103.

Tukei, H.Bhalkman,M .Akcelik, N. Tunail, 2003, Characterization of virulent bacteriophages of streptococcus salivarus subsp. Termophilus and lactobacillus delbruekii subsp. Bulgaricus. commonfac.sci. univ. ank. Series c v. 20pp.1-14

Changliu,[etal], 2009,  Antibiotic Resistance of Probiotic Strains of Lactic Acid Bacteria Isolated from Marketed Foods and Drugs. BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 22, 401-412.

Charteris , W.P., Kelly, P.M. and Morelli, L.1998, Antibiotic Susceptibility of Potenially Probiotic Bifidobacterium isolates from the human gastrointestinal tract. Lett Appl Microbiol. 26(5): 333-337.

 

Colignon, P, 2003, Areview the use of antibiotics in food productions animals does this cause problem in human health? Australasian pig science Association Conference, 23-26 November 2003, Australia.

  Coudeyras, S., Marchandin, H., Fajon, C. and Forestier, C. 2008, Taxonomic and strain-specific identification of the probiotic strain Lactobacillus rhamnosus 35 within the Lactobacillus casei group. Appl Environ Microbiol 74, 2679-2689.

Cristin, J.M., 1999, correlation between consumption of antimicrobials in humans and development of resistance in bacteria. International Journal of Antimicrobial Agents, 123: 199-202

DeMan, J. C., Rogosa, M., and Sharpe, M. E., 1960, A medium for the
cultivation of lactobacilli. J Appl Bacteriol, 23: 130-135.

 

Eaton, T. J., Gasson, M. J., 2001, Applied Environmental Microbiology, 67: 1628-1635.

 

Encyclopedia of Microbiology and Immunology. Engelkrik, P. G. Engelkrik, J. D.2012 Microbiology for health Sciences LWW; Ninth, North American Edithion. USA.

 

European Commission .2007. Opinion of the Scientific Committee on a request from EFSA on the introduction of a Qualified Presumption of safety QPS approach For assessment of selected microorganisms referred to EFSA J, 584: 1-16.

 

European Commission. Opinion of the Scientific  Panel on additives and  products or substances used in animal feed on the updating of the criteria used in the assessment of bacteria for resistance to antibiotics of human or veterinary impotance. The EFSA J, 223: 1-12.

 

European Commission. 2008. Technical guidance prepared by the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed FEEDAP on the update of the criteria used in assessment of bacterial resistance to antibiotics of human or veterinary importance. The EFSA J, 584:1-15.

 

F,Felis, GiovannaE, Castioni, A , Torriani, S, and Germond , J.2005, Lactobacillus delbruekii subsp-nov, isolated from Indian dairy products. International journal of systematic and evoluntionary microbiology. P.401-404.

Ferain, T., Hobbs, J. N. and Richadson, J, 1996, Knockout of the two Idh genes has impact on peptidoglycan precursor synthesis in lactobacillus plantarum. J Bacteriol, 178(18): 5431-5437.

 

Fleming, A. 1945. Nobel lecture, December 11, 1945. AvailableAdrress://WWW.Nobleprize.Org/noble_prizes/medicine/laureates/1945/fleming- lecture. html.

A.B., Ammor, M. S., Alvarez- Martin P- Margolles, A. Mayo, B. 2006. APPL Enviiro Microbiology, 72:7377-7379.

 

Fluit, A. D. C., Visser, M. R.and Schemitz, F. J ., 2001, Molecular Detection of Antibiotimicrobial Resistance. Clinical Microbiology Rrview,144:836-871.

Fukao, M. and Yajima, N. Assessment of antibiotic resistance in probiotic lactobacilli. Season 23. Page 503-309.

Gevers, D., Huys, G., Devlieghere, F., Uyttendaele, M., Debevere, J., Swings, J.,2000, Isolation and identification of tetracycline resistant lactic acid bacteria from pre-packed sliced meat products. Syst Appl Microbiol 23, 279-284.

 

Gill, J. and Abedon, S.2003, Bactriophage Ecology and Plants. APSnet.

 

Giovanna, B., Ilarria Milazzlo, Davide,  , 2008, Antibiotic Suseptibility of bacterial isolates from probiotic products ductsavailable in Italy microbial ecology in health disease. 2008: 20: 199-203.

 

Heap, H, A., and R. C., lawerence, 1977, The Contribution of Starter Strains to the level of phage infection in commercial cheese factor .n.z.j. pairy sci. Technol.12.213.

 

Heap, H. A., C. lawerence, 1976, The Selection of Starter Strains Dairy Sci. technol. 11: 16-20.

 

Hill ,R., Paul Ross David O’Sullivan, Aidan Coffey, Gerald F. Fitzgerald, Colin.1998,  Design of a Phage-Insensitive Lactococcal Dairy Starter via Sequential Transfer of Naturally Occurring Conjugative Plasmids. 64(11):4618.

 

Holzapfel, W. H., Haberer, P., Snel, J., Schillinger,U. and Huisin’t Veld, J. 1998, Overview of gut flora and probiotics. International Journalof Food Microbiology, 41: 85-101.

 

Holzapfel, W. H., Haberer, P., Snel,J., Schillinger,U. 2001, Taxonomy and important features of probiotic microorganisms food and nutrition. 73s:365S-373S.

http://drkasraie. Blongfa.com/post-15.aspx.

Jenni K., 2010, Antibiotic Resistance of Lactic Acid Bacteria. Dissertations in Forestry and Natural Science.

Joseph, J., Chow, Carl A., Batt, Anthony, J., Sinskey, 1988, Characterization of Lactobacillus bulgaricus Bacteriophage ch2. American Society for Microbiology Vol. 54, No. 5PP:1138-1142

Josiane E,. Garneau and Syluain Moineau.2011. Bacteriophages of Lactic acid bacteria and their impact milk fermentations.

S., Perreten, v., Bleuler. H ., Hugenschmidt, G ., Lacroix, c., Meile, L .2006, Antibiotic Susceptibility Patternes and resistance gens of starter cultures  and probiotic bacteria used in food. Syst Appl Microbiol. 29:  145-155.

 

Katla, .A. K., Kruse , H.and Johnson, G., 2001, Antimicrobial Susceptibility of Bifidobacterium strains from from humans, animals and probiotics. Antimicrob chemother, 58(1):  85-94.

Mariángeles, B., Josiane, M.,  Garneau, E., Denise Tremblay, B., Andrea Quiberoni, B., Sylvain Moineaub. 2012,  Characterization of Two Virulent Phages of Lactobacillus plantarum, American Society for Microbiologydoi:10.1128/AEM.02565-12.

Mariangeles Briggiler Marco. Sylvain Moieneau, and Andrea Quiberoni Bacteriophages and dairy fermentation. Bacteriophage. July 1; 2(3) :149-158.

Marta Colomer-Lluch, Juan Jofre, Maite Muniesa . Antibiotic Resistance Genes in the Bacteriophage DNA Fraction of Environmental Samples. PLoS ONE 6(3): e17549. doi:10.1371/journal.pone.0017549

Masanori, F., Nobuhiro, Y., Assessment of Antibiotic Resistance in Probiotic Lactobacilli. CHAPTER 23

 

Masco, L., Van Hoor de, K. and De Brandt, E. 2006. Antimicrobial Susceptibility of Bifidobacteriumm Strains from human, animals and probiotic products. J Antimicrob Chemother, 58(1):85-94.

Mohammed Salim Ammor, [etal] .2008, Two Different Tetracycline Resistance Mechanisms, Plasmid-Carried tet(L) and Chromosomally Located Transposon-Associated tet(M), Coexist in Lactobacillus sakei Rits 9_ 74, No. 5. 1394-1401.

 

orelli, L., Sarra,P. G. and Bottazzi, V.1988, Invivo transfer of PAM beta 1 from lactobacillus reuteri to Entrococcus faecalis. J ApplBacteriol, 65:371-375.

 

PIERRE-JEAN, CLUZEL., JACQUES, SERIO,t.,JEAN-PIERRE ACCOLAS.1987, Interactions of Lactobacillus bulgaricus Temperate Bacteriophage0448 with Host Strains. American Society for Microbiology Vol. 53, No. 8 p. 1850-1854

Quiberoni, A., Guglielmotti, D., Binetti, A. and Reinheimer, J., 2004, Characterization of three Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus phages and the physicochemical analysis of phage adsorption. Journal of Applied Microbiology. 96. 2. Page: 340.

 

Ranat G. K ., Leuschner, Elker. Arendt, Walter p.Hammes. Charecterization of a virulent lactobacillus sake phage PWH2. Applied Microbiology Biotechnology 1993.39: 617-621.

 

Rattanachaikunsopon ,p., phumkhachorn.p . 2010, lactic acid bacteria : their antimicrobial compounds and their uses in food production.annals of biological research , 1(4): 218-228.

 

Rewie Emond, Moineaus, E., (2007). Bacteriophages in food fermentations. In bacteriophage, genetic and molecular biology .Edited MC Graths, van sinderend. Norfolk.uk : caister Academic press:93-124.

 

Robert W. Hutkins. 2006, Microbiology and Biotechnology of Fermented Foods.

 

 

Robinson, R. 2002. Dairy microbiology handbook. John Wiley and sons Inc. Third edition. pp: 326, 337-338.
Robinson, R. 2002. Dairy microbiology handbook. John Wiley and sons Inc. Third edition. pp: 326, 337-338.

Saarela, M., Mogensen, g., Fonden, R., Matto, J. and Mattila- S and holm 2000. Probiotic bacteria: safety, ffunctional and technological properties. Review article. Journal of Biotechnology, 84: 197-215.

 

 

Sabine Kastnera, [etal] .2006, Antibiotic susceptibility patterns and resistance genes of starter cultures and probiotic bacteria used in food. Systematic and Applied Microbiology 29 . 145–155

Seroviska, T., Faenova, S. and Yordanova, T. 2002, Identification of lactic acid bacteria from goat, milk and cheese. Journal of collections. 3: 48-52.

 

 

Temmerman, R., Pot, R. andHuys, B. 2003. Identification and antibiotic susceptibility of bacterial isolates from probiotic products. international journal of food microbiology, 811: 1-10.

 

Tierney, L. M., Mc phcc, S. J. and papadakis, M.A.2004. current Medical diagnosis and treatment. Mc Graw-Hill/Appleton & Lange. USA.

 

 

Wesley, D., Sing , Todd, R., Klaenhammer. 1993. A Strategy for Rotation of Different Bacteriophage Defenses in a lactococcal Single- Strain Starter Culture System. American Society for Microbiology. Vol.59, No. 2. P.365-372.

Zhang1,2, J. Kong1 and Y. Qu.2005. Isolation and characterization of a Lactobacillus fermentum temperate bacteriophage from Chinese yogurt. doi:10.1111/j.1365-2672.2006.03007.x

Zarazaga, M., Saenz, Y., Portillo, A., Tenorio, C., Ruiz-larrea, F., Delcampo, R., Baquero., f. and torres, C.1999, In vitro activities of ketolide HMR3647 macrolides, and other antibiotics against lactobacillus, leuconostoc, and pediococcus isolates. Antimicro Agants chemother, 43: 3039-3041.

 

J. S., Pillidge, C. J. and Gopal, P. K. 2005. Antibiotic Susceptibility Profiles of new Probiotic Lactobacillus and Bifidobacterium Strains. International Journal of Food Microbiology, 982: 211-217.

72.Available Address: biology.clc.uc.edu/fankhauser/chees/cheese.

چکیده

امروزه با افزايش جمعيت و شرايط حاكم بر زندگي شهري، نياز به توليد غذاها و محصولات فرآوري شده تخميري از جمله ماست و پنیر افزایش چشمگیری پیدا کرده است.  توليد روزافزون محصولات لبنی تخمیری  از يك سو و معضل فاژزدگي در اين فرآورده ها از سويي ديگر، یک نیروی پیش برنده، برای بسیاری از تحقیقات بر روی کشت های آغازگر است. مهمترین باکتری های استفاده شده به عنوان ارگانیسم های آغازگر باکتری های اسید لاکتیک هستند.

باکتريوفاژها يا به اختصار فاژها، ويروس هايي هستند که به باکتري ها حمله مي کنند وآنها را از بين برده، باعث كاهش يا عدم فعاليت آغازگرها مي شوند. اين ويروس ها مختص باکتريها هستند و تاثير آنها بستگي به نوع فاژ، تراكم و سرعت رشد باكتريای ها دارد. آسیب کشت آغازگر توسط باکتریوفاژ می تواند باعث انجام فرایند  تخمیر با سرعت پایین و گاهی باعث شکست تخمیر شود. که در نهایت آسیب به وسیله ی فاژ باعث طولانی شدن زمان تولید و کیفیت پایین محصول نیز خواهد شد.  لذا در این راستا  آلودگی فاژ  65 سویه ی بومی لاکتوباسیل و مقایسه ی حساسیت روش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است  همچنین حساسیت آنتی بیوتیکی این سویه ها نسبت به 23 گروه آنتی بیوتیک مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. این باکتری ها که تحت عنوان آغازگر در صنعت لبنی استفاده می شوند به عنوان پروبیوتیک نیز بدلیل اثرات سلامت بخششان  استفاده می شوند پروبیوتیک ها نباید با انتقال ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی به باکتری های دیگر باعث مقاوم شدن آنها به آنتی بیوتیک شوند. بنابراین بررسی میزان مقاومت آن ها به داروهای ضد میکروبی قبل از ورود به صنعت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

برای جداسازی فاژ از سویه های بومی لاکتوباسیل از روش دو لایه ای پلاک و روش هیپ و لورنس[1]  استفاده شد و برای بررسی  حساسیت آنتی بیوتیکی گونه های لاکتوباسیل بومی، نسبت به 23 گروه آنتی بیوتیک مختلف از روش  انتشار در اگار بوسیله دیسک  استفاده  شد.

با استفاده از روش دو لایه ای پلاک 76% سویه ها، با القا سویه های لیزوژنیک توسط اشعه ماورا بنفش 38/15% سویه ها و با استفاده از روش هیپ و لورنس 52% سویه ها آلوده به فاژ هستند. نتایج نشان می دهد با استفاده از روش دیسک دیفیوژن تمامی سویه های بومی لاکتوباسیل نسبت به کینولون ها ها(نالیدیکسیک اسید و آفلوکساسین) مقاومت 100 درصد دارند و به آمینوگلیکوزید ها (کانامایسین و توبرامایسین) بیشترین میزان مقاومت را دارند و در نقطه ی مقابل بیشترین میزان حساسیت  سویه های لاکتوباسیل مربوط به گروه پنی سیلین ها (آمپی سیلین) می باشد و نسبت به آنتی بیوتیک های مورد مطالعه ی دیگر رفتار متفاوتی را از خود نشان دادند.

 

کلمات کلیدی: لاکتوباسیل ها، باکتریوفاژ، آنتی بیوتیک، مقاومت، پروبیوتیک

 

1-1-مقدمه:

پروبیوتیک ها میکروارگانیسم هایی هستند که اگر به میزان کافی استفاده شوند دارای اثرات سود بخش برای سلامت انسان هستند. گونه های میکروبی زیادی دارای خصوصیات پروبیوتیکی هستند که لاکتوباسیل ها غالب گونه ها را به خود اختصاص می دهد. لاکتوباسیل ها دارای تاریخچه ای بس طولانی در تولید غذاهای تخمیری و آشامیدنی ها هستند.

پروبیوتیک ها به طور وسیع به عنوان سویه های آغازگر برای ساخت پنیر، ماست، خمیر ترش و دیگر محصولات غذایی تخمیری به کار می روند. نقش باکتری های اسید لاکتیک( به خصوص لاکتوباسیل ها) بدین صورت است: این باکتری ها در روده کلونیزه شده و باعث تحریک تولید ایمنوگلوبولین می شوند، سبب بیان اینترفرون ها در ماکروفاژ می شوند، موجب اسیدیفیکاسیون محیط شده و پر اکسید هیدروژن را تولید می کنند،کاهش اثر ترکیبات سرطان زا،  تولید باکتریوسین و جلوگیری از چسبیدن باکتری های پاتوژن مانند سالمونلا تیفی موریوم و نایسریا گونوره آ به سلول های اپتلیال از دیگر وظایف این باکتری هاست.(7) استفاده از پروبیوتیک ها نه فقط در انسان بلکه در غذای طیور و دام در صنایع غذایی به فراوانی مورد استفاده قرار می گیرند.(11)

آلودگی این سویه ها با باکتریوفاژ یک مشکل رایج در همه صنایعی است که از این میکروارگانیسم ها استفاده می کنند. از دست رفتن هزینه های هنگفت از مشکلات عدیده ای است که کارخانجات لبنی را تحدید می کند. مشکل آلودگی به فاژها در کارخانجات لبنی توسط روش های مختلف قابل کنترل است که استفاده از سویه های مقاوم به فاژ و مخلوط سویه های استارتر کالچر از جمله روش های کنترل فاژ است.(20) علاوه بر این ها برنامه های سخت گیرانه ی بهداشتی و محیط های کشت اختصاصی برای کارخانه های لبنی نیز وجود دارد. حضور باکتریوفاژها در همه جا و با تیترهای مختلف وجود دارد. روش پایه ای PCR روشی سریع برای شناسایی و تعیین باکتریوفاژ در استارتر کالچر ها است و به عنوان کنترل روتین باکتریوفاژ در صنایع لبنی به کار می رود گرچه روش های میکروبیولوژی مانند سنجش پلاک دارای استاندارد طلایی برای جداسازی فاژ است بدلیل اینکه این روش، روشی کمی و کیفی است. (60)

مقاومت به آنتی بیوتیک در پروبیوتیک ها بسیار حائز اهمیت است. پروبیوتیک ها قبل از وارد شدن به عرصه ی صنعت غذایی از لحاظ مقاوم بودن به داروهای ضد میکروبی باید مورد بررسی قرار گیرند. بسیاری از باکتری ها با کسب پلاسمید به آنتی بیوتیک مقاوم می شوند گرچه به نظر می رسد مقاومت به بعضی داروها مانند نالیدیکسیک اسید توسط پلاسمید کد نمی شود (در این مورد مقاومت  معمولا به وسیله جهش در ژن هایی که برای پروتئین هدف کد می شود، صورت می گیرد). باکتری ها می توانند یا با کسب چندین پلاسمید مستقل یا یک پلاسمید حاوی چندین ژن مقاومت به چند آنتی بیوتیک مجزا مقاوم شوند. ترانسپوزون ها نقش مهمی در گسترش مقاومت به آنتی بیوتیک در پلاسمیدها دارند. به این صورت که ترانسپوزون ها حرکت ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک را بین پلاسمید های مختلف یا از کروموزوم یک باکتری که به طور طبیعی مقاوم به آنتی بیوتیک می باشد به پلاسمید، تقویت می کند.

 فصل اول:

کلیات

1-1-1-بیان مسئله:

اسید لاکتیک باکتری ها: باکتری های گرم مثبت، فاقد اسپور، با درصد GC پائین، به شکل میله ای یا کوکسی هستند. تحمل آن ها نسبت به pH پائین زیاد است. جنس های باکتری های اسید لاکتیک شامل: لاکتوباسیل، لوکونوستوک، بیفیدوباکتر، لاکتوکوکوس، استرپتوکوکوس و …… است.

اسیدلاکتیک باکتری ها به طور وسیع به عنوان سویه های استارتر برای تولید ماست، پنیر ، خمیر ترش و دیگر محصولات تخمیری ( خیار شور و سوسیس و …..) استفاده می شوند. فرايند تخمیر شير به علت نياز به حفظ کيفيت شير خام انجام مي گيرد ، زيرا در اثر آن فراورده اي بدست آمده که داراي عمر نگهداري بيشتري مي باشد. فراورده هاي تخميري شير به 2 گروه ماست و پنير تقسيم مي شود. بطور کلي ماست به فراورده اي اطلاق مي گردد که از تخمير شیر  توسط استارتر هاي حاوي لاکتوباسيلوس بولگاريکوس و استرپتوکوکوس ترموفيلوس توليد شده باشد . در نتيجه فعاليت و تخمير باکتري های استارتر در شير موادي توليد مي شود که به فراورده ی تخميري اختصاصيت ويژه اي مانند اسيديته pH، عطر، طعم و قوام مي بخشد .

باکتريوفاژ : ويروس هائي هستند که به باکتري حمله مي کنند و آنها را از بين می برند.

اثر باکتريوفاژ : باکتريوفاژها باعث مرگ استارترها ( آغازگر) در تخمیر یا به عبارت دیگر کاهش یا عدم فعالیت باکتری های توليد کننده ماست و پنير مي شوند و در نهايت تاخير يا عدم تشکيل لخته در مرحله         گرمخانه گذاري مي شود و توليد محصولی با کيفيت بسيار پائين خواهد بود.

با توجه به اين که روزانه چندين تن ماست و فراورده لبني توليد مي شود و به ازاي هر بار فاژ زدگي مبالغ هنگفتي خسارت وارد مي گردد علاوه بر آن دفع ضايعات حاصل از هر بار فاژ زدگي سبب آلودگي محيط زيست مي شود لذا با انجام تحقيقات و شناخت به موقع فاژ زدگي و نوع آن ، ضمن افزايش راندمان توليد و کيفيت محصول در کارخانجات لبني ، از خسارات ناشي از فاژ زدگي به کارخانجات جلوگيري کرد و مشکلات آلودگي محيط زيست را کاهش داد.

کنترل فاژ :

حضور فاژ در کارخانه هاي لبني غير قابل اجتناب است و از آنجايي که شير به عنوان مهمترين و حساسترين ماده غذايي معرفي شده ، دائم در معرض آلودگي هاي مختلف بخصوص آلودگي با باکتريوفاژ مي باشد . باکتريوفاژها از طريق هوا ، محيط يا ظروف آلوده به شير منتقل شده و اختلالاتي در عمل  انعقاد شير در توليد ماست يا پنير مي نمايد بنابراين استراتژيهايي براي  کنترل فاژ طراحي شده تا هر چه بيش تر فاژها را ريشه کن کند.

چندين فاکتور براي سترون سازي بايد در نظر گرفته شود : فعاليت آنتي ميکروبيال ،کاربرد آسان ، قيمت پائين و همچنین فاقد هر گونه  تاثير منفي در محصول نهايي  باشد.

پراستيک اسيد اغلب بايو سايد موثري است در حالي که اتانول ، ايزوپروپانول و سديم هيپوکلريت به طور معمول براي سطوح وظروف آزمايشگاه استفاده مي شوند بر غير فعال کردن فاژ موثر نيستند.3 بايوسايد وجود دارند که 99% ذرات فاژ را غير فعال کرده (آمونيوم کلرايد ،کف آلکالين کلرايد ،

ethoxylate non phenol ) امروزه  مشکلاتي که باعث باقي ماندن آلودگي فاژ شده حرارت ناکافي وپراکندگي فاژ از طريق هوا است . پرتو UV  روشي ايده آل  براي محافظت هواي اتاق از وجود فاژ است و همچنين براي اينکه فاژ را در محيط کشت سيال غير فعال کنند از اين پرتو استفاده مي شود . دوز UV  کمتر از 2 تا بيشتر از 50 mJ/cm  است.

فتوکاتاليز: خصوصيات فتوکاتاليکي Tio2 بررسي شده است.Tio2  اکسید فلزی است که برای ضدعفونی کردن استفاده می شود . خاصیت رسانایی Tio2 باعث تولید مولکول های مختلف اکسید کننده می شود     ( بصورت آنيون سوپر اکسيداز ، راديکال هيدروکسيد )   UV  به تحریک بیشتر  Tio2  کمک می کند. در گذشته روش فتوکاتالیز تنها برای حذف باکتری ها، قارچ ها و اسپور آنها به کار رفته است ولی امروزه برای غیر فعال سازی ویروس ها نیز به کار می رود.

1-1-2-ضرورت های خاص

امروزه با افزایش جمعیت و شرایط حاکم بر زندگی شهری، نیاز به تولید غذاها و محصولات فراوری شده بسیار چشمگیر می باشد. یکی از محصولاتی که تقاضای آن افزایش یافته، فراورده تخمیری از جمله ماست و پنیر است که تولید روز افزون آن از یک سو معضل فاژزدگی از سویه ی دیگر، کارخانجات لبنی را ملزم به انجام طرح هایی برای شناسایی هر چه سریعتر فاژها و کنترل معضل فاژزدگی و خسارات ناشی از آن ها نموده است.

1-1-3- اهداف عملی

جداسازی فاژها از سوش های بومی لاکتوباسیل

بررسی نسبت آلودگی در استارترهای ایران

استفاده از سویه های غیر الوده به فاژ

اهداف کاربردی

تهیه استارتر کالچرهای بدون آلودگی

بررسی روش های کنترل آلودگی

1-1-4-پرسش اصلی تحقیق

آیا محصولات لبنی بومی ایران آلوده به فاژ هستند؟

میزان آلودگی سویه های لاکتوباسیل مهم در صنایع لبنی چقدر است؟

1-1-5-فرضیه ها

شیرخام یکی از منابع اصلی آلودگی فاژ است

سویه های بومی ایران حاوی فاژ هستند

فاژهای آلوده کننده باکتری های اسید لاکتیک باعث خسارت به صنایع تولید مواد لبنی می شوند

 

1-2- غذاهای تخمیری و تاریخچه بشریت

انسان های اولیه از غذاهای تخمیری به طور رایج استفاده می کردند. دلیل مصرف غذاهای تخمیری در بین انسان های اولیه به این خاطر بود که مواد غذایی خام خود به خود با قرار گرفتن در شرایط نامناسب نگهداری، دچار فرایند تخمیری می شدند. بطور مثال هنگامی که انسان های اولیه شیر حیواناتی چون گاو، گوسفند، بز یا شتر را می دوشیدند، اگر طی چند ساعت پس از دوشیدن آنها را مصرف نمی کردند، شیر ترش می شد، یا آب انگور یا میوه های دیگر نیز همانند شیر تنها برای چند روز حالت طبیعی و شیرین خود را حفظ می کردند و بعد از آن تبدیل به شراب می شدند. به علت طعم دلخواهی که این محصولات پیدا می کردند به طور رایج توسط انسان های اولیه استفاده می شدند. با اینکه احتمالا طعم غذاهای تخمیری در آن زمان (در مقایسه با زمان حال)، طعم دلخواهی نبوده ولی به این دلیل که ماندگاری شیر ترش شده، پنیر ، شراب و سایر غذاهای تخمیری از مواد اولیه خام بیشتر بوده در آن زمان مردم از این نوع غذاها استفاده می کردند. سال های زیادی سپری شد تا اینکه انسان های اولیه متوجه شدند که شرایط تولید ونگهداری غذاهای تخمیری به چه صورت بوده است. تولید غذاهای تخمیری اکثرا بر پایه تجربه صورت گرفته است و سال های زیادی طول کشیده تا مردم توانسته اند به  غذاهای دلخواه برسند.

شروع فعالیت اولین صنایع کوچک تولید کننده غذاهای تخمیری به 4000-3000  سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد به عنوان مثال مصری های باستان و بابلی ها در آن زمان به پخت نان و تولید شراب می پرداختند. به طور واضح مشخص است که شروع تمدن در مدیترانه، خاورمیانه و اروپا با تولید شراب، غذاهای تخمیری و نوشیدنی های تخمیری آغاز گردیده است. غذاهای تخمیری در چین ، ژاپن و خاور دور با غذاهای تخمیری مصرف شده در خاورمیانه بسیار متفاوت بوده اند ولی به طور همزمان در هر دو مکان غذاهای تخمیری توسعه یافته است.

با اینکه اولین تخمیرهای صورت گرفته غیر عمدی و به صورت اتفاقی بودند ولی انسان ها به تدریج یاد گرفتند که چگونه غذاهای تخمیری را تولید کنند.

غذاهای تخمیری در زمان امپراطوری رم توسعه ی فراوانی یافتند به طوری که در آن زمان با دسترسی به غذاهای خام جدید و تکنولوژی تازه که از مکان های جدید به دستشان رسید توانستند تولید این غذاها را توسعه بدهند.

غذاهای تخمیری به علت بالا بودن مدت ماندگاریشان در گذشته بین نیروهای زمینی و دریایی مصرف بالایی داشتند. به عنوان مثال شراب و آبجو به علت آلوده بودن آب مکان های دور و جنگی، بر آب ارجحیت داشت.

رابطه ی مستقیمی بین پیشرفت و توسعه ی بشریت و تمدن با پیشرفت تکنولوژی تولید غذای تخمیری وجود دارد توجه به این نکته جالب است که هر فرهنگ، تمدن و مذهبی غذاهای تخمیری مربوط به خود را دارد.

 

1-2-1-خصوصیات غذاهای تخمیری:

غذاهای تخمیری جزء اولین غذاهای فراوری شده می باشند به طوری که قدمت آن ها به 5000 سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد و امروزه به عنوان غذاهای رایج مصرفی می باشند.

خواص غذاهای تخمیری:

1-قابلیت نگهداری بالا

2-ارزش تغذیه ای بالا

3- خواص عملکردی افزایش یافته

4- خواص ارگانولپتیک افزایش یافته

5- منحصر به فرد بودن

6- افزایش ارزش اقتصادی

1-2-1-1- نگه داری:

یکی از دلایل مصرف و تولید غذاهای تخمیری در گذشته بالا رفتن قابلیت نگه داری غذا بوده است. به طوری که ماده غذایی خام مانند شیر یا گوشت باید سریع به مصرف برسند در غیر این صورت  فاسد می گردند. در برخی موارد از تکنیک های دیگری چون دودی کردن ماده غذایی یا افزودن نمک استفاده می گردید اما تکنیک های نام برده در جهت نگه داری تمام مواد خام قابل استفاده نبودند. مساله ی نگه داری امروزه نیز بسیار قابل توجه است به طوری که از کشت های میکروبی خاص که قابلیت تولید ترکیبات ضد میکروبی دارند استفاده می گردد تا امنیت غذایی و کیفیت غذاهای تخمیری بالا رود.

 

1-2-1-2-تغذیه:

غذاهای تخمیری از نقطه نظر تغذیه ای نیز قابل توجه اند به طوری که مشخص شده که مصرف غذاهای تخمیری مانند ماست باعث بالا رفتن سلامت انسان می شود.

شیر به طور مایع در بسیاری از نقاط جهان به خصوص آسیا و آفریقا به راحتی قابل استفاده نیست، قبل از اینکه شیر های بدون لاکتوز تولید شود بدن بسیاری از افراد قابلیت تولید آنزیم بتاگالاکتوزیداز جهت هضم قند شیر را نداشت و در نتیجه آنها نمی توانستند از شیر استفاده کنند. تخمیر شیر و تولید ماست باعث برطرف شدن این مشکل می شود به طوری که علاوه بر بهره وری این افراد از مغذی های شیر مانند کلسیم، پروتئین و ویتامینB، میکروارگانیسم های موجود در ماست خواص درمانی هم دارند و باعث تقویت جمعیت میکروبی سیستم  گوارشی می شوند.

 

1-2-1-3- عملکرد:

خواص غذاهای تخمیری و عملکرد آنها در بدن از مواد خام اولیه آنها بسیار متفاوت می باشد.

 

[1] Heap-Lawerence Test

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122