پايان نامه بررسي اثرات آنتي اکسيداني و آنتي باکتريايي اسانس مرزنجوش (Origanum Vulgare L.) بر ماندگاري سوريمي تهيه شده از کپور معمولي (Cyprinus carpio) در طول دوره نگهداري در انجماد (˚C18-)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثرات آنتي اکسيداني و آنتي باکتريايي اسانس مرزنجوش     (Origanum Vulgare L.)  بر ماندگاري سوريمي تهيه شده از کپور معمولي (Cyprinus carpio) در طول دوره نگهداري در انجماد (˚C18-) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 75 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي اثرات آنتي اکسيداني و آنتي باکتريايي اسانس مرزنجوش (Origanum Vulgare L.) بر ماندگاري سوريمي تهيه شده از کپور معمولي (Cyprinus carpio) در طول دوره نگهداري در انجماد (˚C18-) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول- مقدمه و كليات
1-1- فواید ارزش تغذیه ای آبزیان    2
1-2- ماهی کپور    3
1-3- لزوم فرآوری ماهی کپور    4
1-4- لزوم استفاده از محصولات دارای ارزش افزوده    5
1-5- گوشت چرخ¬شده ماهی    6
1-6- سوریمی و فرآورده های مرتبط با آن    7
1-6-1- فرآیند تهیه سوریمی    9
1-6-2- پسآب ناشی از فرآیند    11
1-6-3-برآورد کیفیت ژل    11
1-6-4- تغییرات سوریمی در طول دوره انجماد    11
1-7- آنتی¬اکسیدان¬ها    12
1-7-1-انواع آنتی¬اکسیدان¬های غذایی    12
1-7-1-1- آنتی¬اکسیدان¬های اولیه    12
1-7-1-2- آنتی¬اکسیدان¬های ثانویه    13
1-7-1-3- آنتی¬اکسیدان¬های سینرژیستی    13
1-7-2- آنتی¬اکسیدان¬ها با توجه به مکانیسم آن¬ها در بازدارندگی اکسیداسیون لیپیدها    13
1-7-3- مسیر تولید و هدف کاربرد آنتی¬اکسیدان¬ها    14
1-7-4- تاریخچه کاربرد آنتی¬اکسیدان¬ها در مواد¬غذایی    15
1-7-5- آنتی¬اکسیدان¬های سنتزی و طبیعی    15
1-7-5-1- آنتی¬اکسیدان¬های سنتزی    15
1-7-5-2- آنتی¬اکسیدان¬های طبیعی    16
1-7-5-3- مزیت و ومعایب آنتی¬اکسیدان¬های طبیعی    17
1-7-6- مقایسه فعالیت آنتی¬اکسیدانی آنتی¬اکسیدان¬های سنتتیک و آنتی¬اکسیدان¬های طبیعی    18
1-8- اسانس¬های ضروری    19
2-1- منشا و طبقه¬بندی اسانس¬ها    21
2-2- خواص بیولوژیکی و مکانیزم عمل اسانس¬ها    22
1-8-1- مرزنجوش    24
1-9- پرسش اصلی تحقیق    25
1-10- فرضیه¬های تحقیق    25
فصل دوم: مرور منابع
1-2- سوابق تحقیقات    27
فصل سوم: مواد و روش‌ها
3-1- مواد    32
3-1-1- مواد مصرفی    32
3-1-2- وسایل غیرمصرفی    32
3-2- روش¬های تولید    32
3-2-1- تهیه گوشت چرخ¬شده و شسته¬شده ماهی (سوریمی)    32
3-3- روش¬های اندازه¬گیری    33
3-3-1- اندازه¬گیری پروتئین    33
3-3-2- اندازه¬گیری چربی کل    33
3-3-3- اندازه¬گیری خاکستر    34
3-3-4- اندازه¬گیری پراکسید    34
3-3-5- اندازه¬گیری تیوباربیتوریک¬اسید    35
3-3-6- اندازه¬گیری مواد ازته فرار    35
3-3-7- شمارش باکتری¬های سرماگرا     35
3-3-8- شمارش سودوموناس¬ها    35
3-3-9- رنگ¬سنجی    35
3-3-10- تجزیه و تحلیل آماری    36
فصل چهارم: نتايج
4-1- پارامترهای شیمیایی    38
4-1-1- آنالیز تقریبی (چربی، پروتئین و خاکستر)    38
4-1-2- پراکسید    39
4-1-3- تیوباربیتوریک¬اسید    40
4-1-4- مواد ازته فرار    41
4-2- شاخص¬های میکروبی    42
4-2-1- باکتری¬های سرماگرا    42
4-2-2- باکتری¬های سودوموناس¬    43
4-3- رنگ¬سنجی    44
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- پارامترهای شیمیایی    46
5-1-1- آنالیز تقریبی (چربی، پروتئین و خاکستر)    46
5-1-2- پراکسید    46
5-1-3- تیوباربیتوریک¬اسید    47
5-1-4- بازهای ازته فرار    48
5-2- شاخص¬های میکروبی (باکتری¬های سرماگرا و باکتری¬های سودوموناس)    49
5-3- آنالیز رنگ    51
نيجه‌گيري نهايي    52
پيشنهادات    52
فهرست منابع    53

 فهرست منابع

اجاق، م. ، رضایی، م. و خرمگاه، م. ، ۱۳۸۸، بررسی ترکیبات مغذی اسیدهای چرب عضلات کپور معمولی (Cyprinus carpio) و کپور علف خوار (Ctenopharyngodon idella)، فصلنامه علوم و صنایع غذایی، دوره ششم، شماره ۱، صفحات ۸۱-۷۸

اصغرزاده کانی، ا.، شعبانپور، ب. ، حسینی، ه. ، عباسی، م. و غفاری، ف. 1387، مقایسه برخی خواص شیمیایی سوریمی و گوشت چرخ شده ماهی فیتوفاگ molitrix) (Chypophthalmichthys به عنوان ماده اولیه فرآورده های شیلاتی، مجله پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان، شماره 79، صفحات 197-199

پروانه، و. ، 1377. کنترل کیفی و آزمایش های شیمیایی مواد غذایی. انتشارات دانشگاه تهران، تهران. 325 صفحه

جعفرپور، ع. ، ۱۳۹۱. سوریمی و ویژگی‌های فیزیکی شبکه ژل آن. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، چاپ اول، ساری. ۲۷۲ صفحه

جعفرپور، ع. ، گرسیکا، ا. و لئونارد، ب. 1388، مطالعه اثر تیمار پراکسید هیدروژن و pH بر روی کیفیت رنگ و ریز ساختار بافت فیله ماهی کپور معمولی ماده و ژل سوریمی تهیه شده از آن، نشریه پژوهش های صنایع غذایی ایران، جلد پنجم، شماره دوم، صفحات 107-97

جلالي، س.ح. ،1387 . روغن ها و چربي ها از ديدگاه شيميايي. انتشارات عميدي، تبريز. 283 صفحه

حسینی، ز. ، 1384. روش های متداول در تجزیه مواد غذایی. مرکز نشر دانشگاه شیراز، چاپ پنجم، شیراز. 210 صفحه

خرمگاه، م. ، رضایی، م. ، اجاق، م. و باباخانی لشکان، ا. ، ۱۳۸۶، مقایسه ارزش‌های تغذیه‌ای و اسیدهای چرب امگا-۳ عضله‌های پشتی و شکمی کپور معمولی (Cyprinus carpio) وحشی و پرورشی، مجله علوم و فنون دریایی، دوره ششم، شماره ۳ و ۴، صفحات ۳۷-۳۱

دوازده امامی، س. ، 1382. کاربردهای گیاهان دارویی. انتشارات نصوح، چاپ اول، 113 صفحه.

رضوی شیرازی، ح. ، ۱۳۸۰، تکنولوژی فرآورده‌های دریایی، جلد دوم، انتشارات نقش مهر، چاپ ۱، ۲۹۲ صفحه

رضوی شیرازی، ح. ، ۱۳۸۵، تکنولوژی فرآورده‌های دریایی، جلد اول، انتشارات نقش مهر، چاپ ۱، ۲۹۲ صفحه

زرگر، م. ، یگانه، س. ، رضوی، ه. ، اجاق، م. ، 1390، تاثیر پوشش نگهدارنده خوراکی کازئینات سدیم غنی شده با اسانس آویشن شیرازی بر کیفیت و ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین­کمان نگهداری­شده در یخچال، پایان نامه ی کارشناسی ارشد شیلات، دانشکده علوم دام و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

زکی پور رحیم آبادی، ا. ، الیاسی، ا. ، سحری، ع. و زارع، پ. ، ۱۳۹۰، اثرات سرخ کردن بر ویژگی‌های شیمیایی و اسیدهای چرب در فیش فینگرهای تولیدشده از گوشت چرخ شده و سوریمی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)، فصلنامه علوم و صنایع غذایی، دوره هشتم، شماره ۲۹، صفحات ۷-۱

شعبانپور، ب. ، اصغر زاده کانی، ا. ، حسینی، ه. و عباسی، م. ، ۱۳۸۶، تغییرات کیفیت چربی سوریمی ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) در زمان نگهداری به صورت منجمد، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد پانزدهم، شماره اول ویژه نامه منابع طبیعی

عادلی، ا. ، ۱۳8۴، آشنایی با خانواده کپور ماهیان، فصلنامه سیری در شیلات، نشریه دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان

فهیم، ح. ر. ، ۱۳۷۵، تهیه کنسرو کپور ماهیان پرورشی، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس شیلات ایران فرآوری آبزیان، تهران، صفحات ۳۹۵-۳۷۳

مظفریان، م. ، 1375. فرهنگ گیاهان دارویی ایران، چاپ اول، انتشارات فرهنگ معاصر

معاونی، پ. ، 1388. گیاهان دارویی، جلد اول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، چاپ اول، شهر قدس، 1129 صفحه.

Ahmadi, F, Kadivar, M, & Shahedi, M. (2007). Antioxidant activity of Keluss odoratissima Moza In model and food systems. Food Chemistry, 105, 57-64.

Al-Bulushi, I., Kasapis, S., Al-Oufi, H., & Al-Mamari, S. (2005). Evaluating the quality and storage stability of fish burgers during frozen storage. Fisheries Science, 71, 648-654.

Ames, B. M. (1983). Dietary carcinogens and anticarcinogenes: Oxygen radical and degenerative disease. Science 221, 1256-1263.

Amonrat, T, Soottawat, B, Wonnop, V, Eric, A, & SDecker, C. (2008). The effect of ontioxidants on the quality changes of cuttlefish (Sepia pharaonis) muscle during frozen storage. Food Science And Technology, 41(1), 161-169.

Andreja, H, Majda, H, zeljko, K, & Davorin, B. (2000). comparison of antioxidative and synergistic eefects of rosemary extract with α – tocopherol, ascorbyl palmitate and citric acid in sunflower oil. Food Chemistry, 71(2), 229-233.

Arsalan, A, Dincoglu, A, & Gonulalan, Z. (2001). Fermented Cyprinus Carpio Sausage. Turk J Vet Anim Sci, 25, 667-673.

Aubourg, Santiago P. (2001). Damage detection in horse mackerel (Trachurus trachurus) during chilled storage. Journal of the American Oil Chemists’ Society, 78(8), 857-862.

چکیده

در این مطالعه اثرات آنتی­ اکسیدانی و آنتی­ باکتریایی اسانس مرزنجوش بر ماندگاری سوریمی در طول دوره نگهداری در انجماد مورد بررسی قرار گرفت. بعد از تهیه سوریمی به روش دستی، نیمی از آن به عنوان تیمار شاهد با نگهدارنده­های انجماد و نیم دیگر آن به عنوان تیمار سوریمی حاوی 5/0 درصد (وزن به حجم) اسانس مرزنجوش، پس از مخلوط­کردن با اسانس، در پلاستیک­های مخصوص فریزر بسته­بندی و در دمای ۱۸- درجه سانتی­گراد به مدت ۰، ۱، ۳ و ۶ ماه نگهداری شدند. نتایج نشان داد كه، پس از گذشت ۶ ماه نگهداری در حالت انجماد، اختلاف معنی­داری بین درصد خاکستر در دو تیمار وجود نداشت، اما میزان پروتئین و چربی در تیمار شاهد (سوریمی بدون افزودني) نسبت به سوریمی حاوی 5/0 درصد اسانس مرزنجوش كمتر بود(05/0P<). همچنین میزان TBA و TVN و پراکسید سوریمی عمل­آوري شده با اسانس مرزنجوش نسبت به شاهد در تمام ماه­ها دارای روند کاهشی معني­دار بود. ميزان باکتری­های سرماگرا و سودوموناس­ها در هر دو تیمار در ماه­هاي صفر، اول و سوم مشابه بود. اما در پایان ماه ششم ميزان باکتری­ها در تیمار سوریمی عمل­آوري شده به طور معنی­داری نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت. با­توجه به نتایج حاصل از آنالیز شاخص­های رنگی، برخلاف شاخص قرمزی (a*) که در کل دوره فاقد اختلاف معنی­دار بود، شاخص سفیدی (Whiteness*) و زردی (b*) در ماه اول و ششم، روشنایی (L*) در ماه اول، سوم و ششم در تيمار حاوي اسانس نسبت تيمار شاهد دارای اختلاف معنی­دار بودند (05/0>P). در کل می­توان نتیجه­گیری کرد كه، اضافه­کردن 5/0 درصد اسانس مرزنجوش به سوریمی مي­تواند باعث افزايش خواص آنتی­ميكروبي و آنتی­اكسيداني آن  شود و روند فساد ميكروبي و اكسيداسيوني را به طور معني­داري کاهش دهد.

کلید واژه: سوریمی، کپور معمولی، اسانس مرزنجوش، اثر آنتی­اکسیدانی، اثر آنتی­باکتریایی، زمان ماندگاری

فصل اول : مقدمه و کلیات

۱-۱- فواید و ارزش تغذیه‌ای آبزیان

همواره در طول تاریخ نگرش انسان به ماهی و سایر غذاهای دریایی در حال تغییر و تکامل بوده­است، به طوری­که در اوایل دهه ۷۰ میلادی، ماهی را تنها به­عنوان منبعی در جهت مقابله با گرسنگی می‌دانستند، اما در حال حاضر ماهی از اهمیت خاصی به عنوان غذای سالم برخوردار می‌باشد. توجیه این امر در وجود منابع سرشار از پروتئین‌های قابل‌هضم با تمامی آمینواسیدهای ضروری و اسیدهای چرب غیراشباع با خواص درمانی مهم همچون ایکوزاپنتانوئیک­اسید و منابع سرشار از کلسیم، ید، ویتامین‌ها و سایر ریزمغذی‌ها در غذاهای دریایی می‌باشد (جعفرپور، ۱۳۹۱). ارزش تغذیه‌ای ماهی به دلیل پروتئین باارزش زیستی بالا، مواد معدنی، ویتامین‌ها و اسیدهای چرب غیراشباع ضروری می‌باشد. اسیدهای چرب غیراشباع به دو سری امگا-۳ (Omega-3) و امگا-۶ (Omega-6) تقسیم می‌شوند. اسیدهای چرب امگا-۳، اسیدهای چرب ضروری هستند که به وسیله اولین باند دوگانه در اتم کربن شماره ۳ مشخص می‌شوند. ماهی به لحاظ دارا بودن اسیدهای چرب چند­غیراشباع بلند زنجیره به ویژه EPA و DHA برای سلامتی انسان بسیار مفید شناخته شده­است (خرمگاه و همکاران، ۱۳۸۶). در ۳۰ سال گذشته مطالعات گسترده‌ای در مورد اسیدهای چرب امگا-۳ انجام ‌شده است. نقش اسید­دوکوزاهگزانوئیک (DHA) و اسید­ایکوزاپنتانوئیک (EPA) در سلامتی انسان به اثبات رسیده است. از­جمله اثرات مثبت اسیدهای چرب امگا-۳ می‌توان به کاهش خطرات بیماری‌های قلبی_عروقی، فشارخون و برخی سرطان‌ها اشاره نمود. همچنین اثرات درمانی این ترکیبات نیز شناخته شده­است به­طوری­که مصرف حداقل دو بار ماهی در هفته برای تأمین نیازهای بدن به اسیدهای چرب امگا-۳ توصیه شده­است، به­این­ترتیب روزانه حدود ۴۵/۰ گرم اسیدهای چرب بلند­زنجیره وارد بدن می­شود (اجاق و همکاران، ۱۳۸۸). اسیدهای چرب چند­غیراشباع بلند­زنجیره با کاهش میزان تری­گلیسیریدها، کلسترول و لیپوپروتئین­ها با دانسیته پایین در خون انسان از بروز بیماری‌های قلبی_عروقی ممانعت می‌کنند. اسیدهای چرب چند غیراشباع امگا-۳ و امگا-۶ برای رشد و تکامل کودکان ضروری‌اند. این‌ها آغازگرهای ترکیبات هورمونی تحت عنوان ایکوزانوئیدها هستند که در فرآیندهای مختلف متابولیکی درگیر بوده و اهمیت زیادی برای انسان دارند. اسیدهای چرب چند غیراشباع امگا-۳ در دامنه وسیعی از اختلالات روان‌پزشکی مثل افسردگی، تمایل به خودکشی و پرخاشگری گزارش‌ شده­است (خرمگاه و همکاران، ۱۳۸۶). نیاز بدن به اسیدهای چرب امگا-۳ را می‌توان با مصرف گیاهان و به خصوص دانه‌های روغنی نیز تأمین نمود اما نکته قابل اشاره آن است که چربی‌های گیاهی حاوی اسید لینولنیک بالایی بوده و اسیدهای چرب بلند­زنجیره در آن‌ها مشاهده نشده­است، از طرفی بدن انسان قادر به ساخت اسیدهای چرب بلند­زنجیره مانند EPA و DHA نیست لذا برای تأمین نیاز بدن به این دسته از اسیدهای چرب، نیازمند مصرف ماهی به عنوان منبع مهم حاوی دو اسید ذکرشده هستیم. ماهیان دریایی و آب شیرین، سخت­پوستان و آلگ­ها از جمله منابع اصلی EPA و DHA به شمار می­روند (اجاق و همکاران، ۱۳۸۸).

بر اساس آمار منتشره سرانه مصرف آبزیان در جهان به طور متوسط ۶/۱۶ کیلوگرم، در کشورهای در حال توسعه ۵/۱۴ کیلوگرم، در کشورهای توسعه‌یافته ۷/۲۳ کیلوگرم و در کشورهای کم درآمد با فقر غذایی ۹/۱۳ کیلوگرم می‌باشد (عادلی، ۱۳۸4). مصرف سرانه آبزیان در کشور ایران بر اساس آخرین آمار (سال­نامه آماری سازمان شیلات ایران، ۱۳۸۸-۱۳۷۹) در حدود ۵۱/۷ کیلوگرم بوده­است که بسیار پایین­تر از متوسط جهانی می‌باشد. پایین بودن مصرف سرانه ماهی و ناشناخته ماندن فرآورده‌های مختلف شیلاتی در ایران، از مشکلات اساسی جامعه در این بخش است و این امر از عدم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و بخش‌های زیربط ناشی می‌شود و همین امر لزوم توجه بیشتر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و نهادهای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی را نشان می‌دهد. موانع متعددی مصرف ماهی در کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد که بوی ماهی، میزان زیاد چربی غیراشباع در بدن، افت سریع کیفی و سرعت بالای فساد آن (ارسلان و همکاران، ۲۰۰۱)، وجود استخوان‌های بین عضلانی فراوان و دشواری مصرف آن، عدم تشخیص مناسب ماهی تازه توسط مصرف‌کنندگان، عدم دسترسی به ماهی تازه در مناطق غیر شیلاتی، مشکلات پوست­کندن و پاک­کردن آن برای مصرف‌کنندگان، عدم تنوع شیوه‌های مصرف ماهی، عدم فرهنگ مصرف ماهی و بسیاری دیگر از جمله‌ی این عوامل می‌باشند (رضوی شیرازی، ۱۳۸۵).

در حال حاضر در ایران، محصولات و فرآورده‌های آبزیان از تنوع لازم برخوردار نیستند و اشکال محدودی از فرآورده‌های ماهی عرضه و مصرف می‌شوند. با این حال به علت رشد فزاینده جمعیت کشورمان و تولید روزافزون محصولات شیلاتی، نسبت سرانه مصرف پروتئین شیلاتی به سایر پروتئین‌های حیوانی در ایران افزایش‌ یافته­است، اما هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به استانداردهای جهانی وجود­دارد. لذا پیش‌بینی می‌شود با ارائه محصولات جدید بر مبنای گوشت چرخ­شده ماهی و سوریمی، می‌توان مصرف ماهی در ایران را افزایش­داد. لذا تلاش بیشتر برای عرضه این محصولات شیلاتی به اشکال تازه و مناسب به بازار مصرف موثر خواهد­بود و حتی در آینده، در بخش صادرات محصولات دریایی، جایگاه تازه‌ای برای این فرآورده‌ها به­وجود خواهد­آمد.

بهبود بو و طعم محصولات شیلاتی و افزایش مدت ماندگاری آن‌ها نسبت به ماهی، باعث تشویق مصرف‌کنندگان به استفاده از این محصولات آماده و نیمه­آماده مصرف شیلاتی به جای ماهی می‌گردد. مصرف این فرآورده‌های دریایی، علاوه بر آن که باعث صرفه‌جویی در زمان می‌شوند، در تمام طول مدت سال نیز در دسترس مصرف‌کنندگان خواهند بود (ارسلان و همکاران، ۲۰۰۱).

1-2- ماهی کپور

ماهیان دریای خزر شامل ۷۸ گونه از ۱۱ خانواده می‌باشند که ۳۳ درصد از آن را خانواده کپور­ماهیان، ۲۸ درصد را گاو­ماهیان و ۱۴ درصد را شگ­ماهیان تشکیل می‌دهند. فون ماهیان دریای خزر تنوع گسترده‌ای نداشته و تعداد گونه‌های کمتری نسبت به دریای آزاد دارد. در بین این ماهیان گونه‌های اقتصادی قرار دارند که از نظر صنعت صید و صیادی در دریای خزر برای کشورمان بااهمیت بوده و در این میان ماهی کپور از جمله ماهیان تجاری مهم به شمار می­رود. خانواده کپور­ماهیان (Cyprinidae) از رده­ماهیان استخوانی (Osteichthyses) زیر رده (Actinoptrygi) راسته cyprinid forms زیر راسته cyprinidei می‌باشند. ۸۰ درصد از ماهیان پرورشی تولیدشده در جهان را کپور­ماهیان و تیلاپیا (Oreochromis niloticus) تشکیل می‌دهد. کپور­ماهیان بزرگ‌ترین خانواده آب شیرین هستند و در ناحیه مصبی و آب‌های لب­شور نیز دیده می‌شوند. در این تیره ۲۰۰ جنس و ۱۶۰۰ گونه وجود دارد و در تکثیر و پرورش آبزیان نقش مهمی بازی می‌کنند. از لحاظ پرورش جزء ماهیان گرمابی‌ بوده‌اند و در مناطق نیمه­گرم و گرمسیر که دارای حرارتی بین ۲۰-۱۵ الی ۴۰-۳۵ درجه سانتی‌گراد و همچنین دارای بستر شنی یا لجنی و پوشیده از گیاهان آبزی می‌باشند، پرورش می‌یابند. در دریای خزر ۲۰ گونه از خانواده کپور­ماهیان مانند ماهی سفید، ماهی کلمه، ماش ماهی، سیم و … وجود دارد که مهم‌ترین آن گونه کپور معمولی (Cyprinus carpio) است که بومی دریای خزر و وحشی می‌باشد. فصل صید این ماهیان در دریای خزر از ۲۰ مهر تا ۱۵ فروردین است و بر حسب گونه، فراوانی صید آن‌ها متفاوت­است. کپور دریای خزر دارای بدن کشیده است که از طرفین کمی فشرده می‌باشد. این ماهی تقریباً همه­چیز­خوار است و قادر به زندگی در آب‌های فقیر می‌باشد. منبع اصلی تأمین پروتئین حیوانی برای ماهی کپور، زئوپلانکتون­ها می‌باشند. کپور از آبزیان بستر مانند کرم‌ها، لارو حشرات و نرم‌تنان تغذیه می‌کند (عادلی، ۱۳۸۴).

از دهه ۱۹۷۰ میلادی پرورش کپور در سواحل خزر گسترش یافت، به طوری که حداکثر تولید آن در سال ۲۰۰۱ به حدود ۵۴۰۰۰ تن در ایران رسید (سالنامه آماری شیلات ایران). صنعت ماهی کپور یکی از شاخه‌های مهم شیلات در ایران است و توسعه سریعی در چند سال اخیر در ایران داشته است، به طوری که هم اکنون حدود ۲۰ درصد از ماهیان موجود در استخرها و  آب­بندان‌های پرورش ماهیان گرمابی را شامل می‌شود (خرمگاه و همکاران، ۱۳۸۶).

1-3- لزوم فرآوری ماهی کپور

نیاز سالانه کشور ما ایران به پروتئین گوشت ماهی در حال حاضر حداقل ۶۵۰ هزار تن است و گوشت ماهی با دارا­بودن ۲۴-۱۵ درصد پروتئین، ۲۲-۱ درصد چربی، ۸۴-۶۶ درصد آب، ۸-۲ درصد مواد معدنی و مقدار کمی مواد قندی برتری قابل‌ملاحظه‌ای نسبت به گوشت قرمز دارد و با هضم­پذیری بین ۹۶-۸۹ درصد در مقابل هضم­پذیری گوشت گاو و مرغ بین ۹۰-۸۷ درصد و وجود ویتامین‌های گوناگون امروزه طرفداران بسیاری دارد. گونه کپور معمولی به عنوان اصلی‌ترین گونه خانواده کپور­ماهیان با دارا بودن ۳۲ درصد فلوئور و ۷۰۰۰-۵۰۰۰ واحد بین‌المللی ویتامین A که هر واحد آن معادل ۳/۰ میکروگرم است (عادلی، ۱۳۸۴) و حدود ۸۰ درصد اسیدهای چرب غیراشباع که بیشتر شامل لینولئیک، لینولنیک و آراشیدونیک می‌باشد (بیلارد و پرچس، ۱۹۹۳)، در مقایسه با گونه‌های مطرح دارای ارزش غذایی بالاتری است. با این وجود دو دلیل اصلی برای عدم مقبولیت بالای ماهی کپور از نظر مصرف‌کنندگان وجود­دارد که شامل وجود استخوان‌های زیاد و بوی لجنی و طعم خاکی گوشت آن می‌باشد (وارادی، ۱۹۹۵).

اگرچه وجود استخوان‌ها جزء خصوصیات اصلی تقریباً همه ماهیان است، ولی وجود استخوان‌های بین ماهیچه‌ای از مشکلات گوشت ماهی کپور است (وارادی، ۱۹۹۵). تلاش‌های زیادی جهت حذف این استخوان‌ها از طریق اصلاح ژنتیکی آن‌ها انجام گرفته است، ولی این تلاش‌ها موفق­آمیز نبوده­است. البته این مشکل از طریق روش‌های فرآوری خاص و استفاده از دستگاه‌های استخوان­گیر قابل حل است. مشکل دیگر گوشت ماهی کپور، بوی نامطبوع آن است که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله محیط پرورش و غذای مصرفی آن می‌باشد، بنابراین در سیستم‌های پرورشی که غذا­دهی صورت­می‌گیرد با مدیریت تغذیه مانند استفاده از غلات که میزان چربی را نیز افزایش می‌دهد، این مشکل قابل‌کنترل است. فرآوری و بازاریابی دو اصل کلیدی روی­آوردن بیشتر مصرف‌کنندگان به این ماهی و در نتیجه استفاده از پتانسیل‌های تجاری بالای پرورش این ماهی می‌باشد.

کارهای تحقیقاتی اخیر ثابت نمودند که محصولات فرآوری شده کپور معمولی می‌تواند جایگاه مصرف این ماهی و حتی ماهیان با بازارپسندی پایین همچون بیگ­هد را در میان مصرف‌کنندگان به مقدار زیادی بهبود­بخشد (ونگوپال و شهیدی، ۲۰۰۶). عمل‌آوری گوشت این آبزی و تولید محصولات متنوع از آن علاوه بر تغییر در طعم و بوی محصول و افزودن بر ارزش غذایی، سبب افزودن بر ارزش اقتصادی و زمان ماندگاری آن می‌شود (زکی­پور و همکاران، ۱۳۹۰).

از ماهی کپور حدود ۱۵ نوع محصول مختلف تولید می‌شود. استفاده از کپور­ماهیان به صورت فرآورده‌های منجمد، دودی، کنسرو­شده، سوسیس، کالباس، انواع فرآورده‌های چرخ­شده نظیر فیش­برگر، فیش­فینگر و نیز انواع سالاد، انواع سوپ، ترشی (ماریناد) و خمیر در منابع متعددی آمده است (فهیم، ۱۳۷۵).

۱-4-  لزوم استفاده از محصولات دارای ارزش افزوده

در حال حاضر غذاهای دریایی سهم بسیار معنی‌داری را در زنجیره غذایی بسیاری از جوامع چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه کشورهای در حال توسعه به خود اختصاص داده­است. طبق آمار سازمان جهانی خوار و بار و کشاورزی (FAO) بیش از یک میلیارد انسان در سرتاسر دنیا به ماهی به عنوان یک منبع پروتئین حیوانی وابسته‌اند که حداقل ۲۰ درصد از سهم پروتئین سبد تغذیه‌ای آن‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. این سهم در مورد کشورهای فقیر به ۲۵ درصد می‌رسد و در مورد جوامع ساحلی کشورهای آفریقای غربی همچون غنا ۶۳ درصد می‌باشد. بر­اساس آمار سازمان جهانی خوار و بار و کشاورزی در سال ۲۰۰۸ در خصوص وضعیت جهانی صید و آبزی‌پروری، میزان تخلیه جهانی آبزیان در بنادر از ۲/۳۹ میلیون تن در سال ۱۹۶۱ به ۶/۱۴۳ میلیون تن در سال ۲۰۰۶ رسید که بیانگر رشد سالیانه ۱۵/۵ درصد می‌باشد و این امر منجر به افزایش سهم ماهی به عنوان غذا از ۶/۲۷ میلیون تن به ۴/۱۱۰ میلیون تن گردید. اما آنچه-که در این بین تهدید به­حساب می‌آید کاهش ذخایر آبزیان می‌باشد که مطابق بر برآوردهای FAO، ۱۹ درصد از مناطق عمده صیادی دنیا به حد بحرانی رسیده‌اند و یا از آن عبور کرده‌اند و حدود ۶۹ درصد از مناطق صیادی دیگر کاملاً بهره‌برداری شده‌اند. بر اساس تجزیه و تحلیل مرکز جهانی آبزیان واقع در کشور مالزی و موسسه پژوهش‌های بین‌المللی سیاست‌گذاری‌های غذایی، در طول ۲۰ سال آینده ماهی از دسترس بیش از یک میلیارد انسان در کشورهای درحال توسعه به­دور خواهد­ماند. اگرچه که موجودی گونه‌های متعددی از آبزیان و ماهیان تجاری رو به کاهش گذارده است، اما بخش قابل‌توجهی از ماهیان بدون استفاده باقی‌مانده است. این‌گونه ماهیان عمدتاً به­صورت صید جنبی می‌باشند، به­طوری­که از مجموع ۵/۲۲ میلیون تن صید ماهیان کف­زی و ۶/۳۷ میلیون تن صید ماهیان سطحی­زی به ترتیب تنها ۷/۱۳ و ۸/۱۸ میلیون تن از آن‌ها به مصرف خوراکی انسان می‌رسند و مابقی در تهیه پودر ماهی استفاده‌شده و یا به­دور ریخته­می‌شوند (جعفرپور، ۱۳۹۱). آنچه این منابع را غیرقابل‌مصرف ساخته، مشکل تکنولوژیکی صید یا نگهداری بعد از صید نیست، بلکه مشکل اصلی عدم آشنایی با تکنولوژی­های مناسب برای تبدیل ماده خام اولیه به محصولاتی بازارپسند با کیفیت تغذیه‌ای قابل‌قبول و پایداری مطلوب است. یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌های سال‌های اخیر در زمینه استفاده از منابع دریایی کم­مصرف، تهیه مجموعه فرآورده‌هایی است که در حال حاضر با عنوان فرآورده‌های دارای ارزش افزوده شناخته می‌شوند. این فرآورده‌ها به مجموعه محصولاتی گفته می‌شود که با کمک انواع مختلف فن­آوری انسانی یا مکانیکی از ماده غذایی اولیه تهیه می‌شوند و از نظر ظاهر، بافت، طعم و بو با ماده اولیه خود متفاوت هستند. این محصولات به دلیل تنوع عرضه، امکان دستیابی به تکنولوژی ساخت و دسترسی آسان به منابع اولیه خام، امروزه مورد استقبال بسیاری از کشورها قرارگرفته است و می‌تواند یکی از راه‌های اصلی تأمین نیازهای تغذیه‌ای و افزایش اشتیاق عموم به مصرف غذای دریایی باشد (اوکادا، ۱۹۹۲ و ماتسودا، ۱۹۸۳). در این بین، محصولات تولیدی از گوشت چرخ­شده و شسته­شده آبزیان به سبب استفاده بهینه از تولیدات آبزی‌پروری و ماهیان صیدشده، به‌کارگیری از ضایعات مراکز عمل‌آوری از جمله کارگاه‌های فیله­کنی ماهیان، تبدیل مواد اولیه ارزان‌قیمت به محصولاتی باارزش افزوده و قابلیت شکل‌دهی مواد اولیه و اضافه­کردن مواد افزودنی برای تولید محصولات یا قابلیت نگهداری طولانی­ مدت از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد (زکی­پور و همکاران، ۱۳۹۰). یکی از فرآورده‌های ماهی دارای ارزش افزوده که در جهان از محبوبیت خاصی برخوردار است سوریمی می‌باشد که در واقع پروتئین میوفیبریل تغلیظ­شده از گوشت چرخ­شده و شسته­شده ماهی است. دو نکته حائز اهمیت در تهیه مواد خام و تولید سوریمی، حجم زیاد صید و قیمت ارزان آن می‌باشد. از­این­رو دستیابی به تکنولوژی تولید و سرمایه‌گذاری مناسب می‌تواند استفاده بهینه از این منبع مهم غذایی را به دنبال داشته باشد. ماهیان پرورشی به علت استفاده از رژیم غذایی کم­هزینه و سطوح پایین زنجیره غذایی به مقدار زیاد پرورش می‌یابند. از آن­جایی­که این ماهیان نسبت به ماهیان خوش‌خوراک­تر، ماهی کم­مصرفی محسوب می‌گردند بنابراین تولید فرآورده‌های متنوع از این آبزیان برای ترویج مصرف آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد. تولید گوشت چرخ شده و به دنبال آن سوریمی از ماهیان کم ­مصرف یکی از روش‌هایی است که امروزه برای افزایش مصرف این دسته از ماهیان پیشنهاد می‌گردد (شعبانپور و همکاران، ۱۳۸۶). ایجاد ارزش افزوده به این‌گونه آبزیان و به­عنوان مثال تهیه سوریمی و استفاده از آن به عنوان ماده پایه یا حد واسط در جهت فرآوری محصولاتی از قبیل سوسیس، کالباس و سایر فرآورده‌های تقلیدی مانند خرچنگ، لابستر، اویستر و غیره که مصرف اصل این‌گونه آبزیان در کشور اسلامی ایران با مشکل شرعی مواجه می‌باشد، می‌تواند به عنوان راهکار مناسبی در افزایش سرانه آبزیان در کشور ما باشد (جعفرپور، ۱۳۹۱).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122