پايان نامه بررسي اثرات جيره هاي حاوي آويشن، گل‌گاو زبان و سين‌بيوتيک بر عملکرد جوجه هاي گوشتي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثرات جيره هاي حاوي آويشن، گل‌گاو زبان و سين‌بيوتيک بر عملکرد جوجه هاي گوشتي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 124 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي اثرات جيره هاي حاوي آويشن، گل‌گاو زبان و سين‌بيوتيک بر عملکرد جوجه هاي گوشتي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول (مقدمه و هدف)1
1-1- مقدمه 1
1-2- اهداف تحقیق  4
فصل دوم (بررسی منابع5
2-1-  اهميت صنعت طيور 6
2-1-1- ارزش غذایی گوشت طیور6
2-1-2- قابلیت هضم و جذب 7
2-1-3 – سرعت رشد 7
2-2- دستگاه گوارش طيور 7
2-2-1- دهان (حفره دهاني- حلقي) 8
2-2-2- مري و چينه‌دان 8
2-2-3- معده 9
2-2-3-1- پيش معده (معده غده‌اي) 9
2-2-3-2- سنگدان (معده ماهيچه‌اي) 9
2-2-4- روده باريك 10
2-2-5- روده بزرگ 11
2-2-6- روده كور 11
2-2-7- كلواك 11
2-2-8- طحال 11
2-2-9- بورس فابرسیوس 12
2-3- تیموس 12
2-4- ميكروفلور طبيعي دستگاه گوارش طيور 13
2-5- مواد افزودني در تغذيه طيور 14
2-5-1- آنتي‌بيوتيك‌ها 16
2-5-1- 1- نگراني‌هاي ناشي از كاربرد آنتي بيوتيك‌ها 17
2-5-2- پروبيوتيك‌ها 19
2-5-2-1- نحوه تأثير پروبيوتيك‌ها 20
2-5-3- پري‌بيوتيک‌ها 21
2-5-3-1- نحوه عمل پري‌بيوتيك‌ها 22
2-5-4- سين بيوتيک 23
2-5-4-1- اثر سین‌بیوتیک بر عملکرد طیور 24
2-5-4-2- اثر سین‌بیوتیک بر بیوشیمی خون 25
2-6- گياهان داروئي 26
2-7- آشنايي با گياه دارويي آويشن 29
2-7-1- آويشن 29
2-7-2- سازگاري و مناطق پراكنش 30
2-7-3- تركيبات شيمياي موجود در اسانس 30
2-7-4- مواد شيميائي موثره و خواص درماني آويشن 31
2-7-5- گلدهي و گرد‌افشاني آویشن 33
2-7-6- رده بندي و گونه‌هاي آويشن 33
2-7-7- گونه‌هاي مهم جنس آویشن در ايران 34
2-7-8- اثر آويشن بر عملكرد و سيستم ايمني جوجه‌هاي گوشتي 34
2-7-9-  اثر آويشن بر فراسنجه‌هاي بيوشيميايي خون 35
2-8- گل‌گاو زبان 36
2-8-1- سازگاري و مناطق پراكنش 39
2-8-2- تركيبات شيميايي گياه 39
فصل سوم (مواد و روش‌ها40
3-1- مکان آزمایش 41
3-2- آماده سازي سالن 41
3-3- مديريت جوجه‌ها 41
3-3-1- نور 42
3-3-2- دما 42
3-3-3- تهویه 43
3-3-4- رطوبت 43
3-3-5- آبخوری و دانخوری‌ها 43
3-3-6- برنامه واکسيناسيون 44
3-4- تيمارهای آزمايشی و  بالانس جيره‌ها 45
3-4-1- جيره‌هاي آزمايشي 45
3-4-2- تيمارها و تکرارهاي آزمايشي 47
3-5- صفات مورد بررسی 48
3-5-1- اندازه‌گيری خوراک مصرفی 48
3-5-1-1- محاسبه خوراک مصرفي دوره‌ای هر واحد آزمايشی 48
3-5-1-2- محاسبه ميانگين خوراک مصرفي  روزانه هر جوجه 48
3-5-1-3- محاسبه  میانگین خوراک مصرفي دوره‌ای هر جوجه 48
3-5-2- اندازه‌گيري ميانگين وزن بدن 49
-5-2-1- محاسبه میانگین افزايش وزن روزانه جوجه‌ها 49
3-5-3- اندازه‌گيری ضريب تبديل غذايي 49
3-6-کشتار و خونگيری 50
3-6-1- پارامترهاي اندازه‌گيري شده بعد از کشتار 50
3-6-1-1- وزن اندام‌هاي گوارشي 50
3-6-2- پارامترهای خونی51
3-6-2-1- روش اندازه‌گيری کلسترول سرم 52
3-6-2-2- اندازه‌گيری مقدار تری‌گليسريد سرم 53
3-6-2-3- اندازه‌گيری مقدار ليپو پروتئين با دانسيته بالا ( HDL)و پائين LDL))  سرم53
3-6-2-4- اندازه‌گيری کل پروتئين سرم  54
3-6-2-5- اندازه گيری مقدار گلوکز سرم 55
3-7- طرح آماری و تجزيه واريانس داده‌ها 55
فصل چهارم (نتایج و بحث) 57
4-1- اثر تيمارهاي آزمايشي بر پارامترهاي عملکردي 58
4-1-1- خوراک مصرفي (جوجه / گرم خوراک مصرفي) 58
4-1-2- میانگین افزایش وزن (جوجه/گرم) 61
4-1-3- ضریب تبدیل خوراک مصرفی(گرم/گرم)  64
4-2- اثر جيره هاي آزمايشي بر تلفات و مرگ و مير 67
4-3- تاثيرتيمارهاي مختلف آزمايشي بر فراسنجه هاي بيوشيميايي خون 67
4-3-1- غلظت گلوکز سرم 68
4-3-2- غلظت پروتئين کل سرم خون 68
4-3-3- غلظت تري‌گليسريد سرم خون 69
4-3-4- غلظت کلسترول 70
4-3-5- غلظت ليپوپروتئين‌هاي با دانسيته بالا (HDL) سرم خون 72
4-3-6- غلظت ليپوپروتئين¬هاي با دانسيته پایين (LDL) سرم خون 73
4-4- تأثیر تیمارهای آزمایشی بر تعداد سلول‌های خونی 77
4-4-1- تأثیر تیمارهای آزمایشی بر تعداد گلبول‌های سفید خون (WBC) 77
4-4-2- تاثیر تیمارهای آزمایشی بر گلبول‌های قرمزخون (RBC)، هموگلوبین و هماتوکریت 78
4-4-3- شمارش تفریقی گلبول‌های سفید سرم جوجه‌ها در 21 و 42 روزگی 78
4- 4- 4- نسبت هتروفيل به لنفوسيت ( H/L ) در سرم جوجه‌ها 79
4-4-تاثیر تیمارهای آزمایشی بر وزن نسبی اندامهای داخلی 83
4-4-1-تاثیر تیمارهای آزمایشی بر وزن نسبی اندامهای داخلی در 42 روزگی 83
نتيجه‌گيري 85
نتیجه‌گیری کلی 86
پیشنهادات 86
منابع 87

منابع

آئينه چي ، ی، مفردات پزشکی و گیاهان دارویی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1365.

آزاد بخت، م، رده‌بندي گياهان دارويي، تهران: انتشارات تيمور زاده، 1378.

اسدي فیروز­کوهی، شکوه، بررسی اثرات جيره­های حاوی پونه­کوهی، شويد، پروبیوتیک، پری­بیوتیک و سين­بيوتيک بر عملکرد جوجه­های گوشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ایلام،1390.

افشار مازندران، ن؛ رجب، آ و م م کيايي، پروبيوتيک‌ها و کاربرد آن‌ها در تغذيه دام و طيور، چاپ اول، انتشارات نوربخش، 1380.

اكبري‌نيا، ح و پ بابا‌خانلو، جمع‌آوري و شناسايي گياهان دارويي استان قزوين، تحقيقات گياهان دارويي و معطر، 1381.

آموز مهر، ا و ب دستار، تاثیر عصاره الکلی دو گیاه دارویی سیر و آویشن بر عملکرد و غلظت لیپید های خون جوجه های گوشتی، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 16، شماره 1، 1388.

اميد بيگي، ر، توليد و فرآوري گياهان دارويي، ويرايش سوم، چاپ اول، جلد چهارم، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي، 1389.

امين، غ، گياهان دارويي سنتي ايران، انتشارات معاونت پژوهشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، 1378.

اوحدی نیا، ح، مبانی پرورش طیور (گوشتی و تخمی)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1371.

برزگر، س، شناسایی ترکیبات موجود در اسانس گیاهان کشت شده Zatariamultiflora به روش GC/MC و بررسی اثرات ضد ویروسی آن‌ها. پایانامه دکتری. دانشگاه علوم پزشکی تهران. 1381.

بقالیان، ک و ح، نقدی‌بادی، گیاهان اسانس‌دار، چاپ اول، انتشارات اندرز، 1379.

پناهی­دهقان، م ر؛ رسول نژاد فریدونی، س؛ زنده روح‌کرمانی، ر؛ معافی محمودآبادی، م؛ سلیمی، س م و ف نیک نفس، فیزیولوژی پرندگان (ترجمه)، واحد آموزش و پژوهش معاونت کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر، 1374.

پوررضا، ج؛ صادقي، ق و م مهري، تغذيه مرغ اسکات (ترجمه)، تهران: انتشارات ارکان دانش، 1387.

تيموري‌زاده، ز؛ رحيمي، ش؛ كريمي ، م و ر اميدبيگي، مقايسه اثر عصاره آويشن، سرخارگل، سير و آنتي بيوتيك ويرجينامايسين بر ليپيدهاي سرم، درصد هماتوكريت و ميزان همو گلوبين جوجه‌هاي گوشتي، فصلنامه گياهان دارويي، سال هشتم، دوره چهارم، 1388.

حسنی مقدم، م، اثرات پری بیوتیک های جیره ای (اینولین و مانان الیگوساکارید) و مکمل آنتی بیوتیکی روی عملکرد جوجه های گوشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ایلام، 1388.

حيدري، ع؛ نوبخت،ع ؛ صفامهر،ع؛ ارزيابي اثرات گياهان داروئي گزنه،پونه و کاکوتي و مخلوط هاي آنها بر فراسنجه هاي بيو شيميايي و ايمني خون جوجه هاي گوشتي. چهارمين کنگره علوم دامي، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران(کرج)،217-214، 1389.

خسرو شاهی، س و س، خوش قامت، راهنمای جامع و مصور داروسازی گیاهی، مجتمع آموزشی کشاورزی سبز ایران، 1388.

دادرس، ح و ه منصوری، ساختار پرندگان و فعالیت بدنی آن‌ها، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز، 1378.

رجحان، م ص، دارو و درمان گياهي، انتشارات علوي، 1379.

رحيمي، ش؛ خاک سفيدي، ا و ط موسوي، مقايسه اثر پروبيوتيک و آنتي بيوتيک بر سيستم ايمني جوجه‌هاي گوشتي، مجله دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران، 1382.

Ahmed, R. and S. Sharma. “Biochemical studies on Ahmed, R. and S. Sharma. “Biochemical studies on combined effects of garlic (Allium sativum Linn) and ginger (Zingiber officinale Rosc) in albino rats.” Indian journal of experimental biology 35(8), 841, 1997.

Alavi, S. A. N., A. Zakeri, B. Kamrani and Y. Pourakbari. “Effect of Prebiotics, Probiotics, Acidfire, Growth Promoter Antibiotics and Synbiotic on Humural Immunity of Broiler Chickens.” 2012.

Alçiçek, A., M. Bozkurt and M. Çabuk. “The effect of an essential oil combination derived from selected herbs growing wild in Turkey on broiler performance.” South African Journal of Animal Science 33(2), 89-94, 2004.

Al-Kassie, G. A. M. “Influence of two plant extracts derived from thyme and cinnamon on broiler performance.” Vet. J 29(4), 169-173, 2009.

Al-Kassie, G., Y. Al-Jumaa and Y. Jameel. “Effect of Probiotic (Aspergillus niger) and Prebiotic (Taraxacum officinale) on Blood Picture and Biochemical Properties of Broiler Chicks.” International Journal of Poultry Science 7(12), 1182-1184, 2008.

Amirghofran, Z., M. Azadbakht and F. Keshavarzi. “Echium amoenum stimulate of lymphocyte proliferation and inhibit of humoral antibody synthesis.” J. Med. Sci 25, 119-124, 2000.

Apata, D. “Growth performance, nutrient digestibility and immune response of broiler chicks fed diets supplemented with a culture of Lactobacillus bulgaricus.” Journal of the Science of Food and Agriculture 88(7), 1253-1258, 2008.

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی مقايسه‌ای اثر جيره‌های حاوی آویشن، گل‌گاو زبان و سين­بيوتيک بر عملکرد، فراسنجه‌هاي بيوشيميايی خون، تعداد سلول‌هاي خوني و برخي صفات لاشه جوجه ­های گوشتی انجام شد. اين آزمايش در 6 تيمار با 4 تکرار و هر تکرار شامل 8 قطعه جوجه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. در اين آزمايش از 192 جوجه خروس گوشتی سويه راس 308 با 6 جيره آزمايشی شامل 1- جیره شاهد (بدون ماده افزودنی)، 2- جیره حاوی 1/0 درصد (از ماده خشک جیره) سین‌بیوتیک، 3- جیره حاوی 50/0 درصد (از ماده خشک جیره) پودر آویشن، 4- جیره حاوی 75/0 درصد (از ماده خشک جیره) پودر آویشن، 5- جیره حاوی 50/0 درصد (از ماده خشک جیره) پودر گل‌گاو زبان و 6- جیره حاوی 75/0 درصد (از ماده خشک جیره) پودر گل‌گاو زبان استفاده شد. نتایج نشان داد که در کل دوره پرورش مواد افزودنی باعث کاهش مصرف خوراک جوجه‌ها در مقایسه با تیمار شاهد شدند (05/0>P). بیشترین میانگین افزایش وزن بدن در پایان دوره مربوط به جوجه‌های تغذیه شده با جیره حاوی سین‌بیوتیک بود که تنها با جیره حاوی 50/0 درصد (از ماده خشک جیره) پودر آویشن تفاوت معنی دار نشان داد (05/0>P). مواد افزودنی به­طور معنی‌داری ضريب تبديل خوراک را در مقایسه با گروه شاهد بهبود بخشيدند (05/0> P). مواد افزودنی بر غلظت گلوکز، HDL و LDL کلسترول سرم جوجه‌ها اثر معنی‌داری نداشتند (05/0<P). اما باعث کاهش غلظت کلسترول کل  و تری‌گلیسرید سرم خون جوجه‌ها در مقایسه با گروه شاهد شدند (05/0> P). بالاترین غلظت پروتئین سرم مربوط به جوجه‌های تغذیه شده با جیره حاوی سین‌بیوتیک بود (05/0> P). تیمارهای آزمایشی بر تعداد گلبول‌های قرمز، میزان هموگلوبین و درصد هماتوکریت خون جوجه‌ها اثر معنی‌داری نداشتند (05/0<P).کمترین تعداد گلبول سفید خون مربوط به جوجه‌های تغذیه شده با جیره شاهد و جیره‌های حاوی 50/0 درصد (از ماده خشک جیره) پودر آویشن بود (05/0> P). تیمارهای آزمایشی بر درصد هتروفیل خون جوجه‌ها اثر معنی‌داری نداشتند (05/0<P)، اما بیشترین درصد لنفوسیت و کمترین درصد نسبت هتروفیل به لنفوسیت خون مربوط به جوجه‌های تغذیه شده با جیره حاوی سیبن‌بیوتیک بود (05/0> P). با توجه به نتایج این آزمایش به نظر می‌رسد که جیره‌های حاوی مواد افزودنی در مقایسه با گروه شاهد اثر مطلوب‌تری بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌ها داشتند.

واژه­ های کليدی: آویشن، جوجه­های گوشتی، سین‌بیوتیک، گل‌گاو زبان، عملکرد

فصل اول

1-1- مقدمه

در سالهاي اخير با رشد روز افزون جمعیت نیاز به مواد غذایی در جوامع مختلف انساني نیز افزایش يافته است. بخشی از این مواد غذایی مانند گوشت، شیر و لبنیات توسط حیوان تاًمین می‌شود. تأمین پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه به سبب نقشی که در رشد و سلامت فکری و جسمی جامعه دارد از شاخص‌های بارز رشد و توسعه یک کشور محسوب می‌شود. با توجه به مصرف سرانه اقلام پروتئینی و ظرفیت واحدهای تولیدی کشور، بدیهی است که برای جلوگیری از خروج مبالغ هنگفتی ارز جهت تأمين اين اقلام، باید با روش‌ها و راهكارهاي مناسب افزايش توليد داخلي را مد نظر قرار داد.

ارزش پروتئين به خصوص نوع حيواني آن بيشتر از ساير مواد غذايي در تغذيه و سلامت جسم و روان انسان اهميت دارد. در شرايط كشور ما به علت كمبود مراتع طبيعي مرغوب، پرورش دام به تنهايي نمي‌تواند تمام ن يازهاي پروتئين حيواني جامعه را  تأمين كند، از اين رو پرورش طيور مي‌تواند تا حد زيادي در تأمين پروتئين حيواني نقش داشته باشد.

به طور كلي براي هر فرد متوسط مصرف سالانه 5/25 كيلوگرم مواد پروتئيني به طور خالص توصيه شده است كه بايد حدود  7 كيلوگرم آن از منابع حيواني باشد. سازمان خواربار كشاورزي جهاني(F.A.O) میزان پروتئين حيواني مورد نياز براي انسان را به طور متوسط 19 گرم در روز توصيه كرده است.

تحقيقات  انجام شده  در دهه80-70 در ايران نشان داد كه با افزايش درآمد خانوارها تقاضا براي مصرف گوشت مرغ بالاترين رشد 275 درصد را به خود اختصاص داده است.با توجه به اينكه حدود 70 درصد هزينه توليد  در جوجه‌های گوشتي  مربوط  به  تغذیه مي‌باشد به همین دلیل تلاش‌های زیادی برای استفاده بهینه از مواد غذایی و کاهش هزینه خوراک صورت گرفته است. بيماريهاي روده‌اي به سبب اثرات سوئي كه بر عملكرد و توليد، ميزان تلفات وسلامت توليدات طيور براي مصرف انسان دارد يكي از مهمترين نگراني‌هاي صنعت طيور به شمار مي رود. براي رفع اين نگراني‌ها بيش از 5 دهه استفاده از آنتي بيوتيك‌هاي محرك رشد به واسطه اثرات مثبتي كه بر روي تعادل جمعيت ميكروبي روده و جلوگيري از حضور برخي باكتري‌هاي  بيماري زاي روده اي مانند سالمو نلا، اشريشياكلي، كليستريديوم پرفرانژس، بهبود افزايش وزن و ضريب تبديل غذايي  دارند، رواج زیادی داشته است [155].

با وجود تمامي  اثرات مثبت آنتي بيوتيك‌ها، تحقيقات اخير نشان مي‌دهند كه بقاياي آنتي بيوتيك‌هاي موجود در لاشه طيور، باعث ايجاد سويه‌هاي مقاوم در بدن انسان شده و مانع درمان بسياري از بيماري‌ها مي‌شود  [4]. بنابراين كاربرد آنتي بيوتيك‌ها در خوراك دام و طيور به عنوان مواد افزودني در بسياري از كشورها محدود شده [90] به طوری که در سال‌هاي اخير استفاده از آن‌ها در تمام كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ممنوع شده است [151].  حذف آنتي بيو تيك‌ها از جيره طيور مي‌تواند میزان مرگ و مير در ارتباط با عفونت‌هاي روده‌اي را افزايش دهد  [184]. در توليد جوجه ‌هاي گوشتي بازده اقتصادي داراي اهميت فراواني مي‌باشد و بايد در نظر گرفت كه ممنوعيت استفاده از آنتي بيوتيك‌ها باعث كاهش توليد وبازده خوراك مي‌شود [65]. بنابراين  متخصصين اين صنعت تركيبات متعددي مانند اسيدهاي آلي ، عصاره های گیاهی، پروبیوتیک ها ، پری بیوتیک ها  و یا ترکیبی  از پروبیوتیک + پری بیوتیک (سین بیوتیک) را به جای استفاده از آنتی بیوتیک ها به عنوان محرک رشد در حیوانات  مورد آزمايش قرار داده اند [65]. سین بیوتیک ترکیبی از پروبیوتیک‌ها و پری‌بیوتیک‌هاست که باعث بهبود بقاء و جایگزینی مکمل‌های میکروبی زنده جیره در دستگاه گوارش می شود. این اثرات به دلیل فعال کردن متابولیسم تعداد محدودی از باکتری‌ها یا بطور انتخابی باعث تحریک رشد آنها می‌شود و از این طریق باعث بهبود سلامتی حیوان می شود [29].  توصيه شده است كه تركيبي از پروبيوتيك و پري‌بيوتيك ( سين‌بيوتيك) به دلیل اثر هم‌افزایی در مقایسه با استفاده از پروبيوتيك یا پري‌بيوتيك به تنهایي، در جلوگيري از بيماري‌های گوارشي موثرتر می‌باشد [174]. مطالعات نشان می­دهد که استفاده از پري­‌بيوتيک­‌ها و پروبيوتيک‌­ها با هم، باعث بهبود در عملکرد رشد جوجه‌هاي گوشتي مي‌شوند. [47]   در سال های اخیر استفاده از مواد افزودنی با منشاء گیاهی در جیره طیور رو به افزایش بوده که در این رابطه نتایج سودمندی بر عملکرد تولیدی طیور گزارش شده است [135]. عصاره‌هاي گياهي به علت دارا بودن خواص آنتي باكترياي و آنتي‌اكسيداني  به صورت سنتي  براي درمان و كنترل بعضي از بيماري‌ها استفاده مي‌شوند [199].  گياهان نقش مهمي در حفظ سلامت بشر و بهبود کيفيت زندگي انسان‌ها ايفا مي‌کنند. از این ترکيبات در مواردی  از قبيل چاشني يا طعم دهنده خوراک، به عنوان شربت، کاربرد در مواد آرايشي، در رنگرزي و تهيه دارو استفاده می‌شود. طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني نزدیک به 80  درصد مردم جهان از  طب سنتي استفاده می‌کنند که بيشتر به شکل استفاده از عصاره‌هاي گياهي و يا ترکيبات فعال آن‌ها مي باشد [73]. امروزه نزديک به نيمي از داروهاي توليد شده در آمريکا از گياهان منشا مي گيرند به طوري که نزديک به 40  درصد نسخه‌هاي تجويز شده توسط پزشکان شامل داروهاي با منشا گياهي در کشورهاي توسعه يافته مي باشد [ 73].  امروزه گیاهان دارویی به عنوان افزودنی­های خوراکی طبیعی در جیره طیور به منظور بهبود عملکرد و افزایش پاسخ ایمنی پرندگان به جای آنتی­بیوتیک­ها مطرح شده­اند [84]. طی سال­های اخیر تحقیقات گسترده­ای بر روی موادی که قابلیت جایگزینی آنتی­بیوتیک­ها را در جیره طیور داشته باشند و علاوه بر آن فاقد آثار زیان­بار بر سلامت طیور و مصرف­کنندگان محصولات طیور باشند، صورت گرفته است و در یک مسیر تکاملی تحقیقات همچنان ادامه دارد. نتایج تحقیقات بيانگر اين است که استفاده از گیاهان دارویی [66و97]، پروبیوتیک­ها و اسیدهای آلی [134] در جیره جوجه­های گوشتی می­تواند باعث افزایش عملکرد رشد و نیز بهبود وضعیت سلامت طیور شود. این ترکیبات می­توانند واکنش­های ایمنی بدن پرندگان شامل دفاع عمومی و اختصاصی را تنظیم و تحریک کنند [66]. طبق تحقیقات انجام شده، ترکیبات طبیعی موجود در گیاهان دارویی یا مشتقات آن‌ها مانند اسانس­های گیاهی،  فلاونوئیدها، کاروتنوئیدها، ساپونین، استروئیدهای گیاهی، ترکیبات فنلی، سولفید­ها، لکتین­ها، پلی­پپتیدها، پلی­ساکارید غیر نشاسته­ای و برخی الیگوساکاریدها با دارا بودن تأثیرات متفاوت، قادر به افزایش قابلیت هضم [97]،افزايش وزن بدن [15] و نیز به دلیل خواص ضد­باکتریایی باعث کاهش تعداد باکتری­های مضر موجود در دستگاه گوارش [14 ] و تحریک سیستم دفاعی بدن طیور هستند [66] مزیت مهم مصرف این ترکیبات در جیره طیور در مقایسه با آنتی‌بیوتیک‌ها بی‌ضرر بودن آن‌ها برای مصرف کنندگان می‌باشد [125] بعضی از این ترکیبات می­توانند باعث توقف رشد میکروب­های روده و خنثی­سازی سموم یا متابولیت­های مضر آن‌ها شوند و با کنترل تراکم آن‌ها در محیط روده به تعادل میکرو­فلور کمک کنند [125].

مطالعات کمی در ارتباط اثر استفاده ازگیاهان و کار برد متابولیت‌های ثانویه آن‌ها برای درمان و پیشگیری از امراض یا افزایش عملکرد حیوانات انجام گرفته است. به هر حال به دلیل محدودیت‌های اخیر در استفاده از محرک‌های رشد آنتی بیوتیکی،  تمایل به جستجو در مواد افزودنی جایگزین اهمیت بیشتری پیدا کرده است. با توجه به این نیاز، شناخت خصوصیات گیاهان و خاصیت ضد میکربی آن‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. آويشن و  گل گاوزبان به عنوان دو گیاه دارویی ارزشمند دارای خواص دارویی و غذایی زیادی می باشند[98و 28]. با توجه به خواص دارویی متعدد ( آنتی باکتریایی، آنتی اکسیدانی و …)، این امکان وجود دارد که استفاده از آن‌ها به عنوان افزودنی خوراکی در جیره جوجه‌های گوشتی باعث بهبود  عملکرد تولیدی شده و به عنوان جایگزین آنتی بیوتیکی در جیره طیور استفاده شود. از آويشن در صنايع غذايي، دارويي، بهداشتي و آرايشي نیز استفاده می‌شود. روغن آويشن داراي خواصي نظير ضد اسپاسم، باد شكن، ضد قارچ، ضد عفوني‌كننده، ضد كرم، ضد رماتيسم و خلط‌آور مي‌باشد. اسانس آويشن از جمله ده اسانس معروفی است كه داراي خواص ضد باكتريايي و ضد قارچي،آنتي اكسيدانی، نگه‌دارنده طبيعي غذا و تأخير‌دهنده پيري پستانداران مي‌باشد و دارای جايگاه خاصي در تجارت جهاني می‌باشد [101و126 ] و همه ساله در سطح وسيعي از كشورهاي اسپانيا، آلمان، فرانسه، پرتقال، آمريكا، چك، مجارستان و شمال آفريقا كشت مي‌شود در ايران نيز سطح زير كشت اين گونه رو به افزايش است [7]. گل گاو زبان در طب سنتي به عنوان آرام بخش، مدر، معرق، رقيق‌كننده خون و در درمان سرما‌ خوردگي استفاده مي‌شود. تاكنون در تحقيقات داروشناسي،اثر ضد اضطرابي و آرام بخشي، كاهش درد ناشي از التهاب و آنتي‌اكسيداني براي گاو زبان به اثبات رسيده است [162و179و161و169]. با توجه به فراوانی این دو گیاه در نقاط مختلف کشور، می تواند با  محرکهای رشد افزودنی سنتتیک رقابت کنند، از طرفی چون كه  قسمت عمده اقلام خوراك طيور ( ذرت،كنجاله سويا، ويتامين ها و … ) و مواد افزودني جيره  ( پرو بيوتيك ها، پري بيوتيك ها، گليسيريدهاي اسيد بوتيريك، آنزيم ها و …) از خارج از کشور تامین می شود، که مستلزم خروج مقادير زيادي ارز از كشور مي‌باشد، لزوم بررسي اثر گیاهان دارويي ازجمله آويشن وگل گاو زبان و تشخيص ضرورت استفاده از آن‌ها  در تغذیه جوجه‌های گوشتی ضروری به نظر می‌رسد.

1-2- اهداف تحقيق

بررسي مقايسه اي اثر جيره‌هاي حاوي نسبت‌هاي مختلف آويشن و گل گاو زبان بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در مقايسه با جيره‌هاي حاوی سين بيوتيک.

بررسي اثر جيره هاي حاوي نسبت‌هاي مختلف آويشن و گل گاو زبان بر فراسنجه‌هاي بيوشيميايي و برخي پارامترهاي سيستم ايمني جوجه‌هاي گوشتي در مقايسه با جيره‌هاي حاوی سين بيوتيک.

فصل دوم:بررسی منابع

2-1- اهميت صنعت طيور

ارزش پروتئين به خصوص نوع حيواني آن بيشتر از ساير مواد غذايي در تغذيه و سلامت جسم و روان انسان اهميت دارد. در شرايط كشور ما به علت كمبود مراتع طبيعي مرغوب، پرورش دام به تنهايي نمي‌تواند تمام نيازهاي پروتئيني حيواني جامعه را  تأمين كند، از اين رو پرورش طيور تا حد زيادي در تأمين پروتئين حيواني می‌تواند نقش داشته باشد، زیرا نیاز به سرمايه زیادی نداشته و از طرفی زودبازده می‌باشد. با تدوين برنامه صحيح، علمی و عملی قادر خواهيم بود علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به صادرات این محصول نیز چشم بدوزیم [27].

2-1-1- ارزش غذایی گوشت طيور

هدف اصلي مصرف گوشت توسط انسان، تأمين اسیدهای آمینه ضروری برای بدن می‌باشد. طبق جدول 1-1 كه از طرف انستيتو تغذيه و خوار بار ايران منتشر شده است، مقايسه تركيبات گوشت طيور  را با ساير دام‌ها (در صد گرم) نشان مي دهد. طبق این اطلاعات پروتئين گوشت طيور به ميزان قابل توجهي از گوشت ماهي و ساير دام‌ها يبشتر است [26].

2-1-2- قابلیت هضم و جذب

گوشت مرغ از نظر ترکیب پروتئین و تناسب و تعادل اسید آمینه­های ضروری، در مقایسه با گوشت قرمز کمبود ندارد، با این تفاوت که میزان کلسترول آن کمتر، نسوج آن نرم­تر و سهل­الهضم­تر از سایر گوشت­ها می­باشد. از نظر مسائل اقتصادی و سهولت تهیه، نیز نگهداری و پرورش طیور برای تولید گوشت به­خصوص در شرایط خاص کشور ما قابل توصیه می­باشد [26].

2-1-3 – سرعت رشد

از نظر سرعت رشد شاید هیچ دامی را نتوان با طیور مقایسه نمود. به­عنوان مثال امروزه نژادهای مخصوصی از جوجه گوشتی در بازارهای دنیا و ایران وجود دارد که در مدتی در حدود 40 روز جوجه یک روزه 40 گرمی به نیمچه گوشتی 2 کیلویی تبدیل می‌شوند. به عبارت دیگر در این مدت محدود 50 برابر وزن اولیه خود رشد می‌کنند. بدین ترتیب با پرورش طیور به سرعت می­توان گوشت مورد نیاز جامعه را تأمین کرد [26]

2-2- دستگاه گوارش طيور

دستگاه گوارش طيور در مقايسه با دستگاه گوارش ساير حيوانات تفاوت ويژه‌اي دارد. اندازه دستگاه گوارش طيور، به اندازه جثه، نوع و ميزان غذاي مصرفي و گونه پرنده وابسته است. دستگاه گوارش در مرغ‌هاي مادر، بزرگتر از جوجه‌هاي گوشتي است. همچنين در بعضي پرندگان مانند شتر‌مرغ دستگاه گوارش نسبت به جثه بسيار بزرگ‌تر از پرندگان كوچك می‌باشد. بروس دستگاه گوارش مجرائي است كه به محيط خارج دنياي متابوليك حيوان ارتباط دارد. تكامل و آناتومي دستگاه گوارش تا حد زيادي نوع غذائي را که براي حيوان مفيد است مشخص می‌کند [9]. دستگاه گوارش به عنوان یک اندام پشتیبان، جهت افزایش بازده هضم و جذب مواد مغذی و فراهم نمودن نیاز اندام­هایی از جمله ماهیچه­ها در آغاز زندگی نقش مهمی دارد[171]. غذاي طيور بايد از قابليت هضم بالايي برخوردار باشد. اين دستگاه از مجراي گوارشي و غدد ضميمه تشكيل شده است. لوله گوارشي خود شامل دهان، مري، چينه‌دان، پيش معده، سنگدان، روده كوچك، روده­هاي كور، روده بزرگ و معقد مي­باشد. وظيفه دستگاه گوارش هضم و جذب مواد مغذي موجود در خوراك­ها است [13].

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122