پايان نامه بررسي اثرات ضد باکتري و ضد قارچي عصاره اسفنج دريايي Callyslpongiasp خليج فارس

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثرات ضد باکتري و ضد قارچي عصاره اسفنج دريايي Callyslpongiasp خليج فارس یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 56 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي اثرات ضد باکتري و ضد قارچي عصاره اسفنج دريايي Callyslpongiasp خليج فارس بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصلاول : مقدمهوکلیات
1-1 مقدمه 2
1-2 معرفیاسفنج 2
1-3 اسفنجومیکروارگانیسمهایهمزیست 2
1-4 اهمیتکاربردارگانیسمهایدریایی 3
1-5 اسفنجهایدریاییمنابعغنیازترکیباتفعالزیستی 4
1-6 تنوعمتابولیتهایثانویهاسفنجدریایی 4
1-7نقشترکیباتطبیعیدریاییدرزندگیانسان 4
1-8 متابولیتهایفعالزیستیاسفنجدریاییباخواصدارویی 5
1-8-1 متابولیتهایاسفنجدریاییباخواصضدپاتوژنی 5
1-8-2 متابولیتهایاسفنجدریاییباخواصضدسرطانی 6
1-8-3 متابولیتهایاسفنجدریاییباخواصآنتیبیوتیکی 6
1-9 ترکیباتفعالزیستیاسفنجدریاییدرمرحلهکاربردبالینی 6
1-10اهمیتمسئله 7
1-11اهدافتحقيق: 7
فصلدوم : مروریبرپیشینهیپژوهش
2-1خاصیتضدمیکروبیباکتریهایهمزیستاسفنجدریایی 9
2-2 خاصیتضدباکتریعصارهاسفنجدریایی 9
2-3 عصارهمتانولیضدباکتریاییوضدقارچیاسفنجHaliclona sp. 9
2-4 عصارهمتانولیضدباکتریاییوضدقارچیاسفنج Sigmadocia pumila 10
2-5 عصارهمتانولیضدباکتریاییوضدقارچیاسفنجZygomycale sp. 10
2-6 بررسیاثرضدقارچیچهارنوععصارهازنهگونهاسفنجدریایی 11
2-7 خواصضدباکتریاییعصارهاسفنجAxinella sinoxeaازجزیرهلارکخلیجفارس 11
فصلسوم : موادوروشها
3-1 نمونهبرداری 13
3-2 تهیهعصارهاسفنجدریایی 14
3-2-1 تهیهعصارهاسفنجخشکشده 14
3-3-2 تهیهعصارهالکلیاسفنج 16
3-3 تهیهمیکروبوقارچهایبیماریزایانسان 17
3-4کشتمیکروبوقارچ 18
3-5 استخراج DNAوشناساییمولکولیاسفنجگونهcallyspongia sp. 18
3-5-1 استخراجDNA 18
3-5-2 بررسیکیفیتDNA 19
3-5-3 PCR 20
3-6 سنجشمیکروبی 20
3-6-1آزمونحساسیتآنتیبیوتیککربیبایر 20
3-6-2 بررسیاثرضدمیکروبیعصارهاسفنج . Callyslpongia spخشکشده 20
3-7-3 بررسیاثرضدمیکروبیعصارهالکلیاسفنجCallyslpongia sp. 21
3-6-4 بررسیاثرضدمیکروبیعصارهاسفنجمنجمدشدهCallyslpongia sp. 21
3-6-5 (Minimum Inihibitory Concentration)MICو ) MBC (Minimum Bacteria Concentration 21
3-7کدورتسنجیمحیطکشتمیکروبیمایع 22
3-7-1تهیهسوسپانسیونمیکروبی 5/0 مکفارلند 22
3-8-1رقتمهارکنندههایرشدمیکروبی 22
3-8-2 دستگاهاسکتروفتومتری 22
3-8 رقیقسازیعصارهاسفنجCallyslpongiasp.خشکشدهوسنجشMIC 23
3-8-1رقیقسازی 23
3-8-2MIC(Minimum Inihibitory Concentration) 25
3-9 شمارشومحاسبهکلنیباکتری 25
3 –10 کشتقارچی 26
3-11عصارهالکلیغلیظشده 26
کلیهجدولونمودارهابانرمافزارMicrosoft Office Excel 2007طراحیورسمشدهاند. 26
فصلچهارم : نتایج
4-2 خاصیتباکتریواستاتیکیوباکتریوسیدالیعصارهاسفنجCallyslpongiasp. 29
4-3 بررسیقطرهالهعدمرشدباکتریبراثرتلقیحعصارهاسفنج Callyslpongia spدرمحیطکشتمیکروبی 31
4-4 کدورتسنجیمحیطکشتدررقتهایمتفاوت 32
4-5شمارشباکتریهایزنده 33
4-6 نمودارمقایسهحداکثرقطرهالههایممانعتازرشدمیکروبیعصارهاسفنجدریایی. Callyslpongia sp 34
4-7 غلیظسازیعصارهالکلیاسفنجدریاییsp.Callyslpongia 35
4-8بررسیاثرضدقارچیعصارهاسفنجCallyslpongia sp. 38
فصلپنجم : بحثونتیجهگیری
5-1 شناساییمولکولیگونهاسفنجCallyslpongia sp 40
5-2 قطرهالهممانعتازرشدعصارهاسفنجCallyslpongiasp. 40
5-3 (MIC( Minimum Inihibitory Concentration و(Minimum Bacteria Concentration)MBC 40
5-4عصارهالکلیغلیظشده 41
5-5 نتیجهگیریکلی 42
5-6 پیشنهادات 43
منابعومآخذ 44

منابع و مآخذ

خاکشور،م.ص. پازوکی، ج. 1391. مطالعه خواص ضد میکر وبی ترکیبات فلانوئیدی اسفنج دریایی   Gelliodes carnosa (خلیج فارس). فصلنامه علمی- پژوهشی محیط زیست جانوری، 3(4):59-68.

ناظمی، م. پیشه ورزاد، ف. 1392. بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره اسفنج Axinella sinoxea از جزیره لارک خلیج فارس.باشگاه پژوهشگران جوان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، 18-2.

Darah, I., Lim, C. L., Nurul-Aili, Z., Nor-Afifah, S., & Shaida-Fariza, S. (2011). Effects of methanolic extract of a soft sponge, Haliclona sp. on bacterial cells: structural degeneration study. Int. J. Comprehensive Pharm,vol. 2:1-6.

Devi, P., Wahidullah, S., Rodrigues, C., & Souza, L. D. (2010). The sponge-associated bacterium Bacillus licheniformis SAB1: a source ofantimicrobial compounds. Marine drugs, vol.8(4):1203-1212.

Dhinakaran, D. I., & Lipton, A. P. (2012).Antimicrobial Potential of the Marine Sponge Sigmadocia pumila from the South Eastern Region of India. World Journal of Fish and Marine Sciences, 4(4):344-348.

Johnson ,J.A. Citarasu, T.,& Manjusha ,W.A.2012 . Antimicrobial screening and identification of Bioactive compounds present in marine sponge Zygomycale sp. collected from Kanyakumari coast. Journal of Chrmical ,Biological and Physical Sciences, vol.2:1843-1846.

Joseph, B., & Sujatha, S. (2011). Pharmacologically important natural products from marine sponges.  Journal of Natural Products ,vol. 4: 5-12.

Kelman, D., Kashman, Y., Rosenberg, E., Ilan, M., Ifrach, I., & Loya,   Y. (2001). Antimicrobial activity of the reef sponge Amphimedon viridis from the Red Sea: evidence for selective toxicity. Aquatic Microbial Ecology, vol.24(1): 9-16.

Kennedy,J. Codling ,C.A. Jones,B.V. W. Dobson,A.D.,& Marches,J.R.2008.Diversity of microbes associated with the marine sponge,Haliclona simulans, isolated from Irish waters and identification of polyketide synthase genes from the sponge metagenome.Environmental Microbiology, vol.10:7, 1888–1902

Newbold, R.W, Jensen, P.R, Fenical, W.,& Pawlik, J.R.(1999). Antimicrobial activity of Caribbean spong extracts. Aquatic Microbial Ecology vol.19:279-284.

Newman, D. J., & Cragg, G. M. (2004). Marine natural products and related compounds in clinical and advanced preclinical trials.Journal of natural products, 67(8), 1216-1238.

 

Palpandi, C., Krishnan, S., & Ananthan, G. (2013). Antifungal activity of some species of marine sponges (class: Demospongiae) of the palk bay, southeast coast of India. International Journal of Medicine and Medical Sciences [onlin] vol. 5.no.9 (September, 2013).Available from: http://www.academicjournals.org/IJ MMS

 

Rosenblatt, J. E. (1991, September). Laboratory tests used to guide antimicrobial therapy. In Mayo Clinic Proceedings (Vol. 66, No. 9, pp. 942-948).Elsevier.

[Accepted 31 May, 2013].

Said, S. A., Moshi, M. J., Nondo, R. S. O., Masimba, P. J., Innocent, E., & Guantai, A. (2010). Evaluation of the potential of the marine sponges of the Zanzibar Island to yield antimalarial and antimicrobial active compounds.Tanzania Journal of Health Research, vol.12(3):195-202.

 

Subramani,R. Kumar,R. Prasad, P. Aalbersberg,W.2013.Cytotoxic and antibacterial substances against multi-drug resistant pathogens from marine sponge symbiont: Citrinin, a secondary metabolite of Penicilliumsp.Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine,vol. 3(4): 291-296.

Thakur, A. N., Thakur, N. L., Indap, M. M., Pandit, R. A., Datar, V. V., & Müller, W. E. (2005). Antiangiogenic, antimicrobial, and cytotoxic potential of sponge-associated bacteria. Marine Biotechnology7(3): 245-252.

Thakur, N. L., Hentschel, U., Krasko, A., Pabel, C. T., Anil, A. C., & Müller, W. E. (2003). Antibacterial activity of the sponge Suberites domuncula and its primmorphs: potential basis for epibacterial chemical defense. Aquatic microbial ecology,vol. 31(1):77-83.

Thakur, N. L., Thakur, A. N., & Müller, W. E. (2005).Marine natural products in drug discovery.Natural product radiance, 4(6), 471-477.

Zeng, Z., Zhao, J., Ke, C., & Wang, D. (2013). Antimicrobial activities of novel cultivable bacteria isolated from marine sponge Tedania anhelans. Chinese Journal of Oceanology and Limnology, vol.31:581-590.

چکیده

اسفنج ها ی دریایی جانوران پرسلولیمتصل به بستر دریامی باشند ودر محیط های قطبی تا معتدل استوایی یافت می شوندآنها فیلترکننده آب دریاهستند. باکتری و میکروارگانیسم های فراوانی با اسفنج ها زندگی همزیست دارند. اسفنج توانایی تولید ترکیبات زیست فعالی را دارند و احتمالا نتیجه تعامل میکروارگانیسم با اسفنج است که دارای خاصیت ضد پاتوژن های انسانی می باشد. دراین تحقیق یک گونه اسفنج دریایی از جزیره هرمز خلیج فارس تهیه گردیددر شناسایی ژنتیکی مشخص شد که گونه اسفنجمتعلق بهsp.Callyslpongia ازگونه هایاسفنجخلیج فارس می باشد. با یک روش عصاره گیری از اسفنج خشک شده (D)، اسفنج منجمد شده(F)و عصاره الکلی اسفنج(E)و اثرضد باکتری و ضد قارچی عصاره ها بر باکتری گرم مثبت Shigella sp.,Staphylococcusaureus، باکتری گرم منفیEscherichia coli، دو گونه قارچAspergillusFlavis, Penicilliumsp. و مخمرCandidaalbicansبررسیشد. نتیجه موثر بودن عصاره نوعDاسفنجCallyslpongiasp.بر باکتری Staphylococcusaureus باایجادحداکثر قطر هاله عدم رشد میکروبی 9 میلی متری اثر کشندگی خوب وبر Shigellasp. قطر 4 میلی متری اثر کشندگی نسبتا خوب را نشان داد. عصاره اسفنج گونه sp.Callyslpongiaبر هیچ یک از قارچ ها و مخمر خاصیت مهار کنندگی رشد را نشان نداده است.

کلید واژه: اسفنج sp.Callyslpongia ، عصاره ضد باکتری ، عصاره ضد قارچ ،خلیج فارس.

-1 مقدمه

1-2 معرفی اسفنج

اسفنج های دریایی متعلق به  سلسله یAnimaliشاخه ی Porifera زیر شاخه ی Celdulariaکه دارای ردههایCaleareaوGlassspongeوDemospongiaeمی باشندتا کنون بیش از هشت  تا ده هزار گونه اسفنج دریایی شناسایی شده اند (Dhinakaranand Lipton, 2012).

اسفنج ها جانوران پرسلولی بدون ریشه متصل به بستر دریاها و فاقد لایه یا اندامک بافتی هستندآنهاجانورانی هستند که در محیط های دریایی از قطبی تا معتدل و استوایی یافت می شوند البته در نواحی قطبی در صخره های مرجانی فراوان تر می باشند. این موجودات با فیلتر کردن آب دریا از باکتری و میکروارگانیسم های دریایی تغذیه میکنند همچنین برخی از میکروارگانیسم ها با اسفنج زندگی همزیستی دارندو تا 40 درصد زیست توده ی اسفنج را در بر می گیرند که ممکن است تراکم آنهابه بیش از 2تا 3 برابر تعداد باکتری هایی که در حجم مشخصی از آب دریاموجود باشند برسند.اسفنج ها حجم زیادی از آب را با روند صافی خواری از سیستم عروقی وکانالی منحصر به فردخود پمپ می کننداز طریق فاگوسیتوز باکتریو مواد مغذی را از ستون آب جذب می کنند.از آنجایی که آب دریا به طور متوسط محتوی باکتری در میلی لیتر می باشد، مشکلات گرفتگی منافذ سیستم کانالی، فرم های بیوفیلم و فولینگ بر سطح اسفنج وجود ندارند(Thakur et al., 2003).

اسفنج ها مرفولوژیک و مکانیسم دفاع سلولی خاص ندارند و کمتر با میکروب بیماریزا آلوده می شوند (Newbold et al., 1999 ) به همین دلیل موفق ترین جانوران بنتیک از 800 میلیون سال پیش تاکنون می باشند (Dhinakaran and Lipton,2012).

1-3 اسفنج و میکروارگانیسم های همزیست

اسفنج ها میزبان تعداد زیادی از 26 شاخه باکتری کشف شده در مطالعات اخیر می باشند.میکروب هامی توانند 50 تا 60 در صد زیست توده اسفنج میزبان را در اختیار گیرند و از این طریق در به دست آوردن مواد غذایی،سوخت وساز،تثبیت اسکلت اسفنج،پردازش مواد زاید و تولید متابولیست ثانویه نقش مهمی راایفا کنند. شواهد اخیر نشان داده اند که مواد فعال زیستی نتیجه تعامل مشترک بین اسفنج و میکروارگانیسم همزیست آنها می باشند(Zeng et al., 2013). باکتری هایی که بر سطح اسفنج ها زندگی می کنند از لحاظ دسترسی به مواد غذایی و محیط زندگی با هم در رقابت هستند. تولید متابولیت های ثانویه بوسیله ی باکتری های همزیست اسفنج بیشتر از تولیدباکتری های پلانکتونی است.چندین ترکیب با خواص درمانی مشخص و بالقوه از اسفنج ها بدست آمده که شباهت قابلتوجهی با متابولیت های میکروارگانیسم های مرتبط با آنها دارند از این رو باکتری های همزیست اسفنج یک منبع بسیار فعال برای تولید آنتی بیوتیک ها محسوب می شوند (Devi et al., 2010 ).

1-4 اهمیت کاربرد ارگانیسم های دریایی

افزایش کاربردآنتی بیوتیک های خاص در پزشکی،دامپزشکی،کشاورزی، وجود مشکلات فراوان در بیماری های مشترک انسان و دام،مقاومت استافیلوکوکوس اورئوس به متی سیلین[1](MRSA)، مقاومت استافیلوکوکوس پنومونیه به پنی سیلین،مقاومت انتروکوکوس و مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به وانکومایسین وهمچنین باکتری هایی عامل عفونیت بیمارستانی که حداقل 70 درصد از آنها به یکی از داروها ی درمانی مقاوم می باشند.از این رو در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر نیاز به یافتن کلاس های جدید آنتی بیوتیکی جهت مبارزه با مقاومت دارویی (MDR)[2]سویه های خاص با هدف منابع درمانی دریایی مورد توجه قرار گرفته است (Devi et al., 2010).

آلودگی های قارچی شیوع جهانی پیدا کرده و آمار مرگ و میر بالاییداشته است.برخی مطالعات نشان داده که مصرف داروهای ضد قارچی و ضد ویروسی توانایی سیستم ایمنی بدن را کاهش دادهو نیزمصرف داروهای ضد قارچی به دلیل اثرات جانبی محدوده شده اند. با وجود مقاوم شدن سویه های قارچی به تریازول(Triazol) بایستی ترکیبات جدیدتر و قوی تری جهت مهار رشد قارچ های بیماریزا و البته بدون اثرات جانبی استخراج شوند.(Joseph and Sujatha, 2011)

ارگانسیم های دریایی منابع غنی از متابولیت های ثانویه هستند ساختار ترکیبات جدید شیمیایی و فعالیت بیولوژیکی منحصر به فرد دارند. تاکنون افزون بر 15000 ترکیب مختلف از موجودات دریایی استخراج شده (Dhinakaran and Lipton, 2012)که بیش از 5000 نوع ترکیب و 800 آنتی بیوتیک جدید از 500 گونه ی اسفنج دریایی کشف شده است (Darah et al., 2011).

 1-5اسفنج های دریایی منابع غنی از ترکیبات فعال زیستی

ازآنجایی که اسفنج ها دارای سیستم دفاعی کمی هستندو از نظر اکولوژی شیمیایی جهت دفع حیوان مهاجم توسعه ی کمی یافته است جهت بقاء گونه ی خود به توانایی آنها برای مقابله و تضعیف موجودات مزاحم زیستی ، مهار میکروب های بیماری زا و ارگانیسم های آلوده کننده ی دیگر بستگی دارد. (Newboldetal., 1999).

تحقیقات نشان داده که متابولیت های ثانویه ی اسفنج احتمالا نقش مهمی در دفاع اسفنج علیه برخی خطرات زیستی دارند (Newbold et al.,1999).درنتایج تحقیق دیگر بیان شده که تولید متابولیت های ثانویه اسفنج در حفظ زیست محیطی آنها در برابر مهاجمان،شکارچیان و دیگر رقبا نقش تعیین کننده ایدارند(Devi et al., 2010).در واقع اسفنج ها بیشترین تولید کننده ی ترکیبات جدید هستند که هر ساله بیش از 200 متابولیت از آن ها گزارش می شود علاوه بر این بیشتر ترکیبات مشتق شده از اسفنج مانندترکیبات ضد سرطانی و ضد التهابی در آزمایش های بالینی و پیش بالینی (Jonson et al.,2012). از رده ی Demospongiae می باشد (Dhinakaran and Lipton et al.,2012).

1-6 تنوع متابولیت های ثانویه اسفنج دریایی

طیف وسیع متابولیت های ثانویه ازجمله مشتقات آمینواسیدها،نوکلئوزیدها، ماکرولیدها، پورفیرین ها، ترپنوئیدها، آلیفاتیک ها، اسیدپراکسیدها استرول ها، مواد زیست فعال استخراج شده ازاسفنج دریایی بوده و مشتقات ترپن ها،استرول ها،پپتیدهایحلقوی،آلکالوئیدها،اسیدهایچرب، پروکسیدهاوآمینواسیدها (اکثرأ هالوژنی می باشند ) از میکروارگانیسم های همزیست با اسفنج دریایی استخراج شده (Joseph and Sujatha, 2011 ) که در مواردخاص مربوط به بیوتکنولوژی مواد دارویی (با خاصیت ضدسرطانی،ضد باکتریایی،ضد قارچی،ضد ویروسی،ضدالتهابی)گسترش فراوانی یافته اند(Johnson et al., 2012).

1-7نقش ترکیبات طبیعی دریایی در زندگی انسان

در حال حاضر ترکیبات طبیعی نقش بسیار زیادی در علوم پزشکی و دارویی ایفا می کنند. در این میان ترکیبات طبیعی با منشاء دریایی در سال های اخیر بسیار حائز اهمیت می باشند. به نظر می رسد وجود ترکیباتی با ساختار استروژنی و اتم های هیدروژن دار (به دلیل محیط زیست جاندران دریایی در آب چنین ساختارهایی شکل می گیرند) این ویژگی آن ها را از سایر ترکیبات طبیعی متمایز می نماید(خاکشور و همکاران، 1391) .

شروع اولین مطالعات دارویی اسفنج ها سال 1950 با استخراج نوکلئوزیدهای spongothymidine وspongouridine از اسفنج دریاییCryptoethya crypta بوده که این نوکلئوزیدها پایه سنتز اولین عاملهای ضد سرطانی دریایی Ara-Cو ضد ویروسیAra-Aبوده اند. Ara-C برای درمان بیماری های لوسمی و لنفومی انسان کاربرد بالینی پیدا دارند (Dhinakaran and Lipton, 2102).

Nigrelli و همکاران در سال 1959 اولین گزارش عصاره ضد میکروبی اسفنج را ارائه کردند. بعداز آن شمار زیادی از گزارشات در زمینه استخراج عصاره ضد میکروبی از اسفنج دریایی به دست آمد امادراین میان بررسی هایی در مورد میکروارگانیسم های بیماری زای انسانوجود نداشته است (Newbold et al.,1999).

به دلیل افزایش بیماری های خطرناک از قبیل سل،ایدز،مالاریا و سرطان ها ایده ی کشف مواد جدید از موجودات دریایی و به طور خاص اسفنج ها اوج گرفت(Dhinakaran and Lipton, 2012).

1-8 متابولیت های فعال زیستی اسفنج دریایی با خواص دارویی

1-8-1 متابولیت های اسفنج دریایی با خواص ضد پاتوژنی

تحقیقات نشان داده استعصاره ی اسفنجHalicloa exigusعلیه قارچ هایAspergillus, Candida albicans , Cryptococcus neofromans, fumigatesوCandida

parapsiloisاثر ضد قارچی، عصاره ی اسفنج هایAmphimedon viridi وNeopetrosia sp.اثرضد لشمانیایی ،عصاره ی اسفنج هایChondrosia reticulate ,Halichondria sp.

وAxinyssa sp. خاصیت ضد سل،عصاره ی اسفنج Phakelliaventilabrum خاصیت ضد مالاریایی، عصاره ی اسفنجTopsentia sp.خاصیت قوی همولیتیک کننده اریتروسیت های خون تازه ی خوک و عصاره ی اسفنج  Myrmekioderma styxخاصیت بارز هموگلوتینه کردن را داشته اند (Dhinakaran and Lipton,2012).

״Bugniو همکاران در سال 2004،همچنین Lu و همکاران در سال 2007از اسفنج Acanthella cavernosa در فلیپین یک سریKalihinol  استخراج کردند که توانایی مهار باکتری سنتز کننده ی فولات (فولیک اسید) را دارند.( Joseph andSujatha, 2011)״

1-8-2 متابولیت های  اسفنج دریایی با خواص ضد سرطانی

در سازمان ملی سرطان NCI (National Standards Institute)بیش از 90 ترکیب سیتوتوکسیک ضد تومور جدیدجهت بررسی اثر مثبت در بخش سلول های توموری بر حیوانات آزمایشگاهی مورد توجه قرار گرفت. مشکل بزرگ تولید داروها از موجودات دریایی جداسازی و خالص سازی خیلی اندک ماده زیست فعال طبیعی می باشد (Joseph and .Sujatha, 2011).

״ TuckerوAnil در سال2000 به اثر ضدباکتری باکتری های همزیست اسفنج Ircinia ramoseاشارهداشتند که اهمیت  ضد توموری دارد و در مدل های پیش بالینی بر دامنه عظیم سل لاین ها موثر بوده است (Joseph and Sujatha, 2011)״.

1-8-3 متابولیت های اسفنج دریایی با خواص آنتی بیوتیکی

اسفنج دریاییAplysina caissara متعلق به راسته یVerongidaدارای ترکیباتFistyralin-3  و 11-hydoxyaerothioninمی باشد که علیهE.coli و P.aeruginosa فعالیت متوسط آنتی بیوتیکی دارند.اسفنجIrciniasp. دارای مولکول هایی است که از نظر زیستی فعال هستند و نشان دهنده ویژگی های آنتی بیوتیکی قوی،ضد درد و ضد التهابی می باشند (Dhinakaran and Lipton,2012).

اسفنجAplysina cavernicola دارای ترکیباتAeroplysinin , aerthionin ,  و دیگر مشتقات دی برمو و دی کلروتیروزین است که دارای برخی فعالیت آنتی بیوتیکی علیهB.subtilis , P. vulgaris می باشد.از اسفنجSuberites domuncula یک لکتینKDa  27 خالص سازی شد که اثر ضد باکتری علیهE.coli و Staphlococcus aureusرا نشان داده است (Dhinakaran and Lipton,2012).

[1] Methicillin resistant Staphylococcus aureus

2 Multi Drug Resistant

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122