پايان نامه بررسي اثرات ضد درد و ضد التهاب گياه آويشن دنايي (Thymus daenensis Celak) در مدل آزمايشگاهي موش سوري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثرات ضد درد و ضد التهاب گياه آويشن دنايي (Thymus daenensis Celak) در مدل آزمايشگاهي موش سوري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 65 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي اثرات ضد درد و ضد التهاب گياه آويشن دنايي (Thymus daenensis Celak) در مدل آزمايشگاهي موش سوري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول « مقدمه و طرح تحقيق »
1-1 بيان مسئله 3
1-2 مروري بر سابقه تحقيق 5
1-3 اهداف، فرضيات و سئوالات تحقيق 6
1-3-1 اهداف تحقيق ( اهداف کلي، اهداف جزئي ) 6
1-3-1-1 هدف کلی 6
1-3-1-2 هدف جزئی 6
1-3-2 فرضيات تحقيق 6
1-3-3 سئوالات تحقيق 7
1-4 روش تحقق و پژوهش 7
فصل دوم « كليات »
2-1 التهاب 9
2-1-1 تعریف التهاب 9
2-1-2 تقسیم بندی التهاب 10
2-1-3 فیزیوپاتولوژی التهاب حاد 10
2-1-4 فیزیوپاتولوژی التهاب مزمن 12
2-2 درد 13
2-2-1. تعریف درد 13
2-2-2 طبقه بندی درد: درد تند و درد کند 13
2-2-3 گیرنده های درد 14
2-2-4 محرک های گیرنده های درد 14
2-2-5 مسیر های انتقال درد 14
2-3 دارو درمانی درد و التهاب 15
2-3-1 داروهای ضد درد مخدر 15
2-3-2 داروهای ضد درد و ضد التهاب استروئیدی 18
2-3-3 داروهای ضد درد و ضد التهاب غیر استروئیدی 25
2-4مروری بر اهمیت و قدمت استفاده از گیاهان دارویی 32
2-5 معرفی گیاه آویشن دنایی 33

فصل سوم « مواد و روش كار »
3-1 تهیه و شناسایی گیاه 36
3-2 تهیه عصاره الکلی و دوز تزریقی عصاره 36
3-3 حیوانات مورد استفاده برای آزمایش 37
3-4 آزمون های مربوط به بررسی اثرات ضد درد 37
3-5 آزمون مربوط به بررسی اثرات ضد التهابی 39
3-6 تجزیه و تحلیل آماری داده ها 40
فصل چهارم « نتایج »
4-1 نتایج مربوط به آزمون پیچش شکمی 42
4-2 نتایج مربوط به آزمون فرمالین 43
4-2-1 نتایج مربوط به مرحله درد حاد 43
4-2-2 نتایج مربوط به مرحله درد مزمن 44
4-3 نتایج مربوط به آزمون گزیلن 45
فصل پنجم « بحث و نتیجه گیری »
5-1 بحث 47
5-2 نتیجه گیری 50
5-3 پیشنهادات 50
منابع 51

منابع

آزادبخت، م. (1378). رده بندی گیاهان دارویی. تهران: موسسه فرهنگی و انتشاراتی تیمور زاده، نشر طیب صص 93-92 و 3-2.

اميدبيگي، ر .(1376). توليد و فرآوري گياهان دارويي. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي، صص 7-5.

برازنده، م.، باقرزاده، ک .(1386). بررسی ترکیبات روغن فرار آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) جمع آوری شده از چهار منطقه مختلف استان اصفهان، مجله گیاهان دارویی ایران، سال ششم، دوره سوم، صص 19-15.

جعفری، ف.، قنادی، ع. و سیاهپوش، ا .(1382). بررسی اثر ضد التهابی گیاه آویشن شیرازی. پژوهش در علوم پزشکی، سال پنجم، پیوست دوم، صص 9-6.

حاج زاده، م. خویی، ع. پریزاده، م و حاج زاده، ز .(1385). بررسي اثرات عصاره الكلي دانه سياهدانه بر سنگ كليه ناشي از اتيلن گليكول در رت. مجله علوم پايه پزشكي ايران، جلد 9، ش 3، صص 166-158.

حاج هاشمی، و.، قنادی، ع. و شریف، ب .(1382). بررسي آثار ضد التهابي و ضد دردي گياه گشنيز Coriandrum sativum L. در حيوان آزمايشگاهي. مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، دور پنجم، ش 2. صص 15-8.

رابینز .(1388). چکیده پاتولوژی رابینز. ترجمه اصلانی مناره بازاری، ر. جعفریان کرمان، ر. دانش، ح. تهران: انتشارات تیمور زاده، صص 16-10.

8. رمضانی، م. حسین زاده، ح. و سمیع زاده، ش. (1380). بررسی اثرات ضد دردی فراکسیون های برگ گیاه آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر روی موش. مجله علوم پایه پزشکی ایران، جلد4، شماره 4، صص 233-223.

زرگری، علی. (1369). گیاهان دارویی. جلد چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران صص 38-28.

صمصام شریعت، هادی. (1374). پرورش و تکثیر گیاهان دارویی. اصفهان: انتشارات مانی، ص 3-1.

طاهریان، ع. رشیدی پور،ع. وفایی، ع. جراحی، م. میلادی گرجی، ح. امامی ابرقویی، م و صادقی، ح. (1383). ارزیابی اثر عصاره هیدرو الکلی گیاه آویشن(Thymus vulgaris) بر تعدیل درد حاد در مدل Tail flick و Hot plate در موش سوری؛ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، جلد 5، شماره 3 و 4، ص 185-179.

عیدی، ا. عیدی، م. و بدیعی، ل. (1388). بررسي اثر ضددردي عصاره الكلي برگ گياه جعفري (Petroselinum crispum L.) در موش هاي كوچك نر بالغ آزمايشگاهي. مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي، دوره 19، شماره 3،ص186-181.

فاستو میشل، ک. (2007). آسیب شناسی پایه عمومی رابینز. ترجمه: عباس نژاد، م. شایانفر، ن. و کدیور، م. تهران، موسسه انتشاراتی اندیشه رفیع، ص 79-47.

فقیهی، م. (1383). مبانی فارماکولوژی دامپزشکی. تهران، انتشارات جنگل، ص 276-264.

15.گایتون. هال. (1385). چکیده فیزیولوژی پزشکی. ترجمه: رخشان، م. نیاورانی، ا. تهران، انتشارات سماط، ص 246-245.

گایتون. هال. (1385). فیزیولوژی پزشکی، جلد دوم. ترجمه :سپهری، ح. قاسمی، ک. تهران، موسسه انتشاراتی اندیشه رفیع. ص607-595.

17. محمودی، میترا. ( 1385). اثرات ضد التهابی، ضد دردی، سمیت حاد و تعیین مقدار هاپریسین در گیا علف چای. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، دوره هشتم، شماره 4، ص14-7.

18. مرک( 2005). فارماکولوژی دامپزشکی مرک. ترجمه: فاطمی، ا. و نعیمی، س. تهران، انتشارات نوربخش، ص420-393.

میر حیدر، ح. (1372). معارف گیاهی. جلد اول، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ص 11-9.

نیک آور، ب. مجاب، ف. و دولت آبادی، ر. (1383). بررسی اجزای تشکیل دهنده اسانس سر شاخه های گلدار آویشن دنایی. مجله گیاهان دارویی،13 (4): 49-45.

21.ولدی، ع. نصری، س. عباسی، ن. و امین، غ. (1389). بررسي اثرات ضد التهابي و ضددردي عصاره هيدروالكلي دانه گياه Anethum graveolens L.. فصل نامه گیاهان دارویی، سال نهم، دوره دوم، شماره سي و چهارم، ص: 130-124.

22. Atta, A. and Alkofahi, A. (1998). Anti-nociceptive and anti-inflammatory effects of some Jordanian medical plant extracts. J Ethnopharm, 60: 117-24.

Duraipandian V, Ayyanar M, Ignacimuthu S. Antimicrobial activity of some ethnomedicinal plant used by tribe from Tamil Nadu. MBC Complement Altern Med. 2006; 17(6): 35-41.

Ghasemi pirbalouti, A. Karimi, A. Yousefi, M. Enteshari, E and Golparvar, A. (2011). Diversity of Thymus daenensis Celak in Central and

West of Iran. Journal of Medicinal Plants Research Vol. 5(4), pp. 319-323.

Jaijoy, K. Soonthornchareonnon, N. Panthong, A. and Sireeratawong, S. (2010). Anti-inflammatory and analgesic activities of the water extract from the fruit of Phyllanthus emblica Linn. International Journal of Applied Research in Natural Products Vol. 3 (2), pp. 28-35.

Khansari, n. shakiba, y. mahmoudi, m. (2009). Chronic Inflammation and Oxidative Stress as a Major Cause of Age- Related Diseases and Cancer. Recent Patents on Inflammation & Allergy Drug Discovery 3: 73-80.

Laeal, U. Ibrahim, H. Aguna, A. and Abdulah. Y. (2010). Anti-inflammatory and analgesic activity of water extract from Ipomoea asarifolia Desr (Convolvulaceae). African Journal of Biotechnology Vol. 9(51), pp. 8877-8880.

Rehinger, KH. (1982). Flora iranica.. 1st ed. Akademische Druck- und Verlagsanstalt. Austria. NO.152.

Ruangsang, p. Tewtrakul, S. and Reanmongkol, W. (2010). Evaluation of the analgesic and anti-inflammatory activities of Curcuma mangga Val and Zijp rhizomes. The Japanese Society of Pharmacognosy and Springer 64:36–41.

Santos, A. Niero, R. Cechinel, F. Yunes, R. and Pizzolatti, MG. (1995). Antinociceptive properties of steroids isolated from Psyllanthus corcovadensis. Planta Med, 61: 329-331.

Shanmugasundaram, P. and Venkataraman, S. (2005).

Anti-nociceptive activity of Hygrophila auriculata (SCHUM) heine.

Afr. J. Trad. CAM (2005) 2 (1): 62- 69.

Sheena, N. Ajith, T. and Janardhanan, K. (2003). Antiinflammatory and antinociceptive activity of Ganoderma lucidum occurring in south India. Pharmaceutical Biology, 41(4): 301-304.

Shibata, M. Ohkubo, T. Takahashi, H. and Inoki, R. (1989). Modified formalin test; characteristic biphasic pain response. Pain38, 347-352.

34.Stahl-Biskup, E and Saez, f.(2002). Thyme.  1st ed. Tylir and Francis. England.

Vianna, G. Dovale, T. Rao, V. and Matos, F. (1998). Analgesic and antiinflammatory effects of two chemotypes of Lippia alba; a comparative study. Pharm Biol 36: 347–351.

چکیده

استفاده از داروهای ضد درد و ضد التهاب در طب بالینی ضروری و اجتناب ناپذیر است. از طرف دیگر، مصرف روز افزون دارو های شیمیایی، عوارض جانبی متعددی را به همراه دارد که بعضاً می تواند از خود بیماری خطرناک تر باشد؛ لذا تحقیق درباره ی خواص دارویی گیاهان برای کشف داروهایی با اثر مشابه و حتی بهتر از داروهای شیمیایی با عوارض جانبی کمتر از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق، اثرات ضد درد و ضد التهاب گیاه آویشن دنایی با نام علمی Thymus     daenensis Celak مورد بررسی قرار گرفت. 75 سر موش سوری نر با وزن تقریبی 30-20 گرم که در 15 گروه 5 تایی تقسیم شدند استفاده شد. روش بررسی شامل آزمون رایزینگ و فرمالین برای بررسی اثرات ضد درد و آزمون گزیلن برای بررسی اثرات ضد التهاب بود.عصاره در دوزهای 400، 600 و 800 میلی گرم بر کیلوگرم مورد آزمایش قرار گرفت. از نرمال سالین به عنوان محلول خنثی و از داروی مرفین با دوز 10 میلی گرم بر کیلوگرم برای کنترل مثبت در آزمون درد و دگزامتازون با دوز 10 میلی گرم بر کیلو گرم در آزمون التهاب استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد. نتیجه کلّی این تحقیق حاکی از آن است که عصاره الکلی گیاه آویشن دنایی سبب کاهش درد می شود و برای شناسایی مکانیسمهای ضد درد نیاز به تحقیقات بیشتری است. همچنین این گیاه در دوز 800 میلی گرم بر کیلوگرم تا حدودی اثرات ضد التهابی را نشان داد که تایید قطعی اثرات ضد التهابی گیاه نیاز به افزایش دوز و بررسی اثرات ضد التهابی از طریق آزمون های دیگر دارد.

کلمات کلیدی: آویشن دنایی، درد، التهاب، موش سوری

فصل اول

« مقدمه و طرح تحقيق »

 1-1 بيان مسئله

التهاب پاسخ پاتوفیزیولوژی و پیچیده بافت دارای رگ، به طور مشخص با پنج علامت بالینی گرمی، قرمزی، تورم، درد و کاهش فعالیت تشخیص داده می شود که در نهایت منجر به بهبود  و باز سازی مناطق آسیب دیده می شود.  با اینکه التهاب به پاکسازی عفونت کمک کرده و در کنار ترمیم، التیام زخم را ممکن می سازد، هم التهاب و هم ترمیم پتانسیل قابل ملاحظه ای برای آسیب زدن دارند. بنابراین آسیب می تواند به صورت کامل شامل پاسخ التهابی سودمند و طبیعی باشد ولی در صورتی که واکنش به اندازه ی کافی شدید، طولانی یا نامناسب باشد پاتولوژی نمای غالب خواهد شد..

حس درد در حقیقت یک مکانیسم دفاعی در بدن می باشد و با به وجود آمدن آن  به یک اختلال و یک حالت به هم خوردن شرایط فیزیولوژیک بدن و در حقیقت یک آسیب پی خواهیم برد ولی در بسیاری از موارد این درد برای موجود قابل تحمل نیست و یا حد اقل باعث آزار آن می شود. این روند در بیماری های مزمن که درد های طولانی مدت را به همراه دارند نمود بیشتری پیدا خواهد کرد. با توجه به موارد ذکر شده استفاده از داروهای ضد درد و ضد التهاب در طب بالینی ضروری به نظر می رسد.

امروزه جهت رفع درد و کاهش التهاب از داروهای شیمیایی به طور گسترده استفاده می شود. از مهم ترین این دارو ها  می توان به دارو های ضد درد اوپیوئیدی، داروهای ضد درد و ضد التهاب استروئیدی و دارو های ضد درد و ضد التهاب غیر استروئیدی اشاره کرد. این دارو ها دارای موارد استفاده ی زیادی در پزشکی و دامپزشکی هستنند که برای نمونه می توان به این موارد اشاره کرد: کنترل انواع درد و التهاب، تب، درد های عضلانی،  درد های استخوانی و مفاصل، آرتروز، آرتریت، میگرن، پیشگیری از سکته مجدد و….

مصرف روز افزون این دارو های شیمیایی روز به روز شکل حاد تری به خود می گیرد. مصرف طولانی و در برخی موارد حتی مقطعی دارو های شیمیایی عوارض خاصی از خود به جا می گذارند که عوارض جانبی نامیده می شود و بعضا می تواند از خود بیماری خطرناک تر باشد. استفاده از دارو های ضد درد و ضد التهاب نیز در کنار اثرات مفید و درمانی می تواند باعث ایجاد عوارض و خطرات جدی به خصوص در مصرف طولانی مدت شود. از جمله مهم ترین عوارض داروهای ضد درد و ضد التهاب استروئیدی می توان به سندرم کوشینگ، سندرم شبه آدیسون وتضعیف سیستم ایمنی اشاره کرد. از شایع ترین عوارض داروهای ضد درد و ضد التهاب غیر استروئیدی می توان به زخم گوارشی و خونریزی از دستگاه گوارش اشاره کرد.

با توجه به موارد ذکر شده در بالا اهمیت و ارزش انجام کار های تحقیقاتی درباره ی خواص دارویی گیاهان برای به دست آوردن داروهایی با اثر مشابه و حتی بهتر از داروهای شیمیایی که عوارض آنها نیز کمتر خواهد بود مشخص خواهد شد.

در این تحقیق اثرات ضد درد و ضد التهاب گیاه آویشن دنایی با نام علمی Thymus  daenensis  Celak  مورد بررسی قرار گرفت. این گیاه بومی ایران و مناطق مرکزی نظیر چهار محال و بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد و اصفهان می باشد. این گیاه دارای گلهای صورتی است که در اواخر بهار وارد فاز گلدهی می شود. از مهم ترین ترکیبات ثانویه گیاه می توان تیمول و کارواکرول را نام برد. از خواص درمانی آن نیز در طب بومی و سنتی می توان درمان سرماخوردگی و دل درد را اشاره نمود.

1-2 مروري بر سابقه تحقيق 

لاوال و همکاران (2010) اثرات ضد درد و ضد التهابی عصاره آبی گیاه Ipomoea asorifolia  را مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که این گیاه دارای اثرات ضد درد و ضد التهاب قابل توجهی است (27).

شانموگاسندرام و وانکاتارامان (2005) در مطالعه ای اثرات ضد دردی گیاه Hygrophila auriculata  را بررسی کردند و نشان دادند هر دو عصاره مربوط به اندام هوایی و ریشه گیاه دارای اثرات ضد درد هستند (31).

پانتونگ و همکاران (2010) اثرات ضد درد و ضد التهاب میوه گیاه Phyllanthus emblica Linn را بررسی کردند. در این تحقیق نشان داده شد که عصاره میوه این گیاه دارای اثرات ضد درد و ضد التهاب مناسبی است و اثرات سیستمیک آن از دارو های ضد درد و ضد التهاب غیر استروئیدی کمتر است ( 25).

رانسانگ و همکاران (2010) اثرات ضد درد و ضد التهاب گیاه Curcuma mangga را مورد شناسایی قرار دادند و اعلام کردند که فراکسیون های کلروفرم و هگزان این گیاه دارای اثرات ضد درد و ضد التهاب هستند (29).

میترا محمودی و همکاران (1385) تحقیقی با عنوان اثرات ضد التهاب، ضد درد، سمیت حاد و تعیین مقدار هاپریسین در گیا علف چای انجام دادند و گیاه فوق را واجد اثرات ضد دردی و ضد التهابی معرفی کردند (17).

سیما نصری و همکاران (1389) اثرات ضد درد و ضد التهاب عصاره هيدروالكلي دانه گياه Anethum graveolens L. را مورد بررسی قرار دادند که در پایان پس از تائید اثرات ضد درد و ضد التهاب، این اثرات را مربوط به ترکیبات ليمونن، كارون و فلاونوئيدي معرفی کردند (21).

حاج هاشمی و همکاران (1382) اثرات ضد درد و ضد التهاب گیاه گشنیز را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند علی رغم مصرف سنتی دانه گیاه گیشنیز به عنوان داروی ضد التهاب، هیچ اثر ضد التهابی در این مطالعه اثبات نشد ولی اثرات ضد دردی گیاه را اثبات کردند (6).

عیدی و همکاران (1388) در مطالعه ای با عنوان بررسي اثر ضددردي عصاره الكلي برگ گياه جعفري[1] در موش هاي كوچك نر بالغ آزمايشگاهي اعلام کردند که برگ گیاه جعفری دارای اثرات ضد دردی است هرچند که مطالعات بیشتری برای تعیین اثرات درمانی آن نیاز است (12).

 1-3 اهداف، فرضيات و سئوالات تحقيق :

1-3-1 اهداف تحقيق ( اهداف کلي، اهداف جزئي )

1-3-1-1 هدف کلی

بررسی اثرات ضد درد و ضد التهابی عصاره الکلی گیاه آویشن دنایی[2] در مدل آزمایشگاهی موش سوری.

1-3-1-2 هدف جزئی:

مقایسه اثرات ضد درد و ضد التهاب گیاه آویشن دنایی با داروهای شیمیایی نظیر مرفین و دگزامتازون

1-3-2 فرضيات تحقيق

گیاه آویشن دنایی دارای اثرات ضد دردی است.

گیاه آویشن دنایی دارای اثرات ضد التهابی است.

1-3-3 سئوالات تحقيق

آیا آویشن دنایی دارای اثرات ضد درد است؟

آیا آویشن دنایی دارای اثرات ضد التهاب است؟

در صورت وجود اثرات ضد دردی آیا این اثر قابل مقایسه با داروی مرفین است؟

در صورت وجود اثرات ضد التهابی آیا این اثر قابل مقایسه با داروی دگزامتازون است؟

1-4 روش تحقق و پژوهش

در بررسی حاضر تعداد 75 سر موش سوری نر استفاده شدو موش ها به 5 گروه 5 تایی به شکل تصادفی تقسیم شدند. از آزمون پیچش شکم[3] و فرمالین[4] برای بررسی اثرات ضد درد و از آزمون گزیلن[5] برای بررسی اثرات ضد التهابی استفاده شد. عصاره ی گیاه در دوز های 400، 600 و 800 برای انجام آزمایش آماده گردید. از داروی مرفین به میزان 10 میلی گرم بر کیلو گرم به عنوان داروی کنترل مثبت در آزمون های درد و از داروی دگزامتازون به میزان 10 میلی گرم بر کیلوگرم به عنوان داروی کنترل مثبت در آزمون التهاب استفاده گردید. نرمال سالین[6] در آزمون های درد و آزمون التهاب به میزان یک میلی لیتر برای هر موش به عنوان محلول خنثی استفاده شد. پس از به دست آوردن نتایج خام داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS تجزیه و مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد.

 [1] Petroselinum crispum L.

[2] Thymus daenensis Celak

[3] writhing

[4] formalin

[5] Xylene

[6] normal saline

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122