پايان نامه بررسي اثرات محافظت کبدي گياه کرفس بر سميّت القا شده توسط تترا کلريد کربن در موش هاي سفيد بزرگ آزمايشگاهي نر نژاد اسپراگوداولي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثرات محافظت کبدي گياه کرفس بر سميّت القا شده توسط تترا کلريد کربن در موش هاي سفيد بزرگ آزمايشگاهي نر نژاد اسپراگوداولي  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 136 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي اثرات محافظت کبدي گياه کرفس بر سميّت القا شده توسط تترا کلريد کربن در موش هاي سفيد بزرگ آزمايشگاهي نر نژاد اسپراگوداولي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 3
فصل اول: کلیات
اهداف و انگیزه 5
1-1.گیاه کرفس 7
1-1-1. نام های گیاه 7
1-1-2. آثار فارماکولوژیکی8
1-1-3. ریخت شناسی 8
1-1-4. ترکیبات شیمیایی 8
1-1-5. ترکیبات آنتی اکسیدان 9
1-1-6. دلایل استفاده از گیاه به عنوان منابع آنتی اکسیدان 9
1-1-7. اعمال مهم آنتی اکسیدان ها 10
1-1-8. آنزیم های آنتی اکسیدان .10
1-1-8-1.سوپراکسید دیسموتاز (SOD) 10
1-1-8-2.کاتالاز 11
1-1-8-3.گلوتاتیون پراکسیداز(GSH) 11
1-1-9. پلی فنول 12
1-1-9-1-گروه های اصلی ترکیبات فنولی 13
1-1-10. فلاونوئیدها 13
1-1-10-1.خواص آنتی اکسیدانی فلاونوئیدها 13
1-1-10-2. شیمی گیاه فلاونوئیدها 15
1-1-10-3. آپیژنین 16
1-1-10-4. فلاوونوئید ها معمولا به روش های زیر عمل می کنند 16
1-1-10-5. فارماکودینامی فلاونوئیدها 17
1-1-10-6. جهش زایی و سمیّت ژنی مصرف زیاد فلاونوئیدها 17
1-1-11. رادیکال های آزاد 18
1-1-11-1. استرس اکسیداتیو 18
1-1-11-2. واکنش های رادیکال های آزاد 20
1-1-11-3. تقسیم بندی انواع رادیکال های آزاد 21
1-1-11-4. انواع گونه های رادیکالی اکسیژن و نیتروژن 22
1-1-11-5. روش های مختلف تولید گونه های اکسیژن و نیتروژن 22
1-1-11-6. اثر رادیکال های آزاد بر روی چربی ها 23
1-1-11-7. سیستم های مقابله با آسیب رادیکال های آزاد 23
1-2. کبد 24
1-2-1. ساختمان کبد 24
1-2-2. تشریح و آناتومی کبد 25
1-2-3. بافت شناسی کبد 27
1-2-4. سلول های كبدی 27
1-2-5. نقش سیستم لنفاوی در عملکرد کبد 30
1-2-6. ترمیم بافت در کبد افراد بزرگسال 31
1-2-7. اعمال ترشّحي و دفع كبد 31
1-2-7-1. متابولیسم و دفع گزنوبیوتیک ها 32
1-2-8. متابولیسم کربوهیدرات ها 33
1-2-9. متابولیسم لیپید ها 34
1-2-10. اختلال هموستاز در بیماری های کبدی 35
1-2-10-1. آنزیم های رها شده از بافت کبدی بیمار 36
1-2-10-2. ویژگی بافتی 37
1-2-10-3. توزیع داخل سلولی آنزیم ها 38
1-2-10-4. فعایت نسبی در کبد و پلاسما 38
1-2-10-4. مکانیسم آزاد سازی 39
1-2-10-5. سرعت پاکسازی آنزیم ها از پلاسما 40
1-2-11. انواع بیماری های کبد 40
1-2-11-1. مکانیسم ها و الگو های آسیب 41
1-2-12. آنزيم آلانين آمينو ترانسفراز (ALT) (GPT) (SGPT) (ALAT) 42
1-2-13. آنزيم آسپارات آمينوترانسفراز (AST) 43
1-2-14. آنزيم الكالين فسفاتاز (ALP) 44
1-2-15. پروتئين تام 46
1-2-15-1. ميزان پروتئين هاي خون 46
1-2-16. اندازه گیری آلبومین پلاسما 48
1-2-17. بیلی روبین پلاسما 48
1-2-17-1. بیلی روبین و انواع آن 49
1-2-18. وظايف عملي پروتئين هاي پلاسما 49
1-2-19. ساخت پروتئين هاي پلاسما 50
1-2-20. ازت اوره خون 51
1-2-21. کراتینین 51
1-3. تتراکلرید کربن و سمّیت آن 53
1-3-1. مکانیسم ها ی فعال سازی متابولیکی تتراکلرید کربن 54
1-3-2. پراکسیداسیون چربی ها 56
1-3-3. نقص در ساخت پروتئین 57
1-3-4. به هم خوردن تعادل کلسیم 57
فصل دوم: مواد و روش ها
2-1. دستگاهها و لوازم و تجهيزات مورد استفاده 60
2-2. تركيبات شيمیايي و مواد مصرفي 61
2-3.دستگاه پرکولاتور62
2-4. روش تهيه عصاره هیدروالکلی گیاه کرفس 63
2-5. حيوانات مورد استفاده و نحوة نگهداري آنها 65
2-6. گروه بندي حيوانات 66
2-7. روش دادن عصاره 68
2-8. روش تجویز دارو 68
2-9. خونگيري از قلب 69
2-10. روش تعيين فعاليت آنزيم آسپارتات آمنيوترانسفراز (AST/GOT) و آنزيم الانين آمينوترانسفراز (GPT/ALT) 70
2-11. روش تعيين فعاليت آنزيم الكالين فسفاتاز (ALP) 71
2-12. روش تعيين ميزان آلبومين و بیلی روبین در سرم خون 71
2-12. روشهاي تجزيه و تحليل آماري 73
فصل سوم: نتایج
3-1. نتایج مربوط به غلظت آنزیم AST در گروه های آزمایشی 75
3-2. نتایج مربوط به غلظت آنزیم ALT در گروه های آزمایشی 78
3-3. نتایج مربوط به غلظت آلکالین فسفاتاز در گروه های آزمایشی 82
3-4. نتایج مربوط به غلظت آلبومین در گروه های آزمایشی 85
3-5. نتایج مربوط به غلظت بیلی روبین توتال (T.Billi) در گروه های آزمایشی 88
3-6. نتایج مربوط به غلظت بیلی روبین مستقیم (D.Billi) در گروه های آزمایشی 91
3-7. مقایسه نتایج مربوط به وزن موشهای صحرایی در پایان آزمایش در گروه های آزمایشی 93

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
4-1. بحث 98
4-2. نتیجه گیری 107
4-3.پیشنهادات 108
فهرست منابع
منابع فارسی 110
منابع لاتین112
Abstract 122

منابع فارسی

1-برتیس، کارل، آ.، و دیگران، ترجمه دکتر هوشنگ امیر رسولی، اصول بیوشیمی بالینی تیتز، ناشر کتاب ارجمند، چاپ پیکان، جلد اول. 1390، فصل 19.

2- برونر سودارث، ترجمه اسدی نوقانی، ا.، دهقان نیری، ن.، کبد، غدد، مجاری صفراوی و دیابت، نشر سالمی،جلد 8، 2008، صفحه 14.

3-جان کوئیرا، ل، ک.، شارقی قهرمانی، م.، ریاضی اصفهان ، م.، (با نظارت دکتر مسلم بهادری)، بافتشناسی پایه، نشر کتب دانشگاهی ، چاپ اول از تجدید نظر ششم، سومین چاپ برگردان فارسی،1369، صفحه 475.

4-جمشید­زاده، ا.، فریدونی، ف.، بررسی اثر حفاظتی گیاه کاسنی، شاهتره بر روی سلول­های جدا شده از کبد موش صحرایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده داروسازی.1382.

5- رابیز، کاترن، کومار، کالینز، پاتولوژی، ترجمه رفیعی، ب، انتشارات شرکت سهامی چهر.جلد دوم.1378.

6-شریعت زاده ، م، ع.، دزفولیان. ع.، بافت شناسی ، ناشر اییژ، 1386، صفحه 536-560.

7-صمصام شریعت. ه.، معطر، ف.، درمان با گیاه، مبانی نسخه پیچی، 1366، صفحه 196-195 و 201-200.

8-صمصام شریعت. ه.، عصاره گیری و استخراج مواد موثر گیاهان دارویی و روش شناسایی و ارزیابی آن ها، انتشارات مانی،1386، صفحه 10-20.

9-طالب، ا.، فارماکوپه گیاهی ایران، وزارت  بهداشت، درمان آموزش پزشکی، جلد دوم، 1381، صفحه 632.

10-فانی، آ.، و دیگران، ترجمه خوش نیت. م.، نوید. م.، اصول طب داخلی هاریسون 2008، بیماریهای کبد و مجاری صفراوی، ناشر اندیشه رفیع- سماط، 1389، صفحه 64-162.

11- فلاح حسینی ، ح، علویان ، س. م. ، تولیت ، ط.، جمشیدی ، ا.ح ، حشمت ، ر. ، نقدی بادی ، ح.ع.، خانی ، م. ، بررسی اثر عصاره بذر گیاه دارویی خارمریم ) بر سیروز کبدی در بیماران مبتلا به هپاتیت B مزمن). فصلنامه گیاهان دارویی. 1389. 4:6-1 .

12-کاکس. م.، ام، نلسون ، د.، ترجمه خوشدل،ع.، اصول بیوشیمی لنینجر،انتشارات اندیشه رفیع.1388، صفحه 217-260.

13–کاکس. م.، ام، نلسون ، د.، ترجمه محمدی،ر.، اصول بیوشیمی لنینجر،ناشر آییژ،.1388، صفحه 807-851.

14-کریمیان، ر.، مسیح اله، ط.،1386. اثر عصاره هيدروالكلي كرفس و شويد بر فعاليت آنزيم هاي كبدي رت، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

15-کوپن، ب.،استانتن، ب.،ترجمه ع.، حائری روحانی، فیزیولوژی برن و لوی، انتشارات اندیشه رفیع،2010، فصل31.

16-گايتون آ.، هال ج. فيزيولوژي پزشكي. ترجمه: فرخ شادان. تهران: چهر؛ جلد دوم.1380، ص. 1301-1296.

17-گایتون، آ، هال، ج، ترجمه ع.، حائری روحانی،فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال، انتشارات اندیشه رفیع،2006، صفحه 866-871.

19-گایتون، آ، هال، ج، ترجمه ا.، نیاورانی ، فیزیولوژی ، موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده، جلد دوم سال1966،صفحه898-901.

19-گایتون، آ، هال، ج، ترجمه ا.، نیاورانی ،آ.، درخشان، م.، فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال، انتشارات سماط، ویرایش دهم، 2000، صفحه 99-985.

20-محقق زاده، ع.، آموزگار، ز.، فرهنگ گیاهان دارویی، اتشارات ملائک، تهران، سبز آرنگ، چاپ اول،1387، صفحه 90-95.

21-محقق زاده، ع.، غلامی، ع.، اساس فارماکودینامی، نشر راه کمال با همکاری انتشارات چوگان، 1386، صفحه 563-564.

22-معصومی، م. ع.، گیاه درمانی، انتشارات تیمورزاده، نشر طیّب، 1389، صفحه 79.

23-موری، کینکید، ر.، ترجمه حیدری زرنق، ح.، بیوشیمی مصور هارپر، انتشارات خسروی با همکاری نشر دیباج، چاپ اول،1390، صفحه 530-534 و 668-675.

24-میرحیدر، ح.، معارف گیاهی، دفتر نشر انقلاب اسلامی، جلد 5، 1389، صفحه 157.

25-میر حیدر، ح.، معارف گیاهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، جلد اول،1372، صفحه 235-241.

26 -Abdel Salam OME, Sleem AA, Shaffie NM. Effect of Viscum album on

acute hepatic damage caused by carbon tetrachloride in rats. Turk J Med Sci 2010; 40 (3): 421-426.

27 -Agbor GA, Oben JE, Ngogang JY.Antioxidative activity of Hibiscus cannabinus leaf extract. FoodAfrica: Improving Food Systems in sub-Saharan Africa: Respondingto a Changing. (Accessed in Oct 17, 2010 at ).

28- Aghela N, Rashidib I, Mombeina A. Hepatoprotective Activity of Capparis spinosa Root Bark against CCl4 Induced Hepatic Damage in Mice. Iranian J Pharm Res 2007; 6: 285-90.

29- Ahmed B, Alam T, Varshney M. Hepatoprotective of two plants belonging to the Apiaceae and the Euphorbiaceaefamily. J Ethnopharmacol 2005; 79: 313-6.

30- Ajith TA, Hema U, Aswathy MS. Zingiber officinale Roscoe prevents acetaminophen-induced acute hepatotoxicity by enhancing hepatic antioxidant status. Food Chem Toxicol 2007; 45: 2267-72.

31- Amaral JS, Seabra RS, Andrade PB, Valentao P, Pereira JA, Ferreres F. Phenolic profile in the quality control of walnut (Juglans regia L.) leaves. Food Chem 2004; 88: 373-79.

32- Aniya Y, Koyama T, Miyagi C, Miyahira M, Inomata C, Kinoshita S, et al. Free radical scavenging and hepatoprotective actions of medicinal herbs, Crassocephalum crepidioides from the Okinawa Islands. Biol Pharm Bull. 2005 ; 28: 19-23.

33- Asha VV.Peliminary Studies on The Hepatoprotective activity of mamordica Subangulata and Naragamia Alota. Indian Journal of Pharmacology 2001:33; 276-279.

34- Ayatollahi H, Abbasali o, Kasebi M. Hepatic protection Effects of plant Silybum marianumon liver toxicity induced by carbon tetrachloride in mice. Journal of University of Medical Sciences of Gorgan 2007; 4: 56.

35- Badrish S, Nishant P. Ameliorative action of cyanobacterial phycoerythrin on CCl4- induced toxicity in rats.Toxicol 2008; 248: 59-65.

36- Balasundram N, Sundram K, Sammar S. Phenolic compounds in plants and agriindustrialby-products: Antioxidant activity,occurrence, and potential uses.Food Chem 2006; 68: 191-203.

37- Batakov EA.Effect of Silybum marianum oil and legalon on lopid peroxidation and liver antioxidant systems in rats intoxicated with carbon tetracholoride.Ekso Klin farmakol 2001;64(4):53-55.

38- Bravo L. Polyphenols: chemistry, dietary sources, metabolism, and nutritionalsignificance. Nutr Rev 1998; 56: 317-33.

39- Clawson GA. mechanism if carbon tetrachloride hepatoloxcity.Pathol Immunopathol Res 1989;8:104-112.

40- Cos P, Rajan P, Vedernikova I, Calomme M, Pietres L, Vlietinck AJ, et al. In vitro antioxidant profile of phenolic acid derivatives. Free Radic Res 2002; 36: 711-16.

41- De Groot  H , NOLL T.The crucial role of low steady state oxugen partial  pressure in halloakane ;free_radical mediated Lpide peroxidations possible implication in haloukane liver injery.Biochem pharmacol 1986;35:15-19.

42- Dormana HJD, Peltoketo A, Hiltunen R, et al. Characterisation of the antioxidant properties of deodourised aqueous extracts from selectedLamiaceae herbs. Food Chem 2003; 83: 255-62.

43- Duke JA. And Ayensu, ES. Medicinal plants of china Refrence Publications Ins. ISPNO-971256-20-4. Details of over 1 200 medicinal plants of china and brief of their uses.Often includes an analysis or at least a list of constituuents.heavy going if you are not into the subject.1985; 1-3,75

44- Du, M. H., Zhang, J. P., Wang, J. W., Hu, L. S. and Shan, W. F. A study on the extraction technology of bioactive silicon from bamboo leaves. Elect. J. Environ. Agric. Food Chem.2012; 11:23-31.

45-Ericisli S, Courh I, H=Gormenz A, and Sengul M. Antioxidant and Antibacterial activities of portulaca oleracea L.grown wild in turkey. Ltal j. food Scio.n.4.20-2008.

46- Farber JL,chien KR, Mittnacht F.The pathogenesis of irreversible cell injery in schema. Am J PATHOL 1981; 102: 271- 281.

47- Feng, y. Hepatoprotective effects of berberine on carbon tetrachloride-induced acute hepatotoxicity in rats,Chinese Medicine.2010 Sep 18; 5:33.

48- Ferre N, Camps K, Cabre M, Paul A, Joven J. Hepatic paraoxygenase activity alterations and free radical production in rats with experimental cirrhosis.Metabolism.2001; 50: 997-1000.

49- Geller SA, Petrovic LM. Biopsy Interpretation of the Liver, 2nd ed. Lippincott Williams & Wilkins 2009.

50- Gryglewski R, Korbut JR, Robak J, Sueis J.On the mechanism of antithrombotic action of flavonoid. Biochem. Pharmacol.1987; 36, 317.

51- Halvorsen BL , Calrsen  MH , Philips KM, etal. Content of redox-active compounds (ie, antioxidants) in foods consumed in the United States. Am J Clin Nutr 2006; 84: 95-135.

52- Hanachi P, Kua SH, Asmah R, Motalleb G, Fauziah O.Cytotoxic effect of Berberis vulgaris fruit extract on theproliferation of human liver cancer line (HepG2) and itsantioxidant properties. Int J Cancer Res. 2006; 2(1):1-9.

53- Havsteen B. Flavonoids, A class of natural products of high pharmacological potency.Biochem.Pharmacol. 1983; 32 (7), 1141-1148.

54- Hewawasam RP, Jayatilaka KAPW.Hepatoprotective effect of Epaltes divaricate Extract on ccl4 induced hepatotoxity in mice.Indian J.Med Res 120, july 2004; 30-40.

55- Hinneburg I, Damien Dorman HJ, Hiltunen R. Antioxidant activities of extracts from selected culinary herbs and spices. Food Chem 2006; 97: 122-29.

56- Hsiao G, Shen MY, Lin KH, Lan MH, Wu LY, Chou DS, et al. Antioxidant andhepatoprotective effect of antrodia camphorata extract.J Agric Food Chem. 2003; 51: 3302-8.

57- Jamshid Nejad A, Nick nahad H. Hepatic protection effects of plant Fumaria officinalison liver toxicity induced by carbon tetrachloride in rats. Journal of Medicinal Plants 2006; 19(5):34-9.

58- Janbaz K.H, Saeed S, Gilani A.H. Protective effect of rutin on Paracetamol and CCl4- induced hepatotoxicity inrodents. Fitoterapia 2002; 73: 557-64.

59- Jie chen, Ch- Yin Wang,W-Lch.-Li M .Anti- hypoxic activity of the ethanol extract from portulaca oleracea in mice.Journal of Ethnopharmacology.2009; 124:246-250.

60- Jin-Chao Wu.  Optimization of enzymatic hydrolysis for extraction of flavonoids from Apium graveolens L. stalks by entropy weight method. Journal of Food, Agriculture & Environment.2012; 10 (3&4): 182-185.

61- Jose M. food toxicology. in: Madhavi D. L .,Deshpandes, S., Salunkhe DK, editors. Foodantioxidants, technological, Toxicological and Health Prespective.1st .ed . New York 10016: Marcel Dekker Inc; 1996; 1-53.

62- Kaneko J. Clinical biochemistry of domestic animals 4th.ed. academic press Ine. 1989; 235-242.

63- Kelly WR. Veterinary clinical diagnosis 3th.Bailliere tindall London. 1989;: 343-344.

64- Kew MC. Serum aminotransferase concentration as evidence of hepatocellular damage.The lancet. 2000; 355: 591-592.

65- Lee SJ, Umano K, Shibamoto T, et al. Identification of volatile components in basil(Ocimum basilicum L.) and thyme leaves (Thymus vulgaris L.) and their antioxidantproperties. Food Chem 2005; 91: 131-7.

66- Li P, Jia J, Zhang D, Xie J, Xu X, Wei D. In vitro and in vivo antioxidant activities of a flavonoid isolated from celery (Apium graveolens L. var. dulce). State Key Laboratory of Bioreactor Engineering, Department of Food Science and Technology, East China University of Science and Technology. Food Funct. 2013  Dec 18; 5(1):50-6.

67- Liza M S, Rahman R A, Mandana B, Jinap S, Rahmat A, Zaidul  I S M, and Hamid A.Supercritical carbon dioxide extraction of bioactive avonoid fro Strobilanthes crispus (Pecah Kaca).Food Bioprod.Process. 2010; 88:319-326.

68- Mansi K, Abushoffa AM, Disi A, Hypolipidemic Effebts of Seed Extract of celery(Apium graveolens) in Rats. Phco Mag 2009;5:30-15.

69- Mirzaee A, Hakimi MH, Sadeghi H. Total antioxidant activity and phenolic content of Dorema auchri. Life Sicience journal 2013; 10(12s):8-12.

70- Mohamed A.Dkhil, Ahmed E, antioxidant effect of purslane and its mechanism of action, journal of medical plants Reaserch.5(9) .2011. pp: 1589-1593.

71- Motalleb G, Hanachi P, Kua SH, Fauziah O, Asmah R. Evaluation of phenolic content and total antioxidant activity in Berberis vulgaris fruit extract. J Biol Sci. 2005; 5(5):648-53.

72- Newman DJ, Price CP.Rental function and nitrogen metabolites.In: Burtis CA, Ashwood ER. W.B Saunders company .2000.p:1204-1270.

73- Ozbek H, Ozturk M, Ozturk A. Determination of Lethal Doses of Volatile and Fixed Oils of Several Plants..Estern journal of Medicine. 19 April 2004; 9 (1): 04-06.

 

74- Ozbek H, Ugras S, Bayram I, Uygan I, Erdogan E, Ozturk A, et al. Hepatoprotective effect of Foeniculum vulgaressential oil: a carbon tetrachloride induced liver fibrosis mode line rats. Scan J Lab Anim Sci. 2004; 31: 9-17.

75- Ozsoy N, Can A, Yanardag R, Akev N. Antioxidant activity of Smilax excelsaL.leaf extracts. Food Chem 2008; 110: 571-83.

76- Panovska TK, Kulevanova S, Gjorgoski I, etal. Hepatoprotective effect of the ethyl acetateextract of Teucrium polium L. againstcarbontetrachloride-induced hepatic injury inrats. Acta Pharm 2007; 57: 241-8.

77- Pradhan SC, Girish C. Hepatoprotective herbal drug, silymarin from experimental pharmacology to clinical medicine. Indian J Med Res 2006; 124: 491-504.

78- Parvardeh S, Nyapur M, Hosseinzadeh H. Hepatic protection effects of hydraulic extract of Pistachio gum on carbon tetrachloride-induced liver toxicity in ratsMedicinal Plants. No IV Fall 2002; 1: 34.

79- Pencil.SD.Brattin WJ.Reknagel Ro.carbon tetrachloride-dependent Inhibitional Lipid Secretion by isolated hepatocyyte. Biocheman Pharmacol 1984; 33:2419-2423.

80-Pinzani M, Rombouts K. Liver fibrosis: from the bench toclinical targets. Dig Liver Dis 2004; 36: 231-242.

81- Prochazkova D, Bousva I, Wilhelmova N. Antioxidant and prooxidant properties of flavonoids. Fitoterapia. 2011;82(4):513-523.

82- Proestos C, and Komaitis M. Application of microwave- assisted 81extraction to the fast extraction of plant phenolic compounds. LWT Food Sci. Technol. 2008. 41:652-659.

83- Reddy CC,Scholz RW,Thomas CE.Vit E dependent reduced glutathione inhibition of rat liver microsomal lipid peroxidation. Life Sci. 1982;31:571-576.

84- Rhoades, Rodney A. Medical physiology: Principles for Clinical Medicine. 6th ed. Lippincott Wiliams and Wilkins. 2009.

85- Rice-evans CA. Flavonoids and oflavones: absorption, metabolism, and bioactivity. Free radical Biol Mwd. 2004; (7):827-828.

86- Rivas-Arreola MJ, Rocha-Guzman NE,Gallegos-Infante, et al. Antioxidant activity ofoak (Quercus) leaves infusions against free radicals and their cardioprotective potential.Pak J biol Sci 2010; 13: 573-45.

87- SA.Emami JA, Mohagheghi Z , Hassanzadeh MK. Antioxidant activity of leaves and fruits of Iranian conifers.Evide bassed Complement Alternat Med.2007; 4(3):313-19.

88- Sathishkumar T, Baskar  R, Shanmugam S, Rajasekaran P, Sadasivam S, and Manikandan V.Optimization of flavonoids extraction from the leaves of Tabernaemontana heyneana wall using L16 orthogonal design.2008. Nat. Sci. 6:10-21.

89- Schaffer S, Schmidt-Schillig S, Muller WE, etal. Antioxidant properties of Mediterranean food plant extract: geographical differences J. Physiol. Pharmacol 2007; 56: 115- 24.

90- Shannon CE. A mathematical theory of communication. Bell Syst. Tech. J.1948. 27:379-423.

91- Sheweita SA, Abd EI-Gabar M, Bastawy M. Carbon tetrachloride-induced changes in the activity of phase II drug-metabolizing enzyme in the liver of male rats: Role of antioxidants. Toxicology 2001; 165: 217-224

92- Shiota G, Tsuchiya H, Hoshikawa Y. The liver as a target organ of retinoids. Hepatol Res 2006; 36: 248-54.

93- Singh A, Hand ass. Hepatoprotective activity of Apium graveolens and Hygrophila auriculata against paracetamol and thioacetamide intoxication in rats. University Institute of Pharmaceutical Sciences, Panjab University, Chandigarh, India.Journal of ethnopharmacology ,1995.pg 119-26.

94- Sirvastava SP,Chen N, oltzman JL.The in vitro NADPH- dependent inhibition by ccl4 of the ATP –dependent calcium uptake of  Hepatic microsomes from male rats. Biolo chem.1990; 265(15): 8392-8399.

95- Soochan D, Keough V, Wanless I, Molinari M. Intra and extra-hepatic cystadenoma of the biliary duct. Review of literature and radiological and pathological characteristics of a very rare case. BMJ Case Rep. Apr 4; 2012. pii: bcr0120125497. doi: 10.1136/bcr.01. 5497.

96- Thomas. Led. Clinical Laboratory Diagnostic. 1st ed: Th-Books.Veriagsgesell schaft 1998.PP: 366-374.

97- Thomas. L. Clinical laboratory Diognostic. 1st ed.Frankfurt: TH-Bokks. Veriagsgesell schaft.1998; P: 192-202.

98- Tipoe GL, Leung TM, Liong EC, Lau TY, Fung ML, Nanji AA. Epigallocatechin-3- gallate (EGCG) reduces liver inflammation, oxidative stress and fibrosis in carbontetrachloride (CCl4) induced liver injury in mice. Toxicology 2010; 273 (1-3): 45-52.

99- Tomas  L. Alanin aminotransferase (ALT) aspartate aminotransferase (AST). In: Thomas L editor .clinical laboratory Diagnostic. 1sted. Frankfurt: TH-Books verlasgsgesellschaft; 1998. P: 55-56.

100- Tomasi A, Albano E,Banni SB,corongiu F .Free radical metabolism of carbon tetrachloride in rat liver mitochondria.Biochem 1987;46:313-317.

101- Venkatanarayana G, Sudhakara G, Rajeswaramma K, Indira P. Combined Effect of Curcumin and Vitamin E against CCl4 Induced Liver Injury in Rats. American Journal of Life Sciences.Vol. 1, No. 3, 2013, pp. 117-124.

102- Venukumar MR, Latha MS. Hepatoprotective of the methanolic extract of Curculigoorchioides in CCl4-treated male rats.Indian J Pharmacol.2002; 34: 269-75.

103- Wallace K, Burt AD, Wright MC. Liver fibrosis.Biochem J 2008; 411:1-18.

104- Williamson E,Okpako DT, Evans FJ.Selection preparation and pharmacologicale evaluation of  plant  Material. 1th Ed.NEW YORK: WILARY; 1996.

105- Yang  B, Jiang Y M, Zhao MM, Shi J. and Wang, L. Z. 2008. Effects of ultrasonic extraction on the physical and chemical properties of polysaccharides from logan fruit pericarp. Polym. Degrad. Stab. 93:268-272.

106- Zovko Koncic M, Kremer D, Karlovic K, Kosalec I.Evaluation of antioxidant activities and phenolic content of Berberis vulgaris L. and Berberis croatica Horvat. Food Chem Toxicol. 2010;48(8-9):2176-80.

چکیده:

مشکلات استفاده از داروهای شیمیایی و آثار بجامانده از عوارض جانبی بعضی از داروها منجر به فزونی استفاده از گیاهان دارویی شده است. یافتن دارویی موثر در درمان این اختلالات مورد توجه محققین و پزشکان می باشد. گیاه کرفس (Apium graveolens) از خانوادهApiaceae) ) است که در ایران از این گیاه استفاده غذایی می نمایند و بر این باورند که خواص دارویی مفیدی نیز دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثرات محافظت کبدی گیاه کرفس بر مسمومیت القایی ناشی از مصرف تتراکلریدکربن (CCl4) درموش های سفید بزرگ آزمایشگاهی نر از نژاد اسپیراگوداولی انجام شد. بنابراین تعداد 40 سر موش به تعداد مساوی به پنج گروه هشت تایی تقسیم شدند. یک گروه به عنوان کنترل و در چهار گروه دیگر توسط CCl4  سمیت کبدی (هپاتوتوکسیک) ایجاد شد. از این چهار گروه، یک گروه به عنوان شاهد و در سه گروه دیگر روزانه به ترتیب 200، 400 و 600 میلی گرم به ازاء هر کیلو گرم وزن حیوان از عصاره هیدروالکلی کرفس به صورت دهانی (گاواژ) داده شد. چهل روز بعد از شروع مطالعه در کلیه گروه ها آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، آسپارتات امینوترانسفراز (AST) و آلکالین فسفاتاز (ALP) و همچنین غلظت های سرمی آلبومین، بیلی روبین توتال و مستقیم که از شاخص های آسیب های کبدی هستند اندازه گیری و با استفاده از آزمون آماری ANOVA و T-testتجزیه و تحلیل گردید. تزریق درون صفاقی تتراکلریدکربن باعث افزایش فعالیت های AST ,ALT ,ALP و کاهش غلظت آلبومین و افزایش غلظت بیلی روبین توتال و مستقیم در مقایسه باگروه کنترل شد. مصرف عصاره گیاه کرفس سبب گردید این فاکتور به طور معنی داری(05/0P) به وضعیت نرمال نزدیک شود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد عصاره هیدروالکلی گیاه کرفس در برابر آسیب های کبدی ایجاد شده توسط تتراکلریدکربن دارای اثرات محافظتی است، که احتمالاً بواسطه اثر آنتی اکسیدانی ترکیبات پلی فنلی آن در مهار فعالیّت CCl4 و در نتیجه مهار فعالیّت سیتوکروم  P450 و اثر خنثی کنندگی رادیکال های آزاد می باشد.

کلید واژه ها: محافظت کبدی، کرفس، تتراکلریدکربن، آنتی اکسیدان، فلاونوئید.

مقدمه

كبد بزرگترين اندام بدن است كه حدود3-5 درصد توده بدن را تشکیل می دهد. یکی از مهم ترين اعمال كبد علاوه بر سوخت و ساز مواد مختلف، سم زدايي مواد آلوده كننده محيطي و داروهاي شيميايي مي باشد. در اكثر موارد در طي عمل سم زدايي، فعال سازي متابوليكي توسط آنزيم هاي سيتوكروم P450  ميكروزوم هاي كبدي باعث ايجاد متابوليت هاي سمي و فعال مي شود كه اين مي تواند موجب آسيب بافت هاي مختلف از جمله كبد شود. تيواستاميد، تتراكلريدكربن، اتانول و استامينوفن از جمله موادي هستند كه بعد از ورود به بدن توسط آنزیم های سیستم سم زدایی سیتوکروم P450 متابولیزه می شود (93). اما با توجه به عوارض جانبی داروهای شیمیایی بر روی بعضی از بافت های بدن به خصوص کبد، مسئله بازگشت به استفاده از داروهای گیاهی و طبیعی مد نظر قرار گرفته است.

در این تحقیق از عصاره هیدروالکلی گیاه کرفس Apium graveolens)) که در طب سنتی از اين گياه براي درمان برخي اختلالات مانند: رماتيسم، سرماخوردگي، سرفه، فشار خون، چربي خون و دل درد استفاده ميشود. مطالعات آزمايشگاهي انجام شده روي اين گياه نشان داد كه اين گياه داراي خواص فيبر ينوليتيك، ضد درد، ضد التهاب، ضد اضطراب، خواب آور و پايين آورنده قند خون است. همچنين مشخص شده است كه اين گياه  اثرات آنتي اكسيداني و آرام بخشي دارد، و از تشكيل پلاك هاي چربي در رگها جلوگيري مي كند. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر محافظت کبدی گیاه کرفس انجام شده است (20).

 فصل اول 

 اهداف وانگیزه:

از ابتدای تاریخ و حتی پیش از آن منبع اصلی درمان بیماران، گیاهان دارویی بوده است. پیشرفت علم شیمی و ساخت داروهای شیمیایی در قرن اخیر و دوران معاصر، موجب شد برای مدتی پزشکان وبیماران، از این منابع دور شوند. بخاطر عوارض جانبی زیاد داروهای شیمیایی، استقبال مجدد مردم و پزشکان به گیاهان دارویی در سال های اخیر را موجب شده است. مصرف میوه و سبزی همراه با کاهش ابتلا به سرطان می باشد که توسط بلوک و همکاران با انجام 200 مطالعه به اثبات رسید و در 82 درصد از مطالعات آن ها اثر حفاظتی میوه و سبزی از ارگان های بدن به خوبی روشن شده است. همچنین در مطالعه دیگری مشخص شده که ارتباط تنگاتنگی بین مصرف میوه و سبزی و کاهش ابتلا به بیماری های قلبی، عروقی، دیابت، پیری و سرطان وجود دارد (42و65).

بر همین اساس استفاده از گیاهان دارویی پیوسته مورد توجه بوده است و از آنجایی که کبد یکی از ارگان های کلیدی در اعمال متابولیکی و ترشحی است و باید مخلوط مناسبی را از گردش خون برای تمام اعضاء فراهم سازد و همچنین خارج کردن تمام سموم از بدن  نیز بر عهده کبد می باشد، همواره با مواد سمی و متابولیت های فراوانی مواجه هست و اختلالاتی که در کبد ممکن است پیش آید فراوان و متنوع است و در حال حاضر، تعداد داروهای شیمیایی که برای درمان اختلالات کبدی استفاده می شوند بسیار کم هستند که عوارض زیادی نیز از خود برجای می گذارند. لذا این موضوع بر اهمیت استفاده از گیاهان دارویی در درمان کبد می افزاید (20). یکی از مهمترین منابع آنتی اکسیدان های طبیعی، ترکیبات فنلی موجود درگیاهان  می باشند. ترکیبات فنلی یا پلی فنلی که به طور گسترده در گیاهان وجود دارند، بالغ بر 8000 نوع گزارش شده است (31و38).این ترکیبات دارای خاصیت ضد اکسیدانی، ضد التهابی، ضد ترومبوز، ضد میکروبی، ضد آلرژی و دارای پتانسیل محافظت قلبی و گشاد کنندگی عروق می باشند(31، 34، 89).

از آن جایی که در کشورمان عوامل دارویی محافظت کننده کبدی کمتری در دسترس بوده و از طرفی بیمار‌های کبدی ناشی از عواملی همچون هپاتیت ویروسی و داروها تا حدی شایع است، لازم است داروهای گیاهی موجود در کشور که به طریق سنتی برای این موارد مصرف می شوند بررسی گردند . با توجه به شواهدی که وجود دارد چه از نظر طب عامه وچه از نظر مقالات علمی در این زمینه، گیاه کرفس به عنوان تنظیم کننده ومقوی کبد ی در نظر گرفته شده است (20). لذا این گیاه برای بررسی اثرات حفاظتی روی کبد انتخاب شده است (19).

اثرات آنتی اکسیدانی عصاره بسیاری از گیاهان از جمله خارمریم، کاسنی، شیرین بیان، همیشه بهارئ، شاتره و برگ بامبو اثبات شده است (33، 44،55). برخی عصاره های خام گیاهی مورد استفاده در طب سنتی، منبعی غنی از ترکیباتی با خواص پیشگیری کننده و حفاطت کننده، به ویژه در کبد هستند (43و56). Hinneburg و همکاران در سال 2006 فعالت آنتی اکسیدانی برخی از سبزی ها و ادویه ها (ریحان، برگ بو، جعفری، سرو کوهی، تخم بادیان، رازیانه، زیره سبز، هل و زنجبیل) را بررسی کردند و گزارش نمودند که عصاره ریحان قدرت آنتی اکسیدانی قابل مقایسه تورولوکس (معادل ویتامین E) دارد (55). این نتایج را می توان به گیاه کرفس نیز تعمیم دارد، زیرا خواص آنتی اکسیدانی وآنتی باکتریال آن گزارش شده است (29).

1-1-گیاه کرفس

میوه رسیده خشک شده گیاه Apium graveolens L. از خانواده چتریان (Apiaceae ) است که حداقل دارای 2در صد اسانس می باشد (9).

1-1-1-نام های گیاه

لاتین:                                                                                     Apium  graveolens

فارسی: کرفس

عربی: کرفس نیطی

انگلیسی:Celery,marsh parsley                                                                                آلمانی: Echter Sellerie                                                                                             فرانسه:Celeri, Ache, Ache des marais

1-1-2-آثار فارماکولوژیکی

اسانس گیاه ضد اسپاسم، بادشکن، خواب آور، محرک و مقوی است. ریشه در شربت برای سفتی کبد و طحال کاربرد دارد. افشره به شکل های مختلف تهیه می شود و برای سرطان های بدون زخم، سختی کبد و طحال، توده های پستان، تومورهای چشم و معده، تومورهای سرد و سرطان های توام با زخم کاربرد دارد. گیاه برای آثار قاعده آوری، سقط آوری، کاهنده قند خون و افت فشار خون مورد استفاده قرار می گیرد (20).

 

1-1-3-ریخت شناسی

گیاهApium graveolens ، گیاهی است دو ساله، به ارتفاع تا 100 سانتی متر با رایحه ای قوی و شاخص و ساقه گوشتی و توپر. برگ ها یک یا دو بار شانه ای؛ قطعات برگ ها 5 تا 50 میلی متر، مثلثی، لوزی یا سر نیزه ای در حاشیه لب دار و دندان اره­ای یا دال بر. چتر ها با پایه ای کوتاه یا بدون پایه و غالبا قرار گرفته در برابر یک برگ تعداد انشعابات چتر 4 تا 12 عدد بدون برگک و یا برگچه و میوه 5/1 تا 2 میلی متر و تخم مرغی پهن می باشد (9).

1-1-4-ترکیبات شیمیایی

از نظر ترکیبات شیمیایی کرفس طبق بررسی های دانشمندان شیمی و آزمایشگاه ها دارای کمی اسانس روغنی فرّار و آپی­ئین[1] است. میوه آن در حدود 3-2 درصد اسانس زرد رنگ مایل به سفید دارد که شامل دی-لیمونن 60[2]، دی سلینن[3] و 3-5/2 درصد سدانولید[4] و 5/0 درصد از سدانوئیک اسید انیدرید[5] می باشد. به علاوه در تخم آن در حدود 10 درصد مواد غیر محلول وجود دارد (9).

از جمله ترکیبات موجود در گیاه کرفس فلاونوئیدهایی از جمله آپیجنین7- o- آپيوسيلگلوكوزيد و لوتئولين 7- o- آپيوسيلگلوكوزيد می باشد(22).

 

1-1- 5-ترکیبات آنتی اکسیدان

ترکیباتی که قادر هستند در مقادیر کم نسبت به مقدار سوبسترا، از اکسیداسیون سوبسترا جلو گیری کنند و یا آن را به تأخیر بیاندازند. مانع اثر مخرب رادیکال های آزاد می شوند و نقش مهمی در محافظت بدن انسان ایفا می کنند (81). فلاونوئیدهای موجود در گیاهان از جمله فلاونوئید آپیژنین و لوتئولین موجود در کرفس جزء منابع آنتی اکسیدانی این گیاه می باشند. این ترکیبات می توانند هم در پیشگیری و هم در درمان بیماری‌های حاصل از آسیب‌های مواد اکسیدان استفاده شوند (104و105).

1-1-6-دلایل استفاده از گیاه به عنوان منابع آنتی اکسیدان

گیاهان در معرض میزان زیادی از اکسیژن قرار دارند و بنابراین سرشار از سیستم های آنتی اکسیدان هستند. همچنین گیاهان محدوده وسیعی از ضد اکسیدان ها را برای انسان ها فراهم می کنند. همچنین رژیم های غنی از گیاهان همراه با کاهش خطر بیماری های وابسته به سن مانند انواع سرطان ها، دیابت، آترواسکلروز و فراموشی می باشد و در صورتی که مردم کشورهای پیشرفته میوه و سبزی بخورند سلامتی بیشتری خواهند داشت (55(.

 

1-1-7-اعمال مهم آنتی اکسیدان ها

باند شدن با کاتالیزورهای فلزی

تجزیه کردن پراکسیدها

کاهش غلظت اکسیژن موضعی

جلوگیری از آغاز واکنش های زنجیره ای

شکستن زنجیره واکنش با هدف جلوگیری از جداشدن هیدروژن توسط رادیکال های فعال(22و51).

1-1-8-آنزیم های آنتی اکسیدان

1-1-8-1-سوپراکسید دیسموتاز (SOD)[6]

سوپراکسید دیسموتاز، رادیکال آنیون سوپر اکسید (O2) را به پراکسید هیدروژن و اکسیژن مولکولی تبدیل می کند، در سلول دو فرمSOD وجود دارد: یک نوع آنزیم حاوی فلزات مس/ روی  می باشد که در سیتوزول  یافت می شود. نوع دیگر که دارای منگنز می باشد که در میتوکندری قرار دارد (1و45).

2O2 + 2H+                           H2 O2 + O2

در بسیاری از واکنش های بیولوژیک که اکسیژن احیاء می شود، رادیکال های  سوپراکسید تولید می شوند (85).

 

1-1-8-2-کاتالاز

کاتالاز آنزیمی است که واکنش تبدیل هیدروژن پراکسید به آب و مولکول اکسیژن را کاتالیز کرده و با این عمل سم زدایی H2O2 را انجام می دهد. کاتالاز آنزیمی است که در اکثر سلول های هوازی وجود دارد و دارای تنوع زیادی است. این آنزیم در بسیاری از سلول های گیاهی و حیوانی، در غشا جداکننده ارگانل‌هایی به نام پراکسی زوم ها، وجود دارد. در بافت های انسانی، غلظت بسیار بالایی از این آنزیم در کبد و اریتروسیت ها و به میزان کمتر، در مغز، قلب و عضلات اسکلتی وجود دارد (85).

 

1-1-8-3-گلوتاتیون پراکسیداز((GSH[7]

ترکیب تیولی غیر پروتئینی است، این آنزیم قادر است احیاء H2O2 را کاتالیز کند:

H2O2 +2 GSH                             2H2O + GSSG

این آنزیم علاوه بر ایفای نقش کاتالیزوری در واکنش احیای H2O2، دارای نقش مهم تری در ارتباط با احیای لیپید هیدروکسی پراکسید و تبدیل آن به الکل می باشد . گلوتاتیون به دو حالت احیا (GSH[8]) و فرم اکسید شده (GSSG[9]) وجود دارد. سیستم احیاء گلوتاتیون پراکسیداز بزرگترین مکانسیم دفاعی بر علیه ROS[10] است و در اثر فقدان یا کمبود این آنزیم، سطح پراکسید ها و اکسید ها در سرم بالا می رود (83).  بنابراین عملکرد بیولوژیکی آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز به این صورت است که می تواند سیستم بیولوژیکی را از اثرات مخرب رادیکال های مشتق از اکسیژن، با کاتالیز کردن احیا هیدروژن پراکسید حفظ کند (83) .

 

1-1-9-پلی فنول [11]

پلی فنول‌ها متابولیت‌های ثانویه گیاهان هستند که به عنوان فیتوآلکسین[12]، ضد حشره، جذب کننده گرده، رنگ گیاه، ضد اکسیدان و محافظت کننده در برابر نور UV عمل می کنند. این گستره فعالیت زیستی باعث می شود که این ترکیبات در تکثیر و رنگ گیاه و محافظت بر علیه پاتوژن‌ها نقش مهمی داشته باشند (71و85).

پلی فنول‌ها فراوانترین آنتی اکسیدانت رژیم غذایی هستند (57). پلی فنول‌ها به عنوان ضد اکسیدان، ریسک بیماری ناشی از استرس‌های اکسیداتیو را کاهش می‌دهند (85). مطالعات تجربی نقش پلی فنول ها را در جلوگیری از بیماری های قلبی-عروقی، سرطان، دیابت و بیماری های تخریبی عصب را اثبات کرده است (87). تحقیقات نشان داده است مصرف فلاوونوئید به میزان زیاد،  مرگ و میر ناشی از بیماری های عروق کرونر را بیش از 65% کاهش می دهد و همچنین ریسک سکته سرطان ریه، آسم، و بیمار های انسداد ریوی را کاهش می دهد (21).

[1] -Apiine

[2]-D.Limonene 60

[3]-D.Selinene

[4].Sedanolide

[5].Sedanoic acid anhydride

[6] – Superoxide Dismutase

[7] – Glutatione Peroxidase

[8] -Glutathione

[9] -Glutathione Disulfide

[10]-Reactive Oxygen spices

[11] -Poly phenol

[12]-Phytolexin

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122