پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش تاب آوري بر کيفيت زندگي و کاهش رفتارهاي پرخطر دانش آموزان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش  تاب آوري بر کيفيت زندگي و کاهش رفتارهاي پرخطر دانش آموزان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 221 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش  تاب آوري بر کيفيت زندگي و کاهش رفتارهاي پرخطر دانش آموزان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کليات
1-1 مقدمه    3
2-1 بيان مسأله    5
3-1 اهميت و ضرورت پژوهش    9
4-1 اهداف پژوهش    11
5-1 فرضيه هاي پژوهش    11
6-1 متغيرهاي پژوهش    11
7-1 تعريف مفهومي متغيرها    12
8-1 تعريف عملياتي متغير ها    13
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش
1-2 تاب آوري    17
2-2 احساس انسجام( مفهوم نزديک به تاب آوري)    20
3-2 سرسختي رواني    20
4-2 مؤلفه‌هاي تاب آوري    22
1-4-2 مهارت حل مسأله    22
2-4-1-1 نظريه‌هاي حل مسأله    23
2-4-2 خودكارآمدي    26
1-2-4-2 نظريه خودكارآمدي بندورا    27
3-4-2 معناداري زندگي    27
4-4-2 دوستي    29
5-4-2 ارتباط مؤثر    31
6-4-2 خودآگاهي    33
7-4-2 عزت نفس    35
8-4-2 کنترل هيجان ها    37
9-4-2 مسئوليت پذيري    40
10-4-2 هدف گرايي    43
5-2 کيفيت زندگي    44
1-5-2 رويکردهاي نظري راجع به کيفيت زندگي    47
6-2 ابعاد کيفيت زندگي    51
1-6-2 بعد رواني کيفيت زندگي    51
2-6-2 بعد اجتماعي کيفيت زندگي    52
3-6-2 بعد محيطي کيفيت زندگي    53
7-2 نظريه‌هاي رفتارهاي پرخطر    55
8-2 علل انجام رفتارهاي پرخطر    56
9-2 انواع رفتارهاي پرخطر    57
1-9-2 مصرف مواد    57
2-9-2 رفتار پرخطر جنسي    60
3-9-2 خشونت    62
10-2 تفاوت‌هاي جنسيتي در رفتارهاي پرخطر    64
11-2 تحقيقات مرتبط خارجي    65
12-2 تحقيقات مرتبط داخلي    68
13-2 جمع بندي فصل دوم    75
فصل سوم: روش پژوهش
1-3 مقدمه    73
2-3 روش پژوهش    73
3-3 جامعه آماري    74
4-3 حجم نمونه و روش نمونه گيري    74
5-3 ابزارهاي پژوهش    74
1-5-3 آزمون كيفيت زندگي (SF-36)    74
2-5-3 مقياس تاب آوري كانر و ديويدسون (2003)(CD-RIS)    76
3-5-3 آزمون رفتارهاي پرخطر    77
6-3 شيوه اجراي پژوهش    77
7-3 روش تجزيه و تحليل داده ها    80
8-3 ملاحظات اخلاقي    78
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده¬ها
1-4مقدمه    83
2-4 شناسايي داده¬هاي پرت و بررسي نرمال بودن توزيع نمرات متغيرها    85
3-4  آمار توصيفي    91
1-3-4 آمارهاي توصيفي نمرات تاب آوري    92
2-3-4  آمارهاي توصيفي نمرات کيفيت زندگي و مؤلفه¬هاي آن    92
3-3-4 آمارهاي توصيفي نمرات ابعاد کيفيت زندگي    93
4-3-4 آمارهاي توصيفي نمرات رفتارهاي پر خطر    96
4-4 آمار استنباطي و بررسي فرضيه¬هاي تحقيق    97
1-4-4 بررسي تأثير تاب آوري بر افزايش تاب آوري دانش آموزان دختر    97
2-4-4 آموزش تاب آوري بر افزايش كيفيت زندگي دانش آموزان دختر مؤثر است.    101
3-4-4 آموزش تاب آوري بر کاهش رفتارهاي پر خطر در دانش آموزان دختر مؤثر است.    118
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
1-5 مقدمه    129
2-5 بحث و نتيجه گيري:    130
1-2-5 فرضيه اول: آموزش مؤلفه‌هاي تاب آوري بر افزايش كيفيت زندگي دانش آموزان دختر مؤثر است.    130
2-2-5 فرضيه دوم: آموزش مؤلفه‌هاي تاب آوري بر کاهش رفتارهاي پرخطر دانش آموزان دختر مؤثر است.    138
3-5 محدوديت ها    143
4-5 پيشنهادات پژوهشي    144
5-5 پيشنهادات کاربردي    144
منابع فارسي    147
منابع لاتين    162
پيوست    201

منابع فارسي

آزادي، سارا. آزاد، حسين 1389، بررسي رابطه حمايت اجتماعي، تاب آوري و سلامت رواني دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه‌هاي شهر ايلام. مجلۀ علمي- پژوهشي طب جانباز، سال سوم، شماره (12) ، 48-58.

ابوالقاسمي، عباس.کيامرثي، آذر. آق، عبدالصمد 1390، ارتباط رفتارهاي ديني و خودآگاهي با نارسايي‌هاي شناختي در ميانسالان، روانشناسي و دين، سال چهارم، شماره چهارم، 27- 41.

احمدي، غلامعلي 1380، کاربرد روش حل مسأله در آموزش علوم، فصلنامه تعليم و تربيت، شماره 65، 11- 46.

احمدي،خدابخش.عبديان، شهره.سليمي، سيدحسين 1389، ارتباط مهارت حل مسأله و رضايت زناشويي. روانشناسي معاصر(ويژه نامه)، شماره پنجم، 46-44.

اعزازي، شهلا1380، خشونت خانوادگي، نشر سالمي. تهران.

افروز، غلامعلي. معتمدي، فرزانه 1384، “خودكارآمدي و سلامت رواني در دانش آموزان عادي و تيزهوش” روانشناسي ايران، شماره 6. 5 – 69.

اکبري، ابوالقاسم 1381، مشکلات نوجواني و جواني، نشر ساوالان. تهران.

اکبري، مهرداد. رازع، حسين 1391، پيش بيني رفتارهاي مخاطره آميز در نوجوانان و ارتباط آن با هيجان طلبي و سبک هاي تصميم گيري، پژوهش در سلامت روانشناختي، دوره ششم، شماره اول، 57-65.

البرزي، شهلا. محبوبه، البرزي 1385، بررسي رابطۀ خودمختاري و کيفيت زندگي در دانشجويان استعدادهاي درخشان دانشگاه هاي شيراز، روانشناسي 39، سال دهم، شماره 3، 321-334.

امامي، طاهره. فاتحي زاده ، مريم. عابدي، محمدرضا 1385، مقايسه اثربخشي دو شيوه شناختي- رفتاري و آموزش والدين در افزايش عزت نفس دانش آموزان، مجله دانش و رفتار، شماره 19، 65 – 74.

انصاري جابري، علي. راوري، علي. کاظمي، مجيد. 1380،” تأثير روزه رمضان بر عزت نفس دانشجويان دانشکده پرستاري و مامايي و پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان”، مجله انديشه و رفتار، سال هفتم، شماره 1 و 2، 63 – 67.

بابايي، نگار 1385، بررسي روش‌هاي تقويت عزت نفس در نوجوانان، مجله رشد مشاور مدرسه، دوره يکم، شماره 4 ، 8 – 17.

باريكاني،آمنه 1387، رفتارهاي پرخطر در نوجوانان مدارس راهنمايي و دبيرستان هاي شهر تهران، روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران، شماره 53، 192- 198.

باقري، خسرو 1374، نگاهي دوباره به تعليم و تربيت اسلامي، انتشارات مدرسه، تهران.

بحرينيان، سيد عبدالمجيد. قائدي، غلامحسين. ياسمي،محمدتقي. ثقه الاسلام، طاهره 1383، بررسي سوء مصرف مواد در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، سال تحصيلي 81-80 طب و تزكيه، شماره 53، 78-66.

بخشايش، عليرضا 1390، بررسي رابطه توکل بر خدا، عزت نفس و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان، مجله روانشناسي و دين، سال چهارم، شماره دوم، 79 – 98.

براتي، مجيد. وردي پور، حميدالله. جليليان، فرزاد. 1390، وضعيت سوء مصرف مواد محرک و توهم زا و عوامل پيش بيني کننده ي آن در ميان دانشجويان، مجله ي اصول بهداشت رواني، سال13، شماره 4، 383- 374.

بريس، نيکلا 1389، تحليل داده­هاي روانشناسي با برنامهspss ، ترجمه خديجه علي­آبادي، انتشارات دوران.

منابع لاتين

Abdelgadir, M., Shiebeika, W., Eltom, M., Berne, C. & Wikblad, W. 2009. Health related quality of life and sense of coherence in Sudanese diabetic subject with lower limb amputation. Tohoku J. exp. Med, 217, 45-50.

Abraham P, Greeff Karla L.2008. Spirituality as a resiliency quality in Xhosa speaking families in South Africa. Relig Health.47:288-301.

Alperstein,G.,& Raman, S.2003. Promoting mental health and emotional well-being among children and youth: a role for community child health?.Child Care Health, 29(4):269-74.

Anderson, B.L.& Kiecol, T. & Glaser, J.K& Glaser, R. 1994. A biobehavioral model cancer stress and disease course.American psychologist, 49, 389-404.

Annan, K.A. 2001. We the children: Meeting of the promises of the World Summit for Children. New York, NY: UNICEF.

چكيده:

پژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشي«آموزش تاب آوري» بر كيفيت زندگي و كاهش رفتارهاي پرخطر در دانش آموزان مقطع راهنمايي صورت گرفته است. روش پژوهش، از نوع نيمه آزمايشي و طرح آن به صورت پيش آزمون- پس آزمون با گروه آزمايش و کنترل مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل  کليه دانش آموزان دختر مدرسه راهنمايي شهر همدان بود که در سال تحصيلي 93-92 مشغول به تحصيل بودند. نمونه شركت كننده در اين پژوهش 30 نفر بودند، كه به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. اين نمونه 30 نفري به صورت گمارش تصادفي به گروه هاي آزمايش و كنترل تقسيم شدند، به اين ترتيب 15 نفر در گروه آزمايش و 15 نفر در گروه كنترل قرار گرفتند. ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه تاب آوري كانر و ديويدسون، آزمون كيفيت زندگي(SF-36)، آزمون رفتارهاي پرخطر مي باشند. به منظور تجزيه و تحليل نتايج نيز علاوه بر استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي، از آزمون تحليل كوواريانس استفاده شد. يافته ها نشان داد که آموزش تاب آوري بر افزايش کيفيت زندگي (سلامت جسماني، سلامت روان، کاهش مشکلات جسماني، کاهش درد جسماني، افزايش سلامت عمومي) و کاهش رفتارهاي پرخطر( خشونت، مصرف مواد) مؤثر بود، اما بر برخي از مؤلفه هاي کيفيت زندگي مانند عملکرد جسماني، سرزندگي، مشکلات هيجاني، و يکي از مولفه هاي رفتارهاي پرخطر مانند، رابطه جنسي ناايمن تأثير معني داري نداشت. بطور کلي، آموزش تاب آوري بر روي برخي از مولفه هاي کيفيت زندگي و رفتارهاي پر خطر تاثير مناسبي دارد.

واژه‌هاي كليدي : تاب آوري، کيفيت زندگي، رفتارهاي پرخطر، دانش آموزان

فصل اول كليات تحقيق

 1-1 مقدمه

زندگي موهبتي الهي است كه انسان‌ها در سفري كوتاه در طول عمر خويش از آن بهره مند مي‌گردند. داشتن زندگي با كيفيت مطلوب آرزوي بشر بوده و هست. در طول ساليان متمادي يافتن مفهوم حقيقي زندگي خوب و چگونگي دست يابي به آن، افكار و مطالعات فلاسفه را به خود معطوف داشته است. بر همين اساس از آغاز تاكنون تعاريف گوناگوني از زندگي خوب و كيفيت زندگي از سوي انديشمندان و محققين ارائه شده است (هانستد[1]،1999). کيفيت زندگي عبارت است از برداشت افراد از موقعيت شان در زندگي که با توجه به زمينۀ فرهنگ و سيستم ارزشي که در آن زندگي مي‌کنند و در ارتباط با اهداف و انتظارها و استانداردهاي فرد مي‌باشد (گويات، فني و پاتريک[2]،1993) تعريف سازمان بهداشت جهاني از سلامت به صورت رفاه کامل جسمي، رواني و اجتماعي، نه فقط فقدان بيماري و معلوليت باعث گسترش توجه از بيماري به عملکرد و ساير جنبه‌هاي مثبت سلامتي شده است ( کاپلان، سادوک[3] ، 2009) کيفيت زندگي را مي‌توان به عنوان يک ابزار عملياتي براي سنجش سلامتي و رفاه کلي در نظر گرفت و در حال حاضر از آن به عنوان يک شاخص کليدي که بايد به صورت معمول در پژوهش‌هاي بهداشتي در نظر گرفته شود، ياد مي‌کنند. همچنين در حال حاضر بحث کيفيت زندگي يکي از نگراني‌هاي عمده سياست مداران و متخصصان بهداشت عمومي بوده و به عنوان شاخصي براي اندازه گيري وضعيت سلامت در تحقيق‌هاي بهداشت عمومي و پزشکي شناخته شده و به کار مي‌رود (گيل، فينستين[4]،2003). فريش معتقد است که مطالعه بهزيستي افراد و جوامع و ارتقاء آن بزرگترين چالش علمي بشر بعد از افزايش و پيشرفت در زمينه تکنولوژي، پزشکي و ثروت است (فريش 2006، به نقل از قاسمي، کج باف و ربيعي،1390). به همين دليل درمان هاي امروزي بايد متمرکز بر اصلاح و تغيير کيفيت زندگي و گسترش توانمندي ها و ايجاد رضايت از زندگي در افراد بخصوص نوجوانان باشد. علاوه بر کيفيت زندگي توجه به رفتارهاي پرخطر در نوجوانان ضروري و لازم است.

تجربه هاي شخصي، زيستي و روانشناختي تغييرات گسترده اي را در دوره نوجواني به وجود مي‌آورند و طي اين تغييرات افراد محرك هاي رفتاري و هيجاني جديد و متفاوتي را براي زندگي بزرگسالي خود كشف مي‌كنند، تغييرات زيستي، روانشناختي و محيطي- اجتماعي كه در دوره نوجواني رخ مي‌دهند، ممكن است باعث درگير شدن در رفتارهاي خودتخريب ساز يا مضر براي سلامتي شوند، همين رفتارها تأثير درازمدتي در سلامتي دارند باعث افزايش خطر مرگ و مير زودهنگام مي شوند و داراي عواقب روانشناختي و اجتماعي هستند (گونزالس و فيلد[5]، 1994). الگوهاي رفتاري مهم كه مي‌توانند بر سراسر زندگي فرد تأثير بگذارند، مانند مصرف مواد و الگوهاي رفتار نادرست جنسي از اين دوره آغاز مي‌شوند (جانپابلو و استفان[6]،2004). در نوجواني فرد جايگاه خويش را در خانواده، دوستان و جامعه تعيين مي‌كند. عوامل اجتماعي، خانوادگي و اقتصادي نقش مهمي در سوگيري رفتاري افراد به عهده دارند. اغلب نوجوانان با خانواده، جامعه و بستگان دچار چالش هستند و ممكن است فشار اين مشكلات نوجوان را در مرحله تصميم گيري به سمت رفتارهاي پرخطر بكشاند. جامعه امروز، نوجوانان و خانواده را با نيازهاي فراواني رو به رو مي‌كند. در دوره نوجواني افراد تجربه آموزي نموده و از اين رو با خطرهاي گوناگوني رو به رو مي‌شوند. در اين مرحله نوجوان از خانواده به سوي جامعه كشيده مي‌شود. و در راستاي به دست آوردن جايگاه اجتماعي مي‌كوشد. (باريکاني،1387) تغييرات ناگهاني و گسترده اي كه در تمامي جنبه هاي زندگي نوجوان ايجاد مي‌شود، مرحله اي بحراني را ايجاد مي‌كند، كه طبعاً مشكلات و ناسازگاري هايي را به همراه خواهد داشت، بنابراين با توجه به اهميت اين دوران، شناخت اصولي و علمي اين مرحله، براي پيشگيري از نابهنجاريها و مشكلات ناشي از آن از طريق ارائه اطلاعات و آگاهيهاي لازم به نوجوانان و كسب مهارت هاي لازم براي مقابله با مشكلات ناشي از اين تغييرات، امري بسيار مهم و حساس تلقي مي‌شود (نوري قاسم آبادي و محمدخاني،1377).

2-1 بيان مسأله

امروزه دانش­آموزان به دليل نقش مهمي­ كه درآينده اداره ­ي­ كشور به عهده خواهند داشت، يكي از قشرهاي مهم جامعه به حساب مي‌آيند و اهميت اين نقش در ­اين ­است ­كه دانش­آموزان­ مديران اصلي در اداره­ي آينده­ كشور و پيشگامان ساير اقشار جامعه در سير به سمت كمال و اهداف كشور مي­باشند. از سوي ديگر بخشي از دانش آموزان در آينده عهده دار آموزش و پرورش نسل هاي بعد از خود خواهند بود و از اين طريق به طور غير مستقيم در كمال نسل هاي بعدي جامعه نيز دخالت دارند (آزاد[7]، 2003). با توجه به اين كه دانش آموزان از اقشار برگزيده و آينده ساز كشور هستند كه مسلماً كيفيت زندگي آنها در يادگيري و موفقيت تحصيلي آنان تأثيرگذار خواهد بود ( اسفندياري،1999)، بنابراين شناخت عواملي كه بتواند كيفيت زندگي اين قشر را افزايش دهد مهم تلقي شده و بايد مورد رسيدگي قرار بگيرد.

يكي از سازه­هاي مهم در حوزه روانشناسي سلامت، تاب آوري است كه جايگاه ويژه اي در حوزه هاي روانشناسي مثبت نگر، روانشناسي خانواده و بهداشت رواني دارد. كانر و ديويدسون[8] (2003) تاب آوري را توانمندي فرد در برقراري تعادل زيستي- رواني در شرايط خطرناك بيان مي­كنند. آنها تاب­آوري را تنها پايداري در برابر شرايط تهديدكننده قلمداد نمي­كنند، بلكه شركت فعال فرد در محيط را مهم مي‌دانند. امروزه تاب آوري در حوزه­هاي بهداشت رواني و روانشناسي تحول، جايگاه ويژه اي براي خود كسب كرده است و بيشتر از دو دهه است­كه به عنوان يك سازه مهم در تئوري­ها و پژوهش­هاي بهزيستي مطرح است ( آبراهام وگريف كارلا[9]،2008). كامپفر[10] (1996) معتقد است كه تاب آوري نقش مهمي در بازگشت  به­ تعادل اوليه يا رسيدن به تعادل سطح بالاتر دارد و از اين رو، سازگاري مثبت و موفق را در زندگي فراهم مي­كند، در عين حال كامپفر به اين نكته اشاره مي‌نمايد­ كه سازگاري مثبت با زندگي، هم مي­تواند پيامد تاب آوري به شمار رود و هم به عنوان پيشايند، سطح بالاتري از تاب آوري را سبب شود. وي اين مسأله را ناشي از پيچيدگي تعريف و نگاه فرايندي به تاب آوري مي‌داند. تاب آوري اشاره بر فرايندي پويا دارد­ كه انسانها در زمان مواجهه با شرايط ناگوار يا ضربه هاي روحي به صورت رفتار انطباقي مثبت از خود نشان مي­دهند ( لوتار، چيچتي و بيكر[11]، 2000). برخي ويژگي‌ها به صورت بالقوه در افراد به وديعه گذاشته شده است. اما ظهور و اعتلاي آنها مستلزم شناخت دقيق­تر، پرورش و بكارگيري است. تاب آوري به قابليت تطابق انسان در مواجهه با بلايا يا فشارهاي جانكاه، غلبه يافتن و حتي تقويت شدن بوسيله آن تجارب اطلاق مي‌شود. اين خصيصه با توانايي دروني شخص و مهارت هاي اجتماعي و تعامل با محيط حمايت مي‌شود، توسعه مي‌يابد و به عنوان يك ويژگي مثبت متبلور مي‌شود ( دينر، لوكاس، شيمك و هليول[12]،2009). از نظر ماسن و كوهورنن[13] (2001) افراد مي‌توانند تحت آموزش قرار بگيرند تا ظرفيت تاب آوري خود را به وسيله آموختن برخي مهارتها افزايش دهند و مي‌توان عكس العمل افراد در مقابل استرس، رويدادهاي ناخوشايند و دشواريها را تغيير داد، به طوري كه بتوانند بر مشكلات منفي محيطي غلبه كنند. با توجه به اين كه تاب آوري به عنوان يك مفهوم دوبعدي يعني اهميت ناگواري و سازگاري مثبت در نظر گرفته مي‌شود، تاب آوري مي­تواند بر روي كيفيت زندگي و ابعاد آن تأثيرگذار باشد (لوتار[14]،2006، به نقل از ميکاييلي، مختارپورحبشي، ميسمي، 1391 ). در دنياي امروز ارتقاي كيفيت زندگي از اهميت زندگي ويژه اي برخوردار است كه در واقع منظور از كيفيت زندگي فاصله بين انتظارات و تجربيات افراد از آن مي‌باشد (نصيري، مختاري، مشاف،2003). كيفيت زندگي يك مفهوم ذهني و چند بعدي است كه در سال هاي اخير مورد توجه محققان و دانشمندان علوم انساني قرار­گرفته است. در­اواسط قرن بيستم، با توسعه ي اقتصادي اجتماعي فرهنگي­كشورها و پيشرفت علوم و تكنولوژي، انسانها تدريجاً از رفاه بالاتر برخوردار شدند و خواستار كيفيت زندگي بيشتر شدند. به همين دليل كيفيت زندگي در قرن بيستم مورد توجه زيادي قرار گرفته است )رباني خراساني و كياپور، 1386). كيفيت زندگي ارزيابي مثبت و منفي فرد از خصوصيات زندگي و نيز ميزان رضايت كلي فرد از زندگي خود تعريف شده است­ (سينتيا، هايندز[15]،1998). ايسنك[16] (1998) معتقد است كه اين مفهوم ديدگاه فرد را درباره تفاوت درك شده، بين آنچه بايد باشد و آنچه هست نشان مي­دهد. سه بعد مهم اين مفهوم شامل نظر فرد درباره سلامت كلي خود، رضايت از ابعاد جسمي، رواني، اجتماعي، اقتصادي زندگي و نيز زيرمجموعه­هاي اين ابعاد است ­(گرانت و ريورا [17]،1998). كيفيت زندگي در حقيقت چكيده اي است از كل اهداف مراقبت هاي بهداشتي كه ميزان تأثير سلامتي بر زندگي فرد را ارزيابي مي­كند (گوت و هنكليف[18]،2003).

با توجه به جوان بودن جمعيت ايران، حجم وسيعي از مسائل، دشواريها و چالش­هاي جامعه به مسائل نوجوانان و جوانان اختصاص يافته و مسأله سلامت اجتماعي و رواني آنان، از اولويت هاي اصلي كشور محسوب مي‌شود. در سال هاي اخير شيوع رفتارهاي پرخطر در بين نوجوانان و جوانان در ايران به يك مسأله اجنماعي تبديل شده است و نگراني هاي عميقي را در سطوح مختلف مديريتي، دانشگاهي و عمومي جامعه به وجود آورده است. (محمدي، محمد، فراهاني، عليخواني، زارعی، تهراني و همکاران، 2006) رفتارهاي پرخطر عبارتند از رفتارهايي كه اثرات نامطلوبي بر رشد همه جانبه و سلامتي افراد دارد كه مي‌تواند مانع موفقيت‌ها و رشد گردد، اين رفتارها مي‌توانند منجر به صدمات فيزيكي شده و يا رفتارهايي كه اثرات منفي فزاينده (مانند سوءمصرف مواد) دارند را شامل گردد. رفتارهاي پرخطر مي­تواند با ايجاد وقفه در رشد يا ايجاد مانع براي تجربيات شاخص گروه همسالان، اثرات نامطلوبي روي افراد برجا گذارد (گازمن[19]،2007). مفهوم گسترده رفتار پرخطر، سلسله اي از رفتارها را در بر مي­گيرد كه نه تنها براي فرد درگير در اين رفتار و افراد مهم زندگي وي زيان هاي جدي به بار مي­آورد، بلكه باعث صدمه غيرعمدي به افراد بي گناه ديگر نيز مي‌شود. رايج ترين رفتارهاي پرخطر عبارتند از: مصرف زياد مشروبات، سوءمصرف مواد، آميزش جنسي ناايمن (بوير[20]،2006)، خشونت (حيدري، شوهي زاده، كبيري، فرخ شاد،1390). زنان به ميزان زيادي تحت تأثير رفتارهاي پرخطر هستند. بسياري از اين رفتارها مانند سيگاركشيدن، مصرف دارو و خشونت در مردان هم وجود دارد، اما اثر آن روي زنان بيشتر است، زيرا در معرض خطر بيشتري قرار دارند و اين رفتارها پيامدهاي خاص را روي سلامتي و بهداشت آنان بجا مي­گذارند ( ساريجيني، رايان، لي و پترسن[21]،1999). و رفتارهاي پرخطري از جمله مصرف زياد الكل، مصرف غيرقانوني دارو و رفتار جنسي ناايمن مي‌تواند به ميزان بالاي بيماري و مرگ و مير در ميان دانش­آموزان منجر شود ­(ويلسون، جورف[22]،1995) مطالعات نشان داده اند كه اغلب رفتارهاي پرخطر از جمله مصرف سيگار، الكل، مواد و رفتارهاي جنسي ناايمن در سنين قبل از 18 سالگي آغاز مي‌شوند (مرعشيان، 1390). با عنايت به صدمات و خسارات جبران ناپذيري كه هريك از رفتارهاي پرخطر به دنبال دارند و از آنجايي كه اقدامات تغيير رفتار در سطح فردي و اجتماعي طولاني مدت و پرهزينه است، به نظر مي‌رسد پيشگيري بهترين رويكرد براي كاهش رفتارهاي تهديدكننده سلامت در سطح جامعه مي‌باشد. امروزه يكي از مسائلي كه بيش تر به آن توجه مي‌شود، انتقال از ديدگاه هاي خطرنگر به سمت ديدگاه هاي تاب آوري است، يعني به جاي تكيه بر عوامل خطر و سعي در تدارك اقدامات لازم با زير نظر گرفتن افرادپرخطر با تكيه بر عوامل تاب آوري بتوان توان مقابله با مشكلات را در جمعيت پرخطر بالا برد (خداجوادي، آقابخشي، رفيعي، عسگري، بيان معيار و عبدي زرين، 1390) .با توجه به اهميت قشر دانش آموزان و كيفيت زندگي آنها و شيوع رفتارهاي پرخطر در ميان  آنها و صدمات و خسارات جبران ناپذير رفتارهاي پرخطر و بالا بودن هزينه هاي زماني و مالي اقدامات تغيير رفتار در سطح فردي و اجتماعي در اين پژوهش سعي مي‌شود با آموزش مولفه هاي تاب آوري كيفيت زندگي دانش آموزان را بهبود بخشيده و رفتارهاي پرخطر را در ميان اين قشر كاهش دهيم.

3-1 اهميت و ضرورت پژوهش

نوجواني دوره نسبتاً کوتاه و گذرا در فرايند زندگي انسان است. اين دوره براي بسياري از نوجوانان اغلب تجربه‌اي فشارزا همراه با سازگاري مجدد است. نوجواني، به لحاظ تغييرات زيستي- اجتماعي همراه با بلوغ، تغييرات از مدرسه ابتدايي به مدرسه متوسطه و از مدرسه به آموزش‌هاي بعدي و محيط شغلي، نگراني راجع به تعلق و همراهي با فشار همتايان و روابط خانوادگي که اغلب در پس اين انتقالات است، دوره‌اي فشارزا مي‌باشد (استينبرگ[23]،1993). دورۀ نوجواني، همچنين زمان مسئوليت‌هاي جديد، تغيير الگوهاي کنترل بر انتخاب‌هاي شخصي و تغيير شبکه‌هاي ارتباطي نوجوان است. بنابراين اين احتمال وجود دارد که کيفيت زندگي ذهني با سن نوجواني کاهش يابد، زيرا نوجوانان سنين بالاتر، در سال‌هاي آخر مقطع دبيرستان با فشارهاي بيشتر کار مدرسه‌اي يا با عدم امنيت شغلي و شروع يک حرفه مواجه مي‌شوند. به عنوان شاهدي بر اين مدعا، بيش از هر دورۀ سني ديگر، خلق افسرده، يک نابهنجاري کليدي در سير نوجواني بهنجار بوده (گرينبرگر، چن[24]،1996)، و در نتيجه، يک عامل تأثيرگذار مهم بر بهزيستي در اين مرحله از رشد قلمداد مي‌شود تغييرات هورموني ناشي از شروع بلوغ نيز با افزايش خلق افسرده در نوجواني ارتباط دارد (استينبرگ،1993).

امروزه با پيدايش و گسترش روانشناسي سلامت و روانشناسي مثبت[25]، نگرش دربارۀ اختلالات، از چارچوب پزشکي و مدل تک عاملي خارج شده و محققان معتقدند که بهتر است شکل گيري و گسترش اختلال‌هاي رواني را به حساب سبک‌هاي زندگي معيوب و کيفيت نازل زندگي افراد گذاشت و در درمان بايد به دنبال اصلاح و تغيير در کيفيت زندگي و گسترش توانمنديها و ايجاد رضايت از زندگي و بهزيستي در افراد و جوامع بود (سليگمن، سيکسزنت ميهالي[26]،2000).

در اين دوره، تغييرات سريع فيزيكي، ذهني و هيجاني اتفاق مي‌افتد. بسياري از نوجوانان سيگار كشيدن، خوردن الكل، مصرف ماري جوانا و موارد ديگر را تجربه مي‌كنند، از لحاظ جنسي فعال مي‌شوند و درصد كمتري در ديگر كارهاي غيرقانوني درگير مي‌شوند. در حالي كه اخيراً محققان روي جنبه هايي از اين فعاليت هاي نوجوانان متمركز شده اند، ميزان انجام اين رفتارها هنوز باعث نگراني است. براي بسياري از نوجوانان درگيري با اين رفتارها عواقب طولاني مدت كمي دارند اما هزينه آن براي افرادي كه به سيگار، الكل يا مواد معتاد مي‌شوند، آنهايي كه ناخواسته حامله مي‌شوند يا خود را داراي پرونده قضايي مي‌يابند مي‌تواند خيلي وخيم باشد (اوهينبا و گيتلمن[27]، 2002). دوره نوجواني با افزايش احتمال خطر براي شروع مصرف دارو و مواد مخدر همراه است (استنفيلد و كيرستين[28]،2005). بنابراين اين دوره در زمينه ي رفتارهاي مخاطره آميز اهميت فراواني دارد. امروزه شيوع رفتارهاي پرخطر بخصوص در نوجوانان و جوانان به يكي از مهم ترين و گسترده ترين دل نگراني هاي جوامع بشري تبديل شده و عليرغم فعاليت هاي سه دهه گذشته رفتارهاي مخاطره آميز در سطح جهان داراي رشد تصاعدي بوده است.

[1]– Hanstad

[2]– Guyatt, Feeny & Patrick

[3]-Kaplan &Sadock

[4]-Gill &Feinstein

[5]-Gonzales & Field

[6]-Juan- Pablo&Stefan

[7]-Azad

[8]-connor & Davidson

[9]-Abraham&Greeff Karla

[10]-Kumpfer

[11]-Luthar,Cicchetti&Becker

[12]-Diener, Lucas, Schimmack &Helliwell

[13]-Masten &Cohornen

[14]-luthar

[15]-Cynthia&Hinds

[16]-Eysenck

[17]-Grant&Rivera

[18]-Gott&Hinchliff

[19]-Gusman

[20]-Boyer

[21]-Sarigiani, Rayan &Petersen

[22]-Wilson&Jorffe

[23]-Steinberg

[24]-Greenberger& Chen

[25]– positive psychology

[26]-Seligman MEP& Csikszentmihalyi

[27]-Aughinbaugh & Gittleman

[28]-Stansfield & Kirstein

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه اثربخشي آموزش تاب آوري برميزان پرخاشگري و احساس تنهايي دانش آموزان پسر
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي کيفيت زندگي سرپرستان خانوار
 • پايان نامه بررسي رابطه هوش عاطفي و هوش اخلاقي با کيفيت زندگي نقش واسطه اي همدلي
 • پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش گروهي به شيوهي عقلاني- هيجاني– رفتاري بر کاهش بحران هويت و افزايش شادکامي دانش آموزان خوابگاهي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122