پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش مولفه هاي تصميم گيري مجدد بر کاهش خودناتوان سازي تحصيلي و افزايش جرات ورزي دانش آموزان پسر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش مولفه هاي تصميم گيري مجدد بر کاهش خودناتوان سازي تحصيلي و افزايش جرات ورزي دانش آموزان پسر یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 147 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش مولفه هاي تصميم گيري مجدد بر کاهش خودناتوان سازي تحصيلي و افزايش جرات ورزي دانش آموزان پسر بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1مقدمه 2
1-2بیان مساله 5
1-3اهمیت وضرورت پژوهش 7
1-4اهداف پژوهش 8
1-5سؤالات پژوهش 9
1-6فرضیه‏های پژوهش 9
1-7تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1نظریه های مربوط به خودناتوان سازی 14
2-1-1نظریه آدلر 14
2-1-2نظریه موری 15
2-1-3نظریه اسناد 16
2-1-4نظریه خود ارزشی 18
2-1-5نظریه هدف 20
2-2تعریف خودناتوان سازی 21
2-3تعریف خودناتوان سازی تحصیلی 25
2-4زیربنای انگیزیشی خودناتوان سازی 25
2-5-1تعریف مفهومی شک 26
2-5-2 اساس عمومی –خصوصی خودناتوان سازی 27
2-5-3 نقش های خود حمایتی خود ارتقایی 28
2-6خودناتوان سازی و عملکرد تحصیلی 29
2-7خودناتوان سازی و تقلب 29
2-8پیامد های عاطفی خودناتوان سازی 29
2-9 تعریف جرات ورزی 30
2-10جرات ورزی در نظریات روان شناسی 34
2-10-1 نظریه تحلیل تبادلی 34
2-10-2 روان شناسی مثبت نگر 35
2-10-3 روان شناسی وجودی 35
2-10-3 نظریه دلبستگی 36
2-10-4 نظریه رفتارگرا 36
2-11 رفتارهای جرات ورزانه 37
2-11-1رد جرات ورزانه 37
2-11-2 درخواست جرات ورزانه 37
2-11-3 بیان جرات ورزانه 38
2-12 انواع جرات ورزی 39
2-13 مولفه های جرات ورزی 40
2-14کارکردهای جرات ورزی 41
2-15 عوامل موثر بر جرات ورزی 41
2-16 ویژگی های اشخاص جرات ورز 43
2- 17راهبرد تصمیم گیری مجدد(مقدمه) 43
2-18چگونگی شکل گیری راهبرد تصمیم گیری مجدد 44
2-19راهبرد تصمیم گیری مجدد 45
2-20 اصول کلی رویکرد تحلیل تبادلی 46
2-21 الگوی حالات من 47
2-22گشتالت درمانی49
2-23 مفهوم نمایشنامه زندگی50
2-24 تصمیمات52
2-25 تنگناها و تصمیمات مجدد52
2-26 توالی فرآیند تصمیم گیری مجدد53
2-27 اصول کلی رویکرد تصمیم گیری مجدد55
2-27-1 بازدارنده ها55
2-27-2 سایق ها64
2-27-3 قراردادها64
2-27-3-1 قرارداد با مراجعین بی میل و اجباری65
2-27-4 نوازش ها66
2-28 تحقیقات انجام شده در داخل کشور65
2-29 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور72
فصل سوم: روش‏شناسی پژوهش

3-1مقدمه 79
3-2طرح پژوهش 79
3-3روش پژوهش 80
3-4جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری 80
3-5ابزار پژوهش و شیوه نمره گذاری آن 81
3-5-1پرسشنامه خودناتوان سازی 81
3-5-2 پرسشنامه جرات ورزی 81
3-6 روش اجرای پژوهش 82
3-7 خلاصه جلسات پروتکل آموزشی 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‏های پژوهش

4-1مقدمه 87
4-2 یافته های پژوهشی (آمار توصیفی) 87
4-3-فرضیه های پژوهش 90
4-3-1 فرضیه اول 90
4-3-2 فرضیه دوم 94
4-3-3 فرضیه سوم 96
4-3-4 فرضیه چهارم 98

فصل پنجم: بحث و نتیجه‏گیری

5-1مقدمه 101
5-2بحث و نتیجه گیری 101
5-3محدودیت های پژوهش 113
5-4پیشنهادات پژوهشی 311
5-5پیشنهادات کاربردی 113

فهرست منابع

منابع فارسی 114

منابع انگلیسی 121

پیوست‏ها

پروتکل آموزشی 124
پرسشنامه خودناتوان سازی 134
پرسشنامه جرات ورزی 137

منابع فارسی

اسدی، جوانشیر، رضایی، رقیه، ترابی، اسماعیل. (1388). بررسی و مقایسه جرات ورزی. اضطراب و افسردگی فشار روانی در افراد نابینا و بینا. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 93 و 94.

اسلامی، احمد. ربیعی، لیلی. مسعودی، رضا. سلحشوری، رضا. ارزیابی اثریخشی برنامه جرات ورزی بر میزان استرس، اضطراب و افسردگی دانش آموزان دبیرستانی. مجله تحقیقات نظام سلامت، سال هشتم، شماره پنجم، آذر و دی 1391.

اسمعیلی، مریم. اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی به روش شناختی رفتاری گروهی در افزایش عزت نفس و جرات ورزی دختران دارای والد معتاد، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، سال چهارم، شماره شانزدهم، زمستان 1389.

امی ب. هریس. تامس آ، هریس.(1393) ماندن در وضغیت آخر مترجم: اسماعیل فصیحتهران:نشر فرهنگ نشر نو. ویرایش اول، چاپ بیست و دوم

آلبرتی، رابرت، آمونز، مایکل. (1383) روانشناسی ابراز وجود. ترجمه: مهدی قراچه داغی. تهران:  انتشارات علمی. ( تاریخ انتشار به زبان اصلی 1970).

استوارت، یان و جونز، ون (1987)، تحلیل رفتار متقابل، ترجمه: بهمن دادگستر (1386)، تهران: دایره.

استوارت، یان. (1391). تحلیل رفتار متقابل در عمل. (ترجمه نعیمه عطارها). تهران: فراروان. ( تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد).

ابراهیمی قوام، صغری. ابوترابی کاشانی، پریسا. رضاپور­میرصالح، یاسر. تاثیر آموزش مهارت های ابراز در افزایش جرات ورزی و عزت نفس دانش آموزان کم جرات دختر پایه سوم تا پنجم ابتدایی شهر تهران، دو فصلنامه علمی- پژوهشی، دانشگاه شاهد، سال نوزدهم، دوره جدید، شماره 7، پاییز و زمستان 1391

اکبری، ابوالقاسم. (1381) مشکلات نوجوانی و جوانی. تهران: موسسه نشر ساوالان

ابافت، حمیده. (1388). رابطه راهبردهای فراشناختی، خود اثر بخشی و شیوه های فرزند پروری با خود ناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان های اهواز، فصلنامه یافته های نو در روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، شماره 7 تابستان 1387.

ارجمند، فاطمه. (1386). بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس، جرات ورزی و خودکارآمدی فرزندان آن ها در بین دانش آموزان دختر دبیرستان های منطقه 7 آموزش و پرورش. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

بوستان، افسانه. (1386). بررسی مقایسه ای اثربخشی زوج درمانی گروهی با آموزش رویکرد تصمیم گیری مجدد و روایت درمانی بر افزایش رضایت زناشویی. پایان نامه دکتری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.

بهمنی، ناهید. (1389). اثربخشی مشاوره شغلی به سبک تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری شغلی کارکنان شرکت نفت اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

بیابانگرد،اسماعیل. (1384) روان شناسی رشد،تهران.رشد

پیرساقی، فهیمه. (1391). بررسی اثربخشی آموزش خود متمایز سازی بر جرات ورزی، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

پروچسکا، جیمز و نورکراس، جان (1389). نظریه های روان درمانی ( نظام های روان درمانی). ترجمه: یحیی، سید محمدی، تهران: نشر روان ( تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2007)

ترصفی، مهدیه. (1391). اثربخشی آموزش مولفه های رویکرد تصمیم گیری مجدد بر افزایش تاب آوری دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

تولیتی،زهرا سادات،(1390) تبین رابطه خودناتوان سازی تحصیلی با عزت نفس در دانشجویان دانشگاه های تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

جوادی، بهناز، حسینیان، سیمین، شفیع آبادی، عبداله، (1388). اثربخشی تحلیل ارتباط محاوره ای به مادران بر بهبود عملکرد خانواده آنان. نشریه خانواده پژوهی. 20.

جونز، ون و استوارت، یان. (1386) تحلیل رفتار متقابل. ترجمه: بهمن دادگستر. تهران: دایره ( تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1987)

جیمز، موریل و ساوری، لوییس (1382). خویشتن جدید. ترجمه: بهمن دادگستر. تهران: روشندلان. ( تاریخ انتشار به زبان اصلی 1975 ).

حیدری، محمود، خداپناهی، محمد کریم، دهقانی، محسن. (1388). بررسی ویژگی های روانسجی مقیاس خودناتوان سازی. تحقیقات علوم رفتاری. 7 (2) 106-97.

حیدری، محمود، دهقانی، محسن، خداپناهی، محمد کریم، (1391). بررسی تاثیر شیوه فرزندپروری ادراک شده و جنس بر خودناتوان سازی. فصلنامه خانواده پژوهی. 5 (18). 137-125.

دهقانی مفرد، زهره. (1391). مقایسه ی خودناتوان سازی تحصیلی و انگیزش پیشرفت در بین دانشجویان با اضطراب امتحان بالا و پایین. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

ذبیح اللهی، کاظم. غلامعلی لواسانی، مسعود. اژه ای، جواد. (1391). رابطه سبک های فرزند پروری ادراک شده و هوش هیجانی با خود ناتوان سازی. مجله روان شناسی 64. 16 (4) سال شانزدهم. شماره 4. 354-339.

ذبیح اللهی، کاظم، یزدانی روزنه، جواد، غلامعلی لواسانی، مسعود (1391). خودکارآمدی تحصیلی و خودناتوان سازی در دانش آموزان دبیرستانی. روان شناسی تحولی: روان شناسی ایرانی، 9 (34). 212-203.

ربیعی، لیلی. مسعودی، رضا. مقدسی، جعفر. اسماعیلی، صفرعلی. خیری، فریدون. حکیم، اشرف السادات. شناخت اثربخشی برنامه جرات ورزی مدرسه محور بر مهارت های خودتصمیم گیری و خودحمایتی دانش آموزان دبیرستانی، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شماره 11، فروردین و اردیبهشت 92، 22-11

رحیمی، جعفر، حقیقی، جمال، مهرابی زاده، هنرمند، مهناز، بلشیده. کیومرث. (1385). بررسی                      تاثیر آموزش جرات ورزی بر مهارت های اجتماعی، اضطراب اجتماعی و ابراز وجود .

رئیسی، فاطمه، هاشمی شیخ شبانی، فاتحی زاده، مریم. (1383). رابطه خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان با اهداف تسلط، عملکرد گرا و عملکرد گریز دانش آموز، والدین، معلم و کلاس. تازه های علوم شناختی، سال 6، شماره 3و 4. 93-101.

رئیسی، سید جمال، (1390). بررسی اثربخشی آموزش مولفه های رویکرد تصمیم گیری مجدد بر افزایش سازگاری و انصراف از جدایی زنان متقاضی طلاق، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

شفیع آبادی، عبدالله و ناصری، غلامرضا، (1386)، نظریه های مشاوره و رواندرمانی، تهران: نشر دانشگاهی.

شهیدی، ریحانه. (1392) اثر بخشی گشتالت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش جرات ورزی و کاهش افسردگی دانش آموزان دختر. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

شکر کن حسین،هاشمی شیخ شبانی ، سید اسماعیل ،نجاریان ، بهمن ،(1384). بررسی رابطه برخی پیشایند های مهم و مربوط به خود ناتوان سازی تحصیلی و رابطه ان به پیامد های برگزیده در دانش اموزان پسر سال اول دبیرستان های اهواز . مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ، 3،12، 3، 100-77.

عالیپور بیرگانی، مکتبی، غلامحسین، شهنی ییلاق، منیجه و مفرد نژاد، ناهید. (1390). رابطه ویژگی های شخصیتی با خودناتوان سازی تحصیلی و مقایسه شیوه های فرزند پروری از لحاظ متغیر اخیر در دانش آموزان سال سوم دبیرستانی. مجله دستاوردهای روان شناختی دانشگاه شهید چمران اهواز: دوره ی چهارم. سال 18-3، شماره 2، 154-135.

فاتحی زاده، مریم. رئیسی، فاطمه. امامی، طاهره. جزایری، رضوان السادات. رابطه بین خودناتوان سازی تحصیلی و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دختر و پسر شهر اصفهان. فصلنامه روان شناسی کاربردی، تابستان 1387، 503-491

فایده، فهیمه. (1388). اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد تصمیم گیری مجدد بر افزایش خودپنداره دانش آموزان دختر دوره دبیرستان در شهر بیرجند، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

فیروزبخت، مهرداد. (1384). اریک برن، بنیان گذار تحلیل رفتار متقابل. تهران: دایره

کوری، جرالد. (2001)، هنر مشاوره تلفیقی، ترجمه: احمد اعتمادی و ژانت هاشمی آذر (1385). تهران: فراروان.

کوری، جرالد و ماریان (2001) گروه درمانی. ترجمه: سیف الله بهاری و دیگران. (1386). تهران: روان.

محمدی، محسن. (1389). اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه گشتالت درمانی بر کاهش پرخاشگری در دانش آموزان پسر دبیرستان های شهر قدس. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

محمودی عالی، قهرمان. عظیمی، حمیده. ضرغامی، مهران. (1383). مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان. سال ششم، شماره چهارم. پاییز و زمستان.

مردانی حموله، مرجان. حیدری، هایده. تاثیر ابراز وجود بر میزان افسردگی بعد از زایمان، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سال هشتم، شماره 4، زمستان 1389.

مهرابی زاده هنرمند،مهناز. تقوی، سیده فرخنده. عطاری، یوسف علی. تاثیر آموزش جرات ورزی بر مهارت های اجتماعی، اضطراب اجتماعی، و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر، مجله علوم رفتاری، دوره 3، شماره 1،بهار 1388،ص 64-59

مومنی، مریم، (1386). اثر بخشی درمان گروهی مادران با رویکرد تحلیل رفتار متقابل برن بر بهبود رابطه ولی فرزندی دانش آموزان دختر متوسطه شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تحقیقات.

محمدی، شاهرخ، (1384). مشاوره گروهی با تاکید بر رویکرد تحلیل ارتباط محاوره ای بر اضطراب دانش آموزان دبیرستان های پسرانه سنندج. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

منینگر، جات. (1384). موفقیت با تحلیل رفتار متقابل. ترجمه: فیروز بخت، مهرداد. تهران: رسا (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1994)

میکائیلی، نیلوفر، افروز، غلامعلی و قلی زاده، لیلا. (1391). ارتباط خودپنداره و فرسودگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان.  مجله روانشناسی مدرسه. 4، 1، 90- 103.

نوابی نژاد،شکوه. (1387 ) گشتالت درمانی. نشر: فراروان، ویرایش اول، چاپ اول

نیکنام، ماندانا، حسینیان، سیمین، یزدی، سیده منور. (1389). رابطه باور های کمال گرایانه و رفتارهای خودنلتوان سازی در دانشجویان. مجله علوم رفتاری. 4 (2). 108-103

نیکنام، ماندانا. (1388). ارتباط و مقایسه باورهای کمال گرایانه و رفتارهای خودناتوان ساز در دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا.

هارجی. ا، ساندرز، ک، دیکسون، د. (1384). مهارت های اجتماعی در ارتباطات میان فردی.( ترجمه مهرداد فیروز بخت و خشایار بیگی). تهران: رشد. (تاریخ انتشار به زبان اصلی: 1993).

هی، جولی. (1385). من خوب نیستم! تو خوبی؟ روانشناسی موفقیت در کار. پروین عظیمی (قاسم زاده). تهران: دنیای نو. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1994).

هی، جولی. (1386). روانشناسی موفقیت در کار. ترجمه مینو پرنیانی. تهران: رشد. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1994).

یوسفی، ناصر. شیربیگی، ناصر. صالحی، صالح. بررسی تحلیل عاملی و ساختاری نگرش یه پژوهش و رابطه آن با خودناتوان سازی و خود اثر بخشی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد. فصلنامه اندازه گیری تربیتی،شماره 9، سال سوم، پاییز 91.

یوسفی، علیرضا، کریمی، فریبا. (1390) بررسی الگوی ارتباطی مدیران دبیرستان های شهر اصفهان بر اساس نظریه تحلیل رفتار متقابل. مجله دانش و پژوهش، 5، 3.

منابع انگلیسی

Alberti R. E. & Emmons M. L(1975). Your Perfect Right: A Guide to Assertive … , Don’t Say Yes When You Want to Say No .New York.

Allen, J. R (2011). Experienced self as a developmental line and It`s us inransactional work. Transactional Analysis Journal, 41, 1, 58-68

Berglas, s., & Jones, E. E. (1978) drug choice as aself-handicapping strategy respons to noncontingent success. Journal of personality and social psychology, 36, 405-417.

Campus. L. p. (2010). Beyond script Destiny; Chance and circumstance in the life course. Transactional Analysis journal, 40, 3-4. 278-287.

Chapman, A. (2007). Eric Bern`s transactional analaysis, Eric berne. Theory examples articles, diagrams, parent. Adult, chilavilable: http//businessball.com/Transaction al analysis. HTML

چکیده

      هدف: هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مولفه های رویکرد تصمیم گیری مجدد بر کاهش خودناتوان سازی و افزایش جرات ورزی دانش آموزان بوده است. روش این پژوهش از نوع پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بوده است. جامعه پژوهش عبارتند از کلیه دانش آموزان پسر سال سوم هنرستان منطقه 9 آموزش و پرورش شهر تهران که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بوده اند. از میان مدارس پسرانه دروه هنرستان منطقه 9 آموزش و پرورش شهر تهران از طریق نمونه گیری خوشه ای یک مدرسه انتخاب و پس از اجرای پرسشنامه خودناتوان سازی و جرات ورزی بر روی کلیه دانش آموزان سال سوم، دو کلاس که بیشترین نمره را در خودناتوان سازی و کمترین نمره را در جرات ورزی کسب کردند، به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. مولفه های رویکرد تصمیم گیری مجدد در مورد گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد.

     نتیجه: برای تحلیل آماری داده های پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل نشان داد که بین گروه های مورد مطالعه تفاوت معنی داری وجود دارد و فرضیه پژوهش تائید می گردد. (p<0/001)

     یافته ها: آموزش مولفه های تصمیم گیری مجدد بر کاهش خودناتوان سازی و افزایش جرات ورزی موثر است.

     کلید واژه: خودناتوان سازی، جرات ورزی، تصمیم گیری مجدد، تحلیل رفتار متقابل، گشتالت درمانی

مقدمه و بیان مسئله

پس از پایان­یافتن دوره کودکی، فرد وارد مرحله­ای می­شود که شرایط آن با شرایط دوره قبل کاملاً متفاوت است. این دوره به نوجوانی معروف است (اکبری 1381). در فرهنگ و بستر انتقال از مرحله کودکی را به مرحله­ی بالندگی در دوره­ای تدریجی از جریان­­زندگی، نوجوانی می­گویند که با تحول عمیق در جسم و روان و قدرت تجسم و تخیل زیاد همراه­است. دوره نوجوانی تقریباً از 12سالگی شروع می­شود و تا آخر دهه­ی دوّم زندگی انسان ادامه می­یابد. در نوشته­های پاپیروس مصری حدود 4000 سال پیش، نسبت به وضع نوجوانان اظهار نگرانی شده­است و نیز در قدیمی­ترین مطالعاتی که در زمینه نوجوانی به عمل آمده­است، فلاسفه بزرگ یونان، جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده­است. (شرفی،1383)

دوران نوجوانی از ادوار پراهمّیت در فرآیند رشدفردی و اجتماعی محسوب می­شود. قدم­گذاردن به این دوره معمولاً با بلوغ آغاز می­شود شکوفایی غریزه جنسی، تثبیت و تحکیم علایق و منافع شغلی و اجتماعی، میل به آزادی و استقلال از ویژگی­های مهم این دوره است. از یک سوء فشار غرایز و میل به تبعیت از ارزش­های نوجوانی، و فشارهای گروهی میل به ابراز وجود، پی­ریزی زندگی مستقل او را در یک بحران فکری و یک آشفتگی روانی قرار می­دهد. (فروع­الدین و همکاران ،1382)

یکی از عواملی که بر پیشرفت و وضعیت تحصیلی دانشجویان تأثیر دارد استفاده از راهبرد خودناتوان­سازی است. خاستگاه خودناتوان­سازی را باید در نظریّه­های شخصیت و به­ویژه در دیدگاه روان­کاوی جست­وجو کرد. موری[1](1983) معتقداست هر فردی نیازدارد که در برابر انتقاد و سرزنش، حمله و هجوم به دفاع از خود پرداخته و یا با دلیل­تراشی به توجیه آن بپردازد. آدلر[2] (1907) نیز براین باور است که هرانسانی با ظرفی بالقوه به دنیا می­آید که گاه آن نقص را برای خودداری از انجام کارهای دشوار یا توجیه شکست بهانه می­کند و از این طریق به بهانه­تراشی می­پردازد.

پس از این پژوهشگران بسیاری از نیازها و انگیزه­های انسان را به بوته­ی آزمایش گذاشتند و بدین وسیله نظریه­های جدیدی مطرح شد، یکی از این نظریه­ها نظریه اسناد می­باشد. مطابق با این نظریه افراد تلاش می­کنند که در مواجه با دیگران، شکست را به عوامل بیرونی مانند شانس و دشواری تکلیف و موفقیت را به عوامل درونی مانند استعداد و توانایی نسبت­دهند. (هایدر[3] ،1958)

بعد از آن دو پژوهشگر به نام­های برگلاس و جونز[4](1978) متوجه شدند برخی مواقع افراد به جای اینکه پس از دریافت بازخورد عملکرد به توجیه آن بپردازند، از پیش راهبردهایی را به کار می­گیرند تا با توجه به آن شکست احتمالی بعدی را توجیه نمایند. آن­ها این راهبردها را راهبردهای خودناتوان­سازی نام نهادند، چرا که استفاده از آن­ها به تضعیف عملکرد می­انجامد.

راهبردهای خودناتوان­سازی، دسته­ای از شرایط پیشایندی هستند که افراد فراهم می­سازند، به این امید که جانشین عواملی شوند که در آینده ممکن­است شایستگی آن­ها را مورد تردید قراردهند.

اخیراً پژوهش پیرامون خودناتوان­سازی به حیطه­ی آموزشگاهی نیز وارد شده­است. به نظر می­رسد که برخی از دانشجویان و دانش آموزان عالماً و عامداً تلاش نمی­کنند، مطالعه خود را به آخرین لحظه موکول می­کنند، شب قبل از امتحان را به بطالت می­گذرانند و یا از دیگر راهبردهای خودناتوان­سازی استفاده می­کنند تا از تلویحات منفی شکست احتمالی بکاهند. (شکر کن، 1384)

استفاده از راهبردهای خودناتوان­سازی با سن دانش­آموز درارتباط است، چرا که برای استفاده هدفمند از این راهبرد باید سنی برسد که قابلیت شناختی لازم برای تشخیص بین تلاش و توانایی را کسب­کنند، که معمولاً کودکان از سنین نوجوانی به بعد به این باور می­رسند که عملکرد خوب بدون تلاش، یا با تلاش اندک نشانه­ای از توانایی بالاست، و یا بالعکس، شکست به دنبال تلاش زیاد نشانه فقدان توانایی است (نیکولز و میلر[5] 1984). خودناتوان­سازی از قبل در مورد وضعیت­هایی استفاده می­شود که احتمال موفقیت در آن کم­باشد.

یکی از مهارت­های اجتماعی که در روان­شناسی نوین به ویژه روان­شناسی سلامت تأکید زیادی بر آن صورت می­گیرد، جرأت­ورزی است که از بنیان­های دستیابی به رفتار سالم فرض می­شود (شعبانی پور 1386)

مبحث ابراز وجود سابقه­ای طولانی در رفتاردرمانی دارد و سرآغاز آن به کارهای سالتر [6](1949) و ولپه[7](1975) باز می­گردد. اینان متوجه شدند برخی از انسان­ها نمی­توانند حق خود را بگیرند، در نتیجه این دو محقق کوشش کردند مهارت ابراز وجود را به آن­ها بیاموزند.

جرأت­ورزی شامل احقاق حقوق خود، ابراز افکار و عقاید و احساسات خود به شیوه­ای مناسب و مستقیم و صادقانه است، به گونه­ای که حقوق دیگران را از بین نبریم و همچنین رفتاری است که شخص را قادر می­سازد تا به نفع خود عمل­کند، بی­هیچ­گونه اضطرابی رفتاری متکّی به خود داشته­باشد، احساسات واقعی خود را صادقانه ابرازکند و با توجه به حقوق دیگران، حق خود را به دست­آورد. (هارجی،2005)

به اعتقاد ولپه (1982) جرأت­مندی عبارت از بیان مناسب و صحیح هرنوع هیجانی به غیر از اضطراب نسبت به فرد دیگری است. وجود چنین رفتاری در فرد سبب می­شود که احساسات و هیجانات خود را در برابر رفتار دیگران که می­تواند طیف وسیعی از تحقیر تا تحریک را همراه داشته­باشد بدون ترس و به شکلی صحیح ابراز دارد.

آلبوتی و آمونس (1975)رفتار جرأت­مندانه را ایستادگی در حفظ شأن انسانی و نفوذ می­دانند و به این طریق میان این مفهوم با رفتار پرخاشگرانه مرز قاطعی می­کشند.

بی شک حوزه درمان آلام بشری یکی از چالش انگیزترین عرصه­های تخصصی است و روان درمانی نیز به واسطه ارتباط مستقیمی که با سلامت جسمانی و روانی دارد، در زمره مهم­ترین آن­ها به شمار می­آید. حوزه (روان­درمانی) از قدمتی به فراخنای خلقت آدمی و عمری به جوانی رشته­های روان­پزشکی و روان­شناسی برخوردار است. (کوری[8] 2001، ترجمه بهاری و دیگران، 1386)

اوّلین­بار که نظریه تحلیل تبادلی ارائه و به عموم عرضه گردید در سال 1975 و در یک کنفراس حرفه­ای در شهر لس­آنجلس بود. برن در سال 1961 کتاب تحلیل تبادلی در روان­درمانی را منتشر کرد و در آن رئوس اصلی دیدگاه خود را شرح داد. پیروان او مطالب دیگر به آن اضافه­کردند و کنش عملی آن را تصحیح­نمودند. در تحلیل تبادلی نقش محیط و ارتباط اجتماعی از اهمّیت فراوانی برخوردار است. با این حال نهایتاً افراد مسئول زندگی و رفتار خود هستند و فرد باید این مسئولیّت را پذیرا ­باشد و به نقش خود در زندگی بیش از هرعامل دیگری توجه­نماید. (فیروز بخت، 1386)

درمان شیوه تصمیم­گیری مجدد[9]بر اساس مفاهیمی چون احکام، تصمیم­های اولّیه و تصمیم­های جدید استوار است. درمان تصمیم­گیری مجدد شکلی از تحلیل تبادلی است که برای درک نحوه گسترش یادگیری دوران کودکی به بزرگسالی، چارچوب مفیدی ارائه می­کند. این رویکرد بر این فرض استوار است که بزرگسالان بر اساس فرض­های گذشته که زمانی برای ارضای نیازهای حیاتی آن­ها مناسب بود امّا دیگر ارزشمند نیست، تصمیم­گیری می­کنند. این رویکرد بر ظرفیت تغییردادن تصمیم­های اولّیه تأکید می­کند و به سوی افزایش آگاهی فرد، با هدف تواناساختن مراجعان برای تغییردادن دوره زندگی­شان جهت­گیری شده­است. در درمان تصمیم­گیری مجدد، مراجعان می­آموزند که چگونه قواعدی که در کودکی دریافت و ترکیب کرده­اند، اعمال آن­ها را تحت تأثیر قرار می­دهد. (کوری 2001، ترجمه اعتمادی و هاشمی اذر،1385)

گلدینگ[10]1978)) خاطر نشان می­سازد که تصمیم­های اولّیه نه بر اساس یک وضعیت فکری بلکه بر اساس یک وضعیت احساسی گرفته شده­است. بنابراین، برای خروج از پیش­نویس باید با آن احساس­های کودک که در زمان تصمیم اولّیه تجربه کرده­است، دوباره تماس حاصل­کند، با بیان احساس­ها آن وضعیت را خاتمه بخشند و تصمیم اولّیه را با یک تصمیم مجدد مناسب و نو عوض­کند. این کار را می­توان از طریق تخیّل و تصوّر یا رؤیاپردازی انجام­داد و یا کار برروی صحنه اولّیه که در آن مراجع به گذشته برمی­گردد تا یک صحنه  اولّیه آسیب­رسان را به یادآورد و آن را دوباره تجربه­کند. (استوارت و جونز[11]،1987، ترجمه داد گستر، 1386)

اهمّیت و ضرورت پژوهش

نوجوانی دوره پیچیده­ای از رشد انسان است که دامنه آن از 12 تا 18سالگی امتداد دارد. در واقع، صرف نظر از دوره نوزادی در هیچ دوره­ای از زندگی تغییراتی به اندازه دوره نوجوانی در فرد روی نمی­دهد. نوجوان با دگرگونی­های مهمّی مواجه شده و باید نقش­های تازه در محیط اجتماعی سازگار شود.  تجربه نوجوانی ممکن است با استرس و فشار همراه باشد. در این سن، نوجوانان دلبسته تجربه­های خود شده و فاقد یک دیدگاه باز هستند و ممکن است تعارضات و ناکامی­هایی را تجربه کنند که به جای آنکه نشان­دهند پاسخ­های بهنجار نوجوان نسبت به رشد باشد، از آشفتگی­های روانی حکایت­کند. (بیابانگرد،1384) برای رویارویی با این مشکلات، دستیابی به توانمندی­ها و مهارت­هایی ضروری است. از جمله این توانمندی­ها بهره­مندی فرد از جرأت­ورزی است.

از آنجا که استفاده از راهبردهای خودناتوان­سازی تحصیلی، یکی از موانع مهم پیشرفت دانش­آموزان است و مدرسه از جمله مکان­هایی است که دانش­آموزان سال­های مدیدی از زندگی خود را در آن حضور دارند و بعد از پایان­یافتن تحصیل در مدرسه به دوران جدیدی از زندگی ( دانشگاه، کار، ازدواج) وارد می­شوند، که در آنجا با چالش­ها و موقعیّت­های استرس­زای بیشتری روبرو می­شوند که باید منطقی و آرام و بادرایت بدون آنکه تسلیم شوند، چاره­اندیشی کنند. همچنین راهکارهایی را به دانش­آموزانی که با پیام­های منفی والدینی که از کودکی با خود حمل­کرده­اند و اکنون با آن­ها زندگی می­کنند ارائه دهد تا بتوانند به افرادی تبدیل­شوند که تصمیمات جدیدی را اخذکنند تا در نهایت بتوانند به انسان­های مفید و سازنده در زندگی خود و جامعه تبدیل­شوند. از این­رو پژوهشگر درصدد است با آموزش مهارت­های تصمیم­گیری مجدد به کاهش خودناتوان­سازی تحصیلی برای کمک به پیشرفت تحصیلی و افزایش مهارت جرأت­ورزی برای مقابله با استرس­های دوره نوجوانی کمک­کند.

اهداف پژوهش

-بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد بر کاهش خودناتوان­سازی تحصیلی و افزایش جرأت­ورزی دانش­آموزان پسر سال سوم هنرستان.

– بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد بر کاهش نمره ابعاد خودناتوان­سازی تحصیلی دانش­آموزان پسر سال سوم هنرستان.

– بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد بر کاهش نمره کل خودناتوان­سازی تحصیلی دانش­آموزان پسر سال سوم هنرستان.

– بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه­­های تصمیم­گیری مجدد بر افزایش نمره جرأت­ورزی دانش­آموزان پسر  سال سوم هنرستان.

-بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد بر کاهش خودناتوان­سازی بیشتر است و یا افزایش جرأت­ورزی.

سوأل­های پژوهش

-آیا آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد بر کاهش خودناتوان­سازی تحصیلی و افزایش جرأت­ورزی دانش­آموزان پسر سال سوم هنرستان مؤثر است؟

– آیا آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد بر کاهش نمره کل خودناتوان­سازی تحصیلی دانش­آموزان پسر سال سوم هنرستان مؤثر است؟

– آیا آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد بر کاهش نمره ابعاد خودناتوان­سازی تحصیلی دانش اموزان پسر سال سوم هنرستان مؤثر است؟

– آیا آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد بر افزایش جرأت­ورزی دانش اموزان پسرسال سوم هنرستان مؤثر است؟

– آیا آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد بر کاهش خودناتوان­سازی تاثیر بیشتری دارد و یا افزایش جرأت­ورزی ؟

فرضیه­های پژوهش

– آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد موجب کاهش خودناتوان­سازی و افزایش جرأت­ورزی می­شود.

– آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد موجب کاهش نمرات ابعاد خودناتوان­سازی می­شود.

– آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد موجب کاهش نمره کل خودناتوان­سازی می­شود.

– آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد موجب افزایش نمره جرأت­ورزی می­شود.

-آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد بر کاهش خودناتوان­سازی تأثیر بیشتری دارد و یا افزایش جرأت­ورزی.

Murry2

Adler2

1- Heider

2- Berglas& Jones

Nichools&Millr-3

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش علوم تجربي ششم ابتدايي بر اساس راهبرد نقشه مفهومي در مدارس پسرانه
 • پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش گروهي به شيوهي عقلاني- هيجاني– رفتاري بر کاهش بحران هويت و افزايش شادکامي دانش آموزان خوابگاهي
 • پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش تاب آوري بر کيفيت زندگي و کاهش رفتارهاي پرخطر دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش هاي رسمي بر نرخ اشتغال
 • پايان نامه بررسي اثر بخشي آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر تصميم‏گيري و کمال‏گرايي دانش آموزان دختر مقطع سوم دبيرستان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122