پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش هاي رسمي بر نرخ اشتغال

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش هاي رسمي بر نرخ اشتغال  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 120 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش هاي رسمي بر نرخ اشتغال بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول (کلیات تحقیق)     1
1-1- مقدمه      2
1-2- بیان مسأله      3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق      5
1-4- اهداف تحقیق    6
1-4-1- اهداف کلی    6
1-4-2- اهداف جزئی    6
1-5- سوالات تحقیق      7
1-6- تعاریف نظری و عملیاتی     8
1-7- روش شناسی تحقیق     10
1-8- ساختار پایان نامه    10
فصل دوم (ادبیات تحقیق)     11
مقدمه     12
2-1- مبانی نظری     13
2-1-1- آموزش های رسمی     13
2-1-1-1- آموزش متوسطه     13
2-1-1-2- آموزش هنرستانی     14
2-1-1-3- تاریخچه آموزش های فنی و حرفه ای     15
الف- تاريخچه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در دهه 1350 هجري شمسي     15
ب- تاريخچه فني و حرفه‌اي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي     17
2-1-1-4- شاخه های فنی و حرفه ای و کار دانش     19
2-1-1-5- ضرورت و اهميت آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و کاردانش      20
2-1-1-6- برخی مسائل و مشکلات کلی آموزش های هنرستانی     20
2-1-1-7- اهم قابلیت های آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش     21
2-1-1-8- فرآیند یاددهی- یادگیری در برنامه درسی آموزش های هنرستانی     21
2-1-1-9- توسعه اقتصادی با چرخ آموزش      22
2-1-1-10- رویکرد سند چشم انداز 20 ساله در خصوص آموزش های فنی و حرفه ای     23
2-1-1-11- اهداف کلی آموزش های فنی وحرفه ای وکاردانش     24
2-1-1-12- ضرورت توسعه آموزش های فنی و حرفه ای     24
2-1-1-13- ارتقای کارآیی آموزش های فنی و حرفه ای     26
2-1-1-14- رويکردهاي آموزش فني ‌و حرفه‌اي     27
2-1-1-15- آموزش های فنی و حرفه ای و رشد و توسعه کشورها     28
2-1-1-16- نظرات برخی از صاحبنظران در رابطه با آموزش های فنی و حرفه ای     29
2-1-2- اشتغال فارغ التحصیلان     30
2-1-2-1- سیاست های کلی اشتغال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری     30
2-1-2-2- GDP به ازای هر فرد استخدام شده (به دلار ثابت PPP سال 1990)     32
2-1-2-3- روش های موثر در تغییر و بهبود وضعیت اشتغال     33
2-1-2-4- نظریه های اشتغال     35
2-1-3- رابطه آموزش و اشتغال     36
2-2- پیشینه عملی     36
2-2-1- پیشینه عملی خارجی     39
2-2-2- پیشینه عملی داخلی     46
جمع بندی مباحث نظری     47
فصل سوم (روش شناسی تحقیق)     48
مقدمه      48
3-1- روش و نوع تحقیق     48
3-2- جامعه آماری
3-3- نمونه آماری، روش نمونه گیری و تعییین حجم نمونه    49
3-4- روش جمع آوری اطلاعات     50
3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات     50
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه     5
3-7- روش تجزيه و تحليل داده‌ها     52
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)     53
مقدمه     54
4-1- توصیف داده ها     55
4-1-1- توزيع فراواني جنسیت هنرآموزان     55
4-1-2- توزيع فراواني سن هنرآموزان     56
4-1-3- توزيع فراواني سطح تحصیلات هنرآموزان     57
4-1-4- توزيع فراواني سابقه خدمت هنرآموزان     58
4-1-5- آزمون اسميرنوف‌كولموگروف جهت تشخيص نرمال ‌بودن توزيع متغیرها    59
4-2- آزمون سوالات تحقیق     60
4-2-1- سوال اول: از نظر هنرآموزان سرفصل های کتب درسی تا چه حد متناسب با اشتغال فارغ التحصیلان می باشد؟     60
4-2-2- سوال دوم: بهره مندی واحدهای آموزشی فنی و حرفه ای از تجهیزات و امکانات آموزشی مورد نیاز از نظر هنرآموزان تا چه حد است؟     62
4-2-3- سوال سوم: رشته های فنی و حرفه ای از نظر هنرآموزان تا چه حد با نیاز بازار کار در مراکز صنعتی هماهنگ است؟     64
4-2-4- سوال چهارم: از نظر هنرآموزان تا چه حد رشته های فنی و حرفه ای برای فارغ التحصیلان ایجاد شغل می کند؟     66
4-2-5- سوال پنجم: از نظر هنرآموزان تا چه اندازه ویژگی های فردی هنرجویان در زمان انتخاب رشته تحصیلی مورد توجه قرار می گیرند؟     67
4-2-6- سوال اصلی تحقیق: از نظر هنرآموزان تا چه اندازه آموزش های رسمی در هنرستان ها بر نرخ اشتغال هنرجویان اثربخش است؟     68
فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)     69
مقدمه     70
5-1- یافته های توصیفی    70
5-2- نتایج آزمون سوالات تحقیق    71
5-3- محدودیت های تحقیق    79
5-4- پیشنهاد های تحقیق     80
5-4-1- پیشنهاد های کاربردی    80
5-4-2- پیشنهاد های پژوهشی    84
منابع     82
ضمائم و پیوست ها    90

منابع

]1[. ميرکمالي، سيدمحمد و باقري خليلي، زينب، 1384، “ارزيابي توانمندي شغلي دانش‌آموختگان رشته‌هاي فني‌حرفه‌اي(شاغل در شرکت ايران خودرو از ديدگاه مديران واحدهاي توليدي)”، فصلنامه نوآوري‌هاي آموزشي، سال چهارم، شماره 13، صص: 110-85.

]2[. کوچکی، علیرضا، نصیری محلاتی، مهدی و حمید، عاقل، 1383، “ارزيابي ميزان آگاهي از دانشجويان رشته هاي كشاورزي در ايران از اصول كشاورزي پايدار”، مجله پژوهش های زراعی ایران، جلد 2، شماره 2، صص: 13-1.

]3[. صدری، حسن، 1386، “مصاحبه، تخصص آموزشی”، دفتر آموزش فنی و حرفه ای، سازمان آموزش و پرورش.

[4]. Lee, Kye Woo. 1998. “An alternative technical education system: A case study of Mexico”. The World Bank. Washington D. C.

]5[. قاسمي‌پويا، اقبال، 1383، «ضرورت‌هاي آموزش فني حرفه‌اي درجهان امروز»، آموزش بزرگسالان و توسعه، شماره 2.

]6[. نويدي، احد و برزگر، محمود، 1382، «بررسي وضعيت اشتغال مهارت آموختگان رشته‌هاي کامپيوتر و الکترونيک شاخه کاردانش»، فصلنامه تعليم و تربيت، شماره 3.

]7[.  بدری، احسان و دیگران، 1385، “بررسي قابليت هاي كارآفريني دانشجويان دانشگاه اصفهان”، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.

]8[. هوشمندان مقدم فرد، زهرا و دیگران، 1390، “سنجش میزان روحیه کارآفرینی هنرجویان هنرستان های کشاورزی استان زنجان”، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 7، شماره 2، صص: 34-23.

]9[. امين بيدختي، علي‌اکبر، 1383، “نقش آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در توسعه خود اشتغالي در استان سمنان”، پژوهش‌نامه علوم انساني و اجتماعي، شماره 16، صص: 50-37.

[10].  Cornford, Lan R. 1999.” Rediscovering the importance of learning and curriculum in vocational education and training in Australia”. Journal of Vocational Education and Training, vol.51, .no.1

]11[. مطلق، معصومه و صابري، منصور، 1389، “بررسي رابطه دوره‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي و اثربخشي آن در کاريابي اشتغال کارآموزان مرد شهر اراک”، پژوهش‌نامه علوم اجتماعي، سال چهارم، شماره چهارم، صص: 156-133.

]12[.  توسلی، غلام عباس، 1385، “جامعه شناسی کار و شغل” (چاپ هفتم)” تهران، انتشارات سمت.

]13[. صافي، احمد، 1385، “آموزش و پرورش ابتدايي، راهنمايي تحصيلي و متوسطه” (چاپ هشتم)، تهران، سمت.

]14[.  رياضي، نعميه، 1392، “آسيب‌شناسي تربيتي عدم اشتغال هنرجويان مدارس فني و حرفه‌اي”، فصلنامه آموزشي، تحليلي و اطلاع رساني رشد آموزش فني و حرفه‌اي و کاردانش، دوره نهم، شماره 1، صص: 29-22.

]15[. شريف‌زاده، محمد و دیگران، 1392، “آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و کاردانش” (چاپ اول)، تهران، عابد.

]16[.  حاجي‌بابايي، حميدرضا، 1391، “توسعه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و کاردانش در راستاي سند تحول بنيادين”، مجموعه مقالات اولين همايش ملي توسعه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و کاردانش در افق ايران 1404، وزارت آموزش و پرورش، معاونت آموزش متوسطه، دفتر آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و کاردانش، تهران، عابد.

]17[. قاسمی پویا، اقبال و دیگران، 1380، “آموزش فنی و حرفه ای” (چکیده تحقیقات) (چاپ دوم)، گروه پژوهشی آموزش های فنی و حرفه ای، پژوهشکده تعلیم و تربیت (واحد انتشارات). چاپ مدرسه.

]18[. عصاره، عليرضا و دیگران، 1391، “بررسي تطبيقي فرآيند ياددهي‌ـ يادگيري در برنامه درسي آموزش فني و حرفه‌اي دوره متوسطه کشورهاي آمريکا، آلمان، انگلستان، ژاپن و درس‌هايي براي ايران”، مجموعه مقالات اولين همايش ملي توسعه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و کاردانش در افق ايران 1404، وزارت آموزش و پرورش، معاونت آموزش متوسطه، دفتر آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و کاردانش، تهران، عابد. صص: 83-63.

]19[. سليمي، حسين، 1383، “تأثير آموزش‌هاي رسمي کشاورزي در اشتغال و کارآيي فارغ‌التحصيلان کشاورزي شاغل در تعاوني‌هاي شهرستان کرج”، پايان‌نامه کارشناسي‌ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده کشاورزي.

]20[. شریف زاده، محمد، 1392، “توسعه اقتصادی با چرخش آموزش”، فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی فنی و حرفه ای و کاردانش، دوره نهم، شماره 1، پاییز 1392. صص: 16-11.

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال در آموزش های هنرستانی  آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز انجام گرفته است. روش تحقيق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و شیوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی است. جامعه آماري شامل كليه هنرآموزان هنرستانهای آموزش و پرورش ناحیه 3 شهر تبریز در سال تحصیلی 94-1393 می باشد که تعداد آنها از سوی مسئولین سازمان ذیربط 177 نفر(97 هنرآموز زن و80 هنرآموز مرد) می باشد. جهت تعیین نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شده که 121 نفر از بین هنرآموزان شاغل در هنرستانهای مربوطه به روش تصادفی نسبتی تحقیق به عمل آمده است. ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد که جهت تک تک متغیرهای تحقیق شاخصها و گویه هایی در مقیاس 5 گزینه ای طراحی و مورد سنجش قرار گرفت. تجزيه و تحليل داده‌ها از طریق روش ميداني با استفاده از نرم‌افزار آماري  spssنسخة 21 انجام شده است و جهت پاسخ به سوال‌های تحقیق از آزمون t تک نمونه‌ای استفاده شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که از دیدگاه هنرآموزان سرفصل‌های کتب درسی متناسب با اشتغال فارغ‌التحصیلان می‌باشد، همچنین رشته‌های فنی با نیاز بازار کار در مراکز صنعتی هماهنگ بوده و ویژگی‌های فردی هنرجوها در زمان انتخاب رشته تحصیلی مورد توجه قرار می‌گیرد ولی از لحاظ بهره‌مندی واحدهای آموزشی فنی و حرفه‌ای از تجهیزات و امکانات پایینی برخوردار است و از نظر هنرآموزان رشته‌های فنی و حرفه‌ای در حد پایینی برای فارغ‌التحصیلان ایجاد شغل می‌نماید.

کلید واژه‌ها: آموزش‌های رسمی هنرستانی، اشتغال، هنرآموزان.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در نظام جديد آموزش متوسطه در کنار شاخه‌هاي نظري براي تربيت نيروي انساني ماهر ونیمه ماهر در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، شاخه کاردانش و فني ‌و حرفه‌اي ايجاد گرديده است[1]. انتظار مي‌رود که فراگيران با استعداد و توانمند و با علاقه فراوان به اين شاخه گرايش پيدا کنند تا بتوان از طريق آن به هدف راهبردي يعني ايجاد اشتغال از راه آموزش رسيد. واضح است علاوه بر آثار مهمي که اين آموزش‌ها براي ايجاد اشتغال مولد دارد آثار فرهنگي و تربيتي براي پرورش افراد متکي به خود و مستقل نيز به دنبال دارد.

يکي از راهبردهاي اساسي تغيير در نظام‌هاي آموزشي افزايش توانمندي شغلي دانش‌آموختگان، با توجه به نيازهاي جامعه، بازار کار و اشتغال است که با کنترل خروجي‌هاي سازمان‌هاي آموزشي به سامان مي‌رسد. در دهه گذشته، توجه بسياري از انديشمندان و صاحب‌نظران به کيفيت آموزش نيروي کار با توجه به تقاضا و نياز بازار کار معطوف شده است. اين امر به بهبود و افزايش مشارکت ميان بخش صنعت و آموزش و تسهيل انتقال از مدرسه به بازار کار، کمک شاياني کرده است. آموزش فني‌ حرفه‌اي پلي است ميان آموزش و بازار کار. تقويت ارتباط و مشارکت ميان بخش آموزش و دنياي کار، اين اطمينان را به بازار کار مي‌دهد که دستيابي به استاندارد عملکرد کارکنان، با افزايش آگاهي‌ها و مهارت‌هاي آنان در طول دوره‌هاي فني حرفه‌اي امکان‌پذير است و يکي از مراحل بسيار موثر و حياتي مرحله انتقال از آموزش به عمل است که اغلب مورد غفلت قرار گرفته است ]1[.

بهسازي و ارتقاي سطح توانمندي‌هاي انسان‌ها و نظام اجتماعي از سياست‌هاي اصلي و مأموريت‌هاي بايسته و شايسته يک نظام کارآمد و پويا محسوب مي‌شود، همه بر اين باورند که بزرگترين سرمايه هر کشور افراد جامعه مي‌باشند و در واقع دانش‌آموزان هر جامعه مهم‌ترين عامل دستيابي به اهداف آن جامعه به شمار مي‌روند، در اين ميان نقش محيط آموزشي و مسئولان آموزشي در رأس آن مدير آموزشي غيرقابل انکار است.

 1-2- بیان مسئله

آموزش های هنرستانی از جمله آموزش هایی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای تربیت نیروی کار متخصص و ماهر و تغییر هرم شغلی از شکل مخروطی به شکل تخم مرغی از آن بهره گرفته می شود. در رأس هرم اشتغال بخش های صنعتی و کشاورزی، سیاست گذاران و محققان با تحصیلات عالی قرار دارند که از نظر هدایت و توسعه بخش و تولید نظریه و دانش کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار هستند. درسطح میانی هرم مهندسان و مدیران رده های میانی می باشند که کارشناس هستند و حلقه رابط بین سطوح پایین و رأس هرم به شمار می روند. قسمت های پایین تر هرم که بیشترین مساحت هرم را در بر می گیرند، شامل تکنسین ها و کارگران ماهری است که وظیفه  اجرای برنامه های کشاورزی و صنعتی را بر عهده دارند و به طور مستقیم در یکی از زیربخش ها شاغل هستند. با توجه به رویکردها و بحث توسعه پایدار، این سطح باید از توانایی و دانش و مهارت کافی برای بکارگیری دستورات رده های بالاتر برخوردار باشند که این امر نیازمند آموزش هایی در سطوح میانی و پایینی می باشد ]2[.

مهمترین ویژگی های افراد آموزش دیده در دوره آموزش هنرستانی، بازار کار آنان و اشتغال در شغل و حرفه سازگار با تخصص نیروی کار می باشد. بدون شک اشتغال مناسب و صحیح همراه با توسعه مهارت های شغلی، افزایش سطح بهره وری نیروی کار را به دنبال دارد و نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده نشان می دهد استفاده از نیروی متخصص در جایگاه شغلی مناسب یکی از دلایل بسیار مهم موفقیت مراکز در اجرای برنامه های خدمات ملی کارآموزان است ]3[.

ميزان موفقيت آموزش‌هاي فني حرفه‌اي به منظور تربيت نيروهاي توانمند و ماهر، همواره در سطح جهان مورد بحث بوده است. عده‌اي آن را از برخي جهات موفق و عده‌اي ديگر نسبتاً ناموفق به حساب آورده‌اند. براي مثال، بانک جهاني براساس پژوهشي که لي[2](1998)، انجام داده اعلام کرده است که به دلايل گوناگون مانند مهارت نداشتن معلمان، ضعيف بودن برنامه، کافي نبودن برنامه‌هاي مشاوره و فقدان خدمات پشتيباني براي دانش‌آموزان، آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي از موفقيت کافي برخوردار نيستند]4[. قاسمي پويا (1383) معتقد است که اغلب گزارش‌هاي رسمي مسئولان کشور به موفقيت نسبي برنامه‌هاي فني و حرفه‌اي اشاره دارند. در عين حال شواهدي هم مبني بر وجود ضعف‌ها و نارسايي‌هايي در برنامه‌هاي فني و حرفه‌اي وجود دارد که ضرورت پژوهش را آشکار مي‌سازد]5[. نويدي و برزگر (1382) در پژوهش خود در زمينه وضعيت اشتغال و مهارت دانش‌آموختگان رشته‌هاي کامپيوتر و الکترونيک شاخه کار و دانش به اين نتيجه رسيدند که آموزش‌ها و مهارت‌هاي آنان، براي انجام دادن وظايف و کسب موفقيت شغلي کافي نيست]6[.

هر ساله تعداد زيادي از جوانان به منظور اشتغال در حرفه های مختلف، داوطلب تحصيل در رشته های گوناگون در هنرستان ها می گردند. اما برخلاف سال‌هاي گذشته، ديگر داشتن مدرك تحصيلي تنها لازمه يافتن شغل مناسب محسوب نمي‌گردد؛ زيرا ماهيت اشتغال فارغ‌التحصيلان به طور كلي در حال تغيير است، به طوری که دولت‌ها عمدتاً به ضرورت توانمندسازي فارغ‌التحصيلان پي برده‌اند كه آموزش های رسمی مناسب از ابزارهاي مهم اين موضوع مي‌باشد ]7[.

هنرستان ها به عنوان بخشی از نظام آموزشی کشور، نقش مهمی در آموزش رسمی هنرجویان دارند. شاید مهمترین هدف این هنرستان ها تربیت افراد کارآمد و با دانش روز است که موجب توسعه صنعت و کشاورزی و روش های نوین آن می گردد که می تواند حتی منجر به رونق بازار گردد. آموزش درست و صحیح به این افراد می تواند زمینه های رونق کشاورزی و صنعتی را فراهم  آورد و می تواند موجب کارآفرینی در این بخش ها گردد ]8[.

ایجاد زمینه مساعد به منظور جذب، پرورش، رشد، شکوفائی استعدادهای نهفته علاقه مندان بویژه جوانان روستائی و تربیت و تامین این گونه نیروهای انسانی کارآمد و مفید در بخش های صنعتی و کشاورزی با آموزش های رسمی جهت گسترش و افزایش سطح کیفی مهارت ها به نحوی که آنها با کسب مهارت و دانش روز توان و کارآئی لازم را متناسب با آموخته های خود به منظور انجام کار در جاهای مختلف و انتقال آگاهی های کمی و کیفی خود را داشته باشند موجبات رسیدن به یک خودکفائی نسبی را نیز فراهم می کند ]7[. حال سوال این است که آموزش های رسمی تا چه اندازه در نرخ اشتغال اثرگذار است؟ فارغ التحصیلان تا چه حد به دانش و مهارتهایشان از طریق آموزش های رسمی اضافه می گردد که می توانند در اشتغال به کمک آنها بیاید؟ برای پاسخ به این سوالات و با توجه به اهمیت موضوع، هدف این مطالعه بررسی اثربخشی آموزش های رسمی براشتغال در هنرستان های آموزش و پرورش ناحیه3 تبریز می باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

اهميت و ضرورت توسعه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و کاردانش به عنوان يکي از شاخه‌هاي توسعه و ابزارهاي تحقيق برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در کشور بر کسي پوشيده نيست. تأمين نيروي متخصص و ماهر براي اجراي هر برنامه ضرورتي امکان‌ناپذير است که بدون توجه به آن سرمايه‌گذاري‌هاي مادي و انساني به هدر خواهد رفت به همين دليل از عواملي که سالهاست مانع تحقق واقعي اهداف برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي شده، فقدان يا کمبود نيروي متخصص و ماهر متناسب با نيازهاي اجرايي برنامه‌ها به خصوص در بخش مياني آن بوده است که البته وزارت آموزش و پرورش تربيت و تأمين آن را به طور گسترده به عهده دارد.

از آنجا که آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، فعاليت‌هايي هستند که فرد را براي احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده مي‌کنند و يا کارايي و توانايي او را در انجام آنها افزايش مي‌دهند، لکن عدم وجود پل‌هاي ارتباطي بين مراکز آموزشي و مراکز صنعتي جامعه باعث مي‌شود که مراکز آموزشي به تربيت نيروهايي بپردازد که چندان موردنياز بخش‌هاي توليدي جامعه نباشد. از سويي ديگر عدم سازماندهي و تقسيم کار درست، يعني عدم به کارگري صحيح و متناسب با تخصص کارکنان در کارگاه‌هاي مختلف، اغلب باعث مي‌گردد که به رغم تربيت درست نيروها، جامعه نتواند از نيروهاي مختلف به خوبي استفاده کند. در مجموع مي‌توان گفت که ميان آموزش ديدگان مراکز آموزشي فني و حرفه‌اي و بازار و اشتغال، رابطه هدفمندي وجود ندارد و نظام آموزشي فني و حرفه‌اي عملاً وظيفه نمي‌داند که اينده شغلي آموزش‌گيران خود را مورد ملاحظه قرار دهد ]9[.

امروزه در بسياري از کشورها، آموزش فني و ‌حرفه‌اي به طور رسمي و غيررسمي، در افزايش توليدات جامعه موثر است و در ميان افراد جامعه نقش انتقال مهارت‌ها را به عهده دارد و با گسترش مهارت‌هاي موجود و معرفي افراد جديد به بازار کار، سبب تسهيل و شتاب در روند رشد اقتصادي جامعه مي‌شود. همچنين آموزش فني‌ و حرفه‌اي راهي براي ايجاد نيروي کار موثر و کارا و شاخصي براي موفقيت ملي کشور است، زيرا کيفيت برنامه‌هاي آموزش فني‌ و حرفه‌اي به طور مستقيم به افزايش توليدات، کيفيت و کارايي نيروي کار جامعه بستگي دارد ]10[.

بنابراين به نظر مي‌رسد دانش‌آموزانی که در مدارس فني و حرفه‌اي و کاردانش مشغول به تحصيل هستند و مباحث نظري و مهارت‌آموزي رابه صورت توأم در برنامه‌هاي درس خود دارند، در زمينه های مهارتی و تخصصی از دانش‌آموزان شاخه‌هاي نظري از سطح بالاتري برخوردار باشند. بر اين اساس پژوهش حاضر علاوه بر بررسی آموزش های رسمی در مراکز فنی و حرفه ای، به بررسی اشتغال فارغ التحصیلان نیز پرداخته است. نتایج این پژوهش می تواند کمک شایانی در جهت ایجاد اشتغال برای جوانان مخصوصا فارغ التحصیلان هنرستان ها که صنعتگران و نیروی کار مجرب بازار کار می باشند فراهم آورد. امید است مسئولان و دست اندرکاران نتایج این پژوهش را به صورت کاربردی مورد استفاده قرار دهند تا شاید قدم های موثری در جهت اشتغال فارغ التحصیلان هنرستان ها برداشته شود.

 1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- اهداف کلی

آموزش های هنرستانی نیروی کارماهرو نیمه ماهر مورد نیاز بازار کار را تأمین می کند. هدف از این پایان نامه بررسی نقش آموزش هنرستانی بر اشتغال هنرجویان است. به بیان دیگر این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوالات است که اولا آیا آموزش های هنرستانی، در ورود نیروی کار به اشتغال و بازار کار موثر است؟  ثانیاّ آیا این آموزش ها از نظر مربیان برای تامین نیروی کارماهرو نیمه ماهر مورد نیاز بازار کار کافی است یا نه؟

1-4-2- اهداف جزئی

استاندارد بودن و کاربردی بودن سرفصل های کتب درسی.

مشخص کردن تناسب تجهیزات و امکانات آموزشی با رشته های تحصیلی موجود در هنرستان­ها.

تعیین میزان ارتباط مراکز آموزشی با بازار کار و مراکز صنعتی.

تعیین میزان توجه به علائق، ویژگی های شخصی و استعداد دانش آموزان هنگام تعیین رشته تحصیلی.

تعیین میزان مرتبط بودن شغل با رشته تحصیلی هنرجویان.

1-5- سوالات تحقیق

1- از نظر هنر آموزان سرفصل های کتب درسی تا چه حد متناسب با اشتغال فارغ التحصیلان
می باشد؟

2- بهره مندی واحدهای آموزشی فنی و حرفه ای از تجهیزات و امکانات آموزشی مورد نیاز از نظر هنر آموزان تا چه حد است؟

3- رشته های فنی و حرفه ای از نظر هنر آموزان تا چه حد با نیاز بازار کار در مراکز صنعتی هماهنگ است؟

4- از نظر هنر آموزان تا چه حد رشته های فنی و حرفه ای برای فارع التحصیلان ایجاد شغل
می کند؟

5- از نظر هنر آموزان تا چه اندازه ویژگی های فردی هنرجویان در زمان انتخاب رشته تحصیلی مورد توجه قرار گرفته اند؟

-[1] -ماده 2 مصوبه جلسه شماره 666 شورای عالی آموزش وپرورش3/8/1380

[2] – Lee

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش گروهي به شيوهي عقلاني- هيجاني– رفتاري بر کاهش بحران هويت و افزايش شادکامي دانش آموزان خوابگاهي
 • پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش تاب آوري بر کيفيت زندگي و کاهش رفتارهاي پرخطر دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش مولفه هاي تصميم گيري مجدد بر کاهش خودناتوان سازي تحصيلي و افزايش جرات ورزي دانش آموزان پسر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122