پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش گروهي به شيوهي عقلاني- هيجاني– رفتاري بر کاهش بحران هويت و افزايش شادکامي دانش آموزان خوابگاهي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش گروهي به شيوهي عقلاني- هيجاني– رفتاري بر کاهش بحران هويت و افزايش شادکامي دانش آموزان خوابگاهي  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 118 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش گروهي به شيوهي عقلاني- هيجاني– رفتاري بر کاهش بحران هويت و افزايش شادکامي دانش آموزان خوابگاهي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده  1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه2
1-2بیان مساله4
1-3اهميت و ضرورت پژوهش7
1-4اهداف پژوهش10
1-4-1 هدف کلی 10
1-4-2اهداف اختصاصی 10
1-5فرضیه های پژوهش11
1-6تعاریف نظری و عملیاتی11
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پيشينه تحقيق
2-1مقدمه14
2-2نوجواني15
2-3تاملي در معنا و مفهوم خود16
2-4نظريه هاي مربوط  به چگونگي تشكيل خود(با تاكيد بر ديدگاه كنش متقابل نمادي)17
2-4-1 چارلز هورتن كولي18
2-4-2 جرج هربرت ميد18
2-5تعريف هويت19
2-6نظريه پردازي هويت20
2-6-1اريكسون20
2-6-2لوينگر22
2-6-3گلاسر22
2-6-4برزونسكي23
2-6-5كگان24
2-6-6مارسيا24
2-6-7فرويد25
2-7فرايند شكل گيري هويت25
2-8مشكلات نوجوانان در هويت يابي26
2-9 پايگاه هاي هويت از نظر مارسيا27
2-10 تفاوتهاري جنسيتي و هويت 29
2-11 ويژگي هاي هويت30
2-12 انواع هويت31
2-12-1هويت شخصي31
2-12-2هويت فيزيكي- جسماني31
2-12-3هويت مذهبي31
2-12-4هويت قومي31
2-12-5هويت خانوادگي31
2-12-6 هويت ملي32
2-12-7 هويت جنسي32
2-12-8 هويت شغلي32
2-13 عوامل موثر در شكل گيري هويت32
2-13-1عوامل شناختي32
2-13-2 عوامل خانوادگی33
2-13-3 عوامل مربوط به نظام آموزشي33
2-13-4 عوامل اجتماعي – فرهنگي34
2-13-5 رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي34
2-14 بحران هويت35
2-15پيامدهاي فقدان هويت36
2-16راه هاي ايجاد هويت سالم در نوجوانان36
2-17تعاريف شادكامي 37
2-18ديدگاههاي نظري در مورد شادكامي38
2-18-1ديدگاه لذتي38
2-18-2ديدگاه سعادت گرا39
2-19 نظریه های مختلف پیرامون شادکامی 40
2-19-1 نظريه دنير و همكاران40
2-19-2 نظريه آرگايل و همكاران41
2-19-3 نظريه لازاروس و فلكمن 41
2-19-4 نظريه ديان و دسي 42
2-19-5نظريه اسنادي وانير 43
2-19-6 نظريه اريكسون 43
2-19-7 نظريه مقايسه اجتماعي 44
2-19-8 نظريه ميان فرهنگي لو و همكاران 45
2-20 ويژگي هاي شادكامي و افراد شاد 45
2-21 ويژگي افراد شاد 46
2-22 تاريخچه كاربرد REBT براي كودكان و نوجوانان 48
2-23 تحول رابطه درماني با كودكان و نوجوانان در گروه 50
2-24 گروه درماني REBT با كودكان و نوجوانان 52
2-25 ملاحظات عمومي در گروه در ماني با كودكان و نوجوانان53
2-25-1 مزيت ها53
2-26 برخي ويژگيهاي متمايز گروه هاي REBT54
2-27 راهنمايي هاي عمومي براي تشكيل گروه هاي REBT 55
2-28 مضمون اصلي گروههاي REBT با كودكان و نوجوانان 57
2-29 ضروريات رويكرد منطقي، هيجاني – رفتاري با كودكان و نوجوانان 60
2-30 ميراث اليس 61
2-30-1 خود پذيري 61
2-30-2 تحمل زياد ناكامی 61
2-30-3 پذيرش ديگران 62
2-31 مروری بر تحقیقات 62
2-31-1 تحقیقات خارجی 62
2-31-2 تحقیقات داخلي 64
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1مقدمه 66
3-2طرح تحقيق 67
3-3 جامعه آماري 67
3-4 روش نمونه گیری 67
3-5 معیار های ورودی 67
3-6 معیارهای خروج 67
3-7 ابزارهای جمع آوری اطلاعات 67
3-7-1پرسشنامه شادکامی آکسفورد 67
3-7-1-1 اعتبار و روايي 68
3-7-1-2 روش اجرا و نمره گذاري 68
3-7-1-3 تفسير نمرات 69
3-7-2 پرسشنامه هویت شخصی 69
3-7-2-1 اعتبار و روایی 69
3-7-2-2 روش اجرا و نمره گذاري 69
3-7-2-3 تفسیر نمرات 70
3-8 مراحل انجام پژوهش 70
3-8-1 روش اجرای آزمون 70
3-8-2 نمره گذاری  70
3-9 روش اجرای پژوهش 71
3-9-1 جلسه اول 71
3-9-2  جلسه دوم 71
3-9-3 جلسه سوم 72
3-9-4جلسه چهارم72
3-9-5 جلسه پنجم 72
3-9-6 جلسه ششم72
3-9-7 جلسه هفتم 72
3-9-8 جلسه هشتم 73
3-9-9 جلسه نهم 73
3-10فضای فیزیکی مناسب 73
3-11نقش درمانگر در گروه درمانی 74
3-12روش آماری 74
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه 75
4-2 سن وجنس 75
4-3  هدف پژوهش  75
4-4 یافته های توصیفی 75
4-5 بررسی مفروضه های تحلیل کواریانس چند متغیری78
4-5-1 نرمال بودن چند متغیری 78
4-5-2 همگنی واریانس78
4-5-4 خطی بودن79
4-6 یافته های مربوط به فرضیه ها81
فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهادات و محدودیت های تحقیق
5-1بحث و نتیجه گیری83
5-2محدودیت ها 88
5-2-1محدودیت ها ی خارج از کنترل محقق 88
5-2-2 محدودیت هایی در کنترل محقق 88
5-3پیشنهادها 88
منابع و مأخذ90
فهرست منابع فارسی 90
فهرست منابع لاتین 96
ضمائم
پرسشنامه شادکامی آکسفورد 99
پرسشنامه هویت شخصی احمدی 103
چکیده به زبان انگلیسی 105
عنوان به زبان انگلیسی

منابع

احدی ، حسن ؛جمهری ،فرهاد.(1385).روانشناسی رشد . تهران : انتشارات پردیس.

احمدی ، احمد ؛فولادگر ،فرزانه.(1381).تاثیر مشاوره گروهی بر افسردگی پسران بی سرپرست کانون                   امام صادق شهرکرد.دانش و پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، شماره 11 و 12 بهار و تابستان 1381،صص 75-86.

آقا جانی ،محمد حسن ؛فرزاد ،ولی الله ؛ شهرآرا ،مهرناز(1387). مقایسه سبک های هویت دانشجویان   دانشگاه های دولتی شهر تهران بر اساس جنسیت ،رشته تحصیلی و بومی و غیر بومی بودن. دانش و دانش پژوهی در روانشناسی ،شماره سی و هشتم، صص135-164.

آقا جانی ،محمد حسن(1381).هنجاریابی مقدماتی پرسشنامه سبک هویت برای دانشجویان مقطع        کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی. دانشگاه تربیت معلم .

آقا محمدیان،حمیدرضا(1384).روانشناسی بلوغ ونوجوانی.مشهد : انتشارات دانشگاه فردوسی.

آقا محمدیان،حمیدرضا ؛شیخ روحانی ، سعید (1382). مفهوم و فرایند شکل گیری هویت ، تاثیر عوامل   اجتماعی و اصلاح و درمان مسائل هویت. مجله علوم تربیتی و روانشناسی ، جلد چهارم ، شماره 1.صص 199-221 .

اکبری ، بهمن(1387). بحران هویت و هویت دینی پیک نور ،سال ششم ،شماره چهارم ،صص 219-231.

امام جمعه کاشان ،طیبه(1382). نقش ساماندهی فعالیت های فوق برنامه در شکل دهی به هویت ملی دانش آموزان.مجله علوم تربیتی و روانشناسی .جلد چهارم. شماره 1.صص 633-642.

امیدیان ، مرتضی(1388). هویت از دیدگاه روانشناسی. یزد : انتشارات دانشگاه یزد.

بابایی فرد ،اسدا… (1382). بررسی جامعه شناختی بحران هویت در جامعه معاصرایران. پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی. دانشگاه تهران.

باچر،جيمز، و مینکا سوزان ،و هولی ،جیل.(1389).آسيب شناسي رواني،(ترجمه يحيي سيد محمدي). تهران:ارسباران.جلد دوم(تاریخ انتشار به زبان اصلی2007).

برقی ایرانی، زیبا (1387). رشد نوجوانی و مسایل آن .تهران : انتشارات کلک سیمین.

برک ،لورا ای (2001).روانشناسی رشد . ترجمه یحیی سید محمدی . تهران :انتشارات ارسباران.

بشریه ، حسین (1379). توسعه سیاسی و بحران هویت ملی. فصل نامه مطالعات ملی، سال دوم، شماره5.

بیابانگرد،اسماعیل.(1384). روش های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان .تهران: انجمن اولیا و مربیان.

بیریا ،ناصر (1385). روانشناسی رشد با نگرش به منابع اسلامی . تهران: انتشارات سمت.

پرویزی،،سرور،و احمدی،فضل الله،ونیکبخت نصرآبادی،علیرضا.(1384).از هویت تا سلامت:تبیین تئوریک مفهوم سلامتی از دیدگاه نوجوانان.طب و تزکیه،سال چهاردهم،شماره59،27-37.

پرهیزگار ،آذردخت ؛محمودنیا ،علیرضا؛ محمدی ،شهناز (1388).مقایسه کیفیت رابطه والد فرزند در دانش آموزان دختر دبیرستانی دارای بحران هویت و فاقد بحران هویت فصل نامه روانشناسی کاربردی، سال سوم ،شماره 2،صص 93-82 .

پوربختيار،حسين و گل محمديان، محسن.(1389).اثربخشي مشاوره گروهي به شيوه REBT بر خودپنداره و افت تحصيلي دانشجويان كشور. يافته هاي نو در روانشناسي، زمستان، 96-81.

پورگنابادی،حمیده (1390). بررسی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد منطقی- عقلانی – هیجانی  (REBT)در مدیریت هیجانات منفی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی. دانشگاه فردوسی مشهد.

تاج مزینانی ، علی اکبر(1384). هویت. انتشارات سازمان ملی جوانان.

چلبی ،مسعود (1378). میزگرد وفاق اجتماعی . فصل نامه مطالعات علمی ،سال نخست ،شماره 1.

حاجی خیاط ،علی رضا(1382). تبیین ابعاد هویت مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد،جلد چهارم شماره 1.

Archer,S.L.(1982).The lower age boundaries of identity development.Child Development,53,1551-1556.

Archer,S.L.,&Waterman,A.S.(1994).Adolescent identity development:contextual perspectives.In C.B. Fisher & R.M.Lerner(Eds),Applied developmental psychology (pp.76-100).New York:McGraw-Hill.

Bernard, Michael E. (2010). Albert Ellis and The World Of Childre. Melbourne Graduate School  Of  Education, University of Melbourne.

Berzonsky, M.D.(2002). Identity Processing Styles, Selfconstruction, and Personaly epistemicassum Ptions: Asocial – Cognitive Perspective. Paper Presented in the Workshop ’’ Social Cognitive in Adolescence: Its Developmental Significance’’.Groningen, The Netherlands.

Berzonsky, M.D. & Ferrari, J.R.(1996) Identity orientation and decisional strategies Journal of personality and Individuoal Differences, Volume 20 , pages: 597-606.

Burger, K. S (2007).The  Developing Person Throgth Lifespan. New York : Worth Publishers.

Buss, D.(2000). The Evolution of Happiness. American Psychologist 55: 15-23.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرآموزش گروهی به شیوه عقلانی هیجانی رفتاری بر کاهش بحران هویت و افزایش شادکامی دانش آموزان نوجوان خوابگاههای شبانه روزی می­باشد.روش پژوهش: به این منظور یک خوابگاه شبانه روزی دخترانه شهرستان مشهد به صورتتصادفی ساده  انتخاب شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان نوجواندختر خوابگاهی در شهرستان مشهد  بودند .نمونه شامل40 نفراز دانش آموزان نوجوان بود، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و گروه کنترل (20 نفر) گمارش شدند.گروه آزمایش ، درمان عقلانی هیجانی رفتاری را به مدت نه جلسه 90 دقیقه ای دریافت کرد و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. . ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه شادکامی آکسفورد وهویت شخصی احمدی می باشد. یافته های پژوهش با استفاده از آزمونکواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و حاکی از آن است که آموزش  گروهی به شیوه عقلانی هیجانی رفتاری به گونه ای معنادار به کاهش  بحران هویت وافزایش شادکامی منجر شده است.

واژه های کلیدی:آموزش گروهی به شیوه عقلانی- هیجانی- رفتاری ، شادکامی، بحران هویت.

مقدمه.1-1

سلامت نوجوانان پیش شرط سلامت و توسعه آینده بشریت است.هویت1محوریت سلامت نوجوانی و تحت تاثیر مجموعه عواملی است که بر سلامت نیز موثرند.تامین سلامت نوجوان در گرو تشکیل هویت[1]مطلوب است.نوجوانان به منزله آینده و فرداهایی که می توانند روشن یا تیره باشند، همین امروز نیازمند برنامه ریزی هستند. زودرنجی ،افسردگی ،اضطراب و پرخاشگری در بیشتر نوجوانان به چشم می خورد و از آنجائیکه نه خانواده ی خسته و کم حوصله و نه اولیاء مدرسه توجهی به ویژگیها و خواست نوجوانان دارند، آمار جرائم دانش آموزان دبیرستانی بسیار بالا و از بی احترامی به قوانین مدرسه تا جرائم جدی و مهمی چون دزدی و اعتیاد متغیر است(پرویزی،احمدی ونیکبخت نصرآبادی،1384)

هنگامی جامعه سالم و متعادلی خواهیم داشت که افراد بتوانند با برخورداری از سلامت روان در عرصه های اجتماعی به فعالیت بپردازند.انسان در هر نقطه از جهان با کسب آگاهی ها و مهارت های ویژه قادر خواهد بود راه برون رفتنی از تنگناهای فردی و اجتماعی خود را بیابد.از آنجا که هر اجتماعی فرهنگ،قوانین،کاستی ها و اختلالات خاص خود را دارد؛بررسی،شناخت،راه حل ها و درمان های مخصوص به خود را نیز می طلبد.دوره نوجوانی یکی از مهمترین و در عین حال خطرناک ترین مراحل زندگی است، بنابراین به جای ارائه ی اطلاعات خام درباره باید ها و نباید ها و ارزش ها و ضد ارزش ها ، مهارت برخورد با موقعیت های مختلف خصوصا موقعیت های پرخطر را باید به نوجوان آموخت.او باید مجهز به مهارت های کافی نظیر تفکر نقادانه، حل مسئله،تصمیم گیری و یا برخورد قاطعانه با دیگران باشد(غرابی،1387).

جامعه و به شكل كلي ،خانه،مدرسه،جمع دوستان هم سن و سال ،رسانه ها ،باشگاه هاي ورزشي و غيره به شكل خاص فضاي در برگيرنده نوجوان را  تشكيل مي دهند. مي توان گفت كه نحوه انديشيدن يك نوجوان ،نگرش وي به زندگي ،آمال و آرزوهاي وي،ترس ها ،نگراني ها ،هويت و بسياري از خصوصيات او متاثر از شرايط پيرامون و مهارت هايي است كه در طي زندگي كسب كرده است.يكي از مهم ترين تكاليف هر نوجوان هويت يابي است.نوجوان با ورود به اين دوره بايستي به شناخت يكپارچه و مطمئني از جهات مختلف در مورد خود دست يابد.تا با اطمينان هر چه بيشتر به خود و اميدبه آينده اي روشن پا به دوران بزرگسالي گذاشته و سلامت روان او تامين شود(صداقتيان،1389).

شادکامی به چگونگی ارزیابی مردم از زندگی خود اشاره دارد و متغیر هایی چون رضایت از زندگی، رضایت از وضع زناشویی، رضایت از کار، نبود افسرد گی و اضطراب و وجود عواطف و خلق مثبت را شامل می شود. ارزیابی شخص از خود ممکن به شکل شناختی باشد، مثلا هنگامی که شخص بطور کلی در مورد رضایت از زندگی خود یا جنبه هایی از زندگی مانند تفریحات به قضاوت آگاهانه می نشیند. ارزیابی شخص ممکن است عاطفی نیز باشد(تجربه ی هیجانات و خلقیات ناخوشایند وخوشایند مردم در رویارویی با زندگی خود). بنابراین، گفته می شود که اگر شخص رضایت از زندگی و اغلب خوشی را تجربه کند و فقط گاه گاهی که به هیجاناتی مثل غمگینی و خشم دچار شود، دارای شادکامی بالا خواهد بود برعکس اگر از زندگی خود ناراضی باشد و خوشی و علاقه اندکی را تجربه کند و به هیجانات پیوسته منفی مثل خشم و اضطراب دچار باشد، دارای شادکامی پایینی است(دنیر و بیسواس1 2000 به نقل از مظفری و هادیانفر1383 )

نوجوانان خوابگاهی دختردر طول دوران تحصیل و در محیط های خوابگاهی به دلیل دور بودن از خــانواده، داشتن احساس دلتنگي و كسالت ، عقاید و باورهای ناکارامد وجود انواع تنش ها و عدموجود امكانات تفريحي و برنامه هاي متنوع پرورشي ، می توانند مسائل و مشکلات روحی و روانی بسیاری، مخصوصا بحران هویت و شادکامی پایین را تجربه نمایندمداخلات روانی که می توان هم درافزایش شادکامی هم در بهبود مولفه های بحران هویت2[2]از آنها استفاده کرد عبارتند از:درمانهای رفتاری ،شناختی،روانکاوی،وجودی، گشتالتی و…آموزش گروهی به شیوه عقلانی هیجانی رفتاری نوع آموزش بکار برده شده در تحقیق حاضر می باشد که در این روش ،با شناسایی افکار غلط،غیر منطقی و منفی که سبب هیجان ها ورفتارهای منفی هستند، و همچنین بوسیله تغییر دادن آنها ، می توان مشکلات  افراد گروه را کاهشداد.

1-2. بيان مسئله

در چند دهه اخير، پيشگيري از اختلال هاي رواني كودكان و نوجوانان در شمار اولويت هاي اغلب كشورها قرار گرفته است. چنين توجهي نشان مي دهد كه ناتواني كودكان و نوجوانان در مواجهه با چالش هاي تحولي روبه افزايش است، افزايشي كه نه تنها رنج و درد در كودكان، نوجوانان و خانواده هاي آنها را در پي دارد، بلكه بار سنگيني را بر جوامع تحميل مي كند( دادستان، 1388).

انتقال از نوجواني به جواني، يعني زماني كه شخص به يك فرد مستقل تبديل مي گردد، با تشكيل هويت همراه است و مهمترين موضوع مرحله آخر نوجواني رسيدن به هويت شخصي مي باشد. براي بيشتر نوجوانان تشكيل هويت احتمالاً به معناي رويارويي با يك سري كوشش ها و تكاپوهاي نسبتاً كوچك است. (پوردهقان، 1383).

مطالعاتي در زمينه رشد هويت وجود دارد كه تفاوت هاي فردي مهمي را در رفتار و ويژگيهاي فرديتي بين دانش آموزان  دبيرستاني آشكار ساخته است. اين يافته ها نشان مي دهند كه دانش آموزاني كه در اندازه گيري هويت نمره بالاي ميانگين مي آورند موفق تر، قابل اعتمادتر، سازگارتر، خودكارآمدتر و از لحاظ فرديتي منسجم تر (بهداشت رواني بالاتر) از دانش آموزاني هستند كه نمره هويت آنها پايين تر از حد متوسط است(عبدي زرين،ادیب راد ویونسی، 1389)

نوجواناني كه ارزش هاي پذيرفته شده توسط خود را كه مبناي رشد هويت مثبت براي آنها بوده دروني كرده اند از افرادي كه واجد هويت منفي هستند يا هنوز اتخاذ نكرده اند، از سلامت رواني بيشتري برخورد دارند. (كشاوزي ارشدي، 1388).به عقیده اریکسون1، نوجوانان در جوامع پیچیده دچار بحران هویت می‌شوند یعنی یک دوره موقتی سر در گمی و پریشانی که قبل از به توافق رسیدن در مورد ارزشها و اهداف، آن را تجربه می‌کنند.(لورا ای برک2،2001، ترجمه سید محمدی ،1384).تشکیل هویت شخص ممکن است فرایند مستمری باشد که در تمام عمر صورت ‌گیرد(مک آدامز32001،ترجمهسید محمدی،1386).

چند پژوهش روی زمان بحران هویت تمرکز کرده‌اند. اریکسون معتقد بود که بحران هویت در حدود 12 سالگی آغاز می‌شود و تقریبا در 18 سالگی به طریقی حل می‌شود. با این حال، بحران هویت در برخی افراد ممکن است تا مدتها بعد روی ندهد. در یک تحقیق، بیش از 30 درصد آزمودنی‌ها تا 24 سالگی هنوز در جستجوی هویت بودند.(آرچر1، 1982، ترجمهسید محمدی،1386)

دخترها در زمینه هویت مرتبط با صمیمیت، مانند مسائل جنسی و اولویتهای خانواده در برابر شغل، تعقل پیشرفته‌تری از پسرها نشان می‌دهند. غیر از این مورد فرایند و زمان‌بندی شکل‌گیری هویت در هر دو جنس یکسان است.(آرچر1 و واترمن2، 1994 ترجمه سید محمدی ،1384)

کاهش و یا حذف بحران هویت به تنهایی نمی تواند موجب کاهش مشکلات روحی روانی ای که نوجوانان خوابگاهی تجربه می کنند، گردد.اگر بتوان در کنار کاهش یا حذف بحران هویت میزان شادکامی آنان را نیز افزایش دهیم، امید بیشتری  خواهیم داشت که از مسائل و مشکلات روحی، روانی و تحصیلی نوجوانان خوابگاهی کاسته و بر انگیزه پیشرفت، رضایت از زندگی و عواطف مثبت آنان افزوده گردد. شادکامی بر نگرش و ادرکات شخصی مبتنی است و بر حالتی دلالت می کند که مطبوع و دلپذیر است واز تجربه ی هیجانهای مثبت و خشنودی از زندگی نشئت می گیرد(آرگایل3 به نقل از نصوحی 1383 ).

شادکامی به چگونگی ارزیابی مردم از زندگی خود اشاره دارد و متغیر هایی چون رضایت از زندگی، رضایت از وضع زناشویی، رضایت از کار، نبود افسرد گی و اضطراب و وجود عواطف و خلق مثبت را شامل می شود. ارزیابی شخص از خود ممکن به شکل شناختی باشد، مثلا هنگامی که شخص بطور کلی در مورد رضایت از زندگی خود یا جنبه هایی از زندگی مانند تفریحات به قضاوت آگاهانه می نشیند. ارزیابی شخص ممکن است عاطفی نیز باشد(تجربه ی هیجانات و خلقیات ناخوشایند وخوشایند مردم در رویارویی با زندگی خود). بنابراین، گفته می شود که اگر شخص رضایت از زندگی و اغلب خوشی را تجربه کند و فقط گاه گاهی که به هیجاناتی مثل غمگینی و خشم دچار شود، دارای شادکامی بالا خواهد بود برعکس اگر از زندگی خود ناراضی باشد و خوشی و علاقه اندکی را تجربه کند و به هیجانات پیوسته منفی مثل خشم و اضطراب دچار باشد، دارای شادکامی پایینی است(دنیر و بیسواس 2000 به نقل از مظفری و هادیانفر 1383 ).

به نظر می رسد نوجوانان خوابگاهی ای که از بحران هویت و شادکامی پایین رنج می برند، باور ها و عقاید ناکارآمدی را در فکر خود پرورش داده اند. بنابراین می توان با قرار دادن آنها در فرایند آموزش گروهی به شیوه هایی که به بازسازی شناختی شان کمک می کند به درمان این مسائل پرداخت.یکی از قدیمی ترین درمان های شناختی که گرایش رفتاری دارد، درمان عقلانی، هیجانی آلبرت الیس است که اکنون رفتار در( عقلانی – هیجانی) REBT)1 نامیده می شود.

رفتار درمانی عقلانی – هیجانی سعی دارد فرایند های(فکر ناسازگارانه ی درمانجو را تغییر دهد که پاسخ های هیجانی ناسازگارانه و بنابراین رفتار به آنها وابسته هستند. تکلیف رفتار درمانی عقلانی – هیجانی این است که نظام عقیدتی و خود سنجی های فرد را بازسازی کند، مخصوصا با توجه به (باید ها) و (حتماها)ییکه اجازه نمی دهند فرد احساس ارزشمندی مثبت و زندگی رضایت بخش و خشنود کننده ای داشته باشد.( باچر2، مینکا3، هولی4، 2007 ،ترجمه سیدمحمدی،1388).

آموزش گروهی به شیوه عقلانی – هیجانی – رفتاری می خواهد که اعضای گروه را به ابزاری مجهز کند که احساسات ناسالم را کاهش داده یا محدود کند بطوری که بتوانند زندگی رضایت بخش تری داشته باشند. برای دستیابی به این اهداف، به مراجعان راههای عملی برای شناسایی افکار و باور های درست را نشان می دهند تا بصورت نقادانه این باور ها را ارزیابی کنند و یا به باور های سازنده آنها را تغییر دهند .   آموزش گروهی به شیوه عقلانی – هیجانی – رفتاری می خواهد که اعضای گروه را به ابزاری مجهز کند که احساسات ناسالم را کاهش داده یا محدود کند بطوری که بتوانند زندگی رضایت بخش تری داشته باشند. برای دستیابی به این اهداف، به مراجعان راههای عملی برای شناسایی افکار و باور های درست را نشان می دهند تا بصورت نقادانه این باور ها را ارزیابی کنند و یا به باور های سازنده آنها را تغییر دهند

حال با توجه به اینکه نوجوانان خوابگاهی دختر در طول دوران تحصیل و در محیط های خوابگاهی می توانند مسائل و مشکلات روحی و روانی بسیاری، مخصوصا بحران هویت و شادکامی پایین را تجربه نمایند و آموزش گروهی به شیوه عقلانی، هیجانی، رفتاری می تواند موجب تغییر باورهای ناکارآمد، پاسخهای هیجانی ناسازگارانه و رفتارهای وابسته به آن گردد، پژوهش حاضر به منظور کاهش بحران هویت و افزایش شادکامی آنان انجام خواهد گرفت. در این راستا پرسش اصلی پژوهش حاضر به این شرح است:

آیا  آموزش گروهی به شیوه عقلانی – هیجانی – رفتاری می تواند موجب کاهش بحران هویت و افزایش شادکامی در نوجوانان خوابگاهی دختر گردد؟

1-3. اهميت و ضرورت پژوهش

ضرورت طرح هويت از آنجا ناشي مي شود كه بسياري از مشكلات جوانان در كشور ما و ساير كشورهاي جهان ، به دليل مشكلات هويت است. هويت يابي يكي از نيازهاي اساسي آدمي است. با اندكي تامل در اديان الهي و مكاتب مشرق زمين كه آثار آن را در نظريه روانشناساني مانند راجرز1 مي بينيم، ضرورت خودشناسي و درك كامل از هدف و مقصد و سير آفاق و انفس مطرح شده است. هدف اين جستجوها رسيدن به مفهومي از خود و پايبندي به روشهاي انتخابي است. و اين دو موضوع (جستجو و تعهد به انتخاب خود) دو عنصر اساسي هويت يابي است. بررسي تحقيقات نشانگر آن است كه افراد به كمك هويت است كه به تدويني از خويشتن مي رسند كه اگر اين تعريف با واقعيت اجتماعي آنان در تعارض باشد حالت هایي مثل عدم پختگي، فشار رواني، مشكلات رفتاري و تحصيلي و غيره را تجربه مي كنند. (بهاري و فركيش، 1388).

امروزه، از خود بيگانگي ،معماي بزرگ و معضل فكري انديشمندان و نويسندگان نام آور مي باشد.به گفته«اريك فرم1» از زمان «دكارت» تاكنون هويت فرد از بزرگترين مشكلات فلسفه جديد بوده است.تعبيري كه امروز ابراي «از خود بيگانگي2» به كار مي رود«فقدان هويت» است،كه به عقيده اريكسون ،مفهوم «بحران هويت» گوياتر و جامع تر است.اگر توجهي به آثار ،پيامدها و نتايج ناگوار«فقدان هويت» داشته باشيم و از عمق رنج و دردي كه جوانان بي هويت احساس مي كنند،آگاه شويم مي بينيم كه بخش قابل توجهي از افسردگي ها ،پوچي و درون تهي شدن ها و روزمرگي ها نتيجه منطقي بي هويتي است( شرفي ،1380).

هويت يابي از مهم ترين تكاليف هر نوجوان است و نوجوان با ورود به اين دوره بايستي به شناخت يكپارچه و مطمئني از جهات مختلف در مورد خود دست يابد ،تا با اطمينان هر چه بيشتر به خود و اميد به آينده اي روشن ،پا به دوران بزرگسالي گذاشته و سلامت رواني او تامين شود(صداقتيان،1389).

[1] .Identity

1.Diener&  biswas

2.Identitycrisis

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي مقايسه اي رابطه بهزيستي معنوي با شادکامي و سلامت عمومي در دانشجويان
 • پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش تاب آوري بر کيفيت زندگي و کاهش رفتارهاي پرخطر دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش هاي رسمي بر نرخ اشتغال
 • پایان نامه مقايسه ي مؤلفه هاي بهزيستي روان شناختي ، شادکامي و ميزان سازگاري اجتماعي در زنان داراي همسر بيمار رواني و عادي
 • پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش مولفه هاي تصميم گيري مجدد بر کاهش خودناتوان سازي تحصيلي و افزايش جرات ورزي دانش آموزان پسر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122