پايان نامه بررسي اثربخشي درمان با رويکرد هستي‌شناسي اسلامي بر درد معنوي در دانشجويان با مشکلات افسردگي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثربخشي درمان با رويکرد هستي‌شناسي اسلامي بر درد معنوي در دانشجويان با مشکلات افسردگي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 160 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي اثربخشي درمان با رويکرد هستي‌شناسي اسلامي بر درد معنوي در دانشجويان با مشکلات افسردگي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اوّل: مقدمه
1-1 کلیات 2
1-2 بيان مسأله 8
1-3 ضرورت و اهميت تحقیق 12
1-4 اهداف پژوهش 16
1-5 تعريف مفهومي متغيرها 16
1-5-1 افسردگی 16
1-5-2 درد معنوی 17
1-6 تعريف عملياتي متغيرها 17
1-6-1 افسردگی 17
1-6-2 درد معنوی 17

فصل دوّم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1 افسردگی 19
2-1-2 الگوها و درمان‌های اختلال افسردگی 22
2-1-2-1 الگوی زیستی افسردگی 22
2-1-2-2 الگوی روان‌پویشی افسردگی 28
2-1-2-3 الگوهای شناختی افسردگی 30
2-1-2-4 الگوی وجودگرایی 33
2-1-2-5 افسردگی از دیدگاه معنوی‌گرایی 37
2-1-2-6 رویکرد اسلامی در تبیین افسردگی 42
2-2 درد معنوی 84
2-3 سابقه تحقیق 89
2-3-1 درمان با رویکرد اسلامی و افسردگی 89
2-3-2 درد معنوی و رویکرد هستی‌شناسی اسلامی 92

فصل سوّم: روش پژوهش
3-1 طرح تحقیق 96
3-2 جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری 96
3-2-1 جامعه آماری 96
3-2-2 روش نمونه‌گیری 97
3-2-3 ملاک‌های ورود به پژوهش 97
3-2-4 حجم نمونه 97
3-3ابزارهای پژوهش 98
3-3-1 ویرایش دوم مقیاس افسردگی بک (BDI-II) 98
3-3-2 مقیاس درد معنوی 100
3-3-2-1 ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مقیاس درد معنوی 100
3-3-2-2 روایی 101
3-3-2-2-1 همبستگی با نمره کل مقیاس 105
3-3-2-2-2 روایی همزمان 107
3-3-2-3 پایایی 108
3-4 روش اجرا 109
3-5- مداخله 109
3-6 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 112

فصل چهارم: یافته‌ها
4-1 یافته‌های توصیفی متغیرهای پژوهش 114
4-2 تحلیل استنباطی 115
4-2-1 فرضیه اول: گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی ، تأثیر
معناداری بر میزان افسردگی در دانشجویان افسرده دارد. 115
4-2-2 فرضیه دوم: گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی، تأثیر
معناداری بر میزان درد معنوی در دانشجویان افسرده دارد. 117

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1 بحث یافته اول 120
5-2 بحث یافته دوم 122
5-3 نتیجه‌گیری 125
5-4 محدودیت‌ها 126
5-5 پیشنهادات 126

منابع
منابع فارسی 127
منابع انگلیسی 138

منابع

منابع فارسی

قرآن کریم.

نهج البلاغه.

صحیفه سجادیه.

ابن منظور، محمدبن مکرم (1414 ق.)، لسان‌العرب. بیروت: دارصادر.

ابوالقاسمی، محمدجواد (1391)، مفهوم شناسی سلامت معنوی و گستره آن در نگرش دینی، فصلنامه اخلاق پزشکی، سال 6، ش 20، 45-68.

آتشین صدف، علیرضا (1391). معناگرایی و معنویت در پدیده‌های فرا روان‌شناختی. مطالعات معنوی، 3، 9-42.

اژدری‌فرد، پری سیما؛ قاضی، قاسم؛ نورانی‌پور، رحمت‌الله (1389). بررسی تأثیر آموزش عرفان و معنویت بر سلامت روان دانش‌آموزان. فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، سال 5، ش 2، 105-127.

اسکات پک، مورگان (1380). روان‌شناسی معنویت (محبوبیان، شروین: مترجم)، تهران: کوپال.

اسکوئیان، عباس (1389). مرگ، نومیدی و ایمان در اندیشه کرکگور. پژوهشنامه فلسفه دین، 16، 75-106.

اسمعیلی، معصومه (1386). بررسی تأثیر گسترش هستی‌شناسی اسلامی بر سلامت روان. پژوهش‌های مشاوره، 24، 41-52.

اسمعیلی، معصومه (1386)، بررسی تأثیر گسترش هستی‌شناسی اسلامی بر فعال‌سازی مؤلفه‌های هوش هیجانی، مطالعات اسلام و روان‌شناسی، ش 1، 33-44.

اسمعیلی، معصومه (1389)، مطالعه اثربخشی درمان و ورزندگی با تأکید بر اصول هستی‌شناسی اسلامی بر کاهش نشانگان اختلال استرس پس از سانحه، فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، ش 2، 1-20.

اصفهانی، سید مهدی (1389). سلامت معنوی و دیدگاه‌ها. فصلنامه اخلاق پزشکی، سال چهارم، ش 14، 41-49.

امیدواری، سپیده (1387). سلامت معنوی: مفاهیم و چالش‌ها. فصلنامه پژوهش‌های میان رشته‌ای قرآنی، سال اول، ش 1، 5-17.

باقری، خسرو (1380). دستیابی به فلسفه آموزش و پرورش. تحقیق به سفارش وزارت آموزش و پرورش.

باقری، فریبرز (1392). الگوی ارتباط والد-فرزند، مدل نظری فرزند پروری بر مبنای هستی‌شناسی و انسان‌شناسی اسلامی. مطالعات معارف اسلامی و علوم تربیتی، 1، 5-40.

برآبادی، حسین (1383)، بررسی نقش درمان یکپارچه‌نگر بر بهبود ادراک خود بزهکاران معتاد بر اساس ارتقاء سطح ادراک خود. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

بستانی، محمود (1388)، اسلام و روان‌شناسی، ترجمه محمود هویشم، مشهد: آستان قدس رضوی.

بوالهری، جعفر (1376). “موضوعات و زمینه‌های پژوهش در موارد مشترک روان‌شناسی، روان‌پزشکی و مذهب”. فصلنامه اندیشه و رفتار، سال سوم، شماره 9و 10، 44-48.

بوالهری، جعفر (1383)، دین و بهداشت روانی در نظرخواهی از دانشوران، نقد و نظر، شماره 33-34، بهار و تابستان.

بوالهری، جعفر (1389). نهادینه‌سازی معنویت در مفهوم سلامت معنوی. فصلنامه اخلاق پزشکی، سال چهارم، ش 14، 105-112.

بوالهری، جعفر؛ نظیری، قاسم؛ زمانیان، سکینه (1391). اثربخشی رویکرد گروه‌درمانی معنوی بر کاهش میزان افسردگی، اضطراب و استرس در زنان مبتلا به سرطان سینه. زن و جامعه، سال 3، ش 1، 85-116.

 

تبرائی، رامین (1389). بررسی جایگاه معنویت در الگوهای عمده سلامت روان، فصلنامه روانشناسی و دین، سال سوم، ش1، 5-29.

تبرائی، رامین؛ فتحی آشتیانی، علی؛ رسول‌زاده طباطبایی، کاظم (1387). بررسی سهم تأثیر جهت‌گیری مذهبی بر سلامت روانی در مقایسه با عوامل جمعیت‌شناختی. روان‌شناسی و دین، سال 1، ش 3، 37-62.

تقی‌یاره، فاطمه؛ اعوانی، غلامرضا (1392). سلامت و بیماری آدمی از منظر جلال الدین مولوی: رویکرد وجودگرایانه، روانشناسی و دین، سال7، ش 4َ، 39-62.

تمیمی‌آمدی، عبدالواحد (1372). غررالحکم و دررالکلم، ترجمه خوانساری، تهران: دانشگاه تهران.

جوادی آملی، عبدالله (1378)، تفسیر موضوعی قرآن کریم: معرفت شناسی در قرآن، قم: اسراء.

جوادی آملی، عبدالله (1387)، دنیاشناسی و دنیاگرایی در نهج البلاغه، چاپ چهارم، قم: اسراء.

جوادی آملی، عبدالله (1391)، مفاتیح الحیاة، قم: اسراء.

 

دادفر، محبوبه (1383). بررسی نقش دین در بهداشت روانی و فرآیندهای روان‌درمانی، نقد و نظر، ش 35 و 36، 84-121.

دشتی، سیدمحمد (1384). هفت آسمان، مجله فلسفه، کلام و عرفان، 28، 61-86.

دشتی، محمد؛ محمدی، کاظم (1364). المعجم المفهوس لألفاظ نهج البلاغه، قم: مؤسسه نشر اسلامی.

راسخ، مینا (1393). مقایسه تأثیر دارودرمانی و درمان ترکیبی دارو و معنویت‌درمانی گروهی در ارتقاء کیفیت زندگی و افسردگی زنان مبتلا به اختلال افسردگی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1332). المفردات فی غریب‌القرآن، تحقیق محمد سید گیلانی، تهران: المکتبه المرتضویه.

رایکمن، ریچارد (1391). نظریه‌های شخصیت، (فیروزبخت، م: مترجم)، تهران: ارسباران.

رضاپورمیرصالح، یاسر (1392). ارائه الگوی مفهومی سازگاری زناشویی مبتنی بر تبیین ابعاد هستی‌شناسی و ارزش‌شناسی در گفت‌وگوهای تعاملی و درون شخصی زوجین متقاضی طلاق و زوجین برخوردار از سازگاری زناشویی و ارزیابی اثربخشی آن، پایان‌نامه دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.

رضاپورمیرصالح، یاسر؛ اسمعیلی، معصومه؛ فرحبخش، کیومرث (1392). اثربخشی آموزه‌های هستی‌شناسی اسلامی بر رضایت زناشویی زنان متأهل، روان‌شناسی و دین، 22، 5-19.

 

سیفی، محسن؛ اعتمادی، احمد؛ شفیع‌آبادی، عبدالله (1391). تأثیر مداخله مبتنی بر خودمعنوی و خودخانوادگی بر کاهش علائم افسردگی دانشجویان. روان‌شناسی و دین، سال 5، ش9، 117-134.

شریفی، مرضیه (1391). درآمدی بر رویکرد اسلامی درمان افسردگی با محوریت صحیفه سجادیه. معرفت، سال بیست و یکم، ش 174، 43-60.

شفیع‌آبادی، عبدالله؛ ناصری، غلامرضا (1381). نظریه‌های روان‌درمانی و مشاوره. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

صادقیان، احمد (1386). قرآن و بهداشت روان، مجله قرآن و علم، ش 2، 69-90.

صفایی‌راد، ایرج؛ کریمی، لطف‌الله؛ شموسی، نعمت‌الله؛ احمدی طهور، محسن (1389). رابطه بهزیستی معنوی با سلامت روان در دانشجویان. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار،سال 4، ش17، 274-280.

طاهری، حبیب‌الله (1385). عقده حقارت و راهکارهای درمان آن در منابع اسلامی. پژوهش‌های فقهی، ش 4، 5-30.

طباطبایی، سید محمد حسین (1374). المیزان فی تفسیر القرآن (ترجمه)، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

طباطبایی، سید محمد حسین؛ حسین‌پور، محمد حسن (1388). تأثیر مبانی هستی‌شناسی قرآنی بر افزایش سلامت روان. پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم، ش 4، 117-120.

عباسیان، لادن؛ عباسی، محمود؛ شمسی کوشکی، احسان؛ معماریانی، زهرا (1389). بررسی جایگاه علمی سلامت معنوی و نقش آن در پیشگیری از بیماری‌ها: یک مطالعه مقدماتی. فصلنامه اخلاق پزشکی، سال چهارم، 14، 83-104.

عباسی، محمود؛ عزیزی، فریدون؛ شمسی کوشکس، احسان؛ ناصری‌راد، محسن؛ اکبری‌لاکه، مریم (1391). تعریف مفهومی و عملیاتی‌سازی سلامت معنوی: یک مطالعه روش‌شناختی. فصلنامه اخلاق پزشکی، سال ششم، 20، 11-44.

علمی، قربان؛ شاورانی، مسعود (1391). کارکرد باورها و مناسک اسلامی در کاهش بستر خودکشی. آینه معرفت، شماره 32، سال دهم، 160-188.

فردیکسون، باربارا ال. (1387). دین چگونه به سلامتی و بهزیستی ما کمک می‌کند؟ آیا هیجان‌های مثبت، عناصر فعال هستند؟. (موسوی، ه: مترجم)، روان‌شناسی و دین، سال1، ش3، 79-107.

فرهادیان، فاطمه (1390). سلامت روانی در پرتو التزام به آموزه‌های دینی. مبلغان، ش 145، 112-126.

فری، مایکل. (1384). شناخت‌درمانی گروهی. (صاحبی،ع؛ حمیدپور، ح؛ اندوز، ز: مترجمین)، تهران: انتشارات رشد.

فقیهی، علی‌نقی؛ رفیعی‌مقدم، فاطمه (1390). خودشناسی و بازتاب‌های تربیتی آن بر اساس بینش قرآنی. اسلام و پژوهش‌های تربیتی، ش 5، 5-26.

فقیهی، علی‌نقی؛ غباری بناب، باقر؛ قاسمی‌پور، یدالله (1386). مقایسه الگوی چند وجهی اسلامی با مدل شناختی بک در درمان افسردگی. مطالعات اسلام و روان‌شناسی، 69-86.

فقیهی، علی‌نقی؛ مطهری‌طشی، جمشید (1383). افسردگی، رویکرد اسلامی در سبب‌شناسی و فرآیند درمان. معرفت، ش 84، 48-60.

قائمی‌امیری، علی (1386). در مکتب امیرالمؤمنین، تهران: امیری.

قرائتی، محسن (1383). تفسیر نور. تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.

قنبری، بخشعلی؛ مشایخی‌پور، محمدعلی (1391). معنا و مفهوم مرگ‌آگاهی و آار آن از دیدگاه امام علی (ع)، معرفت، 183، 27-42.

کاظمی، محمود؛ بهرامی، بهرام (1393). نقش اعتقادات معنوی و فرایض اسلامی در ارتقای سلامت روانی و پیشگیری از اختلالات روانی. مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره 22، شماره 90، 62-74.

کریمی، عبدالعظیم. (1383). روان‌درمانی عارفانه. چاپ اول، تهران: نشر دانش.

کمپانی‌زارع، مهدی؛ گزارش مؤلف: هستی در آینه نیستی: درآمدی بر دیدگاه مرگ‌اندیشی نزد هایدگر و کاربرد آن در هستی‌شناسی وی، کتاب ماه فلسفه، 42، 131-135.

کوری، جرالد (1387). نظریه و کاربست مشاوره و روان‌درمانی. (محمدی، سید یحیی: مترجم)، چاپ دوم، تهران: ارسباران.

کوری، جرالد؛ کوری، ماریان شیندر؛ کالانان، پاتریک؛ راسل، مایک (1392). فنون گروهی مشاوره و روان‌درمانی. (ثنایی ذاکر، باقر: مترجم)، چاپ پنجم، تهران، بعثت.

کهرازی، فرهاد؛ آزادفلاح، پرویز؛ اللهیاری، عباسعلی (1382). بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های حل مسأله در کاهش افسردگی دانش‌آموزش، مجله روان‌شناسی، سال دوم، ش7، 127-143.

کوئینگ، هارولد. جی (1380). آیا دین بر سلامتی شما سودمند است؟ آثار دین بر بهداشت جسم و روان. (نجفی، بتول: مترجم)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

گنجی، حمزه (1378). بهداشت روانی. تهران: ارسباران.

لطافتی، رامین؛ حیدرنیا، لیلا (1391). سلامتی با روش معنا درمانی. رشد مشاور مدرسه، 28، 16-19.

لیاقت‌دار، محمد جواد (1382). نگرش مثبت به دنیا و نقش آن در تعلیم و تربیت انسان از دیدگاه امام علی(ع). پژوهشنامه انقلاب اسلامی، شماره 7 و 8، 86-103.

لیاقت‌دار، محمد جواد (1386). تعلیم و تربیت از دیدگاه امام سجاد(ع)، بررسی اجمالی نکات تربیتی دعای مکارم‌الاخلاق. قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.

لیهی، رابرت. (1387). متون شناخت‌درمانی. (فتی، ل.؛ شکیبا، ش.؛ طهماسبی مرادی، ش. و ناصری، ح: مترجمین)، چاپ دوم، تهران: نشر دانژه.

مجلسی، محمدباقر (1404 ه.ق.). بحارالانوار. بیروت: مؤسسه الوفا.

محقق، مهدی (1378). رازی در طب روحانی در، رازی محمد بن زکریا: الدراسه التحلیلیه لکتاب الطب الروحانی للطبیب الفیلسوف، تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی.

محمدپور، احمد (1389). روش در روش (درباره ساخت معرفت در علوم انسانی)، تهران: جامعه‌شناسان.

محمدخانی، پروانه؛ دابسون، کیت استفان (1386). مختصات روان‌سنجی پرسشنامه افسردگی بک-2 در مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی در دوره بهبود نسبی. توان‌بخشی، سال8، ش29، 80-86.

محمدی، فرحناز؛ بابایی، مهرزاد (1390). تأثیر مشارکت در گروههای حمایت‌گر بر سلامت معنوی و فشار مراقبتی بر سالمندان مبتلا به آلزایمر و مراقبین عضو خانواده، مجله سالمندی ایران، سال ششم، شماره19.

محمدی، محسن (1384). تعیین میزان افسردگی و رابطه آن با انگیزه و علاقه به کار در دبیرستان‌های کاشان، رساله دکتری پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان.

محمدی، رزگار (1390). هستی‌شناسی جان در دیدگاه مولانا از زاویه شناختی. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، ش 5، 55-76.

محمدی ری شهری، محمد (1377). میزان‌الحکمه. قم: مکتبه الاعلام الاسلامی.

مرزبند، رحمت‌الله؛ زکوی، علی اصغر (1391). شاخص‌های سلامت معنوی از منظر آموزه‌های وحیانی. فصلنامه اخلاق پزشکی، سال 6، ش 20، 69-99.

مرعشی، سیدعلی (1387). بهداشت روان و نقش دین، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

 

مرندی، سیدعلیرضا؛ عزیزی، فریدون (1389). مسئله جایگاه، تعریف و دشواری‌های پایه‌ریزی مفهوم سلامت معنوی در جامعه ایرانی-اسلامی، فصلنامه اخلاق پزشکی، سال چهارم، ش14، 11-21.

مسعودی، جهانگیر؛ هاشمی، خدیجه ( 1391). بازخوانی نظریه فطرت دینی در رویکرد معناگرایی ویکتور فرانکل، قبسات، 63، 135-156.

مصطفوی سبزواری، رضا (1384). رشد و پایداری فرهنگ و معنویت ایرانی و گسترش آن در جهان، پیک نور، 89-94.

مصلح، علی‌اصغر (1387). فلسفه‌های اگزیستانس، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

مطهری، مرتضی (1372). عدل الهی. قم: انتشارات صدرا.

مطهری، مرتضی (1373). اسلام و مقتضیات زمان. قم: انتشارات صدرا.

مطهری، مرتضی (1378). تعلیم و تربیت اسلامی. چاپ سی و چهارم، تهران: انتشارات صدرا.

مطهری، مرتضی (1378). سیری در نهج‌البلاغه. چاپ نوزدهم، تهران: انتشارات صدرا.

مطهری، مرتضی (1378). فلسفه در اخلاق. چاپ 21، تهران: انتشارات صدرا.

مظفری‌نیا، فائزه؛ امین شکروی، فرخنده؛ حیدرنیا، علیرضا (1393). رابطه بین سلامت معنوی و شادکامی دانشجویان، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، سال دوم، ش2، 97-107.

مقیمیان، مریم؛ سلمانی، فاطمه؛ آذربرزین، مهرداد (1390). ارتباط اضطراب امتحان و سلامت معنوی در دانشجویان پرستاری، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره پنجم، ش3، 31-36.

مکارم شیرازی، ناصر (1374). تفسیر نمونه. تهران: دار الکتب الاسلامیه.

منصور، محمود (1390). روانشناسی ژنتیک؛ تحول روانی از تولد تا پیری، چاپ دوازدهم، تهران: سمت.

موسوی، روح‌الله (1373). چهل حدیث. ح 13، قم: تنظیم و نشر آثار امام خمینی(قدس سره).

موسوی، غفور؛ عرفانی‌فر، داریوش؛ دهقانی، غلامرضا؛ ابراهیمی، امراله (1386). نگرش توحیدی و پیشگیری از افسردگی، تحقیقات علوم رفتاری، دوره پنجم، ش2، 139-144.

مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز؛ هاشمی، سیداسماعیل؛ بساک‌نژاد، سودابه (1390). بررسی تأثیر درمان چندوجهی اسلامی بر افسردگی و عزت نفس دانشجویان. روانشناسی و دین، سال چهارم، ش 3، 31-48.

نجاتی، محمدعثمان (1388). قرآن و روان‌شناسی. (عرب، عباس: مترجم)، مشهد: آستان قدس رضوی.

نجفی‌افرا، مهدی (1379). درآمدی به مطالعه تطبیقی هستی‌شناسی اسلامی. نامه فلسفه، ش 9، 135-157.

 

یالوم، ا. (1390). روان‌درمانی اگزیستانسیال. (حبیب، س. : مترجم)، چاپ اول، نشر دانژه.

یالوم، ا. ؛ ولشیچ، م. (1391).روان‌درمانی گروهی. (یاسایی، م. : مترجم)، چاپ اول، تهران: نشر دانژه.

یحیی‌زاده جلودار، سلیمان؛ لطفی گودرزی، فاطمه (1390). درمان افسردگی با دعا و نیایش. بابل: مجله دانشگاه علوم پزشکی، 15، 94-100.

یزدانی، علی اصغر؛ عباسی، محمود؛ ابراهیمی، محمد نبی (1389). مبانی عرفانی سلامت معنوی. فصلنامه اخلاق پزشکی، سال چهارم، 14، 65-82.

یونگ، کارل گوستاو (1377). روان‌شناسی دین. (سروری، م: مترجم)، تهران: انتشارات سخن.

منابع انگلیسی

Aflakseir, A. & Colman P.G.  (2011), Initial Development of the Iranian Religious Coping scale, Journal of Muslim Mental Health, N. 6, P. 44-61.

Amondsen, D. (1996). Medicine, Society and faith in the ancient and medieval world. Baltimore, M. D. Johns Hopkins, University Press, 127-157.

Atkinson R. L., Atkinson R. C., Smith E. F. Hilgard E. K. (2000), Introduction to Psychology. 13th ed. New York, Harcautr Brance Jovanovich. PP: 2-321.

Barry, Vincent (2006). Philosophical Thinking about Death and Dying. USA: Wads Worth Publishing.

چکیده

 هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی گروه‌درمانی با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی بر میزان درد معنوی در دانشجویان با مشکلات افسردگی بوده‌است. روش مورد استفاده در این پژوهش، آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دانشجویان دختر در مقطع کارشناسی سال تحصیلی 93-94 در دانشگاه فنی-حرفه‌ای بودند. به منظور انجام پژوهش، تعداد 30 نفر از دانشجویان دختر برای شرکت در این برنامه در نظرگرفته شدند که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15=n) و کنترل (15=n) جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، مقیاس افسردگی بک ویراست دوم (1968) و مقیاس محقق ساخته درد معنوی بود. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS و با استفاده از آزمون کوواریانس، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه پژوهش نشان داد که درمان با رویکرد هستی‌شناسی اسلامی به طور معناداری (001/0p<) بر کاهش افسردگی و درد معنوی در دانشجویان مؤثربود.

 کلیدواژه‌ها: آموزش‌های هستی‌شناسی اسلامی، افسردگی، دانشجویان، درد معنوی، گروه‌درمانی

فصل اوّل

 مقدمه

 کلیات

افسردگی حالتی هیجانی است که مشخصه آن غمگینی زیاد، احساس بی‌ارزشی، احساس گناه، کناره‌گیری از دیگران و از دست دادن علاقه و اشتیاق به فعالیت‌های عادی است (داویسون و نیل[1]، 2001). افسردگی قسمت عمده‌ای از مشکلات سلامت روانی را تشکیل می‌دهد (بری[2]، 2003).

بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، افسردگی دومین بیماری شایع پس از بیماری قلبی-عروقی است. این اختلال به عنوان نخستین معضل سلامت در دنیا و به عنوان مادر بسیاری از بیماری‌ها تلقی می‌شود. شیوع این بیماری در طول عمر پانزده درصد و در زنان به بیست و پنج درصد می‌رسد (چهارمین ویراست تجدید نظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی[3]، 2000).

در واقع همه افراد در دوره‌هایی از عمر خود افسردگی را تجربه می‌کنند، این احساس معمولا! به‌دنبال فقدان یا ناکامی ایجاد می‌شود و در شرایط طبیعی پس از چند ساعت یا چند روز از بین می‌رود. به هر حال، هر گاه احساس‌های افسرده‌وار تداوم یافته و در سلامتی و بهزیستی اجتماعی شخص اخلال نماید، در آن صورت کمک حرفه‌ای الزامی خواهد بود (کهرازی، آزاد فلاح و اللهیاری، 1382).

در سبب‌شناسی این اختلال از عوامل چندی یاد نموده‌اند که متناسب با این عوامل، شیوه‌های درمانی گوناگونی پیشنهاد شده‌است. درمان‌هایی نظیر دارودرمانی، الکتروشوک، روان‌تحلیل‌گری، شناخت‌درمانی، گروه‌درمانی، درمان شناختی-رفتاری و معنادرمانی را می‌توان نام برد (کاپلان و سادوک[4]، 1995؛ به نقل از غباری بناب، 1385). در سال‌های اخیر علاوه بر روش‌های برگرفته از نظریه‌های روان‌شناختی، درمان‌های معنوی و مذهبی نیز جایگاه علمی خود را باز نموده‌اند (مک لایف، لارسون، هایت، کوئنیگ، تورسون[5]، 2000).

با توجه به شیوع اختلال افسردگی که 75% از موارد بستری را در بیمارستان‌های روانی به خود اختصاص داده‌است (هاوتون[6]، 1990)، روان‌درمانی فردی نمی‌تواند پاسخگوی این مشکل باشد. یک راهبرد اصلی برای مؤثرتر کردن درمان، ارائه آن در گروه است (فری[7]؛ ترجمه صاحبی، حمیدپور و اندوز: 1384).

گروه‌درمانی شکلی از روان‌درمانی است که در آن دو مراجع یا چند بیمار با یک یا چند درمانگر کار می‌کنند. این روش، روش متداول و جاافتاده‌ای است که در آن اعضای گروه می‌توانند از تجربیات دیگران آگاه شده و از آن‌ها درس بگیرند. این روش درمانی نسبت به روان‌درمانی فردی، هم از نظر هزینه‌ای باصرفه‌تر است و هم در بیشتر موارد اثربخش‌تر، به علاوه، معمولاً کسانی که از بیماری ذهنی یا مشکل رفتاری رنج می‌برند، دچار احساس تنهایی، انزوا و متفاوت بودن هستند. گروه‌درمانی فضایی را برای گردآمدن افرادی که در حال حاضر درگیر مشکل مشابهی هستند یا در گذشته به مشکل مشابهی گرفتار بوده و اکنون نجات یافته‌اند، فراهم می‌سازد. اعضای گروه همچنین می‌توانند با پشتیبانی عاطفی از یکدیگر، رفتارهای تازه‌ای را تجربه کنند (ون واگنر[8]، 2006؛ به نقل از بوالهری، نظیری و زمانیان، 1391). پیشرفت علم روان‌شناسی از یک سو و ماهیت پیچیده انسان از سوی دیگر، باعث شده که نیازهای معنوی بشر در برابر خواسته‌های مادی قد علم کند و اهمیت بیشتری یابد (فردیکسون، ترجمه موسوی: 1387).

امروزه تأکید بر اینکه در کنار بعد زیستی سلامت جسم، باید به ابعاد روانی، اجتماعی و معنوی سلامت فرد نیز توجه کرد، رو به فزونی گذاشته است. در فرهنگ و فضای ایرانی-اسلامی، مهمترین عامل تأثیرگذار بر سلامت فرد، رسیدن به سلامت معنوی است که اندیشه و ادبیات آن بر اساس قرآن شکل گرفته و تدوین یافته است و منبعی مهم برای توصیف سلامت معنوی و شاخص‌های آن و راه‌های رسیدن به آن به شمار می‌رود (مرندی، عزیزی، 1389). از حدود 40 سال پیش، نتایج تحقیقاتی ارائه شد که ارتباط عوامل دینی و اعتقادی را با شاخص‌ها و پیامدهای جسمی آن مانند مرگ نشان داد و از آن زمان، شاخص معنویت نیز در تعریف سلامت وارد و به تدریج در نوشته‌های علمی آورده شد (راجرز و اسکیدمور[9]، 2010).

اکستین و کرن[10] (2004) درباره‌ی آموزه‌های معنوی چنین می‌گویند: آموزه‌های معنوی به مثابه آگاهی از هستی یا نیرویی فراتر از جنبه‌های مادی زندگی هستند که احساس عمیقی از وحدت و پیوند با کائنات را بوجود می‌آورند. فیشر[11] (2000) عنوان کرده‌است که توجه به بعد معنوی تأثیر زیادی در داشتن یک زندگی کامل دارد.

سوراجاکول، آجا، چیلسون، رامیرز و ایرل[12] (2008)، در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که معنویت نقش عمده‌ای در افسردگی دارد، این پژوهشگران دریافتند که سطح افسردگی افراد معنوی پایین‌تر است.

اغلب بیماران در مواجهه با بیماری به سمت حالات معنوی روی می‌آورند. اما در بعضی مواقع همین باورهای معنوی مشکل‎آفرین هستند و بیماران، پریشانی‌های معنوی را به عنوان عوامل استرس‌زا تجربه می‌کنند (خدابخشی، 1392). این امر بخصوص در بیماران دچار افسردگی که با علائمی منفی همچون ناامیدی، دلسردی، بدبینی، احساس گناه و از دست دادن انرژی و علاقه دست و پنجه نرم می‌کنند، بیشتر خود را نمایان می‌کند.

یونگ (1933) در کارهای خود به این نتیجه رسید که افراد رشد یافته در جستجوی معنایی برای زندگی خود هستند و بدون حل موفقیت‌آمیز چنین جستجویی، زندگی بطور غیر قابل تحملی دردناک شده و فرد دچار افسردگی عمیق می‌شود (برآبادی، 1383). ناامیدی از رسیدن به درک و مفهوم علت و غایت، در جهان هستی و سردرگمی درباره جایگاه خود در جهان هستی و اتصال و ارتباطی که موجودات هستی و انسان‌ها با یکدیگر دارند و به خصوص ناامیدی از درگاه خداوند، به دلیل عدم شناخت وجود لایتناهی او و نیز عدم شناخت خویشتن به عنوان افضل موجودات، می‌تواند فرد را به انتهای درماندگی و یأس و پوچی بکشاند. یأسی که در وجود خود، افسردگی را همراه دارد.

در طول تاریخ، مذهب، معنویت و پزشکی به هم آمیخته‌اند. پزشکان بنام ایرانی نیز در کتب پزشکی کهن به مفهوم «طب روحانی» به تفصیل پرداخته‌اند. «طب روحانی» علمی است که به کمالات قلوب و امراض، دوا، کیفیت حفظ صحت و اعتدال آن، تدبیر کردن منفعت آنچه از اعراض نفسانی که نافع است و دفع مضر آنچه مضرت است، می‌پردازد (دهخدا، 1377). جرجانی، «طبیب روحانی» را عارفی می‌داند که از طریق ارشاد و تکمیل، قدرت انجام این طب را دارد (محقق، 1378).

در دهه‌های اخیر، مباحث عرفانی و معنوی و تعالیم اشراقی بیش از پیش جایگاه خود را بازیافته است و اهل نظر در حوزه‌ی عرفان، حکمت، هنر، ادبیات و روان‌شناسی به نقش معجزه‌آسای عرفان و ارزش‌های معنوی در پاسخ به نیاز‌های تکاملی انسان و درمان ناملایمات و بیماری‌های روحی و روانی فرد و رسیدن او به سلامت روان تأکید فراوانی دارند (کریمی، 1383). یکی از اجزای زندگی سالم، توجه به نیازهای معنوی است. معنویت مبتنی بر جهان‌بینی توحیدی، سبک زندگی انسان را اعتلا می‌بخشد (اژدری‌فرد، قاضی و نورانی‌پور، 1389).

بر این اساس، می‌توان گفت که اگر نگاه به انسان و مطالعه در ابعاد مختلف وجودی او و به طور مثال، مطالعه درباره روان آدمی و امور مربوط به آن، از جمله مسأله سلامت روانی، صرفاً بر اساس مبانی تجربه‌گرایی و آزمایش انجام گیرد و به گونه‌ای باشد که منجر به پالایش علم از اعتقادات ماورای طبیعی و معارف وحیانی گردد، عملاً انسان خود را از معارف بسیاری درباره خود و جهان هستی محروم ساخته و همچنان در یک شناخت‌شناسی محدود باقی می‌ماند (تبرایی، 1389).

امروزه دیدگاه‌های وجودی و شناختی، نقش مهمی برای هستی‌شناسی که افراد در نگرش‌ها و باورهای خود دارند، قائل هستند. هستی‌شناسی یا همان فلسفه فرد در زندگی و دید او به پدیده‌های هستی، چارچوبی به باورهای فرد می‌دهد که وی را به سمت رفتارهای خاصی هدایت می‌کند (محمدپور، 1389).

هستی‌شناسی، علم به وجود است، آگاهی انسان به وجود خود، جهان و ویژگی‌های آن. هستی‌شناسی تا اندازه زیادی تحت تأثیر فرهنگ و مذهب قرار دارد. از سویی اسلام، دینی است که سریع‌ترین رشد را در سطح جهانی داراست (وال پل، مک لیان، هوس، کترل و میر[13]، 2012) و مراجعان مسلمان ترجیح می‌دهند که درمانی متناسب با نگرش دینی خود دریافت کنند.

هنگامی که از شیوه مسلمانی یاد می‌شود، همانا منظور انسانی آگاه به هستی است، موجودی آگاه که می‌داند عالم محضر خداست و هر لحظه و هر جا خداوندی که مهربان‌ترین است و صبرش برای بازگشت بندگانش پایانی ندارد، در انتظار است تا بندگانش را در چتر رحمت و عفو خود قرار دهد (خدابخشی، 1392).

معنویت از دیگاه مکاتب الهی، خداشناسی، خدا جویی و خدا محوری همراه با شناخت هدف خلقت و زندگی و تلاش در جهت تکامل بعد معنوی و خودسازی و توکل (شامل شناخت خدا به عنوان قدرت و حکمت مطلق، انجام وظایف فردی و در عین حال همواره خدا را در جایگاه خدایی و بی‌نهایت دیدن) است (اصفهانی، 1389).

هستی‌شناسی اسلامی، ماهیتی منحصر به فرد دارد و به دلیل اینکه از آموزه‌های قرآنی برگرفته شده و از سوی خداوند به عنوان آفریدگار و آگاه به تمامی مسائل انسان مطرح شده است، می‌تواند انسان را به کمال دنیوی و اخروی هدایت کند. هستی‌شناسی اسلامی وابسته به جهان‌بینی الهی است (رضاپورمیرصالح، اسمعیلی و فرحبخش، 1392). الزنتانی در سال 1993 اصول دیدگاه اسلام را با استناد به آیات قرآن کریم این‌گونه مطرح می‌کند: تأثیر متقابل میان انسان و جهان، انسان برترین موجود جهان، نظم و غایتمندی در جهان، موازنه میان روح و ماده در موجودیت آدمی، حرکت و تغییر در جهان و اجزای آن، مخلوق بودن جهان و وجود در جهانی با صفات کمالیه بر آن، و دلالت جهان بر خالقش (اسمعیلی، 1389). اختلالات روانی در فرآیند ارتباطی مسلمانان عموماً نتیجه گناه یا خواست الهی بیان شده است. مداخله‌ها یا روش‌های مذهبی بارها به شفا دهنده متوسل شده‌اند. روزه‌گرفتن، توبه و خواندن قرآن معمولاً شکل‌هایی از فرآیند درمان و شفادهی است. این اعتقادات، ارتباط نزدیکی با بهبود بیماری دارد. تا آن‌جا که مطالعات نشان می‌دهد، هیچ یک از مکاتب موجود روان‌شناسی، قانونی که در تمام جوامع بشری قابل اجرا باشد، ندارند و ضمانت اجرایی در مورد قوانین فرضی آن‌ها در هیچ یک از جوامع بشری مشاهده نمی‌شود. تنها مکتب روان‌شناسی که در طول تاریخ، امتحان خود را داده و توانسته است در طی قرون متمادی زندگی، قشرهای وسیعی از جوامع بشری را نظم و آرامش بخشد و آن‌ها را به سمت رشد حرکت دهد، روان‌شناسی برگرفته از آموزه‌های دین اسلام است.

آموزش‌های مکتب روان‌شناسی اسلامی، به منظور ایجاد رشد در انسان به هر دو جنبه نظری و عملی توجه دارد. نکته بسیار مهمی که در مورد اصول بهداشت روانی باید توجه داشت، این واقعیت است که در تمام آموزش‌های الهی، قوانین، فطری و عقلانی هستند و به همین دلیل در تمام منطق جغرافیایی و در تمام زمان‌ها قابل استفاده می‌باشند (کاظمی، بهرامی، 1393). بررسی اصول روان‌شناسی اسلامی و جریان‌های اصلی روانی در انسان، این واقعیت را نشان می‌دهد که انسان در حالت سلامت فکر، همواره در حالت پویایی در مسیر رشد می‌باشد. کندی، توقف و سیر معکوس در این روند، موجب بروز اختلالات واکنشی روانی و اختلالات شخصیت می‌گردد (حسینی، 2001). پژوهش‌های مختلف نشان داده است که عملکرد مذهبی با پایین بودن اضطراب، افسردگی، طلاق، خودکشی و سوء مصرف مواد و الکل همراه است. هدف عمده ادیان الهی، راهنمایی و هدایت بشر، کمک به چگونه زیستن و حفظ او در برابر انحراف از مسیر رشد می‌باشد (جذرپور، برخورداری، 2003). تجربه‌های عینی و بررسی‌های اجتماعی نشان داده‌اند، افرادی که با آموزه‌های راستین دینی و اخلاقی پرورش یافته‌اند، بیشتر از آن‌هایی که چنین آموزش‌هایی نداشته‌اند در راه هدف‌های ارزنده اجتماعی و تأمین سلامت جسمی و روانی گام برداشته‌اند. در روان‌شناسی اسلامی رسیدن به کمال مطلق، هدف اصلی بوده و یکی از عواملی که رسیدن به آن را فراهم می‌کند، سلامت روانی است (کاظمی و بهرامی، 1393).

درمان هستی‌شناسی مبتنی بر رویکرد اسلامی، با پاسخ‌گویی به این چرایی‌ها و چالش‌های ذهنی، نشان از درمانی دارد در چارچوب فکری و اعتقادی متناسب با بافت مذهبی جامعه که حاصل یک پارادایم الهی است و چنین درمانی براساس اصل فطرت وجودی انسان، بی‌شک سلامت روان به همراه خواهد داشت، چرا که انسان را به‌سوی حقیقت وجود خود فرامی‌خواند.

 1-2 بيان مسأله

 سازمان بهداشت جهانی، افسردگی را در ردیف چهارم فهرست حادترین مشکلات بهداشت عمومی در سراسر جهان قرار داده‌است (سادوک و سادوک[14]،2007). پیامدهای اجتناب‌ناپذیر و سنگین اختلالات خلقی و ماهیت عودکننده و هزینه‌های سنگین آنها، سبب شده‌است که این اختلال در ردیف اختلال‌های ناتوان‌کننده به شمار‌ آید، به‌طوری که در سال‌های اخیر به روان‌درمانی‌ها بیشتر توجه شده‌است (میکلویست، اکسلسون، بیرماهر، جورج، تایلر، شنک و برنت[15]، 2004).

متخصصان روان‌شناسی برای کاهش اختلال‌های روانی از جمله اضطراب و افسردگی از روش‌های مختلفی بهره گرفته‌اند که از آن جمله می‌توان از روش‌های دارودرمانی، روان‌تحلیلی، شناخت‌درمانی، رفتاردرمانی و معنادرمانی نام برد (غباری بناب، 1385). در سال‌های اخیر علاوه بر روش‌های برگرفته از نظریه‌های روان‌شناختی، استفاده از روش‌های معنوی و مذهبی، جایگاهی علمی برای خود باز نموده‌است.

یکی از اجزای زندگی سالم، توجه به نیازهای معنوی است. از آنجا که انسان موجودی زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی است، بنابراین در برنامه زندگی، همه نیازهای انسان باید در نظر گرفته شود. معنویت، به مثابه آگاهی از هستی یا نیرویی فراتر از جنبه‌های مادی زندگی است و احساس عمیقی از وحدت یا پیوند با کائنات را به وجود می‌آورد.

اخیراً بر طبق گزارش مجلات پزشکی در آمریکا در مورد رابطه بین معنویت و سلامت، اکثر پژوهش‌های بنیادی، روابط مثبتی را بین افزایش معنویت و سلامت بیش‌تر نشان داده‌اند (پیچ[16]، 2003).

پیدمنت[17](2005) معتقد است که معنویت نیروی برانگیزاننده فرد به سمت ایجاد مفهوم گسترده‌ای از معنای شخصی است. با آگاهی از اینکه می‌میریم، به طرح‌ریزی برخی مفاهیم مربوط به هدف و معنا برای پیشبرد و هدایت زندگی نیاز داریم.

معنویت به عنوان راهی است که معنی و هدف را در زندگی بیان می‌کند و راهی برای بیان ارتباطات در لحظه، با خود، دیگران و طبیعت است. همان‌گونه که در ورای الفاظ و اعمال، معنایی قرار دارد، در مورد زندگی نیز می‌توان گفت که خود زندگی و اجزای آن نمی‌توانند مطلوب و مقصود نهایی باشند، معنای زندگی امری متعالی هست که در قلمرو بیرون از فرآیند زندگی قرار دارد و زندگی وسیله یا زمینه‌ای برای رسیدن به آن است. معنای زندگی برای هر شخص، مبتنی بر شناخت او از ماهیت هستی و جایگاه انسان و زندگی او در جهان است (هیک[18]، ترجمه سالکی: 1382). معنای یک عمل انسانی، به هدفی بستگی دارد که شخص آگاهانه آن را انتخاب کرده باشد. لیکن انتخاب هر هدفی به عنوان هدف غایی نیز به معناداری زندگی منجر نمی‌شود، بلکه تنها هدفی از ظرفیت معنادار ساختن حیات برخوردار است که مبتنی بر مبنایی معقول باشد. به عبارت دیگر، زندگی معنادار، آن است که در آن، هدف واقعی و اصیل زندگی، معین و کشف شده باشد. کسی که هدف واقعی زندگی را تشخیص نداده است و غیرهدف را هدف پنداشته است و همچنین کسی که هدف را شناخته، اما در راستای تحقق آن، زندگی نمی‌کند، در حقیقت از زندگی معنادار برخوردار نیست، حتی اگر خودش، احساس بی‌معنایی نداشته باشد (متز[19]، 2002).

هدف‌داشتن و معناداری یک عمل، معنویت را تأمین نمی‌کند. چرا که معنویت، به معنای معناداری کل زندگی است و نه فقط بخشی از آن. لذا برای برخورداری از معنویت و زندگی معنادار، اولین شرط آن است که فرد همه اعمالش در زندگی را در راستای هدفی واحد تنظیم کند (سلیمانی، 1382). به گونه‌ای که فقط یک هدف غایی برای او مطرح باشد و مطلوبیت سایر اهداف، مطلوبیتی غیری بوده، تنها به عنوان اهدافی متوسط و مقدمی که وی را برای رسیدن به هدف غایی کمک می‌رسانند، مورد توجه و اراده وی قرار گیرند. به همین دلیل، انتخاب هر هدفی به عنوان هدف غایی نیز به معناداری زندگی منجر نمی‌شود، بلکه تنها هدفی از ظرفیت معنادار ساختن حیات برخوردار است که بالاترین استعداد انسان برای پیش رفتن در مراتب هستی و عالی‌ترین مراتب کمال انسانی ممکن را نشان دهد (روبرت[20]، 1978). در غیر این صورت، اهداف مورد نظر همچون پلکانی که تنها تا میانه آسمان بالا می‌روند، به ناکجاآباد منتهی می‌شوند و دیر یا زود انسان را در فضایی نامطمئن رها کرده و نهایتاً به سقوط او در ظلمت پوچی می‌انجامد.

مفهوم «درد معنوی» در مقابل سلامت معنوی قرار می‌گیرد. در پژوهشی، میلیس‌پاف[21](2005)، درد معنوی را به عنوان یک رنج هویتی در نظر می‌گیرد و آن را به عنوان مجموعه پیچیده‌ای از تأثیرات متقابل بین عوامل گوناگونی تعریف می‌کند.

از جمله فاکتورهای درد معنوی شامل آگاهی اجتنابی از مرگ، گم کردن هدف در زندگی، از دست دادن معنای خود، مشکل در یافتن وجود و هستی و مشکل در یافتن هویت فردی و هویت اجتماعی می‌شود (دلگادو، های، پارسونز، گوان و تورنی[22]، 2011).

معنویت مبتنی بر جهان‌بینی توحیدی، سبک زندگی انسان را اعتلا می‌بخشد (کلانتری، 1386؛ به نقل از اژدری‌فرد، 1389).

در این میان، فرهنگ و دین یک جامعه می‌تواند تعیین‌کننده نوع جهان‌بینی و نگرش‌ها و باورهای افراد باشد. باورهای دینی از دیرباز به عنوان قدیمی‌ترین تجربه پزشکی برای حفظ سلامت انسان‌ها به کار رفته است (آماندسن[23]، 1996).

در دین مبین اسلام مسلمانان باور دارند که اسم خداوند دوا و ذکر او شفاست و مهمترین عامل تأثیرگذار بر سلامت فرد در یافتن «معنویت»، عرفان و معنویت اسلامی است که مبنای آن قرآن کریم، معجزه پیامبر گرامی اسلام(ص) می‌باشد. هستی‌شناسی مبتنی بر دیدگاه اسلام با استناد به آیات قرآن کریم انسان را به عنوان برترین موجود جهان می‌شناسد و بر تأثیر متقابل میان انسان و جهان، نظم و غایت‌مندی در جهان، موازنه میان روح و ماده در موجودیت آدمی، حرکت و تغییر در جهان و اجزای آن، مخلوق بودن جهان و وجود در جهانی با صفات کمالیه در آن و دلالت جهان و خالقش تأکید می‌کند (باقری، 1380). هستی‌ انسانی شامل پویایی و نو شدگی، مرگ‌آگاهی، کلیت و وحدت یافتگی اوست (محمدی، 1390). در هستی‌شناسی اسلامی، هستی‌شناسی وابسته به جهان‌بینی الهی است. زیرا در جهان‌بینی الهی معلوم می‌گردد که در نظام هستی یک موجود واجب به نام خدا هست و سایر موجودات همگی به نام فیض خدا از او نشأت گرفته‌اند. پس مسیر شناخت انسان از جهان‌بینی الهی به هستی‌شناسی و از هستی‌شناسی به انسان‌شناسی منتهی می‌گردد (جوادی‌آملی، 1387). فردی که نگرش او و رفتارهایش بر اساس هستی‌شناسی اسلامی است، بر اساس آموزه‌های اسلام و قرآن نیز عمل می‌کند و بنابراین، رفتارهای بسیار متفاوتی نسبت به فردی دارد که از هستی‌شناسی غیر دینی پیروی می‌کند (اسمعیلی، 1386).

آموزه‌های قرآنی، شامل افق وسیعی از گذشته تا آینده است که در مقابل روان‌شناختی گذشته‌نگر مانند فروید یا حال‌نگر مانند پرز و یا آینده‌نگر مانند آدلر قرار دارد. در دید معنویت اسلامی، همه زندگی مهم است و باید جذب و یکپارچه شود. گذشته را باید دید و پند آموخت و اما در آن نماند (ابراهیم، آیه 10؛ اعراف، آیه 78؛ روح، آیه 42؛ سبا، آیه 18؛ بقره، آیه 17).

باید در حال زندگی کرد و توشه گرفت و آینده را باید طراحی کرد (قلم، آیه32). در این دیدگاه سرنوشت هر کس در اختیار خود اوست (آل عمران، آیه137؛ انفال، آیه53؛ انعام، آیه130؛ شورا، آیات30 و 79).

از منظر قرآن، انسان آزاد آفریده‌ شده، راهنمایی شده و با انتخاب‌های خود اوست که خط مشی زندگی‌اش را تعیین می‌کند (انسان، آیه 3).

توجه به خود و مراقبت از خود و به عبارتی خود‌آگاهی، وظیفه اصلی انسان است و نافع‌ترین علوم، علم به خود است (روم، آیه8).

قواعد و قوانین ارتباطات بین فردی از منظر قرآن کریم کاملاً مدون شده و محور تدوین عدل و انصاف است. جایگاه انسان در مقابل جهان، مبتنی بر تسخیر و تصرف است، و اینکه در دست یافتن به نتیجه و هدف، شرایط متعددی دخالت دارند، بنابراین در دست‌یابی به نتیجه می‌توان به خداوند توکل و اعتماد کرد (آل عمران، آیه159). که این مرحله به کنترل اضطراب در رابطه با نتیجه می‌انجامد.

بدین ترتیب، اسلام به عنوان کامل‌ترین و جامع‌ترین دین که درباره همه ابعاد وجود انسان سخن به میان می‌آورد، مسیر و راه درست حرکت و رسیدن را به انسان نشان می‌دهد و در نتیجه افسردگی، ناامیدی و درماندگی را جایز نمی‌داند.

نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که آشنایی بیشتر با آموزه‌های هستی‌شناسانه قرآنی بر افزایش سلامت روان و کاهش نشانه‌های اختلال‌های روانی مؤثر است (اسمعیلی، 1386).

در دنیایی که انسان امروز خود را بی‌معنی، تنها و سرگردان می‌بیند و دوگانه‌گرایی و چندگانه‌گرایی، انسان را از خود دور ساخته‌است، احساس وحدت و یکپارچگی وجودی، سلامت روان انسان را تضمین می‌سازد. در برنامه هستی‌شناسی اسلامی، تأکید بر یکپارچگی و قانون‌مند بودن و در نتیجه قابل اعتماد بودن هستی از طرفی و از طرف دیگر مسئول بودن و مختار بودن انسان است تا در مجموع انسان نقشه‌ای از موقعیت خود در پهنه هستی به دست آورد و جهت حرکت خود را با دید روشن‌تری تعیین کند و با توجه به تأثیر انتخاب‌های خود به عنوان موجودی مسئول و مختار و نیز حرکت هستی به سمت دست‌یابی به خواست‌های اصیل انسان و مسخر برای او، به عنوان جهت‌دهنده رفتار خود و محرک و شروع‌کننده حرکت و رفتار خود در نظر بگیرد.

معدود مطالعات تجربی تا کنون در رابطه با هستی‌شناسی اسلامی انجام گرفته است، در حالی که قرآن و دیگر منابع اسلامی زمینه مناسبی برای انجام چنین مطالعه‌ای هستند. اسلام به عنوان جامع‌ترین و کامل‌ترین دین مبتنی بر فطرت وجودی انسان، اهمیتی فراوان بر هدایت آدمی و تأثیر بهداشت روانی در برقراری تعادل زندگی فرد می‌دهد.

برای انسانی که در عصر حاضر شاهد زوال معنویت حقیقی و معنای زندگی است و با نوعی «از خود بیگانگی» و احساس پوچی و بیهودگی دست به گریبان است، فرهنگ جامع اسلامی و فلسفه غنی مبتنی بر هستی‌شناسی اسلامی، می‌تواند پاسخی برای ذهن درگیر افسردگی و پوچ‌گرایی باشد.

بنابراین مسأله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا افزایش شناخت درباره هستی و چگونگی آن با محوریت مفاهیم قرآنی و فرهنگ غنی اسلامی، بر درد معنوی جوانان با مشکلات افسردگی تأثیر دارد.

[1].Davison & Neil

[2].Berry

[3]. Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorder(DSM).

[4]. Kaplan &Sadock.

[5]. McCullough, Larson,Hoyt, Koeing&Thoresen.

[6]. Hawton

[7]. Free

[8]. Van Wagner

[9] . Rogers & Skidmore

[10] . Ekstein & Kern

[11] . Fisher

[12] . Sorajjakool, Aja, Chilson, Ramirez, Earll

[13]. Walpole, McMillan, House, Cottrell, & Mir.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تاثير 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگي و اضطراب بيماران جراحي باي پس عروق کرونر
 • پايان نامه تاثير درمان مبتني بر رويکرد پردازش اطلاعات بر کاهش علايم افسردگي زنان 20-35 ساله
 • پايان نامه مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و اختلال شخصيت خودشيفته در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي، اضطراب فراگير و افراد بهنجار
 • پايان نامه بررسي اثربخشي درمان شناختي – رفتاري بر خودپنداره کودکان پسر 8 تا 12 ساله بيش فعال نارسايي توجه
 • پايان نامه مقايسه ميزان افسردگي و اضطراب در بين معلمان زن زن مدارس استثنايي و عادي
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122