پايان نامه بررسي اثربخشي درمان شناختي – رفتاري بر خودپنداره کودکان پسر 8 تا 12 ساله بيش فعال نارسايي توجه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثربخشي درمان شناختي – رفتاري بر خودپنداره کودکان پسر 8 تا 12 ساله بيش فعال نارسايي توجه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 109 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي اثربخشي درمان شناختي – رفتاري بر خودپنداره کودکان پسر 8 تا 12 ساله بيش فعال نارسايي توجه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات پژوهش
مقدمه11
بیان مسئله13
ضرورت انجام تحقیق15
فرضیه تحقیق15
سوال تحقیق15
تعاریف نظری15
تعاریف عملیاتی16
فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه18
اختلالهای دوران کودکی18
ملاک های رفتار نابهنجار در کودکان19
طبقه بندی اختلا لهای کودکان20
پیشینه ی تاریخی اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی21
تعاریف اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی24
اختلال نارسایی توجه با / بدون جنبشی (ADD+Hیا ADD-H) 28
همه گیر شناسی31
متغیرهای عصب زیست شناسی (زیستی – عصبی)32
عوارض قبل از تولد33
رفتار والدین34
مصاحبه و فنون شرح حال 36
خانواده و تاریخچه روانپزشکی فرد36
تاریخچه طبی و رشدی37
وضع سلامت ضعیف مادر37
ابزارهای سنجش استاندارد39
معیارهای تشخیصی انجمن روان پزشکی امریکا40
آزمون های عصب روان شناختی40
سنجش مبتنی بر کلینیک41
تشخیص افتراقی42
مراحل ارزیابی اختلال بیش فعالی43
اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی و ملاحظه های مربوط به جنسیت44
راهبردهای درمان45
دارو درمانی45
تأثیرات رفتاری داروهای محرک46
اثرات بر کنترل رفتاری و توجه46
تأثیرات بر عملکرد شناختی و تحصیلی47
اثرات بر روابط اجتماعی47
زیان های دارو درمانی47
رفتار درمان49
پیشینه درمان شناختی – رفتاری50
درمان شناختی رفتاری برای کودکان و نوجوانان50
پیش نیاز آموزش مهارتها در درمان شناختی – رفتاری50
درمان چند الگویی50
مفهوم خودپنداره51
شخصیت و خودپنداره53
اجزاء خودپندارنده57
خودپنداره و عزت نفس 58
عوامل مؤثر بر خود پنداره58
مطالعات انجام شده در داخل ایران59
مطالعات انجام شده در خارج از ایران60
فصل سوم:روش شناسی پژوهش
مقدمه63
روش تحقيق 63
متغيرهاي تحقيق 63
جامعه آماری64
نمونه آماری و روش نمونه گیری/64
روش هاي گردآوري داده ها65
روش مداخله ودرمان65
معرفی مقیاس و کاربرد پرسشنامه خودپنداره پیرز – هاریس کودکان66
فنون آماري مورد استفاده68
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
مقدمه70
آمار توصیفی:71
آمار استنباطی: 73
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
مقدمه78
یافته ها79
محدودیت های پژوهش 80
پیشنهادات کاربرد81
پیشنهادات پژوهشی81
منابع و مآخذ82
منابع لاتین86
پیوست ها92
چکیده انگلیسی105

منابع فارسی:

استالارد پل (2005). درمان شناختی رفتاری با کودکان و نوجوانان. ترجمه حمید علیزاده، علیرضا روحی و علی محمدی گودرزی، تهران، انتشارات دانژه، 1389.

ایزائل، آلن، سی(1999). اختلالهای رفتاری کودکان. ترجمه محمد تقی منشی

اسکورت و فیتز جرالد.(1987).عطائی، محبوبه.(1390). تأثیر مداخله شناختی رفتاری بر افزایش خودکارآمدی در نوجوانان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

ازگود، روبرت. (1980). روانشناسی اجتماعی وکاربردی. ترجمه فرهاد ماهر.(1369).مشهد: آستان قدس رضوی.

احمدی حکمت کار، حسن.(1372). هنجاریابی آزمون خودپنداره پیرز- هریس.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

برجعلی، محمود.(1389). بررسی و مقایسه تأثیر روشهای آموزش دلگرم سازی، روش رفتاری والدین و دارودرمانی بر مهارت های خود کنترلی در کودکان ADHD. پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.

باقری ششتمدی، علی اصغر.(1375). تأثیرتجارب تحصیلی دانش آموزان با توجه به جنسیت، خودپنداره تحصیلی ومنبع کنترل آنان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

بیابانگرد، جمیله.(1372). ارزشیابی شخصیت. تهران: شمس.

جرج، دو. پل.، و گری استنر(1990). اختلال کمبود توجه / بیش فعالی در مدرسه. ترجمه پروانه محمد خانی و سیروان اسمائی مجد(1378).تهران:دانژه.

جمعه پور، حميد (1382). بررسي كارآيي و اثربخشي شناخت درماني در كاهش نگرش هاي ناكارآمد و باورهاي مرتبط با مواد در افراد سوء مصرف كننده مواد. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه فردوسي مشهد.

جمشیدی، منیژه.(1383). بررسی ارتباط شیوه های فرزندپروری و عزت نفس در کودکان دبستانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده TR خلاصه متن تجدید نظر شده چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی انجمن روانپزشکی آمریکا(2000).ترجمه محمدرضا نیکخو،تهران:سخن.1383.

حاتمی،حمیدرضا.(1387). بررسی تأثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر عزت نفس و خودپنداره دانش آموزان بسیجی. پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.

خدایاری فرد، محمد و سهرابی، فرامرز.(1390). روانشناسی بالینی کودک ونوجوان. تهران: آوای نور.

خدایاری فرد، محمد.(1387). کاربرد شناخت رفتاردرمانگری در درمان اختلالات روانی دوران کودکی و نوجوانی. دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

خاطری، مونا.(1384). تأثیر واقعیت درمانی با تمرکز بر نظریه انتخاب بر عزت نفس و خودپنداره دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

دلاور،علي(1383)مبانينظريوعمليپژوهش،تهران،انتشاراترشد،چاپسوم.

دیویسون(2004). تقوی، زهره.(1390). اثربخشی درمان شناختی رفتاری در کاهش علائم و افزایش خودکنترلی کودکان دارای اختلال نارسائی توجه / بیش فعالی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

دادستان، پریرخ و منصور، محمود(1366). روانشناسی بالینی، انتشارات ژرف.

رنجبرکهن، عباسعلی.(1386). بررسی میزان تأثیر کارگاههای آموزش خودشناسی بر خودپنداره شغلی در دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی

راس، آلن، ا.(1970). روانشناسی شخصیت نظریه ها و فرآیندها. ترجمه سیاوش جمالفر(1375).تهران: بعثت.

رضاخانی، سیمین.(1370). بررسی تفاوت میزان خودپنداره در زنان و مردان سالمند. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

ساعتچی، محمود.(1371). روانشناسی کاربردی برای مدیران. تهران: ویرایش.

ساعتچی، محمود، و کامکاری،کامبیز، و عسگریان،مهناز.(1390). آزمونهای روانشناختی. تهران: ویرایش.

سادوک وسادوک.(2007). علوم رفتاری / روانپزشکی بالینی. ترجمه فرزین رضایی. (1387). تهران:

ارجمند.

سی. کیت. کانزر.، و جولیت، ال. جت.(1998). اختلال کم توجهی. ترجمه میرمحمود میرنسب(1386). تهران: ارجمند.

سرمد،زهرهوهمکاران؛ روشهايتحقيقدرعلومرفتاري؛انتشاراتآگاه،تهران،1382

سکاران ، اوما.(1990). ترجمه: صائبي ،محمد؛ شيرازي ، محمود (1380) روشهاي تحقيق در مديريت، مرکز چاپ و انتشاران مرکز آموزش مديريت دولتي

شارما،1984، ترجمه ساعتچی، محمود.(1376). روانشناسی بهره وری. تهران: ویرایش.

شاملو، سعید.(1382).روانشناسی شخصیت. تهران:رشد.

شاملو، سعید.(1373). آسیب شناسی روانی. تهران:رشد.

شاملو، سعید.(1369).بهداشت روانی. تهران:رشد.

صاحبان،فاطمه.(1389). اثربخشی آموزشی کارکردهای اجرائی بر کاهش نشانه های ADHD دانش آموزان پسر ابتدایی شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.

طوسی، مشهد، انتشارات معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، 1367.

علیزاده، حمید. (1383). اختلال نارسایی توجه/ فزون جنبشی، ویژگی ها، ارزیابی هاف درمان. تهران. انتشارات رشد.

عابدی، احمد. قوام، علی. (1388). روانشناسی آموزش کودکان با نقص توجه / بیش فعالی، نشر نوشته.

علیزاده، حمید.(13849. تبیین نظری اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی، الگوی بازداری رفتاری و ماهیت خودکنترلی. فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. شماره 3 و 4 .

فایده، فهیمه.(1388). اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد تصمیم گیری مجدد بر افزایش خودپنداره دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

فنونی، طلعت السادات.(1380). بررسی رابطه خود پنداره و سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.

فریدمن، رونالد، جی، دویال، کان،تی. (بی.تا).(2000).شدوه های رفتار با کودکان ونوجوانان دچار اختلال نقص توجه / بیش فعالی.ترجمه سید جلال صدر السادات، محمدرضا محمدی و لیلا صدرالسادات،نشر اسپند هنر.1381

كارول، كاتلين (2003). رويكرد شناختي-رفتاري در درمان وابستگي به مواد. ترجمه حميد رضا قامت بند(1381). انتشارات يزد، تهران.

کاستلو،2000. چکیده روانپزشکی بالینی. ترجمه نصرت الله پورافکاری. تهران:آزاده.1373.

کرمی، ابوالفضل.(1382). آشنایی با آزمون سازی وآزمون های روانی.تهران:روانسنجی.

کانرز، س. کیت. ال. بت. جولیت. (بی تا). اختلال نارسایی توجه بیش فعالی در کودکان و بزرگسالان- راهبردهای نوین در ارزیابی و درمان. ترجمه حمید علیزاده ،قربان همتی علمدارلو، صدیقه رضایی. انتشارات دانژه، 1387.

محمودی،حیدر.(1378). مقایسه ویژگی های میزان خودپنداره و میدان هوش بهر و ارتباط آنها با موفقیت تحصیلی دانش آموزان.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

مریل، 2007 ترجمه رسولی آزاد، مراد (1386). بررسی اثر بخشی درمان گروهی با رویکرد شناختی – رفتاری در معتادین افسرده.  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

محمد اسماعیل، الهه. (1385). درسنامه درمان رفتاری – شناختی کودکان مبتلا به بیش فعالی/ نارسایی توجه. انتشارات دانژه.

واندر(1990). روانشناسی مرضی کودک و نوجوان، ترجمه محمد خدایاری فرد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،1385.

هاوتون.(2003). آسیب شناسی روانی. ترجمه یحیی سید محمدی. انتشارات روان.1383

هاردمن ، مایکل ام. درو، کیلفوردمی. اگن، و نیستون. (2002). روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (جامعه، مدرسه و خانواده). ترجمه حمید علیزاده، کامران گنجی ، مجید یوسفی، لویه و فریبا یادگاری. ویراست هفتم. انتشارات دانژه،1388.

هالجین، ریچاردپی و وتیبورن، سوزان کراس(2003). آسیب شناسی روانی. ترجمه یحیی سید محمدی، تهران، انتشارات روان، 1383.

منابع لاتین:

Anasopvlovs, A.shaffer, s. (2001). Attention deficit disorder. Hand book of clinical child psychiatry. Canada. Gahnwily and sons

Anastopoulos, A.D., Shelton, T. Dupaul, G. J.,& Guevrmont, D. C. (1993). Parent training for attention deficit hyperactivity disorder: Its impact on parent functioning. Journal of Abnormal Child Psychology, 21,581-596.

Abikoff, H. (1985). Efficacy of cognitive training interventions in hyperactivity children: A critical review. Clinical Psychology Review 5, 479-512.

Anastopoulos, A. D., Dupaul, G. J. & Barkley, R. A. (1991).Stimulant medication and parent training therapies for attention deficit hyperactivity disorder.Journal of learning Disabilities, 24, 210-218.

Barkley, R. A. (1998). Attention dejicit hyperactivity disorder: A handlook for diagnosis and treatment. New  York: Guilford

چکیده:              

هدف این تحقیق بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر خودپنداره کودکان پسر(8 تا 12 ساله) دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعال شهرستان اسکو است. گرایش این پژوهش کاربردی می باشد. این تحقیق باروش مداخله ای و درمان و گردآوری و تحلیل پرسشنامه ها در جامعه آماری به دست آمده و سپس بااستفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

ابتدا توسط معیار تشخیصی IIV DSM یک تشخیص اولیه صورت گرفته سپس توسط یک مصاحبه با خود کودک و مشاهده رفتار وی توسط پژوهشگر و نیز مصاحبه با والدین آنها کار غربالگری را به اتمام میرسانیم،در نهایت یک گروه 30 نفره از کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی انتخاب می گردند، سپس به طور تصادفی این 30 نفر در دو گروه 15 نفری(گروه گواه وگروه آزمایش) قرار می گیرند،سپس از دو گروه گواه و آزمایش آزمون خودپنداره پیرز-هاریس را گرفته شد و 8 جلسه درمان رفتاری- شناختی راهر هفته یک جلسه وهر جلسه به مدت یک ساعت ونیم با گروه آزمایش برگزار کرده ودر آخر در هر دو گروه مجدداً آزمون خودپنداره را برگزار نموده و نهایتاً توسط آزمون های آماری تاًثیر درمان شناختی رفتاری بر خودپنداره کودکان کمبود توجه/بیش فعال سنجیده میشود.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که درمان رفتاری /شناختی بر افزایش خودپنداره کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی مؤثر است.

واژگان کلیدی: درمان شناختی – رفتاری ، خودپنداره ،بیش فعالی

 فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

مطالعه و پژوهش در زمینه اختلالهای رفتاری و عاطفی کودکان و نوجوانان،یکی از حوزه های مهم ، پیش رو و نافذ در روانشناسی مرضی و بالینی است. از میان انواع اختلالها در دوره کودکی ، اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی ، شایع ترین اختلال عصبی – رفتاری است که در دوره کودکی (قبل از 7 سالگی ) تشخیص داده می شود. در بین تمام مشکلات رفتاری شایع در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی به عنوان اختلالی است که بیشترین تعداد پژوهشهای علمی در خصوص آن صورت گرفته است ، بطوری که هر سال حدود 100 مقاله علمی در مورد آن منتشر می شود (ریف[1] ، 2000،ترجمه برجعلی، 1389).

پیچیدگی ماهیت اختلال که لزوم توصیف و شناساندن آن را می طلبد ، تنوع راهبردهای تشخیصی ، مشکلات توأم با این اختلال و سطوح مداخلات درمانگری طرح ریزی شده ، این گستردگی پژوهش ها را توصیه می کند. (کیت[2] ، 1999 ترجمه علیزاده ، همتی و رضایی ، 1387 ) .

افراد با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی اغلب علایمی دارند که به قدر کافی شدید است و همچنین به نحوی است که با عملکرد و فعالیت های زندگی فرد تداخل می کند . کودکان دارای این اختلال اغلب در مدرسه با مشکلات قابل توجهی رو به رو هستند و هم به لحاظ آموزش و هم از نظر اداره کلاس همواره چالش قابل ملاحظه ای را در مقابل معلمان قرار می دهند. چنین کودکانی ممکن است داخل یا بیرون از صندلی شان باشند، ممکن است دیگران را اذیت کنندیا حتی رفتارهای پرخاشگرانه ای نظیر زدن یا کشیدن مو انجام دهند(هاردمن [3]، 2002) .بطور کلی محیط مدرسه برای این کودکان شرایطی فراهم می آورد که بیشترین کمبودها را در زمینه حفظ توجه ، کنترل تکانه و فرمانبرداری بروز می دهند(محمد اسماعیل ، 1385).

این کاملا عادی است که کودکان جنب و جوش کنند و تحرک داشته باشند و از بازی کردن لذت ببرند ولی کودکانی هستند که بسیار بی قرار، زیاد فعال ، حواس پرت ، بی ثبات و تکانشی هستند. بیان شده است که این اختلال شایع ترین دلیلی است که کودکان را به خاطر آن به درمانگاههای بهداشت و روان می آورند(علیزاده ، 1384 ).

اگر چه درمانهای مختلفی برای اختلال کمبود توجه / بیش فعال ابداع شده است ولی تعداد کمی از آنها به قدر کافی یا در حد مقدماتی پشتوانه تجربی دارند. این درمانها عبارتند از : دارو درمانی ،آموزش بالینی / مشاوره با والدین ، مدیریت وابستگی ویژه والدین و کلاس درس ، درمان شناختی – رفتاری(برجعلی ، 1389 ). بکارگیری ترکیبی از روشهای درمانی توسط والدین ، معلمان و متخصصان بطور هماهنگ و پذیرش کودک از طرف آنها به عنوان فردی که نیازمند کمک است ، باعث پیشرفتهای قابل ملاحظه  در رفتار کودکی میشود.(محمد اسماعیل ، 1385 ).

درمان شناختی – رفتاری موضوع را بر این قرار می دهد که آسیب شناسی روانی نتیجه نابهنجاری در فرایند شناختی است ، به ویژه فرض بر این است که مشکلات افراد مربوط به تحریف ها و نقص های شناختی هستند (استالارد[4]، 2005 ، ترجمه علیزاده ، روحی و گودرزی1389). ویژگی های رویکردهای شناختی -رفتاری نظیر ارتباط کاری تجربی و اشتراکی ، فعال بودن ، هدفدار بودن ، متمرکز بودن بر مشکل ، آموزش مهارتهای مقابله و تاکید بر باز خورد به ویژه برای درمان مراجعان نوجوان بسیار متناسب است (عطایی ، 1390).

کارآمدترین و موثرترین رویکردها برای نوجوانان ، رویکردهایی است که از آغاز عمل گرایند و با آنچه نوجوان به عنوان مشکل ادراک می کند و مستلزم تغییر است ، تناسب دارند(وندر[5] ،1990 ،ترجمه خدایاری فرد ، عابدینی ، 1386 ). آناستوپولوس[6] و شامز[7] (2001 ) معتقدند که هیچ یک از این رویکردهای درمانی اثربخش و علاج قطعی نیستتند. این درمانها فقط نشانه های اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی را کم می کنند و مشکلات هیجانی و رفتاری کودکان مبتلا به این اختلال را بهبود می بخشند(برجعلی،1389).

بنابرین در این پژوهش قرار است ، با توجه به میزان شیوع و بروز بالای اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی در کودکان و ماندگاری این اختلال، در صورت عدم شناسایی در کودکی تا دوران نوجوانی و حتی بزرگسالی و تأثیر مخرب این اختلال برآنها و نیز باتوجه به اینکه عزت نفس نوجوانان مبتلا به این اختلال نیز پایین است و اکثراً روابط اجتماعی نامناسب دارند(بارکلی[8] ،1991؛ ترجمه عابدی و قوامی، 1388)، اثربخشی درمان شناختی- رفتاری را بر خودپنداره کودکان بیش فعال / نارسایی توجه بررسی کنیم.

بیان مسئله

اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی یکی از شایع ترین اختلالات رشدی است، که معمولاً نشانه های آن در اوایل زندگی کودک و سنین پیش از دبستان ظاهر می شوند و اغلب نشانه های آن تا پایان کودکی و نوجوانی و در هفتاد درصد از موارد تا بزرگسالی ادامه می یابد(برجعلی، 1389).

شیوع اختلال نارسایی  توجه /بیش فعالی در سنین مدرسه بین 3 تا 7 درصد است که در آن نسبت پسرها به دخترها 3 تا 6 برابر است و یکی از رایج ترین اختلال های روان شناختی کودکان است که در 30 تا 40 درصد مراجعان به مراکز مشاوره ای کودک گزارش شده است.افزون براین اختلال برای درصد قابل ملاحظه ای از مراجعان به مراکز درمانی بزرگسالان نیز گزارش شده است ( کانرز[9]، 1999، ترجمه علیزاده و همکاران، 1387).

کودکان بیش فعال/ نارسایی توجه به دلیل مشکلات و رفتارهای خاصی که دارند، باعث می شوند که برخوردهای اطرافیان با این کودکان و تذکرهای پی در پی بزرگسالان، عزت نفس آنان را تحت تاثیر قرار دهد و شاید خشمی نهفته درون آنها به وجود آورد(بارکلی ،2003). مطالعات طولی نشان می دهد که حدود 60 تا 80 درصد از کودکان مبتلا به این اختلال، علایم اختلال را تا نوجوانی به همراه دارند، و این اختلال در نوجوانی با میزان بالایی از رفتار مجرمانه، در 25 تا 50 درصد اعتماد به نفس پایین، سطح تحصیلات پایین، اختلالات سلوک و سوء مصرف مواد مخدر را نشان می دهد(تقوی، 1390).

درمان رفتاری شناختی که به فنون مورد استفاده برای تغییر رفتار کودکان به چگونه فکر کردن آنها تمرکز دارد اطلاق می شود و روانشناسان از اصطلاح شناختی برای اشاره به تفکر استفاده می نمایند. رفتار درمانگران شناختی چندین فرض درباره تفکر و رفتار مطرح می کنند که شیوه تفکر به صورت طبیعی بر شیوه رفتار تاثیر می گذارند و رفتار ما نیز به نوبه خود بر رفتار دیگران موثر است و این چرخه ادامه می یابد و ما اینگونه محیط اجتماعی خود را بوجود می آوریم(رونالد، همکاران، 2000، ترجمه صدرالسادات، 1381). تشخیص و درمان مشکلات رفتاری این کودکان از جنبه های مختلف دارای اهمیت است، ضمن اینکه این اختلال می تواند در حوزه های دیگر زندگی این کودک و یادگیری وی اختلال ایجاد نماید( 1389). بنابراین مسئله اصلی که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد این است که آیا درمان به شیوه رفتاری- شنا ختی در خود پنداره کودکان بیش فعال/ نارسایی توجه شهرستان اسکو تاثیر دارد؟

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه عوامل دیگر مثل خشم، خودکارآمدی، توجه و تمرکز و … در کودکان بیش فعال بررسی و پژوهش شده است و تا جاییکه محقق بررسی کرده است، هیچ پژوهشی در راستای بررسی تاثیر درمان شناختی- رفتاری بر خود پنداره این کودکان انجام نشده است و از طرفی نیز درصد بالایی از این کودکان دارای عزت نفس پایین و خودپنداره منفی هستند، بر آن شدم تا این موضوع را بررسی نمایم.

اهداف پژوهش

تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر خودپنداره کودکان بیش فعال/ نارسایی توجه.

 سوال تحقیق

آیا درمان به شیوه رفتاری – شناختی در افزایش خودپنداره دانش آموزان دارای اختلال بیش فعالی / کمبودتوجه مؤثر است ؟

فرضیه تحقیق

درمان به شیوه رفتاری – شناختی در افزایش خودپنداره دانش آموزان دارای اختلال بیش فعالی / کمبودتوجه مؤثر است .

 تعاریف مفاهیم واژگان

تعاریف مفهومی(نظری):

اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه: براساس چهارمین راهنمای آماری و تشخیص (DSM IV)افرادی که نشانه های فقدان توجه- بیش فعالی و تکانشگری را بیش از شش ماه و به حدی ناسازگارانه نشان می دهند که میزان آن با سطح رشدی سنخیت نداشته باشد، به عنوان فردی دارای اختلال بیش فعلی/ نارسایی توجه شناسایی می شوند(نیکخو، 1383).

درمان شناختی – رفتاری: این درمان رویکردی فعال، جهت بخش و از لحاظ زمانی محدود و سازمان دار است و بر این منطق استوار است که مشکلات فرد به میزان زیادی تحت ارزیابی او از وقایع است. به عبارتی دیگر در این روش افکار بیمار را تجزیه و تحلیل می کنند(هاوتون و همکاران، 2003، ترجمه سید محمدی، 1383).

خودپنداره: نظریه پردازان شناختی – رفتاری، خودپنداره را به عنوان ساختار شناختی توصیف می کنند که میانجی دنیای درون و بیرون است، اطلاعات و حوادث را پردازش می کند، می اندوزد، سازمان می دهد و بر مبنای این سازماندهی با محرکات و وقایع بعدی درگیر می شود( کین، 2005).

 تعاریف عملیاتی

اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه: نمره بدست آمده بر اساس پرسشنامه کانزر.

درمان شناختی- رفتاری: در این پژوهش این درمان عبارتند از 8 جلسه درمان به صورت دو روز در هفته و هر جلسه یک ساعت می باشد که به منظور افزایش مهارتهای اجتماعی، خشم، تکانشگری و افزایش خود کنترلی به صورت گروهی اجرا می شود.

خودپنداره: نمره بدست آمده در مقیاس خودپنداره پیرز- هریس کودکان.

[1]-Reif

[2]Keith

[3]-Hardman

[4]– Stawlard

[5]– wender

[6]-Anastopoulos

[7]-Shumz

[8] Barkley

[9]-conners

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه اثربخشي آموزش مديريت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال نارسايي توجه – بيش‌فعالي در کودکان
 • پايان نامه بررسي اثربخشي درمان با رويکرد هستي‌شناسي اسلامي بر درد معنوي در دانشجويان با مشکلات افسردگي
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122