پايان نامه بررسي اثربخشي روش هاي برجسته سازي چهره بر تماس چشمي کودکان درخودمانده

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثربخشي روش هاي برجسته سازي چهره بر تماس چشمي کودکان درخودمانده یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 76 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي اثربخشي روش هاي برجسته سازي چهره بر تماس چشمي کودکان درخودمانده بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:چهارچوب پژوهش 3
مقدمه 1
بیان مسأله 2
ضرورت واهمیت پژوهش 5
هدف پژوهش 6
فرضیه پژوهش 6
تعریف نظری وعملیاتی مفاهیم اختصاصی پژوهش 6
فصل دوم:پیشینه ی پژوهش 9
مقدمه 10
تماس چشمی وپردازش چهره 12
تماس چشمی و پردازش هیجانی 15
مبانی نظری وعصب شناختی درباره تماس چشمی 17
روشهای مداخله در تماس چشمی 18
فصل سوم: روش پژوهش 20
روش پژوهش 21
جامعه آماری 21
نمونه و روش نمونه گیری 21
ابزار پژوهش 22
پرسشنامه ارتباط اجتماعی (SCQ) 22
مقیاس درجه بندی درخودماندگی کودکی(CARS): 23
روش گردآوری اطلاعات 24
روش تجزیه وتحلیل داده ها 25
فصل چهارم :یافته ها 26
مقدمه 27
آزمودنی اول27
برنامه آموزشی29
آزمودنی دوم34
آزمودنی سوم40
آزمودنی چهارم46
آزمودنی پنجم52
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 58
مقدمه 59
محدودیتها 61
پیشنهادها 62
منابع 63
پیوست 68

منابع

انجمن روان پزشکی آمریکا.(2000) راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی. مترجم محمد رضا نیکخو.(1381). تهران : سخن

سیف، علی اکبر(1388).تغییر رفتار و رفتار درمانی نظریه ها و روش ها. (چاپ دوازدهم). تهران: نشر دوران.

اصغری نکاح، سید محسن(1389). طراحی و ارزیابی اثربخشی برنامه بازی درمانی عروسکی برای مهارت های ارتباطی کودکان درخودمانده . پایان نامه دکتری . دانشگاه تهران. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.(منشر نشده).

رامشینی،مریم(1390). بررسی اثربخشی آموزش داستان اجتماعی بر افزایش تماس چشمی کودکان درخودمانده. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

Atsushi senju , Mark H. johson.(2009) Atypical eye contact in autism: Models , mechanisms and development. 33 , 1204-1214

Antonia F. de C. Hamilton, Rachel Brindley, Uta Frith.(2009)Visual perspective taking impairment in children with autistic spectrum disorder. Cognition113(2009)37-44

Baron-cohen.S ,Wheelwright S.(2004)The empathy quotient:an investigation of adults with Asperger Syndrome or high functioning Autism and normal sex difference. Autism Dev Disord 2004 , 34(2)75-163

Claes Von Hafsten, Helena Uhlig, Malin Adell, Olga Kochukhova.(2009) How  children autism look at events.Research in autism spectrum disorder  3(2009),556-569

Candida C .Peterson, Virginia Slaugther.(2009)Theory of Mind(TOM)in children with autism or typical development:Link between eye reading and fales blief  understanding. Research in autism spectrum disorder3(2009)462-473.

چکیده

به منظور بررسی اثربخشی روش های برجسته سازی چهره بر افزایش میزان تماس چشمی کودکان درخودمانده، چهار نفر از پسران درخودمانده دامنه سنی 8-4 ساله از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.  سپس برای توصیف گروه نمونه مقیاس های سنجش درخودماندگی کودکی (CARS) و مقیاس ارتباط اجتماعی اولیه (SCQ) بر روی کودکان اجرا شد. این کودکان پس از پنج جلسه ثبت داده های تماس چشمی در مرحله خط پایه ، با استفاده از روش های برجسته سازی چهره شامل آمورش اعضای چهره با تصاویر افرادآشنا همراه با شعر، ترسیم اعضای چهره همراه با شعر، رنگ آمیزی اعضای چهره روی کاغذ، رنگ آمیزی اعضای چهره کودک و پژوهشگر با رنگ انگشتی، ساختن چهره با خمیر، ماسک چهره، عینک های محقق ساخته و بازی با وسایل به مدت 25 جلسه  مورد مداخله و ارزیابی قرار گررفتند. جمع آوری داده ها و تجزیه تحلیل آنها با استفاده از روش نمایش نمودار نشان داد که روش های برجسته سازی چهره باعث افزایش میزان تماس چشمی در این کودکان می شود . بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاد می شود که روش های برجسته سازی چهره به عنوان یک برنامه جامع آموزشی و توانبخشی برای درمان این کودکان به کار گرفته شود .

واژه های کلیدی: درخودمانده ، تماس چشمی، روش های برجسته سازی چهره 

فصل اول:  چهارچوب پژوهش

مقدمه

اختلال درخودماندگی (اتیسم ) یک اختلال رشدی- عصبی ویژه با هزینه های گزاف برای جامعه و همچنین بیماران و خانواده های آنهاست . اغلب این افراد آسیبهای مادام العمر در عملکرد اجتماعی و زبان دارند و فقط درصد اندکی از این افراد توانایی زندگی و کار به طور مستقل را دارند)وبستر[1]،پاتر[2]،2008).

تماس چشمی یک عامل اساسی برای ارتباط اجتماعی مناسب بین افراد است. ما از کودکی یاد گرفته ایم زمان محاوره و ارتباط با دیگران جهت نشان دادن مشارکت در گفتگو به چشمان فرد نگاه کنیم(بهار و همکاران[3]،2010به نقل از رامشینی،1390). بنابراین رفتار تماس چشمی می تواند یک مدل بسیار خوب برای بررسی مکانیزم های اصلی و رشد ارتباط و تعامل اجتماعی در کودکان عادی و درخودمانده باشد (سنجو[4]، 2009). بر اساس پژوهش های عصب شناختی الگوی غیر عادی تماس چشمی در افراد درخودمانده می تواند با مشکلاتشان در پردازش انواع دیگر اطلاعات اجتماعی همچون هویت و شخصیت ارتباط داشته باشد . برای نمونه چندین پژوهش گزارش دادند که فعالیت ضعیف شکنج مخروطی در طول پردازش چهره در افراد درخودمانده می تواند تا حدی به کاهش خودبخودی تمرکز چشم ها نسبت داده شود ( دالتن[5]، ناکویز[6]، الکساندر[7]، داویدسون[8]،2007) و عدم تمرکز صحیح چشم ها در افراد درخودمانده نتیجه سطح غیر عادی فعالیت شکنج مخروطی می باشد ( هادجی[9]، جوزف[10]، اسنایدر[11]، فلاسبرگ[12]،2007).

پردازش تماس چشمی به طور بالقوه یک سیستم ایده آل برای مطالعه مبانی عصبی ، شناختی و رشدی ارتباط و تعامل اجتماعی نابهنجار در افراد در خودمانده می باشد ، به همین دلیل است که الگوی غیرعادی نگاه کردن متقابل و تماس چشمی در میان افراد با اختلال درخودماندگی به عنوان یک آسیب کیفی در تعامل اجتماعی محسوب می گردد( سنجو 2009).

در نتیجه تمرکزهای خودبخودی بر چشم ها در برقراری تماس چشمی حیاتی و مهم است و این اطلاعات به طور قوی ارتباط بین توانایی برقراری تماس چشمی و پردازش اطلاعات اجتماعی دیگر را مطرح کردند، بنابراین پردازش تماس چشمی غیرعادی ممکن است در رفتار پیگیری چشمی غیرعادی که به صورت رایج در افراد با درخودماندگی مشاهده می شود مؤثر  باشد(پترسون[13]، اسلاگتر[14]،2009).

با توجه به اینکه توانایی برقراری تماس چشمی و پردازش چهره برای رشد اجتماعی افراد و بخصوص افراد درخودمانده حیاتی و مهم است(گریس[15]، هالیت[16]، فارونی، بارون کوهن،بولتن[17]،جانسون[18]،2005) و کانال ارتباطی مهمی در زمینه تبادل هیجانها و دیگر حالتهای روانی انسان به شمار می رود بنابراین در این پژوهش برای اولین بار به بررسی تاثیر روش های برجسته سازی چهره  بر افزایش تماس چشمی کودکان درخودمانده می پردازیم .

بیان مسأله

چهره ها، کانالها و مسیر های غنی اطلاعات شخصی هستند و افراد عادی در طول یک رویارویی کوتاه به سرعت و به صورت خودکار مجموعه ی پیچیده ای از اطلاعات چهره، تشخیص حالتهای هیجانی و عاطفی و اغلب یادآوری بعدی چهره را دریافت می کنند(گلارای[19]، اسپکتو[20]ر، ریس[21]،2006)

پژوهش های عصب شناختی نشان دادند که کودکان با اختلال درخودماندگی بر خلاف کودکان عادی به وسیله ی محرک های اجتماعی جذب نمی شوند که یکی از دلایل احتمالی این مسأله می تواند این باشد که سیستم نورونهای آینه ای[22] همانند کودکان عادی در این کودکان شکل نگرفته است(هافستن[23] ، یولیگ[24]، عادل[25]، کچوخوآ[26]،2009). علت شناسی اجتماعی درباره ی درخودماندگی شامل تماس چشمی غیر عادی و تأثیر ناکافی حالت ها و هیجانات است. در بررسی ادراک اجتماعی افراد درخودمانده مشخص شده است که این افراد چهره ها را به گونه ای متفاوت از افراد عادی پردازش می کند. چندین پژوهش در حیطه ی پیگیری چشمی[27] ناهنجاری هایی را در پیگیری دیداری چهره ها در افراد درخودمانده نشان داده است(تسا[28] ، فالک[29]، هافستن،2008).

کلین[30] و همکارانش(2004) در یک بررسی نشان دادند که افراد درخودمانده رویدادهای اجتماعی را به شیوه های انحرافی بررسی می کنند و در مقایسه با افراد عادی تمرکز بیشتری را بر دهان، بدن و اشیاء نسبت به چشم ها انجام می دهند.

در یک بررسی دیگر پلفری[31](2002) دریافت که هنگام بررسی تصاویر ایستا از چهره ها، افراد درخودمانده تمایل دارند که زمان بیشتری را بر نواحی غیر برجسته ی چهره همچون گوش ها و چانه و زمان کمتری را صرف تمرکز بر قسمتهای مهم و برجسته ی چهره همچون چشم ها، بینی و دهان کنند.

پژوهش های پیگیری چشمی نشان دادند هنگامی که به چهره دیگران نگاه می کنیم به طور ترجیحی به چشم ها بیشتر از قسمت های دیگر چهره متمرکز می شویم پس زیاد تعجب برانگیز نیست که اطلاعات در ناحیه چشم ها برای پردازش های مختلف چهره همچون تشخیص هویت، سن، جنسیت و حالت های هیجانی و عاطفی مهم و حیاتی است ( بتی[32]، 2009).به این دلیل است که الگوی غیرعادی نگاه کردن متقابل  یا تماس چشمی در میان افراد درخودمانده به عنوان یک آسیب کیفی در تعامل اجتماعی مطرح است (سنجو،2009).

ارتباط یک عامل مهم، هنگام کار با افراد طیف اتیسم  بخصوص افراد درخودمانده است . این نقایص ارتباطی در افراد در خودمانده می تواند مشکلاتی را در گفتگو و تعامل با دیگران ایجاد کند. نگاه کردن مستقیم در انسانها اغلب به عنوان یک عامل مهم و حیاتی برای تعامل و ارتباط اجتماعی است . با توجه به تأثیر بسزای تماس چشمی در ارتباط و تعامل اجتماعی، افراد درخودمانده توانایی انجام نیازهای ارتباطی روزانه شان را به طور کامل ندارند (راجدران[33]،میکل[34]،2007).

یکی از موضوعات مهم در رشته های عصب شناختی، اجتماعی و رشدی، مطالعه فرایند تماس چشمی است . در مطالعات تعقیب چشمی به این موضوع پرداخته شده است که چه زمانی باید به چهره دیگران نگاه کرد و چطور می توان چشم ها را به طور بالقوه نسبت به حالات برجسته چهره ثابت نگه داشت . جای تعجب نیست که اطلاعات موجود در منطقه ی چشمی برای پردازش چهره های مختلف، تشخیص هویت،سن، جنس و دیگر حالات چهره امری ضروری است(سنجو،2009).

تلاش های اولیه در رشد تماس چشمی کودکان درخودمانده،عموما استفاده از روش های تحلیل رفتار، شامل روش های کلامی و غیر کلامی بوده است که در آنها به کودک در قبال برقراری تماس چشمی با آزمونگر تقویت کننده مورد علاقه اش را می دادند.در راستای مداخلات برای افزایش میزان تماس چشمی، پژوهش های دیگر همچنین نشان دادند که تماس چشمی می تواند با اصلاح روش های آموزش تعامل اجتماعی افزایش یابد (برین[35]،اوست[36]،کروین[37]،زسچین[38] و کاربن[39]،2007).

در این پژوهش با روشهای برجسته سازی چهره میزان تماس چشمی کودکان درخودمانده بررسی می شود  آیا ترکیب نقاشی چهره، رنگ آمیزی چهره، چهره سازی با خمیر و گل و درست کردن ماسک بر میزان تماس چشمی تاٌثیر دارد ؟

ضرورت و اهمیت پژوهش

تماس چشمی یکی از عملکردهای اساسی و مهم در رشد انسانها است،چرا که شکست و ناتوانی در برقراری تماس چشمی در سال های اولیه ممکن است سرانجام بر رشد زبان و رفتارهای اجتماعی بعدی تاثیر منفی بگذارد. از دیدگاه روانی – فیزیولوژیک تماس چشمی یک رفتار انطباقی است که بقا، شروع یا پایان پرخاشگری، برقراری غلبه و نفوذ، علامت دهی رفتار جفتگیری، موقعیت غذا و نزدیک شدن به شکارچی ها را تسهیل می کند . کودکان در 4 هفتگی توانایی برقراری تماس چشمی متقابل را با مادران پیدا می کنند که این امر به عنوان قسمتی از رشد طبیعی در اوایل نوزادی رخ می دهد و به برقراری تعامل اجتماعی چهره به چهره ، اداره کردن ، تنظیم و توانایی تعاملات اجتماعی بعدی کمک می کند(هامیلتون[40]،بریندلی[41]،فریس[42]،2009).

با توجه به اینکه تماس چشمی تاثیر به سزایی در ادراک و شناخت چهره ها دراد و از آنجایی که این ادراک و شناخت منعکس کننده حالت های درونی افراد است می تواند سهم مهمی در رشد بهنجار انسانها داشته باشد. از این جهت است که پردازش اطلاعات چشم و تماس چشمی اهمیت ویژه ای در برقراری توجه مشترک و فراهم کردن زمینه ارتباطی بین افراد دارد (فارونی[43]، سیبرا[44]،سیمون[45]، جانسون[46]2002).

علاه بر این برقراری تماس چشمی می تواند کمک بزرگی را به زندگی روانی، هیجانی، اجتماعی و دنیای دست نخورده درونی کودکان درخودمانده انجام دهد . چرا که زمانی که کودک درخودمانده از برقراری تماس چشمی امتناع می کند، احساس می کند که منزوی شده است . بنابراین اگر کودک در خودمانده بتواند از تماس چشمی در روابط اجتماعی استفاده کند علاوه بر تسهیل ارتباطات، با این کار می تواند از حالت دردناک منزوی بودن خارج شود (لیانیز و همکاران[47]،2010).

بهبود تماس چشمی به شیوه ای ساده و بازی گونه می تواند گامی مهم در برقراری تعامل اجتماعی و انتقال اطلاعات هیجانی باشد . لذا با توجه به اهمیت و جایگاه تماس چشمی در رشد و بخصوص رشد مهارتهای اجتماعی افراد عادی و کودکان درخودمانده، این پژوهش بر تاثیر روش های برجسته سازی چهره بر افزایش تماس چشمی متمرکز شد که در صورت اثربخش بودن ضمن کمک به کودکان درخودمانده و خانواده هایشان، حوزه و زمینه پژوهشی نوینی را هم برای مطالعه تماس چشمی ، دنیای مبهم کودکان درخودمانده و روش های برجسته سازی چهره فراهم نماییم .

هدف پژوهش

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی روشهای برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان در خودمانده است .

فرضیه پژوهش

آیا برجسته سازی چهره بر میزان تماس چشمی کودکان درخودمانده موثر است ؟

تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم اختصاصی پژوهش

کودک در خودمانده

تعریف نظری :کودک در خودمانده کودکی است با ویژگی ها و آسیبهای شدید و نافذ در تفکر ، رفتار ، احساس ، زبان و آسیب در توانایی های ارتباطی شناخته می شود که  نقص در تعامل اجتماعی و ارتباط با دیگران ، رفتارهای تکراری و تخیل ویژگی های کلیدی درخودماندگی و کودک در خودمانده است (لوث[48]، گومز[49]، هاپ[50] ، 2008).

تعریف عملیاتی :کودک در خودمانده کودکی است که بر اساس  ملاکهای  راهنمای تشخیص اختلالات روانی (ویرایش چهارم)، و بر اساس مشاهده بالینی روان شناس ، فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان ،متخصص مغز و اعصاب و ملاک های آزمون کارز و مقیاس ارتباط اجتماعی در خودمانده تشخیص داده شده و به مراکز ویژه این کودکان ارجاع  داده شده اند .

تماس چشمی

تعریف نظری :پردازش تماس چشمی یک سیستم به طور بالقوه ایده آل برای مطالعه عصب شناختی، شناختی و رشدی روابط اجتماعی و ارتباطی نابهنجار در اختلال طیف درخودماندگی است که در چهارمین راهنمای تجدید نظر تشخیصی و آماری اختلال های روانی (سنجو،2009 به نقل رامشینی،1390) به عنوان وجود آسیب مشخص در استفاده از رفتارهای غیرکلامی چندگانه همچون نگاه خیره چشم به چشم برای نظم دهی به تعاملات و ارتباطات اجتماعی است.

تعریف عملیاتی :هر بار  رخداد نگاه کردن های کودک  به صورت افراد ویا تصاویر چهره به مدت 3 ثانیه که توسط درمانگر به عنوان یک رخداد تماس چشمی ثبت می شود  .

[1]Webster

[2] Potter

[3]Bahar et al

[4] Senju

[5]Dalton

[6] Nacewicz

[7] Alexander

[8] Davidson

[9] -hadji

[10]Joseph

[11] Snyder

[12] Flusberg

[13]Peterson

[14] Slaugther

[15]Grice

[16] Halit

[17] Bolton

[18] Johnson

[19]Golarai

[20] -spector

[21] Reiss

[22]– Mirror neurons system

[23] – Hofsten

[24]Uhlig

[25] Adell

[26] Kochukhova

[27] – eye – tracking

[28] – tessa

[29]Falk

[30] – clean

[31]Pelphry

[32] – Batty

[33]Rajedran

[34] Mitchell

[35]Brien

[36] Oest

[37] Kerwin

[38] Zecchin

[39] Carbone

[40]Hamilton

[41] Brindley

[42] Frith

[43]Farroni

[44]Csibra

[45]Simion

[46]Johnson

[47]Lianeza et al

[48]Loth

[49] Gomez

[50] Happe

[purchase_link id=”14348″ style=”” color=”” text=”خرید”

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش علوم تجربي ششم ابتدايي بر اساس راهبرد نقشه مفهومي در مدارس پسرانه
 • پايان نامه اثربخشي آموزش تاب آوري برميزان پرخاشگري و احساس تنهايي دانش آموزان پسر
 • پايان نامه رابطه بين سازمان يادگيرنده با اثربخشي سازماني در دانشگاه
 • پايان نامه مقايسه ي توانايي ديداري – فضايي دانش آموزان با اختلال يادگيري غيركلامي و دانش آموزان درخودمانده با عملكرد بالا
 • پايان نامه بررسي تاثير بازي درماني شناختي-رفتاري برمهارت هاي ارتباطي کودکان درخودمانده 10-7 ساله با عملکرد بالا
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122