پايان نامه بررسي اثربخشي غني سازي روابط بر بهبود كيفيت روابط زناشويي زوجين

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثربخشي غني سازي روابط بر بهبود كيفيت روابط زناشويي زوجين یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 134 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي اثربخشي غني سازي روابط بر بهبود كيفيت روابط زناشويي زوجين بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول کليات پژوهش 1
1-1- مقدمه 1
1-2- بيان مساله: 2
1-3- اهداف تحقيق: 3
1-4- اهميت و ارزش تحقيق: 3
1-5- فرضيه هاي تحقيق: 4
1-6- تعريف متغيرهاي پژوهش: 4
1-6-1- کيفيت روابط زناشويي: 4
1-6-2- غنيسازي روابط زناشويي: 5
1-6-3- توافق زناشويي: 5
1-6-4- رضايت زناشويي: 6
1-6-5- انسجام زناشويي: 6
فصل دوم ادبيات پژوهش 7
2-1- مقدمه 7
2-2- کيفيت روابط زناشويي 7
2-2-1- رضايتمندي زناشويي 8
2-2-2- سازگاري زناشويي 8
2-2-3- تعريف كيفيت زناشويي 9
2-2-3- نظريه هاي تبيين كننده کيفيت روابط زناشويي 10
2-2-3-1- نظريه ليوايز و اسپنير 10
2-2-3- 2- نظريه ماركس 11
2-2-3-2-1- ترکيب رمانتيک 13
2-2-3-2-2- ترکيب وابستگي- فاصله اي 13
2-2-3-2-3- ترکيب جدايي 14
2-2-3-2-4- ترکيب همبستگي متعادل 14
2-2-4- رابطه کيفيت روابط زناشويي و موقعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خانواده: 15
2-3- رويكردها و برنامه هاي پيشگيري 17
2-3-1- مدل مربوط به انجمن غني سازي ازدواج (A. C. M. E) 20
2-3-1-1- ويژگي ها 21
2-3-1-2- ساختار برنامه 22
2-3-1-3- اهداف 22
2-3-1-4- مهارت ها 22
2-3-2- رويكرد ارتباط زوج (C. C) 23
2-3-2-1- كيفيت برنامه ارتباط زوج 23
2-3-2-2- اهداف برنامه 24
2-3-3- برنامه كاربردي عملي مهارت هاي مربوط به رابطه صميمانه(P. A. I. R. S) 27
2-3-3-1- اهداف برنامه 27
2-3-3-2- چهارچوب عملي 29
2-3-4- برنامه پيشگيري و تقويت رابطه (P. R. E. P) 30
2-3-5- مدل رفتاري – ارتباطي 33
2-3-5-1- جنبه هاي پيشگيري مدل رفتاري- ارتباطي 34
2-4- غني سازي روابط(مدل به کار گرفته شده در اين پژوهش) 36
2-4-1- تاريخچه غني سازي روابط 36
2-4-2- پايه هاي نظري 37
2-4-3- شيوه هاي مداخله 39
2-4-4- تركيب و چارت زماني برنامه هاي R. E 44
2-4-5- قالبهاي زماني جلسات R. E 44
2-4-6- سبك هاي درمان R. E: 45
2-4-7- روش هاي مداخله 46
2-4-8- توالي موضوع در R.E 47
2-4-9- نقش رهبر در جلسات R. E 47
2-4-10- پاسخ يا واکنش هاي خاص رهبر يا درمانگر 48
2-4-10-1- شدن(تبديل شدن) 48
2-4-10-2- مشكل گشايي 49
2-4-10-3- شستشو دادن 49
2-5- پيشينه پژوهش 51
2-5-1- پيشينه پژوهش در ايران 51
2-5-2- پيشينه پژوهش در خارج از کشور 52
2-6- جمع بندي 56
فصل سوم روش پژوهش 57
3-1- مقدمه 57
3-2- روش پژوهش 57
3-3- جامعه آماري 58
3-4- نمونه‌ي پژوهش و روش نمونه‌گيري 58
3-5- ابزار پژوهش: 60
3-5-1- پرسشنامه سازگاري زوجي اصلاح شده (RDAS): 60
3-5-1- مقياس شادماني زناشويي(MHS): 63
3-5-2- پرسشنامه رضايتمندي زناشويي انريچ(ENRICH): 66
3-6- شيوه‌ي اجراي متغير مستقل: 71
3-7- شيوه‌هاي تجزيه و تحليل اطلاعات: 72
فصل چهارم يافته هاي پژوهش 73
4-1- مقدمه 73
4-2- آزمون فرضيه هاي پژوهش 73
4-2-1- فرضيه اول: 73
4-2-2- فرضيه دوم: 76
4-2-3- فرضيه سوم: 77
4-2-4- فرضيه چهارم: 79
فصل پنجم بحث و نتيجه گيري 84
5-1- مروري بر يافته هاي پژوهش 84
5-2- بحث: 84
5-3- اعتبار پژوهش: 87

5-4- محدوديتهاي پژوهش: 90
5-5- پيشنهادات پژوهشي: 90
5-6- پيشنهادهاي کاربردي: 90
مقياس شادماني زناشويي(MHS) 91
پيوست2 92
پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ (ENRICH) 92
پيوست3 96
فرم تجديد نطر شده مقياس سازگاري زناشويي(RDAS) 96
پيوست 4 98
پرسشنامه محقق ساخته ويژگيهاي جمعيت شناختي 98
پيوست5 99
فرمت جلسات غني سازي روابط زناشويي 99
کاربرگها 112
منابع و مآخذ 119

منابع و مآخذ:

اسدي صادقي، ا. ( 1385). مقايسه کيفيت زندگي زنان متاهل شاغل و خانه دار شهرستان زابل. دومين کنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران. دانشگاه شهيدبهشتي. پژوهشکده خانواده.

اولياء، ن. (1385). بررسي تاثير برنامه غني سازي بر رضايت زناشويي زوجين شهر اصفهان. پايان نامه چاپ نشده کارشناسي ارشد مشاوره، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان.

برنشتاين، اف. اچ.،  برنشتاين، ام. سي. (1380). زناشويي درماني از ديدگاه رفتاري ازتباطي. مترجمان پورعابديني نائيني، س. ح.، منشئي، غ.، تهران: انتشارات رشد.

ثنايي، ب. (1379). مقياس هاي سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.

شاه­سياه، م.(1387). بررسي اثربخشي آموزش جنسي بر بهبود كيفيت زناشويي زوجين در شهر اصفهان. پايان نامه چاپ نشده کارشناسي ارشد مشاوره، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان.

عيسي­نژاد، ا.، احمدي، س. ا.، اعتمادي، ع و ديگران. (1387). رابطه ساختاري هوش هيجاني و کيفيت ازدواج. چکيده مقالات همايش منطقه­اي ازدواج و خانواده. 117- 118.

عيسي­نژاد، ا.، احمدي، س. ا.، اعتمادي، ع. (1387).  تاثير بهزيستي ذهني بر کيفيت روابط زناشويي. مجموعه مفالات سومين کنگره ملي آسيب شناسي خانواده. 290.

عيسي­نژاد، ا.، شماعي، ف.، بطلاني، س و ديگران. (1387). رابطه سلامت اجتماعي و کيفيت روابط زناشويي. چکيده مقالات همايش منطقه­اي ازدواج و خانواده. 114- 118.

فقيرپور،م.(1383). مهارتهاي اجتماعي و سازگاري زناشويي. رشت: انتشارات سازمان بهزيستي استان گيلان.

منادي، م. (1380). رابطه کيفيت زناشويي با موقعيت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي خانواده از ديگاه زنان داراي همسر. پايان نامه چاپ نشده کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي. دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه  الزهرا.

نظري، ع. م. (1383). بررسي و مقايسه تأثير برنامه غني سازي ارتباط و مشاوره راه حل محور بر رضايت زناشويي زوجين هر دو شاغل. پايان نامه چاپ نشده دکتري مشاوره. دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تربيت معلم تهران.

 

Accordino, M. P., & Guerney, B. G., Jr. (2002). The empirical validation of Relationship Enhancement® couple and family therapies. In D. J. Cain & J. Seeman (Eds.), Humanistic psychotherapies: Handbook of research and practice, 403–442.

Accordino, M. P., & Guerney, B. G., Jr. (2003). Relationship Enhancement® couples and Family outcome research of the last 20 years. The Family Journal, 11(2), 162-166.

Accordino, M. P., & Herbert, J. T. (1997). Relationship Enhancement® as an intervention to facilitate rehabilitation of persons with severe mental illness. Journal of Applied Rehabilitation Counseling, 28, 47–52.

چكيده

هدف اين پژوهش، تعيين تاثير غني سازي روابط بر بهبود كيفيت روابط زناشويي زوجين شهر اصفهان بود. روش پژوهش نيمه تجربي از نوع پيش آزمون- پس آزمون با گروه كنترل بود . به منظور اجراي پژوهش 36 زوج در دو گروه آزمايش(20 نفر) و گواه(16 نفر) به طور تصادفي جايگزين شدند. متغير مستقل غني سازي روابط بود که در 8 جلسه بر روي  گروه آزمايش انجام شد و در گروه گواه هيچ مداخله اي انجام نشد. ابزار پژوهش پرسشنامه سازگاري زناشويي(RDAS؛ باسبي، کران، لارسن و کريستنسن، 1995) بود.  روايي پرسشنامه با استفاده از تحليل عاملي تاييدي و مدل­يابي معادلات ساختاري بررسي وتاييد شد.  فرضيه‌هاي پژوهش عبارت بود از:

1- غني سازي روابط بر كيفيت روابط زناشويي موثر است.

2- غني سازي روابط بر  ابعاد كيفيت روابط زناشويي شامل توافق زناشويي، رضايت زناشويي و انسجام زناشويي موثر است.

نتايج پژوهش با استفاده از  آزمون تحليل  كواريانس نشان داد كه كه غني سازي روابط بر بهبود نمره كل كيفيت زناشويي زوجين (05/0>P ) و ابعاد آن شامل توافق زناشويي(01/0>P ) ، رضايت زناشويي(01/0>P )  و انسجام زناشويي(01/0>P ) موثر بوده است. نتايج پيگيري پس از يک ماه نشان داد که بين گروه آزمايش و گواه در ميزان کيفيت روابط زناشويي و ابعاد آن تفاوت وجود دارد(001/0>P )  و اثر بخشي غني سازي بعد از يک ماه باقي مانده است.

کليد واژه ها: غني سازي روابط، کيفيت روابط زناشويي، توافق، انسجام، رضايت

فصل اول

کليات پژوهش

 1-1- مقدمه

خانواده اولين، مهمتربن و والاترين نهاد اجتماعي در تاريخ بشري است که زمينه تکوين، رشد و شکوفايي عاطفي و اجتماعي اعضاي خود را فراهم مي­کند و ازدواج حساس­ترين تعهد عاطفي است که انسان براي برخورداري از آرامش رواني و  روابط گرم و صميمي آن را مي­پذيرد. نتايج پژوهش­ها نشان مي­دهد که مسائل و مشکلات خانوادگي روز به روز در کشورمان در حال افزايش يافتن است وکيفيت روابط زناشويي افت پيدا مي­کند. افزايش طلاق و کشمکش­هاي خانوادگي نه تنها اساس خانواده­ها را تهديد مي­کند، بلکه تهديدي جدي براي جامعه و نظام­هاي اجتماعي مي­باشد. چرا که تربيت نسلي سالم و برخوردار از سلامت روان که بتواند آينده جامعه را بر دوش بکشد، در محيطي که آرامش و امنيت در آن کم باشد، ميسر نمي­شود. درکشور ما زوجها مشکلات شديد و فراگيري را در حين برقراري رابطه و حفظ آن تجربه مي­کنند. در واقع مشکل درماندگي زناشويي بيش از هر مقوله ديگري سبب مراجعه براي دريافت خدمات مشاوره­اي و بهداشت رواني مي­گردد(فقيرپور، 1383). اين عوامل نشانگر کيفيت روابط زناشويي پايين و ضعف در مهارت­هاي زناشويي است.

بسياري از اين­گونه مشکلات زناشويي به صورتي پنهان در بستر خانواده ادامه مي­يابند و موجوديت خانواده را مورد حمله قرار مي­دهند. در چنين خانواده­هايي زوجها از رضايتمندي برخوردار نيستند و به دليل قبح طلاق از نظر شرعي و اجتماعي خود را مجبور به زندگي در شرايط عدم رضايت مي­دانند و تدريجاً اندوه و درماندگي بر زندگي آنها مستولي مي­شود و در برخي موارد طلاق پنهان يا طلاق عاطفي رخ مي­دهد. پيامد اين گونه زندگي کردن ممکن است به صورت مشکلات رواني-فيزيولوژيکي، اختلالات عاطفي، اختلالات اضطرابي و غيره بروز کند. طبيعتاً آسيب­هاي اجتماعي همچون اعتياد، بزهکاري و روسپيگري نيز مستقيم يا غيرمستقيم با اين مسائل ارتباط پيدا مي­کنند. کيفيت روابط زناشويي پايين و عدم رضايتمندي زناشويي و درماندگي ناشي از فشارهاي زندگي زناشويي ضمن اينکه زن و شوهر را در معرض اين­گونه آسيب­ها قرار مي­دهد، باعث ايجاد محيط ناامني مي­شود که در آن زمينه لازم براي رشد مناسب فرزندان فراهم نيست.

مسائل فوق­الذکر اهميت آموزش و پيشگيري را روشن مي­کند. جامعه­ي ما از نداشتن يک برنامه منظم و الگوي کارامد براي آموزش زوجها رنج مي­برد. هرچند طي سالهاي متمادي آموزش خانواده به صورت­هاي مختلف انجام گرفته، اما اين آموزشها بيشتر به انتقال اطلاعات و دانش پرداخته و در سطح نگرش و رفتار کمتر مداخله نموده است. در اين پژوهش ضمن معرفي رويکردي نوين در زمينه آموزش مهارت­هاي زناشويي، ميزان اثربخشي اين رويکرد در ارتقاي سطح نگرش  و رفتار زوج­ها و در ارتقاي کيفيت روابط زناشويي مورد بررسي قرار مي­گيرد.

1-2- بيان مساله:

مطالعه‌ي روابط زوجين به روشن شدن چهارچوبهاي ساختاري كه روابط زوجين در آن شكل مي‌گيرد كمك مي‌كند. در اکثر جوامع بررسي كيفيت روابط[1] زناشويي نقش اساسي در ارزيابي كيفيت كلي ارتباطات خانوادگي دارد. كيفيت روابط زناشويي مفهومي چند بعدي است و شامل ابعاد گوناگون ارتباط زوجين مانند سازگاري، رضايت، شادماني، انسجام و تعهد مي­شود( ليوايز واسپنير[2]، 1979، به نقل از پاليري، ريگاليا و فينچام[3]، 2005).

سه رويکرد عمده براي مفهوم سازي کيفيت روابط زناشويي وجود دارد. رويکرد اول مربوط به ليوايز و اسپنير(1979؛ به نقل از ويتنبورن[4]،2007) است که کيفيت زناشويي را ترکيبي از سازگاري و شادماني زناشويي مي داند. رويکرد دوم مربوط به فينچام، بيچ و کيمپ-فينچام[5] (1997) است. بر اساس اين رويکرد کيفيت زناشويي منعکس کننده ارزيابي کلي فرد از رابطه زناشويي است. رويکرد سوم نظريه مارکس[6](1989) است. او چهارچوب نظريه خود را چنين توضيح مي دهد: يک فرد متاهل داراي سه زاويه شامل «زاويه دروني ، زاويه همسري و زاويه فرد ذي نفوذ» است. بر اين اساس مارکس کيفيت زناشويي را اين چنين تعريف مي کند: «کيفيت زناشويي نتيجه شيوه­هايي است که افراد متاهل به طور نظاممند خود را در اين مثلث (سه زاويه) سازماندهي مي کنند»(مارکس،1989).

از جمله روشهايي كه براي ارتقاي روابط زناشويي قابل استفاده‌ است، شيوه‌هاي غني سازي است. غني‌سازي حركت براي رشد رابطه‌ي زناشويي است و به تقويت رابطه از طريق ايجاد اهداف و جهت‌هايي براي ازدواج مي‌انجامد (برگر و هانا[7]، 1999). غني­سازي به سبك­ها و شيوه‌هاي مختلفي صورت مي‌گيرد و هر كدام از اين شيوه‌ها ميزان تأثير گذاري متفاوتي دارند. ولي بر اساس تحقيقات صورت گرفته (گيبلين[8] 1986؛ به نقل از برگر و هنا،1999) شيوه‌ي ارتقاء روابط [9] بيشترين ميزان اثر گذاري و مطلوبيت را داشته و نتايج پژوهشها در مرحله‌ي پيگيري نيز پايايي و اثر گذاري اين شيوه‌ را بيشتر از ساير روشها  نشان داده است.

دراين رويکرد مهارتهايي آموزش داده مي شوند که به ارضاي نيازهاي اساسي خانواده مانند عشق، مهرباني، تعلق، اعتماد، وفاداري، امنيت و لذت کمک مي کند(سوکا[10]،2005).

بنابراين با توجه به آنچه در مورد اهميت كيفيت زناشويي ذكر شد و با توجه به كارآيي و تأثير گذاري بسيار مناسب شيوه‌ي ارتقائ روابط، پژوهش حاضر در نظر دارد تا اثر بخشي شيوه‌ي ارتقائ روابط را بر بهبود كيفيت روابط زناشويي بررسي كند.

1-3- اهداف تحقيق:

-تعيين ميزان تاثير غني‌سازي روابط زناشويي بر بهبود كيفيت روابط زناشويي

-تعيين تاثير غني‌سازي روابط زناشويي بر بهبود ابعاد كيفيت روابط زناشويي(توافق، انسجام و رضايتمندي)

1-4- اهميت و ارزش تحقيق:

انجام اين پژوهش باعث گسترش حيطه هاي دانش مي شود. با توجه به اين که يافته هاي پژوهش هاي قبلي نشان داده است که ارتقاء روابط شيوه­اي موثر براي بهبود و ارتقاي ابعاد مختلف زندگي زناشويي است، انتظار مي رود نتايج اين پژوهش کارايي اين شيوه را براي ارتقاءکيفيت روابط زناشويي در فرهنگ ايراني نشان دهد. همچنين با توجه به اين که تاکنون تعريف مناسبي از کيفيت روابط زناشويي ارائه نشده است و ابعاد آن نيز به درستي شناخته نشده است، نتايج اين پژوهش به شناخت ابعاد کيفيت روابط زناشويي و نيل به تعريفي جامع در مورد اين سازه کمک خواهد کرد.

1-5- فرضيه­هاي تحقيق:

– غني­سازي به شيوه ارتقاي روابط بر بهبود کيفيت روابط زناشويي موثر است.

– غني­سازي به شيوه ارتقاي روابط بر بهبودتوافق زناشويي موثر است.

– غني­سازي به شيوه ارتقاي روابط بر بهبود رضايت زناشويي موثر است.

– غني­سازي به شيوه ارتقاي روابط بر بهبود انسجام زناشويي موثر است.

1-6- تعريف متغيرهاي پژوهش:

1-6-1- کيفيت روابط زناشويي:

الف)تعريف نظري: كيفيت روابط زناشويي، هم سازگاري زناشويي[11] و هم شادماني زناشويي[12] را در بر مي­گيرد. سطح بالاي كيفيت نشان دهنده­ي وجود ويژگي­هاي عيني رابطه( بين همسران ) همچون همراهي، ارتباط خوب و عدم تضاد است، كه مشخصه رابطه سازگارانه­اند. همچنين ميزان رضايتمندي از رابطه و همسر را نيز در بر مي­گيرد. سازه کيفيت زناشويي اين سازگاري و رضايتمندي را در يك مفهوم وسيع­تر و جامع­تر تركيب مي­كند(لوي و کتز[13]، 2002). بدين ترتيب كيفيت زناشويي مفهومي چند بعدي است كه نه تنها شامل ويژگي­هاي  دورن فردي، بلكه شامل ويژگي هاي بين­فردي همسران نيز هست. بر اين اساس گونگ[14] (2007) توافق نسبي زن و شوهر درباره موضوع­هاي مهم، شريك شدن دركارها و فعاليت­هاي مشترك و ابراز محبت به يكديگر را كيفيت زناشويي مي­داند.

ب)تعريف عملياتي: منظور از کيفيت روابط زناشويي در اين پژوهش نمره­اي است که فرد در فرم تجديد نظر شده پرسشنامه سازگاري زناشويي[15] (RDAS ؛ باسبي، کران، لارسن و کريستنسن[16] ، 1995) بدست مي­آورد.

1-6-2- غني­سازي روابط زناشويي:

الف) تعريف نظري: غني­سازي روابط زناشويي مجموعه مهارتهايي هستند که براي ارضاي نيازهاي اساسي خانواده مانند عشق، مهرباني، تعلق، اعتماد، وفاداري، امنيت و لذت آموزش داده مي­شوند. حساسيت دلسوزانه مي­تواند مهمترين عامل در ارتقاي امنيت و اعتبار بخشيدن به رابطه زوجها و ايجاد صميميت سازنده و جو سالم براي رشد فردي باشد. بطور اختصاصي­تر، عواملي که اين رويکرد براي حفظ روابط سالم وطولاني آنها را لازم مي داند عبارتند از توانايي حل مشکلاتي که براي هر دو همسر بعنوان عامل فشارزا به حساب مي­آيد، توانايي ايجاد جو حمايتي در هنگام گفتگو براي حل مسئله، توانايي درک ديدگاه ديگري و ارتباط با همسر، توانايي ديدن خود وديگري به طور روشن و بدون تحريف، توانايي مديريت تبادل ارتباط منفي و کنترل خشم، توانايي تغيير الگوهاي رفتاري که شخص خواهان آن است و توانايي کمک به همسر تا الگوهاي ارتباطي خود را به طور مطلوب تغيير دهد. در اين راستا نه مهارت به هم پيوسته به زوجها آموزش داده مي شود که عبارتند از :1- مهارت ابرازگري 2- مهارت همدلي 3- مهارتهاي بحث و مذاکره 4- مهارت حل مسئله و حل تعارض 5- مهارت آسان سازي وتساهل 6- مهارت تغير خود 7- مهارت کمک به تغيير همسر 8- مهارت انتقال و تعميم 9- مهارت نگهداري وتداوم (سوکا،2005).

ب) تعريف عملياتي: در اين پژوهش متغير مستقل غني سازي روابط زناشويي است که در 8 جلسه و در مدت 1 ماه(هر هفته 2 جلسه) به زوج­ها آموزش داده شد. در 8 جلسه، 9 مهارت ذکر شده در قالب جلسات رواني آموزشي، به صورت گروهي به زوجها آموزش داده مي­شود.

1-6-3- توافق زناشويي:

الف)تعريف نظري:توافق زناشويي برداشت افراد را از توافق آنها در مورد حيطه­هاي مختلف روابط زناشويي(مانند مذهب، روابط جنسي، سبک فرزندپروري و … ) نشان مي­دهد. به لحاظ نظري اين سازه بعد عيني کيفيت رابطه زناشويي را نشان مي­دهد(نيلسون[17]، 2005).

ب)تعريف عملياتي: منظور از توافق زناشويي، نمره­اي است که فرد در عامل توافق پرسشنامه سازگاري زناشويي بدست مي­آورد.

1-6-4- رضايت زناشويي:

الف)تعريف نظري: رضايت زناشويي عبارتست از احساسات عيني از خشنودي، رضايت و لذت تجربه شده توسط زن يا شوهر زماني که همه جنبه­هاي ازدواجشان را در نظر مي­گيرند. اين سازه يک متغير نگرشي است. بنابراين خصوصيت فردي زن و شوهر محسوب مي­شود. طبق اين تعريف، رضايتمندي زناشويي در واقع نگرش مثبت و لذت­بخشي است که زن و شوهر از جنبه­هاي مختلف روابط زناشويي دارند(هوليست و ميلر[18]،2005).

ب)تعريف عملياتي: منظور از رضايت زناشويي، نمره­اي است که فرد در عامل رضايت پرسشنامه سازگاري زناشويي بدست مي­آورد.

1-6-5- انسجام زناشويي:

الف)تعريف نظري: نزديکي و هم­خواني عملکرد زوج را در مورد فعاليتها و امور روزمره زندگي و يا حيطه­هاي عملي مشترک زن و شوهر( مانند نحوه برخورد با نمره پايين فرزند) نشان مي­دهد(هوليست و ميلر،2005؛ نيلسون، 2005).

ب)تعريف عملياتي: منظور از توافق انسجام، نمره­اي است که فرد در عامل انسجام پرسشنامه سازگاري زناشويي بدست مي­آورد.

 فصل دوم

ادبيات پژوهش

2-1- مقدمه

در اين فصل، ادبيات پژوهش در دو بخش ذکر مي­شود. در بخش اول ادبيات نظري و  در بخش دوم پژوهشهاي مرتبط با موضوع پژوهش بيان مي­شود. در بخش ادبيات نظري به تشريح ديدگاههاي موجود در مورد کيفيت روابط زناشويي و غني­سازي روابط پرداخته مي­شود. در بخش پيشينه پژوهشي يافته­هاي پژوهش­هاي مشابه در داخل کشور و خارج کشور ذکر خواهد شد.

2-2- کيفيت روابط زناشويي

پيش از آنكه به تعريف كيفيت زناشويي پرداخته شود  براي روشن شدن هر چه بيشتر مفهوم اين سازه، ابتدا بايد آن را از سازه هاي ديگري كه در مطالعه ها و پژوهش هاي زناشويي بيشترين استفاده را دارند، متمايز نمود. در پژوهش هاي زناشويي شاخص هاي رضايتمندي، سازگاري و كيفيت زناشويي، سازه هايي هستند كه بيش از همه  و بعضي اوقات به جاي هم، مورد استفاده قرار گرفته اند(آکاردينو و جورني، 2003 ، اديتال و لاوي[19]، 2005).

 2-2-1- رضايتمندي زناشويي

رضايتمندي زناشويي[20] به عنوان نگرش ها يا احساسات كلي فرد نسبت به همسر و رابطه­اش تعريف شده است(کوب[21]، 2002). چنين تعريفي از رضايتمندي زناشويي نشان مي دهد كه رضايتمندي يك مفهوم تك بعدي است و نشان دهنده ارزيابي كلي فرد نسبت به همسر و رابطه­اش است. بدين ترتيب رضايتمندي زناشويي نشان دهنده ارزيابي كلي فرد است كه در آن ويژ گي هاي مثبت بارز هستند و و يژگي هاي منفي تقريباً وجود ندارند و عدم رضايتمندي زناشويي منعكس كننده حالتي از ارزيابي است كه در آن ويژگي­هاي منفي بسيار بارز هستند و ويژگي هاي مثبت نسبتاً وجود ندارد. در نتيجه رضايتمندي زناشويي يك پديده درون­فردي و يك برداشت فردي از همسر و رابطه است و وقتي بكار مي رود كه واحد تحليل فرد است(يعني نگرش ها يا احساسات فرد) و هدف تجزيه و تحليل نگرش هاي ذهني افراد (به جاي نشانه هاي عملي) درباره همسر و رابطه است(برادبوري، فينچام و بيچ[22]، 2000).

2-2-2- سازگاري زناشويي

بررسي پيشينه مفهوم سازگاري زناشويي نشان مي دهد كه اين مفهوم به طور ثابت براي اشاره به فرايندهايي كه براي دستيابي به يك رابطه زناشويي هماهنگ و كاركردي ضروري است، در نظر گرفته مي­شود(برادبري، فينچم و بيچ، 2000). دراين خصوص، رابطه­ي سازگارانه به عنوان رابطه اي تعريف مي­شود كه در آن مشاركت كنندگان حتي اگر با يكديگر مخالفند، به خوبي با هم ارتباط برقرار مي­كنند و اختلاف­هايشان را به شيوه­هاي رضايت بخش و دو جانبه حل و فصل مي­كنند(لاك و والاس[23]، 1959). اسپنير سازگاري را فرايندي تعريف مي كند كه پيامدهاي آن بوسيله ميزان اختلافات مشكل آفرين زوجين، تنش­هاي بين فردي و اضطراب فردي، رضايتمندي زوجين، انسجام و به هم  پيوستگي زوجين و همفكري درباره مسايل مهم زناشويي، مشخص مي­شود(گانگ، 2007). بدين ترتيب سازگاري مفهومي چند بعدي است كه نه تنها فرد، بلكه رابطه او با همسرش را در نظر مي­گيرد و نسبت به رضايتمندي از ويژگي هاي عيني­تري  برخوردار است(برومن[24]،2005).

اسپنير بر اساس اين تعريف، مقياس سازگاري زوجي را تدوين كرد كه شامل اندازه­گيري چند بعدي سازگاري زناشويي است. اما به دليل آنكه وجوه متفاوت روابط زناشويي را ارزيابي مي­كند، مورد انتقاد تعداد بسياري از پژوهشگران قرار گرفته  است(برادبري، فينچم و بيچ، 2000). به همين ترتيب لاك و والاس(1959) سازگاري زناشويي را به عنوان فرايند انطباق کارامد شوهر و زن تعريف مي­كنند كه از تنش­هاي ارتباطي اجتناب مي­كنند و يا آن را حل مي­كنند، آن چنان كه از ازدواجشان و از يكديگر احساس رضايت مي­كنند و علايق و فعاليت­هاي مشتركي دارند و احساس مي­كنند كه ازدواجشان انتظارات آنها را برآورده كرده است. لاك بر اساس همين تعريف يك آزمون سازگاري زناشويي تدوين كردند كه خشنودي همسران از ازدواج و همسرشان، ميزان توافق درباره مسائل زناشويي(مثلا” رابطه جنسي، تبادل محبت، فلسفه زندگي و غيره)، ميزان همراهي همسران با يكديگر، توانايي آنان در كنار آمدن با تضادهايشان را ارزيابي مي­كند(لسلي و ليتيگ[25]، 2004 ).

2-2-3- تعريف كيفيت زناشويي

اگرچه در طول دهه اخير مفهوم كيفيت زناشويي به طور روز افزوني در پژوهش­هاي زناشويي استفاده شده و مطالعات بسياري درباره آن انجام شده است، اما اتفاق نظر اندكي درباره مفهوم سازي و اندازه گيري آن وجود دارد. هنوز به درستي مشخص نيست که آيا كيفيت زناشويي احساس افراد متاهل درباره ازدواجشان است يا يكي از ويژگي­هاي ارتباط بين همسران است. آيا براي اندازه گيري آن بايد از يك بعد ( براي مثال، رضايتمندي كلي) و يا چند بعد پيچيده( براي مثال ، ويژگي­هاي رفتاري ) استفاده كرد؟ از آنجاييكه به نظر مي رسد مردم تمايل ندارند ازدواج هايشان را به طور كلي منفي ارزيابي كنند، اندازه گيري تك بعدي رضايت كلي همسران ممكن است نامناسب باشد( پيمنتل[26] ، 2000). بررسي پيشينه پژوهش­هاي حيطه روابط زناشويي نشان مي دهد كه دو جهت  گيري عمده براي مفهوم سازي و كاربرد عملي كيفيت زناشويي وجود دارد. در برخي موارد با كيفيت زناشويي به طور واضح به عنوان مفهومي كه از دو جزء تشكيل شده برخورد شده است. يعني كيفيت زناشويي، هم سازگاري زناشويي و هم شادماني[27] زناشويي  را در بر مي­گيرد. در اين صورت سطح بالاي كيفيت نشان دهنده­ي وجود ويژگي هاي عيني رابطه( بين همسران ) همچون همراهي، ارتباط خوب و عدم  تضاد است، كه  مشخصه رابطه سازگارآنهاند. همچنين ميزان رضايتمندي از رابطه و همسر را نيز در بر مي­گيرد. سازه کيفيت زناشويي اين سازگاري و رضايتمندي را در يك مفهوم وسيعتر و جامع تركيب مي­كند( ليوايز و اسپنير، 1979). بدين ترتيب كيفيت زناشويي مفهومي چند بعدي است كه نه تنها شامل ويژگي هاي دورن فردي،  بلكه  شامل ويژگي هاي بين­فردي  همسران  نيز  هست. براين اساس بوکوالا[28](2005) توافق نسبي زن و شوهر درباره موضوع­هاي مهم، شريك شدن دركارها و فعاليت­هاي  مشترك و ابراز محبت به يكديگر را كيفيت  زناشويي مي­داند.

بيشتر اندازه گيري هاي رضايت، سازگاري و كيفيت  زناشويي در دو گروه جاي مي گيرند. اندازه گيري هاي كيفيت سازگاري، كه هر دو ويژگي-هاي عيني و ذهني روابط زناسويي را ارزيابي مي كنند، و اندازه گيري هاي كيفيت رضايتمندي، كه فقط ويژگي ها و نگرش­هاي ذهني روابط زناشويي را ارزيابي مي­كنند(برومن، 2005).

لازم به ذكر است كه در اين پژوهش پژوهشگر از مفهوم وسيع و جامع كيفيت زناشويي استفاده كرده است. به عبارت ديگر هم سازگاري و هم رضايتمندي يعني هر دو ويژگي عيني و ذهني روابط زناشويي ارزيابي كرده است.

2-2-3-  نظريه هاي تبيين كننده کيفيت روابط زناشويي

در اين قسمت به بررسي و توضيح مهمترين نظريه هاي پيرامون كيفيت روابط زناشويي يعني نظريه ليوايز و اسپنير و نظريه ماركس پرداخته مي­شود.

2-2-3-1-  نظريه ليوايز و اسپنير

ليوايز و اسپنير (1979) طي مطالعات و پژوهش هايي كه درباره كيفيت روابط  زناشويي انجام دادند، سعي كردند از يك سو عوامل موثر بر كيفيت زناشويي را بيابند و از سوي ديگر دريابند كيفيت زناشويي، بيش از همه بر  ثبات و پايداري روابط زناشويي تاثير مي­گذارد. آنها معتقد بودند كه كيفيت زناشويي تابعي از سه نوع متغير است: منابع فردي و اجتماعي قبل از ازدواج كه همسران با خود به خانواده مي­آورند، رضايتمندي آنها از سبک زندگيشان و پاداشي يا تقويتي که از تعاملات زناشويي خود دريافت مي­کنند. سپس اين نويسندگان موضوع اصلي  نظريه اشان را چنين   بيان  مي كنند :  هر چه كيفيت زناشويي بيشتر باشد، ثبات زناشويي بيشتر مي­شود. ثبات به اين معناست كه آيا يك ازدواج بي عيب است يا نه. همچنين آنها اظهار  كردند كه كيفيت زناشويي پايين، عدم اثبات را افزايش مي دهد. به اين دليل كه احساس عدم خوشبختي يا عدم  رضايتمندي از ازدواج نوعاً افكار و رفتارهاي مربوط به طلاق را افزايش مي دهد. سرانجام آنها استدلال كردند كه دو گروه از نيروهاي بيروني وجود دارند كه رابطه بين كيفيت زناشويي و ثبات زناشويي را تحت تاثير قرار مي دهند كه به طور مشخص عبارتند از، تاثير  قوي منفي از جذابيت هاي جايگيزين و يك تاثير  مي گذارد. سرانجام آنها استدلال  كردند كه دو گروه از نيروهاي بيروني وجود دارند كه رابطه بين كيفيت زناشويي و ثبات زناشويي را تحت تاثير قرار مي دهند كه عبارتند از تاثير  قوي منفي  از جذابيت­هاي جايگزين و يك تاثير مثبت  قوي از فشارهاي بيروني بر زوجين براي حفظ ازدواجشان. به تعبير ديگر در صورتي كه چيزهاي پر جاذبه­تر از روابط زناشويي بتوانند همسران را به خود جذب كنند، كيفيت زناشويي كاهش خواهد يافت و ثبات زناشويي از بين خواهد رفت . از سوي ديگر مي توان هنجارها و ارزش هاي اجتماعي ، احساس تعلق و وابستگي به همسر و خانواده همچنين انسجام و يكپارچگي نظام خانواده را از جمله فشارهاي بيروني دانست كه همسران را وامي­دارند تا زندگيشان را حفظ كنند(ليوايز و اسپنير، 1979).

[1] – marital quality

[2] – Lewise & Spanier

[3] – Paleari, F. G., Camillo Regalia, C., & Fincham, F

[4] -Wittenborn, A. K

[5]– Fincham, F. D., Beach, S. R. H., & Kemp-Fincham, S. I.

[6] -Marks, S. R

[7] – Berger, R., Hannah, M. T

[8] – Giblin

[9] – Relationship Enhancement (RE)®

[10] -Scuka, R. F

[11] – marital adjustment

[12] – marital happiness

[13] – Lavee, Y., & Katz, R

[14]–  Gong, M

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه رابطه بين احقاق حق جنسي با رضايتمندي زناشويي و پرخاشگري در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني
 • پايان نامه بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي
 • پایان نامه بررسي ميزان رضايت زناشويي و ويژگي هاي شخصيتي دو گروه از زنان که قبل از 17 سالگي و بعد از 25 سالگي ازدواج کرده اند
 • پايان نامه بررسي رابطه بين کمالگرايي و سرسختي با رضايت زناشويي در دانشجويان متاهل
 • پايان نامه اثر بخشي زوج درماني شناختي- رفتاري گروهي بر پربارسازي روابط زناشويي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122