پايان نامه بررسي اثربخشي معنا درماني به شيوه گروهي برافزايش اميد به زندگي و کاهش احساس تنهايي در مردان بازنشسته

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه  بررسي اثربخشي معنا درماني به شيوه گروهي برافزايش اميد به زندگي و کاهش احساس تنهايي در مردان بازنشسته یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 113 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه  بررسي اثربخشي معنا درماني به شيوه گروهي برافزايش اميد به زندگي و کاهش احساس تنهايي در مردان بازنشسته بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه2
بیان مسئله3
اهمیت و ضرورت تحقیق5
اهداف تحقیق5
سوالهایی تحقیق7
فرضیه های تحقیق7
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها8

فصل دوم(پیشینه پژوهش)
مقدمه 11
مبانی نظری پژوهش11
درمان وجودی11
مقدمه ای بر نظریه معنادرمانی13
قوانین در معنا درمانی14
نظریه معنی درمانی ویکتور فرانکل 15
مداخله درمانی درنظریه معنادرمانی 22
کاربرد معنا درمانی در سالمندان 26
روان درمانی ومشاوره گروهی 28
تعریف گروه و مشاوره گروهی 29
اهداف مشاوره گروهی 30
مراحل مشاوره گروهی 33
احساس تنهایی 37
تاریخچه 37
تعریف احساس تنهایی 38
نظریات مربوط به احساس تنهایی 39
نظریه هورنای 39
نظریه اریک فروم 41
نطریه مازلو 42
نظریه هایی جدیدتر درباره احساس تنهایی 42
اگزیستانسیالیسم و احساس تنهایی44
تفاوت هایی تنها بودن و احساس تنهایی 48
رویکردها نسبت به احساس تنهایی 50
رويكرد روان تحليلي51
رویکرد نیازهای اجتماعی 51
رویکرد وجود گرایی 52
رویکرد شناختی 52
تنهایی در پیران 52
امید 54
نظریه امید 55
تعریف امید 56
ناامیدی 60
امید و یاس از دیدگاه اسلام 66
بازنشستگی 68
مقدمه 68
تعاریف بازنشستگی 68
تئوری های بازنشستگی 70
تئوری نقش و ایفاء 70
تئوری رهایی از قیود یا فراغت 71
تئوری فعالیت و کار 72
تئوری مداومت و اتصال72
تئوری بحران 73
مراحل بازنشستگی 74
پیشینه تجربی پژوهش 76
تحقیقات داخل کشور 76
تحقیقات خارج از کشور 77

فصل سوم (روش پژوهش)
مقدمه 80
جامعه، نمونه و روش نمونه گیری80
ابزار تحقیق 80
مقیاس تجدید نظر شده احساس تنهایی(UCLA)80
پرسشنامه امید به زندگی میلر 81
طرح تحقیق82
روش اجرا 83
جلسات مداخله84
روش آماری برای تحلیل داده ها88

فصل چهارم (یافته های پژوهش)
مقدمه 90
یافته های توصیفی 90
یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش 91

فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)
مقدمه95
تبيين يافته هاي پژوهش95
محدودیت های پژوهش98
پیشنهادها 98
پیشنهادهایی در چارچوب پژوهش 99
پیشنهادهای به مسئولین 99
منابع فارسی 100
منابع لاتین 103
ضمائم 107

منابع فارسی

– اردبیلی،یوسف (1379).بازنشستگی،شناخت مسائل ومشکلات بازنشستگان و طریق مشاوره با آنان. تهران:کویر(1379).

– جونز، نیلسون(2001).نظریه معنادرمانی ویکتور فرانکل فصلی از کتاب نظریه های پیشرفته ی مشاوره و روان درمانی ترجمه سید محمد حسین بهفر(1384).

– جونز، نیلسون(2001). نطریه معنادرمانی ویکتور فرانکل فصلی از کتاب نظریه های پیشرفته ی مشاوره و روان درمانی ترجمه سروری(1383).

– حسینیان، سیدالهه(1386).اثر بخشی معنادرمانی به شیوه گروهی برافزایش امید به زندگی بیماران سرطانی بیمارستان شفای اهواز.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات اهواز.

– دژکام، محمود(1366). نظریه های عمده روان درمانی. تهران: انتشارات کروز.

– شارف، ریچاد. اس(2000 ). نظریه های روان درمانی و مشاوره ترجمه مهرداد فیروزبخت(1381). تهران :مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

–  شجری، ژیلا (1373)، نگرش بهداشتی برمسئله سالمندان ، چاپ اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.

– شعاری نژاد،علی اکبر ( 1373 ).روانشناسی رشد بزرگسالان،تهران: انتشارات توس

– شفیع آبادی، عبدالله(1372 ). پویایی گروه و مشاوره ی گروهی، چاپ دوم، تهران: انتشارات رشد.

– فرانکل، ویکتور (1997). فریاد ناشنیده برای معنی ترجمه : مصطفی تبریزی و علی علوی نیا. تهران: انتشارات فراروان (1383).

– فرانکل، ویکتور(1967). انسان در جستجوی معنی ترجمه اکبر معارفی(1384). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

– عطاری، یوسفعلی(1384). بررسی اثر بخشی دو رویکرد مشاوره ای و روان درمانی در کاهش نشانگان افسردگی، اضطراب و پرخاشگری در میان زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده شهرستان سقز.

– علیزاده، حمید(1383).آدلر پیشگام روانکاوی جامعه نگر.تهران: نشر دانژه.

– علیخانی،ویدا (1381 ) .پیری از دیدگاه های مختلف. تهران: سازمان انجمن اولیاء  ومربیان.

– قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی(1383). تهیه یک الگوی مداخله ای بر اساس رویکرد یکپارچه گرای روان درمانی گروهی و آزمون اثربخشی آن در درمان وابستگی به مواد مخدر و افزایش سلامت روان در معتادان زندانی مرد. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

– لطف آبادی، حسین (1379). روانشناسی رشد(2): نوجوانی ، جوانی و بزرگسالی، تهران: انتشارات سمت.

– مطهری،مرتضی (1363 ).تعلیم وتربیت در اسلام.تهران: الزهرا

– موسوی، نجم السادات و قاسمی ،سیما (1379). راهنمای سلامتی برای سالمندان. چاپ اول، تهران: انتشارات صدر.

– میردریکوند، فضل اله (1378). بررسی احساس تنهایی با عملکرد تحصیلی،اضطراب، افسردگی و عزت نفس در دانش آموزان پسر مدرسه راهنمایی شهرستان پلدختر. پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه شهید چمران اهواز.

– ميرشريفا،سيد مهدي(1385).بازنشستگي، فرصتها وتهديدها.تهران:سازمان انجمن اولیاء ومربیان.

– نیک رو، طیبه. (1387). اثربخشی گشتالت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش امید به زندگی وعزت نفس زنان فرهنگی بازنشسته شهرستان بهبهان . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم وتحقیقات اهواز.

 منابع انگلیسی:

– Andreason٫ A. (2007). Logotherapy and sprituality٫ acourse in Victor Frankls Logotherapy. Available at http: www. Worsshapers.org.uk.٫ Retrieved 8/3/2007.

– Anderson٫ G.A.(1993).Attribution style of lonely depressed people. Journal of personality and socil psychology, vol45 (1), 127-136

– Anderson, L. (1985).Intervel action against loneliness in a group of eldery women an impact evaluation. Social Science Medicine‚ vol 20(4)‚355-364

– Bandura‚A.(1997). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavior change.Psychological Review‚84‚191-215.

– Blanchard de Ravinel٫ C. & de Ravinel٫ H.(2003). Le tmps libere: Dialouge sur laretraite. Ottawa: Novalis. Freed time: Dialogue on retirement.

چكيده:

در این پژوهش اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر افزایش امید به زندگی و کاهش احساس تنهایی در مردان بازنشسته کانون بازنشستگان شهرستان ممسنی، مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش  شامل کلیه بازنشستگان عضو کانون بازنشستگان شهرستان ممسنی می باشند. نمونه متشکل از 40 نفر است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده  از بین داوطلبان شرکت در این طرح، که نمرات شان یک انحراف معیار پایین تر از میانگین بود انتخاب شده و در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه امید به زندگی میلر و مقیاس تجدید نظر شده احساس تنهایی(UCLA) می باشند. طرح پژوهش از نوع تجربی  میدانی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است، که پس از انتخاب تصادفی گروههای آزمایشی و گواه، مداخله آزمایشی( معنی درمانی گروهی

) بر روی گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای و یک بار در هفته اجرا گردید. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد، به منظور تجزیه  و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیری( منوا ) استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد که معنا درمانی گروهی باعث افزایش امید به زندگی و کاهش احساس تنهایی گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شده است.پس از اجرای جلسات، پیگیری با فاصله یک ماهه، سودمندی معنادرمانی گروهی را بر امید به زندگی و احساس تنهایی نشان داد.

فصل اول        موضوع پژوهش

 مقدمه

به نظر می رسد که رشد آدمی تمام طول عمر او را در بر می گیرد و به خصوص حوادث مهم زندگی تأثیرات بزرگی را بر رشد وی به جای می گذارد. در جریان این تحولات تغییرات زیستی، رفتاری و اجتماعی درتعامل با مقتضیات فرهنگی و تاریخی به شکل گیری تجارب جدید منجر   می شود. پدیده های روانی مانند روابط عاطفی،  احساس خود و حافظه از همان آغاز کودکی تا دوره پیری در نتیجه تغییرات زیستی،  شناختی و اجتماعی شکل می گیرند و چگونگی و زمان وقایع مهم زندگی نظیر ورود به مدرسه،استقلال ازخانواده،آغازپرورش فرزند و بازنشستگی تأثیرات خود را برجریان رشد فردی به جای می گذارند(لطف آبادی،1378).

دو امر بسیارمهم و دشوار از امور رشد و تکاملی دوران پیری به جنبه هایی مربوط  می شوند که مخصوصاً برای همه بزرگسالان مهم هستند: کار و زندگی خانوادگی. اشخاص سالخورده دراین جنبه ها طبعاً با مسائل سازشی مواجه می شوند چنانکه احتمالاً درگذشته خود با بعضی ازآنها مواجه بوده اند. اما در این دوره ازجهات متعدد بی مانند هستند. مثلاً نه تنها باید با شرایط کاری سازگار شوند بلکه باید با این واقعیت هم بسازندکه سودمندی آنها به سبب سالمند شدن کمترشده است ودرنتیجه،  شأن ومقام آنها درگروه کارکاهش یافته است. ازاین گذشته،  اشخاص سالمند، مخصوصاً پس ازپیری،   با مشکلاتی جهت سازش با بازنشستگی مواجهند(شعاری نژاد،1376).

پدیده بازنشستگی فرآیندی چند بعدی است که تابع ویژگیهای گروهی، ملی و پیوند های فرهنگی بوده وبستگی به خصوصیات فردی و شرایط زمانی و مکانی دارد. واکنش های عاطفی نسبت به این پدیده و درک نهایی آن دارای جنبه های متغیر فردی ، ابعاد وسیع اجتماعی و عمومی است.  (باکلی[1]، 1976).

بازنشستگی یعنی جداشدن فرد از نقشی که سال های متمادی داشته است و در قالب جدیدی درآمدن،، چون سالمند معمـولاً با نقـش جدید آشنایی ندارد دچـار سرگردانی و اضطراب شده و بــرخلاف آنچه از بازنشستگی به عنوان شروع آزادی تصــور می شود ، سالمند خود را بیش از پیش افسرده می یابد ؛ کـــه این موضوع ازلحاظ روانی و جسمی تأثیر فراوانی برکیفیت زندگی اوخواهد گذاشت(شجری،1373).

گاهی مردان سالمند، بازنشستگی را نوعی از کارافتادگی و انزوای اجتماعی تلقی می کنند و طبیعتاً با شروع بازنشستگی دچار خلاء روانی می شوند (کریک وگریس[2]، 1989) .

روانشناسان هستی گرا دیگر به شناخت نشانه های مرضی و پاتولوژیک[3] آن گونه که فروید و پیروانش توجه داشتند ، علاقه ای نشان نمی دهند . بلکه تلاش و نیروی خود را متوجه شناخت شکوه هایی نظیر احساس تنهایی وانزوا،  سرگردانی و بلاتکلیفی ، احساس پوچی وبیهودگی      می کنند. به گفته ی فرانکل (1997) ” امروز بیماران غالبا ” از بی معنایی و پوچی و بی هدفی زندگی شکایت دارند و دراین « خلاء هستی » است که خستگی ها، بی حالی ها، افسردگی ها، ناامیدی ها و بی قراری ها ظاهر می شوند.

بیان مسئله

سالخوردگان در جامعه ای که ثروت ارزش باشد بیچاره اند، در جامعه ای که به تحصیلات ارزش می دهند،  بی سواد یا کم سواد به شمار می آیند، در جامعه ای که  سرمایه گذاری عظیمی بر بازده آینده انسانها مثل تحصیلات شده است سن آنها برای این سرمایه گذاری خیلی زیاد است. بنابراین ارزش های ما فشار سنگین بر طبقه سالخورده جامعه تحمیل می کند. پس یک تعادل برقرار می شود : بازنشستگی برابر با کهنگی هم از نظر عملکردهای اجتماعی و هم از نظر ادراک خویشتن که این موضوع می تواند امید به زندگی بازنشستگان را تحت شعاع قرار دهد  (هوچزچایلد[4] ، 1973 ).

یکی از رویدادهای مهم دوران پیری،  بازنشستگی است. بازنشسته شدن به منزله ی کارنکردن نیست،  بلکه می تواند مشکلات متعددی را به همراه داشته باشد. گاهی پس از بازنشستگی از میزان درآمد فرد کاسته می شود،  هویت شغلی او تغییر می کند ، مقام  اجتماعی اش شکل دیگری می یابد و درمواردی برنامه های روزمره ی زندگی فرد دگرگون می شود (کریک وگریس  ، 1989).

بازنشستگی به انحای مختلفی عزت نفس واحترام به خویشتن بازنشستگان را تهدید می کند . بازنشستگی فرصتهای معمولی را برای تماسهای اجتماعی با همکاران،  مراجعان ومشتریان و وابستگی و عضویت در گروه های حرفه ای و شغلی یا اتحادیه ها و اصناف را کاهش می دهد وگاه قطع می کند ( رضایی ،1380).

آمارها  حاکی از آن است که در اروپای غربی میزان خودکشی مردان پس از ورود به بازنشستگی افزایش می یابد. بررسی های دقیق گویای این است که خودکشی سالخوردگان با عواملی مانند تنها زندگی کردن،  احساس تنهایی و خلاء عدم اشتغال در رابطه است (علیخانی،1381).

در ایران براساس آخرین آمار سرشماری کشور(1375) ، جمعیت سالمندان بالای 60 سال نزدیک به 4 میلیون نفر بوده است. گروهی از این جمعیت سالمند افراد شاغل در بخش دولتی بودند که اکنون به مرحله بازنشستگی رسیده اند. بازنشستگان در مقایسه با دیگران عموماً ازوقت آزاد بیشتری برخوردارند وگذران این وقت آزاد برای آنان اگر به صورت مفید ورضایت بخش نباشد عمدتاً کسالت، افسردگی و ناامیدی به دنبال خواهد داشت (بنی جمالی،1383).

یکی از تصمیم های مهم زندگی انسان ، انتخاب شغل است وخشنودی از شغل، پیش بین مهمی برای طول عمر محسوب می گردد. از آن جا که کار به عنوان یک انگیزه در انسان وجود دارد وکار کردن جزء جوهره انسان تلقی می شود در واقع انسان با کار معنا پیدا می کند و بدون کار احساس هویت را از دست خواهد داد لذا از دست دادن کار و بدنبال آن بازنشستگی می تواند نوعی پوچی واحساس نا امیدی را درفرد بازنشسته ایجاد کند (میرشریفا ، 1385).

پیر شدن با خود یک سری تغیرات قطعی را به همراه می آورد که فراتر از مسئله زمان و عمر می باشد.  حوادثی نظیر ترک کردن خانه توسط فرزندان، مرگ یکی از همسران، معلولیت، بازنشستگی، کم شدن روابط اجتماعی و سازگار شدن با زندگی جدید که موضوع آسانی نیست و بستگی به شخصیت ، خانواده و منابع اجتماعی که سالمندان دراختیار دارند می تواند باعث ایجاد تجربه احساس تنهایی در پیران شود ( ایگلسایز[5]،2005).

لوکاس وهیرش[6] (2002) معنا درمانی را یک نظام فلسفی – روان شناختی می دانند که به بیماران کمک می کند تا به رغم سوگ و ناامیدی براز دست رفته ها تمرکز نکنند بلکه درجستجوی معنا باشند. زندگی از نگاه معنا درمانی تحت هر شرایطی معنا دار است ، افراد با اراده ای معطوف به معنا برانگیخته می شوند و انسان دارای اراده آزاد است . براین اساس پژوهشگر قصد دارد دراین تحقیق به بیان این مسئله بپردازد که آیا معنا درمانی به شیوه گروهی بر افزایش امید به زندگی وکاهش احساس تنهایی مردان بازنشسته ﻣوثر است ؟

اهمیت موضوع

بازنشستگی و سالمندی مرحله خاصی از زندگی انسان است. بازنشستگی پدیده ای است که با توسعه اجتماعی و صنعتی عصر حاضر دارای اهمیت بیشتری شده است. در قرن اخیر به لحاظ پیشرفتهای اجتماعی و اقتصادی ، بهداشتی و درمانی و… هم از میزان مرگ ومیر کاسته شده و هم برطول عمر افراد افزوده شده است،  درنتیجه شمار بازنشستگان و سالمندان در کشورهای مختلف جهان افزایش یافته و سهم درخور توجهی درترکیب جمعیتی کشورهای مختلف پیدا کرده و به همین صورت نیز نقش و اهمیت اجتماعی آنان در جامعه افزون تر از هر زمان دیگر شده است (اردبیلی ، 1379) .

امروزه امید به زندگی یک بازنشسته 65 ساله در کشورهای صنعتی 6/15 سال است بنابراین بازنشستگی امتیازی نیست که به تعداد کمی از افراد اختصاص داشته باشد و آنها نیز مدت کمی از آن استفاده کنند. تدارک بازنشستگی باید چندین سال و یا حتی 10 سال پیش از بازنشستگی انجام گیرد تا فرد بازنشسته بتواند برای خود موقعیتی ایجاد کند، موقعیتی که ازنظر مالی ثبات داشته باشد و با سلیقه ها و باورهای او سازگار باشد (علیخانی ، 1381).

مصیبت بزرگ برای سالخوردگان این است که باید به جبر طبیعی،  از گروه فعال جامعه جدا شوند و بر اثر فرسودگی قوا،  مجبورند محیط پرتحرک اجتماعی را ترک گویند و مصیبت بزرگتر برای سالخوردگانی است که در خانواده نیز جایی برای خود نیابند و احیاناً با خشونت و تندی با آنان رفتار کنند و با تحقیر و اهانت آنان را ازمحیط خانه وخانواده طرد نمایند. دراین موقع زندگی برای آنان طاقت فرسا و غیر قابل تحمل می گردد و پیران کم ظرفیت وحساس ، براثر شدت فشارهای روانی وآلام درونی ، از پای درآیند وخیلی زود حیاتشان پایان پذیرد (عشق پور،1376).

در تحقیقی که به همت سازمان بازنشستگی کشوری منتشر شده است مشخص گردید که حدود 46 درصد بازنشستگان معتقدند رفتار خانواده پس از بازنشستگی شان با آنها بدتر شده است ونیز 38 درصد گفته اند رفتار مردم جامعه پس از بازنشستگی شان با آنان نامطلوب تر از دوران اشتغال آنان شده است (اردبیلی، 1379).

برخلاف فرهنگ غرب که وجود سالمندان را در خانواده ها، زائده ای مزاحم می پندارد و                می کوشند برای آن که آزادی های شخصی شان محدود نشود به نحوی آنان را از محیط خانه و روابط خانوادگی دور کنند و به خانه سالمندان بفرستند ، اسلام به آنان ارج می نهد و برایشان حرمت قائل بوده و به رعایت حقوق و احترام آنان سفارش کرده و به بهره گیری از تجارب وافکار پخته آنان تشویق می کند از آن جمله می توان به حدیثی از پیامبر گرامی اسلام (ص)اشاره نمود که می فرماید : کسی که حرمت سالمندی را بشناسد و او را به خاطر کهنسالی اش احترام گذارد ، خداوند او را از بیم روز قیامت در امان می دارد.

در جایی دیگر داستانی از حضرت امیر نقل می نمایند مبنی براین که : امیرالمومنین(ع) پیرمرد کوری از اهل ذمه را دیدند که گدایی می کرد فرمودند : این چرا گدایی می کند ؟ گفتند: مردی نصرانی است، تا وقتی که توانست کارکرد ، حالا که نمی تواند گدایی می کند؟ حضرت امیر درپاسخ فرمودند: عجب ! تاوقتی می توانست کار کرد، حالا که نمی تواند ، گدایی می کند؟! لذا  گفتند: تا نيرو داشت از او كار كشيدند و حالا درست نيست او را كنار بزنيم. حضرت دستور دادند از بیت المال چیزی برایش مقرر کردند (مطهری،1363) .

لذا با توجه به اهمیت موارد بالاکه در زندگی بازنشستگان ذکر گردید و همچنین با توجه به اینکه بازنشستگان در مرحله ای قرار دارند که مروری برزندگی گذشته خویش می اندازند وخودشان را ناتوان برای جبران درآینده می بینند دچار نوعی آشفتگی روانی می شوند که در این تحقیق سعی برآن است تا اثربخشی آموزش معنا درمانی به شیوه گروهی برافزایش امید به زندگی وکاهش احساس تنهایی افراد بازنشسته مورد بررسی قرار گیرد.

      اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق بررسی اثربخشی آموزش معنا درمانی به شیوه گروهی برافزایش امید به زندگی وکاهش احساس تنهایی مردان بازنشسته کانون بازنشستگان شهرستان ممسنی می باشد.

    سؤالات تحقیق

1-آیا آموزش معنا درمانی به شیوه گروهی برامید به زندگی مردان بازنشسته تأثیر دارد؟

2-  آیا آموزش معنا درمانی به شیوه گروهی برکاهش احساس تنهایی مردان بازنشسته تأثیر دارد؟

   فرضیه های تحقیق

1-آموزش معنا درمانی به شیوه گروهی باعث افزایش امید به زندگی مردان بازنشسته می شود.

2- آموزش معنا درمانی به شیوه گروهی باعث کاهش احساس تنهایی مردان بازنشسته می شود.

3- آموزش معنادرمانی به شیوه گروهی باعث تداوم افزایش امید به زندگی مردان بازنشسته در مرحله پیگری یک ماهه می شود.

4- آموزش معنا درمانی به شیوه گروهی باعث تداوم کاهش احساس تنهایی مردان بازنشسته در مرحله پیگری یک ماهه می شود.

 [1] – Buckley

[2] Crick & Griss

[3]-Pathologic

[4] – Hochschild

[5]-Iglesias

[6]-Lukas & Hirsch

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه تأثير آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر بهزيستي روان شناختي، اميد به زندگي و رضامندي زناشويي مادران داراي فرزند کم توان ذهني
 • پايان نامه مقايسه اضطراب اجتماعي، تصور بدني و اُميد به زندگي در زنان و مردان متقاضي جراحي زيبايي با افراد عادي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122