پايان نامه بررسي اثرتاريخ كاشت وسطوح مختلف پتاسيم برعملكردکمي وکيفي گياه دارويي ماريتيغال(.Silybum marianum

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثرتاريخ كاشت وسطوح مختلف پتاسيم برعملكردکمي وکيفي گياه دارويي ماريتيغال(.Silybum marianum یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 70 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي اثرتاريخ كاشت وسطوح مختلف پتاسيم برعملكردکمي وکيفي گياه دارويي ماريتيغال(.Silybum marianum  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
1-1 مقدمه 3
1-2 تاریخچه گیاهان دارویی 4
1-3 رویکردجهانی دراستفاده ازگیاهان داروئی 5
1-4 کشت وکاروتولیدگیاهان دارویی 6
1-5 اهميت اقتصادي گياهان دارويي 6
1-6 وضعیت گیاهان دارویی درایران 7
1-7 استفاده ازکودها درمزارع 9
1-8 اثرعناصرغذایی برعملکردگیاهان 9
1-9 تیره کاسنی 10
1-10 گیاه شناسی 10
1-11 نوع مواد موثره 10
1-12 موارد ستفاده 11
1-13 پراکنش جغرافیایی 11
1-14 کاشت 11
1-15 خاك 12
1-16 داشت 12
1-17 برداشت 12
فصل دوم 13
2-1 پتاسیم 14
2-1-1 اثرکودپتاسیم برارتفاع گیاهان 15
2-1-2 اثرکودپتاسیم برعملکردبذر 16
2-2 تاریخ کاشت 18
2-2-1 اثرتاریخ کاشت برارتفاع گیاه 19
2-2-2 اثرتاریخ کاشت برعملکردبذر 21
فصل سوم 23
3-1 بذرماریتیغال 24
3- 2 محل انجام تحقیق 24
3-3 خصوصیات فیزیکی وشیمائی خاک مزرعه 24
3-4 مشخصات جغرافیایی واقلیم محل اجرای طرح 24
3-5 آماده سازی زمین واجرای نقشه آزمایش 25
3-6 عملیات کاشت 25
3-8 اندازه گیری صفات 25
3-9 درصدروغن ودرصدسیلیمارین 26
3-10 محاسبات آماری 26
فصل چهارم 27
4-1 ارتفاع بوته 28
4-2 تعدادشاخه فرعی درگیاه 29
4-3 تعدادگل آذین 30
4-4 قطرگل آذین 32
4-5 درصدروغن 42
4-6 عملکردروغن 43
4-7 درصدسیلیمارین 35
4-8 عملکردسیلیمارین 36
فصل پنجم 37
5-1 ارتفاع بوته 38
5-2 تعدادشاخه فرعی درگیاه 39
5-3 تعدادگل آذین 40
5-4 قطرگل آذین 41
5-5 درصدروغن 42
5-6 عملکردروغن 43
5-7 درصدسیلیمارین 44
5-8 عملکردسیلیمارین 45
نتیجه‌گیری کلی 46
پیشنهادات 46
فهرست منابع 48
پیوستها: 55

فهرست منابع

ابراهيمي ع. 1380. ضرورت اعمال نگرش سيستميك در مديريت توسعه پايدار گياهان دارويي، انتشارات موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع. مجموعه مقالات همايش ملي گياهان دارويي، شماره 1380 –

آزادبخت م. 1378. رده‌بندي گياهان دارويي، موسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده( نشر طبيعت)، 401 ص.

امیدبیگی ر. 1376. تولید و فر­آوری گیاهان دارویی. بی تا. انتشارات آستان قدس رضوی.

اميد بيگي ر. 1376. بررسي جنبه‌هاي توليد آويشن و فرآوري مواد موثره آن. پژوهش و سازندگي، سال 10، (36)، ص 71-67.

امید بیگی ر. 1379. رهیافت های تولید و فرآوری گیاهان دارویی. چاپ دوم. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، 300 صفحه.

امينغ. 1380، جايگاه گياهان دارويي در درمان، انتشارات موسسهتحقيقات جنگلها و مراتع، مجموعه مقالات همايش ملي گياهان دارويي، شماره 1380 –

ایلانی م، فرجی ه.1387. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و درصد روغن چند ژنوتیپ کنجد در کازرون، دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، پایگاه مرجع دانش سیویلیکا.Civilica.com

برنا ط، امید بیگی ر. 1388.ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺯﺕ،ﻓﺴﻔﺮﻭﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ﭘﺘﺎﺱ ﺑﺮﮔﻴﺎﻩﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻣﺎﺭﻳﺘﻴﻐﺎﻝ در منطقه پیکان شهر، مجله علوم باغبانی ایران، دوره 40، شماره 1، ص 107-115.

پرهیزگار خاجانی ف، ایران نژاد ح، امیری ر، اورکی ح.ﺗﺎﺛﯿﺮﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯿﺘﺮوژن، ﻓﺴﻔﺮوﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺑﺮﺧﺼﻮﺻﯿﺖﻫﺎي ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽﮐﺘﺎن روﻏﻨﯽ ، مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، جلد 5، شماره 1، ص 37-51.

توکلی صابریمر. و صداقتمر. گیاهان دارویی. (ترجمه)، انتشارات روز جهان، تهران، 264 صفحه.

ثقه السلامی م ج، موسوی س غ. 1387.اﺛﺮﺗﺮاﻛﻢوﺗﺎرﻳﺦﻛﺎﺷﺖﺑﺮﻋﻤﻠﻜﺮدداﻧﻪوﮔﻞ همشه بهار، مجله پژوهش های زراعی ایران، جلد 6، شماره 2، ص 262-269

جوانمرد ح ر، شیرانی راد ا ح، بنی طیا س ع، نادری درباغشاهی م ر.

ﺑﺮرﺳﯽاﺛﺮﺗﺎرﯾﺦﮐﺎﺷﺖﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮدواﺟﺰاءﻋﻤﻠﮑﺮد ارﻗﺎمﮐﻠﺰاي ﺑﻬﺎره در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺻﻔﻬﺎن، ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎيﻧﻮﯾﻦ ﮐﺸﺎورزي، سال دوم، شماره 1، ص 27-44.

جم زاد ز. 1388. آویشن‌ها و مرزه‌های ایران،انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، شماره انتشار 415.

خواجه پور م ر، سیدی ف . اثر تاریخ کاشت بر اجزای عملکرد و عملکرد های دانه و روغن ارقام افتابگردان، علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 4، شماره2، ص 117-127

دادیان ع، مدنی ح، وقایی م ر، میرزا خانی م، قرمهینی .ﺑﺮرﺳﻲﺗا ﺛﻴﺮﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺮﻋﻤﻠﻜﺮد واﺟﺰاﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻮﻳﺎ در ﻣﻪ ﻓﺮاﻫﺎن، فصلنامه دانش کشاورزی ایران، جلد 5، شماره 3، ص 281- 294.

دوازده امامی س. 1382. کاربرد گیاهان دارویی. دانشگاه اصفهان. انتشارات اصفهان. 256 صفحه.

دیندوست ص م. رشدی س. یوسف‌زاده و، علیزاده ا. 1386. تأثیر تنش خاکی و محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی (روی، آهن و منگنز) بر خصوصیات کمی و کیفی آفتابگردان روغنی رقم هایسان 33، چکیده مقالات دومین همایش منطقه‌ای کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، 148 صفحه.

رجحان م ص. 1360. شفا با گياهان دارويي. انتشارات خمام، 255 صفحه.

رضوانی مقدم پ، احمدی مطلق م..ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺖوﺗﺮاﮐﻢ ﮔﯿﺎﻫﯽﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮد واﺟﺰاءﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺎﻫﺪاﻧﻪدرﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﯾﻨﺎت، پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، شماره 76، صفحه 62- 68

رضوانی مقدم پ، برومند رضازاده ز، محمد آبادی ع ا، شریف ع. 1382. اثر تاریخ کاشت و تیمار های مختلف کودی بر عملکرد و اجزا عملکرد و درصد روغن دانه گیاه کرچک، مجله پژوهش های زراعی ایران، جلد6، شماره 3، صفحه 303-313

زارع­زاده ع. 1383. دایره المعارف گیاهان دارویی. بی تا. انتشارات وصال. 278 صفحه.

زینلی ح، باقری خولنجانی م، گلپرور م ر، جعفر پور م، شیرانی راد ا ح.1387. مجله علوم زراعی ایران، جلد 10، شماره 3، ص 220-230

زینلی ح، مصلحی یزددلی ع، صفایی ل، جابر النصار ز، آخوندی ع، اسکندری ذ. 1393. ﺑﺮرﺳﻲﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒﻛﻮدﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮوژن،ﻓﺴﻔﺮو ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺮﺻﻔﺎت ﻛﻤﻲوﻛﻴﻔﻲ گیاه داروئی بابونه، ماهنامه علمی پژوهشی گیاهان داروئی و معطر ایران، جلد 30، شماره 4، ص 511-517.

.سالاردینی ع ا. 1382. حاصلخیزی خاک، انتشارات دانشگاه تهران، 428 صفحه.

سام دلیری م، مظلوم پ، خدابنده ن. 1389.بررسي اثرات مقاديرمختلف كود نيتروژن وپتاسيم بر درصدروغن وپروتئين دانه دركلزا، مجله زارعت واصلاح نباتات، جلد 6، شماره 4، صفحه 85-91

عبادی م ت، عزیزی م، امید بیگی ر، حسن زاده خیاط م. 1388. بررسی تاثیر تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکردهای کمی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria recutita) اصلاح شده رقم پرسو (Persov)، فصانامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان داروئی و معطر ایران، جلد 25، شماره 3، ص 296-308

عصاره م ح، و سید اخلاقی م ج. 1388. توسعه تحقیقات منابع طبیعی ایران. موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور. شماره انتشار، ذ408، تعداد صفحات، 379

غلامشاهی س. 1388. مسائل، تنگناها و راهبردی­های ترویج و توسعه صنعت گیاهان دارویی در ایران. خلاصه مقالات همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران، تهران، 10 – 9 اسفند:CD همایش.

غنی ع، تهرانی فر ع، عزیزی م، عبادی م ت. 1390.اﺛﺮﺗﺎرﻳﺦﻛﺎﺷﺖﺑﺮﺻﻔﺎت مورفولوژیک، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ در شرایط آب و هموایی مشهد، نشریه پژوهشهای زراعی ایران، جلد 9، شماره 2، ص 447-453

فرهادی ن، سوری م ک، علی رضالو ا، ربی انگورانی ح. 1391. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و خصوصیات فیزیکو شیمیایی روغن گیاه داروئی کرچک، نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 26، شماره 3، ص 334-342

قادری قهفرخی م، محمدی ا، ایرانی پور ر، فرزان م. 1389.ﺑﺮرﺳﯽاﺛﺮﮐﻢ آﺑﯿﺎري وﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ وروﻏﻦ ﮔیاه کلزا در منطقه ﺷﻬﺮﮐﺮد، مجله پژوهش آب ایران، سال چهارم، شماره 6، ص 67-74

قوامی ن،لبافی م،دهقانی مشکانی م و مهرآفرین ع،تعیین مهم ترین اجزای عملکردروغن ودانه در دو ژنوتیپ گیاه دارویی ماریتیغال بر مبنای تجزیه علیت ورگرسیون ،فصلنامه گیاهان دارویی ،پاییز1391 .

کهراریان ب، فاطمی ر، علی محمدی ا، حبیبی د. 1389.بررسي اثرتاريخ کاشت برعملكرد وفنولوژي 5 رقم کلزا در منطقه کرمانشاه، مجله زارعت واصلاح نباتات، جلد 6، شماره 3، صفحه 76-78

متين ا. 1382. گياهان دارويي، طبيعت و طبابت با خوراك داروها. انتشارات انديشه عالم. 428 ص.

محمدی گلرنگ ب. 1380. جایگاه اقتصادی گیاهان دارویی در جهان و ایران. خلاصه مقالات همایش ملی گیاهان داروویی ایران، تهران، 26 – 24 بهمن: 268.

معزاردلان م. و ثواقبی فیروزآبادی غ. 1381. مدیریت حاصلخیزی خاک برای کشاورزی پایدار، ترجمه، انتشارات دانشگاه تهران، 387 صفحه.

مؤمنی ت. 1380. اسانس های گیاهی و اثرات درمانی آنها، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.

میرزاخانی م، اردکانی م ر، شیرانی راد ا ح، عباسی فر ا ر. 1381. بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد واجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره در استان مرکزی، مجله علوم زراعی ایران، جلد 4، شماره 2، ص 138- 149

وقار م س، نور محمدی ق، شمس ک، پازکی ع و کبریایی س. 1388.ﺑﺮرﺳﯽﻋﻤﻠﮑﺮد واﺟﺰا ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻪرﻗﻢ ﻧﺨﻮد دﯾﻢ درﺗﺎرﯾﺦﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﺷﺖ درﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﻣﺠﻠﻪ زراﻋﺖواﺻﻼحﻧﺒﺎﺗﺎت، جلد 5، شماره1 ، صفحه 1-18

هویزه ح، صالحی ح، و دیناروند م. 1380. گزارش Atriplex semibaccata از ایران. مجله گیاهشناسی. سال هشتم. شماره 1 (پیاپی 15).

یزدانی بیوکی ر، رضوانی مقدم پ، خزلئی ح ر، آستارایی ع.1389.ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽﺻﻔﺎت ﮐﻤﯽوﮐﯿﻔﯽ ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ مارﯾﺘﯿﻐﺎل درﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪﮐﻮدﻫﺎي آﻟﯽ،ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ وﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، نشریه بوم شناسی کشاورزی، جلد 2، شماره 4، صفحه 548-555

 

Abou El-Magd M. M, Zaki M. F, and Camilia Y. Eldewiny .2010. Effect of planting dates and different levels of potassium fertilizer on growth, yield and chemical composition of sweet fennel cultivars under newly reclaimed sandy soil conditions, Journal of American Science , 2010;6(7)

AliMK, AlamMF, AlamMN, Islam MS, and Khandaker , S.M.A.T. Effect of Nitrogen and Potassium Level on Yield and Quality Seed Production of Onion, Journal of Applied Sciences Research, 3(12): 1889-1899.\

Alinaghizadeh M, Movahedi Dehnavi M, Faraji H, Dehdari A, Azimi gandomani M. 2007. Effects of sowing dates on yield and yield components of different spring safflower (Carthamus tinctorius) cultivars as a double crop in Yasouj, Iran, 7th international safflower conference, p 1-4

Baranyk P, ZelenyV, Zukalova H, and Horejs P. 1995. Oil content of some species of alternative oil plants. Rostlinna-Vyroba (UZPI)- Czech Republic. 41: 433-438.

Barker A, Pilbeam 2007. Hand book of plant nutrition (Books in soils, plants, and the environment): CRC Press (August 28, 2006), 632 pages

Basak B, and Biswas D. 2009. Influence of potassium solubilizing microorganism (Bascillus mucilaginosus) and waste mica on potassium uptake dynamics by Sudan grass (Sorghum vulgare Pers.) grown under two Alfisols. Plant Soil. 317: 235-255

Bosisio E, Benelli C, and Pirola O.1992. Effect ofthe flavanolignans of Silybum marianum on lipidperoxidation in rat liver microsomes and freshlyisolated hepatocytes. PharmacologicalResearch, 25(2): 147-154.

Cakmak I. 2002. Plant nutrition research: Priorities to meet human needs for food in sustainable ways. Plant Soil, pp.3-24

Cakmak I. 2005. K alleviates detrimental effects of abiotic stresses in plants J. Plant Nutr. 168: 521-530

Daltalab B, Kazemi-Arbat H, and  Khalilvand-Behrouzyar E. 2013. The Effect of Sowing Date on Yield, Yield Components and Oil Content of Three Spring Safflower Cultivars under Full Irrigation in Tabriz (Carthamus tinctorius  ), International Journal of Farming and Allied Sciences, 2013 IJFAS Journal-2013-2-3/66-6

El-Hag Z M.1996. Effect of planting date, seed rate and method of planting on growth, yield and quality of black cumin (Nigella sativa L.) ,University of Khartoum. Faculty of Agriculture, Department of Horticulture, Shambat (Sudan, http://agris.fao.org, [ acsses Jul 1996]

El-Sayed A A, Shalaby A S, El-Hanafy  H,  and Abd El-Razik T.M. 2012. Effects of Chemical Fertilizers on Growth and Active Constituents of Echinacea paradoxa L. Plants, Journal of Horticultural Science & Ornamental Plants 4 (2): 125-133

Eshghi S, Safizadeh M R, Jamali B, Sarseifi M. 2012. Influence of Foliar Application of Volk Oil, Dormex, Gibberellic Acid and Potassium Nitrate on Vegetative Growth and Reproductive Characteristics of Strawberry cv. ‘Merak’, J. BIOL. ENVIRON. SCI., 6(16), 35-38

Farhad I S M, Islam M N, Hoque S, and Bhuiyan   M S I. 2010. Role of Potassium and Sulphur on the Growth, Yield and Oil Content of Soybean (Glycine max L), Academic Journal of Plant Sciences 3 (2): 99-103, 2010

Ghavami N and Ramin AA. Grain Yield and Active substances of Milk Thistle as Affected by soil salinity communications in soil science and plant A Analysis 2008;39:2608-18

Garcia O J, Duenez  E Y, Fischer  G, Chaves B, and Quintero O C. 2008. Effect of potassium nitrate, potassium phosphate, and ethephon in floral induction of pineapple guava (Acca sellowiana [O. Berg] burret). Rev. Bras. Frutic. 30:577-584.

Geneva m, Stancheva I, sichanova M, Boychinova M. 2008. IMPROVEMENT OF MILK THISTLE (SILYBUM MARIANUM L.) SEED YIELD AND QUALITY WITH FOLIAR FERTILIZATION AND GROWTH EFFECTOR MD 148/II, Plant physiology, special issue, 34(3-4), 309-318

Grant C A, and Bailey L D. 1993. Fertility  management  in  canola production.Can. J. Plant Sci. 73:651-870

Hadley P, and Summer field R J. 1983. Effect of temperature and photoperiod on reproductive development of selected grain legume: Field Crops Abstract. 19:43

Haghighi H, Sam Daliri M, a Mobaser H R, and Moosavi A A. 2011. Effect of Different Nitrogen and Potassium Fertilizer Levels on Quality and Quantity Yield of Flue-Cured Tobacco (Coker 347), World Applied Sciences Journal 15 (7): 941-946, 2011

Hatfield J L, Thomas  J S,  and John H P. 2001. Managing soil to achieve greater water use efficiency: A review, Agron. J. 93: 271–280

Haque M M, Rahman A K M M, Ahmed M, Masud M M, and Sarker  M M  2007. Effect of Nitrogen and Potassium on the Yield and Quality of Ginger in Hill Slope. J .Soil .Nature .1(3): 05-10

Holmes M R.1985. Nitrogen top-dressing requirements of winter oilseed rape :J.Sci. Food and Agriculture. 31:119-12

Hornok L.1992. Cultivation and processing ofmedicinal plants. Academy pub. Budapest, Hungary,240-243.

Hossain A K M M, Islam M R, Bari M S, Amin M H A, and Kabir M A. 2009. Effects of Mulching and levels of Potassium on Growth and yield of Carrot. Bangladesh Res. Pub. J. 3(2): 936-970. Retrieve.

Ibrahim U, Usman U N, Hamma I L, and Pantami S A. Effect of Sowing Date and Time of Fertilizer Application on Yield, Yield Characters and Seed Ratio of Quality Protein Maize, Savannah Journal of  Agriculture, Volume 7(1); June, 2012

Imogie A E, Oviasogie P O, Ejedegba B O, Udosen Cv. 2012. Effect of Potassium (K) Source on Oil Palm Yield at Okomu Oil Palm Plc, Ovia North East L.G.A. of Edo State, International journal of plant Research, 2(1), 35-38

Katiyar SK. 2002. Treatment of silymarin, a plant flavonoid, prevents ultraviolet light- induced immune suppression and oxidative stress in mouse skin.International Journal of Oncology 21: 1213-1222

Kolodziej B. 1998. The effect of the time of sowing on fenugreek (Trigonella foenum gracum) yield. Herba Polonica, 44(4): 392-396

Kren V, Ulrichova J, Kosina P, Stevenson D, Sedmera P, Prikrylova V, Halada P and Simanek V. 2000. Chemoenzymatic preparation of silybin β- glucoronides and their biological evaluation. Drag Metabolism and Disposition 28: 1513-1517.

Leilah A, El-Kassaby A, El-Hindi M, and Abu-Zaid T. 2003. Requirement of some flax cultivars from NPK fertilizers: Scientefic J. King Faisal University. 4(2):125-137

Magliulo E, Gagliardi B. and Fiori G P. 1978.Result of a double blind study on the effect ofSilymarin in the treatment of acute viral hepatits, Carried out at two medical centers. 73: 1060-1065.

Mahdi A, Amin S E M, and Ahmed F G. 2007. Effect of sowing date on the performance of sesame (Sesamum indicum) genotypes under irrigation conditions in northern Sudan. African Crop Sciences Conference Proceedings, 8: 1943-1946

Majumdar D K. 1986. An overview of research on production technologies of lentil in India. Food Legume Research. 30: 1-13

Maletic R, and Jevdjovic 2007. Sowing date- the factor of yield and quality of fenugreek seed (Trigonella foenum gracum L.). Journal of Agricultural Sciences, Belgrade, 52(1): 1-8.

Miri Y, and Bagheri H. 2013. Evaluation Planting Date on Agronomical Traits of Canola ( Brassica napus), International Research Journal of Applied and Basic Sciences, ISSN 2251-838X / Vol, 4 (3): 601-603

Mobasser H R, and Sarhadi M. 2012. Effect of Potassium Sulfate and water deficit on quantitative and qualitative yield of Rapeseed ( Brassica napus L , Scholars Research Library , Annals of Biological Research, 2012, 3 (6):2575-2578

Mullins GL, Burmester CH, Reeves DW.1991.Cotton response to the deep placement of potassium on Alabama soils. In Proceedings of the Beltwide Cotton Conferences, January 8-12. pp. 922-924.

Omer E A, Refaat A M, Ahmed S S, Hammouda. 1993.Effect of Spacing and Fertilization on the Yield and Active Constituents of Milk Thistle, Silybum marianum Journal of Herbs Spices & Medicinal Plants01/1993; 1(4):17-23.

Omidbigi R. 2006. Approaches Processing Medicinal Plants. Vol.1, Astan Ghods Razavi publisher,Mashhad, Iran.

Omidbaigi R, and Mohebby M. 2002. The influence of sowing dates and nitrogen fertilization on the productivity of Plantago ovata. Pakistan Journal of Biological Sciences 5 (5), 2002, 656-658.

Pal P.2010. Effect of different source and levels of potassium on growth , flowering and yield of African marigold (Tagates erecta)cv,siracole, Indian journal of natural product and recourse, September 2010, pp 371-375.

Pati, K. 1996. Vitamin & Herbal Digest, Burlingame, CA, 372P.

Porranjbar saghayesh S, Moghadam M, Mehdizadeh L. 2014. Effect of sowing dates on the morphological characteristics, oil yield and composition of fatt acids in flax (Linum usitatissimum L.), international journal of agriculture and crop reaserch, Vol 7(11), 915-922

Rawson H M. 2000. Irrigated Wheat (managing your crop). FAO. 95p.

Sadeghi S M, and Noor hosseini Niyaki S A. 2013. Effects of planting date and cultivar on the yield and yield components of  soybean in north of iran , ARPN Journal of Agricultural and Biological Science , VOL. 8, NO. 1, JANUARY 2013

Sandhu P. 1984. Effect of sowing dates, phosphorus, levels and herbicides on the response of Rhizobium inoculation in Lentil. Lens Newsletter. 11:35.

Wagner H, Diesel P, and Seites M. 1974. The chemistry and analysis of Silymarin from . Silybum marian Arzheimittelforschung, 24(4): 466-471.

چکیده

ماریتیغال ( Silybum marianum L.)از خانواده کاسنی (Asteraceae) گیاهی دارویی، علفی و یکساله است که در نقاط مختلف ایران به صورت وحشی یافت میشود. مواد مؤثره دانه هاي گیاه ماریتیغال از نوع فلاونولیگنان ها هستند که این مواد5/1تا3 درصدوزن دانه ماریتیغال راتشکیل می دهند. مهمترین فلاونوئیدهاي موجود در دانه هاي این گیاه عبارتند از: سیلیبین، سیلی کریستین وسیلی دیانین که مجموعه آنها تحت عنوان ترکیبات سیلیمارین شناخته می شوند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر سطوح مختلف پتاسیم و تاریخ کاشت های مختلف بر روی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum L.))دراستان فارس، شهرستان اقلید بود. آزمایش درقالب فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل 3 تاریخ کاشت (20اردیبهشت,30اردیبهشت و10خرداد) و 3 سطح کود پتاسیم (150,100,0 کیلوگرم در هکتار) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمارهای تاریخ کاشت و کود پتاسیم تاثیر معنی داری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه ماریتیغال دارند، اما اثرات متقابل این دو تیمار معنی دار نبود. بیشترین کمیت صفات رشدی همچون ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، تعدادگل آذین و قطر گل آذین در تاریخ کاشت دوم یعنی 30 اردیبهشت بدست آمد. شواهد نشان می دهد که تیمار کود پتاسیم بیشترین تاثیر را بر روی صفات کیفی گیاه از جمله درصد روغن، درصد سیلیمارین، عملکرد روغن و عملکرد سیلیمارین  داشت. همچنین، بالاترین مقدار روغن در تیمار 150 کیلوگرم  در هکتار پتاسیم بدست آمد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که تیمار تاریخ کاشت 30 اردیبهشت به همراه  تیمار 150 کیلوگرم در هکتار کود پتاسیم برای داشتن حداکثر رشد و نمو و بالاترین عملکرد گیاه مناسب می باشد و می توان برای مناطق جغرافیایی با شرایط زیست بوم مشابه توصیه نمود.

کلمات کلیدی: ماریتیغال، صفات مورفولوژیکی، روغن دانه، سیلیمارین

فصل اول

مقدمه

1-1 مقدمه:

جوامع بشري از ابتداي شكل‌گيري در ارتباط نزديك با محيط اطراف خود بوده و از اجزاء تشكيل دهنده محيط، براي بدست آوردن غذا و دارو استفاده كرده است، شناخت وکاربرد  گياهان برای تهیه  غذا و دارو به طور مسلم از طريق آزمون و خطا بوده و به تدريج انسان توانست احتياجات خود را از محيط اطراف خود تأمين نمايد. با شكل‌گيري تمدن‌ها و فراهم آمدن امكانات بيشتر، شناخت انسان به تدريج كامل‌تر گشت.(جم زاده،1388 ). گياهان دارويي يكي از منابع مهم براي درمان بيماري‌ها بوده‌اند و در تمدن‌هاي پيشين جمع‌آوري و كشت آن‌ها در مكان‌هاي مقدس نظير ديرها و صومعه‌ها متداول بوده است (جم زاده،1388 ). استفاده از گياهان در طب سنتي در ايران و ساير كشورهاي جهان متداول بوده و بر اساس شواهد تاريخي، كشور ايران در اين زمينه پيشتاز و از كشورهاي مطرح جهان بوده است (جم‌زاد، 1388).

استفاده از گیاهان دارویی به قدمت عمر انسان است چون بیماری­ها با پیدایش بشر متولد شده­اند و اسناد چند هزار ساله موجود در تاریخ طب و دارو­سازی حاوی تجربیات و اطلاعات ارزشمند گیاهان درمانی می­باشد،که تا چند دهه گذشته آنچه به  عنوان دارو مورد استفاده قرار می­گرفت از منابع طبیعی و به طور عمده از گیاهان به­دست می­آمد. با پیشرفت سریع علوم از یک سوء، و مسائل اقتصادی از سوی دیگر از مصرف گیاهان دارویی به صورت گذشته کاسته شد و داروهای شیمیایی در بسیاری موارد جایگزین آنها شدند(امیدبیگی،1376 ) اما تجربه چند دهه اخیر نشان می­دهد که داروهای شیمیایی با تمام کارایی که دارند، اثرات نا­مطلوب و ناگوار, بسیاری به همراه دارند،که  امروزه ثابت شده است  کمتر ماده خالصی وجود دارد که دارای اثرات سوء نباشد به همین دلیل در دو دهه اخیر بازگشت به استفاده از گیاهان دارویی مورد توجه بسیار قرار گرفته است و دانشگاه­ها، مراکز تحقیقاتی، کارخانه­ها و سازمان بهداشت جهانی  [1]برنامه­های وسیعی جهت استفاده گیاهان دارویی تدارک دیده، و نقش گیاهان دارویی را در قرن بیست و یکم سرنوشت ساز تلقی نموده­اند، با توجه به اینکه در حال حاضر مواد اولیه دارویی در ایران کمتر ساخته می­شود و در صنعت داروسازی به طور اساسی نیازمند به این مواد می­باشیم، استفاده از منابع گیاهان دارویی داخلی یکی از راه­های کاهش این نیاز است که از دیر زمان در ایران به طور سنتی رواج داشته است، اما استفاده­های صحیح از گیاهان دارویی مشروط به وجود اطلاعات دقیق و علمی است که متأسفانه بر اثر مرور زمان و به علت دخالت افراد نا­ آگاه و سود­جو منحرف گشته و افسانه­ها و مطالب غیر واقع به آن­ها اضافه شده است که باید آن­ها را از هم جدا نمود و این جدا­سازی احتیاج به افراد متخصص و صاحب نظر دارد تا نتایج حاصله قابل کاربرد باشد(امیدبیگی،1376 ). در اوایل قرن حاضر پیشرفت علم شیمی و کشف سیستم­های پیچیده­ی سنتز ارگانیک منجر به توسعه­ی صنعت دارو­سازی و جایگزینی شیمی درمانی شد، بدین طریق پزشکی مدرن توانست بسیاری از بیماری­ها غیر قابل علاج و غالباً مرگ آور را درمان کند. با وجود این گیاهان دارویی و داروهایی که از آن­ها تهیه می­­شدند هرگز به طور کامل کنار گذاشته نشدند(امیدبیگی،1376 ). طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی امروزه بیش از 80 درصد مردم جهان (نزدیک به 5 میلیارد نفر)، برای درمان بیماری­ها هنوز از داروهای گیاهی استفاده می­کنند، تقریباً یک چهارم دارو­های تهیه شده­ی دنیا داروی منشأ گیاهی هستند که یا مستقیماً از گیاهان عصاره گیری شده­اند و یا بر اساس ترکیب گیاهی، سنتز شده­اند(امیدبیگی،1376 ). واژه گیاهان دارویی تنها به تسکین دهنده آلام مردم اطلاق نمی­شود بلکه این گیاهان در زیر گروه غذا به عنوان طعم دهنده­ها، نوشنیدنی­ها، شیرین­کننده­ها، رنگ طبیعی و حشره­کش وهمچنین به عنوان ماده اولیه محصولات آرایشی و بهداشتی نیز مورد استفاده قرار میگیرند(امیدبیگی، 1376).با نظری اجمالی به فرهنگ مصرف داروهای گیاهی در ایران متوجه میراث با ارزش این گیاهان در طب غنی سنتی ایران می­شویم. از طرفی فلات وسیع ایران از اقلیم­ها و محیط­های گوناگون برخوردار است به همین دلیل بیش از 7500 گونه گیاهی مختص به ایران است، از این رو به حق فلور ایران یکی از منابع دارو خیز جهان محسوب می­شود (زارع زاده، 1383)

1-2 تاریخچه گیاهان دارویی:

ایرانیان از دیرباز و حتی پیش از دیگران در زمینه گیاهان دارویی و کاربرد درمانی آن­ها از دانش پیشرفته­ای برخوردار بوده­اند(دوازده امامی،1382 ). نمونه بارز آن کتاب اوستاست، در یکی از پنج کتاب تشکیل دهنده اوستا، بخش­های پرشماری به گیاه درمانی، معرفی گیاهان دارویی و کاربرد آن­ها اختصاص یافته است(دوازده امامی،1382 ). اما متاسفانه در لشکر کشی اسکندر مقدونی، کتابخانه مشهور اسکندریه در آتش سوزی عمدتاً نابود شدو بدین ترتیب، سوابق گیاه شناسی شرق کهن در دو تمدن ایران و مصر بر اثر این آتش سوزی­ها، فاقد هر گونه مدرک دیرینه شناخت گیاهان دارویی و خواص آن­ها گردید، متأسفانه بعد­ها نیز بر اثر تخریب فرقه اسماعیلیه و آتش زدن کتابخانه­های آن به­وسیله هلاکوخان مغول، بقیه آثار مکتوب گیاهان دارویی، که توسط این فرقه جمع­آوری شده بود، از میان رفت، تا اینکه در قرن هشتم و نهم میلادی، اطباء ایرانی رونق خاصی به طبابت ایران و جهان بخشیدند، به ­طوری­ که با پیدا شدن دانشمندان و نوابغی نظیر ابوعلی سینا و زکریای رازی با انتشار کتاب­های معروف خود (قانون و الحاوی) پیشرفت­های زیادی نصیب ملت ایران و جهانیان گردیدند (دوازده امامی، 1382).

1-3 رویکرد جهانی در استفاده از گیاهان داروئی:

رويكرد جهاني به استفاده از گياهان دارويي و تركيب‌هاي طبيعي در صنايع دارويي، آرايشي، بهداشتي و غذايي و نياز مبرم به تحقيقات پايه‌اي و كاربردي وسيعي را در اين زمينه نمايان مي‌سازد(علیرضاکشفی بناب،1380 ). گياهان دارويي يكي از منابع بسيار ارزشمند در گستره وسيع منابع طبيعي هستند كه در صورت شناخت علمي، كشت، توسعه و بهره‌برداري صحيح مي‌توانند نقش مهمي در سلامت جامعه، اشتغال‌زايي و صادرات غير نفتي هر کشوری داشته باشند، تنوع آب و هوا و شرايط اكولوژيك مختلف، باعث تنوع و غناي گياهان دارويي در سراسر ايران شده است، لزوم تحقيقات همه جانبه و بهره‌برداري صحيح از اين گياهان، به ويژه در زماني كه استفاده جهان از گياهان دارويي در صنايع دارويي، آرايشي، بهداشتي و غذايي شتاب بسیار بالایی گرفته است، لازم و ضروری است(علیرضاکشفی بناب،1380 ).

برنامه‌ريزي جامع براي گياهان دارويي مي‌تواند علاوه بر دستيابي به مديريت توسعه پايدار در اين بخش بالاخص در ابعاد كلان توسعه اقتصادي، زيست محيطي، بهداشتي (خودكفايي دارويي)، اشتغال، امنيت غذايي و ذخاير ژنتيكي در عرصه ملي و جهاني به عنوان يك منبع درآمد ارزي براي كشور محسوب و ايفاي نقش نمايد. وجود برنامه‌اي جامع و هماهنگ بين مراكز تحقيقاتي، آموزشي و اجرايي و همچنين وجود اعتبار لازم در اين امر مي‌تواند راه‌گشاي توسعه در گياهان دارويي باشد(علیرضاکشفی بناب،1380 ). در اين ارتباط يك نظام مديريتي و جامع‌نگر نيازهاي تحقيقاتي و اجرايي كشور را تعيين نموده و در نهايت با كنار هم قرار دادن نتايج بدست آمده، راه‌حل‌هاي مناسبي را به منظور توسعه در امر توليد و فرآوري گياهان دارويي و در نهايت داروهاي گياهي ارائه خواهد نمود(علیرضاکشفی بناب،1380 ).

 

1-4 کشت و کار و تولید گیاهان دارویی:

امروزه نياز بيش از حد بشر به منابع داریی,غذایی وآرایشی وتقاضا برای گیاهان دارویی به شدت افزایش یافته است ودر حال حاظر كشورهايي نظير آمريكا، كانادا، چين، مجارستان و هند بيش‌ترين تحقيقات و کار را در اين زمينه انجام می‌دهند (رجحان، 1360).فراورده‌های گیاهی برای حفظ سلامت و تغذیه انسان‌ها و درمان بیماری‌ها به شکل داروها، آنتی‌اکسیدان‌ها، چاشنی‌ها، خوش‌ بو‌کننده‌ها، رنگ‌ها و حشره‌کش‌ها استفاده می‌شوند(امین،1380 ).در سال‌های اخیر، به علت اثر سوء داروهای سنتتیک، استفاده از داروهای گیاهی دوباره رونق یافته و تقاضای جهانی برای این مواد گیاهی افزایش چشم‌گیری پیدا کرده است و برخي از اين داروها مانند داروهاي گروه تروپان آلكالوئيدي، گروه اوپيوئيدي و داروهاي ضد سرطانی بعضا جایگذین مناسب شیمیایی هم ندارند (امین، 1380).

از آنجایی که اكثر گياهان دارویی در مرحله گلدهي برداشت مي‌شوند و به توليد بذر جهت زادآوري نمي‌رسند به تدريج باعث از بين رفتن يك يا چند گونه مي‌شوند، بنابراین در كشورهاي مختلف اقدام به توليد بذر و كشت انبوهي اين گياهان نموده‌اند به طوري‌كه كشور پرو يك چهارم كل زمين‌هاي زراعي خود را به كشت اين گياهان اختصاص داده و يا كشور چين كه انيستيتو و مراكز تحقيقاتي فراواني جهت توليد بذر و كشت گياهان دارویی دارد (توکلی صابری و صداقت، 1379). کشور ما نیز دارای یکی از غنی‌ترین منابع گیاهان دارویی بوده که در نقاط مختلف ایران پراکنده شده‌اند، رجعت دوباره به استفاده از گیاهان دارویی و برداشت‌های بی‌رویه و مستقیم از طبیعت در دهه‌های اخیر از یک طرف و وقوع تنش‌های محیطی طبیعی از طرف دیگر موجب فرسایش شدید ژنتیکی در گونه‌های گیاهی پر ارزش گردیده است (امیدبیگی، 1376 ). این وضعیت تا جایی پیش رفته که برخی از گیاهان دارویی بومی یا از بین رفته و یا در معرض انقراض قرار گرفته‌اند (هویزه و همکاران ،1380)

1-5 اهميت اقتصادي گياهان دارويي:

در حال حاضر بهره‌برداري از گياهان دارويي و برداشت از طبيعت در نقاط مختلف كشور صورت مي‌گيرد(امیدبیگی،1376 ). در حالي‌كه آمار دقيقي از ميزان توليد و مصرف گياهان دارويي و مكمل‌هاي طبيعي در ايران در دست نيست(امیدبیگی،1376 ). نگاهي به برخي از آمارهاي واردات و صادرات برخي از كشورها و ارزش فروش داروها و مكمل‌هاي گياهي بيان كننده اهميت اقتصادي گياهان دارويي است. در سال 1977 ميلادي در كشور آلمان توليدات داروهاي گياهي به ارزش 6 ميليارد يورو بوده است (متين، 1382). در سال‌هاي 1980 تا 1985 طبابت گياهي در شهرهاي صنعتي اروپا 8 درصد افزايش يافت.طبق گزارش شركت آمريكايي فراست و ساليوان، در سال 1986 اروپائي‌ها مبلغ 560 ميليارد دلار صرف فراورده‌هاي طبيعي و مكمل‌هاي غذايي نمودند (مومني، 1380). در سال 1989 واردات گياهان دارويي مختلف توسط كشورهاي اروپايي به ميزان 550 ميليون دلار بوده و در همان سال،76 ميليارد دلار دارو ساخته شده است.بر اساس گزارش فائو[2]در سال 1995، ارزش صادرات گياهان دارويي در جهان بالغ بر 880 ميليون دلار بوده است. در همين سال كشور چين با صادرات 337 ميليون دلار از گياهان دارويي مقام اول صادرات را به خود اختصاص داد. نكته جالب توجه اين كه در كشور چين بيش از 350 هزار هكتار زمين به كشت حدود 200 گونه دارويي اختصاص داشته و حدود 100 ميليون نفر در بخش گياهان دارويي اشتغال دارند (محمدي‌ گلرنگ، 1380). در سال 1998 ميلادي سطح زير كشت در آلمان بيش از 6000 هكتار بوده و دريافتي از فروش داروهاي گياهي و شيميايي در داروخانه‌هاي اين كشور بالغ بر 22 ميليارد يورو بوده است (متين، 1382). در سال 1999 كشور ژاپن نزديك به 101227000 دلار صرف واردات مواد موثره با منشاء گياهي براي ساخت دارو نموده است (قنبري و همكاران، 1380). در سال 2000 تجارت گياهان دارويي نزديك به70 ميليارد دلار بوده است (رسام، 1380). در سال 2001 ميلادي، آلماني‌ها بيش از 5/1 ميليارد يورو خرج داروهاي گياهي نموده‌اند (متين، 1382).

1-6 وضعیت گیاهان دارویی در ایران:

ایران با برخورداری از سابقه تاریخی درخشان در طب، استعدادهای بالقوه جغرافیایی و اقلیمی (11اقلیم از 13 اقلیم جهانی)، دامنه تغییرات درجه حرارت روزانه (50 درجه سانتی‌گراد)، 300 روز آفتابی در سال، و تنوع بالای گونه گیاهی (7500 الی8000 گونه) که 10 تا 15 درصد آن دارویی است، توانایی بالقوه‌ای در زمینه توسعه و تولید گیاهان دارویی دارد (آزادبخت، 1378؛ امیدبیگی،1379).در حال حاضر حدود 66 هزار هكتار از ارضي كشاورزي در استان‌هاي مختلف كشور، به كشت گياهان دارويي اختصاص دارد و از مجموع مزارع اختصاص يافته به گياهان دارويي، حدود 65 هزار تن محصول توليد مي‌شود (عصاره و سید اخلاقی، 1388). ميزان صادرات كشور در سال 1386 به ميزان 63 ميليون دلار ثبت شده است كه عمده‌ترين اقلام زيره، گشنيز و عصاره شيرين بيان بوده است(غلامشاهی،1388 ). اين در حالي است كه ارزش كل واردات گياهان دارويي و مواد اوليه گياهي در سال 1386 به ميزان 85 ميليون دلار بوده و بيش‌ترين ارزش ميزان واردات گياهان دارويي و فرآورده‌هاي مرتبط، معادل 59 ميليون دلار مربوط به اسانس‌ها مي‌باشد (غلامشاهی، 1388). در حال حاضر 35 شركت داروسازي گياهي در كشور مجوز فعاليت دارند و حدود 300 قلم داروي گياهي در كشور توليد مي‌گردد، كه حدود 4 درصد داروهاي مورد استفاده جامعه را تشكيل مي‌دهند و تعداد گياهان مورد استفاده براي تهيه اين داروها (طبق گزارش وزارت بهداشت) حداکثر 90 گونه گياهي است. همچنين تعداد 60 قلم تركيبات آرايشي با منشاء گياهي در كشور توليد مي‌گردد كه بسياري از مواد اوليه اين فرآورده‌ها از خارج وارد مي‌گردد (عصاره و سید اخلاقی، 1388). این در حالی است که تنوع گونه‌اي و ذخاير ژنتيكي از ويژگي‌هاي بارز اين سرزمين بوده و با بهره‌گيري از حدود هشت هزار گونه گياهي و حدود 1500 گونه گياه دارويي و انحصاري و بومي بودن برخی از آن‌ها که از ارزش دارويي و صنعتي بالايي برخوردار بوده (ابراهیمی، 1380) و در صورت كشت و فراوري مي‌توانند علاوه بر تأمين نياز بازار داخل، در بازارهاي جهاني بدون رقيب وارد شوند. علی‌رغم این‌که همواره استفاده از گياهان دارويي و تأمين دارو از منشاء گياه، از ويژگي‌هاي بارز طب ايراني محسوب مي‌شود اما به رغم پيشينه تاريخي درخشان و گذشته پر افتخار، عملاً جايگاه ايران امروز در اين دانش از موقعيت مناسب و مطلوبي در جهان برخوردار نيست، بنابراین تمهيدات لازم براي احياء و بازگرداندن اين سيادت فراموش شده و ارتقاء اهداف متعالي طب ايراني كه گياهان دارويي سنگ بناي آن را تشكيل مي‌داده است، امري اجتناب ناپذير است. بنابراین بررسي وضع موجود فعاليت‌هاي مرتبط با گياهان دارويي اعم از تحقیقاتی و اقتصادی و نيز فرآورده‌هاي دارويي و آرايشي، بهداشتي با منشاء گياهي، نشان مي‌دهد كه در ارتباط با عرصه‌هاي كاري، جمع‌آوري و استحصال محصول از عرصه‌هاي طبيعي، نهاده‌هاي مورد نياز، عمليات كاشت، داشت، برداشت و نيز عمليات پس از برداشت (عمل‌آوري) و بالاخره بازاريابي و بازرگاني گياهان دارويي و فرآورده‌هاي آن‌ها نارسايي‌ها، مشكلات و محدوديت‌هايي در كشور وجود دارد كه بدون توجه و رفع آن‌ها، فعال كردن اين بخش بالقوه توليدي غير ممكن بوده و سودآوري لازم براي توليدكنندگان نيز بعيد به نظر مي‌رسد (عصاره و سید اخلاقی، 1388).

طبق آخرین آماری که توسط وزارت  جهاد کشاورزی اعلام شده است، سطح زیر کشت گیاهان دارویی در ایران به غیر از زعفران در سال 1390 برابر با 6/38419 هزار هکتار می باشد که مقام اول از آن استان خراسان می‌باشد. با توجه به آمار سال 1391سطح زير كشت گياهان دارويي در اين استان به غير از زعفران 13 هزار هكتار مي‌باشد.(جدول 1-1, جدول 1-2).

2world Health organisation

[2]FAO

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122