پايان نامه بررسي اثرنوع کود و شخم بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماريتيغال

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثرنوع کود و شخم بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماريتيغال  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 120 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي اثرنوع کود و شخم بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماريتيغال بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول    2
مقدمه و اهداف    2
1-1- مقدمه    3
1-2- اهداف    6
فصل دوم    7
کلیات و بررسی منابع    7
2-1- تاریخچه استفاده انسان از گیاهان دارویی    8
2-2-  رابطه گیاهان دارویی و بیماری    8
2-3- ترکیبات مهم گیاهان دارویی    8
2-3-1- موسیلاژ:    8
2-3-2- فنلها:    9
2-3-3- تانن ها:    9
2-3-4- کومارینها:    9
2-3-5-آنترا کوئینون ها:    10
2-3-6- فلاونوئیدها:    10
2-3-7- آنتوسیانین ها:    10
2-3-8- گلوکوزیلینات ها:    10
2-3-9- اسانس ها:    11
2-3-10- ساپونینها:    11
2-3-11- گلیکوزیدهای قلبی:    12
2-3-12- گلیکوزیدهای سیانوژنیک:    12
2-3-13- ویتامین ها:    12
2-3-14- مواد تلخ:    13
2-3-15- آلکالوئیدها:    13
2-3-16- مواد معدنی:    13
2-4- ويژگي هاي گياهان دارويي    14
2-5- ویژگی های گیاه ماریتیغال    15
2-5-1- گياهشناسي ماریتیغال    15
2-5-2- منشأ و پراکندگی جغرافیایی    16
2-5-3- سیتوژنتیکی ماریتیغال    17
2-5-4- ترکیبات شیمیایی    18
2-5-5- خواص درمانی    19
2-5-6- نیازهای اکولوژیکی    24
2-5-7- کاشت ماریتیغال    25
2-5-8- داشت ماریتیغال    26
2-5-9- برداشت ماریتیغال    27
2-6- اهمیت کودهای آلی    28
2-7- کودهای شیمیایی    32
2-8- ورمی کمپوست    34
2-9-خاکورزی    42
2-10- سوابق تحقیق    48
2-10-1- تحقیقات انجام شده در زمینه کودهای شیمیایی    48
2-10-2- تحقیقات انجام شده در زمینه کود حیوانی    53
2-10-3- تحقیقات انجام شده در زمینه ورمی کمپوست    56
2-10-4- تحقیقات انجام شده در زمینه خاک ورزی    62
2-10-5- تحقیقات انجام شده در زمینه ماریتیغال    65
فصل سوم    69
مواد و روش ها    69
3-1-  مشخصات و شرایط اقلیمی محل آزمایش    70
3-2-  مشخصات خاک محل اجرای آزمایش    70
3-3-  مشخصات طرح آزمایشی    72
3-4-  نحوه اجرای آزمایش    73
3-4-1-  عملیات زراعی    73
3-4-2- نمونه برداری و نحوه اندازه گیری صفات کمی و کیفی    74
3-5-  نحوه آنالیز نتایج    75
فصل چهارم    76
نتایج و بحث    76
4-1- نتایج تجزیه واریانس صفات اندازه‌گیری شده در گیاه خارمریم    77
4-2-نتایج مقایسه میانگین صفات اندازه‌گیری شده در گیاه خارمریم    79
4-2-1-ارتفاع بوته    82
4-2-2- تعداد کپه در بوته    84
4-2-3- تعداد دانه در کپه    85
4-2-4-وزن هزار دانه    87
4-2-5- عملکرد دانه    88
4-2-6- عملکرد بیولوژیک    91
4-2-7- شاخص برداشت    93
4-2-8- درصد روغن    94
4-2-9- عملکرد روغن    96
فصل پنجم    98
نتیجه گیری و پیشنهادات    98
5-1- نتیجه گیری    99
5-2- پیشنهادات    99
منابع:    101

منابع:

آزادبخت، م. 1378. رد هبندي گياهان داروئي؛انتشارات تيمورزاده

اله دادی، ا.، اکبری، غ.، قهرمانی، ز. 1386. توليد ورمی کمپوست و فرآورده های جانبی آن / تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

اكبري نيا، ا.، قلاوند، ا.، سفيدكن، ف.، طهماسبي، ز.، شريفي، ا. و رضايي، م. 1381. بررسي عملكرد و ماده موثره زنيان در سيستمهاي كشاورزي متداول-ارگانيك و تلفيقي. چكيده مقالات هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. كرج موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر.

اسدی، ا. همت، ع. 1377 . اثرات شیوه های مختلف خاک ورزی روی محصول گندم آبی و مقایسه پارامترهای عملکرد ی آنه.

امیدبیگی، ر. 1379. رهیافت های تولید وفرآوری گیاهان دارویی، جلد اول، انتشارات طراحان نشر تهران. 283 صفحه.

امیدبیگی، ر.1383. تولید و فراوری گیاهان دارویی، جلد سوم ، انتشارات قدس رضوی. 397صفحه.

امیدبیگی، ر. 1384. تولید و فرآوری گیاهان دارویی، جلد دوم، انتشارات آستان قدس رضوی.

باقرزاده، ک. 1377. بررسی اثر (NPK) برروی میزان اسانس و ترکیب فنلی آویشن در مرحله گلدهی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم گیاهی دانشگاه اصفهان،90 صفحه.

بای بوردی، م. 1378. تولید ومصرف کود شیمیایی در راستای کشاورزی پایدار،نشر آموزش کشاورزی، چاپ اول، 283 صفخه.

بریمانی، م. 1376. مطالعه تأثیر کود های ازته در مراحل مختلف زندگی گیاه دارویی بادرشبو و میزان تولید اسانس آن، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم گیاهی دانشگاه تربیت معلم تهران.

تهامی زرندی، م.ک.، رضوانی مقدم، پ.، جهان، م. 1389. مقایسه تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum). نشریه بوم شناسی کشاورزی. جلد 2. شماره 1. بهار 89. ص 82-70.

حیدری، 1. 1384. تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و عمق شخم بر عملکرد گندم و ماده آلی خاک در تناوب ذرت دانه­ای. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد 5. شماره 19.

حاجي‌آخوندي، ع. ن، بليغ. 1381، راهنماي كاربردي گياهان دارويي. انتشارات مركز علمي دانشگاه آزاد اسلامي، چاپ اول، صفحه‌هاي 136تا 237 تعداد صفحه‌ها 282.

خسروانی، ع.، ح. صادق نژاد، ا. محسنی منش، م . شهربانو نژاد، م . زابلستانی، ا. شریفی. 1382 . بررسی امکان خاک ورزی سطحی در کشت گندم آبی گزارش پژوهشی نهائی . سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، مؤسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی، نشریه شماره 233.

دادمان، ب. 1387. تأثیر نیتروژن بر مقدار و اجزای تشکیل دهنده گیاه جعفری مکزیکی. 7 (27): 70-60 ،گیاهان دارویی

دلیری، ر.، شکرپور، م.، اصغری، ع.، اسفندیاری، ع.، سیدشریفی، ر. 1388. ارزيابي اكوتيپ­هاي مختلف ماريتيغال از نظر مقاومت به خشكي در محيط كشت هيدروپونيك. مجله علوم و فنون کشت­های گلخانه­ای. سال اول شماره اول. بهار 1389.

رضوانى مقدم، پ. 1378. اثر مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر ارزش غذایى، عملکرد و خصوصیات رشد چهار رقم سورگوم علوفهاى. پایان نامه کارشناسى ارشد زراعت دانشگاه فردوسى مشهد.

رهنما، ح. 1386. تولید سیلیمارین با استفاده از سیستم ریشه های مویین در گیاه خارمریم، سومین همایش گیاهان دارویی، دانشگاه شاهد 1386.

رفعتی، آ. 1384. مطالعه وبررسی کودهای ازته وفسفره برروی تغییرات کمی وکیفی اسانس موجود درگیاه درمنه شیرین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

روزبه، م. ، بوسکانی، م. ، شاکر، م. 1379. تاثیر روش‌های مختلف خاکورزی بر عملکرد گندم در تناوب با ذرت. گزارش پژوهشی نهایی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. نشریه شماره 166.

چکیده

امروزه برای داشتن یک سیستم کشاورزی پایدار استفاده از نهاده‌هایی که جنبه‌های اکولوژیکی سیستم را بهبود بخشند و مخاطرات محیطی را کاهش دهند ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا آزمایشی به منظور  اثر نوع شخم و نوع کود بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ماریتیغال به صورت اسپليت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. نوع شخم به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح: شخم كامل (گاوآهن برگرداندار) ، نیمه شخم و بدون شخم و نوع کود به عنوان فاکتور فرعی در 4 سطح: شاهد، کود شیمیاییNPK، کود دامی و  کود ورمی کمپوست بودند. صفات اندازه‌گیری شده  در این تحقیق شامل تعداد دانه در هر کپه، تعداد کپه در هر بوته، وزن هزار دانه، درصد روغن، عملکرد دانه، عملکرد روغن، ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک بودند.

نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر شخم به جز  بر درصد روغن بر بقیه صفات معنی‌دار بود. اثر انواع کود به جز بر تعداد کپه در بوته بر بقیه صفات معنی‌دار بود. نتایج تجزیه واریانس اثرات متقابل انواع شخم و کود فقط بر عملکرد بیولوژیک اثر معنی‌دار داشتند.

نتایج مقایسه میانگین‌ها نشان داد در تمام تیمارها شخم عمیق و کاربرد کود ورمی‌کمپوست بهترین نتیجه را داشت و جهت کاربرد و استفاده پیشنهاد می‌گردد.

واژگان کلیدی : ورمی‌کمپوست، کود گاوی، کود شیمیایی، ماریتیغال، انواع شخم.

فصل اول:مقدمه و اهداف

1-1- مقدمه

تخمین زده می‌شود که حدود 500000 گونه گیاه دارویی روی سياره وجود داشته باشد که حدود 10000 گونه به عنوان گیاه دارویی به طور منظم مورد استفاده قرار می‌گیرد. از اواسط قرن بیستم به دنبال مشخص شدن عوارض سوء ناشی از مصرف داروهای شیمیایی، گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در بسیاری موارد جایگزین داروهای شیمیایی شدند. مطابق برآورد سازمان جهانی بهداشت   (WHO)80 درصد مردم دنیا برای مراقبت‌های بهداشتی اولیه به طور سنتی به گیاهان دارویی و تولیدات طبیعی وابستگی و تمایل دارند (حاجی آخوندی،1381). استفاده از گیاهان داروئی و ادویه­ای برای درمان بیماری ها و یا خوش عطر و طعم کردن غذاها، هم­چنین به کار گرفتن آن­ها در ساخت مواد بهداشتی و آرایشی با تاریخ بشر همراه بوده است (مجنون حسینی و دوازده امامی، 1387). گیاهان داروئی یکی از منابع غنی کشور بوده که امکان صادرات آن نیز وجود دارد زیرا وقتی به ارقام واردات کشورهای اروپائی مثل آلمان و فرانسه توجه شود معلوم می­گردد که گیاهان داروئی بازار بزرگی را در جهان داشته و کشور ما می­تواند به یکی از صادر کنندگان این گیاهان تبدیل شود (صمصام شریعت، 1382 ). استفاده از گیاهان داروئی و معطر در کشورهای توسعه یافته به شدت در حال افزایش است به طوری که هم اکنون 90 درصد مردم این کشورها از داروهای منشأ گیاهی استفاده می­کنند (Racs، 1982). طبق آمار سازمان بهداشت جهانی در حال حاضر حدود 80 درصد از جمعیت جهان از ترکیبات گیاهی برای درمان استفاده می کنند که این آمار در کشورهای توسعه نیافته بالاتر و در کشورهای توسعه یافته کمتر است (زمان، 1382). یک اصل مهم کشت و تولید گیاهان داروئی مخصوصاً گونه­های نادر آنها حفظ منابع ژنی تولید دارو در طبیعت  و به بیان دیگر حفظ« تنوع زیستی» می­باشد (امیدبیگی، 1379). با توجه به افزایش سریع جمعیت ایران و نیاز مبرم و روزافزونی که صنایع داروسازی کشور به گیاهان دارویی به عنوان مواد اولیه تولید دارو دارند، توجه و تحقیق پیرامون این دسته گیاهان ضروری است (امیدبیگی، 1383).

ماريتيغال (Silybum marianum L) گیاهی دارويي، يكساله يا دو ساله از خانواده كمپوزيته و بومي اروپاي غربي و مركزي و شمال هند است. در عطاری­ها از برگ و ریشه گیاه خارمریم (ماریتیغال) به عنوان داروی معرق، تب­بر، اشتها آور ارائه می­شود. از میوه­ها یا بذرهای این گیاه برای درمان کاهش اشتها و نارسایی گوارشی به کار می­رود (دوازده امامی و حسینی، 1388).

در چند دهه اخیر مصرف نهاده­های شیمیایی در اراضی کشاورزی موجب معضلات زیست محیطی عدیده­ای از جمله آلودگی منابع آب، افت کیفیت محصولات کشاورزی، كاهش تنوع زیستي و فرسایشي ژنتیكي، ایجاد مقاومت در امراض و آفات گیاهی و کاهش میزان حاصلخیزی خاک­ها شده است (Sharma، 2002). کشاورزی پایدار بر پایه مصرف کودهای آلی و بیولوژیک با هدف حذف یا تقلیل چشمگیر در مصرف نهاده های شیمیایی، یک راه حل مطلوب جهت غلبه بر این مشکلات به شمار می­آید. کشاورزی پایدار نظامی است که ضمن برخورداری از پویایی اقتصادی، می­تواند موجب بهبود وضعیت محیط زیست و استفاده بهینه از منابع موجود شده و هم­چنین در تأمین نیازهای غذایی انسان و ارتقاء کیفیت زندگی جوامع بشری نقش بسزایی داشته باشد. علاوه بر این، کشاورزی پایدار با رعایت اصول اکولوژیکی، می­تواند ضمن ایجاد توازن در محیط زیست، کارآیی استفاده از منابع را افزایش داده و زمینه بهره­وری طولانی مدت­تری را نیز برای انسان فراهم سازد. یکی از اركان اصلي در كشاورزي پایدار استفاده از كودهاي بیولوژیک در اكوسیستم هاي زراعي است (شریفی عاشور آبادی و همکاران، 1381).

كودهاي بیولوژیک، شامل مواد نگهدارنده­اي با جمعیت متراكم یك یا چند نوع ارگانیسم مفید خاكزي و یا بصورت فرآورده متابولیك این موجودات مي­باشند كه به منظور تأمین عناصر غذایي مورد نیاز گیاه در اكوسیستم زراعي بكار مي­روند. بطور معمول، ارگانیسم­هاي مورد استفاده براي تولید كودهاي بیولوژیک از خاك منشأ گرفته و در اغلب خاك­ها حضور فعال دارند. معهذا در بسیاري از موارد، كمیت و كیفیت آنها در حد مطلوب نیست و به همین دلیل استفاده از مایه تلقیح آنها، ضرورت پیدا مي­كند (صالح راستین، 1380). در این میان ورمی­كمپوست یكي از مهم­ترین کودهای بیولوژیک می­باشد که نقش مهمی در افزایش کمی و کیفی محصول دارد. بنابراین بكارگیري کودهای آلی و بیولوژیک، گامي اساسي و مطمئن در جهت دستیابي به اهداف كشاورزي پایدار مي­باشد. در بحث تولید گیاهان دارویي، ارزش واقعي به كیفیت محصول و پایداري تولید داده مي­شود و كمیت محصول در درجه دوم اهمیت قرار مي­گیرد. مطالعات انجام شده بر روي گیاهان دارویي در اكوسیستم­هاي طبیعي و زراعي گویاي آن است كه استفاده از نظام كشاورزي پایدار به دلیل تطابق با شرایط طبیعي و اصل اصالت كیفیت محصول، بهترین شرایط را براي تولید این گیاهان فراهم می­آورد و حداکثر ماده مؤثر (Active Substances) در چنین شرایطي تولید مي­گردد (شریفی عاشور آبادی و همکاران، 1381).

از طرفی يكي از عوامل اصلي فرسايش خاك شخم زدن بي رويه مي­باشد. هم­چنين براي شخم زدن چون بايد از ادوات مكانيكي استفاده كرد در نتيجه مي­بايست از سوخت­هاي فسيلي نيز بهره برد كه اين خود باعث افزايش آلودگي هوا و مصرف سوخت مي­گردد. امروزه روش­هايي وجود دارد كه كمترين شخم را با توجه به شرايط زمين در نظر مي­گيرند بدون اينكه از عملكرد نهايي محصول كم گردد. ايران يكي از كشورهاي پيشرو در فرسايش خاك مي­باشد. به همين دليل در سيستم كشاورزي ارگانيك به اين مسأله نيز اهميت زيادي داده­اند و ضوابط خاصي را به توجه به نوع كشت براي شخم زدن خاك در نظر گرفته­اند. شخم زدن خاك شامل اعمال مكانيكي است كه باعث تغيير يا مخلوط كردن خاك مي­شود مانند: شياركندن، شخم زدن، كندن،  بيل زدن، كلوخ شكني و .. است.

 1-2- اهداف

با توجه به رشد روز افزون جمعت و نیاز به افزایش بهره وری در واحد سطح در کشاورزی و لزوم یافتن مکانیزم­های فیزیکی و سازگار با محیط زیست این تحقیق با هدف بررسی اثر نوع شخم (بدون شخم، نیمه شخم، شخم كامل) و کود (شیمیایی، آلی، دامی) بر عملکرد ماريتيغال انجام شد.

فصل دوم:کلیات و بررسی منابع

2-1- تاریخچه استفاده انسان از گیاهان دارویی

سابقه درمان بیماری­ها با گیاهان دارویی به قدمت تاریخ زیست انسان بر روی کره زمین است. انسان به حکم تجربه، علم و اندیشه و جانوران بنا به مقتضیات خود در طول عمر حیات در کره زمین به کمک گیاهان دارویی خود را مداوا کرده و می‌کنند. از آنجا که انسان جزئی از طبیعت است بطور مسلم برای هر بیماری، طبیعت گیاهي براي مداوای آن عرضه کرده است، به همین دلیل به طبیعت روی آورده و از نعمات آن بهره می‌برد، و به درمان سریع‌تر ، بهتر و مطمئن‌تر دست می‌يابد (امیدبیگی، 1376).

2-2-  رابطه گیاهان دارویی و بیماری

هر خاکی و هر آب و هوایی، بستر انواع گیاهان دارویی است. بنابراین همه چیز در همه جا نمی‌روید و حکمت خلقت در این است که هر جا بیماری هست، قطعا نوع گیاه دارویی آن نیز یافت می‌شود. از طرفی همه گیاهان دارویی در یک فصل خاص نمی‌رویند. هنوز کسی رابطه بین شیوع بیماری در یک فصل یا یک­زمان و وفور گیاهان دارویی آن فصل را جستجو نکرده است، ولی می‌دانیم که بسیاری از بیماریها در فصل خاص شیوع پیدا می‌کنند و بعضی از گیاهان دارویی شناخته شده و ناشناخته نیز در همان فصل به وفور یافت می‌شوند (امیدبیگی، 1376)

2-3- ترکیبات مهم گیاهان دارویی

2-3-1- موسیلاژ:

موسیلاژ در بسیاری از گیاهان یافت می­شوند. موسیلاژ از پلی ساکاریدهای جذب کننده آب ساخته شده­اند، که تولید ژله­ای چسبناک می­کنند. موسیلاژ باعث محافظت دستگاه هاضمه در مقابل تحریکات،  اسیدیته بالا، التهابات دستگاه هاضمه و همچنین باعث بهبودی التهابات گلو، شش­ها، کلیه­ها و لوله­های ادراری می­شوند. مانند گونه­ای نارون(Ulmus rubra)  که گیاه موسیلاژدار می­باشد (زارع­زاده، 1383).

2-3-2- فنل­ها:

گروهی از ترکیبات نظیر اسید سالیسیلیک پیش ماده آسپرین و بسیاری از گیاهان از جمله بید(Salix alba) دارای این ماده می­باشند. فنل­های دیگر تیمول ترکیب فنولی موجود در آویشن زراعی (Thymus vulgaris) است. هنگامی که به صورت خوراکی مصرف شود خاصیت ضدعفونی کنندگی و کاهش دهنده التهابات را دارد و هنگامی که روی پوست به کار برده شود خاصیت تحریک کنندگی دارد (زارع زاده، 1383).

2-3-3- تانن ها:

تانن­ها از مقدار بسیار کم تا بسیار زیاد در گیاهان تولید می­شوند. تانن پوست و برگ گیاه داری مزه تند و قابض می­باشند و مصرف آنها برای حشرات و حیوانات ناخوشایند می­باشند. تانن­ها باعث انقباض پوست و اصلاح مقاومت آنها به گندیدگی می­شوند مثل پوست بلوط(Quercus robur)  و آکاسیا (Acacia catechu) که دارای میزان زیادی تانن می­باشند (زارع زاده، 1383).

2-3-4- کومارین­ها:

کومارین­ها فعالیت­های مختلف دارند نظیر کومارین­های موجود در اکلیل الملک (Melilotus officinalis) که خاصیت رقیق کنندگی خون را دارد. در حالیکه برگاپتن در کرفس (Apium graveolens)  بعنوان کرم ضد آفتاب و خلین موجود در خلال دندان (Ammi visnaga) دارای توانایی شل کنندگی ماهیچه­های صاف را دارد. (زارع­زاده، 1383).

2-3-5-آنترا کوئینون ها:

آنتراکوئینون­ها ترکیبات فعال عمده در گیاهان نظیر سنا (Cassia senna) و ریوند چینی (Rheun palmatum) می­باشند که برای رفع یبوست مورد استفاده قرار می­گیرند. این مواد اثر محرک مسهلی در روده بزرگ دارند و سبب انقباضات روی دیواره روده و باعث تحریک حرکات روده­ای تقریباً پس از 10 ساعت پس از مصرف آن می­شوند. آنها همچنین باعث سیالیت بیشتر مدفوع و دفع راحت­تر آن می­شوند (زارع زاده، 1383).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122