پايان نامه بررسي اثرکاربرد قارچ مايكوريزا و تنش خشکي برکارايي جذب عناصر غذايي و روابط آبي در گياه لوبيا سبز

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثرکاربرد قارچ مايكوريزا و تنش خشکي  برکارايي جذب عناصر غذايي و روابط آبي در گياه لوبيا سبز یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 71 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي اثرکاربرد قارچ مايكوريزا و تنش خشکي  برکارايي جذب عناصر غذايي و روابط آبي در گياه لوبيا سبز بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده : 1
فصل اول : مقدمه و کلیات 2
مقدمه : 2
1-1- اهداف طرح تحقیق: 4
1-2 -فرضیه ها: 4
کلیات 5
1-3-کلیات لوبیا سبز 5
1-4-ویژگیهای گیاه شناسی لوبیا سبز 6
1-5- نیاز گرمایی لوبیا سبز 7
1-6- تاثیر عوامل محیطی بر رشد لوبیا سبز 8
1-6-1-درجه حرارت 8
1-6-2- نور 8
1-6-3- رطوبت 9
1-6-4- باد 9
1-7- نیازهای کودی لوبیا سبز 10
1-8- برداشت لوبیا سبز 10
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده (بررسی منابع ) 12
2-1- تنش 12
2-2- تنش آبی 12
2-3- خشکی 13
2-4- خشکسالی 13
2-5- تاثیر تنش خشکی بر لوبیا سبز 14
2-6-کاربرد کودهای بیولوژِیک(کود زیستی) 17
2-7- تعریف کودهای زیستی 18
2-8-تاریخچه میکوریزا 19
2-9- قارچ میکوریزا 20
2-9-1- انواع میکوریزا 20
2-9-2-قارچهای اکتومیکوریزا 20
2-9-3-قارچهای اندومیکوریزا 21
2-9-4-مراحل تشکیل سیستم میکوریزایی 22
2-10-فواید همزیستی میکوریزایی 22
2-10-1-نقش میکوریزا در بهبود جذب آب 22
2-10-2-میکوریزا و اختصاص مواد فتوسنتزی 24
2-10-3-میکوریزا و واکنش های مرفوفیزیولوژیکی 24
2-10-4-میکوریزا و افزایش جذب عناصر غذایی 24
2-10-5-افزایش مقاومت به تنش خشکی 28
2-10-6-افزایش کارایی مصرف کودهای شیمیایی 30
فصل سوم : مواد و روشها 31
3-1- محل اجرای طرح 31
3-2- اجرای طرح 31
3-3- مرحله کاشت ، داشت و برداشت گیاهان 34
3-4- انجام مراحل آزمایشگاهی 36
3-4-1- اندازه گیری بافت خاک 37
3-4-2-اندازه گیری فسفر قابل جذب در خاک 38
3-4-3- وزن تر نمونه ها 38
3-4-4-وزن خشک نمونه ها 38
3-4-5- اندازه گیری فسفر و پتاسیم 38
3-4-6- اندازه گیری مقدار کلروفیل a و b و کل 39
3-4-7- اندازه گیری ازت طبق (روش کجلدال 1932) 40
3-4-8- تعیین میزان درصد رطوبت نسبی برگ(RWC : Relative Water Content) 40
3-5- جمع آوری و آنالیز داده ها : 41
فصل چهارم : نتایج و بحث 42
4-1- تجزیه و تحلیل 42
4-1-1- درصد ازت 42
4-1-2- درصد پتاسیم 42
4-1-3-درصد فسفر 43
4-1-4-کلروفیلa 43
4-1-5-کلروفیلb 43
4-1-6-کلروفیل کل 43
4-2-1-سطح برگ 52
4-2-2-ارتفاع گیاه 52
4-2-3-وزن خشک اندام هوایی 52
4-2-4-وزن خشک ریشه 52
4-2-5-وزن خشک کل 52
4-3-1-وزن تر اندام هوایی 57
4-3-2-وزن تر ریشه 57
4-3-3-وزن تر کل 57
4-4-کاراتنوئید 57
4-5-درصد رطوبت نسبی 57
4-6- ضریب همبستگی بین صفات 62
فصل پنجم: نتيجه گيري 63
5-1- جذب عناصر بررسی شده در گیاه (فسفر،ازت،پتاسیم) 63
5-2- وزن تر و خشک اندام مختلف گیاه 66
5-3-درصد رطوبت نسبی RWC 67
5-4-مقدار کلرفیل کل، a و b 68
5-5- مقدار سطح برگ 70
5-6- ضریب همبستگی بین صفات 71
5-7-نتيجه گيري 72
5-8-پیشنهادات : 74
منابع : 74

منابع :

احمدی ج، زینالی خانقاه ح، رستمی ع م، چوگان ر. 1387.  بررسی شاخص‌های مقاومت به خشکی و استفاده از روش‌های بای‌پلات در هیبریدهای ذرت دانه‌ای. مجله کشاورزی ایران، 31 (3)، 524-513.

اسدی رحمانی،ه .خسروی ، ه ، علیپور ،ز.1383،نقش باکتریهای محرک رشد (pgpr) در رشد و سلامت گیاه،نشریه شماره309.انتشارات سینا،تهران،ایران.

آقابابائي ف. و ف. رئيسي . ١٣٨٨ . اثر همزيستي ميكوريزايي بر جذب عناصر غذايي توسط نهال هاي برخي ژنوتيپ هاي تجاري گياه بادام. يازدهمين كنگره علوم خاك ايران، گرگان.

اميري نژاد، ع. 1379 . توليد كودهاي زيستي در ايران، خلاصه مقالات دومين همايش ملي استفاده بهينه از كود و سم در كشاورزي،320ص.

ایران نژاد، ح. 1370. تاثیر مواد غدایی در افزایش کمیت و کیفیت محصول ذرت دانه ای. نشریه زیتون. 19-16.

باقري ا، محمودي ا قزلی ف، 1380 . زراعت و اصلاح لوبیا، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

باقری، ا.، ج. مسعود سینکی، م. برادران فیروزآبادی. وم. عابدینی اسفهلانی. 1392. اثر محلول پاشی سالسیلیک اسید بر میزان رنگیزه‎ها و فلورسانس کلروفیل ارقام کنجد تحت شرایط قطع آبیاری. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی. جلد 7. شماره 3 (27): 340-327.

باقري، ع . زرند،ا .وپارسا ، م.1376.حبوبات (تنگناها وراهبردها). جهاددانشگاهي مشهد.

پوراسماعیل، پ. 1385 . بررسی تأثیرات پلیمرسوپرجاذب بر کارایی مصرف آب و عملکرد در لوبیای قرمز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

پورتقی،ع. 1389 . بررسی پاسخ های فیزیولوژ کی آفتابگردان به تنش کم آبی.رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

پیراسته ،ب .1387 ،تولید سبزی  ، انتشار جهاد دانشگاهی ایران – صفحات: 369-346 .

ترحمی، گ.، لاهوتی، م.، عباسی، ف. 1389. بررسی اثرات ناشی از تنش خشکی بر روی تغییرات قندهای محلول ، میزان کلروفیل و پتاسیم در گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth). فصلنامه علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان. جلد 3، بهار 89، شماره 2.

جهان م، امیری م ب، احیائی ح ر. 1391. کارآیی جذب و مصرف نور کنجد تحت تأثیر کودهای بیولوژیک در یک نظام کم نهاده، نشریه پژوهش های زراعی، 10(2):447-435.

حکمت شعار، ح.(1372). فیزیولوژی گیاهان درشرایط دشوار. (ترجمه). انتشارات نیکنام تبریز،251 صفحه.

حيدري شريف آباد، ح.، 1381 . گياه، خشكي و خشكسالي.مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، چاپ اول

خاوازي، ك.، اسدي رحماني، ه . و ملکوتي، م . ج . 1385 . مجموعه مقالات ضرورت توليد صنعتي کودهاي بيولوژيک در کشور . انتشارات سنا، تهران، 170 صفحه.

خدائي، ر. آ. ميني، آ. گولاتي و ن.پ. شوکلا. 1382 . تغييرات نيتروژن و فسفر خاک تحت کشت سوياي تلقيح شده با مخلوط باکتري هاي حل کننده فسفات. سومين همايش ملي توسعه کاربرد مواد بيولوژيک و استفاده بهينه از کود و سم در کشاورزي. صفحه: 303.

خزاعی ح ر.، م کافی. 1382. تاثیر تنش خشکی بر رشد و توزیع ماده خشک بین ریشه و بخش هوائی در ارقام مقاوم و حساس گندم. مجله پژوهش های زراعی ایران. جلد 1، شماره 1، صفحات 43-33.

خلیلی.ع،بذرافشان،ج.1383.تحلیل روند تغیرات بارندگی های سالانه،بیابان،9(1):33-25.

درزي، م. ت.، ا.، فلاوند و ف. رجالي. 1388 . تأثير مصرف كودهاي بيولوژيك بر روي جذب عناصر N.P.K . فصلنلمه علمي – پژوهشي گياهان دارويي و معطر ايران 19-1.

رحیمی زاده، م.، کاشانی، ع.، زارع فیض آبادی، ا.، مدنی، ح.، سلطانی، ا. 1389. تاثیر کودهای ریز مغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان تحت شرایط تنش خشکی. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. جلد 3. شماره 1. 72-57.

رضايي، ع .كامگار حقيقي ،ع. 1377. تعيين ضرايب حساسيت نسبي گياه  لوبيا به تنش رطوبتي در مراحل مختلف رشد.مجموعه مقالات نهمين همايش كميته ملي آبياري وزهكشي ايران.148-159

زماني، غ و ع. كوچكي 1372. اثر آرايش و جذب تشعشع، عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانه‌اي. مجله علمي – پژوهشي علوم و صنايع كشاورزي.  دانشگاه فردوسي مشهد. جلد 8 شماره 2 .  125 صفحه.

شريفي، م.، م. س. محتشمیان، ح. ریاحی، ا. آقایی و س.م. علوی. 1390. اثر قارچ اندوميكوريزايي Glomus etunicatum  بر برخي شاخص هاي مورفولوژيك و فيزيولوژيك گياه ريحان. فصلنامه گياهان دارويي. سال دهم، دوره دوم، شماره مسلسل سي و هشتم، ص 94-85.

شهرام ،ع.و دانشی،ن.1384.مناسبتریت دورابیاری و میزان اب مورد نیاز در زراعت لوبیا سفید کشاورزی.نهمین گنگره علوم خاک ایران .

شيراني، ا.، عليزاده، ع. و هاشمي دزفولي، ا.، 1379 . بررسي اثر قارچ آربوسكولار مايكوريزا، فسفر و تنش خشكي بر كارآيي جذب عناصر غذايي در گياه گندم. نهال و بذر، 16

صالح راستين ن. 1377. کودهاي بيولوژيک. محله خاک و آب، جلد 12، شماره 3، صفحات 1تا 36.

صالحي، ف . 1384 . بررسي تراكم كاشت در لاين هاي اميد بخش لوبيا قرمز. مقالات اولين همايش ملي حبوبات پژوهشكدة علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد. ص: 117-120.

صالحي، م. ع.كوچكي و م. نصيري محلاتي . 1382. ميزان نيتروژن و كلروفيل برگ به عنوان شاخصي از تنش خشكي در گندم .مجله پژوهشهاي زراعي ايران . ج. 1.، ش.2، ص.205-199.

صباغ پور،س.ح.(1382).سازوکارهای تحمل به خشکی در گیاهان.فصل نامه خشکی و خشکسالی کشاورزی،شماره13 ،صفحه 32-21.

صیدی،ف. 1387 . اثر سايکوسل و بر خي عناصر ريز مغذي بر مقاومت به خشکي گندم. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.

عباس زاده، ب.، ا. شریفی عاشورآبادی، م. ح. لباسچی، م. نادری حاجی باقرکندی و ف. مقدمی. 1386 . تنش خشکی بر میزان پرولین، قندهای محلول، کلروفیل و آب نسبی ( RWC ) بادرنجبونه. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. جلد 23 ، شماره 4، صفحات 513-504.

غفاري خليق.ح، 1379. پراكنش لوبيا در ايران. نشريه ترويجي. موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر. بخش تحقيقات حبوبات. نشر آموزش. 11 صفحه.

فرشي، ع.  شريعتي، م و جاراللهي ،رقيه.1386.برآورد آب مورد نياز گياهان عمده زراعي وباغي كشور،جلد اول- گياهان زراعي. نشر  آموزش كشاورزي.كرج .

فلاحت زاده،ا. 1386 . بررسی سلنیوم در ارتقاء مقاومت به خشکی دورقم گندم. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

كافي، م .،  ا. زند، ب.كامكار، ح.ر. شريفي و م.گلداني. 1379. فيزيولوژي گياهي. انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.

کریمی،ه .1383،گیاهان زراعی ، انتشارات دانشگاه تهران.

کوچکی ع ر، خواجه‌حسینی م ج. 1387. زراعت نوین. چاپ اول. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

مجنون جسيني، ن، 1375. حبوبات در ايران. انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران. 240 صفحه.

مجیدی ،د ،آمارنامه كشاورزي.جلد اول محصولات زراعي وباغي در سال زراعي 82-1381. وزرارت جهاد كشاورزي.تهران.

موسوی س غ، ثقه‌الاسلامی م ج، جوادی ح، انصاری‌نیا ا. 1387. اثر دور آبیاری و الگوی کاشت بر خصوصیات کیفی سورگوم علوفه‌ای رقم اسپیدفید در شرایط بیرجند. چکیده مقالات دهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. 347 صفحه.

ناخدا ، ب.، ا. هاشمی دزفولی و ن. بنی صدر. 1379. بررسی تنش کم آبی بر عملکرد علوفه و خصوصیات کیفی ارزن علوفهاي نوتریفید. مجله علوم کشاورزي ایران، جلد 31 ، شمار4: 712-701.

ناديان، ح. 1377. نقش ميکوريز در کشاورزي پايدار. پنجمين کنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران، کرج موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، صفحات 3-4

یدوي، ع .، آقاعلیخانی،م . و مدرس ثانوي، ع. م . 1383 . دوره بحرانی کنترل علف هاي هرز لوبیا سبز در لردگان

یزدی ، م .1387 ،تولید سبزیجات، جهاد دانشگاه مشهد ایران ، صفحات :183-178

 

Abdul-Naser, A. 1998. Effects of inoculation Glumus interaradices on growth, nutrient uptake and metabolic activities of squash plants under drought stress condition, Annuals of Agricultural. Science Cairo 1: 119-133.

Ahmadi, A., Bicker, D.A., 2000. Stomatal and non-stomatal factors limiting photosynthesis in wheat under drought stress conditions. Iranian J. Agric. Sci. 31(4), 813-825.

Alizadeh, A. 1999. Applied Hydrology. Astane Ghods Razavi Publication, Iran, 816 p.

Allen, M. F., & Boosalis, M. G. (1983). Effect of two species vesicular rbuscula

mycorrhizal fungi on drought tolerance of winter wheat. NewPhytopathol, 93, 67-76.

Al-Karaki G.N. 2000. Growth of mycorrhizal tomato and mineral acquisition under salt stress. Mycorrhiza, 10:51–54.

Arumugan, R., S., Rajasekaran, S.M., Ngarajan. 2010. Response of rbuscular mycorrhizal fungi and Rhizobium inoculation on growth and chlorophyll content of Vigna unguiculata (L) Walp Var. Pusa 151.

Ashraf , M., M. Shabaz, S. Mahmood  and E. Rasul. 2001. Relationship between growth and photosynthetic characteristics in pearl millet  (Pennisetum).Auge, R. M., A. J. W. Stodola, R. C. Ebel and X. Duan. 1995. Leaf elongation and water relations of mycorrhizal

Auge, R. M. 2001. Water relations, drought and vesicular- arbuscular mycorrhiza symbiosis Mycorrhiza, 11:3-42

Azcon R., E. Ambrosano and C. Charestand. 2003. Nutrient acquisition in mycorrhizallettuce plants under different phosphorus and nitrogen concentration. Plant Science, 165:1137–1145.

Bago, E.P., Bulter, C.J, 1997. Influence of Cosmic Rays on Terrestrial Clouds and Global Warming, Astronomy & Geophysics, August 2000. Vol 41, Issue 4, pp 18-22.

Bajii, M., Lutts, S. and kinet, J., 2001. Watrer deficit effect on solute contribution to osmotic adjustment as a function of lesf ageing in three weat cultivars performing differently in aird conditions. Plant Sci, 160:669-681.

Barea,  j.M.,  Boins,  A.F.  1983. Interaction   between azospirillum  and  VA mycorrhiza  and ryegrass. Soil . Biol.Biochem.15:705-709.

Barea, J.M., Palenzuela, J., Cornejo, P., Sánchez-Castro, I., Navarro-Fernández C., Lopéz-García, A., Estrada, B., Azcón, R., Ferrol, N. and Azcón-Aguilar, C.2011. Ecological and functional roles of mycorrhizas in semi-arid ecosystems of Southeast Spain. Journal of arid environments, 75: 1292-1301.

Batugal PA, de la Cruz A, Libunao WH and Khwaja AM, 1990. Intercropping potato with maize in lowland Philippines. Field Crop Research. 25(1, 2): 83-87.

Bethlenfalvay, G.J., Brown, M.S., Ames, R.N. and Thomas, R.S., 1988. Effects of drought on host and endophyte development in mycorrhizal soybeans in relation to water use and phosphate uptake.physiologia Plantarum, 72: 565-571.

Bhoopander G., R. Kapoor and K.G. Mukerji. 2003. Influence of arbuscular mycorrhizal fungi and salinity on growth, biomass and mineral nutrition of Acacia auriculiformis Biology and Fertility of Soils, 38:170–175.

Biari, A., A. Gholami and A. Rahmani. 2008. Growth promotion and enhanced  nutrient  uptake of maize by application of plant growth promoting rhizobacteria in arid region of Iran. J. Boil. Sci. 8: 1015-1020.

Bi Y.L., X.L. Li and A.P. Christie. 2003. Influence of early stages of arbuscular  mycorrhiza on uptake of zinc and phosphorus by red clover from a low phosphorus soil amended with zinc and phosphorus. Chemosphere, 50:831–837

Blum A (1996) Crop responses to drought and the interpretation of adaptation. Plant

Growth Regulation 20 : 135-148.

Bolan N.S. 1991. A critical review on the role of mycorrhizal fungi in the uptake of phosphorus by plants. Plant and Soil, 134:189–207

Calvet C., J. Pinochet , A. Hernandez-Dorrego ,V. Estan and A. Camprubi. 2001. Fieldmicroplot performance of the peach-almond hybrid GF-677 after inoculation with arbuscular mycorrhizal fungi in a replant soil infested with root-knot nematodes. Mycorrhiza, 10:295–300.

Costa-Franca MG,. Thi AT, Pimentel C, Pereyra RO, Zuily-Fodil Y and Laffray D, 2000 Differences in growth and water relations among Phaseolus vulgaris cultivars in response to induced drought stress. Environ. Exp. Bot. 43: 227-237.

 

Cui, M. and Caldwell, M.M., 1996. Facilitation of plat phosphate acquisition by arbuscular mycorrhiza from enriched soil patches roots and hyphae exploiting the same soil volume. New Phytologist,133(3): 453-460.

Di, J. J., and Allen, E. B. 1991. Physiological responses of six wheatgrass cultivars to mycorrhizae. Journal of Range Management 44: 336-341.

Eberhart, S.A. and Russel, W.A. 1966. Stability parameters for comparingvarieties. Crop Sci., 6:36-40

Edmeades,G.O., I.Bolanos and R.A.Fischer.)1989(.Traditional approaches to breeding for drought resistance in cereal.In:Backer,F.W.G.(Ed.),Drought resistance in cereals C.A.B. International.PP:27-52.

El-Bably A.Z. 2002. Effect of irrigation and nutrition of copper and molybdenum on.

Ellis, J.R., Larsen, H.J. and Boosalis, M.G., 1985. Drought resistance of wheat plants inoculated with vesicular-arbuscular mycorrhizae. Plant and Soil,86(3):369-378.

Egyptian clover (Trifolium alexandrnium L.). American Society of Agronomy,

94:1066–1070.

Gallagher, J.L., and Biscoe, P.V. 1978. Radiation absorption, growth and yield of cereals. Journal of Agricultural

Garbaye, J. 1994. Helper bacteria-a new dimension to the mycorrhizal symbiosis. New Phytol. 128: 197-210

Ghazi, N. Al-Karaki. 1998. Benefit, cost and water-use efficiency of arbuscular mycorrhizal durum wheat grownunder drought stress. Mycorrhiza 8:41–45.

Ghazi, A.K., and B. M. John Zak. 2003. Field response of wheat to arbuscular mycorrhizal fungi and drought stress. Mycorrhiza. 14: 263-269.

Ghanbari, A. A. 2006. Effects of plant density on yield and some morphological traits of promising lines of white bean. Final Report, Agricultural and Natural Resoutsec Research Center of Markazi Province, Arak, Iran.

Gholamin, R., Khayatnezhad, M., 2011. The effect of end season drought stress on the chlorophyll content, chlorophyll fluorescence parameters and yield in maize cultivars. Sci. Res. Essays. 6(25), 5351-5357.

Gupta,P.C. and Otoole,J.C.)1986(.Upland rice,global perspective.IRRI,PP 149.

Hagin J. and A. Lowengart. 1996. Fertigation for minimizing environmental pollution by fertilizers. Fertilizer Research, 43: 5–7.

Hayman, D.S., 1980. Mycorrhiza and Crop Production. Nature, 287(5782): 487-488.

Heathcote,R,1986.the arid  lands:their use and abus.long,newyork.

Hendry, G.A.F. and A.H. Price. 1993. Stress indicators: chlorophylls and carotenoids. In: Hendry, G.A.F. and J.P  Grime. (Eds.), Methods in Comparative Plant Ecology, Chapman and Hall, London

Irigoyen, J.J., D.W. Eineric, and M. Sanchez-Diaz, 1992; Water stress induced changes in concentrations of proline and total soluble sugars in nodulated alfalfa (Medicago sativa) plants. Physiologia Plantarum. 84(1):58-60

Jeffries P., S. Gianinazzi and S. Perotto. 2003. The contribution of arbuscular mycorrhizal   fungi in sustainable maintenance of plant health and soil fertility. Biology and Fertility of Soils, 37:1–16.

Jieming L and Midmore DJ, 1990. A review of potato intercropping practices in western Hubei China. Field Crop Research. 25(1,2): 41-50.

Jensen, N.F. 1988. Plant Breeding Methodology. Cornell Univercity. New  York. Jogn wiley, Pp: 379-380.

Kaiser, W.M. 1987. Effect of water deficit on photosynthetic capacity. Physiologia Plantarum, 71: 142-144.

Kardage, Y. (2004). Forage yields, seed yields and botanical compositions of some legume–barley mixtures under rain fed condition in semi–arid regions of Turkey. Asian Journal of Plant Sciences, 3:299-295

Khalafallah, A.A., and Abo-Ghalia, H.H. 2008. Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on the metabolic products and activity of antioxidant system in wheat plants subjected to short-term water stress, followed by recovery at different growth stages. Journal of Applied Sciences Research 4(5): 559-569.

Khazaie, H.R. and A., Borzooei. 2006. Effects of water stress on antioxidant activity and physiological characteristics of wheat. The first international conference on the theory and practices in Biological Water Saving(ICTPB), Beijing China.

Kloepper.J.W and et al (1989) Free-living bacterial Inoculate for enhancing crop productivity Trends Biotechnol.7. 39-44

Lee,  T.M.and Liu, C.H., 1999.Correlation  of decreases calcium contents with proline accumulation in the marine green macroalga.Journal of Experimantal and Botany, 50:1855-1862.

Li, W.R., Zhang, S-q and L., Shan. 2006. Effect of water stress on chlorophyll fluorescence parameters and activ ity of antioxidant enzyme in Alfalfa(Medicago sativa L.) seedlings. The first international conference on the theory and practices in Biological Water Saving (ICTPB), Beijing China.

Lopez-Gutiérrez J.C., M. Toro and D. Lopez-Hernandez. 2004. Arbuscular mycorrhiza and enzymatic activities in the rhizosphere of Trachypogon plumosus Ness. in three acid savanna soils, Agriculture. Ecosystems and Environment, 103:405–411.

Lozcano, J., 1980. Responses of  Plants to Environmental Stresses. Volume II. Water, Radiation, Salt, andother Stresses. Academic Press, New York, 607p.

Marschner H. and B. Dell. 1994. Nutrient uptake in mycorrhizai symbiosis. Plant and Soil, 159:89–102

Majnoon hosseini, N. 1993. Beans in Iran. J.had Daneshgahi, Tehran, Iran. In Persian with English Summary.

Mancuso S, Rinaldelli E. 1996. Response on young mycorrhizal and nonmycorrhizal plants of olive tree (olea europaea L.) to saline conditions.II. Dynamics of electrical impedance parameters of shoots and leaves. Adv. Hort Sci 10: 135-145.

Marschner, H. 1986. Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic press London. p. 76-94  Marschner, H., and Dell, B. 1994. Nutrient uptake in mycorrhizal symbiosis. Plant and Soil 159: 89-102.

Marchner. H. & Del. B. 1994. Nutrient uptake in mycorrhizal symbiosis. In Management of mycorrhiza in Agriculture. Horticulture and Forestry (A.D.Robson. L.K. Abbot & N. Malajczuk. eds). Pp 89 – 102. Khiwer

McEldowney, S., Hardman, D.J. and Waite, S. 1993. Treatment Technologies.In: McEldowney, S., Hardman, J., Waite, S. (Eds.), Pollution Ecology and Biotreatment Technologies. Longman, Singapore Publishers, Singapore, 48-58p.

Mushagalusa GN, Ledent JF and Draye X, 2008. Shoot and root competition in potato / maize ntercropping: Effect on growth and yield. Environmental and Experimental Botany. 64:180-188

Nautiyal et all (2000) stress induced phosphate solubilization in bacterial isolated from Alkaline soil. FEMS.microb. lett. 182.291-296.

Nylancl JE, Wallander H. 1989. Effect of ectomycorrhiza on host growth and carbon balance in a semi-hydroponic cultivation system. New Phytol 112 (3): 389-396.

Okin, G. 2002. Desertification: Monitoring and forecasting, desertificationintroductionWebsite:http://www.planetary.caltech.edu/arid/desert/desert.html

Panwar, J.D.S. 1993. Response of VAM and Azospirillum inoculation to water status and grain yield in wheat under water stress conditions. Indian Journal of Plant Physiology 36: 41-43.

Reed, A.J.G.W.Sigletay . J.R. Schussler. D.R. Williamson and A. L. Christy. 1999. Shading effects on dry matter nitrogen partitioning kernel number and yield of maize crop Sci 28:819-825.

Rillig, M.C. 2004. Arbuscular mycorrhizae and terrestrial ecosystem processes,

university of Montana, U.S.A.

Russo A., C. Felici, A. Toffanin, M. Gotz, C. Collados, J.M. Barea,Y. Moënne-Loccoz, KSmalla, J. Vanderleyden and M. Nuti. 2005. Effect of Azospirillum inoculants on arbuscular mycorrhiza establishment in wheat and maize plants. Biology and Fertility of Soils, 41:301–309.

Ruiz-Lozano, J.M., Azcon, R., Gomez, M., 1996. Alleviation of salt stress by arbuscularmycorrhizal Glomus species in Lactuca sativa plants. Physio. Planta. 98, 767–772.

Sadras,V.O. and S.P.Milro.)1996.Soil- water thresholds for the responses of leaf expantion 65:459-462.

Safikhani, F., Heydari sharifabad, H., Syadat, A.,Sharifi ashorabadi, A., syednedjad, M. andAbbaszadeh, B., 2007. The effect of drought stress on percentage and yield of essential oil and physiological characteristics of deracocephalum moldavica L. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic plants,23(1):86-99.

Sagherri , C. L. M. , M. Maffei  and F. Navari-Izzo. 2000. Antioxidative enzymes  in wheat subjected  to increasing water deficit and rewatering . J. Plant Physiol. , 157:273-279.

Sepaskhah,A.R.,S.A. Sichani,B.Bahrani.1976. Subsurface and furrow irrigation evaluation for bean production.Trans. ASAE.19(6): 1089-1093.

Shahhosseini, Gh., Zafarinia, R. H., Sori, M. K., and Pirasteh Anosheh H. 2010b. Yield of upland chickpea affected by biosulfur, Azotobacter and Superabsorbent. Use Biological Fertilizer in Sustainable Horticulture and Agriculture, Shiraz. Pp. 29- 34. (In Persian).

Singh, B. B, D. R. Mohar and K. E. Dashiell(1997) Advancess in cowpea researches. IITA-JIRCAS Ibadan, Nigeria

Singh, R.P., Choudhary, A., Gulati, A., Dahiya, H.C., Jaiwal, P.K., and Sengar, R.S. 1997. Response of plants to salinity in interaction with other abiotic and factors. In: Jaiwal P.K., Singh, R.P., and Gulati, A. (Eds.) Strategie

Smith, S.E., Smith, F.A. and Jakobsen, I. 2004. Functional diversity in arbuscular mycorrhizal (AM) symbioses: the contribution of the mycorrhizal P ptake pathway is not correlated with mycorrhizal responses in growth or total P uptake. New Phytol. 162: 511-52.

Smith, S.E. and D.J. Read. 1997. Mycorrhizal Symbiosis. Academic Press, San Diego, CA.

Song, H. 2005. Effects of VAM on host plant in condition of drought stress and its mechanisms. Electronic Journal of Biology. (3): 44-48.

Szilagyi, L. 2003. Influence of drought on seed yield components in common

bean, Blug. J. Plant Phsio. Special Issue. 320-330.

Taiz L. and  Ezeiger. 1998. Plant Physiology. Sinaye Assciates Inc. Publisher. sonderland Massachusetts. 757 p.

Tarafdar, C. and Marschner, H., 1994. Phosphate activity in the rizosphere and hyphosphere of VA mycorrhizaal wheat supplied with inorganic and organic phosphorus. Soil Biology and Biochemistry, 26: 287-295.

Tasang A., and Maum  M.A. 1999. Mycorrhizal  fungi  increase  salt tolerance  of  Strophostyles helvola  in  coastal foredunes.   University  of  Waterloo, Canada. Plant Ecology, 144:159-166.

Taylor, S.and G.L. Ashcroft. 1972. Physical edaphology-the physics of irrigated and nono  irrigated soils.Freeman,Sanfrancisco.

Teran, H. and Singh, S.P. 2002. Comparison of sources and lines selected for

drought resistance in common bean. Crop Sci. 17:493-496.

Troehza loyanchan T.E. 2003. Endomycorrhizal fungi survival in continuous corn, soybean and fallow. Agronomy Journal. 95 (1): 224-230.

Turkan I, Bor M, Ozdemir F and Koca H, 2005. Differential responses of lipid peroxidation and antioxidants in the leaves of drought- tolerant P. acutifolius Gray and drought- sensitive P vulgaris L. subjected to polyethylene glycol mediated water stress. Plant Sci. 168: 223-231.

Turk, M. A., T. A. Assaf., K. M. Hameed, and A. M. Tawaha. 2006. Significance of  Mycorrhizae. World  Journal Agriculture Science. 2: 16–20.

UR Rahman, M., S, GUL., and I, Ahmad. (2004). Effects of water stress on growth and photosynthetic pigments of corn (Zea mays L.) cultivars, International Journal of agriculture & biology 6-4: 652-655.

Vamerali, T., M. Saccomani, S. Mosca, N. Guarise and A. Ganis. 2003. A comparison of root charactertics in relation to nutrient and water stress in two maize hybrids. Plant and Soil, 25: 157- 167.

 

Venkataraman G.S. and Tilak K.V.B.R.1990. Biofertilizers in sustainable agriculture. In :Soil Fertility and Fertilizer Use. IFFCO, New Delhi, India, Vol. IV, Pp. 137-148.

Vieira, R.D., Teerony, D.M. and Egli, D.B. 1991. Effect of drought stress on    soybean seed germination and vigor. J. Seed Tech. 16:12-21.

vulgaris L. subjected to polyethylene glycol mediated water stress. Plant Sci. 168: 223-231.

Vyas, P. and A. Gulati. 2009. Stress tolerance and genetic variability of phosphate solubilizing Pseudomonas fluorescent from the cold deserts of the trans-Himalayas. Microb. Ecol. 58: 425-434.

Waling I., Vanvark W., Houba V.J.G. and Vanderlee J.J. 1989. Soil and plant analysis, a series of syllabi, part 7,plant analysis procedures. Wageningen Agricultural University.

Waluyo., S. H. Tek and Lie, and Mannetje, L 2004. Effect of Phosphate On Nodule Primordia of Soybean (Glycine max Merrill) in acid soils in Rhizotron Experiments. Indonesian J ourual of Agricultural. Science, 5: 37-44.

Wang, W., Vinocur, B., and Altman, A. 2003. Plants responses to drought, salinity and extreme temperatures  towards genetic engineering for stress tolerance. Planta, Heidelberg 218 (1): 1-14.

Ward, K., R. Scarth., J. Daun., and P.B.E. Mcvetty. 1992. Effects of genotype and environment on seedchlorophyll gradation during ripening in four cultivars of oilseed rape (Brassica napus L.).CanadianJournal of Plant Science.72:643-649.

Watson, D.J., (1952). The physiological basis of varieties in yield. Adv Agron., 4:101-145.

Wu, Q.S., and Xia, R.X. 2006. Arbuscular mycorrhizal fungi influence growth, osmotic adjustment and photosynthesis of citrus under well-watered and water stress conditions. Journal of Plant Physiology 163: 417-425.

Wu, Q.S., Xia, R.X., Zou, Y.N., and Wang, G.Y. 2007. Osmotic solute responses of mycorrhizal citrus (Poncitrus trifoliate) seedlings to drought stress. Acta physiologica Plantarum 29: 543-549.

Zahir, A Z., Arshad, M. and Frankenberger, W. F. (Jr). 2004. Plant growth promoting rbizobacteria: appilications and perspectives in agriculture. Adv. Agron. 81:97-168.

Zaifnejad M, Clarck RB and Sullivan CY (1997) Aluminum and water stress effects on growth and proline of sorghum. Plant Physiology 150: 338-344.

Zhang, J., Nguyen, H.T., Blum, A. 1999. Genetic analysis of osmotic adjustment in crop plants. Journal of Experimental Botany, 50: 291-302.

Zuccarini, P. 2007. Mycorrhizal infection ameliorates chlorophyll content and nutrient uptake of lettuce exposed to saline irrigation. Plant Soil Environment 53(7): 283-289.

چكيده :

تنش خشکی یکی از مهم‌ترين عامل محدود‌کننده رشد گياهان زراعی است که عملکرد  محصول را به طور نامطلوبی تحت تأثیر قرار می دهد.یکی از روش هایی که در سال های اخیر برای مقابله با کم آبی و تنش خشکی در بسیاری از گیاهان مورد استفاده قرار گرفته است ، استفاده از انواع میکروارگانیسم های مفید مانند قارچهای مایکوریز می باشد . قارچهاي ميكوريزا با داشتن شبكة هيفي گسترده و افزايش سطح و سرعت جذب  ريشه، كارايي گياهان را در جذب آب و عناصرغذايي بويژه عناصر كم تحرك فسفر، روي، مس افزايش داده وبا موجب بهبود رشد آنها ميشوند .

همزيستي قارچ ميكوريزا با ريشه گياهان از طريق بهبود جذب عناصر غذايي مي تواند باعث واكنش مثبت گياهان به ويژه در شرايط تنش خشکی شود. به منظور بررسي تأثير قارچ ميكوريزا برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز تحت تنش خشکی ،آزمايشي گلداني در سال 1392  در قالب طرح كاملاً تصادفي به صورت آزمایش فاكتوريل با سه تكرار در گلخانه مرکز آموزش سمنان انجام شد. فاكتورهاي آزمايش شامل تیمار تنش در سه سطح، T0 رطوبت ظرفیت مزرعه، T1 رطوبت 50 درصد ظرفیت مزرعه و  T2 رطوبت 25 درصد ظرفیت مزرعه و تيمار تلقيح قارچ مايكوريزا در سه سطح(بدون تلقيح M0، گونه یک  M1وگونه دو M2)در 3 تكرار انجام شد.

نتايج نشان داد كه تنش خشكي تأثير معني داري بر صفات مورد ارزيابي داشته است. به طوري كه با كاهش ميزان رطوبت خاك، سطح برگ، وزن تر و خشک ريشه و اندام هوایی ،  ميزان كلروفيل وغلظت عناصر غذایی كاهش يافت.

مقایسه نتایج نشان داد که تلقیح با قارچ میکوریزا شاخص های رشد ، سطح برگ،محتوای فسفر ،پتاسیم،ازت برگ گیاه لوبیا سبز را در شرایط تنش خشکی در مقایسه با گیاه تلقیح نشده  به طور معنی داری افزایش ، ولی میزان کلرفیل a ، کلرفیل b وکلرفیل کل را کاهش داد .ارتفاع گیاه تحت تاثیر هیچ یک از تیمار ها قرار نگرفت .وزن خشک اندام هوایی و ریشه گیاه تلقیح شده بوسیله هر دو گونه قارچ در مقایسه با گیاهان تلقیح نشده در تمام سطوح رطوبتی بطور معنی داری بالاتر بود .

روابط آبی گیاه از جمله محتوای نسبی آب برگ در اثر خشکی به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و کاهش یافت ولی تلقیح  قارچ میکوریزا محتوای نسبی آب برگ را افزایش داد .

تاثیر قارچ GLOMUS intradices در کاهش اثر خشکی و عملکرد بهتر گیاه ، بیشتر از قارچ GLOMUS mosseae بود و دارای قدرت همزیستی بیشتری با ریشه گیاه داشته است  . بنابراین میتوان چنین نتیجه گیری کرد که  کاربرد قارچ میکوریزا سبب افزایش تحمل به تنش خشکی  و افزایش عملکرد در گیاه لوبیا سبز می شود  .

کلمات کلیدی:   قارچهای مایکوریز، Glomus mosseae , Glomus intradices، تنش خشکی، لوبیا سبز ، ظرفیت زراعی ، خصوصیات رشدی .

فصل اول  : مقدمه و کلیات

مقدمه :

تنش های محیطی مهمترین عامل کاهش دهنده عملکرد محصولات کشاورزی در سطح جهان هستند. چنانچه تنش های محیطی حادث نمی شدند، عملکردهای واقعی باید برابر با عملکردهای پتانسیل گیاهان می بود. در حالی که در بسیاری از گیاهان زراعی متوسط عملکرد واقعی گیاهان 10-20 درصد عملکرد پتانسیل آنان است. در نقاط خاصی از کره زمین به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، عوامل تنش زا در تولید محصولات کشاورزی تاثیر منفی بیشتری دارند و کشاورزی در آن مناطق با تحمل هزینه بیشتر و بازده کمتر صورت می گیرد. (2013,.wang et al)

در بين تنشهاي محيطي، خشکی مشكل حادي است، كه درحدود دو ميليون كيلومتر مربع از زمينهاي قابل استفاده در كشاورزي را تحت تأثير خود قرار داده است و از اين رو عامل محدود كننده بزرگي در توليد گياهان  در سراسر دنيا به شمار ميرود. از طرفي افزايش خشک شدن زمينهاي كشاورزي به طور وسيعي مورد انتظاراست، به طوريكه 30 درصد اراضي در 25 سال آينده و بالغ بر 50درصد آنها در سال 2050 به دليل توسعه خشکی از گردونه توليدات گياهان در محيط  كشاورزي خارج مي شوند(2013,.wang et al). از طرف ديگر ايران سرزميني خشك و نيمه خشك با نزولات جوي بسيار كم است ،به طوري كه ميانگين بارش سالانه آن در حدود274 ميلي متر مي باشد. در مقايسه با ميانگين بارش در سطح كره زمين (حدود 860 ميلي متر)، اين مقدار بسيار كم است كه نشان دهنده آن است كه خشكي در ايران يك واقعيت اقليمي است (1999Alizadeh,)

بلوم اظهار داشته است که خشکی يک تنش چند بعدی است که گياهان را در سطوح مختلف سازمانی تحت تاثير قرار می دهد. در سطح گياه پاسخ به تنش خشکی پيچيده است ، زيرا بازتابی از تلفيق اثرات تنش و پاسخهای مربوطه در تمام سطوح پائين سازمانی ، در فضا و زمان است. Blum,1996) ).سینگ و همکاران گزارش کردند که خشکی به عنوان مهم ترين فاکتورکنترل کننده عملکرد محصولات ، تقريبا” روی کليه فرايندهای رشد گياه تاثير گذار است.خشكي به عنوان مهمترين فاكتور محدود كننده ي غيرزنده رشد و عملكرد گياهان محسوب مي شود (سينگ وهمكاران، 1997 )

براي غلبه بر مشكل خشکی خاكها راهكار زيستي يكي از راهكارهاي اساسي است كه بايد مورد توجه قرار گيرددر اين بين ميتوان به قارچهاي ميكوريزا، اشاره كرد . قارچهاي ميكوريزا آربسكولار نقش مهمي در بهبود تغذيه ورشد گياهان در شرايط خشک دارند .singh et al.,1997))

قارچهاي ميكوريزا با داشتن شبكة هيفي گسترده و افزايش سطح و سرعت جذب  ريشه، كارايي گياهان را در جذب آب و عناصرغذايي بويژه عناصر كم تحرك فسفر، روي، مس افزايش داده وبا موجب بهبود رشد آنها ميشوند ( 1994 Marschner & Dell,)

حبوبات پس از غلات، دومین منبع غذایی بشرمحسوب می شوند (شهرام و دانشی، 1384 ). در بین حبوبات، لوبیا یکی از مهمترین این گروه از گیاهان محسوب میشود. حدود 60 درصد تولید لوبیا درکشورهاي در حال توسعه تحت شرایط تنش خشکی؛ انجام می گیرد (کوستا فرانسا و همکاران، 2000, تورکان و همکاران، 2005 ).

لوبيا يكي از مهمترين گونه هاي خانواده لگومينوز است و متعلق به دو جنس فازئولوس و ويگنا مي باشد كه به ترتيب بومي آمريكا و آسيا هستند . لوبيا در پنج قاره دنيا كشت مي گردد و سطح زير كشت جهاني آن حدود 24 ميليون هكتار و متوسط عملكرد آن حدود 500 كيلو گرم در هكتار مي باشد .

لوبيا يكي از مهمترين گياهان زراعي خانواده بقولات است كه در دنياي جديد يكي از منابع مهم پروتئيني و كالري در تغذيه انسان محسوب  میشود(Phaseolus vulgaris L.) بطوريكه دانه لوبيا داراي       25-20 درصد پروتئين و 56-50 درصد هيدرات كربن مي باشد(Graham and Ranalli, 1997 ) لوبیا در مقايسه با غلات دیگر 2 تا 3 برابر و نسبت به گياهان نشاسته اي 10 تا 20 برابر بيشتر دانه آن داراي پروتئين است ( مجنون حسيني، 1375).در حال حاضر به دليل اهميت مذكور، سطح زير كشت اين گياه در جهان رو به فزوني است بر اساس آمار انتشار يافته سطح زير كشت جهاني اين گياه بالغ بر 24 ميليون هكتار با متوسط عملكرد جهاني در حدود 600 كيلوگرم در هكتار گزارش شده است وسطح زير كشت اين گياه در ايران 125 هزار هكتار با ميانگين عملكردي بيشتر از متوسط عملكرد جهاني در حدود 1470 كيلوگرم درهكتار گزارش شده است(غفاري خليق، 1379)

مكانيسمهاي غلظت و انتقال عناصرغذايي در گياهان، مانند جريان توده اي، انتشار و يا غلظت و انتقال به وسيله پديده اسمز همگي تابعي از مقداررطوبت موجود در خاك و ريشه است و در صورت كاهش رطوبت، شدت و مقدار غلظت عناصر غذايي دستخوش تغيير و تحول ميگردد (تايز و زايگر1998,)

قارچهاي ميكوريزا قادر خواهند بود كه اثرات نامطلوب تنش خشكي را در گياهان تعديل نمايند (Auge,2001)

1-1- اهداف طرح تحقیق:

در این تحقیق سعی میشود با توجه به حساسيت گياه لوبيا به تنش خشکی و اثرات ميكوريزايي شدن لوبيا ، اثر دو گونه قارچ Glomus intradices و mosseae Glomus بر شرایط تحمل به تنش خشکی بررسی شود و مشخص شود آیا هردوگونه اثرات یکسانی بر  گیاه ایفا میکنند.آیا جذب آب و مواد غذایی در شرایط همزیستی تحت تنش افزایش خواهد یافت؟ آیا عمکرد گیاه تحت تاثیر همزیستی قرار گرفته وبهبود خواهد یافت.

1.بررسي اثر قارچ مايكوريزا بر بهبود رشد ريشه گیاه و كارآيي جذب آب و عناصر غذايي در شرايط تنش خشکی .

2.تعيين گونه قارچ مايكوريزامناسب که قادر به افزايش به تحمل  گیاه به  تنش خشکی است.

1-2 -فرضیه ها:

1- همزيستي قارچ ميكوريزا باريشه .لوبیا باعث افزايش رشد ريشه، و كاهش تنش خشکی مي گردد.

2- همزيستي قارچ ميكوريزا باريشه لوبیاباعث افزايش جذب عناصر  مفيدي مي گردد.

3- بین  گونه های قارچ از نظر تاثیر بر رشد گیاه تفاوت وجود دارد.

4- همزيستي قارچ ميكوريزا باريشه لوبیا باعث افزايش جذب آب  مي گردد.

کلیات

1-3-کلیات لوبیا سبز

لوبيا گياهي است از تيره بقولات ، علفي وبالا رونده است. برگهاي آن سبز رنگ ، پهن ، بزرگ و نوك تيز است بشكل قلب مي باشد .

گلهاي آن سفيد مايل به زرد يا بنفش و ميوه آن باريك و غلاف مانند است كه دانه هاي لوبيا در آن قرار دارد .حبوبات پس از غلات بعنوان دومین منبع غذایی بشر بشمار می آید درصد پروتئین حبوبات 18 تا 32 درصد می باشد که تامین بخشی از پروتئین مورد نیاز ما انسانها را تامین می کنند.

در بين حبوبات از لحاظ سطح زيركشت و ارزش اقتصادي مقام اول متعلق به لوبيا است.آب و هواي مطلوب (تابستان هاي گرم تا معتدل) وآب كافي در مناطق زير كشت لوبيا، خاك مرغوب بابافت رسي و رسي شني و داراي عمق زياد، وجودنيروي كارگري فراوان در فصول كاشت و برداشت وارزان بودن نيروي كارگري از دلايل عمده افزايش سطح زير كشت آن مي باشد (صالحي و همكاران،1384)

متوسط عملکرد جهانی انواع آن حدود 500 کیلو گرم در هکتار است 40 درصد از سطح زیر کشت آن در آسیا  30 درصد د رآمریکاست تقریبا 9 میلیون هکتار سطح زیر کشت انواع لوبیا در هندوستان ، 4 میلیون هکتار در برزیل ،5/1 میلوین هکتار در مکزیک، 3/0 میلیون هکتار در بروندی و 4/0 میلیون هکتار در یوگسلاوی است (کوستا فرانسا و همکاران، 2000)

تمامی گونه های لوبیا متعلق به دو جنس عمده است جنس Phaseolus که شامل گونه های بذر درشت آمریکایی است و جنس Vigna که شامل گونه های بذر ریز آسیایی است . گونه های آمریکایی ،بومی آمریکا و گونه های آسیایی بومی جنوب آسیا هستند . گونه های آمریکایی ، دارای غلاف هایی پهن با نوک بلند بوده و دارای تعداد محدودی بذر در درهم غلاف (4تا8 عدد) اما بذر ها درشت می باشند اما گونه های آسیایی نیز دارای غلاف هایی کوچک(حد اکثر به طول 10 سانتی متر ) و استوانه ای هستند در داخل هر غلاف تعداد زیادی بذر (تقریبا 20 عدد) وجود دارد . در حال حاضر 18 نوع لوبیا در سطح جهان کاشته می شود و در بین انها لوبیا سبز بیشترین توجه جهانی را به خود اختصاص داده است .( تورکان و همکاران، 2005)

1-4-ویژگیهای گیاه شناسی لوبیا سبز

لوبیا سبز Snap beans ، گیاهی است یکساله ، از تیره بقولات Leguminosa  گونه های متفاوت و ارقام مختلفی وجود دارد که ارقام معروف آن عبارتند ار:

1 . لوبیا سبز پا بلند (Ph.vulgaris  var.commune)  2. لوبیا سبز پا کوتاه (Ph.v  var.humilis)

3 . لوبیا گل خوشه ای (Ph.coccineus)  4 . لوبیا پهن پا بلند (Ph.limensis)

5 .  لوبیا پهن پاکوتاه (Ph.limensis  var.limenanus)

دارای یک ریشه اصلی راست و ریشه های فرعی فراوان، در روی ریشه های کوچک لوبیا غده های قهوه ای رنگ نامنظم ، تثبیت کننده ازت قرار گرفته است برگهای مرکب که از سه جفت برگچه تشکیل شده اند بادمبرگ طولانی به طور متناوب روی ساقه آن قرار گرفته اند. ممکن است برگچه ها از کرکهای ریز پوشیده شده باشند. برگها لوبیا دارای گشواره هستند گلهای لوبیا به صورت خوشه ای یا منفرد از جوانه های جانبی کنار برگها بوجود می آیند جام گل لوبیا سفید یا ارغوانی میباشد گل لوبیا خودگشن است. براثر تلقیح گل میوه آن که به صورت غلاف یا نیام می باشد، بوجود می آید نیام لوبیا بلند، باریک و گاهی ممکن است خمیده باشد.( جیمینگ و میدمور، 1990 )

لوبيا سبز اگر چه گياهي است متنوع با صدها واريته جديد اما تمامي آنها را در دو دسته طبقه بندي ميكنند :

الف – واريته بوته اي تا Bush type  كه روز خنثي بوده و گياهاني پا كوتاه به ارتفاع 20تا 60سانتيمتر ، زود رس و با رشدي محدود ميباشند .

ب- واريته هاي رونده يا Pole  type  كه رشدشان نا محدود بوده و ممكن است تا ارتفاع 2 الي 3 مترهم رشد كنند . در آنها انواع روز خنثي و روز كوتاه وجود دارد . (باتوگال وهمکاران، 1990)

مشخصات گیاه‌شناسی لوبیا (Beans phaseolus vulgaris   : نام علمی لوبیا phaseolus vulgaris می‌باشد گیاهی است یکساله علفی که دارای ساقه بندبند می‌باشد. تعداد بندها و فاصله آنها از همبستگی به تیپ لوبیا دارد. لوبیا گیاهی خودگشن بوده و گونه‌های مختلف آن از نظر شکل بوته، طول و غلاف و تعداد دانه در غلاف و اندازه دانه با هم متفاوت می‌باشند.

تعداد کروموزهای لوبیا ۲۲=n2 می‌باشد. دانه لوبیا در رنگهای مختلف مانند سفید، قرمز، صورتی، بنفش، کرم، خاکستری، قهوه‌ای، کرم با لکه‌های قرمز و سیاه و ابلق، الوان ظاهر شده و شکل دانه‌ها نیز قلوه‌ای، کروی کروی و استوانه‌ای و یا ترکیبی از آنها دیده می‌شود. (۲۷و۲۶) لوبیا با نام انگلیسی common bean از راسته Rosales خانواده leguminosae و زیر خانواده Papilionidae و شاخه phaseolae و زیر شاخه Phaseoliae و جنس phaseolus می‌باشد.

لوبیا از نظر الگوی رشد growth habit به چهار تیپ به شرح زیر تقسیم می‌شود:

تیپ ۱- کاملا بوته‌ای       Type I- Determinate Bush

تیپ ۲- بوته‌ای با کمک پیچک   Type II- Indeterminate Bush

تیپ ۳- نیمه رونده خوابیده  Type III- Indeterminate Bus

تیپ ۴- کاملا رونده          Type IV- Indeterminate Climbing

توضیح: در لوبیاهای Determinate جوانه انتهای ساقه به یک گل آذین ختم شده و رشد گیاه متوقف می‌گردد. اما در لوبیاهای Indeterminate جوانه انتهایی به یک مریستم ختم شده و گیاه حتی در زمان گلدهی به رشد خود ادامه می‌دهد.

1-5- نیاز گرمایی لوبیا سبز

لوبیا گیاهی است حرارت دوست (ترموفیل) و در مناطق که دارای آب و هوای گرم مانند آمریکای جنوبی باشند بخوبی رشد می‌نماید اما در مناطق معتدل و سردسیر معتدل نیز قابل کشت بوده و به خوبی محصول می‌دهد با این تفاوت که در مناطق گرمسیر آمریکای‌جنوبی بیش از یکبار در سال می‌توان آنرا کشت کرد اصولاً چون لوبیا یک کشت بهاره می‌باشد از نظر آب و هوا دارای محدودیت چندانی نمی‌باشد و در اکثر نقاط کشور می‌توان آنرا کشت کرد. حداقل درجه حرارت برای جوانه زدن لوبیا بین ۱۰-۱۲ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.  گیاهی روزکوتاه وبه آسانی سایه اندازی را تحمل میکند.دارای واریته های زودرس(60 تا 80 روز) متوسط رس(80 تا 120روز) وانواع دیررس(120الی150روز) میباشد. گیاهی خودگشن با دگرگشنی بسیار پایین و نسبت به سرما و یخبندان کاملا حساس می باشد برای رشد کامل آن 120 الی 130 روز وقت لازم است به شرط آنکه درجه حرارت هرگز به صفر و زیر صفر نرسد در حدود 26 تا 39 زور پس از کاشت چنانچه طول روز بین 10 تا 18 ساعت باشد  به گل مینشیند (باقري و همکاران، 1380 ).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122