پايان نامه بررسي اثر بازاريابي رابطه مند بر کيفيت خدمت،کيفيت رابطه و وفاداري مشتري در بيمه عمر و سر مايه گذاري شرکت بيمه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثر بازاريابي رابطه مند بر کيفيت خدمت،کيفيت رابطه و وفاداري مشتري در بيمه عمر و سر مايه گذاري شرکت بيمه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 163 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي اثر بازاريابي رابطه مند بر کيفيت خدمت،کيفيت رابطه و وفاداري مشتري در بيمه عمر و سر مايه گذاري شرکت بيمه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول :کلیات طرح
1-1 بیان مسئله 9
1-2 هدفهای تحقیق 10
1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن10
1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق 11
1-5 مدل تحقیق 12
1-6 تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی 12
1-7 روش تحقیق 24
1-8 قلمرو تحقیق 24
1-9 جامعه و حجم نمونه 24
1-10 محدودیت ها و مشکلات تحقیق

فصل دوم :مطالعات نظری
مقدمه

2-1 بازاریابی رابطه مند26
2-2 رنسانس مفهوم بازاریابی27
2-3 خط مشی های بازاریابی مؤسسات خدماتی29
2-4 اصل اساسی توسعه روابط30
2-5 چهار کاربرد های بازاریابی رابطه مند
2-6 پارادایم بازاریابی رابطه مند29
2-7 ابعاد فلسفه بازاریابی رابطه مند30
2-7-1 بعد تاکتیکی34
2-7-2 بعد استراتژیک34
2-7-3 بعد فلسفی34
2-8 تعریف مفهوم بازاریابی رابطه مند31
2-9 انواع بازاریابی رابطه مند34
2-10 مزایای بازاریابی رابطه مند35
2-10-1 منافع مشتریان35
2-10-2 منافع شرکت ها35
2-11 پی بند های بازار یابی رابطه مند35
2-12 استراتژی بازاریابی رابطه مند38
2-13 اجرای بازاریابی رابطه مند از طریق مدیریت روابط با مشتری40
2-14 عوامل ارتقای پیوستگی رابطه با مشتری41
2-14-1 پیوند های مالی41
2-14-2 پیوند های اجتماعی41
2-14-3 پیوند های ساختاری42
2-15 نگاهی به مفهوم کیفیت43
2-16 کیفیت خدمات43
2-17 تعاریف کیفیت44
2-18 مفهوم کیفیت خدمات45
2-19 اهمیت کیفیت خدمات46
2-20 ویژگی های خدمات47
2-21 اجزای تشکیل دهنده کیفیت خدمات48
2-22 تأثیر تکنولوژی بر ویژگی های خدمات51
2-23 سنجش کیفیت خدمات51
2-23-1 سروکوال 51
2-23-2 ابعاد و مؤلفه های مدل سروکوال51
2-24 کیفت خدمات،رضایت و وفاداری52
2-25 مفهوم رابطه 53
2-26 تعریف رابطه از دو نگرش53
2-26-1 نگرش رفتاری
2-26-2 نگرش روانشناختی
2-27 اهمیت رابطه54
2-28 بهبود بخشیدن به فرایند ارتباطات55
2-29 تعریف کیفیت رابطه56
2-30 چرخه حیات روابط56
2-31 ابعاد کیفیت رابطه 57
2-31-1-1 رضایت مشتری58
2-31-1-2 رضایت ارتباطی59
2-31-1-3 رضایت پس از خرید59
2-31-2 تعهد ارتباطی59
2-31-3 اعتماد60
2-32 وفاداری61
2-32-1 وفاداری مشتری61
2-33 تعاریف وفاداری مشتری62
2-34 مزایای وفاداری مشتری63
2-35 انواع وفاداری63
2-36 اصول ایجاد وفاداری64
2-37 تبلیغات دهان به دهان65
2-38 رابطه بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان66
2-39 تعریف واژه بیمه66
2-40 سیر تحول بیمه66
2-40-1 تاریخچه بیمه در ایران66
2-41 بازاریابی رابطه مند در صنعت بیمه67
2-42 نگاهی به وضعیت بیمه های زندگی در ایران68
2-43 بیمه کارآفرین69
2-43-1 موضوع شرکت69
2-43-2 اهداف شرکت69
2-43-3 تعهدات بیمه کارآفرین70
2-44 چشم انداز آینده بازار بیمه های زندگی 70
2-45 پیشینه تحقیق70
2-45-1 تحقیقات داخلی70
2-45-2 تحقیقات خارجی71

فصل سوم : روش شناسائی تحقیق (متدولوژی)
مقدمه
3-1 روش تحقیق
3-2 جامعه آماری
3-3 حجم نمونه و روش اندازه گیری
3-3-1 حجم نمونه
3-3-2 روش نمونه گیری
3-4 متغیر های مستقل و وابسته
3-5 ابزار جمع آوری اطلاعات
3-5-1 پرسشنامه
3-6 تعیین روایی پرسشنامه
3-7 پایایی پرسشنامه
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها
3-8-1 آزمون کولموگروف اسمیرنوف
3-8-2 ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر
3-8-3 مراحل مدل معادلات ساختاری
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق
مقدمه
4-1 روش تجزیه و تحلیل داده ها
4-2 مراحل انجام آزمون آماری
4-2-1آمار توصیفی
4-2-1-1 آمار توصیفی جنسیت
4-2-1-2 آمار توصیفی سن
4-2-1-3 آمار توصیفی تحصیلات
4-2-1-4 آمار توصیفی سابقه آشنایی
4-2-2 آمار استنباطی
2-2-2-1 آزمون کلموگروف اسمیرنوف
4-2-3 تحلیل عاملی تأییدی متغیر های پژوهش
4-2-3-1 شاخص های نکویی برازش مدل
4-2-4 تحلیل عاملی تأییدی

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات
مقدمه
5-1 خلاصه پژوهش
5-2 نتیجه گیری
5-3 پیشنهادات
5-3-1 پیشنهادات حاصل تحقیق
5-3-2 پیشنهادات برای محققین بعدی

فهرست منابع

1- آذر، ع. ،م.،مؤمنی،1383،آمار و کاربرد آن در مدیریت،ت حلیل آماری، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها.

2 -احمدوند،م.،عموزاده،ح.، 1379،بررسی تأثیر ریسک تجاری و مالی بر سرمایه گذاری شرکت سهامی بیمه آسیا در بورس،مجله علمی ترویجی صنعت بیمه شماره1 بهار

3-استونر ،جیمز ای.اف. ، فری من،ادوارد، گیلبرت، دانیل آر ، مدیریت،سازماندهی،رهبری،کنترل ،1389، ترجمه پارساییان،ع.،اعرابی،س .م.، چاپ سوم، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.

4-ال حسینی،س.، 1383،شیوه های رشد وفاداری،پیام مریریت موفق،2و 27 .

5-امينی, م. ت.، سهرابي ،ش.، 1388 ، بررسي تاثير جنسيت بر ميزان وفاداري مشتريان با استفاده از رويكرد بازاريابي رابطه مند، مجله مديريت توسعه و تحول 4 صص 83-73.

6-ایران نژاد پاریزی،،م.،1378،روش های تحقیق در علوم اجتماعی:مدیریت،اقتصاد،حسابداری و سایر رشته های ذی ربط،تهران،ناشر مدیران.

7-جوهریان ،م .و.، 1373 ،بیمه عمربرای کارکنان شرکت های بیمه،نمایندگان بیمه عمر و دانشجویان رشته بیمه، چاپ اول ، تهران، انتشارات شرکت سهامی بیمه ایران.

8-حافظ نیا،م.،1377،مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی،تهران،سازمان مطالعه و تدوین(سمت).

9-حقیقی،م.،مقیمی،س. م.،کیماسی،م.، 1382,وفاداری خدمات:اثرات کیفیت خدمات و نقش میانجی رضایت مندی مشتری ،مجله دانش مدیریت،60،3.

10-خاکی ، غ .، 1391،روش تحقیق با رویکرد پایان  نامه نویسی ، فوژان، تهران.

11-رفیع پور ، ف.، کند و کاوها و پنداشته ها ( مقدمه ای بر روشهای  شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی )، 1381,چاپ چهاردهم، تهران ، نشر شرکت سهامی انتشار .

12-روستا،الف.، 1380,مهمترین تفاوت های کالا با خدمت در مدیریت بازاریابی،ماهنامه تخصصی بازاریابی،شماره 5،ص6.

13-سرمد ،م.، 1380،روشهای تحقیق در علوم رفتاری ،  تهران ، نشر آگاه.

14-سرمد،ز.،بازرگان،ع.،حجازی،الف.،1385،روش های تحقیق در علوم رفتاری،تهران،نشر آگاه.

15-سید جوادین،س .ر.،کیماسی،م. ,1384 ،مدیریت کیفیت خدمات ،چاپ اول ، تهران ،نگاه دانش .

16-شکری فشتالی ،س.، 1384،سرمایه گذاری بهینه برای مدیریت دینامیک مخاطره بیمه گر،فصلنامه صنعت بیمه ،فصلنامه علمی،فنی و اقتصادی دارای رتبه علمی-ترویجی،21،شماره 4(پیاپی 84)

17-ظهوری،ب.، 1390، بررسی تأثیر ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتری به برند گوشی های تلفن همراه،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،دوره 3،شماره8،صص149- 172

18-غفوری آشتیانی ،پ.، 1386،همپوشی بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری،مجله تدبیر،شماره181،صص58-54.

19-قاضی زاده، م.،احمدی،م.، حدادی،م.، 1389،نگاهی نو در بازاریابی(بازاریابی رابطه مند)، مجله بانک و اقتصاد شماره109، ص42-40 .

20-کاتلر ،ف.،آرمسترانگ،گ.، 1390،اصول بازاریابی،ترجمه فروزنده،ب،چاپ سیزدهم ،چاپ پارس،اصفهان.

21-کریمی،الف.، 1382،کلیات بیمه،چاپ هفتم، تهران ،ناشر بیمه مرکزی ایران

22- کمالی ,ک.، داد خواه ،م.،1390،بازاریابی و مدیریت بازار،ویراست2،تهران ،انتشارات شهرآشوب.

23- کمالی نژاد،ک.،  1389 ،تأثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان بانک سامان در شهر کرج، پایانامه کارشناسی ارشد،دانشگاه پیام نور واحد کرج

24-مرادی،ف.، 1390 ،مقایسه اثر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان بانک های خصوصی و بانک دولتی(مورد مطالعه:بانک پارسیان و بانک ملی ایران)،پایانامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران

25-مومنی، م.، قیومی ،ع. ، (1386). تحلیل­های آماری،تهران،کتاب نو.

26-نادری،ع.،سیف نراقی،م.،1374،روش های تحقیق در علوم انسانی،تهران،دفتر تحقیقات و انتشارات بدر.

27-نکته دان، الف.،1389،بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری(مطالعه موردی هتل های 4 و5 ستاره اصفهان)،مجله مدیریت بازرگانی،دوره 2،شماره5 ،صص124-109

 

28-Anderson,James C., James A.,Narus,1990,A model of distributor firm and manufacture firm working relationship ,Journal of marketing,VOL.54,NO.1,pp:42-58

29-Berschied,Ellen,1994, Interpersonal  Relationships,Annual Review of psychology,No.45,pp:79-129

30-Berschied,Ellen,Mark Synder , Allen M.Omoto,1989,The relationship closeness inventory :Assessing the closeness of  interpersonal relationship,Journal of personality and social psychology,Vol.57,No.5,pp:799-807

31-Bharwaj,Deepali,2007,Relationship marketing in contest to the IT industry,The Journal of Business perspective ,11, 2 (April-June),pp:57-66

32-Caceres,R.C., Paparoidamis,N.G.,2007,service quality,relationship satisfaction,trust,commitment and business-to-business loyalty,European Journal of marketing ,Vol.41,NO.7/8,pp:836-867

33-Change Tu.ng-Zong , Su-Janchen, 1998,Market orientation,Service Quality and Business profitability :Aconceptional Model and Empirical Evidence ,Journal of service Marketing,12/4,pp:246-264

34-Christopher,M.,Payne,A.,Ballantyne,D.,1991,Relationship Marketing,Heinemann,London

35-Chung-Tzer Liu,Yi Maggie Guo,Chia-Hui Lee,2011,The effects of relationship quality and switching barriers on customer loyalty,International Journal of information Management,31,pp:71-79

36-Cronin,J.,Taylor,S.A., 1994 ,SERVPERF versus SERVQUAL:Reconciling  performance Based and perceptions-Minus-Expectations Measurement of Service Quality,Journal of Marketing,VOL.58,No.1,pp:125-131

37-Crosby,L.A.,Evans,K.R. and Cowels,D.1990,Relationship quality in services selling:an interpersonal influence perspective,Journal of Marketing,Vol.54 No.3,pp.68-81.

38-De madariaga J.Garcia and Valor,C.,2007,Stakeholders Management System :Empirical Insights from Relationship Marketing and Market Orientation Perspectives,Journal of Business Ethics ,71,pp:425-439

39-Dukakis , J.P., Kitchen P.J.,2004, Internal marketing in UK banks:Conceptual legitimacy or window dressing,The international Journal of Bank Marketing ,vol.22,No.6,pp:421-452

40-Dwyer.R., paul H.,Schurr , Sejo Oh,1987,Developing buyer-seller relationship,Journal of Marketing ,Vol.51,No.2,pp:11-27

41-Evelina Bazini, Liljana Elmazi, Shkelqim Sinanaj,2012, Importance of relationship marketing management in the

insurance business in Albania, Procedia – Social and Behavioral Sciences ,44 ,pp:155 – 162

42-Fernandez,Gonzalez,A.J .,Prado ,J.C.P.,2007,Measurement and analysis of customer satisfaction :Company practices in Spain and Portugal,International Journal of productivity and performance Management , Vol.56,No.5/6,pp:500-517

43-Garbarino ,E ., Johnson ,M.,1999,The different roles of satisfaction,trust and commitment in customer relationship,Journal of marketing,Vol.63,April,pp:70-87

44-Gummesson,E.(1994),Relationship Marketing :from 4Ps  to 30Rs,Stockholm University ,Stochkolm.

45-Gronroos,Christian,”Service management and marketing”,John Wiley &sons,Ltd,[2000].

46-Harrison, Tina,2000,Financial services Marketing, Edinburgh, prentice Hall

47- Hoyle, , A. (1995). Investing in people: Internal marketing and corporate culture. Journal of Marketing Management,1-  9, 11-15

48-Jabnoun,Naceur , Khalifa ,Azaddin., 2005,A customized measure of service  quality  in the UAE,managing service quality ,VOL.15,NO.4,pp:374-388

49-Keller,B.,Scott,Lynch,F.,Daniel,Ellinger,E.,Alexander,2006, The Impact of Internal Marketing Efforts in Distribution service operations,Journal  of business Logestics,Vol.27,No.1,pg.109

50-Kumar,N.,Scheer, L.K. , Steenkamp, J.M.,1995,The effects of supplier  fairness on vulnerable resellers”,Journal of Marketing Research, Vol.32, No.1,pp:54-65

51-Landrum,Hollis,Prybutok,victor R.,Zhang ,Xiaoni, 2006,A comparison of Magals Service quality instrument with SERVPERF, Elsevier ,doi:10.1,16/J.im .11.20

52-Larson,S., Susanna,H.,2004,Managing customer loyalty in the Automative Industry,Department of Business Administration and social science ,pp:74-77

53-Lavee, Y. (1988). ‘Linear structural relationships (LISREL) in family research’. Journal of Marriage andthe Family, 50, 937-948.

54-Law ,A.K.Y., Hui , Y.V ., Zhao,X.,2004,Modeling  repurchase frequency and customer satisfaction for fast food outlets,International Journal of quality &reliability Management ,Vol.21,No.5,pp:545-563

55-Liang,C .,Wang,W.,2005,Integrative research into the Financial services industry in Taiwan:Relationship bonding tactics,relationship quality and behavioral loyalty,Journal of Financial Service Marketing,Vol.58,pp:806-818

56-Lin,C.,Weng,J.C.M.,Hsieh,Y.,2003,Relational bonds and customer’s trust and commitment –A study on the moderating  effects of web site usage,The service Industries Journal,Vol.23,No.3,pp:109-127

57-Lings,L.N.,2000,International marketing and supply chain management ,Journal of service marketing ,Vol.14,No.1,pp:27-43

58-Mathieu,J., Zajac,D.,1990,A review and meta analysis of the antecedents ,correlates  and consequences of organizational commitment,Psychological Bulletin, VOL.108,No.2,September

59-Morgan,R.E.,Chadha,S.,1993,Relationship Marketing at the service encounter:the case of life insurance,Service industries journal,Vol.13,No.1,pp:112-250

60-Morgan,R. Shelby,D.,Hunt,1994,The Commitment –trust  theory of relationship marketing,Journal of marketing ,Vol.58,No.3,pp:20-38

61-Naude ,P., Buttle ,F.,2000,Assessing Relationship Quality,Industrial Marketing Management ,VOL.29,NO.4,pp:351-361

62-Ndubisi,N.O.,2007,Relationship quality antecedent site,Malaysian retail banking perspective,International Journal of Quality & Reliability Management,Vol.24,NO.8,PP:829-845

63-Oliver,R.L, 1999,whence consumer Loyalty,Journal of Marketing,63,2

64-Oliver,R.L., 1997,Satisfaction a behavioral perspective on the consumer,Mc Graw-Hill,New York

65-Palmer ,A.J.,2000,Relationship Marketing:local implementation of universal concept,international Business Review,4,40

66-Payne Adrian,Christopher Martin,Clarck Moria,Peck Hellen,1999,Relationship Marketing:Strategy and Implementation,London,Butter worth Heinemann.

67-Pdoshen ,Jefry Stefen ,2006,Word of mouth ,brand Loyalty,acculturation on the American Jewish consumer,Journal of consumer marketing ,Vol.23,NO.50

68-Rashid.T.,2003,Relationship Marketing :case studies of personal experiences of eating out ,British Food Journal ,Vol.10

5,No.10,pp:742-750

69-Rowley,Jenifer,Dawes,Jillian,2002,Disloyalty:A closer book at non-loyalty,Journal of consumer Marketing,17,50

70-Schumacker.R.E.& Lomax ,R.G.(2004)A Beginner’s  Guide to structural education modeling.NY:Routledge press

71-Shammout,A.B.,2007,Evaluating an extend relationship marketing  models for Arab  guests of five-star hotels,A Thesis  submitted in Victoria univercity in Melbourne

72-Soderlund,M.,1998,customers  satisfaction and  its  consequences on customer behavior  revisited:The impact of different levels of satisfaction on word of mouth   and feed back to the supplier and loyalty,International Journal of service industry management ,Vol.9,pp:169-188

73-Sweeney,J.C., Soutar,G.N.,2011,The marketing  practices-performance relationship in professional service firms,Journal of service Management,Vol.22,No.3,pp:292-316

74-Sweeney,J. Swait,J., 2008,The effects of brand credibility on customer loyalty,Journal of  retailing  and consumer Services,Vol.15,pp:179-193

75-Tsoukatos,E., Grahamk.R.,2006,Path analysis of perceived service  quality ,Satisfaction and Loyalty in Greek insurance ,Emerald

Group publishing Limited , Vol.16, No.5.pp.501-519

76-Tsu-Wei Yu ,Feng-Cheng Tung  , 2013, Investigating effects of relationship marketing types in life insurers in Taiwan ,Managing Service Quality, Vol.23,No.2,pp:111-130

77-Tepeci,M.,1999,Increasing  brand loyalty in the hospitality industry,International Journal of contemporary Hospitality Management ,Vol.11,pp:223-229

78-Vasudevan,H., Gaur ,S.S., Shinde , R.K., 2006,Relational  switching costs,satisfaction and commitment a study in the Indian manufacturing context,Asia pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol.18,No.4,pp:342-353

79-Wang.A., Sohal.A., 2002,An examination  of  the  relationship  between trust,commitment  and  relationship  quality,International Journal of retail &Distribution Management ,Vol.30,No.1,pp:34-50

80-Wang , ch . Wang,Z.,2006,The  impact of  internet on Service quality in the banking sector,master thesis,2006:07-issn:1653-0187-isrn:LTU-PB-EX-06/07-SE.Iutea  university of  technology

81-Ward,T. Dagger,T.D., 2007,The complexity  of  relationship marketing  for  service customers,Journal of Services Marketing,Vol.21,No.4,PP:281-290

82-Whyatt,G.Koschek,R.,2010,Implementing relationship marketing:supermarkets perspectives,Marketing Intelligence and planning,Vol.28No.5,pp:582-990

83-Wong A.and Sohal,A., 2006, Understanding the quality of relationship in customer and services,International Journal of Quality and Reliability Management ,Vol.23,NO.3,pp:244-264

84-Zhaohua Deng, Yaobin Lu, Kwok Kee Wei, Jinlong Zhang,2010, Understanding customer satisfaction and loyalty: An empirical study of mobile

instant messages in China, International Journal of Information Management, 30 ,pp: 289–300

چکیده

شرکت های امروزی  دریافته اند که حفظ مشتریان موجود به مراتب کم هزینه تر از جذب مشتریان جدید است.بنابر این مشتریان و مراجعان اهمیت فوق العا ده ای نسبت به پیش یافته اند.در این راستا تأمین و ارتقای رضایت مندی مشتریان به هدف عملیاتی بسیار مهم در اغلب شرکت ها تبدیل شده است.بنابر این شرکت ها همواره باید ناظر و مراقب تعامل بین خود و مشتریانشان باشند و با شناخت و درک صحیح از نیاز ها و ارزش های مد نظر مشتریان،کالا ها و خدمات با ارزشی را به آنها ارائه کنند تا با جلب رضایتمندی در آنها وفاداری ایجاد کنند.اما اهمیت فوق العاده مشتریان التزام بخش پارادایم گرایی نوین یعنی بازاریابی رابطه مند گشته است و به کار گیری پیوند های بازاریابی رابطه مند مناسب جهت حفظ و نگهداری مشتریان را می طلبد.همچنین در جهت حفظ مشتریان نیاز است تا خدمات با کیفیت بالایی به آنها ارائه گردد، همچنین نیاز است تا با آنان رابطه نزدیک و قوی بر قرار نمود تا نسبت به پایبندی وی اطمینان حاصل شود.رابطه با کیفیت؛رابطه ای است که علاوه بر ایجاد رضایت از رابطه،ایجاد اعتماد و تعهد نیز نماید.در تحقیق جاری به بررسی اثر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت،کیفیت رابطه و وفاداری مشتری در بیمه عمرو سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین در سطح شهر تهران پرداخته شده است.هدف اصلی این تحقیق تعیین اثر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت ،کیفیت رابطه و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین در سطح تهران ودو هدف فرعی1- تعیین اثر کیفیت خدمت بر کیفیت رابطه و2-تعیین اثر کیفیت رابطه بر وفاداری مشتری می باشند.روش تحقیق در این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد.در این تحقیق مشتریان بیمه عمر و سرمایه گذاری در سطح شهر تهران به عنوان جامعه آماری شناخته شده و مورد سنجش واقع گردید.جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از طریق پرسشنامه صورت پذیرفته است که پرسشنامه بین 400 نفر از مشتریان بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کار آفرین در تهران پخش و جمع آوری گردید.نهایتاً پس از تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزارهای آماری SPSS ,LISRELو استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون تمام فرضیات مورد تأیید قرار گرفته اند.در نهایت اثر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت،کیفیت رابطه و وفاداری مشتری،مثبت ارزیابی شد و دو فرضیه دیگر اثر کیفیت خدمت بر کیفیت رابطه و اثر کیفیت رابطه بر وفاداری مشتری،مثبت ارزیابی شد. همینطور،چند پیشنهادات برای پیشرفت شرکت بیمه کارآفرین ارائه شد.

مقدمه

معاملاتی که تنها بر اثربخشی عناصر آمیخته بازاریابی تأکید داشت به سوی بازاریابی مبتنی بر رابطه تغییر جهت داده است.طی دو دهه گذشته سازمان های بسیاری به اهمیت رضایتمندی مشتریان خود واقف شده اند و دریافته اند که حفظ مشتریان به مراتب کم هزینه تر از جذب مشتریان جدید است.بازاریابی رابطه مند به دنبال برقراری چنان روابطی با مشتریان هدف است که مجدداً در آینده از او(شرکت)خرید کنند و دیگران را نیز به این کار ترغیب کنند.بهترین رویکرد جهت حفظ و نگهداری مشتریان این است که رضایت مندی فراوان در مشتری ایجاد کرده و آنچه را برای او ارزش تلقی می شود مورد توجه قرار داده تا در نتیجه وفاداری او نسبت به شرکت مستحکم شود.در دنیای امروز توجه به اصول بازاریابی رابطه مند یک مزیت رقابتی به شمار می رود(غفوری آشتیانی،1386،30).

1- 1 بیان مسأله:

اهمیت بازاریابی رابطه مند به عنوان یک نکته اصلی در استراتژی کسب و کار طی دهه گذشته پدیدار شده است که می توان دلایل ظهور آن را به فاکتور هایی از قبیل مرزهای نا مشخص بین بازارها یا صنایع ،تکه تکه تر شدن بازارها،کوتاه شدن دوره عمر محصول ،تغییر سریع الگوهای خرید مشتریان و آگاه تر و خبره تر شدن مشتریان نسبت داد.با توجه روز افزون بازاریابان به فلسفه بازاریابی رابطه مند،مدیریت ارتباط با مشتریان در صنایع خدماتی از اهمیت اساسی و حیاتی برخوردار شده است.علیرغم افزایش اهمیت و تأکید بربازاریابی رابطه مند تا کنون تمرکز کمی بر حوزه هایی که تحت تأثیر ماهیت صنایع با تعاملات آن قرار دارد انجام گرفته است. (Wang and Sohal,2002)

سازمان ها به دلیل بازارهای محدود و مشتریان کمیاب،برای جلب مشتری با یکدیگر به رقابت بر می خیزند.بعضی از سازمان ها در پی آن هستند تا با تشخیص نیاز مشتری و ارائه محصولات مناسب بازار،در این رقابت بر دیگران پیروز شوند.بازاریابی امروزه نه بر محصولات تولیدی بلکه بر اساس تأمین رضایت مشتری و ایجاد وفاداری در وی استوار شده است.فرایند بازاریابی تنها منحصر به سازمان های بازرگانی و تولیدی نمی باشد بلکه ثابت شده است که با کاربرد صحیح اصول بازاریابی در سازمانهای دولتی غیر انتفاعی و حتی مؤسسات خدماتی،تحقق اهداف سازمان و رضایت ارباب رجوع نیز تسهیل می گردد.

مشتریان تعیین کننده اولویت ها هستند.فقط آغاز خدمات رسانی مناسب،شناخت و درک نیازهای مشتریان است.مهم ترین عوامل ایجاد و حفظ مشتری،شناخت عوامل اصلی اثر گذار بر رفتار مشتریان و تصمیم گیری آنهاست.انتخاب مشتری و شناخت نوع خدمات دلخواه و ارائه آن خدمات می تواند اساس استراتژی هر سازمان خدماتی باشد(روستا،1380،6).

بازار یابی رابطه مند به عنوان روشی برای سازمانهاست تا ارتباطات بلند مدت سودمند و با ارزش با مشتریان را گسترش دهند.

در این تحقیق  در صددیم به بررسی اثر بازار یابی رابطه مند بر کیفیت خدمت،کیفیت رابطه و وفاداری مشتریان  بپردازیم زیرا تمركزبر وفاداري مشتريان سودهاي بسياري دارد. از جمله آنكه شركت ميتواند درآمد بيشتري را كسب كند و يا مشترياني كه بامحصول آشنا هستند رضايت خود را به ديگر دوستان منتقل كنند وهمچنين مصرف كننده را قادر ميسازد تا خريد خود را از طريق كانالهاي ديگري نظير اينترنت انجام دهد و اين امر باعث كاهش هزينه ها و افزايش مصرف محصولات خواهد شد در ديدگاه امروزي بازاريابي، يعني رشددادن مشتريان تازه، يعني توجه به رضايتمندي او و ديدن كيفيت از نگاه او.

مسأله اصلی تحقیق :

 آیا بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت،کیفیت رابطه و بر وفاداری مشتری اثر دارد؟

1-2 هدفهاي تحقیق :

هدف اصلی:

1-تعیین اثر بازاریابی رابطه مند برکیفیت خدمت و کیفیت رابطه و وفاداری مشتریان دربیمه عمر شرکت بیمه کارآفرین

اهداف فرعی:

1-تعیین اثر کیفیت خدمت بر کیفیت رابطه

2-تعیین اثر کیفیت رابطه بر وفاداری مشتری

1-3 اهمیت موضوع تحقیق:

با ورود به هزاره سوم میلادی بسیاری از مفاهیم در شرکت های پیشتاز معنی دیگری پیدا کرده است و مشتریان وفادار اهمیت بسیار یافته اند.با 5درصد افزایش در وفاداری مشتریان،سود به میزان 25تا 85 درصد افزایش می یابد که به این نرخ،هزینه وفاداری گفته می شود.

از آنجا که هزینه جذب مشتری جدید بالاست،کاهش مشتری موجب کاهش سودآوری شده ودر نهایت بقای سازمان مورد تهدید قرار می گیرد در تحقیقات مشخص شده است که 62 درصد از سازمانهای موفق وفاداری مشتری را مؤثر تلقی کرده اند.

بیمه عمر با تأکید بر ارتقاء توسعه اقتصادی،ایجاد اشتغال،توزیع عادلانه درآمدها،ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی برای شهروندان و تزریق امید به زندگی در تمام مراحل زندگی از جمله پیری،پیشامد های غیر طبیعی و بیماری ها به عنوان یک عنصر اصلی در شاخص های اقتصادی و اجتماعی جامعه در بستر سازی لازم برای توسعه انسانی و حضور خلاق انسان ها در بخش های مختلف اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی مؤثر است.

بازریابی از ابزارهایی است که می تواند رشد درآمد های بیمه را افزایش دهد.با توجه به افزایش تأسیس بیمه های مختلف و افزایش بیمه های خصوصی،شرکت های بیمه بیش از پیش به حفظ مشتریان خویش می پردازند و وفاداری مشتریان را افزایش می دهند.این حقیقت غیر قابل انکار وجود دارد که کفه ترازو و قدرت بازار به طرف مشتریان سنگینی می کند.مشتریان امروز فرصت های بیشتری برای مقایسه خدمات در اختیار دارند.

انگیزه اصلی محقق از انتخاب موضوع علاقه شخصی به موضوعات مربوط به بازاریابی به ویژه مسائل تازه در این باره ،به خصوص در مورد بازاریابی رابطه مند که کمتر در پژوهش های داخلی بدان پرداخته شده است،لذا در این تحقیق به بررسی اثر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت رابطه،کیفیت خدمت و وفاداری مشتری در شرکت های بیمه پرداخته خواهد شد.

1-4 فرضيه هاي تحقيق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه ) :

فرضیه های تحقیق:

1- بازاریابی رابطه مند در بیمه عمر، برکیفیت خدمت اثرمثبت دارد .

2-بازاریابی رابطه مند در بیمه عمر،بر کیفیت رابطه اثرمثبت  دارد.

3- بازاریابی رابطه مند در بیمه عمر بر وفاداری مشتری اثرمثبت  دارد.

4- کیفیت خدمت  بر کیفیت رابطه بین مشتریان و شرکت ها اثرمثبت می گذارد.

5- کیفیت رابطه  که توسط مشتری دریافت می شود بر وفاداری مشتری اثرمثبت  دارد.

 1- 5 مدل تحقیق :

مدل برگرفته از مقاله:

Tsu-Wei Yu & Feng-Cheng Tung,2013

  1-6 تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژه های کلیدی

بازاریابی رابطه مند:      

مفهوم بازاریابی رابطه مند برای اولین بار توسط (Berry 1983) در یک مطالعه بازاریابی در صنایع خدماتی،ارائه شد.بازاریابی رابطه مند بر اهمیت،ایجاد،نگهداری و افزایش رابطه با مشتریان و خریداران تأکید دارد.

بازاریابی رابطه مند موفق،به خلق مشتریان وفاداروایجاد بازاریابی دهان به دهان کمک می کند و همچنین هزینه رشد مشتریان جدید را کاهش می دهد. (Whyatt and Koschek2010) Webster ( 1994)  در سالهای اخیر با افزایش رقابت در صنعت بیمه عمر،مشتریان مهمترین منابع استراتژیک شرکت ها شده اند.نگهداری روابط بلند مدت با مشتریان و افزایش رضایت مشتریان و همچنین وفاداری مشتریان منجر به سودآوری شرکت ها می شود(Sweeney and Soutar2011).)کاتلر )چنین استنتاج کرد که شرکت ها باید از معامله گرایی  کوتاه مدت به سمت ایجاد رابطه بلند مدت حرکت کنند. Crosby et al( 1990) بیان می کند که کیفیت رابطه نقش مهمی بر اثرگذاری بر مشتری ایفا می کند.طبق بسیاری از مطالعات (Shani and Chalasani(1992(Jones and Sasser( 1995، روابط با کیفیت خوب به این معناست که مشتریان از طریق دستیابی به یک حس مداوم از رضایت ،قادر به اعتماد و اطمینان به فروشنده می شوند.مطالعات دیگر درباره رابطه  بین کیفیت رابطه و وفاداری مشتری نیز نشان می دهد هنگامی که مشتریان از استمرار و کیفیت خدمت بهتر آگاه هستند با تمایل بیشتری رابطه بلند مدت با شرکت را حفظ می کنندو حس بهتری از کارکنان می یابند (Tsu-Wei Yu &Feng-Cheng Tung,2013).

مشتری تنها منبع سودآوری شرکتها در زمان حال و آینده است.ولی، به هر حال یک مشتری خوب که سودمندی بیشتری را ایجاد می کند همیشه امکان دارد که از دست برود، زیرا رقابت بر سر دستیابی به مشتریان خوب شدید است. شرکت ها باید به حفظ و نگهداری مشتریان فعلی و ایجاد رابطه بلند مدت وسوداور با آنها تأکید نمایند. دیدگاه اصلی حفظ مشتریان این است که باید با عرضه ارزش برتر به مشتری، رضایت وی را(پیوسته) تأمین کرد. فلیپ کاتلر بازاریابی رابطه مند را این گونه تعریف می کندبازاریابی رابطه مند عبارتست از ایجاد، حفظ و تقویت رابطه قوی با مشتریان و سایر گروهای ذینفع. به طور کلی ، گمسون عنوان کرده است:”ارتباطات به دو طرف نیاز دارد که با یکدیگر در تماس هستند.” به عنوان مثال،اساس و پایه ارتباطات بازاریابی بین ارایه دهنده(خدمت) و یک مشتری است. گرونوس ، معتقد است زمانی یک ارتباط توسعه میابد که با همه مشتریان یا در نهایت با مهمترین مشتریان تماس بر قرار شود و تعاملات رابطه مند باشند.بازاریابی رابطه مند مستلزم ایجاد، حفظ وارتقاء ودر صورت ضرورت خاتمه ارتباط با مشتریان است، به طوریکه اهداف هر دو طرف در گیر در رابطه تأمین شود. بنابراین  شرکت ها، جهت ایجاد یک رابطه ، میبایست فرآیندهای ارتباطی و تعاملی مورد نیاز را به وجود آورند. بازاریابی رابطه مند، هم استراتژی های دفاعی و هم تهاجمی را در بر می گیرد.بازاریابی تهاجمی به جذب مشتریان جدیدی می پردازد که شامل جذب مشتریان بالقوه یا ترغیب و جذب مشتریان رقیب می شود. در مقابل بازاریابی تدافعی به دفاع از سهم بازار و حفاظت از مشتریان ارزنده می پردازد.به عبارت دیگر ،استراتژی های دفاعی در تلاش اند تا مشتریان کنونی را حفظ و کسب وکار بیشتری را با آنها ترتیب دهند.

پیوند های مالی:

Berry and Parasuraman1991 ادعا می کنند که پیوند های مالی توسط شرکت ها برای ارائه مشوق های قیمت برای تشویق مشتریان برای خرید محصولات یا خدمات آنها ارائه می شود.آنها همچنین بیان می کنند که استراتژی قیمت آمیخته بازار یابی ،کمک می کنند که مشتریان تصادفی به مشتریان مداوم و منظم تبدیل شوند.همزمان مشتریان می توانند محصولات شرکت ها را شناسایی کرده و احساس قوی تری از اعتماد و تعهد به شرکت مربوطه نسبت به شرکت های دیگر داشته باشند.پیوند های مالی عمدتاً با استفاده از مشوق های قیمت،مشتریان را برای خرید کالا و خدمات تشویق می کنند.برای حفظ وفاداری مشتری،محصولاتی ارزانتر یا هدیه های رایگان،به مشتریان بلند مدت ارائه می دهند.به هر حال ایجاد مزیت رقابتی در شرکت ها با این چنین اقداماتی اغلب کوتاه مدت است چرا که این منافع مالی می تواند توسط رقبا تقلید شود و هیچ گونه تمایزی را به طور دائم برای شرکت بوجود نخواهد آورد   ( Tsu-Wei Yu &Feng-Cheng Tung,2013).

 

پیوند های اجتماعی:

Wilson1995 ادعا می کند که پیوند های اجتماعی،روابط میان فردی بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهد.وقتی یک رابطه قوی میان فردی بین دو طرف وجود دارد در نتیجه تعهد برای نگهداری رابطه ،بالاتر می رود.وقتی انتخاب برای برقراری ارتباط از طریق روابط اجتماعی وجود داشته باشد،شرکت ها با احتمال بیشتری به مراقبت و حفظ مشتریان به عنوان دوستانی که سعی می کنند به خواسته های خاص خود برسند،می پردازد.وقتی مشتریان آگاه باشند که به عنوان دوست قلمداد می شوند،آنها با تمایل بیشتری به شرکت ها فرصت خدمت می دهند بنابراین شانس روابط آینده افزایش میابد.

Gadde and Snehota2000 اشاره می کنند که وقتی بین دو شریک تجاری رابطه نزدیک تری وجود داشته باشد آنها با احتمال بیشتری به هم وابسته اند و بر رضایت،تعهد و اعتماد هم اثر می گذارند.

Wilson and Mummalaneni1986 بیان می کنند که زمانی که روابط قوی تر است وپیوند های اجتماعی  بین اعضای روابط تجاری موجود باشد،تعهد به حفظ رابطه راافزایش می دهد.

Smith1998 متوجه شد که وقتی شرکت ها  خدمت شخصی ارائه می دهند ویا به ایجاد پیوند های اجتماعی با مشتریان از طریق ارائه خدمت شخصی می پردازند،اثر مثبتی بر کیفیت رابطه می تواند مشاهده شود.پیوند های اجتماعی اشاره به ایجاد روابط بلند مدت با مشتریان از طریق شبکه های اجتماعی و بین فردی دارد.در این دیدگاه به مشتریان با خواسته های متفاوت توجه شخصی می شود.در مقایسه با پیوند های مالی که بر پایه انگیزه های قیمت بنا شده اند پیوند های اجتماعی  به شرکت ها اجازه می دهد که مزیت رقابتی بزرگتری را تجربه کنند که برای جایگزین شدن سختتر و همچنین در افزایش نرخ حفظ مشتری مفید است. ( Tsu-Wei Yu &Feng-Cheng Tung,2013).

پیوند های ساختاری:

Han &Etal 1993 بیان کردند که در شرایط پیچیده خرید غالب شرکت ها با پیوند های ساختاری قوی توانایی ارائه بهتر و متعدد خدمات سفارشی را دارند که یک ارزش اضافی ایجاد می کند.

Rodrigues, Wilson2002;Lin&Etal 2003) (تصدیق کردند که پیوند های اجتماعی یک اثر مثبت بر اعتماد ،رضایت وتعهد دارد،که اساس کیفیت رابطه را شکل می دهد.

Lin &Etal 2003 در مطالعاتش در صنعت بانک دریافت که باپایه گذاری معاملات روابط بلند مدت با مشتریان ، پیوند های مالی واجتماعی واستراتژیهای پیوند های ساختاری همه روی اعتماد،رضایت و تعهد اثر مثبت دارند.

Hsieh &Etal 2005 با مطالعه بر خریداران آنلاین به بررسی این پرداخت که فروشندگان حراج آنلاین ممکن است تعهد مشتری را با استفاده ازاستراتژی های پیوندی افزایش دهند.

(Kumar &Etal 1995)بیان کردپیوند های ساختاری هنگامی بدست می آید که شرکت ها به ارائه خدمات سفارشی و نوآورانه به مشتریان بلند مدت  تأکید دارد .

 (2013 , Tsu-Wei Yu &Feng-Cheng Tung).

کیفیت خدمت:

Siddiqui and Sharma (2010 )خدمت دارای ویژگی های لمس نشدنی،تجزیه نشدنی،تنوع و نابود شدنی می باشد.

بنابراین اندازه گیری خدمات در برابر استانداردهای خاص مشکل است.با این حال کیفیت خدمت در واقع حاصل مقایسه بین توقع مشتری و آنچه که در واقع تجربه کرده است می باشد.Parasuraman 1985 ادعا می کند که کیفیت خدمت،اندازه گیری درک ذهنی مشتریان است که از خدمات دریافت کرده اند.بیشتر و به طور خاص Parasuraman 1988  کیفیت خدمت را به عنوان ارزیابی از برتری کلی شرکت بیان کرد.در حال حاضر رایج ترین مدل اتخاذ شده برای اندازه گیری کیفیت خدمت مدلSERVQUAL))  است که توسط parasuraman (1988) توسعه یافته است.که شامل پنج بعد ملموسیت،قابلیت اطمینان ،پاسخگویی،تضین و همدلی  می باشد.

Brandy and Cronin(2001) روش های تحقیق کیفی برای جمع اوری ارزیابی خدمات در هشت صنعت با پرسنل مختلف اتخاذ کردند:یعنی پارک ها،رستوران ها،مراکز مراقبت های پزشکی،آرایشگاه ها،اتو شویی ها و عکاسی ها .نتایج تحقیقات نشان می دهد که کیفیت خدمت چند وجهی است که به طور عمده در سه بعد کیفیت تعامل،محیط فیزیکی و خدمات اضافی بنا شده است.

1-کیفیت تعامل به رابطه متقابل بین مشتریان و بیمه گران بر می گردد.

2-محیط فیزیکی به محیط  نرم افزارو سخت افزار سفارش شده توسط بیمه گذاران بر می گردد.

3-سرویس های اضافی به اطلاعات مالی و بیمه ارائه شده توسط بیمه گر بر می گردد (Tsu-Wei Yu &Feng-Cheng Tung,2013).

( (Siddiqui and Sharma,2010بیان کردخدمت دارای ویژگی های لمس نشدنی،تجزیه نشدنی،متنوع و نابود شدنی می باشد.

بنابراین اندازه گیری خدمات در برابر استانداردهای خاص مشکل است.با این حال کیفیت خدمت در واقع حاصل مقایسه بین توقع مشتری و آنچه که در واقع تجربه کرده است می باشد.Parasuraman

& Etal 1985 ادعا می کند که کیفیت خدمت،اندازه گیری درک ذهنی مشتریان است که از خدمات دریافت کرده اند.بیشتر و به طور خاص Parasuraman &Etal 1988  کیفیت خدمت را به عنوان ارزیابی از برتری کلی شرکت بیان کرد (2013 , Tsu-Wei Yu &Feng-Cheng Tung).

کیفیت رابطه:

Crosby& Etal 1990 در تحقیقات صنعت بیمه عمر امریکا نوشته است که کیفیت رابطه،ارزیابی کلی از قدرت رابطه بین فروشندگان بیمه عمر با مشتریان می باشد و این ارزیابی ،خواسته ها و انتظارات هر دو طرف را به هم مرتبط می سازد،مطالعه آنها همچنین نشان می دهد که توانایی حرفه ای فروشندگان بیمه عمر یک اثر مثبت بر کیفیت خدمت می گذارد.

این نشان می دهد که وقتی فروشندگان دارای سطح بالایی از تخصص و تجربه هستند،مشتریان احساس اعتماد به نفس بیشتری در باره کیفیت خدمات ارائه شده،می یابند. اطمینان درک شده توسط مشتریان یک تأثیر مثبت بر کیفیت رابطه می گذارد.

Henning,Thurau 1997 همچنین بیان می کند که پایه و اساس هر رابطه تجاری بر معامله خدمت یا محصول است وآگاهی از کیفیت کلی (شامل محصولات و خدمات) فاکتور اساسی در کیفیت رابطه است.بر اساس مطالعات فوق یک رابطه بین کیفیت خدمت و کیفیت رابطه وجود دارد.به خصوص هر چه مشتریان از کیفیت خدمت شرکت ها راضی تر باشند،آنها ارزیابی بهتری از کیفیت رابطه دارند.کیفیت رابطه به عنوان حدی از نگهداری روابط خوب بین بیمه گران و مشتریان،تعریف می شود. Smith 1998 and Swan1999,Morgan and Hunt1994 جزئیات را به صورت زیر بیان کردند:

1-اعتماد،اشاره به وجود اعتماد به نفس مشتری  در عملیات بیمه گران عمر برای افزایش سود های بلند مدت مشتریان در معاملات دارد.

2-رضایت، به وجود رضایت مشتری از محیط سخت افزاری و نرم افزاری که توسط بیمه گران عمر به مشتریان ارائه می شود بر می گردد.

3-تعهد ،اشاره دارد به حالت تکمیل موارد وعده داده شده توسط بیمه گران عمر به مشتریان.

( Tsu-Wei Yu &Feng-Cheng Tung,2013).

اعتماد:

اعتماد یک عامل بسیار مهم در ایجاد ارتباط قوی با مشتری وکسب سهم بازار می باشدUrban

2000)). Reichheld and Schefter(2000)بیان کردند تعهد باید قبل از کسب وفاداری به وجود آید(2013 , Tsu-Wei Yu &Feng-Cheng Tung).

رضایت:

)Garbarino and Johnson1999 (رضایت به خشنودی اشاره دارد و آن ارزیابی انباشته بر پایه خرید محصول یا خدمت یا تجربه مرتبط با مصرف می باشد. رضایت مصرف کننده به عنوان ارزیابی مطلوب ذهنی شخص از تجربه مصرف کننده از مصرف یک محصول(خدمت)بیان می شود. (Hallowell,1996)به طور ادراکی رضایت نتیجه تجربه خریدی است که مصرف کننده یا مشتری پاداش و ارزش های حاصل از مصرف کالا را با نتیجه مورد انتظارش مقایسه می کند.

( (Tsu-Wei Yu &Feng-Cheng Tung2013.رضایت مشتری عامل اصلی موفقیت در بسیاری از سازمان هاست و در تحقیقات متعدد به رابطه رضایت مشتری با ارتباط دهان به دهان،وفاداری،تکرار خرید و افزایش سود آوری سازمان ها اشاره شده است.(Fernandez-Gonzalez and Prado,2007,500).

 

تعهد:

(Dwyer &Etal 1987)بیان کردند که تعهد یک عنصر اساسی برای روابط بلند مدت است همچنین تعهد را شایع ترین متغیر مورد استفاده در هنگام بررسی معاملات رابطه  مند می داند.

(Wilson1994)بیان کرد که تعهد به معنی حفظ رابطه مهم با شریک تجاری و همچنین تمایل داشتن به ادامه رابطه در آینده می باشد.

Margan and Hunt1994) (بیان می کنند که برای شرکای تجاری این بسیار مهم است که به پایداری رابطه معتقد باشند و این می تواند هر دو طرف را به تلاش برای حفظ رابطه به عنوان تحمل بعضی از عدم قطعیت ها تشویق کند.بنابراین تعهد یک نشانه مهم از وجود رابطه خوب به عنوان تمایل به ادامه رابطه برای حفظ رابطه می باشد.هنگامی که مشتریان بیان می کنند که تمایل به ایجاد تعهد به یک شرکت دارند این بیانگر وجود یک رابطه خوب بین دو طرف درگیر می باشد.

Hence)) می گوید تعهد برای یک رابطه موفق بلند مدت ضروری و حیاتی است.

Dwyer &Etal 1987,Gundlach& Etal 1995,Wong and Sohal2002) (ادعا می کنند که تعهد و اعتماد،متغیر های مهم در تلاش برای فهم قدرت یک رابطه می باشند وهمچنین مهمترین ابعاد در ارزیابی توسعه تداوم در رابطه بین شرکای تجاری می باشد(2013 , Tsu-Wei Yu &Feng-Cheng Tung).

وفاداری مشتری:

امروزه در بازار رقابتی بیمه،از دست دادن مشتری بسیار پر هزینه می باشد.Athanasopoulou2009 اشاره می کند که جذب مشتریان جدید 5برابر گرانتر از نگهداری مشتریان قبلی است بنابراین شرکت های بیمه عمر تلاش می کنند که به منظور ایجاد وفاداری مشتری و افزایش سودآوری ،روابط بلند مدت با مشتریان را توسعه دهند.با توجه به بیاناتSalter and Fredericks,1995وقتی که نرخ حفظ مشتری 5درصد افزایش یابد سود به اندازه 25 تا 100درصد افزایش می یابد ((2013,Tsu-Wei Yu &Feng-Cheng Tung  .

Huang et al,2011) (بیان کرد که وفاداری مشتری باید شامل موارد زیر باشد:

خریدهای منظم و تکراری،حمایت از محصولات مختلف و خدمات ارائه شده،بازاریابی دهان به دهان و ایمنی نسبت به فعالیت های تبلیغاتی سایر رقبا.

علاوه بر این (Bowen and Schoemaker,1998) بیان کردند که وفاداری مشتری به تکرار خرید مشتری و امکان دیدن خود به عنوان شریک شرکت مربوطه بر می گردد.

مشتریان وفادار یک منبع مهم رقابت هستند و حفظ مشتریان وفادار یک وظیفه ضروری برای شرکت های بیمه های عمر می باشد.

اولیور،وفاداری مشتری را تعهد عمیق برای خرید مجدد و یا تشویق افراد دیگر برای خرید محصولات/خدمات ترجیحی می باشد،تعریف می کند ضمن اینکه تلاشهای بازاریابی و تأثیرات موقعیتی توانایی تغیر رفتار را نیز دارند،این تعریف به هر دو دیدگاه وفاداری(رفتاری و نگرشی)به نام تجاری تأکید دارد

(Caceres, &Et.al,2007,836).

در ادبیات بازاریابی رابطه مند،وفاداری به نگرش مطلوب نسبت به یک نام تجاری بعلاوه خرید مکرر آن،رابطه بین نگرش نسبی به یک موجودیت و ادامه رفتار حمایتی،تمایلات و رفتارهای تکرار خرید و غیره اشاره شده استWong and Sohal,2006,244)).

تبلیغ دهان به دهان:

ارتباطات دهان به دهان فرایندی است که در آن یک فرد به صورت غیر رسمی بر عقاید و نظرات فرد دیگر اثر می گذارد(Pdoshen.Jefry Stefen,2006,54).

بیمه عمر:

بیمه عمر یکی از رشته های بسیار مهم بیمه های اشخاص است.از نظر حقوقی،بیمه عمر قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده یا زنده ماندن او در زمان معینی مبلغی (سرمایه یا مستمری)به بیمه گذار یا شخص ثالث تعیین شده از طرف او بپردازد.از نظر فنی،بیمه عمر نوعی عملیات بیمه ای است که تعهدات مربوط به آن تابع طول عمر انسان است(کریمی،1382، 415).

بیمه عمر به شکل امروزی بعد از بیمه های دریایی و آتش سوزی پدید آمده است.( جوهریان، 1373 ،11).اولین شرکت بیمه عمر در سال 1762در انگلستان تأسیس شد و اولین بررسی علمی در باره بیمه عمر در سال 1812 منتشر گردید.از آن به بعد شرکت های بسیاری به صورت سهامی یا تعاونی در کشور های اروپا و امریکا پا به عرصه وجود گذاردند.(همان،ص13).

بیمه عمر در ایران به وسیله نمایندگی یک شرکت بیمه خارجی به نام ویکتوریا در سال 1314 آغاز گردید.اولین بیمه نامه عمری که توسط نمایندگی مزبور صادر گردید از نوع مختلط پس انداز و متعلق به یک تاجر تبریزی بوده است.سرمایه آن به مبلغ 600 لیره انگلیسی در انقضاءمدت از طرف شرکت سهامی بیمه ایران به بیمه گذار پرداخت شد.(همان،ص16).

به علت نا محسوس بودن بیمه عمر و این که این محصول باید به افراد شناخته شود،بازاریابی نقش بسیار مهمی را در این زمینه بازی می کند. از کلیه ابزارهای تبلیغاتی مانند آگهی های تجاری،پیشبرد فروش،فروش حضوری وآوازه جویی در ترغیب و متقاعد ساختن مخاطبین به خرید خدمات بیمه  بهره برده می شود( کمالی ودادخواه،1390 ،198).از نیروهای انسانی دوره دیده در زمینه بیمه عمر استفاده شایانی شده است،به این صورت که به صورت رو در رو،با افراد مذاکره می کنند و به آنها در این زمینه آگاهی داده می شود و در نهایت متقاعد می شوند که داشتن بیمه عمر امری مهم می باشد.

 1- 7 روش تحقیق

این تحقیق بر حسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی است.همچنین از لحاظ نحوه گردآوری داده ها در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی می باشد.

1- 8  قلمرو تحقیق

الف: قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی در این تحقیق شرکت  بیمه کارآفرین در شهر تهران می باشد.

ب:قلمرو زمانی:

قلمرو زمانی در این تحقیق تابستان و پاییز سال 1392 می باشد.

ج:قلمرو موضوعی:

بررسی اثر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت،کیفیت رابطه و وفاداری مشتری در بیمه عمر شرکت بیمه کارآفرین می باشد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122