پايان نامه بررسي اثر بازدارندگي مکانيزم حاکميت شرکتي از درماندگي مالي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثر بازدارندگي مکانيزم حاکميت شرکتي از درماندگي مالي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 120 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي اثر بازدارندگي مکانيزم حاکميت شرکتي از درماندگي مالي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده: 1
فصل اول: کلیات و مفاهیم
1-1- مقدمه 2
1-2- تشریح و بیان موضوع 4
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
1-4- سوالات تحقیق 5
1-5- اهداف تحقیق 6
1-6- فرضیه های تحقیق 6
1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 6
1-8- متغیرهای مورد بررسی 7
1-9- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق 8
1-10- استفاده کنندگان از تحقیق 9
1-11- ساختار کلی تحقیق 9
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
2-1- ادبیات تحقیق 10
2-2- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن 11
2-2-1- حاکمیت شرکتی 11
2-2-2- تعریف اصطلاحی از نظام راهبری شرکتی 13
2-3- اهمیت نظام راهبری شرکتی 15
2-4- مبانی نظری حاکمیت شرکتی 17
2-4-1- نظریه نمایندگی 18
2-4-2- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی 19
2-4-3- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی 21
2-4-4- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایهگذاران 24
2-5- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران 26
2-5-1- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران 26
2-5-2- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی 27
2-5-3- دلائل حضور سهامداران نهادي در حاكميت شركتي 30
2-5-4- نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی 31
2-5-5- سرمايه‌گذاران نهادي و افشاي اطلاعات 32
2-5-6- مالکیت نهادی و انواع آن 33
2-6- درماندگی و مفاهیم مرتبط با آن 34
2-6-1- تعريف ورشكستگي (درماندگی) 35
2-3-2- مباحث حقوقی مرتبط با ورشکستگی 38
2-3-2-1- منشأء تاريخي قانون ورشكستگي 38
2-6-1-1- ورشکستگی و قوانین مرتبط با آن در ایران 39
2-3-2-3- بررسي قانون ورشكستگي در برخي كشورها 45
2-6-1-2- سیاست‌های قانون ورشکستگی 46
2-6-1-3- تئوري های ‌ ورشكستگي 49
2-6-1-4- تئوري جديد ورشكستگي 51
2-6-1-5- دلايل ورشكستگي 53
2-6-1-5-1- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن 54
2-6-1-5-2- دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آيابئي 57
2-6-1-5-3- مدل دي كين 60
2-6-1-5-4- مدل اسپرينگيت 60
2-6-1-5-5- مدل اوهلسون 61
2-6-1-5-6- مدل تافلر 61
2-6-1-5-7- مدل زميجوسكي 62
2-6-1-5-8- مدل فالمر 62
2-6-1-5-9- مدل سی اسکوار 63
2-6-1-5-10- مدل گرايس 63
2-6-1-5-11- مدل زاوگين 64
2-6-1-5-12- مدل فيلوسوفو 66
2-7- پیشینه تحقیق 67
2-7-1- پژوهشهای خارجی 67
2-7-2- پژوهشهای داخلی 71
فصل سوم: مواد و روش‌ها
3-1- مقدمه 76
3-2- روش تحقیق 77
3-2-1- قلمرو تحقیق 78
3-2-1-1- قلمرو موضوعی 78
3-2-1-2- قلمرو زمانی تحقیق 78
3-2-1-3- قلمرو مکانی تحقیق 78
3-3- فرضیه های تحقیق: 78
3-3-1- تبديل فرضيه‌هاي پژوهشي به آماري 79
3-4- جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها 81
3-5- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 82
3-6- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون 84
3-7- خلاصه فصل 85
فصل چهارم: نتایج
4-1- مقدمه 86
4- 2- توصيف نمونه آماري 87
4-3- آزمون فرضيه اول (مدل اول): 88
4-3-1- آزمون F ليمر مدل رگرسيون چندمتغيره 88
4-3-2- آزمون هاسمن مدل رگرسيون چندمتغيره 90
4-3-3- تخمين مدل 90
4-3-4- آزمون عدم وجود خودهمبستگي 91
4-3-5- آزمون رمزي 92
4-3-6- برازش مدل 93
4-5- خلاصه‌ فصل 93
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1- مقدمه 95
5- 2- خلاصه مبانی نظری در این خصوص 96
5- 3- خلاصه نتایج آزمون داده ها 97
5-4- نتیجه گیری: 99
5-5- محدودیت های محقق: 101
5-6- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق 102
5-6-1- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 103
منابع 104
چکیده انگلیسی 111

منابع

اسلامی بیدگلی، غ. و شهریاری، س.، 1384، بررسی و آزمون رفتار توده وار سرمایه گذاران با استفاده از انحرافات بازده سهام از بازده کل بازار در بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1380 تا 1384، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 49، ص 44-25

اسلامي بيدگلي  غلامرضا ، كردلوئي حميدرضا (1388)  مالي رفتاري، مرحله ي گذر از مالي استانداراد تا نوروفايناسمجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفو سال اول شماره اول

افشاری، ح.، 1382،  بررسی ساختاری قابلیت پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 32، ص 126-13

ایرانژاد پاریزی ، مهدی.( 1385). روش های تحقیق در علوم اجتماعی . تهران: مدیران . چاپ سوم

ایزدی پناه، ن. و نظر زاده، س.، 1388، بررسی ارتباط کیفیت سود و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله توسعه و سرمایه، شماره 3، ص 110-87

ايرواني, محمدجواد (بهار و تابستان1388)،” بحران مالي جهاني و چند پيشنهاد راهبردي”، نشريه مديريت بازرگاني، دوره 1، شماره2، از صفحه 33 تا 46 .

آقایی، م. و مختاریان، 1.، 1383، بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 36، ص 25-3

بولو، ق.، 1385، نظام راهبردی شرکت و تاثیر آن بر کیفیت سود، مجله اقتصادی بورس، شماره 52، ص 13-8

بهرامفر، ن. و رسولی، و.، 1377، ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و نقش آن در تصمیم گیری مدیریت، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 24 و 25، ص 109-86

حجازي، رضوان، انواري رستمي، علي اصغر، مقدسي، مينا (1387) تحليل كارايي كل بانك توسعه صادرات ايران و رشد كارايي شعب آن با استفاده از تحليل پوششي داده ها (DEA)، مجله مديريت، دانشگاه تهران، شماره 1.

خاکی، غلامرضا. (1376). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه‏نویسی، تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز تحقیقات علمی کشور؛ کانون انتشاراتی درایت، چاپ اول،

خوش سيما، رضا، شهيكي تاش، محمدنبي، (1391) تاثير ريسك هاي اعتباري، عملياتي و نقدينگي بر كارايي نظام بانكي ايران، فصلنامه برنامه ريزي و بودجه، شماره 4.

خوش طینت ، فلاح ، 1385، بررسی رابطه بین اهرم مالی و ظریب واکنش سود ، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی،15(51)، 22-8.

سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازی، الهه،1380 روش‏های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، آگاه، چاپ پنجم، ،

سعيدي علی ، آقايي آرزو (1388)  پيش بيني درماندگي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبك ههاي بيز بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، دوره 16 ، شماره 56 ، تابستان  ، ص78-59.

سي آرتور ويليامز،جي آر-ريچاردام هينز، مديريت ريسك، مترجمان: داور ونوس،ججت اله گودرزي، نشر نگاه دانش،1382

سينايي حسنعلي ، داودي عبدالله (1388) بررسي رابطه شفا ف سازي اطلاعات مالي و رفتار سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران    تحقيقات مالي، دوره 11 ، شماره 27 ، بهار و تابستان ا

شربت اوغلي احمد,عرفانيان امير(1385) مطالعه تطبيقي و اجراي مدل هاي اندازه گيري ريسک عملياتي مصوب کميته بال در بانک صنعت و معدن  شريف ويژه علوم مهندسي تابستان 1385; 22(34 (وِيژه مديريت و مهندسي صنايع)):59-68.

شهرآبادي ابوالفضل ، يوسفي راحله (1386) مقدمه اي بر ماليه رفتاري، چاپ شده در ماهنامه بورس ، شماره ٦٩ ، آبان ماه

فرجی یوسف(1381) اشنایی با ابزار ها و نهاد های پولی و مالی، موسسه عالی بانکداری ایران

فلاح شمسي، ميرفيض، و تهراني، رضا (1384) طراحي و تبيين مدل ريسك اعتباري در نظام بانكي كشور، مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، شماره 43.

فلاح شمسي، ميرفيض، و تهراني، رضا (1384) طراحي و تبيين مدل ريسك اعتباري در نظام بانكي كشور، مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، شماره 43.

قاسمي ميثم،  خواجوي شكراله (1384). فرضيه­ي بازار كارا و مالي رفتاري فصلنامة تحقيقات مالي، شماره 20، پاييز و زمستان  از صفحه69 -49.

قائمي محمدحسين,وطن پرست محمدرضا (1378). نقش اطلاعات در بازار سرمايه، سايت بورس اوراق بهادار بررسيهاي حسابداري و حسابرسي پاييز 1384; 12(41):85-

كردستاني، غلام رضا و علي، آشتاب(1389). بررسي رابطه بين خطاي پيش بيني سود و بازده غيرعادي سهام شركت هاي جديدالورود به بورس اوراق بهادار تهران. بررس يهاي حسابداري و حسابرسي. دوره 17(60).93-108.

مشایخی، ب. و صفری، م.، 1385، وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 44، ص 54-35

موسويان، سيدعباس ؛ کاوه وند مجتبی (1389)، مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي »، اقتصاد اسلامي، سال دوم، شماره اول، پياپي سوم، پاييز و زمستان 1389، صفحه 35 ـ 63

مهرآرا، محسن و عبدلی، قهرمان  (1385) ، نقش اخبار خوب و بد در نوسانات بازدهی سهام در ایران، فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ایران،8(26) ، 25-40.

نادری، ع. و سیف نراقی، م.، 1375، روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر، چاپ سیزدهم

نوروش، ا. و سعیدی، ع.، 1384، بررسی برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملکرد شرکت، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 39، ص 121-97

نوروش، ا.، بیاتی ، س. و نیکبخت، م.، 1384، بررسی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 2

نیکبخت، م. و مرادی، م.، 1384، ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 40، ص 122-97

Arunachala, V. and Back, G., 2002 , Functional fixation revisited: the effects of feed back and a repeated measures desigh on information processing changes in reponsd to an accenting change, Accounting: organizations and society, p.p. 1-25 .

Ashari, N. koh, c.Tan, L. and wong, H. , 1994 , Factors Affecting . In come smoothing Among Listed companies in Singapore, Accounting and Business Research, pp. 291-230.

Barnes, R., 2001, Earning Volatility and Market Valuation: An Empirical Investigation, London Business school .

Basel Committee on Banking Supervision, 2010a. Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring.

Basel Committee on Banking Supervision, 2010a. Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring.

Beattle, V. and others, 1994, Eztraordinarg items and income smoothing: A positive Accounting Approach. Journal of business, Finance and accounting, p. 782 .

چکیده:

با توجه به اینکه بر اساس تئوری نمایندگی حاکمیت شركتي براي فراهم آوردن امكان كنترل و ايجاد توازن بين منافع مديران و سهامداران و در نتيجه كاهش تضاد نمايندگي ايجاد مي شود،  شركت هايي كه كيفيت نظام حاکمیت شركتي بهتري دارند، بايد كمتر با مشكل تضاد نمايندگي روبرو باشند. از اين رودر این تحقیق، در پی شناسایی عوامل موثر نظام راهبري شركت (به ويژه مالكيت نهادي) در پيشگيري از درماندگي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودیم. جامعه آماري تحقیق، شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1391 (شش سال) است که شرایط لازم را داشته باشد. بنا به محدودیت های تعریف شده در تحقیق شرکت های حائز شرایط 98 شرکت در قالب 588 مشاهده جمع آوری گردید. در حضور سه متغیر مستقل (درصد سهامدارن نهادی، درصد مدیران غیر موظف و نوع حسابرس)  در رابطه با درماندگی مالی شرکت ها، به این نتیجه می رسیم که فقط سهامداران نهادی هستند که با درماندگی مالی رابطه دارند. البته نوع رابطه متغیر مستقیم بوده و بدین معنی است که با افزایش درصد سهامداران نهادی درماندگی مالی شرکت کاهش می یابد. ولی در خصوص دو متغیر مستقل دیگر به ترتیب سطح معنی داری 1/0 و 3/0 بیانگر رد فرضیه شده و هیچگونه رابطه معنی داری بین درصد مديران غيرمؤظف در هيأت مديره و نوع حسابرس با پيشگيري از درماندگي مالي وجود ندارد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد با توجه به دیدگاه مالکیت بخش نهادی در ایران و با توجه به سو استفاده های صورت گرفته در این بخش، ضرورت می یابد که درصد سهامدارن نهادی در ساختار مالکیتی شرکت ها کاهش یابد. چرا که تعاریف ما در ایران از مالکیت نهادی با تعاریف مسطلح آن در خارج از کشور متفاوت است. در ایران این بخش در اختیار رجل سیاسی و جناح های برنده در انتخابات می باشد و در هر انتخابات از شرکتها و سود های آن در جهت امیال خود بهره می برند و بر خلاف تعاریف سهامدارن نهادی در خارج از کشور دیدگاه سهامدارن نهادی در ایران بر خلاف تعاریف علمی آن که این گروه را به عنوان یک سرمایه گذار حرفه ای نسبت به رویدادهای مالی شرکت ها و بازار سرمایه معرفی کرده اند، بیشتر سهامدارن با نفوذ بالا در ساختار حاکمیتی کشور می بینیم.

کلید واژه: بازدارندگی، مکانیزم حاکمیت شرکتی، درماندگی مالی، بورس اوراق بهادار تهران

 فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

تشکیل شرکت با مسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت‌ها، تاثیر قابل ملاحظه‌ای می‌گذارد. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردیدکه مالکان شرکت‌ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدایی «مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مساله «نمایندگی» می‌گردد. در این مساله، تضاد بین حداکثر رساندن منافع به کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند (قالیباف اصل،1387، 12).

برای حصول اطمینان از ایفای مسولیت پاسخ گویی بنگاه های اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع باید نظارت و مراقبت کافی به عمل آید.اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود سازوکارهای مناسبی است. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف، بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. بنابراین، بررسی رابطه ی بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت برای ارزیابی بهتر و دقیقتر استفاده گنندگان از عملکرد مدیران ضروری به نظر می‌رسد(نمازی،1387،44).

سرمايه گذاران نهادي، بازيگران اصلي بازارهاي مالي هستند.از آنجا كه نفوذ آنها در حاكميت شركتي در پي سياستهاي خصوصي سازي پذيرفته شده به وسيله كشورهاي مختلف افزايش يافته است، مي توان به اين نتيجه رسيد كه سرمايه گذاران نهادي در بسياري از سامانه هاي حاكميت شركتي اهميت زيادي دارند مالكان نهادي در نظارت شركتها بر حقوق صاحبان سهام نگهداري شده توسط آنها نقش كليدي دارند. مالكان (سهامداران) شركت، حقوق متفاوتي دارند؛ از جمله اين حقوق انتخاب هيات مديره است كه به عنوان نماينده براي نظارت بر عملكرد مديران شركت فعاليت مي كنند.از سوي ديگر، سهامداران عمده در انتقال اطلاعات به ساير سهامداران نقش قابل ملاحظه اي دارند. آنها مي توانند اطلاعات خصوصي از مديريت كسب كنند و اطلاعات را به ديگران انتقال دهند.(نجار و تیلور،14,2008)

از طرف دیگر عدم اطمينان يكي از دغدغه هاي انسان مي باشد. معمولاً پيش بيني و آگاهي از آينده مورد توجه سرمايه گذاران است . دانش حسابداري تهيه اطلاعات سودمند براي تصميم گيري اقتصادي را هدف اصلي خود قرار داده است. طي 40 سال اخير پيش بيني ورشكستگي به يكي از موضوعات عمده پژوهشي در ادبيات مالي تبديل شده است . تعدادي از پژوهشگران تلاش كرده اند بر اساس اطلاعات موجود و تكنيك هاي آماري، بهترين مدل هاي پيش بيني ورشكستگي را با توجه به محيط هاي اقتصادي و مالي مختلف كشف كنند(قديري مقدم و همکاران ، 1388 ، 12).

توانايي پيش بيني ورشكستگي مالي و تجاري، هم از ديدگاه سرمايه گذار خصوصي و هم از ديدگاه اجتماعي، از آنجا كه نشانه آشكاري از تخصيص نادرست منابع است، حائز اهميت است. هشدار اوليه از احتمال ورشكستگي، مديريت و سرمايه گذاران را قادر مي سازد تا دست به اقدام پيش گيرانه بزنند و فرصت هاي مطلوب سرمايه گذاري را از فرصت­هاي نامطلوب تشخيص دهند(رهنماي رودپشتي و همكاران، 1388 ،42).

اهميت ورشكستگي در آن است كه عوارض و آثار منفي آن، تنها شامل تاجر يا شركت ورشكسته نمي شود بلكه بسته به وسعت دامنه فعاليت تاجر يا شركت تجارتي، اشخاص ثالث ، طلبكاران و طرفهاي معامله با تاجر يا شركت نيز از آن متضرّر مي شوندرا دارد و گاه، در صورت گستردگي فعاليت شركت، به ديگر و بيكار شدن كارگران و كارمندان آنها نيز مي انجامد و براي اقتصاد پيامدهاي ناگواري خواهد داشت . مطالعات  گذشته حکایت ازآن دارد که  حاکمیت شرکتی قوی به مدیریت بهتر سازمان و یا شرکت می انجامد  بنابراین  بین حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی رابطه ای قابل ترسیم است .به عبارت دیگرنظام راهبری شرکت­ها اهداف گروه­های مختلف در شرکت را با هم همسو کرده و سعی در پیش­گیری از درماندگی مالی شرکت­ها و ایجاد ارزش برای شرکت دارد. در واقع می­توان گفت که مکانیزم­های حاکمیت شرکتی ابزاری است در جهت حفظ منافع سهامداران و اعتبار­دهندگان در مقابل نوسان­ها وبحران­های مالی. در این پژوهش سعی بر آن است که میزان تاثیر این مکانیزم­ها در جلوگیری از درماندگی مالی شرکت­ها بررسی شود.

1-2- تشریح و بیان موضوع

در حال حاضر، بنگاه هاي اقتصادي در محيطي بسيار متغير و رقابتي فعاليت مي كنند. واكنش سريع و درست در مقابل شرايط بسيار متغير بازار، در موقعيت بنگاه ها نقش بسزايي دارد. با توسعه بازارهاي پولي و مالي و متعاقب آن، حاكم شدن وضعيت رقابتي، بسياري از شركت هاي ورشكسته از گردونه رقابت خارج مي شوند. اين امر موجبات نگراني صاحبان سرمايه را فراهم نموده، براي اينكه از سوخت شدن اصل و فرع سرمايه خود جلوگيري كنند، بدنبال روش هايي هستند كه بحران مالي شركت ها را پيش بيني كنند. بحران مالي و نهايتاً ورشكستگي واحدهاي اقتصادي مي تواند زيان هاي هنگفتي را در سطح خرد و كلان وارد نمايد (پورحيدري و كوپائي، 1389). بحران مالي مكزيك 1994، بحران مالي عظيم شرق آسيا 1997، بحران مالي برزيل و اقتصاد آزاد شده روسيه 1998 و بحران مصيبت بار آرژانتين، بحران انرون در آمريكا و بحران مسكن 2005 و عظيم ترين بحران مالي تاريخ 230 ساله آمريكا 2008 همگي حاكي از تجديد و پايداري بحران هاست (ايرواني، 1388). بواسطه عواملي همچون موج اخير رسوايي هاي مالي شركتهاي سهامي نظير آدلفيا، انرون و ورلدكام در كنگره ايالات متحده، ماركني در انگلستان و رويال آهولد در هلند، نظام راهبري شركت مورد توجه روزافزون فعالان بازار قرار گرفته است. رسوايي هاي مذكور به وضوح به لزوم بهبود ساز و كارهاي نظام راهبري شركت و نيز افزايش شفافيت در حسابداري اشاره دارد (نوروش و همكاران، 1388). از طرفي با گسترده شدن شركت ها و مؤسسات مالي خطر جدايي مالكيت از مديريت احساس مي شود كه مي تواند شركت را به سمت بحران مالي هدايت كند. در حقيقت با شكل گيري رابطه نمايندگي، تضاد منافع بين مديران و سهامداران ايجاد مي گردد. بدان معنا كه ممكن است مديران دست به رفتارهاي فرصت طلبانه زده، تصميماتي را اتخاذ نمايند كه در جهت منافع آنها و عكس منافع سهامداران باشد. نياز به حاكميت شركتي (نظام راهبري شركت) از تضاد منافع بالقوه بين افراد حاضر در ساختار شركت ناشي مي شود (مهراني و همكاران، 1389).

راهبري شركتي براي فراهم آوردن امكان كنترل و ايجاد توازن بين منافع مديران و سهامداران و در نتيجه كاهش تضاد نمايندگي ايجاد مي شود. بنابراين شركت هايي كه كيفيت نظام راهبري شركتي بهتري دارند، بايد كمتر با مشكل تضاد نمايندگي روبرو باشند (ايزدي نيا و رسائيان، 1389). نظام راهبري شركت ها اهداف گروه هاي مختلف در شركت را با هم همسو كرده و سعي در پيشگيري از درماندگي مالي شركت ها و ايجاد ارزش براي شركت دارد. در واقع مي توان گفت كه نظام راهبري شركت ابزاري است

در جهت حفظ منافع سهامداران و اعتباردهندگان در مقابل نوسان ها و بحران هاي مالي. در اين پژوهش سعي بر آن است تا ميزان تأثير نظام راهبري شركت در جلوگيري از درماندگي مالي شركت ها بررسي شود. از اين رو، سوال اصلي تحقيق به شرح زير مطرح مي گردد: كداميك از مكانيزم هاي نظام راهبري شركت (بويژه مالكيت نهادي) بر پيشگيري از درماندگي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر مي‌گذارند؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به شرايط اقتصادي امروز تعداد شركتهاي ورشكسته و اهميت ورشكستگي در حال افزايش است. حتي حسابرسان كه داراي دانش و آگاهي خوبي از وضعيت مالي شركت هستند، نمي توانند قضاوتي درست در مورد تداوم فعاليت شركت داشته باشند. مسئله ورشكستگي و درماندگي مالي همواره مسئله اي درخور تأمل بوده است و به دليل اهميت آن انديشمندان حسابداري و مالي در سراسر دنيا به فكر يافتن علل درماندگي مالي هستند. در اين تحقيق به بررسي اثر مالكيت نهادي بر درماندگي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته مي شود.

 1-4- سوالات تحقیق

سوال اصلي:

كداميك از مكانيزم هاي نظام راهبري شركت بر پيشگيري از درماندگي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر مي گذارند؟

سوالات فرعي:

آيا افزايش سهامداران نهادي بر پيشگيري از درماندگي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثير دارد؟

آيا بالا بودن درصد مديران غيرمؤظف در هيأت مديره بر پيشگيري از درماندگي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثير دارد؟

آيا انتخاب نوع حسابرس بر پيشگيري از درماندگي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثير دارد؟

1-5- اهداف تحقیق

هدف اصلي:  تعيين اثر بازداندگي مكانيزم هاي نظام راهبري شركت از درماندگي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

اهداف فرعي:

تعيين اثر افزايش سهامداران نهادي بر پيشگيري از درماندگي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

تعيين اثر بالا بودن درصد مديران غيرمؤظف بر پيشگيري از درماندگي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعيين اثر انتخاب نوع حسابرس بر پيشگيري از درماندگي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 1-6- فرضیه های تحقیق

فرضيه اصلي:  مكانيزم هاي حاكميت شركتي بر پيشگيري از درماندگي مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثير معناداری دارند.

فرضيه هاي فرعي:

1-1.) افزايش سهامداران نهادي بر پيشگيري از درماندگي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثير معناداری دارد.

1-2.) بالا بودن درصد مديران غيرمؤظف در هيأت مديره بر پيشگيري از درماندگي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثير معناداری دارد.

1-3.) انتخاب نوع حسابرس بر پيشگيري از درماندگي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثير معناداری دارد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مطالعه تاثير حاکميت شرکتي بر حق الزحمه حسابرسي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي عوامل موثر بر افزايش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسي داخلي از ديدگاه حاکميت شرکتي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122