پايان نامه بررسي اثر بخشي آموزش مثبت نگري بر افزايش احساس تعلق به مدرسه و روابط با ديگران در ميان دانش آموزان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثر بخشي آموزش مثبت نگري بر افزايش احساس تعلق به مدرسه و روابط با ديگران در ميان دانش آموزان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 103 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي اثر بخشي آموزش مثبت نگري بر افزايش احساس تعلق به مدرسه و روابط با ديگران در ميان دانش آموزان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول 7
مقدمه 8
بیان مسأله 11
اهمیت و ضرورت تحقیق 14
اهداف پژوهش 16
هدف اصلی 16
اهداف جزیی 16
فرضیه های پژوهش 16
تعریف مفاهیم پژوهش 16
فصل دوم 18
مبانی نظری آموزش مثبت نگری 45
پيشينه روان‌شناسي مثبت‌گرا 46
تعريف روان‌شناسي مثبت‌گرا 47
ضرورت وجود روان‌شناسي مثبت‌گرا 47
اهداف اوليه روان‌شناسي 48
الف) درمان بيماري‌هاي رواني 48
ب) ساختن زندگي بارآور و رضايت‌بخش براي همگان 48
ج) شناخت و پرورش استعدادهاي برتر 48
مبانی روان‌شناسي مثبت 50
ابعاد روان‌شناسي مثبت‌گرا 52
مثبت‏اندیشی 53
تداوم: «گاهی» در برابر «همیشه». 54
فراگیر بودن: «خاص» در برابر «عام» 54
شخصی: «درونی» در برابر «بیرونی» 55
شناسایی علائم و نشانه‏های مثبت‏اندیشی 55
گام‏های ایجاد مثبت‏اندیشی 56
محدودیت‏های مثبت‏اندیشی 57
تعاریف احساس تعلق به مدرسه 20
احساس تعلق به مدرسه از نظر رویکرد یادگیری دانش آموز محور 26
مدل افزایش احساس تعلق به مدرسه 28
رابطه احساس تعلق به مدرسه با سلامت 32
تاثیرات احساس تعلق به مدرسه 33
پیامد احساس تعلق به مدرسه 34
روابط با دیگران 38
معنای ارتباط 38
اهمیت ارتباط 39
مدل های ارتباط 40
فصل سوم 65
ابزار اندازه گيري 66
پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه 67
مقیاس روابط با دیگران 68
روش تجزيه و تحليل داده ها 69
فصل چهارم 70
آزمون فرضیه اول 76
آزمون فرضیه دوم 77
فصل پنجم 79
بحث و نتیجه گیری 79
بحث و بررسی یافته هاي پژوهش 80
فرضیه اول: 80
فرضیه دوم : 80
محدودیت ها 81
پیشنهادها 83
پیشنهادهای کاربردی 83
پیشنهادهای پژوهشی 83
فهرست منابع 84
پیوست 94

فهرست منابع

 منابع فارسی

آرگایل، مایکل(2006). روانشناسی شادی. ترجمه: حمید نشاط دوست و همکاران، 1383. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.

الیس، آلبرت (2007). احساس بهتر، بهتر شدن، بهتر ماندن (ویراست ششم). ترجمه مهرداد فیروز بخت. (1391). تهران: نشر رسا.

امیر حسینی، خسرو.( 1378). مهارت های اساسی زندگی سالم. تهران: نشر عارف  کامل.

اسلامی نسب، علی.( 1373). روانشناسی سازگاری. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد.

باران،ح (1390).  مقايسه ي انگيزش تحصيلي و اشتياق به  مدرسه در دانش آموزان  با و بدون اختلال      یادگیری.  مجله ناتوانی های یادگیری. دوره 3 شماره 4.

برنز، دیوید. از حال خوب به حال بد، ترجمه: قراچه داغی، مهدی (1383). انتشارات آسیم.

برخوری، حمید؛ رفاهی، ژاله؛ فرح بخش، کیومرث (1389). اثر بخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر انگیزه پیشرفت، عزت نفس و شادکامی دانش آموزان پسر سال اول شهرستان جیرفت. نشریه: رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. دوره دوم. شماره 5. از ص 131 تا ص 144.

بیانی، علی اصغر؛ کوچکی، عاشور محمد؛ بیانی، علی( 1387). روایی و پایایی مقیاس به زیستی روانشناختی ریف. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال چهاردهم، شماره 2.

پشت مشهدی، مرجان؛ احمد آبادی، زهره؛ پناغی، لیلی؛ زاده محمدی، علی و رفیعی، حسن (1389). تعلق به مدرسه در گرایش به سوء مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر در نوجوانان دبیرستانی شهر تهران. نشریه علوم رفتاری، شماره 8.

جینا.ال. مگیار- موئی(2008). فنون روانشناسی مثبت گرا. ترجمه: دکترفرید براتی. سده چاپ اول (1391). تهران: انتشارات رشد.

حجازی، الهه و زهره ظهر وند(1380).« بررسی ملاک ها و کیفیت دوستی در کودکان و نوجوانان دختر» مجله روانشناسی و علوم تربیتی، س 6، ش 1.

سلیگمن، مارتین ای. پی (2006). خوش بینی آموخته شده. ترجمه قربانعلی خدایی(1392). تهران: انتشارات رایین. چاپ سوم.

سليگمن، مارتين اي .پي ) 1996.(كودك خوشبين .ترجمه ی فروزنده و داورپناه (1383) . تهران: انتشارات رشد، چاپ اول.

سرمست، بهرام؛ متوسلی، محمد مهدی (1389). بررسی و تحلیل نقش مقیاس شهر در میزان احساس تعلق به مکان (مطالعه موردی: شهر تهران) مدیریت و برنامه ریزی شهری، سال هشتم، شماره 26، 1-2.

 

سهرابی اسمرود، فرامرز؛ جوان بخش، عبدالرحمن (1388). اثر بخشی تقویت مهارتهای مثبت اندیشی بر منبع کنترل دانش آموزان دبیرستانی شهرستان گرگان. عنوان نشریه: دانشور رفتار. آبان ماه 1388، دوره 16، شماره 137. از صفحه 59 تا صفحه 68.

شارف، ریچارد اس( 2008). نظریه های روان درمانی و مشاوره. ترجمه مهرداد فیروز بخت(1388). تهران : انتشارات رسا، چاپ دوم.

شولتز، دوان و شولتز، سیدنی( 2008). روانشناسی شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی (1388). ویراست هشتم؛ چاپ پانزدهم؛ تهران نشر ویرایش.

علی پور، احمد؛ نور بالا، احمد علی؛ اژه ای، جواد و مطیعیان، حسین.( 1384). شادکامی و عملکرد ایمنی بدن، مجله روانشناسی، سال چهارم، شماره 2.

علی پور، احمد؛ نوربالا، احمد علی ( 1387). شادکامی و عملکرد ایمنی بدن، مجله روانشناسی سال چهارم، شماره 3.

فرهمندیان، محمد (1387). نیاز به احساس تعلق داشتن، نشریه پیوند، شماره 278. ص 3-1.

کار،آلان(2006) روانشناسی مثبت:  علم شادمانی  ونیرومنديهاي انسان .ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند. (1388). تهران: انتشارات رشد.

کوئیلیام، سوزان (2007). تفکر مثبت. ترجمه: محمد علی حسینی و شیوا ایزدی (1385). تهران: انتشارات سارگل.

کویلیام، سوزان(2006). مثبت اندیشی و مثبت گرایی/ نویسنده: سوزان، کویلیام، مترجمان: فرید براتی سده- افسانه صادقی. تهران: انتشارات: جوانه رشد(1390).

گل محمدی، احمد (1389). جهانی شدن تعلق و هویت. تهران، نشر نی.

مشکوه، مریم؛ نصیری فیروز، علیرضا (1388). خودارزشیابی راهکارهای فراشناختی در بالا بردن دانش گرامری دانش آموزان. نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال چهارم، جلد 4، شماره 1.

مطلبی، قاسم، جوان فروزنده، علی (1390). مفهوم احساس به تعلق و عوامل تشکیل دهنده آن. مجله هویت شهر. شماره 8. سال پنجم، صص 27-37.

مصرآبادي جواد، فتحی آذر اسکندر و استوار نگار، اثربخشی ارائه، ساخت فردي و گروهی نقشه مفهومی به عنوان یک راهبرد آموزشی، نوآوريهاي آموزشی،  شماره 1384 ،13 ، صفحه هاي 11 الی 31.

مکیان و کلانتر کوشه(1392). بررسی روایی و پایایی پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه (احساس دلبستگی به مدرسه) (بری، بتی و وات، 2004). مجله: در دست چاپ.

ناطق پور، محمد جواد (1389). نقش خانواده در تقویت احساس تعلق اجتماعی در فرزندان، نشریه رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره 36.

Reference

Alden, L. E., &Bieling, P.M.(1993). Perfectionism in an interpersonal context. Journal of counsulting and clinical psychology, 68: 114-124.

Anderson, C. A, (2007). Belief perseverance, Encyclopedia of social Psychology. Thousand Daks, CA: Sage.

Altman, I. and Setha low (1992). Place attachment, plenum Press, New York.

Bacon. La Shawn Catrice (2011). Role self-concept and academic achivement of Africa American student transitioning from urban to rural school. The university of  lowa.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش مثبت نگری بر احساس تعلق به مدرسه و روابط با دیگران در دانش آموزان بود. جامعه ی آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه 18 تهران بودند. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است، به این صورت که از بین 39 دبیرستان و هنرستان پسرانه مقطع متوسطه منطقه 18 تهران یک دبیرستان را به تصادف انتخاب کرده ایم و از این دبیرستان نیز یک کلاس 10 نفره را به عنوان گروه کنترل و یک کلاس 10 نفره دیگر به عنوان گروه آزمایشی انتخاب شد. در این پژوهش گروه آزمایش به مدت نه جلسه ی 60 دقیقه ای با استفاده از رویکرد مثبت نگری با استفاده از پروتکل ساخته شده تحت آموزش قرار داده و نتایج آنرا بدست آورده و تفاوت بین دو آزمون اجرا شده ( پیش آزمون و پس آزمون) را گزارش داده ایم.

ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه[1] (بری،بتی،وات ،2004) و مقیاس روابط با دیگران[2] (ریف، 1989) بود که این ابزار از ابزارهاي رایج در این زمینه می باشد که روایی و پایایی آن در تحقیقات مختلف مورد تأیید قرار گرفته است. طرح پژوهش حاضر آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد و داده­های پژوهش با استفاده از تجزیه و تحلیل کواریانس (ANCOVA)، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد تفاوت معناداری در احساس تعلق به مدرسه و روابط با دیگران  دانش آموزان گروه آزمایش که آموزش مثبت اندیشی را دریافت کرده بودند  نسبت به گروهی که هیچ نوع آموزشی را در این زمینه دریافت نکرده بودند(گروه کنترل)، وجود دارد(05/0p<).

کلید واژه ها: آموزش مثبت نگری ، احساس تعلق به مدرسه ، روابط با دیگران 

 

1-  Sense of connectedness with school

2- Relation with others

 فصل اول

 کلیات پژوهش

 مقدمه

در طي دهه گذشته روان‌شناسي مثبت‌گرا[1] به يكي از گرايش‌هاي عمده در روان‌شناسي تبديل شده و به سرعت جايگاه مناسبي در اين رشته يافته است. سرعت اين گرايش در تبديل به يك رويكرد عمل‌گرا و مبتني بر شواهد[2] با پيشينه هيچ يك از گرايش‌هاي ديگر قابل مقايسه نيست. اين سرعت به ويژه در زمينه شيوه‌ها و مداخلاتي[3] كه در روان‌شناسي مثبت‌گرا ابداع و مورد استفاده قرار گرفته‌اند، چشمگير است. كاربست مداخلات مثبت به منظور ارتقاي كيفيت زندگي، خشنودي بيشتر از زندگي، شادكامي و نشاط و دستيابي به خوشباشي (احساس ذهني آسايش)[4] و در يك كلام سعادتمندي (خوشبختي)[5] مي‌باشد. گسترش اين كاربست‌ها تا جايي است كه در چند سال اخير از درمان‌هاي مثبت‌گرا[6] سخن گفته شده است (لینلی و ژوزف[7]، 2004).

«روان‌شناسي مثبت‌گرا مطالعه علمي تجربه‌هاي مثبت و صفات فردي مثبت و نهادهايي است كه رشد آن‌ها را تسهيل مي‌كنند. روان‌شناسي مثبت با توجه به اينكه به آسايش روانی[8] و كاركرد بهينه مي‌پردازد، در بدو امر شايد یک پیوست روان‌شناسي باليني يا بخشي از آن باشد،  اما ما چيز ديگري معتقديم. باور ما اين است افرادي كه شديدترين فشارهاي روان‌شناختي را تحمل می‌کنند در زندگي به دنبال امري به ‌مراتب بيشتر از تسكين يافتن از درد و رنج هستند. افراد دچار مشكل در پی خشنودي بيشتر،  لذت بيشتر و رضايتمندي بيشترند تا صرف كمتر كردن غم و نگراني. آنان به دنبال ساخت نقاط قوتند نه اصلاح نقاط ضعفشان، آن‌ها به دنبال زندگي معنادار و داراي قصد و هدفند. بدیهی است که اين شرایط به‌سادگی و با رفع درد و ناراحتي حاصل نمي‌شوند.» (داك ورث[9] و همكاران، 2005).

جانوز[10] و همکاران (1987) در آزمایش‏های خود به این نتیجه دست‌یافت افرادی که عاطفه مثبت را تجربه ‏می‏کنند الگوهایی از تفکر را از خود نشان ‏می‏دهند که به‌طور غیرقابل ملاحظه‌ای غیرمعمولی،  منعطف و خلاقانه است. او نشان داد که عاطفه مثبت تمایل به تنوع‌طلبی فرد را افزایش ‏می‏دهد و گزینه‏های متعدد رفتاری را برای فرد ایجاد ‏می‏کنند. وی نشان داد که عاطفه مثبت موجب سازمان شناختی منعطف و گسترده ‏می‏شود و توانایی یکپارچه کردن موضوعات گسترده را برای فرد فراهم ‏می‏کند و نیز دریافت که زمانی که مردم آرام و شاد هستند تفکرشان وسعت یافته، خلاق‌تر ‏می‏شوند و قوه خیالشان گسترش ‏می‏یابد. اسمیت و ترود[11] (1975) در پژوهش خود نشان داند که آموزش مثبت‏اندیشی بر انگیزش پیشرفت مؤثر است. انسان ها موجوداتی اجتماعی اند که از بدو تولد در یک مجموعه اجتماعی زندگی می کنند و نسبت به آن مجموعه احساس تعلق دارند. هر چه کودک بزرگتر می شود نسبت به والدین، محله، شهر، مدرسه و اعضای خانواده احساس تعلق بیشتری می کند. گذشته و تاریخچه زندگی یک فرد در مدرسه این احساس را قوی تر می کند و همین ویژگی های فردی مشترک با سایر دانش آموزان منجر به احساس تعلق بیشتر آنها می شود (فرهمندیان، 1387).

احساس تعلق داشتن به مدرسه، مدیر، معلمان و کارکنان مدارس با گروههای همسال هدفمند می تواند احساس ارزشمند بودن و هدفدار بودن را در فرزندان ما ایجاد کند، عزت نفس را در آنها رشد دهد و باعث شود حس مسئولیت پذیری و خود آگاهی در آنان تقویت گردد (فرهمندیان، 1387). مطالعات نشان داده است که با احساس تعلق فرد نسبت به محیط یا مکانی خاص، میزان تعهد و احساس مسئولیت و فداکاری او نسبت به محیط یا آن مکان خاص افزایش می یابد ( ناطق پور، 1389).

دانش آموزان در شرایطی که خود را با مدرسه بیگانه بدانند، هر چند در مدرسه حضور داشته باشند و درس بخوانند و از حقوق خود قانونی برخوردار باشند، اما با تعاریف اجتماعی دانش آموزان تلقی نمی شوند. دانش آموزی از دیدگاه اجتماعی زمانی تحقق می یابد که دانش آموزان نسبت به مدرسه و زیر ساخت های آن احساس تعلق کنند و در توسعه مدرسه شرکت جوید. قضاوت درباره احساس مسئولیت و مشارکت اعضای مدرسه در توسعه برنامه های مدرسه، فعالیت های فوق برنامه با ارزیابی و اندازه گیری شاخص احساس تعلق به مدرسه قابل تبیین و تحقق است (ناطق پور، 1389).

یافته های پژوهشی حاکی از آن است که تجاربی که دانش آموزان در مدرسه کسب می کنند تاثیر بسزایی در افت تحصیلی آنان دارد. محققین دریافتند دانش آموزانی که در مدرسه موفق هستند معمولا دارای نوعی احساس وابستگی به مدرسه هستند و این دسته از دانش آموزان معمولا عملکرد تحصیلی بهتری نسبت به دیگران دارند و به همین دلیل است که دانش آموزان موفق کمتر دچار افت تحصیلی می شوند( آرگایل، مایکل[12]، 2006). جانوز  و همکاران ( 2000) دریافتند که متغیرهای مربوط به تجارب مدرسه بهترین پیش بینی کننده افت تحصیلی است و دیگر متغیرهای روانشناختی، حتی اگر معنی دار هم باشند نمی توانند به اندازه تجارب مدرسه قابلیت پیش بینی کننده داشته باشند(علی پور و همکاران، 1384).

روابط  با دیگران یعنی احساس رضایت و صمیمت از رابطه با دیگران و درک اهمیت این وابستگی ها(کون و ریمپلا[13]، 2002). افرادی که بنا به دلایلی قادر به ایجاد رابطه قابل قبول نیستند، اغلب دچار اضطراب، احساس بیهودگی و انزوای روز افزون می شوند. ارتباط بین فردی در کامیابی های ما در بسیاری از جهات مانند رشد و توسعه اجتماعی و همچنین ساخت هویت مثبت و منطقی ضروری است.  اگر چه ادعا شده است که گروه همسالان و ارتباطشان می تواند در افت تحصیلی موثر واقع شود اما فاین[14](1986) معتقد است که گروه همسالان فقط بخشی از دل مشغولی های درون مدرسه است و عامل روابط خانوادگی نقش اساسی تری به بعهده دارد.

افزایش ارتباطات نوجوانان با مدرسه باعث برانگیختن ارتباطات رسمی با همسالان و دوستان می شود. نوجوانانی که تحت تاثیر همسالان و دوستانی هستند که آنها را درگیر در ورابط غیر رسمی و رفتارهای غیر قانونی می کنند، بیشتر در معرض مردود شدن می باشند. در حالی که نوجوانانی که در فعالیت هایی مشارکت دارند که باعث افزایش حس مثبت آنها به مدرسه (احساس تعلق به مدرسه) می شود به احتمال کمتری دچار انحرافات رفتاری می شوند (پشت مشهدی، 1389).

رابطه ی عمیق ما بین هویت و ارتباط به طور غم انگیزی در کودکانی دیده می شود که از ارتباط انسانی محدودی برخوردار بوده اند. مطالعه های موردی از کودکانی که از دیگران منزوی شده بودن نشان می دهد که آ نها فاقد یک خود پنداره محکم هستند و رشد ذهنی و فیزیکی آن ها با نبود و فقدان کلام و زبان به طور جدی آسیب دیده است. ارتباط با دیگران نه تنها بر احساس هویت ما تاثیر دارد بلکه مستقیما بر بهزیستی روانی و جسمانی ما موثر است ( نیشیدا[15] ،1999 ).  تحقیقات نشان می دهد که ارتباط با دیگران سلامت فرد را ارتقا می دهد در حالی که انزوای اجتماعی با استرس، بیماری و مرگ زودهنگام مرتبط است (کولیر و توماس[16]، 1998). افرادی که فاقد دوست صمیمی هستند اضطراب و افسردگی بیشتریی دارند تا افرادی که به دیگران نزدیک هستند .گروهی از محققان تحقیقاتی را که در رابطه با سلامت و رابطه با دیگران بود را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که انزوای اجتماعی به لحاظ آماری همان قدر برای سلامتی خطرناک است که فشار خون بالا، مصرف دخانیات، چاقی یا کلسترول بالا خطرناک است (کولیر و توماس، 1998). کیم[17]( 1988) در مطالعه ای نشان دادند که کودکانی که از طریق مهارت های ارتباطی کافی برخوردار نیستند مراجعات بیشتری به متخصصین بهداشت روان دارند.

کینساید[18] (1979) در یک مطالعه ی طولی نشان داد که کودکان غیر اجتماعی بیشتر از سایر کودکان به بزهکاری گرایش پیدا می کنند. تحقیقات نشان می دهد که ارتباط با دیگران سلامت فرد را ارتقا می دهد در حالی که انزوای اجتماعی با استرس، بیماری و مرگ زودهنگام مرتبط است (کولیر و توماس، 1998).

با توجه به مجموع مطالب ذکر شده و نظر به اهمیت برخورداری افراد از مثبت نگری و نقش آن در سلامت بدنی و روانی افراد این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مثبت نگری بر افزایش تعلق به مدرسه و روابط با دیگران انجام می گیرد. مثبت نگری توجه به جنبه های مثبت افراد می باشد یعنی تاکید بر نقاط قوت و بهینه افراد است. تعلق به مدرسه نیز زمانی در دانش آموزان به وجود می آید که با داشتن تفکرات مثبت نسبت به مدرسه بیشتر به بروز رفتار سالم و موفقیت تحصیلی می شوند و همین مثبت نگری باعث کاهش عوامل خطر ساز در مدرسه می شود.

بیان مسأله

وقتی افراد خود را بعنوان عضوی از یک گروه یا طبقه اجتماعی طبقه بندی می کنند، نوعی حس تعلق به وجود می آید. این حس تعلق نیز ممکن است به وسیله فرایندهای پویا مانند تمایل به ارتقای خود یا خود اثباتی و خود سازگاری برانگیخته شود ( تاجفل و تورنر[19] 2007).

تعاریف متعددی درباره ی احساس تعلق به مدرسه عنوان شده است. جامعترین تعریف مبتنی بر دیدگاه زیست بوم شناسانه یا مبنی بر بعد اجتماعی است. در این رویکرد احساس تعلق به صورت عمومی عبارتست از توصیف کیفیت ارتباطات در سطح جامعه و به صورت اختصاصی احساس تعلق به مدرسه به عنوان دیدگاه افراد که باعث افزایش پیوند آنان با محیط مدرسه می شود تعریف می گردد (جانوز و همکاران، 2000، به نقل از مک نلی، نان مکر و بلوم، 2002). مک نلی[20] و همکاران( 2002) مهمترین عناصر تعلق را عبارت از ارتباط موثر افراد با اعضای جامعه مدرسه، میزان تعلق افراد به اهداف جمعی و شمول یا میزان دخالت اعضا در فعالیت های اجتماعی می دانند. در این رویکرد سعی  شده است به مدرسه بعنوان بخشی از جامعه نگاه شود که برای بررسی آن می بایست آن را در بافت اجتماعی مورد بررسی قرار داد( روا، استوارت و پاترسون[21]2007).

از سویی امروزه ارتباط با دیگران، یکی از مهم­ترین و در عین حال با ارزش­ترین بخش از زندگی هر یک از ما را تشکیل می­دهد. هر یک از ما چه در محیط کار و چه در محیط خانه ، با دیگران به نوعی در ارتباط هستیم. در واقع بیشترین ساعت عمر ما در ارتباط با دیگران سپری می ­شود. در نتیجه نوع این ارتباط در زندگی هر کس نقش بسیار مهمی را ایفا می­کند. درمجموع دوستی های پایدار و موفق، روابط خانوادگی گرم و موفقیت­های تحصیلی و شغلی به مهارت­های ارتباطی ما بستگی دارد ( آلدن و بیلینگ[22]، 1993).

ارتباط یکی از مهمترین زمینه های سلامت زندگی اجتماعی و منشا فرهنگ و بعنوان زمینه و مبنای حرکت و ارتقای انسانی است که اگر ویروسی شود، بی شک پایه اصلی زندگی می لغزد و رضایت آن محو می شود. در این میان ارتباط موثر با دیگران، مهارتی است که انسان را در موقعیت ممتاز و مهمتری قرار می دهد و دستیابی به موفقیت و خوشبختی را سهل تر می سازد. ارتباط موثر و مثبت رابطه ای است که در آن شخص به گونه ای عمل می کند که منجر به در نظر گرفتن دیدگاه های گوناگون، انجام به موقع کار با توجه به شرایط زمان و مکان، برنامه ریزی و کوشش در امور مفید و دوری از کارهای بی فایده، رازداری و کنترل رفتار، برداشت واقع بینانه از جهان و عبرت آموزی از وقایع گذشته و تقویت خود پنداره و اتکای به نفس می شود       ( امیر حسینی، 1387).

در روانشناسی کاربردی[23] گرایشی نو مطرح شد که از آن با عنوان روانشناسی مثبت[24] نگر یاد شد. این گرایش به نهضتی نو در روانشناسی معروف شد که به شادی و جهت گیری شادکامی[25] و بهباشی[26] افراد می پردازد و در همین مدت به حیطه های کاربستی روانشناسی و از جمله به حوزه روانشناسی بالینی و مشاوره گسترش یافته است. روان درمانگران مثبت نگر علاقه مند به ایجاد و تقویت توانمندی ها، خودمختاری[27]، تسلط محیطی[28]، رشد شخصی[29]، روابط با دیگران[30]، هدفمندی در زندگی[31]، پذیرش خود[32] با هدف کنترل نقاط ضعف و اصلاح جنبه های بد زندگی اند. روان شناسان مبثت نگر برقراری نوعی توازن و تعادل را ضروری می دانند،  توازنی که درآن نقاط قوت و ضعف افراد با هم در نظر گرفته و درک شود. اگرچه روان شناسان مثبت نگر بررسی آسیب شناختی را دارای اهمیت می دانند،  و از پژوهش های صورت گرفته در زمینه های آسیب شناختی در کارشان سود می برند، درعین حال بررسی وتهیه اطلاعاتی درباره چیستی وچگونگی کارکرد افراد و عوامل تعدیل کننده آسیب ها در مردم هم ضروری و لازم است (خدایاری فرد، 1379).

بسياري از افكار منفي كه به ذهن افراد هجوم مي آورند، در حقيقت باورهايي هستند كه افراد دربارة خودشان، ديگران يا دنيا دارند. بخشي از كمك به افراد براي آن كه احساس و عملكرد بهتري در زندگي روزانه داشته باشند، از طريق آموزش دهي به آنان براي كنترل و تغيير افكار منفي يا نادرست صورت مي گيرد. آنان همچنين مي آموزند تا در جهان، موضعي فعال اتخاذ كنند و زندگي خود را شخصاً شكل دهند، نه اين كه هر آنچه بر سرشان مي آيد، به گونه اي منفعل بپذيرند .به علاوه آنها از طريق آموزش اين مهارت ها قادر مي شوند ارتباط ميان افكار، احساسات و رفتارهاي خود را درك كنند( سوزان[33]؛ 2007، ترجمه: حسینی و ایزدی، 1385).

اسمیت و ترود (1975) در پژوهش خود نشان داند که آموزش مثبت‏اندیشی بر انگیزش پیشرفت مؤثر است. دستغیب و همکاران (1391) در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش مهارت‏های مثبت‏اندیشی بر خلاقیت دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان پرداختند. نتایج تحقیق وی نشان داد که با آموزش مهارت‏های مثبت‏اندیشی ‏می‏توان خلاقیت دانش‌آموزان را افزایش داد. برخوری و همکاران (1389) در پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش مهارت‏های مثبت‏اندیشی به شیوه گروهی بر انگیزه پیشرفت، عزت‌نفس و شادکامی دانش‌آموزان پسر پایه‌ی اول دبیرستان شهر جیرفت به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارت‏های مثبت‏اندیشی تأثیر معناداری برافزایش نمره‏های انگیزه‌ی پیشرفت و افزایش نمره‏های شادکامی داشته باشد.

کار[34] (2006) نشان داد که مطالعه‏های آزمایشگاهی با القای خلق مثبت (مانند یک هدیه غیرمنتظره، خواندن خود بیانی‏های مثبت، به یادآوردن یک رویداد مثبت و یا گوش دادن موسیقی) نشان ‏می‏دهند که این حالت‌های خلقی القاشده به خلاقیت، تفکر و رفتار انعطاف‌پذیر بیشتر منجر ‏می‏شود. اسنایدر[35] (2005) در یک مطالعه نشان دادند که مداخلات مثبت‏اندیشی باعث بهبود عزت‌نفس و معنای زندگی می­شود و همین‌طور اضطراب و افسردگی را کاهش ‏می‏دهد.

در تحقیقی که توسط ابوالقاسمی و همکاران صورت گرفت، نتایج نشان داد که بین مدارس هوشمند و عادی در متغیرهای احساس تعلق به مدرسه، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد و دانش آموزان مدارس هوشمند دارای انگیزه پیشرفت، پیشرفت تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه بیشتری نسبت به دانش آموزان مدارس عادی دارند (ابوالقاسمی و همکاران، 1390).

مشهدی و همکاران (1389) در تحقیقی با عنوان نقش تعلق به مدرسه در گرایش به سوء مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر در نوجوانان دبیرستانی شهر تهران به این نتیجه رسیدند که التزام و تعهد به قوانین مدرسه سهم بیشتری در تعلق و ارتباط با همسالان دارد.

آدلی بو[36] (2007) در تحقیقی به بررسی رابطه بین عضویت در مدرسه (احساس تعلق، پذیرش در میان دوستان، مشارکت در مدرسه) با دیدگاه زمانی (حال و آینده) و پیشرفت دانش آموزان آفریقایی – آمریکایی پرداخت و به رابطه مثبت بین احساس تعلق و پیشرفت دانش آموزان دست یافت. تحقیقات نشان می دهد که ارتباط با دیگران سلامت فرد را ارتقا می دهد در حالی که انزوای اجتماعی با استرس، بیماری و مرگ زودهنگام مرتبط است افرادی که فاقد دوست صمیمی هستند اضطراب و افسردگی بیشتریی دارند تا افرادی که به دیگران نزدیک هستند (کولیر و توماس، 1998).

با درنظر گرفتن مجموع مطالب ذکر شده و با توجه به اثر بخش بودن مثبت اندیشی بر عملکرد تحصیلی و همچنین بر عزت نفس (برخوری و همکاران، 1389) وخلاقیت آنها (دستغیب و همکاران، 1391)  سازگاری اجتماعی دانش آموزان و انگیزش پیشرفت و بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان (ابوالقاسمی و همکاران، 1390)  پژوهشگر به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا آموزش این رویکرد می تواند بر افزایش احساس تعلق به مدرسه و روابط با دیگران مفید واقع شود و به بیان دیگر آیا مثبت نگری می تواند باعث افزایش تعلق دانش آموزان به مدرسه و همچنین روابط آنان با دیگران شود؟

[1] – positive psychology

[2] – evidence-based

[3] – intervention

[4] – subjective well-being

[5] – eudaimonia

[6] – positive therapy

7- Linley& Joseph

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه رابطه محيط مدرسه و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان رشته تربيت¬بدني از ديدگاه دبيران تربيت¬بدني
 • پايان نامه بررسي اثر بخشي آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر تصميم‏گيري و کمال‏گرايي دانش آموزان دختر مقطع سوم دبيرستان
 • پايان نامه تدوين و آزمون مدل انگيزشي براي تصميم به ترک يا ادامه تحصيل دانش آموزان پسر پايه اول دبيرستان مناطق روستايي
 • پايان نامه بررسي رابطه تعاملي جامعه و مدرسه در برنامه درسي دوره متوسطه از ديدگاه صاحب نظران و تجارب بين الملل
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122