پايان نامه بررسي اثر بخشي آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر تصميم‏گيري و کمال‏گرايي دانش آموزان دختر مقطع سوم دبيرستان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثر بخشي آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر تصميم‏گيري و کمال‏گرايي دانش آموزان دختر مقطع سوم دبيرستان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 207 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي اثر بخشي آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر تصميم‏گيري و کمال‏گرايي دانش آموزان دختر مقطع سوم دبيرستان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

کلیات تحقیق : فصل اول
مقدمه 4
بیان مسئله 6
اهمیت و ضرورت 12
هدف کلی 14
اهداف جزیی 14
سوال و یا فرضیه های پژوهش 14
متغیر مورد بررسی 23
تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم 15

فصل دوم : پیشینه تحقیق
تصمیم گیری،تاریخچه و مفاهیم16
تعریف تصمیم گیری16
تفاوت های فردی در تصمیم گیری18
فرآیندهای شناختی در تصمیم گیری20
ابعاد تصمیم گیری21
انواع تصمیم 22
سطوح تصمیم23
روند تصمیم گیری24
اجزای تصمیم گیری25
راهبرد های تصمیم گیری29
سبک های تصمیم گیری 31
عوامل موثر فردی در تصمیم گیری 32
اثر هیجانات قبل و بعد از فرآیند تصمیم گیری33
مبانی نظری کمال گرایی35
ویژگی های کمال گرایی 39
طبقه بندی های کمال گرایی 41
ابعاد کمال گرایی 42
علل کمال گرایی 44
پیامد های کمال گرایی47
رفتار جرات مندانه 48
جرات ورزی در نظریات روان شناسی51
رفتار جرات مندانه و سازگاری اجتماعی 56
آموزش های مهارت های جرات ورزی 59
مولفه های ابراز وجود و رفتار جرات مندانه59
تحقیقات انجام شده در داخل کشور62
تحقیقات انجام شده در خارج کشور64
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
روش اجرای پژوهش 68
جامعه مورد پژوهش 69
نمونه و روش نمونه گیری 69
ابزار اندازه گیری 69
برنامه آموزش مهارت رفتار جرات مندانه72
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

آمار توصیفی 75
یافته های توصیفی79
سوال 179
سوال 282
سوال 384
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث 88
نتیجه گیری103
محدودیت ها 105 پیشنهادها105

 منابع فارسی

آنتونی، مایکل ایرونسون گیل و اشنایدرمن نیل. 2007، کتاب کار مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری، ترجمه سید جواد آل محمد، سولماز جوکار، دکتر حمید طاهر نشاط دوست، 1387، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.

ا.پاین، رزماری. 2005، فنون آرمش (تدبیر هایی برای ارتقای سلامت )، ترجمه دکتر مسعود شریفی و ضیاء قریشی، 1389، تهران: انتشارات فراروان.

ادﻳﺐ، ﻧﺴﺘﺮن (1374)، ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎورة ﮔﺮوﻫﻲ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻋﺰت -ﻧﻔﺲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﺔ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﺔ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ

اسپالدینگ، چریل. ال. (1381). انگیزش در کلاس درس (ترجمه محمد نائنیان واسماعیل بیابانگرد). تهران: رشد.

ü اسدی، جوانشیر. رضایی، رقیه. ترابی، سید اسماعیل.(1388). بررسی و مقایسه‏ی جرات‏ورزی اضطراب، افسردگی و فشار روانی در افراد بینا و نابینا. ماهنامه تعلیم و تربیت استثنائی. شماره 94و 93. شهریور و مهر.

اسلامی نسب، علی. (1373). روان­شناسی اعتماد به نفس. تهران: انتشارات مهرداد.

افروز، غلامعلی. (1375). روان­شناسی تربیتی. تهران: انتشارات انجمن اولیا ومربیان کشور.

افضل­نیا، م. ر. (1383). بهداشت روانی خانواده. تهران: تزکیه

اکبری اورزمان، حمیدرضا.(1371). بررسی رابطه حمایت اجتماعی موسسات رفاهی(کمیته امداد) با عزت نفس فرزندان خانواده‏های تحت پوشش. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.

اکستین، دنیل. کرن، روی. (1389). ارزیابی ودرمان سبک زندگی( ترجمه حمید علیزاده همکاران). تهران: نشر رسش.

آﻟﺒﺮﺗــﻲ، راﺑــﺮت و اﻣــﺎﻧﺰ، ﻣﺎﻳﻜــﻞ (1374)، روانﺷﻨﺎﺳــﻲ اﺑــﺮاز وﺟــﻮد، اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﻲ، ﺗﻬﺮان؛

الواني ، مهدي . (1385 ) مديريت عمومي .تهران : ني ، چ 31 .

بهروزی، علیرضا، (1384) بررسي رابطه بین منبع کنترل و سلامت رواني در دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه تبریز، ،پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده علوم تربیتي.

بیابانگرد، اسماعیل. (1370). بررسی رابطه بین مفاهیم منبع کنترل، عزت نفس وپیشرفت تحصیلی پسران سال سوم دبیرستانهای تهران در سال 70-69. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.

بیابانگرد، اسماعیل. (1376). روشهای افزایش­عزت­نفس درکودکان­ونوجوانان. تهران: ا­نتشارات انجمن اولیا ومربیان.

بیابانگرد؛ اسماعیل. (1384). رابطه میان عزت نفس، انگیزه پیشرفت وپیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان های تهران. مجله مطالعات روان شناختی دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی دانشگاه الزهرا، 1، 4و5، 144-131.

بیان زاده، سید اکبر، زمانی منفرد، افشین، حیدری پهلویان، احمد،(1375) بررسی وضعیت سلامت روانی و منبع کنترل کارکنان یک مجتمع صنعتی، فصلنامه اندیشه و رفتار، 20 – 29 ،4.

بهرامی، فرهاد .(1374)، مقایسه روشهای آموزش رفتار خودابرازی به دانش آموزان کم جرأت دختر دبیرستانی با شیوه های مشاوره گروهی و مشاوره فردی در شهر اصفهان سال 75-74، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

پشتمشهدي، مرجان.، یزداندوست، رخساره.، اصغر نژاد فرید، علی اصغر.، و مریدپور، دارا (1382). اثربخشی درمان شناختیرفتاري بر کمال‏گرایی، تأییدطلبی و علایم افسردگی در بیماران مبتلا به اختلال درد.مجله‏اندیشه و رفتار، 9 .22-32 :(3)

پنتیریچ، پال. آر.، شانک، دیل. اچ. (1386). انگیزش در تعلیم وتربیت، نظریه‏ها، تحقیقات وراهکارها(ترجمه مهرناز شهرآرای). تهران: انتشارات علم.

پوپ، آلیس.، مک هیل، سوزان.، کریهد،ادوارد. (1385). افزایش احترام به خود در کودکان و نوجوانان(ترجمه پریسا تجلی). تهران: انتشارات رشد.

پور افکاری، نصرت اله. (1378). فرهنگ جامع روان­شناسی. تهران: نشر جهاد دانشگاهی.

پورشافعی، هادی. (1370). بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.

ﺛﻨﺎﻳﻲ، ﺑﺎﻗﺮ (1379)، رواندرﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺸﺎورة ﮔﺮوﻫـﻲ ، 50 ، ﻧﺸﺮ ﭼﻬﺮ، ﺗﻬﺮان؛

دلالی، نیره؛ (1388). انتقاد: انتقاد و نحوه ی مواجهه با آن. تهران: انتشارات نشر قطره، چاپ اول.

دلاور، علی. (1389). مبانی نظری وعملی پژوهش در علوم انسانی واجتماعی. تهران: رشد.

دﻻور، ﻋﻠﻲ (1380)، ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي وﻋﻤﻠـﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ در ﻋﻠـﻮم اﻧـﺴﺎﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻧﺘﺸﺎرات رﺷﺪ، ﺗﻬﺮان

رابينز، استيفن.(1385). رفتار سازماني، مفاهيم، نظريه‏ها و كاربرد ها. ترجمه علي پارسائيان، محمد اعرابي، تهران، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، چاپ هشتم.

سرمد، زهره. بازرگان، عباس. حجازی، الهه. (1383). روش­هاي تحقيق در علوم رفتاري. (چاپ دهم). تهران: نشر آگاه.

سرو، مهسا. (1387). مقایسه­ی نقش میانجی اضطراب امتحان در رابطه­ی بین کمال­گرایی و موفقیت تحصیلی در دانش­آموزان تیز هوش و عادی. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد روان­شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی.

سمائی، س. (1389). اعتباریابی، رواسازی و نرم­یابی سیاهه­ی کمال­گرایی هیل. پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد روان‏شناسی عمومی دانشگاه شهید بهشتی.

سیاسی، علی اکبر. (1388). نظریه‏های شخصیت. دانشگاه تهران.

سیاوشی،حاتم. (1385). بررسی تاثیر ساده وتوام شبیه سازیهای ذهنی فرآیندی وفرآورده ای بر بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

شفیع آبادی، عبدالله.، ناصری، غلامرضا. (1377). نظریه‏های مشاوره وروان درمانی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

ﺷﻔﻴﻊآﺑﺎدي، ﻋﺒـﺪاﷲ (1380)، ﻣﻘـﺪﻣﺎت راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ و ﻣـﺸﺎوره : ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎمﻧﻮر، ﺗﻬﺮان؛

شکرکن، حسین ودیگران. (1387). مکتب های روانشناسی ونقد آن جلد1. پژوهشگاه حوزه ودانشگاه. تهران: سمت.

شکرکن، حسین.، هاشمی شیخ شبانی، سیداسماعیل.، نجاریان، بهمن. (1384). بررسی رابطه برخی پیشایندهای مهم ومربوط به خود ناتوان سازی تحصیلی ورابطه آن با پیامدهای برگزیده در دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان های اهواز. مجله علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 3، 12، 3، 100-77.

عابدی، مریم.(1378)، آموزش تکنیک های رفتار درمانی در مشاوره(جلد اول)، واحد آموزش و پژوهش کلینیک مشاوره و درمان آموزش و پرورش استان اصفهان.

ﻋﺒﺎسﻧﻴﺎ، ﻣﺤﻤﺪ (1378)، ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺟﺮأت ورزي و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘـﺴﺮان ﻛﻢﺟﺮأت (ﺑﻪ ﺷﻴﻮة ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ)، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﺔ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣ ﺔ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ؛

فتي، لادن (1385). مهارت مديريت استرس. تهران: نشر دانژه

فرخی، احمد.، محمدزاده، حسن. (1383). تاثیر شکست درماندگی بر یادگیری وعملکرد مهارت حرکتی در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه اورمیه. المپیک، 4، 41-32.

کرین، ویلیام. (1384). نظریه‏های رشد،مفاهیم وکاربردها (ترجمه غلامرضا خویی نژاد و علیرضارجایی). تهران: رشد.

ﻛﻴﺎﻣﺮﺛﻲ، آذر (1392). ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش رفتار جرات‏مندانه ﺑﺮ ﻛﻔﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل رﻳﺎﺿﻲ. ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪي ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي. 108 ،(1)1- .94

گنجی ،لیلا . (1383). بررسی رابطه میزان و ابعاد کمال‏گرایی با عملکرد تحصیلی ، افسردگی و اضطراب دانش آموزان دبیرستان های شهر تهران در سال تحصیلی 84-1383.

ليو بوچانان ، اندرو اوكانل. (1385). تاريخچه تصميم‏گيري. ترجمه دكتر عبدالرضا رضايي نژاد، نشريه گزيده مديريت، سال هفتم، شماره57

مسیح آبادی، علی. ناصری، حسین. (1387)،روشهای تقویت عزت نفس درنوجوانان، ،مشهد،آستان قدس رضوی.

سلامت روان،76 فصلنامه تازه هاي رواندرماني، سال شانزدهم، شماره 55 و. 56

مفتاح، سیمین. (1381). رابطه کمرویی وعزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دوم راهنمایی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.

مظاهری، حمید.(1379). عناصر بنیادی پرورش تفکر ، اندیشه های نوین تربیتی ، دوره 3 ،زمستان

موسوی، معصومه.، حق شناس، حسن.، علی شاهی، محمدجواد.، نجمی، بدرالدین. (1387). اضطراب امتحان وبرخی عوامل فردی-اجتماعی مرتبط با آن در دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 6، 1، 25-17.

ﻣﻬﺪوي ﺣﺎﺟﻲ، ﻃﺎﻫﺮه (1389). ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش رفتار جرات‏مندانه ﺑﺮ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ.

ﻣﺤﻤﻮدی ﻋﺎﻟﻤﯽ، ﻗﻬﺮﻣﺎن. ﻋﻈﯿﻤﯽ، ﺣﻤﯿﺪه. ضرغامی، مهران. (1383). ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب و ﺟﺮأت‏ورزی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎری. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮمﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﺮﮔﺎن. ﺳﺎل ﺷﺸﻢ. ﺷﻤﺎره 14. ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن.

محمودی کهریز، ب. (1388). بررسی نقش متغیر میانجی تنظیم هیجان شناختی در ارتباط میان کمال­گرایی و

منابع انگلیسی :

Ablard, K. E., & Parker, W. D. (1997). Parents_ achievement goals and perfectionism in

their academically talented children. Journal of Youth and Adolescence, 26, 651–667.

Accordino, B.(2008);Psychology in the school, Behaviour Research and Therapy, volume 56 Issue 6.

Accordino, B. (2000).clinical perfectionism: a cognitive behavioural analysis.

Behaviour Research and Therapy, 40, 773-791.

Alvan, M. (2005). Decision and the state lines. Tehran: Publication of books, reading and editing of Humanities University (left).

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر تصمیم‏گیری و کمال‏گرایی دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان منطقه 8 شهر تهران بوده است. روش: این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان دبیرستانهای دخترانه منطقه 8 شهر تهران از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مدرسه انتخاب و به‌ صورت تصادفی 32 نفر انتخاب شدندو در یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند (تعداد هر گروه 16 نفر بوده است). آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه به مدت 10 جلسه در مورد گروه اول اجرا شد، گروه کنترل در لیست انتظار بودند. نتایج: داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیري تجزیه‌وتحلیل شدند. تحلیل کوواریانس چندمتغیري نشان داد که بین گروه‌های موردمطالعه در سبک‏های تصمیم‏گیری و ابعاد کمال‏گرایی و مؤلفه‌های آنها تفاوت معناداری وجود دارد. (01/0>p). یافته‌ها: آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه در افزایش سبک تصمیم‏گیری عقلانی و کاهش سبک‏های تصمیم‏گیری آنی، اجتنابی و وابستگی موثر بوده است و بر سبک تصمیم‏گیری شهودی بی‏تاثیر بوده است. همچنین این آموزش‏ها کاهش ابعاد کمال‏گرایی خودمدار، دیگرمدار و اجتماع مدار را در پی داشته است.

کلمات کلیدی: رفتار جرات‏مندانه، سبک‏های تصمیم‏گیری(عقلایی، آنی، اجتنابی، وابستگی و شهودی)، ابعاد کمال‏گرایی(خودمدار، دیگرمدار و اجتماع مدار).

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

نوجوانان امیدها و سرمايه‏های آينده جامعه محسوب می‏شوند. نقش بی بديل اين قشر در روند رشد، توسعه و تعالی کشور بر هیچ‏کس پوشیده نیست، لذا هرگونه سرمايه‏گذاری برای اين گروه سنی در جهت رشد و شکوفايی به عنوان پشتوانه‏ی اساسی، ضروری است. با توجه به اينکه تعداد بسیاری از نوجوانان ما در مدارس مشغول به تحصیل هستند، آموزش و پرورش یکی از نهادهای بسیار مهم کشور است که با توجه به وظیفه خطیر پرورش افراد اجتماع، مسئولیت عظیمی درغنی شدن هرچه بیشتر سرمایه های علمی و معنوی جامعه برعهده دارد. نیروهای پرورش یافته توسط آموزش و پرورش، باید در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و علمی ایفای نقش کنند. بنابراین هر چه که یک کشور به آموزش و پرورش خود بها دهد و آنرا غنی­تر سازد به بیراهه نرفته، بلکه رشد و شکوفائی جامعه را تضمین خواهد کرد. پرداختن به این امر در کشورهای در حال توسعه به دلیل کمبود منابع و امکانات و افزایش سریع جمعیت، پررنگ­تر شده و اهمیت بیشتری پیدا می­کند. از جمله مهم‌ترین نگرانی‌های معلمان، مدیران مدارس و خانواده‌های دانش‏آموزان، پیشرفت تحصیلی و جلوگیری از افت تحصیلی آنها می‌باشد. سؤالی که ذهن هر پژوهشگر را درگیر می­سازد این است که “آیا راه حلی وجود دارد که بتوان از منابع مالی و انسانی که هر ساله به میزان وسیعی در آموزش و پرورش کشور صرف می‏شود بهره بیشتری برد؟”. یکی از تدابیر لازم برای بهینه‏سازی آموزش کشور، پرداختن به مسائل و عوامل موثر بر رشد و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان است. این که چه عواملی بر پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانش‏آموزان  تأثیر می­گذارد، یا سهم و مشارکت هر عامل چه اندازه است، همواره از حیطه های مورد علاقه پژوهشگران تربیتی و روان شناسان تربیتی بوده است[1](آکوردینو و اسلانی، 2008)

حصول به اهداف آموزشی با وجود آشفتگی ها و ناسازگاری های عاطفی و رفتاری امری مشکل و غیرممکن است و با توجه به اينکه نوجوانان در مقطع سنی خود با مسائل و مشکلاتی در سازگاری با روابط بین فردی، بلوغ، تحصیلی و… مواجه می شوند ايجاد شايستگی‏های لازم  برای مقابله مؤثر و کارآمد با چالش های حال و آينده ضروری به نظر می‏رسد. يکی از راه‏های ارتقای سطح سازگاری دانش آموزان بهره‏گیری از مهارت‏های شناختی من جمله آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه است(برنز[2]، 2008)

آموزش مهارت‏های زندگی برای کودکان و نوجوانان همواره به عنوان يکی از اهداف عالی نظام رسمی تعلیم و تربیت بوده است، چرا که رشد و تحول در سايه آموزش اين مهارت‏ها حاصل شده و موجب سازگاری و برقراری ارتباط سالم و صحیح کودکان و نوجوانان با اطرافیان می‏گردد، بنابراين برنامه‏ريزی قبلی و هدف‏گذاری دقیق و تلاش مستمر برای آموزش و تقويت آنان ضروری است. جريان ابراز وجود نمودن از کودکی شروع شده و در تمام طول زندگی ادامه دارد. بر اين اساس بديهی است که هرگونه تلاش در خصوص ايجاد و پرورش مهارت‏های مهمی همچون رفتار جرات‏مندانه چه در برنامه درسی رسمی و يا در فعالیت های فوق برنامه مدرسه نمی‏تواند بدون ملاحظه روند رشد دانش‏آموزان در ابعاد مختلف رشدی باشد، به‏ويژه آنکه سالهای حساس رشد اجتماعی کودکان و نوجوانان مقارن با سنین مدرسه اعم از ابتدائی و دبیرستان است، لذا از آنجا که دانش‏آموزان اين سنین سرنوشت ساز را در مدرسه سپری می‏کنند، ناگزير مدرسه موظف است فرصت‏های مناسب برای رشد مهارتهای زندگی را فراهم آورد که مهارت هايی نظیر ابراز وجود، ارتباط موثر، کار گروهی و… را شامل می شود (الیوت و همکاران،  به نقل از نظری نژاد، 1372).

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش رفتار جرات‎مندانه بر تصمیم‏گیری و کمال‏گرایی دختران مقطع سوم دبیرستان انجام شده است تا به اين ترتیب گامی ديگر در جهت تحقق اهداف پیشگیرانه در افزايش سازگاری و بهبود تصمیم‏گیری و کاهش کمال‏گرایی منفی نوجوانان برداشته شود کاملا واضح است که اگر اهداف فوق میسر شوند، راهی روشن و هموار جهت شکوفايی و استعدادهای نو، فراهم می‏گردد. اين امر موجبات تکامل فردی و اجتماعی تک تک افراد جامعه را فراهم ساخته و در نهايت به پیشرفت جامعه در ابعاد گوناگون منتج می‏شود چراکه نوجوانان امروز تصمیم سازان آینده این مرز و بوم خواهند بود و هرچقدر این تصمیم‏ها مبتنی بر درایت و تدبیر و به دور از وهم و خیال باشد تبعاتی بسیار درخشان‏تر در برخواهد داشت.بطور خلاصه می توان گفت : به دلایل متعدد بسیاری از نوجوانان ما از توانايی تصمیم گیری و انتخاب اصلح برخوردار نیستند و از طرفی برای اصلاح و درمان بسیاری از نابهنجاری‏های شخصیتی همچون کمال‏گرایی منفی  نیاز به آموزش های مفیدی همچون مهارت‏های زندگی است تا آنان بتوانند از حداکثر ظرفیت‏های ذهنی و توانمندی‏های بالقوه خود بهره‏مند شوند بی‏ترديد نوجوانان مجهز به مهارت رفتار جرات‏مندانه که رکن مهمی از مهارتهای زندگی است، نسبت به همسالان خود در شرايط مشابه کارآمدی بیشتری از خود نشان می‏دهند. بنابراين شناخت صحیح اين قشر عظیم و کوشش در راه حل مشکلاتشان از اهمیت ويژه‏ای برخوردار است (کیامرثی، 1392).

بیان مسأله

دوران نوجوانی از ادوار پراهمیت در فرایند رشد فردی و اجتماعی محسوب می شود. قدم گذاردن به این دوره معمولا با بلوغ آغاز می شود شکوفایی غریزه جنسی ، تثبیت و تحکیم علایق و منافع شغلی و اجتماعی ، میل به آزادی و استقلال از ویژگی های مهم این دوره است.از یک سو فشار غرایز و میل به تبعیت از ارزش های نوجوانی ،و فشارهای گروهی میل به ابراز وجود ، پی ریزی زندگی مستقل او را در یک بحران فکری و یک آشفتگی روانی قرار می دهد (فروع الدین و همکاران ،1382 )، ازسوی دیگر صرف نظر از تمامی این تغییرات ایجاد شده می بایست نوجوانان خود را برای اخذ تصمیمات اساسی که آینده وی را رقم می زند ، آماده سازد. این در حالی است که هرگونه اهمال کاری  در این زمینه ممکن است به از دست رفتن فرصتها و در نتیجه سرخوردگی و احساس شکست بیانجامد.

انسان در طول زندگی، پیوسته در حال تصمیم‏گیری های ساده و پیچیده می باشد.به طور طبیعی هر تصمیم به تناسب پیچیدگی و سادگی خود، میزانی از تنش و فشار روانی را به فرد وارد می‏کند ، لذا داشتن مهارت های مقابله‏ای برای کاهش تنش و احساس رضایت از فرایند تصمیم‏گیری و داشتن مهارت حل مساله ضروری است .

افراد از راهبردهای مختلفی برای تصمیم‏گیری استفاده می‏کنند.برخی تصمیمات به واسطه ارزیابی نظام‏دار گزینه‏های مختلف اتخاذ می شود. در حالی که در اتخاذ برخی تصمیمات تجزیه و تحلیل رسمی، کمتر دخالت دارند (رینالد ،کروزیر و اسونسون[3] 1997). در اين‏باره محققان سبك‏هاي تصميم‏گيري متفاوتي را ارائه نموده اند. يكي از اين محققان، اسكات و بروس[4] (1995) هستند كه پنج سبك تصميم‏گيري مديران را كه شامل تصميم‏گيري عقلايي، شهودي، اجتنابي، آني و وابستگي است، را مطرح نموده اند و معتقدند این پنج سبک تحت تاثیر ویژگی های درونی و شخصیتی افراد است كه به عنوان الگو در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرد.

سبك تصميم‏گيري عقلاني[5]: در این سبک تصمیم‏گیری فرد از همه راه حل‏ها مطلع است و مي‏داند كه هر تصميمي به چه نتيجه اي مي‏انجامد و مي تواند نتايج حاصل از تصميم‏گيري را بر حسب اولويت (بيشترين نفع) مرتب و سازماندهي كند (ابرلین،[6]2005)، تا با استفاده از يك استراتژي بهينه‏سازي حصول به اهداف را به حداكثر رساند (هی و میسکل[7]، 2008). بنابراين افراد در اين سبك تمامي راه حل‏هاي ممكن را تعيين و ارزشيابي نموده و با تعيين عواقب هر يك از اين راه حل‏ها بهترين راه حل را انتخاب مي كنند.

سبك تصميم‏گيري شهودي[8]: رابینز[9] (2009) معتقد است که این سبک، فرايندي ناخودآگاه تصميم‏گيري است كه در سايه تجربه‏هاي استنتاج شده به‏دست مي آيد. و مبنتی بر احساسات و يادگيري ضمني افراد است و الزاماً سواي تجزيه و تحليل معقول عمل نمي كند، بلكه اين دو مكمل يكديگراند. پس در اين شيوه تصميم‏گيرنده از يك رويه نظام‏مند استفاده نمي‏كند و در هنگام اتخاذ تصميم از تجربه و آگاهي هاي ضمني خود سود مي جويد.

سبك تصميم‏گيري وابستگي[10]: پارکر[11] و همکاران او (2007) معتقدند که این سبک بيانگر عدم استقلال فكري و عملي تصميم‏گيرنده و تكيه بر حمايت‏ها و راهنمايي‏هاي ديگران در هنگام اتخاذ تصميم است (هادی مقدم زاده و طهرانی، 1387) و آگاهي‏هاي ديگران در هنگام اين نوع تصميم‏گيري نقش اساسي دارد  (اسکات و بروس، 1995).بنابراين در اين شيوه تصميم‏گيرنده متکی به عقاید دیگران بوده و نقش منفعلي دارد.

سبك تصميم‏گيري آني[12]: بيانگر شرایط اضطراری است که فرد بدون پشتوانه فكري قبلي، بلافاصله در کمترین زمان ممکن تصميم اصلي خود را اتخاذ مي‏كند (اسکات و بروس، 1995). البته ممكن است اين شيوه تصميم‏گيري معلول شرايطي باشد كه براي فرد ايجاد مي‏شود. البته استفاده از اين سبك به معني گرفتن تصميمات خام و ناپخته نيست، زيرا در اين شيوه نيز مدير بر اساس تجربه و اطلاعاتي كه دارد تصميم‏گيري مي‏كند.

سبك تصميم‏گيري اجتنابي[13]: به عقیده پارکر و همکاران او (2007) این سبک به معنی، به تعويق انداختن تصميم‏گيري در هنگام مواجهه با مشكلات و طفره رفتن از واكنش نسبت به مساله رخ داده شده مي‏باشد. در اين شيوه تصميم‏گيرنده تمايل دارد كه از هر گونه اتخاذ تصميم اجتناب كرده و تا حد امكان از موقعيت تصميم‏گيري دوري جويد (هادی مقدم زاده و طهرانی، 1387). به گونه اي كه مي‏توان گفت افراد از گرفتن تصميم وحشت داشته و نگران عواقب تصميم خود مي‏باشد. نکته قابل ذکر آن است که تصمیم‌گیری می­تواند به مثابه مغز و سلسله اعصاب سازمان در نظر گرفته شود و تحت شرايطی می­تواند موجب رشد و موفقيت سازمان گردد. در عین حال بر عکس تحت شرايط ديگری می تواند باعث شکست آن گردد. به علاوه تصميمات در سطوح مختلف سازمان به شکل­های گوناگون گرفته می­شود. برخی تصميمات راهبردی است که ضرورت دارد تا در اسرع وقت به سرعت پيرامون آنها اخذ تصميم شود. برخی دیگر بسيار کوچک و ناچيزند و بيشتر در ارتباط با فعاليت­های روزانه کاری می­باشند. برخی نيز ممکن است پس از ماه‌ها جمع­آوری اطلاعات و بررسی آن­ها، و يا در زمان کم و بدون بررسی اتخاذ شود، از اين رو، تصميمات بر حسب ميزان اهميتی که دارند متفاوتند (دفت[14]، 2001).

اگر شخصیت را به عنوان ترکیبی از اعمال ، افکار ، هیجانات و انگیزش های فرد بدانیم ، مولفه‏های سازنده ی آن ممکن است در افراد گوناگون متفاوت باشد . از سوی دیگر امکان دارد این مولفه‏ها از راه‏های گوناگون  ترکیب شده باشند ؛ به گونه‏ای که الگو‏‏های شخصیتی گوناگونی را به‏وجود آورند .یکی از این ویژگی های شخصیتی، کمال‏گرایی[15] است.

کمال‏گرایی یک سبک شخصیتی چند بعدی است که با شمار زیادی از مشکلات روان شناختی و بین فردی ارتباط دارد. کمال‏گرایی یک اختلال نیست اما عامل آسیب‏زایی است که مشکلاتی را برای بزرگسالان ، نوجوانان و کودکان به‏وجود  می‏آورد. اغلب مردم، کمال‏گرایی را با موفقیت‏طلبی و وظیفه‏شناسی اشتباه می‏گیرند حال آنکه کمال‏گرایی با این نگرش‏ها تفاوت دارد. کمال‏گرایی یک الگوی نابهنجار از رفتارهاست، که می‏تواند منجر به اختلالات زیادی شود در صورتیکه موفقیت‏طلبی و وظیفه‏شناسی دربرگیرنده انتظارات ملموس و مناسب ( اهداف بسیار دشوار اما دست‏یافتنی ) است و حس رضایت و شادکامی را موجب می‏شود. در حالی‏که کمال‏گرایی مستلزم سطوح نامناسبی از انتظارات و اهداف ملموس و فقدان دائمی  خشنودی، صرفنظر از  عملکرد است (هیویت[16]، 2009) .

با توجه به اینکه سالهاست درباره کمال‏گرایی مطالبی به عنوان عامل استرس‏زای موثر  در اختلالات ناسازگارانه نوشته شده است، ولی در دهه‏های اخیر است که پژوهشگران توجه تجربی جدی بر روی این پدیده مبذول داشته‏اند. پژوهشهای کمی درباره چرایی نادیده گرفتن کمال‏گرایی به عنوان یک مشکل در گذشته صورت گرفته است شاید به این دلیل که کمال‏گرایی شیوع بسیار غیر قابل تصوری دارد. همچنین در دهه‏های اخیر پیشرفت جامعه‏ها از لحاظ تکنولوژی و تغییرات بسیار سریع باعث شده که افراد ساعات طولانی مشغول به کار باشند و همین فشار کاری و کمبود زمان برای تطبیق با تغییرات سبب شده که به پدیده‏هایی همچون کمال‏گرایی بیشتر توجه شود.

کمال‏گرایی به افکار و رفتارهای خود تخریب گرایانه ای اشاره می‏کند که هدف آنها نیل به اهداف به شدت افراطی غیر واقع‏بینانه است. این در حالی است که مطالعات اخیر نشان میدهد نگرش کمال‏گرایانه موجب اختلال در موفقیت می‏شود. آرزوی کامل بودن هم احساس رضایت را از خود می گیرد و هم فرد را در معرض ناکامی قرار میدهد برنز[17](1980؛ به نقل از اشبی، رایس، 2002) معتقد است کمال‏گرایان کسانی هستند که در راستای اهداف غیر‏ممکن و غیر واقع‏بینانه به گونه‏ای اجباری تلاش می‏کنند.

مبحث ابراز وجود را نخستین بار اندرو سالتر[18] (1949)، مطرح کرد. او از افکار پاولف درباره برانگیختگی و بازداری[19] ، تأثیر پذیرفته بود، سالتر عقیده داشت که بعضی از افراد بیشتر متمایل به عمل مداری [20]هستند و حالت برانگیختگی زیادی دارند. بعضی دیگر بیشتر به حالت نوروتیک متمایل‏اند، یعنی حالت بازداری در آنها بیشتر است. منظور سالتر از برانگیختگی، حالتی است که در آن افراد می‏توانند تمام توان های خود را چه از نظر شناختی و چه از نظر عاطفی به فعل برسانند(فقیرپور، 1377).به عقیده جاکوبسکی[21] (1973) افرادی که رفتار خودابرازی نسبتا پایینی نشان می دهند باور ندارند که در احساسات، باورها یا عقایدشان حقی دارند. این افراد این اصل را که احساسی شبیه دیگران دارند، رد می کنند در نتیجه آنها نمی توانند زمینه های اعتراض علیه سوء استفاده یا بدرفتاری را پیدا کنند. این امر نشان می دهد که ادراکات، عقاید، احساسات و خواسته هایشان را نسبت به دیگران کمتر مهم یا درست می دانند(دیویس، اشلمن و مک کی[22]، 1998)

آموزش ابراز وجود، یکی از روشهایی است که ممکن است به افراد کمک کند تا مهارت‏های مورد نیاز در تعاملات اجتماعی را فراگیرند و بتوانند احساسات و خواسته هایشان را با در نظر گرفتن احساسات و خواسته های دیگران بیان کنند. عابدی(1378) روشهای مورد استفاده در آموزش ابراز وجود را شامل روشهای شناختی و رفتاری می داند.در تکنیک های شناختی این اصل مورد توجه قرار می گیرد که فرد به علت شناخت های غلط و تحریفات شناختی، از انجام رفتار ابراز وجود امتناع می کند. روشهای رفتاری بر آموزش گام به گام و تدریجی رفتارهای توأم با ابزار وجود تأکید می کند. روشهای شایع مورد استفاده در آموزش ابراز وجود شامل:

روش تمرین رفتار [23]، روش حداقل پایین مؤثر[24]و روش شدت بخشی[25]  می‏باشد.

فرانکوئیز و همکاران[26] (1999)، بهبود رفتار دانش آموزان در کلاس را با استفاده از راهبردهای انظباط خودابرازانه نشان داده اند. این محققان تعدادی از دانش آموزان را که دارای مشکلات رفتار گسیخته، نداشتن انگیزیش و موقعیت تحصیلی ضعیف بودند، انتخاب کردند. مداخلات به صورت چند عاملی انجام شد و شامل انضباط خودابرازانه و شیوه های آموزشی بود. اطلاعات پس از مداخله آشکارکرد که این راهبردها تأثیر مثبت و معنی داری بر متغیرهای مورد مطالعه داشته است. تامسون و همکاران[27](1996)، یک برنامه درسی آموزش ابراز وجود را به 22 دانش آموز دبیرستانی ارائه دادند. مؤلفه شناخت و نگهداری اطلاعات رمزی خودابرازی با پیش آزمون ها و پس آزمون های چند گزینه ای اندازه گیری گردید. مؤلفه های عملکرد، جنبه های کلامی و غیرکلامی رفتار خودابرازی را در بر می گرفت که در موقعیت های بازی نقش اندازه‏گیری می‏شد. هنگامی که گروههای آزمایش با گروههای گواه در ارزیابی شناختی مقایسه شدند، تأثیرات معنی داری برای درمان، ارزشیابی و تعامل آنها به‏دست آمد. کومئو و هایبرت[28] (1997)، نیز در بررسی مفهوم سازی درباره خصیصه‏هایی از ابراز وجود که با تعداد 9 شرکت کننده در آغاز و پایان یک برنامه آموزش گروهی ابراز وجود مورد ارزیابی قرار می گرفت، متوجه شدند، شرکت کنندگانی که در آموزش شرکت کرده بودند، تا حد زیادی از برنامه های ابراز وجود استفاده نمودند. در بررسی دیگری استوارت و لی وایس[29](1986)، تأثیر آموزش ابراز وجود را بر رفتار خودابرازی و عزت نفس دانش آموزان دبیرستانی سیاهپوست مورد تحقیق قرار دادند. نتایج تفاوت معنی داری بین نمرات پسران و دختران در ثبت اندازه های ابراز وجود به دست داد.

بهرامی(1375)، جرأت‏ورزی را به عنوان یک روش صرفا رفتاری و نیز تلفیقی از جرأت‏ورزی و بازسازی منظم منطقی، بر روی سه گروه از دانش آموزان مضطرب اجتماعی دوره راهنمایی اجرا نمود. نتایج نشان داد که مداخله جرأت‏ورزی به تنهایی به عنوان یک تکنیک رفتاری و نیز تلفیقی از مداخله‏های جرأت‏ورزی و درمان شناختی، هر دو در بهبود نوجوانان مبتلا به اضطراب اجتماعی مؤثر می باشند.

با توجه به اینکه جرات‏مندی رفتاری متاثر از شرایط محیطی و وابسته به یادگیری است، زمانی‏که رفتارهای جرات‏مندانه جزء عادات و ذخایر رفتاری فرد نباشد ،آموزش این مهارت ضروری است. از این‏رو درمانگران و پژوهشگران علاقمند به این حیطه با توجه به رویکردهای نظری خود ، شیوه‏های آموزشی و درمانی گوناگون را برای اصلاح و بهبود رفتارهای غیر جرات‏مندانه به کار برده اند.(جلالی ،1380)

به اعتقاد ولپی (1982 )جرات‏مندی عبارت از بیان مناسب و صحیح هر نوع هیجانی به غیر از اضطراب نسبت به فرد دیگری است.وجود چنین رفتاری در فرد سبب می شود که احساسات و هیجانات خود را در برابر رفتار دیگران که می تواند طیف وسیعی از تحقیر تا تحریک را همراه داشته باشد بدون ترس و به شکلی صحیح ابراز دارد . اهمیت مباحث  فوق به خصوص در قشر نوجوان که در مرحله انتخاب و تصمیم‏گیری و گذر از کودکی به بزرگسالی است لزوم بررسی و پژوهش در این زمینه را دو چندان می سازد.

در چنین شرایطی، آموزش رفتار جرات‏مندانه به کودکان و نوجوانان ، به منظور تقویت و بهبود ارتباط مثبت با خود، ارتباط مثبت با دیگران و زندگی (دنیا) و نیز افزایش علاقه و موفقیت تحصیلی آنان بسیار مفید و سودمند بنظر می‏رسد. آموزش این مهارت‏ها به دانش آموزان کمک می‏کند تا خود و توانایی هایشان را بهتر بشناسند. در آموزش رفتار جرات‏مندانه دانش آموزان تشویق می شوند تا تجربه‏های مثبت و خوب خود را باز شناسند و نقش آن را در افزایش و ارتقای علاقه و خودکارآمدی بازشناسی کنند و بااین حال، توانایی شناخت جنبه‏های مثبت دیگران را پیدا کنند آنان همچنین می‏آموزند تا در جهان موضعی فعال اتخاذ کنند و زندگی خود راشکل دهند، نه این‏که هر آنچه به سرشان می آید به گونه‏ای منفعل بپذیرند.

[1] Accordino & Slaney

[2] Burns

[3] Rinald, Crusier & Svenson

[4]  Scott & Bruce

[5] . Rational decision making style

[6] .  Eberlin

[7] .Hoy & Miskel

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش مولفه هاي تصميم گيري مجدد بر کاهش خودناتوان سازي تحصيلي و افزايش جرات ورزي دانش آموزان پسر
 • پايان نامه بررسي اثر بخشي آموزش مثبت نگري بر افزايش احساس تعلق به مدرسه و روابط با ديگران در ميان دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي نقش پيش بين کمال گرايي، دروني سازي لاغري، شاخص توده بدني و خود شيء انگاري بر اختلالات خوردن با واسطه گري نارضايتي بدني
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122