پايان نامه بررسي اثر بخشي برنامه درسي علوم به شيوه آموزش محور با برنامه درسي علوم به شيوه پژوهش محور در دوره ابتدايي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثر بخشي برنامه درسي علوم به شيوه آموزش محور با برنامه درسي علوم به شيوه پژوهش محور در دوره ابتدايي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 136 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي اثر بخشي برنامه درسي علوم به شيوه آموزش محور با برنامه درسي علوم به شيوه پژوهش محور در دوره ابتدايي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده 1
فصل اول- كليات و طرح تحقيق
1- 1 مقدمه 3
1-2 بيان مسأله 5
1-3 ضرورت و اهميت مساله 8
1-4 هدف كلي پژوهش 10
1-5 اهداف فرعي پژوهش 10
1-6 فرضيه‌ی اصلي پژوهش 10
1-7 فرضيه‌ها‌ی فرعي پژوهش 10
1-8 تعريف اصطلاحات و متغييرها 11
1-1-8 برنامه‌ی درسي 11
1-2-8 برنامه‌ی درسي آموزشي محور 11
1-3-8 برنامه درسي پژوهش محور 12
1-4-8 دانستني هاي ضروري 13
1-5-8 مهارتهاي ضروري 14
1-6-8 نگرش هاي ضروري 15
1-7-8 انگيزه و رضايت 16
فصل دوم (الف ـ مباني نظري پژوهش ب ـ پيشينه‌ی پژوهش)
2-1مقدمه 18
2-2 مفهوم برنامه‌ی درسي 19
2-1-2جمع بندي تعاريف ارائه شده از برنامه درسي 20
2-2-2عناصر برنامه درسي 22
2-3-2رويكردهاي برنامه درسي 23
2-1-3-2رويكرد علمي و فني 24
2-2-3-2 رويكرد غير علمي – غير فني 24
2-4 فلسفه‌ی زيربنايي رويكردآموزش محوري وپژوهش محور 25
2-5 برنامه درسي آموزشي محور 26
2-1-5 عناصر برنامه‌ی درسي آموزش محور 28
2-2-5 الگوي هاي رويكرد آموزش محور 28
2-3-5 مهمترين شيوه هاي تدريس در رويكرد آموزش محور 28
2-1 -2-5 الگوي مهارت آموزي 29
2-1-1-2-5 مراحل الگوي مهارت آموزي 29
2-1-3-5 مهمترين شيوه تدريس الگوي مهارت آموزي در رويكرد آموزش محور 30
2-2-2-5 الگوي پيش سازمان دهنده 31
2-1-2-2-5 اصول اساسي الگوي پيش سازمان دهنده 31
2-2-3-5- مهمترین شیوه تدریس الگوی پیش سازمان¬دهنده در رویکرد آموزش محور 32
2-6 برنامه درسي پژوهش محور 33
2-1-6 عناصر برنامه درسي پژوهش محور 35
2-2-6 مراحل وفرايند پژوهش محوري 37
2-3-6 مهارتهاي برنامه‌ی درسي پژوهش محور 38
2-4-6 الگوي برنامه درسي پژوهش محور 40
2-1-4-6 الگوي كاوشگري 40
2-2-4-6 ساختار الگوي كاوشگري 41
2-3-4-6 مراحل اجراي الگوي كاوشگري 42
2-4-4-6 مهمترين شيوه هاي تدريس، در الگوي كاوشگری 44
2-1-4-4-6 روش اكتشافي 44
2-2-4-4-6 مراحل روش تدريس اكتشافي 45
2-3-4-4-6 روش آزمايشگاهي 46
2-5-6 تمهيد مقدمات در برنامه درسي علوم به شيوه پژوهش محور 49
2-3 برنامه درسی علوم 51
2-1-3- رویکرد برنامه درسی علوم در دوره ابتدایی 54
2-2-3 اهداف كلي برنامه‌ی درسي علوم در دوره‌ی ابتدايي 54
2-3-3 محتواي برنامه‌ی درسي علوم دوره‌ی ابتدايي 55
2-4-3 شيوه هاي تدريس در برنامه‌ی درسي علوم در دوره‌ی ابتدايي 56
2-5-3 ارزشيابي از دانش آموزان در برنامه‌ی درسي علوم در دوره‌ی ابتدايي 56
2-1-5-3 روشها وابزار جمع آوري اطلاعات درارزشيابي توصيفي 57
2-6-3 وضعيت كنوني برنامه درسي علوم. در دوره‌ی ابتدايي 58
2-7-3سواد علمي ـ فناورانه،به عنوان يك هدف محوري 59
2-1-7-3 تبديل دانش آموزبه يادگيرنده‌ی مادام العمريك ضرورت انكار ناپذير است. 60
2-2-7-3‌ يادگيري مادام العمر منوط به كسب دانش پايه،مهارت يادگيري و اعتقاد به يادگيري است. 60
2-8-3 اهداف كلي در طرح جديد آموزش علوم تجربي 60
2-1-8-3 انتقال دانستني هاي لازم 61
2-2-8-3 ايجاد و پرورش مهارت هاي لازم 62
2-1-2-8-3 مهارت مشاهده 63
2-1-1-2-8-3 مشاهده شباهت‌ها و تفاوت‌ها 64
2-2-1-2-8-3 مشاهده براي افزايش دانش 64
2-3-1-2-8-3 استفاده از مشاهده به هدف طرح پرسش و يافتن پاسخ 64
2-4-1-2-8-3 مشاهده براي كمك به بسط مفهوم 65
2-5-1-2-8-3 مشاهده براي بسط اطلاعات 66
2-6-1-2-8-3 مشاهده براي ايجاد انگيزه براي شروع يك پژوهش 66
2-2-2-8-3 مهارت برقراري ارتباط 67
2-1-2-2-8-3 شيوه هاي پرورش مهارت برقراري ارتباط 67
2-3-2-8-3 مهارت اندازه گيري 69
2-4-2-8-3 مهارت كاربرد ابزار 70
2-5-2-8-3 مهارت استنباط كردن و يا تفسير يافته‌ها و نتيجه گيري 71
2-6-2-8-3 پيش بيني كردن 73
2-7-2-8-3 مهارت تشخيص متغيرها 75
2-8-2-2-3 مهارت فرضيه سازي 75
2-9-2-8-3 مهارت طراحي تحقيق 76
2-3-8-3 ايجاد و پرورش نگرش هاي لازم 77
2-1-3-8-3 مهمترين اهداف نگرشي در برنامه‌ی درسي علوم در دوره‌ی ابتدايي 78
2-7 پيشينه تحقيقاتي 80
2-1-7 تحقيقات انجام شده در ايران 80
2-2-7 تحقيقات انجام شده در كشورهاي خارجي 84
فصل سوم: روش شناسي پژوهش
3-1 مقدمه 88
3-2 روش تحقیق 88
3- 3 حجم جامعه آماري 89
3- 4 حجم نمونه آماري 89
3- 5 متغييرهاي تحقيق 89
3- 1- 5 متغيير هاي مستقل 89
3- 2- 5 متغييرهاي وابسته 90
3-6 روش نمونه گيري 90
3- 7 ابزار گردآوري اطلاعات 90
3- 8 روش‌ها‌ی آماري و ابزار تجزيه و تحليل داده‌ها 91
3- 9 روش اجرا وجمع آوري اطلاعات 92
فصل چهارم – تجزيه وتحليل يافته ها
4-1 مقدمه‌ 94
4-2 نتايج توصيفي 94
4-3 نتايج تحلیلی 95
4-3-1 تحلیل مقایسه دانستنی‌های ضروری برنامه درسی پژوهش محور و آموزش محور 104
4-3-2 تحلیل مقایسه مهارت‌های ضروری برنامه درسی پژوهش محور و آموزش محور 104
4-3-3 تحلیل مقایسه نگرش‌های ضروری برنامه درسی پژوهش محور و آموزش محور 105
4-3-4 تحلیل مقایسه رضایت دانش آموزان در شیوه‌های برنامه درسی پژوهش محور و آموزش محور 106
فصل پنجم- بحث، نتيجه گيري و پيشنهادات
5- 1 مقدمه 108
5- 2 يافته هاي پژوهش 109
5 -1- 2 يافته هاي توصيفي پژوهش 109
5 – 3 نتيجه گيري در مورد فرضيه هاي پژوهش 110
5-4 پيشنهادهاي پژوهش 112
5- 1- 4 پيشنهادات كاربردي 112
5-2-4 پيشنهاد براي پژوهشهاي بعدي 113
5-5 محدوديتهاي پژوهش 114
فهرست منابع و مأخذ 115
منابع لاتين 120
پیوست¬ها 121
چکیده لاتین 127

فهرست منابع و مأخذ

  منابع فارسي    

آقازاده ، محرم . (1384). راهنماي روشهاي نوين تدريس . تهران :انتشارات آييژ.

اسماعيلي، محمد حسين . (1381). بررسي رابطه ي علوم تجربي پايه ي پنجم ابتدايي با نيازهاي دانش آموزان ديدگاه معلمان شهرستان بوكان . پايان نامه ي كارشناسي مركز آموزش عالي  طباطبايي اروميه.

احمدي، غلامعلي. (1380). كاربردروش حل مسئله در آموزش علوم. فصلنامه ي تعليم و تربيت،شماره­ي 4.

احمدي،حسين. (1384).مباني و دلايل يكپارچگي دو مفهوم برنامه وفوق برنامه .خلاصه مقالات  همايش علمي كاربردي . كرمان: انتشارات رسانه تخصصي.

اكبري شلدره اي ، فريدون ، قاسم پورمقدم ،حسين ، عليزاده ، فاطمه صغري .(1388). روشهاي نوينياددهي- يادگيري . تهران :انتشارات فرتاب.

اديب نيا ، اسد . (1385). روشهاي تدريس پيشرفته(جزوه).تهران : انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي.

امام جمعه، محمد رضا. (1377). تحليل محتواي كتاب علوم تجربي سوم وچهارم ابتدايي،پايان نامه ي كارشناسي ارشد ،دانشگاه تربيت مدرس. دانشكده علوم انساني تهران.

بدري گرگري،رحيم ،فتحي آذر،اسكندر.(1386). مقايسه ي تأثير يادگيري مبتني برحل مسأله وآموزش سنتي برتفكر انتقادي دانشجومعلمان.فصلنامه ي مطالعات تربيتي و روانشناسي.

تقي پور سهل آبادي، حبيب الله.(1372). تعيين سطوح شناختي پرسشها وتكاليف علوم ابتدايي در وضع موجود واعتلاي اين سطح به وضع مطلوب براساس طبقه بندي بلوم و استفاده از چهار خانواده الگوي تدريس. پايان نامه ي كارشناسي ارشد،دانشگاه تربيت معلم.

تقي پور ظهير، علي. (1387). برنامه ريزي آموزشي ودرسي.تهران :انتشارات آگاه.

جعفري هرندي،رضاوميرشاه جعفري،سيدابراهيم ولياقتدار،محمد جواد.(1388).بررسي تطبيقي برنامه ي  آموزش علوم در ايران  وچند كشور جهان. انديشه هاي نوين تربيتي،دوره ي 5 .

جهاني،جعفر.(1384).چالشهاي نظري تعليم وتربيت رايج وتعليم وتربيت پژوهش محور.مجله ي علوم اجتماعي وانساني دانشگاه شيراز، دوره ي 22،شماره ي چهارم،ويژه نامه ي علوم تربيتي.

جورج،كنت­دي،ديتس،مورين،آبراهام،يوجين سي،فلسون،مايلز.(1379).آموزش علوم در مدارس ابتدايي (ترجمه ي بهمن سقط چيان ).تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي.

حامدي خواه، فضعلي.(1377). بررسي ميزان استفاده از روشهاي تدريس فعال و مقايسه ي نتايج  عملكرد آنان در تدريس علوم ابتدايي. پايان نامه ي كارشناسي ارشد،دانشگاه آزاد اسلامي اراك.

حسين زاده، داود. (1370). بررسي مقايسه اي كار آموزي روشهاي آموزش فعال و غير فعال در دوره ي راهنمايي.پايان نامه ي كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي تهران.

حيدري همت آبادي ،زهراوموسي پور،نعمت الله وحري،عباس.(1386).نظام برنامه ريزي درسيمتناسب با  توسعه ي سواد اطلاعاتي. فصلنامه ي مطالعات برنامه ي درسي،شماره ي4.

خاكي اميري، افشين، زرين تن،سينا، جباري خامنه، حسين.(1384).تأثيرمطلوب يادگيري به روش حل مسأله در مقايسه با تدريس سنتي در درس آناتومي دانشجويان سال اول پزشكي.مجله ي ايراني آموزش در علوم پزشكي، هفتمين ويژه نامه ي همايش كشوري آموزش پزشكي.

خلخالي ، مرتضي.(1378). رويكرد كاوشگري در علوم. تهران ماهنامه ي آموزشي وتربيتي ، نشريه ي  رشد آموزش شيمي ،شماره ي 53 .

دلاور ،علي.(1384). روش تحقيق. تهران: انتشارات ويرايش.

رستگار، طاهره و روحي، سيمين دوخت و فرنوش، بتول و حسيني، عزت السادات و قرائي، مينو.   (1387).كتاب معلم در تدريس علوم. دفتر برنامه ريزي و تاليف كتابهاي درسي، تهران: اداره ي كل چاپ وتوزيع كتب درسي.

رئيس دانا، فرخ لقاء .(1386). برنامه ريزي درسي ويادگيري پروژه محور.نشريه ي رشد تكنولوژي آموزشي ،شماره ي  148 ،تهران: انتشارات ماهانه آموزشي وتربيتي.

رضايي،اكبر،قدم پور،عزت الله،شريفي،حسن پاشا.(1385). الگويي براي ايجادعلاقه وانگيزه به پژوهشوبررسي اثربخشي آن در دانش آموزان دوره ي راهنمايي. فصلنامه ي نوآوري هاي آموزشي،شماره ي 25.

زاهد، مير فخرالدين .(1384). راههاي توسعه ي فعاليتها درسطح مدارس. مجموعه مقالات برگزيده ي همايش علمي كاربردي. كرمان: انتشارات رسانه ي تخصصي.

زراعت،زهرا،غفوريان،عليرضا.(1388).اثربخشي آموزش مهارت حل مسأله برخودپنداره ي تحصيليدانشجويان. مجله ي راهبردهاي آموزش،شماره ي 1.

سازمان آموزش وپرورش استان آذربايجان غربي،معاونت آموزش ابتدايي.(1390). راهكارهاي آموزشي وپرورشي(جزوه).اروميه: گروه تكنولوژي وآموزشي.

سعادتمند،زهره ،سيف نراقي،مريم،شريعتمداري،علي،نادري،عزت الله.(بي تا). مقايسه ي تأثير روشتدريس حل مسأله با روش تدريس حل مسأله با روش تدريس سنتي در دروس اجتماعي  و رياضي برميزان پيشرفت تحصيلي، نگرشهاي آموزشي وميزان يادآوري دانش آموزان پايه ي  پنجم شهر اصفهان.

سيف،علي اكبر.(1388).روانشناسي پرورشي نوين:روانشناسي يادگيري وآموزش(ويرايش ششم). تهران:انتشارات دوران.

سيلور،جي گالن والكساندر،ويليام ام ولوئيس،آرتورجي.(1380).برنامه ريزي درسي براي تدريس و يادگيري  بهتر(ترجمه غلامرضا خوي نژاد).مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي .(1902).

شعباني،حسن.(1377).تأثير روش تدريس حل مسأله برپيشرفت تحصيلي و رشد تفكر انتقادي دردرس علوم تجربي دانش آموزان ابتدايي. پايان نامه ي دكتري علوم تربيتي. دانشگاه تربيت مدرس.

شعباني، حسن.(1385).مهارتهاي آموزشي.تهران: انتشارات سمت.

شريعتمداري،علي.(1365).جامعه وتعليم وتربيت. تهران:انتشارات اميركبير.

صبور،رستمعلي.(1384).بررسي مقايسه ي شيوه هاي تدريس علوم تجربي در پايه ي پنجم ابتدايي با اهداف رفتاري و آموزشي آن درس در مدارس شهرستان خوي(طرح تحقيقاتي).شوراي تحقيقات آموزش وپرورش استان آذربايجان غربي.

صفري ، پريوا.(1385).آموزش علوم و ضرورت نوآوري درهمگرايي بافعاليتهاي آزمايشگاهي.اولينهمايش ملي ونوآوريهاي آموزشي تهران.

صفوي، امان الله.(1389).روشها،فنون والگوهاي تدريس.تهران : انتشارات سمت.

طرفه تابان، شهين.(1375). تأثيرروش تدريس آموزش كاوشگري برپيشرفت درس علوم دانش آموزان پايه ي پنجم ابتدايي.پايان نامه ي كارشناسي ارشد مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

عباس زاده ، مير محمد.(1386).روشهاي تحقيق. اروميه: انتشارات دانشگاه اروميه .

عسگري، موسي.(1387).بررسي موانع بهره گيري ازفعاليتهاي آزمايشگاهي در تدريس  دروس علوم پايه ي دبيرستانهاي استان آذربايجان غربي. شوراي تحقيقات آموزش وپرورش استان آذربايجان غربي.

عشرت زماني ، بي بي واسفيجاني،اعظم ونصرآبادي،حسنعلي.(1387).مقايسه ي كتابهاي درسي علوم  ابتدايي ايران از ميزان توجه به مهارتهاي گوناگون در فرايند پژوهش با آمريكاوانگلستان.فصلنامه  مطالعات برنامه ي درسي،  شماره ي8 .

عالميان ،وحيد.(1390). راهنماي تغيير برنامه ي درسي رياضي وعلوم ابتدايي(جزوه). تهران:  انتشارات دفتر تأليف و تدوين كتب درسي.

فتحي واجارگاه ، كوروش.(1389). اصول برنامه ريزي درسي.تهران: ايران زمين .

ملكي ، حسن.(1386). مقدمات برنامه ريزي درسي.تهران:انتشارات سمت.

ملكي ، حسن.(1383). برنامه ريزي درسي(راهنماي عمل).تهران: انتشارات مدرسه.

مهري نژاد،سيد ابوالقاسم وشريفي،حسن پاشا.(1384). بررسي اثر بخشي تدريس به شيوه ي حل  مسئله و ارزشيابي براساس شاخصهاي پژوهشگرانه در پرورش روحيه ي پژوهشگري. فصلنامه   پژوهشي و نوآوري هاي  آموزشي،شماره14.

ميلر،جان.(1387).نظريه هاي برنامه ي درسي(ترجمه ي محمود مهر محمدي). تهران: انتشارات   سمت.(1943).

نصر آبادي ،حسنعلي بختيارونوروزي،علي.(1384).بررسي ميزان تحقق اهداف شناختي درس علوم باروشهاي تدريس سنتي وكاوشگري. فصلنامه ي  تعليم وتربيت، شماره ي84..

نظري صارمي، يحيي.(1379). كاربرد روش تدريس فعال ومقايسه آن باروش تدريس كلاسيك درعلوم پنجم شهرستان اسدآباد. پايان نامه ي كارشناسي ارشد، دانشگاه طباطبايي تهران.

نعمتي، فاطمه.(1389). تأثير آزمايشهاي ساده در آموزش علوم در دوره ي ابتدايي.پايان نامه ي كارشناسي مركز آموزش عالي علامه طباطبايي اروميه .

نقيب زاده ،مير عبدالحسين.(1377).نگاهي به فلسفه ي آموزش وپرورش. تهران:انتشارات طهوري.

وزارت آموزش وپرورش ،معاونت آموزش ابتدايي.(1389).پروژه ي علمي(جزوه).تهران: انتشارات گروههاي آموزشي.

هارلن، وين.(1380).نگرشي نو بر آموزش علوم تجربي در دوره ي ابتدايي(ترجمه ي شاهده  سعيدي).تهران: انتشارات مدرسه.(تاريخ انتشار به زبان اصلي ندارد).

يارمحمديان، محمد حسين.(1388).اصول برنامه ريزي درسي. تهران: انتشارات يادواره ي كتاب.

 منابع لاتين

Barens, R.(1999).positive  teaching, positive learning, London: Rutledge.

Bereiter.C.(1994).schools without education, Newjersey: prentice. Hall.

douglas,H.c.(2007). Curriculum Research: Toward a Frame work for” Research- based curricula”. Journal of Mathematics, science& Technology Education  may 2009,volume 5/ Issue,Number 2.

Erlandson,D.A.(1993).Doing naturalistic inquiry: aguide to methods,londan:sage.

Farstad,H.(2004). Competencies for life: som Im plications for Education Institue for technology,oslo,Norway.back ground paper to work shop,unesco.47 th International conference on education,Geneva.

Haury,D.L.(1993).Teaching science through Inquiry.Eric clearing house for science  Mathematics and Environmental Education columbusoh.

چكيده

هدف اصلي اين پژوهش بررسي اثر بخشي برنامه ي درسي علوم به شيوه ي آموزش محور با برنامه ي درسي علوم به شيوه ي پژوهش محور در دوره ي ابتدايي بود.اين پژوهش به روش شبه آزمايشي، با نمونه ايي به حجم 50 نفر از دانش آموزان دختر در پايه ي سوم ابتدايي در شهر اروميه كه به طور تصادفي و با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله ايي با فرضيه ي برنامه ي درسي علوم به شيوه ي آموزش محور با برنامه ي درسي علوم به شيوه ي پژوهش محور اثر بخش تر است اجرا شد. برای جمع آوري اطلاعات و داده ها، از پس آزمون  با روايي مورد قبول كارشناسان و پايايي 68% و چك ليست مشاهده‌ی فعالیتها, با روايي قابل قبول كارشناسان وپايايي 98% استفاده گردید. اين چك ليستها توسط 4نفر از معلمان دوره ي ابتدايي، با مدرك تحصيلي ليسانس آموزش ابتدايي در هر گروه تكميل شد. در این پژوهش با توجه به مقايسه ي دو شيوه ي آموزش محور و پژوهش محور از آزمون يومن ـ ويتني استفاده شد.

يافته هاي پژوهش حاكي از آن بود كه تفاوت معناداري در دانستني ها، مهارتها، نگرشها و رضايتمندي، بين دانش آموزاني كه با شيوه ي آموزش محور آموزش ديده اند با دانش آموزاني كه به شيوه ي پژوهش محور آموزش ديده اند وجود داشته وفرضيه هاي پژوهش در سطح اطمينان 95% پذيرفته شد.در نتيجه برنامه ي درسي علوم به شيوه ي پژوهش محور در مقايسه با برنامه ي درسي علوم به شيوه ي آموزش محور در دوره  ابتدايي اثر بخش تر است.

واژگان کلیدی: برنامه‌ی درسی آموزش محور، برنامه‌ی درسی پژوهش محور، برنامه‌ی درسی علوم

فصل اول كليات و طرح تحقيق

1- 1 مقدمه

يكي از مسايل مهم واساسي نظامهاي آموزشي، برنامه هاي درسي مي باشد.برنامه درسي در واقع هسته ي مركزي فعاليتهاي آموزشي را تشكيل مي دهند؛يكي از عناصر اصلي برنامه ي درسي شيوه ي آموزش است.بنابراين،دركشورهايي كه نظام آموزشي آنها متمركز مي باشد تهيه وتدوين واجراي برنامه هاي درسي جايگاه بالايي دارد.با توجه به اينكه نظام آموزشي كشور ما متمركز مي باشد وكليه ي اهداف و برنامه‌ها از مركزتعيين مي گردد،اين اهميت بيشتر احساس مي شود.بنابراين برنامه ريزان درسي براين تلاشندكه بهترين ومؤثرترين برنامه ي درسي رابراي پرورش نسل آينده انتخاب نمايند.از آن جايي كه انتقال صرف دانش واطلاعات به كودكان به تنهايي براي رويارويي با عصرپيشرفت وتكنولوژي كافي نيست،بنابراين مهمترين وظيفه ونقش آموزش در مدارس بايد يادگيري وپرورش مهارتهايي باشد كه افراد را براي حل مسايل و كشف مجهولات زندگي آماده سازد (اسماعيلي،1381،ص2).

امروزه انسان در پرتو تكنولوژي هر لحظه براطلاعات و يافته هاي خود مي افزايد؛به اين دليل يافته هاي ديروزدر موزه ي كهنه جات امروزبه نمايش گذاشته مي شود.در چنين وضعيتي برنامه ي درسي به شيوه ي آموزش محور نمي تواند تمامي اطلاعات مورد نيازرا فقط از طريق كتب درسي به دانش آموزان منتقل كند.حقيقت امر آن است كه نه چنين امكاني وجود دارد ونه ضرورتي.امروزه بسياري از متخصصان تعليم وتربيت براين باورند كه به جاي تأكيد براطلاعات وحقايق وارائه آنها،بايد شيوه ي يادگيري را به دانش آموزان آموخت و آنان را به مهارتها و تواناييهايي مجهزكرد كه بتوانند دائما نيازهاي اطلاعاتي خود را برطرف سازند،تحقق چنين امري فقط در سايه ي برنامه ي درسي به شيوه ي فعال و پژوهشي امكان دارد؛همانطور كه آيزنرمي گويد”يادگيرندگان در صحنه ي واقعي زندگي با برنامه هاي درسي تعريف شده ويكساني برخورد نمي كنند”بنابراين وظيفه ي معلمان،پرورش توانايي حل مسايل ومشكلات زندگي واقعي در بچه‌ها مي باشد.با چنين برداشتي معلمان بايد با درگير كردن دانش آموزان در مسايل و موضوعات مختلف روحيه ي برخورد با مشكلات ونحوه ي حل آنها را در آنان پرورش دهند.اگر هدف اساسي تعليم وتربيت،پرورش انسانهايي آزاد،مستقل، صاحب انديشه وروحيه ي علمي باشد،انسانهايي كه داراي تفكر انتقادي واستقلال عقلاني باشند، نمي توان با استفاده از شيوه هايي كه روحيه ي انفعال فكري وپذيراي تسليم را در شاگردان پرورش مي دهند به نتيجه ي مطلوب نايل شد(فتحي واجارگاه،1389،ص153).

از آنجايي كه آموزش وپرورش يكي از زير ساختهاي اصلي هر جامعه اي جهت رشد، توسعه وپيشرفت شهروندان محسوب مي شود.اگر بپذيريم كه علوم در تعيين جايگاه فرهنگي،اجتماعي و اقتصادي يك جامعه نقش مؤثري دارد،آنگاه به اهميت آموزش علوم و نيز لزوم همگاني كردن آن بيشتر پي مي بريم.آموزش علوم و فناوري يكي از پايه هاي اساسي آموزش وپرورش است كه تأثير مستقيم آن در توسعه ي فرهنگي،اقتصادي،سياسي،اجتماعي يك جامعه به خوبي مشخص شده است.از مهمترين دست آوردهاي علوم در مدارس، آموزش مهارتهاي تحقيق در فضاي آموزشي كاوشگرانه وپرورش شهرونداني است كه داراي آگاهي هاي لازم بوده تا بتوانند منطقي فكر كرده و آگاهانه تصميم بگيرند (هارلن،به نقل از عسگري،1387،ص2).

در حال حاضرشيوه هاي آموزش علوم در بسياري از كشورها مطابق نيازهاي جوامع آنان متحول گرديده است، فقدان كار آمدي شيوه هاي سنتي علم آموزي در پاسخگويي به نيازهاي دنياي كنوني حداقل در بحث هاي نظري مورد تأييد همگان قرار گرفته است،به اين ترتيب اين ديدگاه مطرح مي شود كه مدارس با استمراراستفاده از روشها و برنامه هاي معمول، هرگز قادر به هماهنگ نمودن دانش واطلاعات فراگيران با تغيير وتحولات فزاينده ي جهان امروز نخواهند بود.از آن جايي كه يكي از اهداف مهم آموزش عمومي در هر كشوري پرورش شهرونداني كنجكاو،پرسشگر ودارای سواد علمی , فناورانه است. طرح آموزش علوم چند سالی است که وارد نظام آموزش عمومی شده است(عسگری، 1387،ص3). بررسي سير تحول اهداف برنامه ي درسي علوم در مدارس كشور نشان مي دهد كه در برنامه ريزي هاي درسي تغييروتحولاتي صورت گرفته ولي با توجه به تمركز نظام آموزشي كشور و اقتدار معلم در اجراي برنامه هاي درسي و عدم توجه به علايق ونيازهاي دانش آموزان در كلاسهاي درس و ارزشيابي از دانش واطلاعاتي كه معلم در اختيار آنان قرار مي دهد وبا توجه به پزوهشهاي انجام شده،فاصله ي زيادي ميان اهداف وشيوه هاي اجرا وجود داشته،در وضعيت كنوني اغلب دانش آموزان ما فاقد مهارتها ونگرشهاي ضروري هستند به عبارت ديگر برنامه ي درسي علوم در عمل نتوانسته است به هدف اصلي خود يعني يادگيري مادام العمر و سواد علمي ـ فناورانه برسد.بنابراين لازم است در آموزش علوم براي كودكان، شيوه ايي اتخاذ گرددكه ذهن دانش آموزان همانند ظرفهايي خالي، كه در انتظار پر شدن از دانش و معلومات است فرض نگردد و معلم در فرآيند ياددهي ـ يادگيري، همواره راهنماي دانش آموزان خود در حل مسايل بوده، وبا توجه به توانايي وپيشرفتهاي خودشان در طول زمان يادگيري ودر مقايسه با خودشان نه در مقايسه با ديگران ارزشيابي به عمل آورده و باعث تقويت ورضايت خاطر آنان شود.

1-2 بيان مسأله

قرن حاضر، قرن سرعت،تغييرونو آوري ونسل اطلاعات است.نظام آموزش وپرورش به ويژه برنامه هاي درسي آن نقش كليدي در اين نو آوري دارند.با وجود اين يكي از مسايل و مشكلات ما،مساله ي برنامه ريزي درسي در نظام آموزشي كشور است (زاهد، 1384،ص275).

براي رسيدن به اهداف آموزش وپرورش از نظر ديويي، دانستني ها، مهارتهاي و ارزشها، ابزارهايي هستند كه انسان را در سازگار شدن با وضعيتهاي تازه و حل مشكلات ياري مي كنند و كسب اين مهارتها از طريق مدرسه و برنامه هاي درسي موجود در آن ميسر مي شود(نقيب زاده، 1377، ص170). بنابراين برنامه درسي به محتواي رسمي و غير رسمي، فرآيند محتوا، آموزشهاي آشكار و پنهان اطلاق مي گردد كه بوسيله آنها فراگير تحت هدايت مدرسه دانش لازم را به دست مي آورد، مهارتها را كسب مي كند و گرايشها، قدرشناسي‌ها و ارزشها را در خود تغيير مي دهد (ملكي، 1383، ص 17).

برنامه درسي، به منزله طرح نقشه يادگيري چند عنصر اصلي و مجموعه اي از عناصر فرعي دارد كه اين عناصر با يادگيري موثر ارتباط دارند از نظر كلاين، عناصر برنامه درسي شامل اهداف، محتوا، مواد آموزشي، فعاليتهاي يادگيري، راهبردهاي ياددهي – يادگيري، ارزشيابي، گروه بندي، زمان و فضا است (كلاين،1378). اين عناصر بايد به صورت يك نظام ديده شوند تا يادگيري از عمق و تاثير لازم برخوردار شود  (ملكي، 1373، ص 7).

در برنامه درسي علوم بسياري از مهارتها، نگرشها وعقايدي كه كودكان از طريق فعاليتها كسب مي كنند به گونه اي است كه مي توان آنها را در بقيه ي موضوعات درسي نيز به كار گرفت.بنابراين شيوه ي آموزش به عنوان يكي از عناصرمهم  برنامه درسي در علوم همواره فرا روي متخصصان تعليم وتربيت قرار دارد كه مدارس چگونه وبا چه شيوه هايي بايد آموزش ويادگيري علوم را برنامه ريزي كنند تا هدفهاي مطلوب آموزش وپرورش تحقق يابد( رستگاروهمكاران، 1387، ص 6).

در رويكرد آموزش محور، شيوه ي آموزش علوم، انتقال انبوهي از اطلاعات وواقعيتهاي علمي به يادگيرنده مي باشد ويادگيري نيز عبارت از دست يافتن به حقايق و اطلاعات علمي كه يادگيرنده با تمرين و تكرار به آن نايل مي شود (احمدي، 1380،ص 5).

هدف در رويكرد آموزش محور كسب دانش از مفاهيم، حقايق، اصول و اصطلاحات و تربيت افرادي كه به خوبي بتوانند آزمونهاي پيشرفت تحصيلي را با موفقيت پشت سر بگذارند و محتواي برنامه درسي آموزش محورشامل موضوعات درسي و در قالب كتابهاي درسي و به صورت مجزا و مورد به مورد و موضوع محور مي باشد. به علاوه در اين رويكرد، روش ياددهي – يادگيري را معلم تعيين مي كند و بيشتر بر روشهاي به يادسپاري واستفاده ازاصول آموزش قواعدحافظه اي تاكيدمي گردد. گاهي هم از روشهاي فعالي كه دانش آموزان در آن براي يادگيري و رسيدن به هدف از پيش تعيين شده توسط معلم فعاليت مي كنند استفاده مي شود. شيوه ارزشيابي در اين رويكرد نتيجه مدار بوده و نمره هاي امتحاني و آزمون هايي كه در پايان ترم و يا سال تحصيلي از دانش آموزان اخذ مي گردد ملاك ارزيابي آنان است (رئيس دانا، 1386).

دانش آموزان در برنامه درسي آموزش محور مجري انجام وظايف و اموراتي هستند كه معلم براي آنان ديكته مي كند، آنان به سخنان معلم گوش مي دهند و به سئوالات پاسخ مي گويند و مسئول انجام كارها و فعاليتهايي هستند كه توسط معلم براي آنان از قبل تعيين شده است. معلم رهبر آموزش، سخنران و تنها منبع اطلاعاتي است كه با استفاده از كتابهاي درسي، جزوه‌ها و گاهي هم با استفاده از رسانه هاي آموزشي ديگر مطالب را به دانش آموزان انتقال مي دهد. در اين رويكرد محيط و فضاي آموزشي محدود به مدرسه و كلاس درس است (همان منبع).

در رويكرد پژوهش محور،آموزش علوم بيشتر به صورت يك فرايند وفعاليت پويا، يعني مراحلي كه دانشمندان در جريان برخورد با موقعيتهاي نامعين ومساله اي طي مي كنند در نظر گرفته مي شود.در اين رويكرد،علوم را بايد به همان شيوه اي كه دانشمندان آنها را توليد كرده اند، آموخت.دانش آموزان در جريان يادگيري علوم به جاي دريافت مستقيم حقايق علمي با فرايند توليد علم آشنا مي شوند (شواب،1996،ص26). در این  برنامه داشتن سواد اطلاعاتي، كاوش مطالب علمي از طريق فن آوري هاي پيشرفته، تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده، ساختن فرضيات،كسب مهارتهاي ضروري و ارزشمند تفكر، چون استدلال كردن، توليدانديشه، حل مسئله و يادگيري مادام العمر مورد تاكيد است (بريتر، 1994،به نقل از حيدري همت آبادي، 1386،ص36).

در اين رويكرد فعاليتها از ميان پرسش‌ها و علايق دانش آموزان تعيين مي شود. ودانش آموز به دنبال يافتن الگوها و روابط مرتبط با مشاهدات خود در جهان اطراف است (عشرت زماني و ديگران، 1386، ص 133). اين فعاليتها و رخدادهاي آموزشي به گونه اي طراحي و تنظيم مي شوند كه در ذهن دانش آموزان مساله اي ايجاد شود و آنها علاقمند شوند كه با تلاش خود راه حلي براي آن پيدا كنند.دانش آموز در اين رويكرد پذيرنده محض نيست بلكه فعالانه با بهره گيري از تجارب و دانسته هاي پيشين خود درباره رويدادهاي محيط خود مي انديشد، تا مشكلي را كه با آن مواجه شده به نحو قابل قبولي حل كند. معلمان نيز يگانه منبع اطلاعات نبوده بلكه نقش راهنما را داشته و در اين فرآيند به جاي انتقال اطلاعات و حقايق علمي، روش كسب اطلاعات را به دانش آموزان مي آموزند. محتواي آموزشي نيز، محدود به كتاب درسي و آنچه معلم مي گويد نيست، بلكه منابع و اسناد دست اول، مصاحبه‌ها و مشاهدات،كتابخانه ها، آزمايشگاه و محيط واقعي زندگي دانش آموزان محتواي آموزشي را شامل مي شود  (شعباني، 1385، ص 306).

ارزشيابي در رويكرد پژوهش محور نتيجه مدار نيست بلكه قابليت ها، توانايي‌ها و پيشرفت هاي خود دانش آموزان در طول زمان يادگيري در مقايسه با خودش، نه در مقايسه با ديگران مورد ارزيابي قرار مي گيرد (رئيس دانا، 1386).

در عصر هزاره ي سوم،تحقق بيشتر هدفهاي آموزش وپرورش مبتني برعلوم وفناوري است كه آهنگ رشد در اين دوره بسيار پرشتاب است.آگاهي هاي جديد درباره ي فرايندهاي بررسي وكاوشگري، دانش جديد درباره ي حوزه هاي متعدد علوم، اطلاعات جديد درباره ي اين كه در چه سطحي از رشد، كودكان علوم را ياد مي گيرند،باز انديشي وتفكر جديدي را درباره ي هدفهاي علوم در مدارس ابتدايي ايجاب مي كند(تقي پور ظهير،1387،ص145). حال با توجه به ويژگي هاي عصر كنوني كه انسان با انفجار اطلاعات و توسعه فناوري مواجه است. نظام آموزش و پرورش وظيفه دارد برنامه هاي آموزشي و درسي علوم را به نحوي ساماندهي مي كند كه هميشه توانايي هاي شناختي و شخصيتي دانش آموزان رشد كرده و با بهره گيري از مزاياي علوم و فناوري توانمندي هاي لازم را براي رويارويي با تحولات جديد را كسب نمايند (هارلن، 1991، به نقل از عسگري، 1387).

اما شواهد موجود نشان مي دهد كه اغلب دانش آموزان ما در وضعيت كنوني فاقد اين ويژگي‌ها هستند به عبارت ديگر برنامه درسي علوم نتوانسته است روحيه علمي و كاوشگري، آفرينندگي و مهارتهاي تفكر را در دانش آموزان پرورش دهد (عسگري، 1387، ص 4). در نظام آموزشي كشور ما درس علوم به عنوان يكي از موضوعات مهم درسي، همواره مورد توجه بوده است. بررسي سير تحول اهداف علوم در مدارس كشور نشان مي دهد كه در برنامه ريزي هاي درسي تغيير و تحولاتي صورت گرفته ولي پژوهشهاي انجام شده، حكايت از ناكافي بوده اين تغييرات و فاصله زيادي كه ميان اهداف و برنامه‌ها با شيوه اجرا دارد (همان منبع، ص 5).

مهر محمدي (1371). نيز در مقاله اي تحت عنوان “چرا بايد آموزش علوم را متحول سازيم”، ضمن بيان ويژگي هاي علمي در دنياي در حال تحول امروز، بر تغيير روشهاي سنتي آموزش علوم هماهنگ نمودن آنها با نيازهاي موجود تاكيد كرده و مي گويد «تغيير ديدگاه آموزش علوم از ديد سنتي به ديدگاهي كه “يادگيري چگونه يادگيري” را در كانون توجه قرار مي دهد، در واقع به منزله عمل به اقتضاي شرايط آينده است. بديهي است در نظام آموزشي كه در آن دانش آموزان نتوانند آزادانه و فعالانه مطالب را بياموزند بينش علمي نمي تواند پديد آيد و رشد كند.به علاوه، امروزه مدارس بايد دانش آموزان را به نحوي تربيت كنند كه بتوانند خود را با مسايل غير قابل پيش بيني كه در طول حياتشان احتمال آن مي رود سازگار سازند (آهنچيان و قائدي، 1379، نقل از عسگري،1387،ص5). ليكن متاسفانه مدارس ما اغلب گرفتار ساختار خشك و روشهاي يادگيري سطحي و ناكارآمدند، آنها معمولاً فراگيران را براي انجام فعاليتها و آموزش مهارتها با توجه به تغييرات در جامعه و محيط كار آماده نمي كنند، بلكه يادگيرندگان را غيرفعال و صامت كرده وآنها را براي موقعيتهاي آشنا و پيش بيني شده آماده مي كند(ابراهيم زاده، 1382به نقل از،همان منبع ).

علي رغم جايگاه ويژه برنامه درسي پژوهش محور و انجام فعاليتهاي عملي در آموزش اثر بخش علوم، متاسفانه اين برنامه در مدارس كشور اجرا نمي شود.و با توجه به نتايج پژوهشهاي انجام يافته در سومين مطالعه بين الملي رياضيات و علوم (TIMSS) دانش آموزان ما در مهارتهايي چون ساختن فرضيه، تجزيه و تحليل داده‌ها و حل مساله و به كارگيري ابزار و روش هاي علمي و يا پژوهش در محيط در سطح بسيار پاييني قرار دارند (عسگري، 1387، ص 4).

با توجه به اينكه اهداف برنامه ي درسي علوم در تمام پايه هاي دوره ي ابتدايي مشترك است و وظيفه آموزش وپرورش تحقق دادن اين اهداف در دوره ي ابتدايي است بنابراين براي سهولت كار پژوهشي پايه  سوم در دوره ي ابتدايي انتخاب گرديده است؛ با عنايت به مطالب فوق اين تحقيق درصد است به بررسي اثر بخشي برنامه درسي علوم به شيوه آموزش محور با برنامه درسي علوم به شيوه پژوهش محور در دوره ي ابتدايي بپردازد و معلوم سازد كه آيا برنامه درسي علوم به شيوه پژوهش محور در مقايسه با  برنامه درسي علوم به شيوه ي  آموزش محور در دوره ي ابتدايي اثر بخش تر است؟

1-3  ضرورت و اهميت مساله

امروزه آموختن علوم همچون سواد آموزي وحساب كردن امري اساسي وضروري است كه با زندگي روزمره ي مادر ارتباط است وبا پيشرفت تكنولوژي اهميت آن بيشتر شده است. به عبارت ديگر آموزش علوم بيشتر به آموزش راه يادگيري مي پردازد كه آگاهي از آن براي هر كودكي لازم است،چرا كه او در دنيايي زندگي مي كند كه سريعاً در حال تغيير است و او بايد قادر باشد خود رابا آن تغييرات هماهنگ سازد.گفته اند در 20سال ديگر سرعت رشد اطلاعات آنقدر سريع است كه در كمتر از 75 روز ميزان اطلاعات ودانش بشري دو برابر مي شود،بنابراين آنچه كه مهم است يادگيري شيوه ي كسب اطلاعات ومعلومات و به روز كردن وپردازش آنهاست نه كسب اطلاعات به مثابه يك بسته ي دانشي(رستگار وهمكاران،1387،ص4).

بنابراين دانش آموزان براي ورود به عصر دانايي و روبه رو شدن با تحولات شگفت انگيز قرن 21بايد به طور فزاينده اي مهارتهاي تفكرانتقادي وخلاق رابراي تصميم گيري مناسب وحل مسايل پيچيده ي جامعه فرا گيرند.آنها بايد سواد علمي ومبتني بر فناوري را به خوبي سواد خواندن ونوشتن وحساب كردن بياموزند ودر عرصه هاي گوناگون زندگي از آن بهره گيرند(احمدي،1380،ص13).

اگر حاصل دوره تحصيلات مدرسه اي، تنها انتقال پاره اي از مفاهيم به ذهن دانش آموزان باشد، با فراموش شدن آن مفاهيم، حاصل كليه ي سالهاي تحصيل نيز از دست مي رود. وبسياري از دانش آموزان، هنگامي كه مدرسه را به پايان مي رسانند، از جهات علمي و كاربردي بي سواد بوده واين گونه دانش آموزان قادر به شركت در جامعه اي كه در آن علم از ارزش والايي برخوردار باشد و سعي در به دست آوردن تكنولوژي بالا هم باشد، نخواهند بود به همين سبب بايد در باب آموزش علوم سعي شود علاوه بر مفاهيم پايه، راهي به دانش آموزان نشان داده شود كه خودشان بتوانند به دنبال كسب اطلاعات و دانش مورد نياز خود باشند و به يك يادگيرنده مادام العمر تبديل شوند. بنابراين برنامه درسي موجود در مدارس بايد علاوه بر كسب دانش، راه و روش يادگيري را هم به آنان بياموزد تا ميل به يادگيري را در آنان تقويت كند ( گروه تكنولوزي وآموزشي، ص1).

پژوهشها نشان مي دهد كه به كارگيري شيوه هاي سنتي و آموزش محور نمي تواند پاسخگوي نيازهاي آموزشي عصر حاضر باشد. بنابراين خروج از رويكرد آموزشي حافظه پرور و به چالش كشاندن ذهن فراگيران از طريق پژوهش و انجام فعاليتهاي عملي و علمي مي تواند فراگيران را فعال نموده و روحيه تحقيق و پژوهشگري را در آنان پرورش دهد (اصفا، 1385، به نقل از عسگري، 1387، ص 8).

بنابراين دانش آموزان بايد به مهارتهاي پژوهش وحل مساله مجهز شوند و روحيه ي جست وجو گري رادر خود تقويت كنندودر كنار كسب دانشهاي نوين به نگرشهايي چون برقراري ارتباط باديگران،كار گروهي وانديشه ي جمعي مجهز شوند(احمدي،1380،ص13).

دلايل زيادي حاكي از اهميت برنامه درسي علوم، به شيوه ي پژوهش محوراست، كه دانش آموزان امروز را براي مقابله با عصر انفجار دانش، ودانايي آماده مي كند. اين دلايل عبارتند از :

1- كسب و توسعه سواد علمي، فناورانه

2- تبديل دانش آموز به يادگيرنده ي مادام العمر (هومز،2005، به نقل از حيدري همت آبادي و ديگران، 1386، ص 37).

3- برنامه درسي پژوهش محور به دانش آموزان كمك مي كند تا مهارتهاي مورد توجه تعليم و تربيت را كسب كنند. مهارتهايي چون :

الف- كسب مهارتهاي پژوهشي : مانند قدرت مقايسه كردن، تفكيك كردن، فرضيه ساختن، شيوه هاي جمع آوري اطلاعات و قدرت پيش بيني كردن

مهارت توانايي استدلال و آوردن دليل و برهان – مهارت سازمان دهي اطلاعات و مهارت تفسير و ترجمه اطلاعات (ليپمن،1991،به نقل از عشرت زماني و ديگران، 1387، ص 137).

ب- كسب مهارتهاي شناختي : مانند توليد انديشه، پژوهش و حل مساله و تفكر انتقادي (بريتر،1994،به نقل از همان منبع).

ج- كسب مهارتهاي فراشناختي خود بازخوردي، خودارزيابي (اسميت،2007).

به علاوه نتايج اين تحقيق مي تواند مورد استفاده در وزارت آموزش و پرورش دفتر برنامه ريزي و تاليف كتب درسي در تغيير رويكرد برنامه درسي آموزش محور به برنامه درسي پژوهش محور باشد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارزشيابي برنامه درسي دانشگاه فرهنگيان بر اساس اسناد بالا دستي
 • پايان نامه اثر بخشي روش تدريس مبتني بر يادگيري ترکيبي بر انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختردوره ابتدايي
 • پايان نامه اثر بخشي آموزش خانواده بر ديدگاه تربيتي مادران
 • پايان نامه بررسي تحليلي رويکرد آموزشي رجيو اميليا و سنجش ميزان آگاهي مديران و مربيان مراکز پيش از دبستان نسبت به عناصر اساسي برنامه درسي آن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122