پايان نامه بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيس بوک دانش آموزان دختر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيس بوک دانش آموزان دختر یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 137 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيس بوک دانش آموزان دختر بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده       1
فصل اول : مقدمه پژوهش
1-1- مقدمه .3
1-2- بیان مسأله 4
1-3- اهمیت پژوهش .4
1-4- اهداف تحقیق .6
1-4-1- هدف اصلی ..6
1-4-2- اهداف فرعی 7
1-5- سؤالات و فرضيه‏هاي تحقیق 7
1-6- تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرهای تحقیق 7
1-6-1- تعریف مفهومی  7
1-6-2- تعریف عملیاتی  8
فصل دوم: مروری برادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- تعریف وابستگی . 10
2-2- وابستگی و رسانه  11
2-3- اعتیاد اینترنتی  14
2-4- نشانه ها و علایم بالینی اعتیاد اینترنتی . 17
2-4-1-نشانه های روان شناختی . 18
2-4-2-نشانه های جسمانی .. 18
2-4-3-نشانه های رفتاری . 18
2-4-4-نشانه های شناختی غیرسازشی .. 18
2-5- فیسبوک چیست؟ . 19
2-6- نشانه های فیس بوک بازان . 22
2-7- تاثیرات فیس بوک بر ابعاد مختلف زندگی . 22
2-8- آسیب های روانی وابستگی به فیس  بوک . 31
2-9- هوش هیجانی چیست .. 32
2-10- اهمیت هوش هیجانی  38
2-10-1- اهمیت هوش هیجانی درکنترل هیجانات .. 39
2-10-2- اهمیت هوش هیجانی درروابط اجتماعی .. 40
2-10-3- اهمیت هوش هیجانی در مدیریت .. 41
2-10-4- اهمیت هوش هیجانی در موفقیت افراد  41
2-11- ادراک هیجانات . 42
2-12-  توضیحاتی درباره اصطلاحات مختلف مربوط به هوش هیجانی . 44
2-12-1-  سواد هیجانی .. 44
2-12-2-  توانش هیجانی  46
2-13-  الگوهای نظری هوش هیجانی .. 48
2-13-1- هوش هیجانی مبتنی بر رگه و توانش  48
2-13-2- الگوهای آمیخته  50
2-13-3- الگوهای توانایی  53
2-14-  وجوه اشتراک الگوهای مختلف هوش هیجانی  54
2-15-  فرایند تحولی هوش هیجانی .. 59
2-16-  عوامل موثر بر فرايند تحول هوش هيجاني  65
2-16-1- اجتماعی شدن . 66
2-16-2- نقش والدین . 66
2-16-3- سهم واکنش های والدین به هیجان های کودکان . 67
2-16-4- سهم آموزش / پرورش والدین درباره ی هیجان ها  67
2-16-5- سهم همسالان .. 68
2-16-6- سهم بالقوه ی واکنش های دوستان به هیجان های دیگران  68
2-16-7- سهم بالقوه ی آموزش / پرورش دوستان درباره هیجان ها  69
2-16-8- تحول شناختی . 70
2-17- کارکردهای هوش هیجانی  .. 71
2-17-1- هوش هیجانی،تفکرو روابط اجتماعی . 71
2-17-2 – هوش هیجانی: انطباق با رویدادهای استرس زا  75
2-18- مروری بر تحقیقات انجام شده .. 77
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- جامعه آماری . 81
3-2- حجم نمونه و روش نمونه گیری  81
3-3- طرح تحقیق .. 81
3-4– روش اجرای پژوهش .. 82
3-4-1- شرح جلسات . 82
3-5- ابزار پژوهش . 84
3-5-1-  پرسشنامه هوش هیجانی بار- ان . 84
3-5-2- مشخصات آزمون هوش هیجانی بار – اُن  84
3-5-3- نحوۀ نمره گذاری . 86
3-5-4- پرسشنامه اعتیاد به فیس بوک برگن  88
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها .. 88
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- تحلیل توصیفی داده ها  90
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- بحث و نتیجه گیری . 96
5-2- محدودیت های پژوهش  98
5-3- پیشنهادات . 98
منابع و مآخذ . 99
منابع فارسی . 100
منابع انگلیسی . 102
پیوست ها . 107

منابع

منابع فارسی

 1_ آزاد، ح. (1374). آسیب شناسی روانی ، تهران: بعثت.

2_ آقایار سیروس، شریفی درامدی پرویز. (1385). هوش هیجانی ، نشر سپاهان

3_ ابوغداره، ح (1375). بررسی گونه های شخصیت (الف و ب) و سبک های رهبری مدیران دبیرستان های شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

4_ بیابانگرد، اسماعیل.(1384). روان شناسی تربیتی ،تهران؛ نشر ویرایش

5_ پروین ، ل. (1381) . روان شناسی شخصیت. ]ترجمه محمد جواد جعفری و پروین کدیور[ ، تهران: انتشارات خدمات فرهنگی رسا. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1989).

6_ پور رمضان ، منا (1385). ” بررسی رابطه ی بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روان بر اساس تستSCL-90-R  در مراجعین به کافی نت های مشهد در شش ماهه دوم سال 1384 “، رساله ی دکتری ، دانشمده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.

7_تیرگیری، عبدالحکیم. (1383).  هوش هیجانی و سلامت روان، رویکردها،راهبردهاو برنامه پیشگیری در بهسازی زندگی زناشویی، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی

8_ چاوش زاده ، زهراالسادات (1388). ” بررسی رابطه بین متغیرهای سلامت روان با اعتیاد به اینترنت در بین جوانان شهر یزد”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

9_ حسینی، سید شمس الدین. (1378) پیش بینی پیشرفت تحصیلی کودکان بر اساس تحصیلات پدر و هوشبهر  انها، دانشگاه ازاد رودهن

10_ حسینی، شریفه. (1384). هوش هیجانی ،دانشگاه ازاد رودهن

11_ حق شناس،حسن ( 1385 ). پنج عاملی ویژگی های شخصیت: راهنمای تفسیر و هنجارهای آزمون های NEO PI-R  وNEO-FFI ، شیراز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز.

12_ داود آبادی، م (1384). رابطه بین اعتیاد اینترنتی با سلامت روان و ویژگی های شخصیتی کاربران شبکه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

13_ دوران،بهزاد .(1381).تاثیر فضای سایت بر هویت اجتماعی،پایان نامه دکتری جامعه شناسی،دانشگاه تربیت مدرس

14_ رحیمی نژاد ، عباس ، بررسی تحولی هویت و رابطه آن با حرمت خود و حالت اضطراب دانشجویان کارشناسی ، رساله دکتری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1379.

15_ روزنهان، د و سلیگمن، م. (1385). آسیب شناسی روانی ، ترجمه یحیی سید محمدی ، جلد اول، چاپ ششم ، تهران: ساوالان.

16_ سموعی،راحله. (1383). ترجمه و هنجاریابی آزمون هوش هیجانی بار-ان، دانشگاه اصفهان

17_ فتحی آشتیانی ، علی و محبوبه داستانی (1388). آزمون های روان شناختی: ارزش یابی شخصیت و سلامت روان، تهران: بعثت.

18_ قاسم زاده، ل ، شهرآرای، م ، مرادی، ع.ر . (1386). بررسی نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت در دختران و مقایسه دختران معتاد و غیر معتاد به اینترنت در متغیرهای تنهایی، عزت نفس و مهارت های اجتماعی ، دو فصلنامه انجمن روانشناسی ایران،دوره دوم، ش 3، 32-40.

19_ گانتر ، ب. (1383). اثر بازی های ویدویی و رایانه ای بر کودکان ، ترجمه سید حسن پورعابدینی نایینی، تهران: جوانه رشد.

منابع انگلیسی

1_Adriana Bianchi and Dr. James G. Philips.CyberPsychology& Behavior. February 2005, 8(1):39-51. Doi:10.1089/cpb.2005.8.39 .

2_ ALEXA The Web Information Compony, 2010, Retrieved March 12, 2010

3_ Alexandra Ehrenberg, Suzanna Juckes, Katherine M. White,andshari P. Walsh. CyberPsychology& behavior.Dexember 2008, 11(6): 739-741. Doi:10.1089/cpb.2008.0030.

4_ Amiel, T., & Sargent, S.L. (2004).Individual differences in internet usage motives.Computer in Human Behavior, 20,711-726.).

5_ Anderson, K. (2001),” Internet use among college students: An exploratory study”, Journal of American College Health. Available: 32_ Akini A, İskender M. (2011).Internet addiction and depression, anxiety and stress.International Online Journal of Educational Sciences. 3 (1), 138-148.

7_ Bernner, V. (1997). Psychology of computer use: Parameters of internet use, abuse and addiction: The first 90 days of internet usage survey. Psychological Reports, 80, 879-882.

چکیده

 تحقیق حاضر به بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران پرداخته است.

فرضیه های تحقیق عبارتند از :

1- آموزش ارتقاء هوش هیجانی موجب کاهش وابستگی دانش آموزان دبیرستانی به فیس بوک می شود.

2- پس از گذشت1 ماه تاثیر آموزش ارتقاء هوش هیجانی بر کاهش وابستگی به فیس بوک تداوم خواهد داشت.

ابزارهای اندازه گیری این تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی بار– ان و پرسشنامه ی وابستگی به فیس بوک است.

گروه نمونه شامل دانش آموزان دبیرستان دخترانه تهران است .

این تحقیق از نوه همبستگی می باشد و بر اساس  فرضیه ها و با استفاده از روش رگرسیون این نتایج به دست آمده است.

آموزش ارتقاء هوش هیجانی موجب کاهش وابستگی دانش آموزان دبیرستانی به فیس بوک می شود.

2- پس از گذشت1ماه تاثیر آموزش ارتقاء هوش هیجانی بر کاهش وابستگی به فیس بوک تداوم خواهد داشت.

فصل اول کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

از مهمترین ویژگی‏های فضای مجازی گسترش اهمیت فرد و حیطه خصوصی در برابر جمع و حوزه عمومی است. افراد در فضای مجازی در عین حال که می‏توانند در گروه‏های مختلف حضور داشته باشند؛ می‏توانند خود را جدا از دیگران و تنها نیز حس کنند. نبود مراتب قدرت در فضای مجازی باعث می‏شود، فردیت افراد در جمع حل نشود. در جهان واقعی قدرت انتخاب افراد، همواره تحت تأثیر عوامی چون جبر مکان، زمان، فرهنگ، حکومت و … محدود بوده است. اما در جهان مجازی این مرزها وجود ندارد و افراد در مقیاس‏ جهانی می‏توانند دست به انتخاب بزنند  (مرتضی نورمحمدی، 1388).

بخشی از این تضاد در این است که بعضی اعتقاد دارند که فقط موادی که وارد بدن می شود می‏تواند به عنوان اعتیاد قلمداد شود و این اصطلاح باید در زمینه داروها مورد استفاده قرار گیرد. برای اختلال، سبب شناسی ضرورتی ندارد. بنابراین این اختلال می‏تواند کارکرد شناختی ، رفتاری و عاطفی یک فرد بهنجار را تحت تأثیر قرار دهد و بدین جهت نیز رفتار در محدوده بهنجار قرار دارد (جاشوا[1]،1999).

وابستگی به اینترنت به عنوان »وابستگی رفتاری «مانند وابستگی به قمار، پرخوری، تماشای اجباری تلویزیون و مانند آن مدنظر گرفته می‏شود. در اینجا فرد نه به مواد بلکه به آنچه که در رایانه انجام می‏دهد یا به احساسی که در هنگام انجام آن به او دست می‏دهد وابسته می‏شود (ساسمن و  تاسیون ،2002 به نقل از جدیدی 1385).

اورزاک[2] (2005) وابستگی به اینترنت را به عنوان اختلال در نظر می گیرد. نوعی اختلال که مردم در آن صفحه رایانه را جذابتر از واقعیت زندگی روزمره می بینند. به نظر او هر کسی که رایانه دارد در معرض وابستگی است اما افرادی که خجالتی، افسرده، تنها و بی حوصله هستند یا آنهایی که ازیک اعتیاد دیگر بهبودی می یابند،آسیب پذیری بیشتری دارند.وابستگی به تکنولوژی به طور عملیاتی می تواند به عنوان وابستگی غیر شیمیایی (رفتاری) که شامل انسان و دستگاه است تعریف شود. این اعتیاد ممکن است انفعالی (مثلاً تلویزیون) یا فعال (بازیهای رایانه ای) باشد و معمولاً جنبه های القاء کننده و تقویت کننده ای دارد که ممکن است به افزایش تمایل وابستگی کمک نماید (آرتز[3] و همکاران ،2002).

فرضیه‌ای جدید می‌گوید ، احتمال دارد که هم در عادت به مواد و هم در عادت به غیرمواد، یک واکنش شیمیایی وجود داشته باشد. اعتیاد به رسانه های الکترونیکی نوعی اختلال کنترل تکانه است که به استفاده بیش از حد از رسانه الکترونیکی به نحوی اطلاق می گردد که سایر فعالیت های اجتماعی فرد را تحت الشعاع قرار داده و به افت عملکرد وی در حوزه های مختلف شغلی – علمی-اجتماعی- حرفه ای-خانوادگی اقتصادی-روانشناختی می شود.تا انجا که باعث نادیده انگاشتن روابط در دنیای واقعی مثل دوستان و خانواده می گردد.(حق شناس،۱۳۸۵)

1-2 بیان مسئله

امروزه، گسترش فناوری‏های اطلاعاتی و ارتباطی، بر ابعاد مختلف زندگی بشر (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی) تأثیر گذاشته است. با کمرنگ‏شدن اهمیت زمان و مکان و بی‏نیازی مشترک برای برقرار ارتباطريال افراد به شکل بسیار آسان‏تری می‏توانند در فضای مجازی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این شکل جدید برقراری ارتباط موجب تحول در فرهنگ و هویت جوامع می‏شود (مرتضی نورمحمدی، 1388).

امروزه انسان‏ها به واسطه فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت یک اجتماع هم‏زمان اما با مکان و جغرافیای متفاوت درآمده‏اند که گسترش ارتباطات و انباشت اطلاعات آن‏ها زا با هم مرتبط و مشترک کرده. این اشتراک «هویت جمعی مجازی» را برایشان ایجاد کرده که در کنار سایر ابعاد هویتی افراد، هویت آن‏ها را شکل می‏دهد.

ظهور فناوری‏های نوین ارتباطی دگرگونی بنیادینی را در ارتباطات انسانی ایجاد کرده است. کاستلز معتقد است از آنجا که انتقال و جریان فرهنگ از طریق ارتباطات صورت می‏گیرد، حوزه فرهنگ که نظام‏هایی از عقاید و رفتارها را شامل می‏شود، با ظهور تکنولوژی جدید دچار دگرگونی‏های بنیادین می‏گردد. ورود فناوری‏های ارتباطی، دگرگونی در ساختار ارتباطات انسانی ایجاد کرده است. بل معتقد است جهان مجازی و امکان برقراری ارتباطات همزمان و بیشمار، منشاء ظهور فرهنگ‏های آنی و به دنبال آن ظهور هویت‏های خلق‏الساعه شده است که در دوره محدودی شکل می‏گیرد و با ظهور هویت‏های جدید به سرعت از بین می‏روند (مرتضی نورمحمدی، 1388).

فناوری‏های نوین ارتباطی امکان داشتن خلوت جدیدی را برای افراد با ایجاد فضایی شخصی و خصوصی در فضای مجازی برای افراد فراهم می‏کند. در این فضا افراد با یکدیگر ارتباط برقرار می‏کنند و با بهره‏گیری از امکانات اینترنت مانند شبکه‏های اجتماعی و اتاق‏های گفت‏وگو شبکه‏های گسترده‏ای از روابط میان افراد شکل می‏گیرد که غیرقابل کنترل است. این امر بتدریج موجب از هم‏پاشیدگی شبکه‏های سنتی روابط مانند همسایگی می‏شود و هویت‏های جدا از جهان واقعی برای افراد ایجاد می‏کند  (مرتضی نورمحمدی، 1388).هوش هیجانی ،توانایی درک،توصیف و کنترل هیجانات است.هر شخص با برخورداری از میزانی از هوش هیجانی در مواجهه با وقایع زندگی به موضع گیری پرداخته و به سازش با آنها می پردازد.انسان با برخورداری از هوش هیجانی به خود نظم و ثبات می بخشد به طوری که اصولا هوش هیجانی بالا باعث می شود،شخص وقایع ناگوار کمتری را در زندگی تجربه کند(گلمن،1995)

بار- اُن(2001)هوش هیجانی را دسته ای از مهارت ها، استعدادها و توانایی های غیر شناختی می داند که توانایی موفقیت فرد در مقابله با فشارها و اقتضاهای محیطی را افزایش می دهد و از جمله اشخاصی است که به هوش هیجانی به عنوان یک ویژگی شخصیتی می نگرد. در برداشت دیگر به هوش هیجانی به عنوان یک توانایی ذهنی نگریسته شده (مایر و سالووی وکارسیو،  2000 ، نقل از کوچک انتظار- قدسی،1383).

 1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش              

به دلایل زیر انجام این پژوهش لازم و ضروری به نظر می رسد:

1- شبکه های اجتماعی در بین افراد جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان گسترش قابل توجهی پیدا کرده است و کمتر نوجوان یا جوانی است که در فسیبوک عضو نباشد و دقایقی از روز خود را در آن نگذراند و درصدی از این کاربران به فسیبوک وابسته شده اند و تدوین طرح درمانی برای حل مشکلات آنها لازم است.

2- وابستگی به شبکه های اجتماعی و اعتیاد به آن تاثیرات زیادی بر زندگی فرد می گذارد (از جمله افت تحصیلی، ایجاد مشکلات در روابط اجتماعی و افسردگی، کمرویی، تنها گرایی و غیره) و به همین دلیل تدوین برنامه ای برای کاهش وابستگی افراد به شبکه های مجازی می تواند در بهبود زندگی این افراد موثر باشد.

3- وابستگی به فیسبوک نه تنها باعث ایجاد مشکلاتی در زندگی خود فرد وابسته می شود بلکه مشکلاتی را هم را برای خانواده این افراد به ویژه نوجوانان وابسته ایجاد می کند.

4- تا کنون تحقیقی در داخل کشور در حوزه وابستگی به فیسبوک انجام نشده است.

5- دانش آموزان دبیرستانی در یکی از حساس ترین سال های زندگی خود هستند از طرفی تحصیلات آن با ورود به دانشگاه باید به ثمر بنشیند و از طرف دیگر در این دوران هویت آنها شکل می گیرد و وابستگی به شبکه های اجتماعی می تواند آثار کوتاه مدت و بلند مدت جدی بر آنها داشته باشد، لذا انجام اقداماتی برای کاهش این مشکل می تواند کمک شایانی به بهبود زندگی این افراد بکند.

1-4 اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

بررسی تاثیر هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیس بوک دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر تهران

1-4-2- اهداف فرعی

بررسی تاثیر آموزش ارتقاء هوش هیجانی بر کاهش وابستگی به فیس بوک

بررسی تاثیر آموزش ارتقاء هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیس بوک پس از گذشت 1 ماه

1-5- سؤالات و فرضيه‏هاي تحقیق

آموزش ارتقاء هوش هیجانی موجب کاهش وابستگی به فیس بوک می شود.

پس از گذشت1ماه تاثیر آموزش ارتقاء هوش هیجانی بر کاهش وابستگی به فیس بوک تداوم خواهد داشت.

1-6 تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرهای تحقیق

1-6-1- تعریف مفهومی

هوش هیجانی : به عنوان توانایی درک و بیان هیجانات، استفاده از آن و مدیریت هیجان ها درخود و سایر افراد تعریف شده است.( سالوی، بیدل[4] و دتیلی[5]رومای[6]ر به نقل لز چرنیس[7] ، 2002 ، نقل از گلستان جهرمی،1383).

وابستگی به فیس بوک : وابستگی به معنای عادت کردن غیر طبیعی جسمی یا روانی به هر ماده یا فعالیت خاص است از نشانه های اعتیاد ،اختصاص دادن  زمان بیش از حد برای یک کار یا فعالیت های مرتبط با یک ماده خاص است که در ازای آن زمان برای انجام دیگر کارهای ضروری زندگی فدا می شود.همچنین فرد معتاد در صورت فقدان دسترسی به ماده یا فعالیت مورد نظر ،دچار علائم ذهنی –روانی یا جسمی می شودکه اصطلاحات  هآ علائم ترک گفته میشود از دیگر نشانه های وابستگی این است که فرد به آسانی نمیتواند فعالیت یا ماده مورد نظررا ترک کند وبرای اجتناب از علائم ترک یا رسیدن به آرامش روانی،نیازمند تکرار مصرف ماده یا فعالیت مورد نظر است.در قالب یک جمله یعنی اینکه: ”ما در ارتباط با شبکه های اجتماعی آنچنان مجذوب شده‌ایم که احساس می‌کنیم با نبودن آن، ما نیز نابود می‌شویم“.)خدایی فر ،1392)

1-6 -2- تعریف عملیاتی:

وابستگی به فیس بوک : نمره ای که فرد در آزمون وابستگی به فیس بوک کسب می کند.

هوش هیجانی: نمره ای که فرد در آزمون هوش هیجانی  بار–ان کسب می کند.

Joshual -3

4- Orzack

5-Artz

[4] -Bedell

[5] .deteilir

[6]. mayer

[7] .cherniss

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني واعتياد به اينترنت در دانش آموزان
 • پايان نامه هوش هيجاني و مولفه هاي آن از نگاه قرآن و روايات
 • پايان نامه مقايسه کيفيت زندگي، هوش هيجاني و سلامت رواني کارکنان پايور ورزشکار و غير ورزشکار ارتش
 • پايان نامه ارتباط بين هوش هيجاني و کيفيت زندگي دانشجويان
 • پايان نامه بررسي رابطه سرسختي روانشناختي و هوش هيجاني بر رضايت زناشوئي معلمان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122