پايان نامه بررسي اثر تصوير فروشگاه ، کيفيت خدمات و تصوير برند فروشگاهي بر قصد خريد برند فروشگاهي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثر تصوير فروشگاه ، کيفيت خدمات و تصوير برند فروشگاهي بر قصد خريد برند فروشگاهي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 142 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي اثر تصوير فروشگاه ، کيفيت خدمات و تصوير برند فروشگاهي بر قصد خريد برند فروشگاهي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
1- 1 مقدمه 1
2-1- بيان مساله 1
3-1- ضرورت انجام تحقيق 3
4-1- پیشینه و ادبیات تحقیق 5
5-1- اهداف تحقیق 8
6-1- چارچوب نظری تحقیق 8
7-1- فرضیه های تحقیق 12
8-1- تعریف مفهومی و عملیاتی تحقیق 12
9-1- نوع روش تحقیق 17
10-1- روش گردآوری اطلاعات 17
11-1- ابزار گردآوری اطلاعات 17
12-1- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 18
13-1- ساختار پایان نامه 18

فصل دوم: ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 20
2-2- تعریف کیفیت 22
3-2- اهمیت خدمت و کیفیت 24
4-2- کیفیت – تفاوتهای بین بخش تولید و خدمات 25
5-2- موانع پیش روی دستیابی به بهبود کیفیت خدمات 26
6-2- ملزومات دستیابی به کیفیت خدمات 27
7-2- اندازه گیری کیفیت خدمات 28
8-2- اندازه گیری های کیفیت 29
9-2- مدل های مفهومی کیفیت خدمت 32
10-2- مدل های اندازه گیری کیفیت خدمت 49
11-2- کیفیت خدمت ، دنیای تجارت و قصد خرید 40
12-2- آگاهی از قیمت 40
13-2- تعریف آگاهی از قیمت 41
14-2- ابعاد مختلف قیمت 41
15-2- اطلاعات قیمتی 42
16-2- حساسیت پرستیژ 43
17-2- آگاهی قیمتی 44
18-2- آگاهی از ارزش 45
19-2- مطالعات صورت گرفته در ارتباط با قیمت و کیفیت 46
20-2- تصویر برند 49
21-2- جنبه های مختلف تصویر 49
22-2- تعریف تصویر برند / محصول و فرایند های مرتبط به آن 51
23-2- ابعاد تصویر 52
24-2- تعاریف مختلف تصویر برند / محصول با تاکیدهای مختلف 53
25-2- تاثیر تصویر برند بر قصد خرید و کاهش ریسک درک شده 54
26-2- تصویر فروشگاه 55
27-2- تصویر 55
28-2- انواع تصویر 56
29-2- اجزاء تصویر 57
30-2- تعاریف و مفاهیم تصویر فروشگاه 58
31-2- اهمیت تصویر فروشگاه 59
32-2- ابعاد تصویر فروشگاه 60
33-2- ريسك درک شده 61
34-2- مفهوم درک شده 61
35-2- انواع ريسك هاي درک شده از ديدگاه تارپی، پیتر و روسلیوس 62
36-2- عوامل موثر بر ریسک درک شده 63
37-2- راهبرد های کاهش درک شده 64
38-2- پیشینه تحقیق 65
39-2- مدل مفهومی تحقیق 68
40-2- جمع بندی فصل دوم 69
فصل سوم: روش تحقيق
1-3 مقدمه 71
2-3- موضوع تحقیق 71
3-3- روش تحقیق 71
4-3- جامعه آماری 72
5-3- نمونه آماری 72
6-3- روش نمونه گیری 73
7-3- ابزار تحقیق 74
8-3- روایی و پایایی تحقیق 76
1-8-3- روایی پرسش نامه 76
2-8-3- پایایی پرسشنامه 77
9-3- روش گردآوری داده ها 78
10-3- آزمون های آماری مورد استفاده 79
11-3- تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی 79
12-3- مدل معادلات ساختاری 80
13-3- جمع بندی فصل سوم 80
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
1-4 مقدمه 82
2-4- تجزیه و تحلیل آمار توصیفی 82
1-2-4- جنسیت 82
2-2-4- وضعیت سنی 83
3-2-4- وضعیت تحصیلات 84
3-4- وضعیت متغیرهای تحقیق 84
1-3-4- وضعیت متغیر کیفیت خدمات 85
2-3-4- وضعیت متغیر تصویر فروشگاه 86
3-3-4- وضعیت متغیر تصویر برند فروشگاهی 87
4-3-4- وضعیت متغیر ریسک درک شده 88
5-3-4- وضعیت متغیر آگاهی از قیمت 89
6-3-4- وضعیت متغیر قصد خرید 90
4-4- آزمون فرضیات تحقیق 91
1-4-4- تحلیل عاملی تاییدی 91
2-4-4- مدل اندازه گیری مرتبه اول متغیرهای برونزای تحقیق 92
3-4-4- مدل اندازه گیری مرتبه دوم متغیرهای برونزای تحقیق 93
4-4-4- مدل اندازه گیری مرتبه اول متغیرهای درونزای تحقیق 95
5-4-4- مدل اندازه گیری مرتبه دوم متغیرهای درونزای تحقیق 97
5-4- مدل معادلات ساختاری 100
6-4- آزمون فرضیات 100
7-4- آزمون برازندگی مدل 105
8-4- جمع بندی فصل چهارم 106

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 109
2-5- خلاصه نتایج تحقیق 109
3-5- بحث و نتیجه گیری 110
4-5- پیشنهادات کاربردی 114
5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 115
6-5- موانع و محدودیت های تحقیق 115
7-5- جمع بندی فصل 116

منابع :

منابع داخلی:

1-  امیر شاهی ، میر احمد ؛ فیاضی آزاد ، علی ؛ ( 1389) ، بررسی جایگاه برند از دیدگاه مشتریان حقیقی ساکن شهر تهران با استفاده از فن نقشه ادراکی (مورد پژوهشی : برند بانک های ملی و پارسیان ) ، فصلنامه علمی پژوهشی کاوش های مدیریت بازرگانی ، شماره 4 ، ص 2-3 .

2- بحرینی زاده، منیجه؛ دهدشتی شاهرخ، زهره؛(1390)، تحقیقات بازاریابی، چاپ دوم، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).

3-  بهشتی زواره ، محمدرضا ؛ جعفرپور، محمود ؛(1390) ، تاثیرآمیخته بازاریابی بر ارزش نام ونشان تجاری در صنعت خرده فروشی  (مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای شهروند)، شماره 49  بررسیهاي بازرگانی .

4- حافظ نیا، محمدرضا، (1383)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ هشتم، انتشارات سمت.

5-  خاکی ، غلامرضا (1382) . روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی ، چاپ اول ، تهران : انتشارات بازتاب .

6- سرمد، زهره، حجازی الهه،(1385)، روش های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ دهم، تهران، نشر آگاه.

7-  سکاران ، اوما (1390) .روش تحقیق در مدیریت ، چاپ نهم ، تهران : مرکز آموزش مدیریت دولتی .

8-  شافعی ها ، سمیه ؛ حاتمی ، بهزاد ؛ (1391) ، الگوی رابطه ادراکات مشتری از نام تجاری بر فرآیند وفاداری .

9- کلانتری، خلیل،(1388)، مدل معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی، انتشارات مهندسین مشاور طرح و نظر.

10-  لاچینی ، مریم ؛ محرابی ، سید مهدی؛(1390) بررسی تاثیر برند فروشگاهی بر وفاداری مشتری ( مطالعه موردی : فروشگاه شهروند ) ، ص 2 .

11- مومنی، منصور، فعال قیومی، علی؛(1389)، تحلیل های آماری با استفاده از spss، چاپ سوم، نشر کتاب نو.

12-  میرخداوندی ، سیده آسیه ؛ بررسی تاثیر بازارگرایی از طریق کیفیت خدمات بر عملکرد بانک صادرات (مطالعه موردی : شعبه های بانک صادرات شهر رشت ) ، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد .

13- هومن،حیدرعلی؛(1391) مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، تهران، انتشارات سمت.

منابع خارجی:

1- Alan, Kocan alev ; Dursun , Inci ; Sezen , Bullent ; Tumer Kabadayi , Ebru ;(2011), store brand purchase intention : effects of risk , quality , familiarity and store brand shelf space ; 7th International strategic managemet conference .

2-Ambrosini,A.Beatriz; Van Riel,Allarder; Semeijn,Janjaap; (2004),Consumer evaluations of store brands: effects of store image and product attributes.

3-Ataman, Berk; Ulengin, Burk;(2001), A note on the effect of brand image on sales.

4-Bao,Yangchuan; Bao, Yeqing; Sheng, Shibin;(2010), Motivating purchase of private brands: effects of store image,product signatureness and quality variation.

5- Batra , Rajeev ; Sinha, Indrajit ; (1999)  , The effect of consumer price consciousness on private labela purchase , Itern j . of research in marketing 19 , 237- 251 .

6-Beneke,Justin; Flynn,Ryan; Greig, Tarsin; Makaiwa, Melissa;(2013), The influence  of perceived product quality, relative price and risk on customer value and willingness to buy: a study of private label merchandise.

7-Beneke,Justin; Greene,Anne; Loker,Inge; Mellett, Kate;(2012), The influence of perceived risk on purchase intent- the care of premium grocery private label brands in south Africa.

8-Beristain , Jose Juan ; Zorilla ; Pilar ; (2011) ,the relationship between store image and store brand equity : A conceptual framework and evidence from hypermarkets , journal of retailing and consumer services 18 (2011) 562-574 .

9-Blomer, Josee; Ruyter, Ko de;(1997) , On the relationship between store image, store satisfaction and store loyalty.

10-Brandao,Euler Alves; Merniz, Reynaldo, Maia; Filho,Cid Gonsalves; Rocchicioli,Gian Franco; Souki, Gustavo Quiroga; Livramento, E Renata;(2011) , Brand relationship on retailing: the impact of image on behavioral intentions of consumer.

11-Carrillat, Francois .A; Jaramillo, Fernando; Mulki,Jay Pakash;(2009), Examing the impact of service quality: A meta analysis of empirical evidence.

12-Darley,William .k; Lim,Jeen-Su ;Effects Effects of store image and attitude toward  shopping frequency and distance traveled; International Journal of Retail & Distribution Management Volume 27 . Number 8 . 1999 . pp. 311±31.

 

13-Deng, Wei-Jaw; Wu, Chi-Ming; Kuo, Ying-Feng;(2009), The relationships among service quality, perceived value, customer satisfaction and post-purchase intention in mobile value-added services.

14-Diallo , Mbaye Fall ; (2012); Effects of store image and store brand price – image on store purchase intention : Application to an emerging market , journal of retailing and consumer services 19 (2012) 360-367.

15-Ghobadian,Abby; Speller, Simon; Jones, Matthew;(1993), Service quality concepts and models.

16- Herstein, Ram & Gamliel, Eyal;(2006), The role of private branding in improving service quality, Managing Service Quality Vol. 16 No. 3, 2006 pp. 306-319.

18-Hsiao,Chieh-Ru ;Yeh ,Gary Yeon-Yuh ; Wu , Paul C.S ; (2011) ; The effect of store image and service quality on brand image and purchase intention for private label brands , Australasian Marketing Journal 19 (2011) 30–39 .

19-Hsieh, An-Tien; Li, Chang-Kai;(2007), The moderating effect of brand image on public relations perception and customer loyalty.

20- Hussain Shah, Syed Saad; Aziz, Jabran; Jaffari, Ahsan raza; Waris, Sidra; Ejaz, Wasiq; Fatima, Maira; Sherazi, Syed Kamran;(2012), The Impact of Brands on Consumer Purchase Intentions; Asian Journal of Business Management 4(2): 105-110.

21- Kang, Gi-Du;(2006), The hierarchical structure of service quality: integration of technical and functional quality, Managing Service Quality Vol. 16 No. 1, 2006 pp. 37-50.

22- Khare, Arpita;(2013), Retail service quality in small retail sector: the Indian experience, Facilities Vol. 31 No. 5/6, 2013 pp. 208-222.

23-Kim , Eun Young ; Knight , Dee k ; (2006) ; Effects on brand perceptions and purchase intention , Journal of Fashion Marketing and Management Vol. 11 No. 2, 2007 pp. 270-280 .

24- Kremer, Florence; Viot, Catherine; How store brands build retailer brand image;International Journal of Retail & Distribution Management Vol. 40 No. 7, 2012 pp. 528-54.

25- Laroche, Michel;Kim,Chankon; Zhou, Lianxi;(1996),Brand familiarity and Confidence as determinants of purchase intention: An empirical test in a multiple brand context; Journal of Business Research 37, 115-120.

26- Lim, Nena;(2003), C onsumers’ perceived risk: sources versus consequences; Electronic Commerce Research and Applications 2 (2003) 216–228.

27- Meng, Juan;(2011), Understanding cultural influence on price perception: empirical insights from a SEM application; Journal of Product & Brand Management 20/7 (2011) 526–540.

28- Mitchell, Vincent-Wayne,(1998), Consumer perceived risk: conceptualisations and models;European Journal of Marketing,Vol. 33 No. 1/2, 1999, pp. 163-195.

 

29- Monroe,Kent.B; (1982),The influence of price on product perceptions and product choice.

30- Monroe,Kent.B & Dodds,William.B &Grewal,Dhruw;(1991), Effects of Price, Brand, and Store Information on Buyers’ Product Evaluations; Journal of Marketing Research Vol. XXVI (August 1991), 307-19.

31- Palazo´n,Mariola; Delgado, Elena;(2009), The moderating role of price consciousness on the effectiveness of price discounts and premium promotions; Journal of Product & Brand Management 18/4  306–312.

.

32- Paswan, Audhesh; Vahie, Archna; Private label brand image: its relationship with store image and national brand ; International Journal of Retail Vol. 34 No. 1, 2006pp. 67-84.

 

33- Spinelli, Paula Bulamah; Giraldi, Janaina de Moura Engracia; Campomar,

Marcos Cortez;(2007)RETAIL STORE IMAGE: A COMPARISON AMONG THEORETICAL ANDEMPIRICAL DIMENSIONS IN A BRAZILIAN STUDY;

Revista Gestão.Org – Volume 6 – Número 1 – p. 123-137.

34- Tohidi, Hamid& Jabbari, Mohammad Mehdi;(2011), Service quality evaluating models, Procedia – Social and Behavioral Sciences 31 (2012) 861 – 865.

35- Yagu¨e, Marı´a & Campo, Sara;(2006), Effects of price promotions on the perceived price, International Journal of Service Industry ManagementVol. 18 No. 3, 2007pp. 269-286.

چکیده:

این تحقیق در ارتباط با بررسی اثرات تصویرفروشگاه، کیفیت خدمات و تصویر برند فروشگاهی بر قصد خرید در فروشگاه های زنجیره ای رفاه در شرق استان گیلان می  باشد. نمونه آماری شامل 341 نفر از مشتریان فروشگاههای رفاه در شهرهای لنگرود، لاهیجان، رودسر و آستانه می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که : (1) تصویر برند فروشگاهی تاثیر مثبتی بر قصد خرید برند فروشگاهی دارد. (2) کیفیت خدمات تاثیر مثبتی بر قصد خرید دارد. (3) تصویر فروشگاه تاثیر مثبتی بر قصد خرید برند دارد. (4) تصویر برند فروشگاهی بهتر، ریسک درک شده پایین تری را برای مصرف کنندگان به همراه دارد. (5) ریسک درک شده مصرف کنندگان در جهت استفاده از محصولات برند فروشگاهی، تاثیر منفی بر آگاهی از قیمت مصرف کنندگان دارد. (6) ریسک درک شده مصرف کنندگان تاثیر منفی بر قصد خرید برند فروشگاهی دارد. (7) زمانیکه آگاهی از قیمت مصرف کنندگان افزایش می یابد، قصد خرید برند فروشگاهی، افزایش می یابد.

واژگان کلیدی:کیفیت خدمات، تصویر فروشگاه، تصویر برند فروشگاهی، قصد خرید

1مقدمه :

امروزه ، کارشناسان ، منبع اصلی شکست سازمانها را نداشتن شناخت کافی از مصرف کنندگان و بازارها بیان کرده اند . با توجه به چنین شرایطی ، به نظر می رسد که بیشتر شرکت های موجود – اگر نگوییم همه آنها – مجبور خواهند شد که بازار محور باشند و به نیازها و خواسته های مشتریان دقیقا توجه نموده و بسیار منعطف باشند تا بتوانند به موفقیت دست یابند. ( امیرشاهی ؛ فیاضی آزاد، 1389)

بازاریابی خدمات ، به دلیل تاثیرگذاری بر فعالیتهای زندگی روزانه انسان ها نقش ، جایگاه و اهمیت زیادی نسبت به گذشته پیدا کرده است. امروزه ، بازاریابی خدمات دنیای کسب وکار و فعالیتهای خدماتی را به نحو شگفت آوری با جامعه گره زده است . کاملا واضح است که تمام سازمان ها و موسسات خدماتی با فروش خدمت ، موجودیت و رشد پیدا می کنند و بدون آن فقط نابودی را میتوان برای آنها متصور بود . از سوی دیگر ، انجام فعالیتها و عملیات مختلف بازاریابی خدمات به فروش خدمات شرکت ها کمک بسیار زیادی نموده و از این گذر آنها می توانند منابع مالی حاصل از فروش را در توسعه و طراحی خدمات جدید و نوآور به کار گیرند  و نیز از طرفی ، موفقیت یک محصول در یک بازار هدف خاص ، به این مسئله بستگی دارد که برند محصول تا چه حد خوب توانسته در بازار هدف جا بیفتد یا به عبارتی چه مکان و جایگاهی را در بازار هدف و ذهن مشتری به خود اختصاص می دهد .  ( امیر شاهی ، ؛ فیاضی آزاد ، 1389)

2-1- بیان مسئله :

امروزه بسياري از مؤسسات و سازمان هاي موفق، مفاهيم اوليه و جديد بازاريابي را پذيرفته و طبق آن عمل مي كنند. امروزه سازمان ها متوجه شده اند كه مطلوبترين و موفق ترين محصولات اگر خواسته ها و نيازهاي مشتريان را برآورده نسازند، مورد تقاضا واقع نخواهند گرديد . از سوي ديگر نتايج استراتژي هاي بازاريابي يك شركت در تعامل با فرآيند تصميم گيري مصرف كنندگان شكل مي گيرد و تنها در صورتي كه مصرف كنندگان يك محصول بتوانند با خريد آن ارضاي يكي از نيازهاي خود را احساس كنند قصد خرید را صورت می دهند و آن را به عنوان بهترين گزينه موجود انتخاب و خريداري مي نمايند . توجه به نيازها و انتظارات مشتريان به منظور بقاء و سودآوري مؤسسات و سازمان هاي امروزي داراي بيشترين اولويت است (اسعدی،بیابانی،1390).

یکی از مشکلاتی که مصرف کنندگان هنگام خرید محصولات مورد نیازشان با آن روبرو هستند مشکل انتخاب یک برند از میان برندهای مختلف و متنوع می باشد . مشتریان با توجه به شناخت و ذهنیتی که از برندهای گوناگون دارند ، محصولات را انتخاب می کنند . شناخت و مقایسه برندهای گوناگون محصولات برای مشتریان ، با توجه به تنوع و تعداد زیاد آنها کار مشکل و وقت گیری است که ممکن است درنهایت نیز به تصمیم درستی در خرید محصول منجر نشود (لاچینی، محرابی 1389) .

قصد خرید و تکرار این عمل توسط مشتریان یکی از منابع مهم و اصلی سودآوری شرکت می باشد که به نحو کاملا مستقیم بر تداوم فعالیت و بقای سازمانها و شرکت ها موثر است. عدم درک درست از نیازهای مشتریان و ناتوانی در برآورده ساختن آنها در بلند مدت شکست و عدم ثبات را برای شرکت ها و سازمانها به همراه خواهد داشت. در تجارت امروزی که موج عظیمی از رقبا را برای هر شرکتی با خود به همراه دارد، استفاده از عوامل و استراتژی های مناسب برای متمایل ساختن مشتریان به خرید کاملا محسوس می باشد. امروزه فروشگاههای زنجیره ای باید با رقبا به نحوی تنگاتنگ رقابت داشته باشند، باید با ارائه محصولاتی که در برگیرنده عواملی که نوعی اطمینان و آسایش را برای مشتریان به همراه دارد، بر قصد خرید و تکرار این عمل بیفزایند(زیائو و همکاران؛ 2011).

برندهای فروشگاهی ، به عنوان برندهایی شناخته می شوند که در تملک توزیع کنندگان قرار داشته و در فروشگاههای انحصاری فروخته می شود . هنگامیکه ، رتبه توزیع کنندگان مدرن افزایش پیدا می کند ، توانایی آنها  برای چانه زنی و خرید ارزان از تولید کنندگان نیز قدرت بیشتری می یابد . به علاوه ، هنگامیکه اقتصاد دچار رکود شده  و درآمد مصرف کنندگان دچار کاهش می گردد ، توزیع کنندگان به طور مهاجمانه برندهای فروشگاهی را برای افزایش سود و تمایز ایجاد می کنند (زیائو وهمکاران،2011) .

زمانی که محدودیتهایی برای تبلیغات و فروش برندهای فروشگاهی وجود داشته باشدو اطلاعات مربوط به برند فروشگاهی برای مصرف کنندگان به اندازه محصولات برند ملی به طور کامل فراهم نباشد ، در این حالت مصرف کنندگان از نشانه های دیگری در جهت تصمیم گیری در مورد خرید بهره می برند مانند تصویر برند برای ارزیابی برندهای فروشگاهی . دارا بودن برند فروشگاهی از تصویر مطلوب می تواند نگرش مثبتی را نسبت به برند و نیز قصد خرید ایجاد کند (زیائو وهمکاران،2011) .

هنگامی که برند فروشگاهی خاصی شهرت ندارد ، مصرف کنندگان از تصویر فروشگاه برای ارزیابی برند فروشگاهی استفاده می کنند . دلیل این امر ، این مطلب است که ، بسیاری از افراد نمای برند فروشگاهی را به عنوان بسط نام خود فروشگاه در نظر می گیرند و هنگامی که درک بالایی از تصویر فروشگاه داشته باشند ،این درک منجر به تاثیری مثبت بر برندهای عرضه شده توسط فروشگاه دارد . بنابراین ، تصویر فروشگاه ارتباط مستقیم و مثبتی با قصد خرید مصرف کنندگان برند فروشگاهی دارد (زیائو وهمکاران،2011) .

گسترش بازارهای خدماتی با سرعتی بیش از پیش به مسیر خود ادامه می دهد و ارائه خدمت سرآمد، به امری ضروری در  حوزه بازاریابی تبدیل شده است . در زمینه برند فروشگاهی مانند سایر محصولات ، کیفیت خدمت ،  نقش اساسی را در تصمیم گیری خرید ایفا می کند . کیفیت خدمت خوب ، رضایت مصرف کنندگان از فروشگاه را افزایش خواهد داد . بنابراین کیفیت خدمت یکی از مهمترین عوامل موثر بر تصمیم گیری های مصرف کنندگان است .خدمت بهتر منجر به افزایش قصد خرید و همچنین افزایش بسامد رفتن بیشتر به فروشگاه خواهد شد . بنابراین ارتباطی مثبت بین کیفیت خدمت و قصد رفتاری وجود دارد (زیائو وهمکاران،2011) .

ریسک های موجود در مورد محصولات مسئله حساسی در زمینه تصمیم گیری مصرف کننده به شمار می آید .  مصرف کنندگان در حالت طبیعی تمایل دارند تا از ریسک ها دوری گزینند . این امر در زمینه برندهای فروشگاهی نیز صادق است . بدین معنی که ، هنگامی که مصرف کنندگان دریابند ریسک ها اثرات جدی بر تصمیم خرید دارند ، اغلب در قصد خرید خود کاهش می دهند . بنابراین ریسک درک شده ، عامل قطعی در قصد خرید برندهای فروشگاهی به حساب می آیند . هر چه مصرف کننده ریسک بالاتری را درک کند ، تمایل بیشتری بر کاهش قصد خرید را تجربه می کند ( سزن و همکاران ، 2011) .

قیمت ها می توانند به عنوان ابزاری برای کاهش ریسک باشند . آگاهی از قیمت ، عامل پیش بینی کننده خرید برند فروشگاهی است . قیمت پایین یکی از مهمترین عواملی است که مصرف کنندگان را برای خرید محصولات برند فروشگاهی ترغیب می کند . این موضوع منجر به افزایش احتمال خرید مصرف کنندگان محصولات برند فروشگاهی خواهد شد (باترا و همکاران، 1999) .

با توجه به مطالب گفته شده در بالا می توان از کیفیت خدمت ، تصویر برند فروشگاهی ، تصویر فروشگاه ، آگاهی از قیمت و ریسک درک شده در ارتباط با قصد خرید استفاده نمود .

3-1- ضرورت انجام تحقیق :

يكي از مهم‌ترين تحولات، استفاده از ابزاهاي بازاريابي نوين از جمله برند فروشگاهي در راستاي افزايش بيشتر مشتريان در نهادهاي زنجيره‌اي مي‌باشد. بر اين اساس بهره‌مندي آگاهانه از نتايج مطالعات تجربي فروشگاه‌هاي زنجيره اي موفق از جمله وال مارت،كارفور و غيره امکان بهره مندي از تجربيات واقع گرايانه و دست يافتني را براي کشورمان مقدور مي‌سازد كه متاسفانه در كشور ما تاكنون مديريت فروشگاههاي زنجيره اي به آن توجه كافي را مبذول نداشته است.

نوين‌سازي شبكه‌هاي توزيع كالا و به تبع آن نوين‌سازي فروشگاه‌هاي زنجيره اي در ايران همزمان با اجراي طرح تحول اقتصادي مورد توجه بيشتري قرار گرفته است؛ به طوري كه يكي از اقدامات رايج در اين زمينه بهره ‌مندي از ابزارهاي نسبتاً نوين بازاريابي از جمله برند فروشگاهي (راهبرد ارائه كالا ويژه يا اختصاصي ) مي‌باشد. ( فصلنامه موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، 1389) .

مي‌توان گفت يكي از راههاي دست‌يابي به مشتريان بيشتر در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي ارائه كالاهاي باكيفيت‌تر و با قيمت مناسب‌تر از طريق عرضه كالاهايي با برند فروشگاهي مي‌باشد . بدين معني که در دهه‌هاي اخير در كشورهاي مختلف دنيا مرسوم شده است كه برخي از فروشگاههاي زنجيره‌اي مهم ، كالاهايي را با برند فروشگاهي و با توجه به مشخصه‌ هايي از قبيل کيفيت مناسب، قيمت رقابتي يا پايين‌تر از قيمت ساير كالاهاي مشابه در قفسه‌هاي فروشگاهها عرضه نموده و همواره مصرف‌كنندگاني را كه به دنبال كالاهاي باكيفيت و قيمت مناسب هستند را هدف اصلي قرار مي‌دهند. ( فصلنامه موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، 1389) .

برخي از فروشگاه‌هاي زنجيره اي بزرگ در كشور ما نيز بدنبال افزايش سهم خود در بازار و به تبع آن يافتن جايگاهي ويژه‌ در شبكه توزيع كالا بوده و با استفاده از ابزارهاي نوين بازاريابي مثل برند فروشگاهي در پي كسب موقعيتي بهتر در شبكه توزيع كالا براي خود هستند.

اين راهبرد مزايايي دارد كه برخي از مهم‌ترين آن‌ها عبارتند از:

به فروشگاه هويت مي‌بخشد به طوري كه فروشگاه را از حالت واسطه‌گر و عرضه كننده صرف كالاها خارج مي‌كند.

قيمت مناسب (پايين) كالاهاي ويژه ميزان فروش را افزايش مي دهد.

اعتماد مشتريان به علامت تجارتي خاص فروشگاه جلب مي شود.

اين امر ابعاد مديريت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي را در دنياي كنوني پيچيده‌تر نموده است به طوري كه فروشگاه‌هاي زنجيره اي در اين موارد يا خود اقدام به توليد آن کالا کرده يا با اعطاي انواع تسهيلات، مواد اوليه و غيره به مراکز توليدي يا تامين‌كنندگان برتركه به آن‌ها اعتماد دارند قراردادهاي توليدي انحصاري منعقد مي‌کنند و معمولا حق فروش و توزيع را فقط براي خود نگه مي‌دارند. بدين ترتيب معمولا فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با نام‌گذاري كالاهاي ويژه خود با نام برند فروشگاهي خويش اقدام به جذب بيشتر مشتريان و ارتقا نام و علامت تجاري خود در راستاي برندمحوري مي‌نمايند. ( فصلنامه موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، 1389) .

از آنجايي که شبكه توزيع كالا  و خدمات در حال تحول و نوين‌سازي بوده و اين تغييرات نه تنها قيمت و كيفيت كالاها و خدمات بلكه ماهيت عرضه و تقاضا را متاثر كرده است. به طوري كه يكي از مهم‌ترين اين تحولات، استفاده از ابزاهاي بازاريابي نوين از جمله برند فروشگاهي در راستاي افزايش بيشتر مشتريان در نهادهاي زنجيره‌اي مي‌باشدكه متاسفانه در كشور ما تاكنون توجه كافي به آن مبذول نشده است. ( فصلنامه موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، 1389) .

4-1- پیشینه و ادبیات تحقیق :

1-4-1- تحقیقات داخلی :

تحقیقات داخلی صورت گرفته در زمینه مورد مطالعه بسیار اندک می باشد و می توان به تعداد کمی از آنها اشاره کرد . در برخی از آنها برند فروشگاهی و نیز قصد خرید با عواملی چون وفاداری ، رضایت و نیز ادراکات مصرف کننده در ارتباط است و تا به حال عواملی چون کیفیت خدمت ، ریسک درک شده ،آگاهی از قیمت و تصویر فروشگاه مورد ارزیابی قرار نگرفته است .

سید مهدی محرابی (1389) در مطالعه ای تحت عنوان رابطه برند فروشگاهی و رضایت مصرف کننده دریافت که برندهاي فروشگاهي مي‌تواند باعث رضایت مصرف‌كنندگان گردد. بخشی از ‌اين احساس رضایت مربوط به ذهنیت مشتریان قبل از خرید از فروشگاه و بخشی نیز به پس از خرید بازمي‌گردد. در ضمن رضایت مصرف‌كنندگان از فروشگاه‌هاي داراي برند باعث ‌ايجاد ذهنیت و تصویر مثبت از کیفیت در فروشگاه خواهد شد. همچنين رضايت مصرف‌كنندگان منجر به وفاداري آنان خواهد گرديد، به طوري كه مصرف‌كنندگان براي خريد مجدد باز هم به فروشگاه مراجعه مي‌كنند و خريد از فروشگاه را به خانواده و دوستان خود توصيه مي‌كنند.

مریم لاچینی  و سید مهدی محرابی (1389) در مطالعه ای با عنوان بررسی تاثیر برند فروشگاهی بر وفاداری مشتری در فروشگاه های شهروند دریافتند که برند فروشگاه شهروند  تاثیری بر کیفیت ادراک شده از فروشگاه توسط مشتریان نداشته اما بر رضایت مشتریان موثر بوده است . از طرفی تاثیر مثبت رضایت مشتری بر کیفیت ادراک شده آنان و وفاداری مشتری به اثبات رسید و در نهایت پس از بررسی تاثیر کیفیت ادراک شده مشتریان بر وفاداری مشتری هیچگونه تاثیر مشخصی مشاهده نگردید .

سمیه شافعی ها و بهزاد حاتمی (1391) در مطالعه ای با عنوان طراحی الگوی رابطه ادراکات مشتری از نام تجاری بر فرآیند وفاداری بیان کردند که تصویر شرکت تأثیر مثبت و بالایی بر ارزش درک شده دارد در حالی که بین تصویر نام تجاری و ارزش درک شده ارتباط معنی داری وجود ندارد. بعلاوه، اعتماد به شرکت و اعتماد به کارکنان، هر دو تأثیر قابل توجهی بر کیفیت خدمات ارائه شده و ارزش درک شده مشتری می گذارند ولی میزان تأثیر اعتماد شرکت بر ارزش درک شده به مراتب بیشتر از اعتماد کارکنان بر ارزش درک شده می باشد.

محمود جعفر پور و محمدرضا بهشتی زواره (1390) ، در مطالعه تحت عنوان بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری در صنعت خرده فروشی (مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای شهروند ) بیان کردند که شدت توزیع، تصویرفروشگاه و ترفیع فروش به ترتیب اثر مثبت و قویتري نسبت به سایر عناصر بر ارزش نام و نشان تجاري فروشگاه شهروند دارند. اثر تبلیغات نیز مثبت ولیکن ضعیف بوده و در نهایت افزایش قیمت تاثیر منفی بر ارزش نام و نشان تجاري داشته است. اثرگذاري تبلیغات نیز فقط از مسیر آگاهی و تداعی نام و نشان تجاري بوده و رابطۀ معنی داري بین تبلیغات و کیفیت درك شده و همچنین تبلیغات و وفاداري مشاهده نشد.

2–4-1- تحقیقات خارجی :

در مورد تحقیقات صورت گرفته در زمینه برند های فروشگاهی ، برخی از تحقیقات مواردی چون تصویر فروشگاه،تصویر برند فروشگاهی ،کیفیت خدمت و ریسک درک شده را مد نظر قرارداده اند ، اما در این مطالعه سعی برآن است که تمامی این موارد مورد سنجش قرار گرفته و اثرات آنها در زمینه قصد خرید برند فروشگاهی مشخص گردد .

مبایه فال دیالو (2012) ، در مطالعه ای تحت عنوان ؛ اثرات تصویر فروشگاه و تصویر قیمت برند فروشگاه بر قصد خرید برند فروشگاهی ، نشان داد که تصویر فروشگاه  و تصویر قیمت برند فروشگاهی به صورت معنی داری توسط ریسک درک شده برندهای فروشگاهی ، به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر قصد خرید برند فروشگاهی موثر است .

سزن ، دورسن و همکارانش در سال 2011 با انجام مطالعه ای تحت عنوان قصد خرید برند فروشگاهی : اثرات ریسک ، کیفیت ، آشنایی و فضای بسته تصویر برند دریافتند که آشنایی با برند نفوذ مستقیم و غیر مستقیم بر تمایل به برند فروشگاهی دارد ، علاوه بر آن فضای بسته برند نقش حیاتی در قصد خرید برند فروشگاهی بازی می کند . در این مطالعه به آشنایی بر برند وفضای بسته برند که بر کیفیت وریسک درک شده اثر گذارهستند تمرکز شده ، زیرا کیفیت و ریسک درک شده دارای پیشینه شناخته شده در زمینه اثرگذاری بر قصد خرید برند فروشگاهی هستند .

گری یئونگ ، زیائو و همکارانش در سال2011 با انجام مطالعه ای تحت عنوان اثر تصویر فروشگاه و کیفیت خدمت بر تصویر برند فروشگاهی و قصد خرید دریافتند که تصویر فروشگاه اثر مستقیم و مثبتی بر قصد خرید برند فروشگاهی دارد . آنها همچنین دریافتند که کیفیت خدمت اثر مستقیم و مثبتی بر تصویر برند فروشگاهی دارد  و نیز ریسک درک شده محصول برند فروشگاهی اثر میانجی بین رابطه بین تصویر برند و قصد خرید برند فروشگاهی دارد .

باترا و سینها ، در سال 1999 با انجام مطالعه ای  تحت عنوان تاثیر هوشیاری قیمتی مصرف کننده بر خرید برند فروشگاهی دریافتند که مولفه ریسک درک شده توسط مصرف کننده از عوامل تاثیر گذار بر آگاهی از  قیمت است . بدین صورت که در مواردی که ریسک درک شده یک محصول بالا باشد ، مصرف کننده در این زمینه نگران بوده  و تمایل پیدا می کند تا از ریسک ها دوری کنند و این موضوع اثری منفی بر آگاهی از  قیمت می گذارد . هوشیاری قیمتی در ارتباطی تنگاتنگ با قصد خرید برند فروشگاهی قرار دارد و هنگامی که مشتریان ریسک بالایی را درک کنند ، آگاهی از قیمت خودشان را کاهش می دهند و از قصد خرید خود می کاهند .

پاسوان و واهی در سال 2006 با انجام مطالعه ای تحت عنوان تصویر برند فروشگاهی : رابطه آن با تصویر فروشگاه و برند ملی دریافتند که جو فروشگاه و کیفیت فروشگاه به صورت مثبت بر اداراکات مصرف کننده از کیفیت برند فروشگاهی موثر است با در نظر گرفتن این مطلب که تناسب بین برند ملی و تصویر فروشگاه تاثیر منفی بر کیفیت برند فروشگاهی دارد .

زوریلا و خوزه خوآن بریستیان (2011) ، در مطالعه ای تحت عنوان ؛ رابطه بین تصویر فروشگاه و برابری تصویر برند دریافتند که تصویر فروشگاهی که می تواند توسط خرده فروش به کار گرفته  می شود ، بر همه اجزای برابری تصویر برند که ضرورتا یکی از ابعاد استراتژیک و اقتصادی است ، موثر باشد .

در مطالعه ای دیگری که توسط فلورنس کرمر و کاترین وایوت (2012) تحت عنوان ؛ چگونه برندهای فروشگاهی ، تصویر برند خرده فروشی را می سازند ، دریافتند که برندهای فروشگاهی ، تاثیر مستقیمی بر تصویر خرده فروشی دارد . تصویر قیمت برند فروشگاهی بصورت کاملا مثبت با تصویر قیمت فروشگاهی در ارتباط است . ارزشهایی که مشتریان به برندهای فروشگاهی وابسته می کنند ، تصویر برند خرده فروشی را در اصطلاح ارزشی آن بهبود می بخشد .

ویلیام کی دارلی و جین – سو لیم (1999) در مطالعه ای تحت عنوان ؛ اثرات تصویر فروشگاه و نگرش به فروشگاههای دست دوم بر بسامد فروش و فواصل طی شده ؛ دریافتند که فروشندگانی که نگرش مساعدتری نسبت به فروشگاه دارند و دریافت مثبت و ملموستری از کیفیت دارند ، احتمال بیشتری برای فروش در فروشگاههای دست دوم و طی فواصل طولانی تر به منظور تشویق به ایجاد فروشگاه را دارند . رابطه معنی داری برای نوع نگرش کلی به فروشگاه و بسامد فروش یا نوع نگرش کلی به فروشگاه و فواصل طی شده وجود ندارد .

5-1- اهداف تحقیق :

اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر است :

1-5-1- هدف اصلی :

بررسی اثر تصویر برند فروشگاهی بر قصد خرید برند فروشگاهی.

2-5-1- اهداف فرعی :

1 : بررسی اثر تصویر برند فروشگاهی بر ریسک درک شده .

2 : بررسی اثر ریسک درک شده بر آگاهی از قیمت .

3 : : بررسی اثر ریسک درک شده بر قصد خرید برند فروشگاهی .

4 : بررسی اثر آگاهی از قیمت بر قصد خرید برند فروشگاهی .

با اندازه گیری و توسعه این عوامل این احتمال وجود دارد که بتوان در مشتریان میزان قصد خرید را افزایش داد ، زیر این عوامل با اثر گذاری بر قصد خرید می توانند موجبات افزایش بازده و سوددهی را فراهم آورند .

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.  

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122