پايان نامه بررسي اثر تعديل گري خودکارآمدي بر رابطه بين ابهام و تعارض نقش بر خلاقيت کارکنان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثر تعديل گري خودکارآمدي بر رابطه بين ابهام و تعارض نقش بر خلاقيت کارکنان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 87 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي اثر تعديل گري خودکارآمدي بر رابطه بين ابهام و تعارض نقش بر خلاقيت کارکنان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه 2
1-2-بیان مسئله و تبیین موضوع 4
1-3-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 5
1-4-اهداف اصلی تحقیق 7
1-5-فرضیه های تحقیق 7
1-6-نتایج مورد انتظار تحقیق7
1-7-قلمرو تحقیق 8
1- 7- 1- قلمرو مکانی تحقیق 8
1- 7- 2- قلمرو زمانی تحقیق 8
1-7- 3- قلمرو موضوعی تحقیق 8
1-8-تعریف عملیاتی مفاهیم کلیدی 8
فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه
2-1 مبانی نظری11
2- 1-1- ابهام نقش 11
2- 1-2- تعارض نقش13
2- 1-3- خودکارآمدی16
2- 1- 3-1- منابع خودکارآمدی 17
2-1-3-2- انواع خودکارآمدی 18
2- 1-3- 3- راهکارهایی رسیدن به خودکارآمدی بالا 19
2- 1- 3-4- راهکارهای تربیت فرد خودکارآمد 20
2- 1-4- خلاقیت 21
2-1-4- 1- ویژگی های خلاقیت22
2-1-4-2- تکنیک های خلاقیت 23
2-1-4- 3- مکاتب خلاقیت25
2-1-4-3-1-مکتب روان کاوی و روان کاوی جدید 25
2-1-4-3-2- تداعی گرایی و رفتارگرای25
2-1-4-3-3- گشتالت و شناخت گرایی26
2-1-4-3-4- انسان گرایی27
2-1-4-3-5- مکتب روان سنجی28
2-1-4-3-6-مکتب عصب شناختی29
2-2- پیشینه تحقیق 30
2- 2- 1- تحقیقات داخلی30
2- 2- 2- تحقیقات خارجی 32
2-3- مدل مفهومی 33
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- روش تحقیق36
3- 2- جامعه آماری، نمونه آماری و حجم نمونه گیری37
3- 2- 1- جامعه آماری37
3- 2- 2- نمونه آماری و روش نمونه گیری37
3- 3- روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات37
3- 4- روایی و پایاییپرسشنامه 38
3- 4- 1- روایی39
3- 4- 2- پایایی40
3- 5- روش تجزیه و تحلیل40
3-5-1- مدل یابی معادلات ساختاری40
3-5-3- رگرسیون چندگانه تعدیل شده41
3- 5- 2- نرم افزار مورد استفاده42
3- 5- 3- ضریب همبستگی43
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- آمار توصیفی45
4-1-1- سیمای آزمودنی ها45
4-1-1-1- جنسیت پاسخ دهندگان45
4-1-1- 2- بازه سنی پاسخ دهندگان46
4-1-1- 3- میزان تحصیلات پاسخ دهندگان47
4-2- آمار استنباطی48
4-2-1- نتايج بررسي روايي48
4-2-2- نتايج بررسي پايايي51
4-2-3- بررسی نرمال بودن داده ها51
4-2-4- همبستگی بین متغیرهای پژوهش52
4-2-5- بررسی مدل تحقیق53
4-2-5-1- مدل اندازه گیری تحقیق53
4-2-5-2- برازش مدل ساختاری55
4-2-5-2- 1- تحلیل مسیر56
4-2-5-2- 2- ضریب تعیین57
4-2-5-2-3- شاخص برازندگی مدل57
4-2-5-2-3- بررسی فرضیات تحقیق58
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5- 1- مرور کلی64
5-2- بحث و نتیجه گیری64
5- 2- 1- نتایج مرتبط با سؤالات عمومی65
5- 2- 2- نتایج مرتبط با فرضیه های تحقیق65
5- 3- پیشنهادات67
5- 3- 1- پیشنهادات کاربردی67
5- 3- 2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی71
5-3-3- محدودیت ها 71
منابع و مآخذ
منابع فارسی73
منابع انگلیسی75

منابع و مآخذ

منابع فارسی

احمدی، ع. ایرانیان، ج. پارسانژاد، م. (1391). رابطه خلاقیت سازمانی و رضایت شغلی با استرس شغلی در بین کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس. تازه های روان شناسی صنعتی/سازمانی، 2(8)، 71-84.

ادیبی، ز. گل پرور، م. مصاحبی، م. (1390). نقش تعدیل کنندۀ کنترل شغلی در رابطۀ گرانباری، ابهام و تعارض نقش باپیامدهای رفتاری مثبت و منفی.دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، 12(1)، 54-65.

استورا, ژ. (1377). تنیدگی یا استرس (بیماری جدید تمدن) (ترجمه پ. دادستان). تهران:رشد.

افکاری، ن. قنبری، ع. (1391). سازوکار توانمندسازی نیروی انسانی در مدیریت سازمان های ورزشی. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 4(3)، 25-38.

امیری،ح. میرهاشمی، م.پارسا معین، ک. (1390). ارتباط ویژگی های شغلی و نقش های شغلی با تحلیل رفتگی شغلی. تازه های روانشناسی صنعتی/سازمانی، 2(7)، 53-69.

ایروانی، م. صبحی قراملکی، ن. مهرافزون، د. (1392). بررسی ارتباط بین استرس های کاری با خودکارآمدی و تطابق در کارکنان بیمارستان های آموزشی – درمانی شهر تبریز. فصنامه علمی، پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 3(3)، 69-91.

آقایی، ا. جلالی، د، حسن زاده، ر. اصلان، ز. (1390). پیش بینی ابهام نقش، تعارض نقش، فرسودگی شغلی و ابعاد چهارگانه سرریزشدگی استرس مشاوران مراکز مشاوره شهر اصفهان براساس ویژگی های جمعیت شناختی آنان. یافته های نو در روان شناسی، 5(20)، 69-88.

پروا، م. (1370). روان شناسی صنعتی و مدیریت. تهران: انتشار.

پروین، ل. (1381). روان شناسی شخصیت نظریه و تحقیق. (ترجمه م. جوادی و پ. کدیور). تهران: آییژ.

پیرخائقی، ع. برجعلی، ا. دلاور، ع. اسکندری، ح. (1389). بررسی روابط ساختاری خلاقیت، خودکارآمدی و روش کنار آمدن با سلامت روان. روانشناسی تربیتی، 17، 87-106.

ترک لادانی، ف. (1389). تأثیر خودکارآمدی بر موفقیت افراد در زندگی. رشد، 6(2)، 4-7.

حسنی،ن. (1384). بررسی میزان استرس شغلی در واحدهای کم حادثه و پرحادثه شرکت هواپیمایی هما از نظر کارکنان آن شرکت. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

حسینی، ا. (1387). ماهیت خلاقیت و شیوه های پرورش آن. مشهد: آستان قدس رضوی.

خاکی، غ. (1387). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. تهران: بازتاب.

خاکی، غلامرضا. (1390). روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی، تهران: بازتاب.

دانایی فرد، ح. الوانی، م. آذر، ع. (1387). روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: صفار – اشراقی.

درگاهی، ح. موسوی، م. عراقیه فراهانی، س. شهام، گ. (1387). مدیریت تعارض و راهبردهای مرتبط. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران(پیاورد سلامت) 2(1و2)، 63-72.

دست مرد، م. صفایی مقدم، م. پاک سرشت، م. شهنی، م. (1391). بررسی مبانی نظری ایده خودکارآمدی به عنوان هدف تربیتی. مبانی تعلیم و تربیت، 4، 17-38.

دهقانی،ی. دهقانی، م. مظاهری، ف. (1392).ارتباط خلاقیت با رضایت شغلی و سلامت روان در زنان پرستار. مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران (نشریه پرستاری ایران)، 26(81)، 32-42.

راس، ر. آلتمایر، ا. (1377). مدیریت استرس و اضطراب برای فرد و سازمان. (ترجمه غ. خواجه پور). تهران: سازمان مدیریت صنعتی.

رحیم آبادی، م. (1391). خودکارآمدی زمینه ساز کارآفرینی. فنی و حرفه ای، 8(6)، 10-13.

زارع زاده، ک. کدیور، پ. (1385). مقایسه خودکارآمدی و خلّاقیّت در دانش آموزان کاربر اینترنت و دانش آموزان غیر کاربر. فصلنامه تعلیم و تربیت شماره، 89، 111-133.

زراعت، م. حسنی، م. رشیدی، ع. حدیدی ،م. پیری، م. (1393). بررسی نقش تعدیل کننده خودکارآمدی در رابطه بین استرس شغلی با رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 12(3)، 238-247.

سرمد، ز. بازرگان، ع. حجازی، ا. (1386). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.

سکاران، ا. (1385). روش های تحقیق در مدیریت. (ترجمه م. صائبی، م. شیرازی). تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

سلیمانی، ع. هویدا، ر. (1392). بررسی مفهوم خودکارآمدی در نظریه شناخت اجتماعی باندورا. علوم اجتماعی، 63، 91-97.

سینایی، ح. (1383). بررسی عوامل مؤثر در ایجاد فشار عصبی و نقش آن در کارایی کارکنان یک پالایشگاه. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، 4(12)، 61-86.

عابدینی، ی. (1390). پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی براساس باورهای خودکارآمدی، وضعیت اجتماعی – اقتصادی و رشته تحصیلی، روان شناسی معاصر، 6(2)، 57-70.

عزیزی، ش. (1392). متغیرهای میانجی، تعدیل گر و مداخله گر در پژوهش های بازاریابی: مفهوم، تفاوت ها، آزمون ها و رویه های آماری. تحقیقات بازاریابی نوین، 3(2)، 155-174.

عظیمی، م. سلیمی، ا. حاجی پور، س. (1391). مقایسه خودکارآمدی امید رضایت از زندگی و استرس شغلی در شرکت های خصوصی و دولتی. تازه های روان شناسی صنعتی، 10، 95-106.

علیرضایی، اَ. تولایی، ر. (1387). ترغیب نوآوری و خلاقیت در میان کارکنان. ماهنامه توسعه انسانی  پلیس، 5(16)، 37-60.

فلاح ، م. بوداقی، ح. دلنواز ، ب. (1391). بررسی رابطه بین هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. فراسوی مدیریت، 6(21)، 149-166.

فیض بخش، ع. (1381).درباره ی خلاقیت. تهران: باران.

قراباغی، ح. امیرتیموری، م. مقامی، ح. (1390). بررسی رابطه ی بین خلاقیت با خودکارآمدی رایانه ای در دانشجویان کارشناسی رشته ی تکنولوژی آ موزشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1(2)، 151-178.

کاظمی، ث. (1388). بررسی وضعیت هویت سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی و دانشگاه آزاد اسلامی و رابطه آن با خودکارآمدی آن ها. پایان نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی، مشهد.

کوپر، ک. (1373). فشار روانی و راههای شناسایی و مقابله با آن (ترجمه م. قراچه داغی و ن. شریعت زاده). تهران: رشد.

کونتز، ه. اودانل، ر. (1370). اصول مدیریت. (ترجمه م.طوسی). تهران:مرکز مدیریت دولتی.

گال، م. والتر، ب. جویس،  گ. (1383).روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی. (ترجمه ا.نصر). تهران: سمت.

گروسی، س. آدینه زاد، ر. (1389). بررسی رابطه عوامل اجتماعی با تعارض نقش های شغلی و خانوادگی در بین زنان شاغل شهر کرمان. مجله علوم اجتماعی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 7(1)، 121-139.

گل پرور، م. برازنده، اَ. جوادیان، ز. (1390). تدوین الگوی پیش بینی تعهد سازمانی معلمّان براساس متغیّرهای همبسته؛ تعارض نقش، گرانباری و قرار داد روانی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 3(1)، 135-150.

گل پرور، م. واثقی، ز. جوادیان. ز. (1390). الگوهای ساختاری رابطه استرس شغلی و فرسودگی هیجانی با رفتارهای مثبت و منفی؛ شواهدی نوین و گسترده از رویکرد ایرانی استرس- نامتعادلی- جبران. یافته های نو در روان شناسی، 6(19)، 7-18.

گنجی ارجنگی، م. فراهانی، م. (1388). رابطه استرس شغلی و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در امدادگران حوادث گاز استان اصفهان. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در سلامت روانشناختی، 2( 3)، 15-24.

محسنی، م. موسوی، ح. جمالی، م. (1392). نقش آموزش کارآفرینی در نگرش کارآفرینانه و باورخودکارآمدی عمومی دانشجویان. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 69، 63 – 80.

محمّدپناه، ر. جایگاه خلاقیت و نوآوری در سازمان ها. ماهنامه علمی، فنی و تخصصی، 47، 26-27.

محمدخانی، پ. (1386). بررسی عوامل فشار روانی مربوط به شغل  و رضایت شغلی در گروهی از روانشناسان سازمان بهزیستی. پژوهش های روانشناختی، 10(3)، 99-110.

مدنی پور، ر. شهرآرای، م. (1376).  ترغیب و آموزش خلاقیت در سازمان های پویا. دانش مدیریت، 37، 72-103.

مهدوی، ف. سیف نیا، ف. (1392). بررسی تأثیر استرس شغلی بر انگیزش درونی و خلاقیت کارکنان اجرایی(صف). مرکزآموزش و تحقیقات راه آهن، 259، 1-6.

مهدی زاده گندوانی، پ. پور رضا، اَ. وردی پور، ح. دوپیکر، ن. (1392). بررسی ارتباط بین استرس های کاری با خودکارآمدی و تطابق در کارکنان بیمارستان های آموزشی – درمانی شهر تبریز. فصلنامهبیمارستان، 12(1)، 57-64.

میچل، ت. (1375). مردم در سازمان ها. (ترجمه حسین شرکن). تهران: رشد.

میرکمالی، م. حسینی، ر. (1387). بررسی رابطۀ بین روحیه و خودکارآمدی مدرسان مراکز تربیت معلّم. نامۀ آموزش عالی، 1(4)، 133-148.

نبوی،ع. شهریاری، م. (1393). علل و پیامد تعارض کار خانواده و بررسی بیگانگی از کاربه عنوان یکی از پیامدهای آن. پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، 3(1)، 45-59.

نصیری، ح. پیوسته،‌ا. درخشان،‌ع. (1391). بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر استرس شغلی فرماندهان و مدیران نظامی(مطالعه مورددی در یک واحد نظامی نزاجا). مدیریت نظامی، 46(12)، 131-154.

نوری، ا. شکری، ا. شریفی، م. (1392). تنیدگی شغلی و بهزییستی عاطفی معلمان: آزمون الگوی میانجی گر باورهای خودکارآمدی. روان شناسی کاربردی، 4(28)، 59-76.

هومن، ح. (1384). شناخت روش علمی در علوم رفتاری(پایه های پژوهشی). تهران: پیک فرهنگ.

هومن، ح. (1387). شناخت روش علمی در علوم رفتاری. تهران: سمت.

منابع لاتین

Babakas, E. Yavas, U. Ashill, N.J. (2009). The role of customer orientation as a moderator of the job demand- burnout-performance relationship: A surface-level trait perspective. Journal of Retailing, 85(4), 480-492.

Berger, A. (2013). “I do as much as any teacher”- Role Conflict Among Paraeducators in Private Special Education Schools. Nwe York.

Bollen, K,A. (1989). Structural equations with latent variables. Nwe York, N Y: Wiley.

Byrne, B. M. (2010). Structural Equation Modeling with AMOS Basic Concepts, Applications, and Programming. New York: Taylor and Francis Group.

Choi, Y. Polansky, M. Robert, L.(1998). Transforming non-Normal Data to Normality in Statistical Process Control. Journal of Quality Technology, 30 ( 2) , 25-40.

Dalal, R.S. (2005). A meta-analysis of the relationship between organizational citizenship behavior and counterproductive work behavior. Journal of Applied Psychology, 90(6), 1241-1255.

Dewett, Todd (2004 ), ” Employee Creativity And The Role Of Risk “, European .

Evans,  A.  Clark,  j.   (2011).  Source characteristic  and  Persuasion.  Journal  o Experimental Social Psychology,  Vol9.15-31.

Haenlein, M. Kaplan, A. M. (2004). A beginner’s guide to partial least squares analysis. Understanding Statistics, 3(4), 283–297.

Jex, S. M. Bliese, P. D. (1999). Efficacy Beliefs as a Moderator of the Impact of Work-Related.  Journal of Applied Psychology, 84(3) , 349-361.

Kock, N. (2010). Using WarpPLS in e-collaboration studies: An Overview of Five Main Analysis Steps, international journal of e-collaboration, 6(4), 1-11.

Lu, C. Q. Siu, O.L. Cooper, C.L. (2005). Managers’ occupational stress in China: the role of self-efficacy. Personality and Individual Differences 38, 569–578 .

Luthans, F., Stajkovic, A., Ibrayera, E. (2000). Enviormental and psychological callenges fading entrepreneuriral develop ment in transitional economic. Journal of World Business, 35(1), 95-110.

Perrewe, P. L. Hochwarter, W. A., Rossi, M.Wallace, A. Maignan, I. Castro, L. S. Ralston, D. A.Westman, M. Vollmer, G. Tang, M., Wan, P. &Deusen, C. A. (2002). Are work stress relationshipuniversal? A nine-region examination of role stressors,general self-efficacy, and burnout. Journal of International Managemen,8(3).

Rue   L. W. Byars  L. L. (1997).Management : Skills and Applications. Chicago: Irwin.

Sanchez, A., Ligero, F. (2010), An institutional approach to the environmental management systems of golf courses in Andalusia. European Journal of  Tourism, Hospitality and Recreation, 1, 24-38.

Singh, N .Goel, A. (2014). Self- Efficacy and Emotional Intelligence among Creative Professionals: A Study on Gender Differences. Learning Community, 5(1) ,.31-2

Slater, SF. Hult, GTM. Olson, EM.(2010). Factors influencing the relative importance of marketing strategy creativity  and  marketing  strategy  implementation  effectiveness. Indust Marketing Manag, 39(4) ,55-90

Spector, P. E. (2007). Job Satisfactionand Self-efficacy: Sage Publication Thousand Oaks.Stressors: A Multilevel Study. Journal of Applied Psychology , 84(3), 349-361.

Tang, Y. T. Chang, C. H. (2010). Impact of role ambiguity and role conflict on employee creativity.  African Journal of Business Management, 4(6), 869-881.

Yongkang, Z. Weixi,, Z . Yalin, H. Yipeng, X. Liu, T. (2014). The Relationship among Role Conflict, Role Ambiguity, Role Overload and Job Stress of Chinese Middle-Level Cadres. Chinese Studies 3(1).

چکیده

در حالیکه در شرایط متغیر امروزی، سازمان ها برای موفقیت به خلاقیت نیاز دارند، یکسری از عوامل استرس زای شغلی مانند ابهام و تعارض نقش در سازمان ها وجود دارند که تأثیر منفی بر خلاقیت کارکنان می گذارند اما نکته قابل توجه این است که اگر فرد در این شرایط باور داشته باشد که خودکارآمد است می تواند این تأثیر منفی را کاهش دهد. هدف تحقیق حاضر، مشخص ساختن اثر تعدیل گری خودکارآمدی بر رابطه بین ابهام و تعارض نقش بر خلاقیت کارکنان می باشد.در این راستا دادههای این تحقیق از طریق پرسشنامه از یک نمونه 72 نفری کارکنان حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق مشهد با روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری شدند.جهت بررسی روایی سازه ابزار سنجش از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد و برای اندازه گیری پایایی از شاخص آلفای کرونباخ استفاده به عمل آمد که ضریب آلفای کرونباخ بیش از 70/0 به دست آمد. بررسی فرضیه های مستقیم با استفادهاز معادلات ساختاری و نرم افزار “SMART PLS” و فرضیه های تعدیل گری با استفاده از رگرسیون چندگانه تعدیل شده و نرم افزار “SPSS” صورت گرفت.نتایج نشان داد که ابهام و تعارض نقش تأثیرمعنادار و منفی بر خلاقیت کارکنان دارند، همچنین به عنوان یک متغیر تعدیل گر خودکارآمدی رابطه بین ابهام و تعارض نقش با خلاقیت کارکنان را به صورت معنادار تحت تأثیر قرار می دهد.

 

واژگان کلیدی:ابهام نقش، تعارض نقش، خلاقیت، خودکارآمدی و شرکت توزیع نیروی برق مشهد.

– مقدمه

از آنجایی که پویایی و تغییر از مهم ترین ویژگی محیط سازمان های امروزی است، حفظ و بقای سازمان ها زمانی محقق می شود که همگام با تغییرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را در مسیر توسعه و تحول بهبود بخشند. امری که تحقق آن کاری بسیار مشکل، ظریف و حساس است و تنها با بکارگیری ایده های نوین و پذیرش و پرورش استعدادهای خلاق و نوآور محقق        می شود. اما عوامل زیادی وجود دارند که بر خلاقیت کارکنان اثر می گذارند(اسلاتر[1]، هلت[2] و اسلن[3]، 2010) یکی از این موارد استرس است که از مسائل بسیار حاد در سازمان های امروزی است(نصیری، پیوسته و درخشان، 1391).

به عقیده براون[4] و کوپر[5] (1996) سه دسته از عوامل در بروز استرس شغلی نقش دارند: 1- عواملی که ریشه در تفاوت های فردی افراد دارند، 2- عواملی که ناشی از تفاوت های فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی هستند، 3- عواملی که ناشی از ویژگی های محیط کار هستند(به نقل از آقایی، جلالی، حسن زاده و اصلان، 1390). ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی افراد از مهمترین عوامل دخیل در ایجاد تفاوت های فردی هستند که می توانند نحوه ادراک استرس و مقابله با آن را تحت تأثیر قرار دهند. در خصوص ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی از قبیل جنسیت، سن، وضعیت تأهل و غیره با استرس مطالعات متنوعی انجام شده که نتایج آنها بیانگر آن است که برخی از ویژگی های جمعیت شناختی با استرس شغلی و نحوه تجربه استرس ارتباط معنادار دارند. در خصوص دسته دوم عوامل مرتبط با استرس نیز مطالعات متعددی انجام شده است که به خصوص نقش تغییرات در محیط اجتماعی در کلیه سطوح، اعم از جهانی، ملی، محلی، خانوادگی و فردی در بروز استرس مورد تأکید واقع شده است. دسته سوم عوامل استرس زا که بخشی از هدف این مطالعه است، مربوط به عوامل مرتبط با شغل و محیط کار می باشند.روانشناسان سازمانی عوامل استرس زای محیط کار را شناسایی کرده اند که از مهمترین آنها ویژگیهای نقش است(بامبر[6]، 2006، به نقل از آقایی و دیگران، 1390). راس[7]و آلتمایر[8] (1377) نیز از مهمترین ویژگی های نقش ابهام و تعارض نقش را می دانند.

اگر چه هرکس در معرض خطر استرس قرار دارد اما ممکن است بعضی افراد نسبت به افراد دیگر استرس بالاتری راتجربه کنند. بنابراین می بایست متغیرهای دیگری (مانند تفاوت های فردی) در ارتباط بین استرس و پیامدهای آن دخیل باشند(عظیمی، سلیمی و حاجی پور، 1391). دسته ای از متغیرهای فردی که در رابطه بین فشارزاها و استرس نقش دارند باورهایی است که افراد نسبت به خود دارند. از میان این باورها خودکارآمدی به عنوان جزء اساسی نظریه شناختی – اجتماعی نقش قابل توجهی در مواجهه با موانع و گرفتاری ها دارد(لو[9]، سیو[10] و کوپر، 2008). خودکارآمدی به مهارت های افراد مربوط نمی شود بلکه به آنچه شخص باور دارد که تحت شرایط خاصی می تواند انجام دهد مربوط است. افراد مختلف با توانایی های یکسان و مشابه در شرایط مختلف بسته به پایین یا بالا بودن عقاید کارآمدی ممکن است ضعیف، متوسط یا خوب عمل کنند. بنابراین مهارت ها به راحتی تحت نفوذ شک و تردید فرد نسبت به خود قرار می گیرند. به همین خاطر یک فرد توانمند ممکن است به دلیل عدم اعتماد به توانایی و شایستگی خود به نحو مطلوبی عمل نکند(عظیمی و دیگران، 1391).

در این راستا در فصل حاضر ابتدا به بیان مسئله، ضرورت و اهمیت انجام تحقیق،اهداف، فرضیه ها، قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی و تعاریف واژه های کلیدی پرداخته می شود و به ترتیب در فصول دوم تا پنجم به معرفی ادبیات موضوع، روش شناسی تحقیق، تجزیه و تحلیل داده ها و بحث و نتیجه گیری پرداخته خواهد شد.

 1- 2- بیان مسئله تحقیق

امروزه خلاقیت در حکم رمز بقا و کلید موفقیت افراد و سازمان ها شناخته شده است. تحولات پرشتاب جهانی در علم و تکنولوژي، صنعت و مدیریت بسیاري از سازمان ها و شرکت هاي موفق جهان را بر آن داشته که اهداف، گرایش وعلایق خود را در جهت بکارگیري خلاقیت هدایت کنند(فلاح، بوداقی و دلنواز، 1391).

از سوی دیگر مسئله استرس یا فشارهای ناشی از شغل نیز یکی از مسائلی است که در چند دهه اخیر به عنوان معضلی بزرگ برای کارکنان بوده و زندگی عادی آنان را مختل کرده و آنها را رنج و عذاب داده است(حسنی، 1384). ابهام و تعارض نقش از مهمترین عوامل استرس زا می باشند که با اعمال فشار به افراد باعث كاهش سطح انرژي كاري، تضعيف عملكرد وظيفه و تمايلات خلاقانه می شوند( باباکاس[11]، یاوس[12] و آشیل[13]، 2009). این در حالیست که معمولاً عوامل استرس زا مطلقاً و مستقیماً منجربه استرس نمی شوند، بلکه نحوه ادراک این عوامل توسط افراد است که در ایجاد استرس نقش اساسی دارند، بنابراین متغیرهای تفاوت های فردی ممکن است مرتبط با این درک باشند که باید در تحقیقات استرس شغلی توجه بیشتری به آنها شود. یکی از متغیرهای تفاوت های فردی خودکارآمدی است(لو ، سیو و کوپر، 2005). خودکارآمدی، اعتقاد فرد به توانایی خود برای موفقیت در یک وضعیت خاص است. به عقیده بندورا[14] این اعتقاد، عامل تعیین کننده چگونگی تفکر، رفتار و احساس است(به نقل از سینگ[15] و گیل[16] ، 2014). یعنی فرد ممکن است علیرغم دارا بودن مهارت های لازم برای انجام یک عمل و علیرغم اشراف بر نحوه انجام آن عمل، به دلیل داشتن باورهای خودکارآمدی ضعیف، عملکرد ناموفقی داشته باشد(گنجی و فراهانی، 1388). افراد با کارآمدی بالا در موقعیت های فشارزا سطح فشار روانی خود را کاهش می دهند ولی افراد دارای خودکارآمدی پایین در مواجهه با تهدیدها، اضطراب بالایی را تجربه می کنند و عدم کارآمدی خود را گسترش می دهند و بسیاری از جنبه های محیطی را پر خطر و تهدیدزا می بینند که این امر می تواند موجب استرس و فشار روانی شود(کاظمی، 1388). از سوي دیگر، باورهاي خودکارآمدی از جمله ملزوماتی است که براي داشتن انگیزه و تلاش براي انجام دادن فعالیت هاي بهره ورانه لازم و حتمی به شمار می آید(لوتانز[17] و استاکویک[18] و بریرا[19]، 2000).

گفت و گوهایی با کارکنان شرکت توزیع نیروی برق مشهد صورت گرفت که بعضاً مشاهده شد برخی از کارکنان دقیقاً وظیفه ی خود را نمی دانند و یا با درخواست های ناسازگاری از افراد مختلف مواجه اند. از سوی دیگر مدیران از برخی از افراد زیر مجموعه خود در خصوص بهبود فرآیندها، روش های انجام کار و سرعت در پاسخگویی به واحدهای تابعه انتظارات بیشتری دارند که بخشی از این پیامدها را می توان در قالب خلاقیت و نوآوری کارکنان محقق ساخت. بنابراین انجام تحقیق حاضر به منظور آگاهی از سطح کارآمدی و ابهام و تعارض نقش و به ویژه اثر آنها بر خلاقیت می تواند زمینه را برای برطرف کردن موانع خلاقیت از این منظر در شرکت توزیع نیروی برق مشهد فراهم سازد.

1- 3- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

هر سازمانی براي نیل به اهداف خود احتیاج به منابع مختلفی دارد و بدون شک مهم ترین منبع در هر سازمانی نیروي انسانی شاغل در آن سازمان است. عوامل متعددي عملکرد افراد را در سازمان تحت تأثیر قرار می دهند، یکی از مواردي که رفتار سازمانی هر فرد را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد خلاقیت است(ی.دهقانی، م.دهقانی و مظاهری، 1392). در دوران حاضر به علت پویائی و پیچیدگی محیط رقابتی، نیاز سازمان ها به نیروي فکري و قوه خلاقانه کارکنان افزایش یافته است (افکاری و قنبری،1391). ضرورت وجود آن در سازمان ها تا حدي است که برخی منابع نبود خلاقیت و نوآوري را با نابودي سازمان در درازمدت یکی دانسته اند(فلاح و دیگران،1391).

از طرفی در دهه های اخیر فشار عصبی و روانی، بخش مهمی از زندگی عامه مردم را تشکیل می دهد و کمتر کسی می تواند از مواجه شدن با آن اجتناب کند، چنان که گروهی از صاحب نظران رفتار سازمانی قرن حاضر را یکی از پرفشارترین دوره ها، حتی قرن اضطراب و استرس نام گذاری کرده اند(پروا، 1370). عوامل استرس زا در محیط کار منجر به تغییرات روانی، فیزیکی و رفتاری منفی در کارکنان می شوند(جکس[20]و بلیس[21]، 1999). راس وآلتمایر(1377) معتقدند كه با استفاده از نظريه ويژگی های نقش می توان به خوبى عوامل و مسائل مربوط به استرس شغلي را تبيين نمود. آنان استرس را محصول عدم تجانس و عدم هماهنگي بين انتظارات و خواسته هاي فرد با انتظارات و خواسته هاي سازمان می دانند و ابهام نقش[22] و تعارض نقش[23] را از مهمترین ویژگی های نقش معرفی کرده اند.

پروین[24] (2001) خودکارآمدی را قضاوت افراد دربارۀ توانایی آنان در انجام یک وظیفه یا انطباق با موقعیتی ویژه می داند. بر اساس دیدگاه بندورا (1997) اگر فرد بر این باور باشد که می تواند به گونه ای مؤثر با فشارزاهای محیطی روبرو شود، دچار استرس و نگرانی نمی شود ولی اگر فرد بر این باور باشد که نمی تواند این فشارزاها را تحت کنترل درآورد خود را گرفتار استرس نموده و عملکردش مختل می شود. از این رو استرس به جای اینکه مستقیماً از تهدیدها و تقاضاهای محیط ناشی شود عمدتاً متأثر از باورهای خودکارآمدی فرد است(به نقل از گنجی و فراهانی، 1388).

یکی از وظایف مدیران در هر سازمانی این است که با حفظ و ارتقاء سطح خلاقیت کارکنان، حیات سازمانی خود را استمرار بخشند. این مهم زمانی امکان می یابد که آنها از عوامل اثرگذار و نیز عوامل تضعیف کننده خلاقیت مطلع باشند. اگرچه ابهام و تعارض نقش ممکن است اثر مخربی بر خلاقیت داشته باشند، اما همان طور که مطرح شد درک افراد از توانایی خود می تواند این اثر را تعدیل نماید. بنابراین از آنجایی که برخی از کارکنان شرکت توزیع نیروی برق مشهد با ابهام و تعارض نقش مواجه اند، وجود خودکارآمدی است که بسیار مهم جلوه می کند زیرا آثار منفی این دو متغیر را تضعیف می کند. لذا مدیران این شرکت نیز باید نسبت به سطح خودکارآمدی کارکنان و ابهام و تعارض نقش آنان در انجام وظایف کاری آگاهی داشته باشند و از طریق سازوکارهای مناسب به بهبود آنها بپردازند که این امر از طریق انجام مطالعات نظام مند ممکن می گردد. بنابراین انجام این تحقیق برای دستیابی به یافته های معتبر جهت اخذ تصمیم و اقدامات مدیریتی ضروری محسوب می شود.

 1- 4- اهداف اصلی تحقیق

تعیین تأثیر ابهام نقش بر خلاقیت کارکنان حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق مشهد.

تعیین تأثیر تعارض نقش بر خلاقیت کارکنان حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق مشهد.

تعیین اثر تعدیل گری خودکارآمدی بر رابطه بین ابهام نقش و خلاقیت کارکنان حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق مشهد.

تعیین اثر تعدیل گری خودکارآمدی بر رابطه بین تعارض نقش و خلاقیت کارکنان حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق مشهد.

1- 5- فرضیه های تحقیق

ابهام نقش بر خلاقیت کارکنان حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق مشهد اثر معناداری دارد.

تعارض نقش بر خلاقیت کارکنان حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق مشهد اثر معناداری دارد.

خودکارآمدی رابطه بین ابهام نقش و خلاقیت کارکنان حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق مشهد را تعدیل می کند.

خودکارآمدی رابطه بین تعارض نقش و خلاقیت کارکنان حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق مشهد را تعدیل می کند.

1-6- نتایج مورد انتظار تحقیق

کمک به آگاهی بخشی مدیران نسبت به وضعیت موجود متغیرهای مورد مطالعه.

جهت بخشی به اقدامات مرتبط با یافته های پژوهش به مدیران و دست اندرکاران شرکت.

زمینه یابی برای بهبود وضعیت موجود در صورت توجه به اقدامات مرتبط با یافته ها.

1- 7- قلمرو تحقیق

1- 7- 1- قلمرو مکانی تحقیق

محدوده مکانی انجام تحقیق حاضر، کارکنان حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد می باشد.

 1- 7- 2- قلمرو زمانی تحقیق

محدوده زمانی این تحقیق از آبان ماه 1393 به مدت 6 ماه می باشد.

1-7- 3- قلمرو موضوعی تحقیق

تحقیق حاضر به لحاظ موضوعی به تبیین خلاقیت کارکنان از طریق استرس ناشی از ابهام و تعارض نقش و همچنین متغیر خودکارآمدی معطوف است.

1-8- تعریف عملیاتی مفاهیم کلیدی

1- 8- 1- ابهام نقش: وقتی روشن نباشد که نقش فرد چيست يا حدود مسئوليت هاى وى كدام است گفته می شود که با ابهام در نقش مواجه ایم(راس و آلتمایر، 1377) و در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی از گویه های 1 تا 6 (6 گویه) پرسشنامه پیوست کسب می کند، نمونه ای از گویه ها عبارتند از: آگاهی از اختیارات در شغل، روشن بودن اهداف کاری و مسئولیت ها و …

1-8-2- تعارض نقش: بیانگر حالتی است که از کارکنان، توقع انجام اموري باشد، که به کار آن ها مربوط نیست یا با ارزش هاي شخصی آنان منافات دارد(مایلز[25] و پرولت[26]، 1976، به نقل از محمدخانی، 1386) و در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی از گویه های7 تا 14 (8 گویه) پرسشنامه پیوست کسب می کند، نمونه ای از گویه ها عبارتند از: مواجهه با درخواست های ناسازگار از افراد مختلف، انجام کارهای بی اهمیت و …

1- 8- 3- خودکارآمدی: به قضاوت افراد در مورد توانایی های آنها براي سازماندهی و انجام یک سلسله کارها جهت رسیدن به انواع تعیین شده عملکرد اطلاق می شود(بندورا، 1986،به نقل از عابدینی، 1390) و در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی از گویه های 15 تا 24 (10 گویه) پرسشنامه پیوست کسب می کند، نمونه ای از گویه ها عبارتند از: داشتن مهارت های لازم برای انجام شغل، افتخار به مهارت ها و توانایی های خود و …

8- 4- خلاقیت: به توانایی و قدرت پدید آوردن اندیشه های جدید اطلاق می شود(به نقل از کونتز[27]و اودانل[28]، 1988) و در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی از گویه ها 25تا 27 (3 گویه) پرسشنامه پیوست کسب می کند، نمونه ای از گویه ها عبارتند از: تلاش برای خلاقیت در کار، بهره گیری از ایده های خلاقانه برای غلبه بر مشکلات و …

فصل دوم:

ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

در این فصل ابتدا به تبیین مفاهیم نظری و متغیرهای مدل مفهومی تحقیق شامل ابهام نقش، تعارض نقش، خودکارآمدی و خلاقیت می پردازیم. سپس، تحقیقات مرتبط با تحقیق حاضر را مرور می کنیم و در قسمت آخر با بررسی روابط بین متغیرها و نحوه اثرگذاری آن ها بر یکدیگر براساس تحقیقات متنوع موجود در این زمینه، مدل مفهومی تحقیق، ارائه و بررسی می شود.

2-1- مبانی نظری

براساس نظر مك گراث[29](١٩٧٣) منشأ فشارهاي عصبي در سازمان شش نوع است. فشارهاي مربوط به خود شغل، فشارهاي مربوط به مجموعه هاي رفتاري، فشارهاي درون شخصي، فشارهایی كه از محيط فيزيكي نشأت مي گيرند، فشارهايي كه منشأ آن محيط اجتماعي است و فشارهاي مربوط به نقش(به نقل از سینایی، 1383). ابهام و تعارض از مهم ترین فشارهای مربوط به نقش هستند که بخشی از هدف این مطالعه است و در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.

2- 1-1-  ابهام نقش

نگرش های چند بعدی برای بررسی ابهام نقش با کار بدیان[30] و آرمناکیز[31] شروع شد و با کارها و مطالعات ساویر[32] وسین[33] (1996) ادامه یافت(نبوی و شهریاری، 1393).

استورا[34] (1377) معتقد است ابهام نقش مشخص نبودن نقش فرد در چهارچوب کار و گستره مسئولیت هایش و معین نبودن    هدف هایی که باید در تحقق آن ها بکوشد، است.

به عقیده ی کوپر (1373) ابهام نقش زمانی است که شخص از شغلی که به عهده گرفته اطلاع کافی نداشته باشد؛ بدین معنی که اهداف کاری وی چنانکه باید واضح نیستند و او نمی تواند بین اهداف و وظایف کاری خود و همکاران، مسئولیت هایی که به واسطه این کار به عهده گرفته و نقش خود در این میان پیوند درستی برقرار سازد.

ینگ کانگ[35]، ویکسی[36]، ایپنگ[37] و لو[38] (2014) معتقدند ابهام نقش زمانی است که اطلاعات شفاف در مورد: 1- انتظارات مرتبط با نقش، 2- روش های انجام انتظارات نقش، 3-پیامدهای عملکرد یا انجام نقش وجود ندارد.

به عقيده ي برخي از محققين انجام دهندگان نقش بايستي شش نوع اطلاعات اساسي داشته باشند، تا كمتر دچار ابهام نقش شوند. اول اينكه آنها بدانند كه چه انتظاراتي از آنان است، دوم اينكه بايستي از فعاليت هایي كه لازمه ي انجام اين انتظارات است، اطلاع داشته باشند. سوم اينكه انجام دهندگان نقش بايستي نتايج انجام فعاليت ها و رفتار با افراد ديگر را بدانند. چهارمين عامل اين است كه آنان از رفتارهایی كه پاداش يا مجازات دارند، مطلع باشند. پنجم اينكه آنان بايستي احتمال دريافت پاداش ها يا مجازات ها را براي رفتارها تشخيص دهند. عامل ششم كه دانستن آن براي انجام دهندگان نقش ها ضروري است، تعيين نوع رفتارهایی است كه نيازهاي شخصي آنها را ارضاء مي كند يا ناكام مي گذارد(سینایی، 1383).

به گفته جاکدیپ[39] انواع ابهام نقشی که ممکن است به وسیله متصدی نقش تجربه شود عبارت است از:

ابهام مسئولیت / انتظارات / اهداف: چه چیزی مورد انتظار است؟

ابهام روش انجام کار: چگونه کارها را انجام دهم؟ روش های دستیابی به اهداف سازمانی چیست؟

ابهام اولویت: کارها بایستی به چه ترتیبی و چه وقت انجام بگیرند؟

ابهام رفتار: در شرایط مختلف چه رفتاری را از من انتظار دارند؟ چه رفتاری منجربه نتایج مطلوب می شود؟)به نقل از حسنی، 1384).

ابهام نقش از دو جنبه می تواند بر عملکرد فرد تأثیرگذار باشد: اول آن که ابهام نقش سبب کاهش دستیابی به اطلاعات مناسب جهت ارزیابی عملکرد فرد براساس استانداردهای حرفه ای می گردد و دوم آن که طبق نظریه شناخت اجتماعی، دستیابی به سطوح بالای کارایی نیازمند آن است که فرد تصویری از کارایی داشته باشد؛ که در عمل، در حضور ابهام نقش هیچ کدام از این موارد به صورت شفاف مشخص نیستند(پیشگویی و رحیمی، 1393).

[1] Slater

[2] Hult

[3] Olson

[4] Brown

[5] Cooper

[6] Bamber

[7] Ross

[8]Altmaier

[9]Lu

[10]Siu

[11]Babakas

[12]Yavas

[13]Ashill

[14]Bandura

[15]Singh

[16]Goel

[17]Luthans

[18]Stajkovic

[19]Ibrayera

[20]Jex

[21]Bliese

[22][22]Role Ambiguity

[23]Role Conflict

[24]Pervin

[25]Miles

[26]Perreault

[27]Koontz

[28]Odonnell

[29]Mc Geraht

[30]Bedeian

[31]Armenakis

[32]Sawyer

[33]Sinqu

[34]Stora

[35]Yongkang

[36]Weixi

[37]Yipeng

[38]Liu

[39]Jaqdip

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122