پايان نامه بررسي اثر تفکر استراتژيک بر برنامه ريزي نيروي انساني در شرکت سرمايه گذاري غدير

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثر تفکر استراتژيک بر برنامه ريزي نيروي انساني در شرکت سرمايه گذاري غدير یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 134 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي اثر تفکر استراتژيک بر برنامه ريزي نيروي انساني در شرکت سرمايه گذاري غدير بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق 2
مقدمه 3
1-1- بیان مسئله 4
1-2- اهمیت موضوع 4
1-3- اهداف تحقیق 6
1-4- چارچوب نظری 6
1-5- مدل مفهومی تحقیق 7
1-6- فرضیه های تحقیق 8
1-7- روش تحقیق 9
1-8- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 9
1-9- جامعه و نمونه آماری 10
1-10- قلمرو تحقیق 10
1-11- تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق 10
فصل دوم : ادبیات موضوع 12

بخش اول : ادبیات تحقیق 13
2-1- سابقه حضور مفاهیم استراتژی در مدیریت و سیر تکاملی آن 13
2-2- تفکر استراتژیک 15
1-2-2- تعریف و مفهوم تفکر استراتژیک 15
2-2-2 – نظریه پردازان تفکر استراتژیک 18
2-2-3- ویژگی های تفکر استراتژیک 20
2-2-4- انواع مدل ها 23
2-2-4-1- مدل لیدتکا 23
2-2-4-2- مدل گلدمن 25
2-2-4- کارکردهاي تفکر استراتژیک 26
2-2-5- اهمیت تفکر استراتژیک 28
2-2-6- تفاوت های برنامه ریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک 29
2-3- برنامه ریزی 31
2-3-1- تعریف ومفهوم برنامه ریزی 31
2-3-2- اهمیت و ضرورت برنامه ریزی 32
2-3-3- ویژگی های برنامه ریزی 32
2-3-4- انواع برنامه ریزی 33
2-3-4-1- برنامه‌ریزی تخصصی 33
2-3-4-2- برنامه ریزی عملیاتی (اجرایی) 33
2-3-4-3- برنامه ریزی راهبردی(استراتژیک) 34
2-3-5- هدف از برنامه ریزی 34
2-4- برنامه ریزی استراتژیک 35
2-4-1- تعریف برنامه ریزی استراتژیک 35
2-4-2- مزایای برنامه ریزی استراتژیک 36
2-5- مدیریت منابع انسانی 37
2-5-1- ماهیت مدیریت منابع انسانی 37
2-6- برنامه ریزی نیروی انسانی 38
2-6-1- تعریف برنامه ریزی نیروی انسانی 38
2-6-2- نظریه پردازان برنامه ریزی نیروی انسانی 40
2-6-3- ضرورت برنامه ریزی نیروی انسانی 41
2-6-4- مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی 43
2-6-5- روش های برآورد نیروی انسانی مورد نیاز 49
2-6-7- ارتباط برنامه ریزی نیروی انسانی با برنامه ریزی کسب و کار 49
2-6-8- مزایای برنامه ریزی نیروی انسانی 50
2-6-9- محدودیت های برنامه ریزی نیروی انسانی 51
2-7- برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی 52
2-7-1- تعریف برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی 52
2-7-2- هدف برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی 52
2-7-3- پیوند میان برنامه ریزی استراتژیک و منابع انسانی 53
2-7-4- انواع‌ مدلها 53
2-7-4-1- مدل‌ رزماري‌ هريسون 53
2-7-4-2- مدل‌ جيمزواكر 55
2-7-4-3- كريستوفرمي‌ بي: ( نگرش باز) 55
2-7-4-4- مدل‌ فرآيند طرح‌ريزي‌ استراتژيك‌ منابع‌ انساني‌ مرما 56
2-7-5- تکامل برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی 58
بخش دوم : پیشینه تحقیق 59
فصل سوم : روش شناسی تحقیق 67
3-1- روش تحقیق 68
3-2- جامعه و نمونه آماری 69
3-3- معرفي ابزار هاي جمع آوري اطلاعات 69
3-3-1 پرسشنامه 69
3-4- روایی و پایایی پرسشنامه 70
3-4-1- روایی 70
3-4-2- پایایی 71
3- 5- روش تجزیه و تحلیل داده ها 72
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 76
4-1- آمار توصیفی 77
4-1-1- تفکیک نمونه بر حسب متغیر سن 77
4-1-2- تفکیک نمونه بر حسب متغیر تحصیلات 78
4-1-3- تفکیک نمونه بر حسب متغیر سابقه کار 79
4-1-4- تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر نگرش سیستمی 81
4-1-5 تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر عزم استراتژیک 82
4-1-6- تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر پیشروی با فرضیه 83
4-1-7-تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر فرصت طلبی هوشمندانه 84
4-1-8- تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر تفکر در زمان 85
4-1-9- تفکیک نمونه بر حسب سوالات متغیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی 86
4-1-10- بررسي آماره هاي توصيفي 88
4-2- آمار استنباطی 89
4-2-1- بررسی نرمال بودن متغیر ها 89
4-2-2- بررسی فرضیه های تحقیق 90
4-2-3- برازش مدل رگرسيوني 101
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 105
5-1- نتیجه گیری تحقیق 106
5-1-1- نتایج مبتنی بر آمار توصیفی 106
5-1-2- نتایج مبتنی بر آزمون فرضیه ها 108
5-2- پیشنهاد های تحقیق 111
5-2-1- پیشنهاد های مبتنی بر فرضیه ها 111
5-2-2- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 113
پیوست و ضمائم 114
منابع و ماخذ 118
جکیده انگلیسی 123

منابع

منابع داخلی

 ابطحی ،حسین ،1381، مدیریت منابع انسانی ، موسسه تحقیقات آموزش مدیریت ، چاپ دوم ، تهران

آرمسترانگ ، مایکل ،1386، مدیریت استراتژیک منابع انسانی ( راهنمای عمل ) ، ترجمه سید محمد اعرابی و داوود ایزدی ، دفتر پژوهش های فرهنگی ، چاپ اول ،تهران

اعرابی ،سید محمد و مورعی ، محمد هادی ،1381، توسعه مدل یکپارچه تدوین استراتژی منابع انسانی ( مطالعه موردی شرکت مپنا ) مجموعه مقالات اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی

اومی ، کن ایچی ،1376 ،تفکر یک استراتژیست ،داوود مسگریان حقیقی ، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی ،چاپ اول، تهران

ایران نژاد پاریزی ،مهدی، 1373، ابزار های تفکر استراتژیک ، مجله تدبیر شماره 45

بامبر و پیتر و مشمولم ، لن ،1384، استراتژی منابع انسانی ، (تدوین اجراء ، آثار )ترجمه علی پارسیان و سید محمد اعرابی ، دفتر پژوهش های فرهنگی ، چاپ دوم ، تهران

بست، جان، 1369، « روش هاي تحقيق در علوم تربيتي و رفتاري » ، ترجمه حسن پاشا شريفي و نرگس طالقاني ، چاپ سوم ، انتشارات سرمد،تهران.

پیتر سنگه ،1382 پنجمین فرمان ، مترجمان حافظ کمال هدایت- محمد روشن ، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی ،چاپ چهارم ، تهران

خاکی ، علیرضا ، 1387 ،روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی ، وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز تحقیقات علمی و فرهنگی ، انتشارات درایت ، چاپ اول،تهران

خلیلی ، رضا، 1385، ایدئولوژی و استراتژی ، نسبت سنجی مفهومی نگرش ایدئولوژیک و تفکر استراتژیک ، فصلنامه راهبردی شماره 34

دي. اي. دواس، 1376، «پيمايش در تحقيقات اجتماعي»، ترجمه هوشنگ نايبي، تهران، نشر ني

روثول ، ویلیام و کازانس، اچ سی ، 1382، مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی ، ترجمه حسین وزیری سابقی ، ناشر شرکت برق منطقه ای ، چاپ اول،تهران

زراعی متین ، حسن، برنامه ریزی استراتژیک برای منابع استراتژیک ، فصلنامه دانش مدیریت ، انتشارات دانشگاه تهران ، شماره 17

سرمد سعیدی ، سهیل،1386 ،مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل، انتشارات هیئت،تهران

سعادت ، اسفندیار ، 1386 ،مدیریت منابع انسانی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت) چاپ چهارم ، تهران

سلطانی ، ایرج ،1386 ،مبانی برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی ، انتشارات ارکان دانش ، تهران

سید جوادین،1384، برنامه ریزی نیروی انسانی،انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

غفاریان، وفا علی احمدی ، علیرضا،1381 ،رویکرد های نوین استراتژی ، ماهنامه تدبیر ، شماره 180

غفاریان، وفا و کیانی ، غلام رضا،1380 ،استراتژی اثر بخش ، نشر فردا، چاپ اول،تهران

فدایی ، مسلم ، 1387،سیر تکاملی مفهیم استراتژی ، ، تدبیر شماره 191

لشکر بلوکی،مجتبی،1392،فرامین و فنون تفکر استراتژیک ، موسسه علمی وفرهنگی نص ،چاپ اول ، تهران

مشبکی، اصغر، خزاعی ، آناهیتا، 1387،طراحی مدل عناصر تفکر استراتژیک در سازمان های ایرانی، نشریه مدیریت بازرگانی شماره 1، تهران

مومني.منصور،1386. تحليل هاي آماري با استفاده از spss.تهران. انتشارات کتاب نو 1386

میر سپاسی، ناصر ، 1379 ،مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار ، انتشارات میر ،چاپ هجدهم،تهران

ناصحی فر، وحید، پور حسینی ، سیدجواد،1378 ،مطالعه تطبیقی اجزاء تدوین بیانیه مأموریت شرکت های فناوری اطلاعات داخلی و خارجی ، دانش مدیریت دوره 21، شماره 80

هومن، حيدر علي، 1380، تحليل داده هاي چند متغيري در پژوهش هاي رفتاري ، تهران ، نشر پارسا.

واکر ، جیمز دبلیو ، برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی ، ترجمه خدابخش داشگرزاده ، چاپ اول ، نشر فرهنگی زند

منابع خارجی

 Bonn, Ingrid (2001), “Developing Strategic thinking as a core Competency”, Management Decision 39 (1) 63-70

CARTER MCNAMARD “STRATEGIC PLANNING (IN NONPROFIT OR FOR PROFITORGANIZATIONS) INTERNET” P.4.

Colin,DorisB.Lowe,janisS.&Arnett.Carson.R.(2000)” High performance Leadership at the Organizational Level”Advance in

Goldman F. Ellen (2005), “Becoming an Expertise Strategic Thinker The Learning Journey of Healthcare CEOs” pp 20-27

Hung,Y,yang B. Lein, B, Maclean, G., Kuo, Y. (2010), “Dynamic Capability: Impact of Process Alignment and Organizational Culture on performance Learning Journal of World Business, 45, 285–294.

Liedtka, J. M. (1998), “Strategic Thinking: Can it be Taught?”, Long Rang Planning, 31(1), 120-129

G.SINGER “HUMAN RESOURCE MANAGEMENT” PWS-KENT CO.1990” P.100.

MINTZBERG HENRY, STRATEGY SACARI, SIMON & SCHUSTER, 1998

Mintzberg, H. (1994), “The Fall and Rise of Strategic Planning”, Harvard Business Review, 72(1), 107-114

Mintzberg, H. (1995), “Strategic Thinking as Seeing”, In B .Garratt(Ed), Developing Strategic Thought: Reinventing the Art of Direction, London: McGraw-Hill.

MOSES M. SIMELANE “THE HUMAN RESOURCE PLANNING NATIONAL ANDREGIONAL APPROACH BENCHMARKING AND RE-ENGINEERING “2000” P.1.

چكيده پايان نامه :

تفکر استراتژیک با سنتز عوامل محیطی و درونی تصویر یکپارچه ای را در ذهن ایجاد کرده و زمینه را برای خلق پاسخ های خلاقانه و بدیع به نیاز های سازمان فراهم می سازد و برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با روش های تحلیلی اهداف استراتژیک را به برنامه ها و اهداف سالیانه و کوتاه مدت تبدیل کرده و گام های لازم برای پیاده سازی استراتژی خلق را فرموله می کند .

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر تفکر استراتژیک بر فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیرمی باشد که در این راستا 1 فرضیه اصلی و 5 فرضیه فرعی طراحی شد. ازنظر روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی می باشدو از نظر هدف کاربردی است.جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت سرمایه گذاری غدیر با مدرک کارشناسی و بالاتر می باشد که تعداد آنها 83 نفرمی باشد. در جمع بندی نتایج ،پیشروی با فرضیه ، فرصت جویی هوشمندانه ، تمرکز برزمان ، تمرکز برهدف به ترتیب بیشترین تأثیر و نگرش سیستمی کمترین تأثیر را  بر برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی داشته است .

در نهایت امید است با به بکارگیری مولفه های شناسایی شده در این تحقیق و اهمیت آنها در برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در سازمان غدیر مورد حمایت و استفاده قرارگیرد.

کلمات کلیدی : تفکر استراتژیک ، برنامه ریزی نیروی انسانی، پیشروی با فرضیه ، تفکر در زمان،فرصت جویی هوشمندانه، تمرکز بر هدف ،نگرش سیستمی

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه

در سال های اخیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی به عنوان ابزاری که بطور مستقیم اهداف و استراتژی های سازمانی را به اهداف و برنامه ریزی منابع انسانی پیوند می دهد مورد توجه قرار گرفته است و یک ارتباط کامل بین برنامه ریزی منابع انسانی و برنامه ریزی استراتژیک سازمان ها و شرکت ها وجود دارد واین درحالی است که برنامه ریزی منابع انسانی بطور مجزا وبه عنوان شاخه ای از برنامه ریزی استراتژیک کل سازمان انجام می گیرد.

در برنامه ریزی استراتژیک ، پس از تعیین رسالت ها و مأموریت های اساسی سازمان به بررسی تهدیدها و فرصت های محیطی ، توانایی ها و ضعف های سازمانی پرداخته می شود وتوجه به نتایج آن ، طرح ها و استراتژی ها و خطی مشی هایی که بتواند سازمان را در دستیابی به اهداف بلندمدت یاری دهد ، ایجاد وبسط داده می شود.( زراعی ،74،1389)

با توجه به پیشرفت روز افزون فناوری و فرایند گسترش ارتباطات سازمان ها و دگرگونی های بنیادین در فرایند های سازمانی به همین نسبت مشکلات و مسائل سازمان ها پیچیده تر شده است . در چنین شرایطی بی شک مدیران سازمان ها و بنگاه ها می بایست توان خود را در مقابله با این مشکلات و حل آنها افزایش دهند . در این راستا علاوه بر توان مدیران در پاسخگویی به تحولات ، تفکر استراتژیک  را نیز در بر می گیرد،بطوریکه برای یک مدیر هیچ ادراکی مهم تر از فهم و کسب وکار نیست . این بصیرت تنها به درک عوامل موثر و روابط آنها محدو نمی شود بلکه کشف شهودی زوایای ناشناخته این فضا و خلق ایده هایی برای بهره برداری از آنها ، تجلی ارزش آفرینی از این بصیرت است .تفکر استراتژیک رویکردی است که زمینه شکل گیری و توسعه این بصیرت را فراهم می سازد . تفکر استراتژیک مدیران را به سوی یادگیری سریع از محیط کسب و کار و بکارگیری خلاقیت برای خلق ارزش های جدید فرا میخواند . این شیوه تفکر چشم اندازهایی متمایز از رقبا را به همراه دارد. چشم اندازهایی که می تواند استراتژی های نواورانه و مزیت بخشی را سبب شود.(غفاریان –احمدی،1381)

برنامه ریزی استراتژیک موفق مبتنی برتفکر استراتژیک مدیران می تواند به افزایش توان مزیت رقابتی ودر نهایت بقای آنها در فضای رقابتی امروز کمک نماید.(غفاریان – کیانی ،1380 ،161 )

1-1 – بیان مساله

باتوجه به اينكه منابع انساني، منبع استراتژيك براي سازمانها محسوب مي شود، جزء مهم و لاينفك مباحث برنامه‌ريزي استراتژيك است و اكثر برنامه‌ريزيهاي سازماني و منابع انساني ماهيت راهبردي دارند. از عمده ترين عواملي كه موجب نگرش جديد در برنامه‌ريزي استراتژيك منابع انساني شده است روند تغييرات و دگرگونيهاي تكنولوژيك، اجتماعي و اقتصادي در محيط داخلي و خارجي سازمانهاست كه همواره با آن مواجه اند اگر سازمانها مي خواهند همسو با اين تغييرات باشند بايستي نگرش جامع و راهبردي داشته و الزامات گوناگوني را مدنظر قرار دهند.( داشگرزاده،1375،5)

تفکر استراتژیک مدیران را در تدوین استراتژی مناسب جهت بقا و کسب موفقیت یاری میدهد ، تصمیم گیری با رویکرد کار آفرینانه و آماده سازی محیط نیاز به نوعی انعطاف پذیری ذهنی دارد . استراتژی هایی که از تفکر استراتژیک برخوردارند با ویژگی هایی همچون تشخیص رهبری – خلاقیت –نگرش سیستمی و دید بلند مدت و فرصت طلبی و بسیاری قابلیت های ذهنی و شناختی دیگر می توانند سازمان را به آینده بهتری برسانند. از نظر هنری مینتزبرگ ، برنامه ریزی استراتژیک ، تفکر استراتژیک نیست بلکه راهی برای مشخص برای فکر کردن با ویژگی مربوط به خود می باشد. تلفیق این دو مفهوم در شکل گیری حوزه مدیریت،مدیریت منابع انسانی را از سطح تاکتیکی – عملیاتی و اجرایی به سطح تصمیم گیری و استراتژیک ارتقا می دهد. .(غفاریان –احمدی،1381)

هدف اصلی منابع انسانی سازمان کمک به عملکرد بهتر برای نیل به اهداف سازمانی است ،حال مسئله اصلی نیروهایی هستند که باید مورد آموزش قرار گیرند این  آموزش باید در حین انجام کار و به صورت مستمر باشد اما متأسفانه در سازمان شاهد نیروهایی هستیم که آموزش لازم را دید ه انداما به صورت مقطعی بوده و کارکنان را به حال خود رها شده اند این اشکال ابتدا از طرف مدیران صورت می گیرد چراکه نظارت کافی بر عملکرد کارکنان ، انعطاف پذیری برای پذیرش ایده های جدید را نداشته اند. کارکنان مدیر را الگوی خود قرار می دهند زمانیکه مدیر پاسخگو عملکرد خود نیست نیرو های تحت امر او هم این را یک حسن در نظر گرفته و به فعالیت خود می پردازد با توجه به اهمیت این موضوع محقق درصدد ان است که به این سوال جواب دهد که چرا تفکر استراتژیک در برنامه ریزی استراتژیک به عنوان عامل مهم در واحد منابع انسانی سازمان مذکور کم اهمیت جلوه داه شده است؟

1-2- اهمیت موضوع

برنامه ریزی نیروی انسانی که امروزه از مهم ترین وظایف مدیریت منابع انسانی به شمارمی آید در ابتدا به عنوان مرحله مهم در فرایند مدیریت منابع انسانی چندان جدی گرفته نمی شد و بیشتر جنبه تشریفاتی داشت ولی به مرور اهمیت آن به عنوان یکی از وظایف مهم مدیریت در سازمان شناخته شد.برنامه ریزی نیروی انسانی فرایندی است که که به وسیله آن سازمان معین می کندکه برای نیل به اهداف خود به چه تعداد کارمند، با چه تخصص ومهارت هایی برای چه مشاغلی و در چه زمانی نیاز دارد.( سعادت ،1383،61)

بدون برنامه نمی توان از نیروی انسانی در راستای تحقق اهداف کوتاه مدت و بلند مدت سازمان بهره برد، بنابراین ساز وکاری که می توان بوسیله آن به منابع انسانی اهمیت داد و از آن به عنوان یک سرمایه بی پایان و پایدار جهت پویایی سازمان بهره گرفت، برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی است. (سلطانی ،21،1386)

موضوع تفکر استراتژیک در بیش از یک دهه گذشته  در حوزه مدیریت استراتژیک بسیار مورد توجه قرار گرفته و در تحقیقات بسیاری به اهمیت تفکر استراتژیک برای مدیران اشاره شده است ، تفکر استراتژیک به عنوان یکی از دو قابلیت اصلی رهبران دارای عملکرد مناسب برشمرده شده است ( لکین و کارسون ، 2،2000) آدریان اسلوتسکی (1996) در کتــــاب خود با عنوان «مهاجرت ارزش» می نـویسد: «بسیاری از اوقات، یک شرکت تازه وارد و کوچک با یک استراتژی نوآورانه و قوی، همـــه منافع یک صنعت را از آن خود می سازد». تفکر استراتژیک یک مهارت حیاتی مدیریت در هزاره جدید است. مهارتی که لازمه توانمندسازی سازمان برای بقا و رشد در محیط به شدت رقابتی امروز است.

مینتزبرگ (1998)این دو رویکرد (برنامه ریزی و تفکراستراتژیک) به دو انتهای طیف مکاتب دهگانه استراتژی تعلق دارند. برنامه ریزی استراتژیک جزو مکتب «طرحریزی» است که در محیط قابل شناخت و قابل پیش بینی اثربخش است و تفکر استراتژیک با مکتب «یادگیری» تعریف می شود که برای محیط غیرقابل درک و پیش بینی مناسب است. بدین ترتیب «تفکر استراتژیک» در محیط پرتحول و غیرقابل پیش بینی امروز رویکرد مناسب «راهبری» سازمان شمرده می شود. رویکردی که می تواند سازمان را نسبت به رقیب برتری بخشد و سهم بیشتری از منافع بازار را نصیب آن سازد.

مراحلی که نیروی انسانی را به خدمت می گیرد در ابتدا جذب- آموزش و نگهداری می باشد مرحله آخر یعنی نگهداری مهم ترین عامل در نیروی انسانی به حساب می آید چراکه سازمان در این جا هزینه های زیادی را برای افرادی که دیگر تجربه و تخصص کافی را دیده اند متقبل شده و حال در صدد آن بر می آیند که  از این پتانسیل کارکنان به نحو مطلوب بهره برداری کنند ، متأسفانه مدیرانی که وارد سازمان ها می شوند ، چه دولتی چه خصوصی از پایه آموزش و تخصص های لازم را ندیده اند و براثر روابط وارد سازمان شده اند، حال همین نیروی انسانی با ارزش وقتی مورد بی مهری و بی توجهی این مدیران نا کارامد قرار می گیرند، سرخورده شده و تمام تلاش خود را بسیج می کند تا از را ه های غیر استاندارد وارد شود از جمله گرفتن هدایا از ارباب رجوع و این جاست که هویت سازمان که جزیی از تفکر استراتژیک است زیر سوال مروید، به دلیل محدودیت هایی که مدیران سازمان ها برای نیروی انسانی متخصص و مستعد فراهم کرده نمی تواند از آنها به شکل بهینه استفاده کند.تفکر استراتژیک تنها عاملی است که محدودیت ها را ازبین برده و شرایطی را برای مدیران و کارکنان فراهم آورده تا با مشارکت یکدیگر ، سازمان را به رشد و توسعه برسانند.

الف) اهمیت دادن به نیروی انسانی به عنوان عامل استراتژیک در سازمان

ب) آگاه نمودن مدیران ارشد به توجه بیشتر به مفهوم تفکر استراتژیک و شناخت آن و تأثیرش بر برنامه ریزی نیروی انسانی

1-3- اهداف تحقیق

هدف اصلی :

تعیین اثر تفکر استراتژیک بر فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیر.

اهدف فرعی:

الف- تعیین اثر نگرش سیستمی بر برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیر.

ب- تعیین اثر تمرکز بر هدف بر برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیر.

ج- تعیین اثرتمرکز بر زمان بر برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیر.

د- تعیین اثر  پیشروی با فرضیه بر برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیر.

پ – تعیین اثر فرصت طلبی هوشمندانه  بر برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیر.

1-4- چهارچوب نظری

موضوع تفکر استراتژیک در بیش از یک دهه گذشته در حوزه مدیریت استراتژیک بسیار مورد توجه بوده ودر تحقیقات بسیاری به همیت دارا بودن قابلیت تفکر استراتژیک برای مدیران اشاره شده است . تفکر استراتژیک به عنوان یکی از دو قابلیت اصلی رهبران دارای عملکرد برجسته برشمرده شده است.(کولینگ و دیگران[1] ،2000)

از دیدگاه مینتزبرگ تقویت تفکر استراتژیک به تدوین استراتژی های بهتر منجر می شود . وی معتقد است مدیرانی که مجهز به قابلیت تفکر استراتژیک هستند قادرند سایر کارکنان را به یافتن راهکار های خلاقانه برای موفقیت سازمان ترغیب کنند این دست از مدیران سازمان را آنگونه که باید باشد می بینند نه آنگونه که هست.( ناصحی فر و همکاران ،1387)

به این ترتیب میتوان تفکر استراتژیک را پیش درآمدی بر طراحی آینده سازمان دانست . تفکر استراتژیک از سوی تمامی پاسخ دهندگان به عنوان اولین و یا دومین مهارت مورد نیاز برای بهبود عملکرد مدیران شناسایی شده است .(ریگبی و دیگران[2] ،2007)

با توجه به سیر پیشرفتی که از نیمه دوم دهه 1980 میلادی به بعد در حوزه مدیریت استراتژیک آغاز شد . جیمز واکر در سال 1993 میلادی ضمن تألیف کتابی تحت عنوان استراتژی های منابع انسانی با تغییر نگرش برنامه ریزی منابع انسانی آن را به عنوان برنامه ریزی استراتژیک تعریف کرد. برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است که ضمن آن اهداف کلی ، فعالیت ها و مأموریت های سازمان در درازمدت تعریف می شود.

حوزه برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی هنوز در حال رشد است و توافق کمی میان اندیشمندان در تعریف قابل قبولی از آن وجود دارد . بنابراین با بیان اهداف کلی سازمان ، روش های دستیابی به این اهداف ، منابع ، شرایط بازار ، تغییرات تکنولوژیک ، توسعه و بهبود محصول و سرمایه از جمله مواردی هستند که در فرایند برنامه ریزی استراتژیک پیوند می یابد و مهمترین عامل ابزاری که اهداف و خطی مشی های سازمان رابه اهداف و برنامه های منابع انسانی ارتباط می دهد. برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی از این رو بین برنامه ریزی منابع انسانی و برنامه ریزی استراتژیک ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. ( موسسین و سینلان ،2000،5)

1-5- مدل مفهومی تحقیق

باتوجه به اینکه دراین پژوهش بررسی تفکر استراتژیک بر برنامه ریزی نیروی انسانی مدنظراست،بنابراین مدل مفهومی تحقیق باتوجه به بررسی مدل های مختلف وتحقیقات پیشین انتخاب شده است که دراین مدل عوامل تفکر استراتژیک  (متغیرمستقل) ازمدل جین لیدکااقتباس گردیده وبرنامه ریزی نیروی انسانی به عنوان متغیر ثابت (وابسته) درنظرگرفته شده است.

1-6- فرضیه های تحقیق

باتوجه به مدل مفهومی مذکورفرضیه های تحقیق بصورت زیرتدوین شده اند:

فرضیه اصلی :

تفکر استراتژیک بر برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیر اثر گذار است.

فرضیه فرعی :

نگرش سیستمی بر برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیر اثر گذار است

تمرکز بر هدف بر برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیر اثر گذار است.

تمرکز بر زمان بر برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی در شرکت  سرمایه گذاری غدیر اثر گذار است.

پیشروی با فرضیه بر برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیر اثر گذار است.

فرصت جویی هوشمندانه برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی در شرکت سرمایه گذاری غدیر اثر گذار است.

[1] . coolins,et.al

[2] . Rigby& et.al

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122