پايان نامه بررسي اثر تنوع فصلي بر خصوصيات مورفوفيزيولوژيک و فعاليت آنتي اکسيداني برخي از گونه هاي بومادران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثر تنوع فصلي بر خصوصيات مورفوفيزيولوژيک و فعاليت آنتي اکسيداني برخي از گونه هاي بومادران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 105 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي اثر تنوع فصلي بر خصوصيات مورفوفيزيولوژيک و فعاليت آنتي اکسيداني برخي از گونه هاي بومادران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکيده
فصل اول
مقدمه و بررسی منابع
1-1- اهمیت و اهداف پژوهش
1-2-گیاه شناسی بومادران
1-3-نیاز اکولوژی
1-4- روشهای تکثیر
1-5- فنولوژی
1-6- خواص دارویی
1-6-1- موارد استفاده در طب سنتی
1-6-2- موارد استفاده در طب جدید و صنایع غذایی
1-7- موارد استفاده در فضای سبز
1-8- مهمترین ارقام وگونه های مورد استفاده در جهان
1-9- اهمیت بررسی تنوع فصلی
1-10- ترکیبات فنولیک
1-10-1- خواص بیولوژیک فنولهای گیاهی
1-10-2-  اثرات ضد سرطانی
1-10-3-اثر ضدمیکروبی
1-11-استخراج ترکیبات فنولیک
1-12-آنتی اکسیدانها و اهمیت آنها
1-12-1-  طبقه بندی آنتی اکسیدان ها
1-12-2- آنتی اکسیدانهای موجود در غذا
1-13- تأثیر تنشهای محیطی بر میزان فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان
1– تنش های اکسایشی و واکنش های گیاه به آن
1-15- اثر تنش دمایی بر نشت الکترولیت ها
1-16- مطالعات انجام شده بر روی خواص دارویی بومادان تحت تنش و تنوع محیطی

فصل دوم
مواد و روش ها
2-1- جمع آوری و کاشت نمونه های گیاهی
2-3- اجرای آزمایش و اندازه گیری صفات مورفولوژی
2-5- عصاره گیری
2-6- اندازه گیری کل ترکیبات فنولیک
2-7-  آزمون DPPH
2-8-اندازه گیری میزان پراکسید هیدروژن(H2O2)
2-9- مقدار مالون دی آلدهید(MDA)
2-10- اندازه گیری نشت الکترولیت
2-11-تجزیه و تحلیل های آماری
فصل سوم
نتایج و بحث
3-1- ارزيابي صفات مورفولوژيک
3-1-1- انتخاب گونه ها
3-1-3- تجزیه و تحلیل صفات زایشی
3-2- اندازه گیری کل ترکیبات فنولیک
3-2-1-شاخه و برگ
3-2-2-گل
3-3- اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی
3-2-1-شاخه و برگ
3-2-2-گل
3-4-اندازه گیری پارامترهای فیزیولوژیک
3-4-1- اندازه گیری میزان پراکسید هیدروژن(H2O2)
3-4-2- اندازه گیری مقدار مالون دی آلدهید(MDA)
3-4-3- اندازه گیری نشت الکترولیت
3-5-تجزیه خوشه ای
3-5-1-فصل بهار
3-5-2-فصل تابستان
3-5-3-فصل پاییز
3-5-4-فصل زمستان
فصل چهارم
نتیجه گیری و پیشنهادات
4-1- نتیجه گیری کلی
4-2-مطالعات مورفولوژیک
4-3- بررسی ترکیبات فنولیک
4-4- بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی
4-5- بررسی پارامترهای فیزیولوژیک
4-2-پیشنهادات
منابع

منابع

[1] آسمانه، ط.، 1379. بررسی تیمارهای شکستن خواب بذر گیاه بومادران (Achillea millefolium) به منظور دستیابی به حداکثر قوه نامیه و ارزیابی بنیه بذر(ویگور) این گیاه، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اصفهان.

[2] آقایی، ک.، 1378. بررسی فیزیولوژیک و مولکولی تحمل به شوری در گیاه سیب زمینی در شرایط in  .vitro رساله دکترا دانشکده زیست شناسی، دانشگاه اصفهان.

[3] باقری، ع.، ا. نظامی و م. سلطانی. 1379. اصلاح حبوبات سرمادوست برای تحمل به تنش ها(ترجمه). سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

[4] پوري، ز. م. ه. گيويان راد، س. م. سيدين اردبيلي  و ك. لاريجاني. 1390. اثر تغییرات فصلی بر روی ترکیبات فنولیک در چای سیاهCamellia sinensis L.. فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، 27: 57-71.

[5] رضازاده، ش.، د. یزدانی، پ. عطایی، م. پیرعلی همدانی و ر. تقی­زاده فرید. 1385. اثر تغییرات فصلی بر روی ترکیبات فلاونوئیدی گیاه Ginkgo biloba L. کاشته شده در ایران. فصلنامه گیاهان دارو­یی، 21: 11-19.

[6] زرگری، ع.، 1372. گیاهان دارویی، انتشارات موسسه انتشارات و چاپ تهران.

[7] شریفی عاشور­آبادی، ا.، م. ح. لباسچی، ب. نادری و ب. اله­وردی قمعانی. 1388. برسی تأثیر کمبود آب عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی بومادران( Achilleamillefolium) بخش تحقیقات گیاهان دارویی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور.

[8] غریبی، ش.، ب. ا.  طباطبایی، ق. ا.  سعیدی، ا. ح. گلی و م. طالبی. 1391. اثر تنش خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانی بومادران بیابانی ( A. tenuifolia Lam.)،فصلنامه دارو­های گیاهی، 3 : 181-190.

[9]غني، ع. و م. عزيزي. 1388. ارزيابي پنج گونه وحشي بومادران کشت شده در شرايط آب و هوايي مشهد، نشريه علوم باغباني (علوم و صنايع کشاورزي )، 23 : 25-31 .

[10] مظفریان، و.، 1377. فرهنگ نام های گیاهان ایران. انتشارات فرهنگ معاصر.

[11] مظفریان، و.، 1387. فلور ایران: تیره کاسنی(Compositeae=Asteraceae)، طایفه(Anthemideae)، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.

[12] میر حیدر، ح. 1375. معارف گیاهی: کاربرد گیاهان در پیشگیری و درمان بیماری ها. دفتر نشر فرهنگ اسلامی .

[13] ميرزايي،ع. وم. اکبرتبارطوري. 1389. ارزيابي ميزان فنول تام و فعاليت هاي آنتي اکسيداني بومادران، درمنه و بابونه، مجله ارمغان دانش،  15 : 243-253 .

[14] Ahmed, A. A., A. M. Shalaby, F. R. Melek and T. J. Mabry. 1988. Swertisin 2″-arabinosidea new glycosylflavone from Achillea fragrantissima. J. Nat. Prod. 51: 971-972.

[15] Akyal-Cin, H., T. Arabaci and B. Yildiz. 2010. Pollen morphology of six Achillea L. sect. Achillea (Asteraceae) species in Turkey. Turk. J. Bot. 35 : 183-201.

[16] Al-Hindawi, M. K., I. H. Al-Deen, M. H. Nabi, M. A. Ismail. 1989. Anti-inflammatory activity of some Iraqi plants using intact rats. J. Ethnopharmacol. 26: 163-168.

[17] Al-Kalaldeh J. Z., R. Abu-Dahab, F. U. Afifi. 2010. Volatile oil composition and antiproliferative activity of Laurus nobilis, Origanum syriacum, Origanum vulgare, and Salvia triloba against human breast adenocarcinoma cells. Nutr. Res. 30: 271-280.

.[18] Al-Robai, A. A., A. N. Abo-Khatwa and Z. A. Jamal. 1998. Toxicological studies on the latex of the usher plant Calotropis procera (Ait.) in Saudi Arabia. V-seasonal variation of total cardiac glycosides in the usher pant latex and in various tissues of the usherhopper, Poekilocerus bufonius Klug. Arab Gulf J. Sci. Res. 16: 129-144.

[19] Allen, C. C. and D. B. Min. 1989.Rancidity in Foods. Elsevier Applied science, New York.

[20] Armitage, A. M. 1992. Field Studies of Achilles as a Cut Flower: Longevity, Spacing, and Cultivar Response. J. Am. Soc.  Hortic. Sci. 117: 65-67.

[21] Asada, K. 1999. The water-cycle in chloroplasts: scavenging of active oxygens and dissipation of excess photons. Annu. Rev. Plant Biol. 50: 601–639.

چکيده

جنس بومادران Achillea يکي از مهم­ترين جنس­هاي خانواده کاسني است و از جمله گياهان دارويي و زينتي مهم محسوب مي­شود. تعداد گونه­هاي شناخته شده آن در دنيا به 150 مي­رسد. اين جنس در ايران داراي 19 گونه علفي چند ساله مي­باشد که اغلب معطر هستند. تنوع در رنگ، عادت رشد و مقاومت به انواع عوامل نامساعد محيطي باعث شده اين گياه در سال­هاي اخير به عنوان يک گياه زينتي مورد توجه بسياري از پرورش ­دهندگان قرار گيرد. شرايط آب و هوايي بر کيفيت و کميّت ترکيبات موثره گياهان دارويي اثر می­گذارد وتعيين فصل مناسب، جهت برداشت آنها باعث بالا رفتن عملکرد مي­شود. نظر به اين امر بررسي تنوع فصلي بر روي ترکيبات ماده­ي موثره گياهان دارويي حائز اهميت است. از اين رو ده ژنوتيپ از شش گونه بومادران (millefolim .A، A. filipendulina، A. tenufolia، A. nobilis،  aucherii .A، A. pachycephala)، در قالب يک طرح اسپليت پلات بر پايه بلوک هاي کامل تصادفي با 3 تکرار کاشته شد. يادداشت برداري­ها از صفات مختلف در مراحل مختلف رشدي گياه طي هر فصل انجام شد و از لحاظ ميزان فنول تام و ظرفيت آنتي اکسيداني آن در فصول مختلف و خصوصيات مورفوفيزيولوژيک مورد مطالعه قرار گرفتند. عصاره الکلي از شاخه، برگ و گل در فصول مختلف از ژنوتيپ­ها گرفته شد سپس ميزان فنل تام با استفاده از معرف فولين-سيوکالتيو و روش اسپکتوفتومتري اندازه گيري شد. ظرفيت آنتي اکسيداني با استفاده از مدل DPPH  و شاخص   Ic50ارزيابي شد. همچنين تجمع ميزان پراکسيد هيدروژن (H2O2) و مالون دي آلدهيد (MDA)، مقدار نشت الکتروليت­هادر فصل زمستان بررسي شد. نتايج اين آزمايش نشان داد، تجزيه واريانس تنوع بسيار معني­داري (P < 0/01) بين ژنوتيپ­ و فصول مختلف براي صفات مورفولوژيک نشان داد ژنوتيپ AmlitR از گونه A. millefolium به دليل داشتن ويژگي گل­دهی زودرس و گل­هاي زيبا به عنوان گياه زينتي در بهار و تابستان معرفي شد. گونه A. nobilis به دليل مقاومت بالا در فصول سرد به عنوان جايگزين اين ژنوتيپ در فصول سرد سال شناخته شد. نتايج تجزيه واريانس تنوع بسيار معني­داري (P < 0/01) بين ژنوتيپ­هاي مورد مطالعه براي درصد اسانس، ميزان فنول تام و اثر آنتي اکسيداني (IC50) نشان دادند. بهترين فصل براي بدست آوردن بيشترين فنول تام در بهار و ظرفيت آنتي اکسيداني در تابستان بود. به طوريکه در بين ژنوتيپ­ها عملکرد ماده­ي موثره بسته به گونه و فصل برداشت کاملاَ متفاوت بود. نتايج تجزيه واريانس، تنوع بسيار معني­داري (P < 0/01) بين ژنوتيپ­هاي مورد مطالعه براي ميزان مالون دي­آلدهيد (MDA) و پراکسيد هيدروژن (H2O2) نشان داد. با توجه به نتايج به­دست آمده از ميزان تجمع پراکسيد هيدروژن (H2O2)، ژنوتيپ At31 از گونه  A. tenuifoliaبه عنوان گونه حساس به سرما و Amuk از گونه A. millefolium به عنوان گونه متحمل به سرما شناخته شد. همچنين نتايج حاصل از مقدار مالون دي آلدهيد (MDA) نشان داد که Ap71 گونه حساس و Amuk از گونه A. millefolium به عنوان گونه متحمل به سرما شناسايي شدند. اندازه گيري مقدار نشت الکتروليت­ها نشان داد که بيشترين ميزان نشت در گونه  A. tenuifoliaو کمترين در گونه nobilis .A بود. اين نتايج نشان مي­دهد که گونه­هاي nobilis .A و aucherii .A شدت خسارت وارد شده به غشاي سلولي را در نقطه پايين­تري نگه مي­دارند و نسبت به ژنوتيپ­هاي ديگر مقاوم­تر هستند.

واژه­هاي کليدي :بومادران، تنوع فصلي، فنول تام، آنتي اکسيداني(IC50)، نشت الکتروليت­ها       

فصل اول:مقدمه و بررسی منابع

 1-1-­ اهمیت و اهداف پژوهش

ایران دارای منابع با ارزشی از گیاهان دارویی و زینتی می­باشد. چنین تنوعی برای اصلاح گیاهان از اهمیت بالایی برخوردار است. نظر به اهمیت و کاربرد مختلف گیاهان دارویی، امروزه پژوهش­های بسیاری از محققان علوم گیاهی معطوف به جنبه­های مختلف کاربردی این گیاهان شده است. متأسفانه سالانه مبالغ زیادی ارز صرف خرید مواد صنعتی و دارویی می­گردد که بیشتر منشاء گیاهی داشته و یا در داخل کشور قابل استحصال است. با توجه به درصد کم مواد مؤثره در گیاهان دارویی و نیاز برای دستیابی به گونه­ های با ارزش دارویی، زینتی و نادر میتوان ضمن سازگار کردن گونه­ها، افزایش کاربری زینتی وهمچنین معرفی این گونه ­ها در عرصه­ های زراعی، بهترین فصل برداشت برای بالابردن ماده مؤثره آن را شناسایی کرد. در کشور ایران طی چند دهه اخیر عمده مطالعات در زمینه حفظ و بهره برداری از ژرم پلاسم گیاهان زراعی و باغی بوده و توجه اندکی به گیاهان دارویی و زینتی مبذول شده است. همچنین عمده تحقیقات انجام شده در بخش گیاهان دارویی به شناسایی و جداسازی ترکیبات اسانس­ها اختصاص داشته و مطالعات محدودی در زمینه بررسی تنوع فصلی بر روی مواد مؤثره این گیاهان صورت پذیرفته است.

گیاه بومادران یکی از گیاهان مهم دارویی می­باشد. جنس Achillea متعلق به خانواده آستراسه (Asteraceae) است و از جمله گیاهان مهم دارویی و زینتی محسوب می­شود. تعداد گونه­های شناخته شده بومادران در دنیا به 150 گونه می­رسد. این جنس در ایران دارای 19 گونه علفی چند ساله می­باشد که اغلب معطر هستند. پراکندگی گونه­ها در اروپا، آسیا و شمال آمریکا است. ژنوتیپ­ها در ایران گسترش وسیعی داشته و در مناطق مختلف کشور با الگوهای مختلف آب و هوایی می­رویند. این گیاه علاوه بر اینکه به عنوان یک گیاه دارویی مهم در جهان مطرح می­باشد، از سویی به عنوان گیاه زینتی در فضای سبز بکار رفته و در برخی مناطق دنیا از جمله آمریکا و اروپا از گل­ها بریده و شاخه خشک آن استفاده می­شود. از اهداف مهم اصلاحی در بومادران بالا بردن ارزش دارویی و کاربرد زینتی آن است و به همین منظور پایداری آن در محیط باعث افزایش کارایی زینتی آن می­باشد. با توجه به مطالب ذکر شده مطالعه حاضر در گیاه بومادران بر مبنای اهداف زیر صورت گرفت:

1-بررسی خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی، ژنوتیپ های متعلق به شش گونه بومادران در فصول مختلف.

2-­تعیین گونه ای که دارای ماده موثره بیشتراز لحاظ دارویی دارا باشد.

3-­انتخاب مقاوم ترین و حساس ترین ژنوتیپ به گرما و سرما.

4-­پیدا کردن بهترین فصل برداشت به منظور بالا بردن کیفیت گیاه دارویی.

1-2-­گیاه شناسی بومادران

بومادران از نظر گیاهشناسی دارای طبقه بندی، رده دولپه ایها(Dicotyledonae)، زیر رده پیوسته گلبرگان(Metachlamydeae)، راسته(Asterales)، تیره کاسنی(Compositeae=Asteraceae)، طایفه(Anthemideae) و جنس( (Achilleaاست. جنس بومادران یکی از مهم­ترین جنس­های این خانواده است]10، 11 و 36[ و از جمله گیاهان دارویی و زینتی مهم محسوب می­شود. تعداد گونه­های شناخته شده در دنیا به 150 می­رسد. این جنس در ایران دارای 19 گونه علفی چند ساله می­باشد که اغلب معطر هستند]10 و 14[. پراکندگی گونه­ها در مناطق اروپا، نواحی معتدل آسیا و نواحی شمال آمریکا متمرکز شده است]95[. نام Achillea از نام Achillis خدای آهن و قهرمان داستان هومر گرفته شده است]26 و 94[. این جنس دارای گیاهان علفی، چندساله، اغلب پوشیده از کرک، دارای ریزوم سخت، بیخ ساقه غالبا ضخیم چوبی شونده هستند ]1 و 11[. این گیاه خیلی زود در مراتع و چراگاهها مخلوط با سایر علف­ها می­روید ]1[. برگها متناوب، بدون تقسیم یا دارای 3 تا 4 بار تقسیم بخش شانه­ای عمیق اند ]11[. البته گونه ها و زیر گونه ها از لحاظ شکل برگ ها تفاوت هایی را نشان می دهند. برگ ها پوشیده از کرک می­باشند ]11[.کپه­ها کوچک تا متوسط، اغلب دارای دمگل دراز و گاهی فاقد آن، منفرد و یا غالبا مجتمع و به صورت گل­آذین دیهیم هستند. گریبان پهن دراز استوانه، نیمه کروی و دارای ردیف معدودی از برگک­ها است. برگک­ها دارای حاشیه شفاف، پهن یا باریک و یا فاقد حاشیه­اند. گلها سفید، زرد، صورتی و گلهای حاشیه ای نهنج شعاعی، هرمافرودیت[1]، در انتها دارای 5 لبه یا دندانه منظم و لوله­ای کم و بیش فشرده است. فندقه­ها تخم مرغی فشرده، صاف، فاقد بال و کرک­اند ]1 و 11[. ارتفاع این گیاه بر حسب گونه از 15 تا 150 سانتی متر متفاوت است ]1 و 11[. نوزده گونه از این گیاه در ایران گزارش شده است ولی همه­ی گونه­ها به خوبی شناخته نشده­اند ]10 و 11[. دو گونهA. millefolium، A. santolina در ایران فراوان­تر می­باشند. ژنوتیپ­های بومادران در ایران گسترش وسیعی دارند و در دامنه البرز، اطراف دماوند، قسمت­های شمالی اوشان در اشتران کوه و تبریز می­رویند ]10 و 11[. تعداد کروموزوم پایه در بومادران 9X= می­باشد و پلی­پلوییدی در آن رخ می­دهد ]12[.

1-3-نیاز اکولوژی

گونه­های بومادران علی رغم تفاوت­هایی که در شکل ظاهری با هم دارند، نیاز­های مشابهی برای رشد و گلدهی دارند ]1 و 11[. بومادران گیاهی روز بلند است که مناسب ترین دما برای رشد و گلدهی آن 18 تا 26 درجه سانتی گراد است. همه گونه­های بومادران برای رشد کامل به مکانی کاملا آفتاب گیر نیاز دارند. همچنین این گیاه به غرقابی بودن خاک بسیار حساس است و به خاک خشک و با زهکشی کامل و مناسب نیاز دارد  ]1 و 11[ . گونه های A. ptarmica و A. ageratum رطوبت بیشتری را نسبت به گونه­های دیگر تحمل می­کنند. آبیاری متوسط و تنش ملایم موجب افزایش عملکرد گل و درصد اسانس در گونه A. millefolium گردیده است ]7[. گونه های بومادران بر حسب رقم به سرما، خشکی، شوری و کمبود مواد غذایی مقاومند. همچنین در گستره وسیعی از خاک ها با pH متفاوت قابل کشت و پرورش هستند ]1[. تنش ملایم در گونه A. tenuifolia Lam سبب افزایش ترکیبات فنولیک و آنتی اکسیدانی می­شود]8[.

1-4- روش­های تکثیر

تکثیر این گیاه به دلیل تنوع ارقام به روش­های گوناگون انجام می­شود ولی به طور عمده این گیاه از طریق کشت بذر و تقسیم بوته تکثیر می­شود]11[. تکثیر توسط بذر به دو روش مستقیم و غیر­مستقیم صورت می­گیرد. در کشت مستقیم بذور، در ردیف­هایی به فاصله 40 تا 50 سانتی متر در زمین اصلی کشت می­شود. برای هر هکتار زمین به 3-2 کیلوگرم بذر نیاز است و زمان مناسب کشت اواخر تابستان تا اوایل پاییز می­باشد. در روش غیر مستقیم بذور را در اوایل بهار در خزانه هوای آزاد در ردیف­هایی به فاصله 5 تا 20 سانتی متر کشت می­شود. پس از آبیاری و وجین علف هرز در سطح خزانه، اوایل پاییز می­توان نشاها را به زمین اصلی منتقل کرد. فاصله ردیف­ها در زمین اصلی 60 سانتی متر و فاصله دو بوته در طول ردیف 25 تا 30 سانتی متر است. بذر­های این گیاه برای جوانه زنی به نور نیاز دارند بنابر این بذر­ها نباید با خاک پوشیده شوند. درجه حرارت مناسب، جوانه زنی این بذر­ها 18 تا 21 درجه سانتی گراد است]11[. اگر هدف از کشت این گیاه، تولید گل شاخه بریده باشد، بهترین روش تکثیر استفاده از ریزوم و تقسیم بوته می­باشد. تقسیم بوته در اوایل بهار یا بعد از گلدهی گیاه انجام می­شود. در این روش هر گیاه را به 2 تا 4 بوته تقسیم، در ردیف هایی به فاصله 60 سانتی متر و فاصله دو بوته 25 تا 30 سانتی متر کشت می­شوند. استفاده از تقسیم بوته علاوه بر تکثیر گیاه به منظور حفظ قدرت رشد پایه هم انجام می­شود. به عنوان مثال گونه A.clypeolata دارای زندگی کوتاهی است، بنابراین بایستی هر ساله این گیاه برای حفظ پایه تقسیم شود. بیشتر گونه­های Achillea همچنین از طریق قلمه تکثیر می­شوند]11[. A. ptarmica دارای گل­های به رنگ سفید و نحوه تکثیر آن با بذر و تقسیم بوته انجام می­شود. از گونه­های استفاده در فضای سبز می­توان A. fanal، A. anthea که با بذر و تقسیم بوته تکثیر می­شود]11[.

1-5- فنولوژی

بذر گیاه بومادران در اواخر زمستان (اسفند ماه) شروع به جوانه زنی می­کند و رشد اندام­های رویشی در اسفند ماه شروع می­شود و تا اواخر بهار نیز ادامه می­یابد. گلدهی گیاه در خرداد ماه آغاز و تا تابستان ادامه دارد. رسیدن بذور از تیر ماه شروع می­شود و تا آذر ماه نیز ادامه می­یابد. خشکی و ریزش پاییزه برگ ها از آذر ماه شروع می­شود. رشد اندام­های رویشی در اسفند ماه مجدداً آغاز می­شود. کشت نشاء بومادران در فروردین ماه صورت می­گیرد، البته تفاوتهای بسیار زیادی بین گونه­های مختلف به لحاظ فنولوژیک وجود دارد ]34[.

1-6- خواص دارویی

این گیاه به علت دارا بودن ترکیبات مؤثره که خواص دارویی دارند از گذشته ها تا کنون مصارف دارویی متعددی دارد

1-6-1- موارد استفاده در طب سنتی

استفاده از خواص دارویی گیاه بومادران بیشینه تاریخی دارد. در کتاب ایلیاد و ادیسه هومر گیاه بومادران به عنوان گیاهی که در درمان خونریزی نقش مهمی را ایفا می­کند،  نام برده شده است]12[. در قرون گذشته از این گیاه برای بند آوردن خونریزی­های بینی، اختلالات قاعدگی، بیخوابی، اختلالات بینایی، وجود خون در ادرار، دفع سنگ کلیه و غیره استفاده می­شد؛ علاوه بر آن تب بر و ضد نفخ هست]6 و 12[. اشکال قابل مصرف این گیاه عبارتند از: گیاه خشک شده، عصاره، مایع، پماد و اسانس]26 و 94[.

1-6-2- موارد استفاده در طب جدید و صنایع غذایی

یافته­ های جدید طبی موارد استفاده سنتی را تأیید می­نماید]26 و 27[. بر اساس گزارشات جدید، بومادران از فعالیت الستاز نوتروفیلی که به عنوان یک آنزیم پروتئاز در فرآیندهای التهابی نقش دارد جلوگیری می­نماید. به عبارت دیگر این گیاه می­تواند نقش مهمی در جلوگیری از التهاب داشته باشد. امروزه از این گیاه به عنوان افزودنی دارویی در داروهای مؤثر در درمان زخم ها و التهابات پوستی استفاده می­شود]26 و 27[. یکی دیگر از کاربردهای این گیاه دارویی در صنایع غذایی به خصوص در تولید مخلوط­های دارویی چایی]26[ و تولید روغن های دارویی]55[ از بذر برخی گونه­های این گیاه می­باشد. تجزیه و تحلیل چهل نمونه تجاری بومادران نشان داده است که درصد ترکیبات فنولی در این گیاه بسیار بالاست. بومادران به طور متوسط حاوی 6/0% فلاونوئید و 48/1 % اسیدهای فنولی است. نظر به وجود ساختار قطبی ترکیبات فنولی حلالیت آنها در آب و الکل بالا بوده و به راحتی در آب و الکل حل می­شوند. لذا می­توانند به عنوان افزودنی چایی مورد استفاده قرار گیرند]26[. علاوه بر این گزارشات مختلفی در رابطه با فعالیت های ضد­اسپاسم[2] و التهاب در قسمت­های مختلف دستگاه گوارش از این گیاه گزارش شده است. یزدانپرست و همکاران]112[ از گونه A. santolina که در ایران به فراوانی یافت می­شود؛ برای درمان دیابت از طریق تأثیر عصاره آن روی پارامتر­های اکسیداتیو لوزالمعده استفاده نمودند. همچنین حضور ترکیبات سینئول[3]، برنئول[4]، کامفور[5] و ترکیب آلفا پینین[6] با غلظت بالا در گونهA. bibersteinii گزارش شده است که این ترکیبات ویژگی­های آنتی­اکسیدانی، ضد­ التهابی و ضد­آپوپتوزی دارند]44[. گونه  A. nobilisفعالیت قوی در جلوگیری از تکثیر سلولهای سرطان سینه رده MCF7 از خود نشان می­دهد]112[.

1-7- موارد استفاده در فضای سبز

فضای سبز به عنوان جزء ضروری و مهم شهر­ها نقش اساسی در بهبود و کیفیت زیستی شهر­ها داشته و کمبود آن می­تواند سبب ایجاد اختلال جدی در حیات شهر­ها شود. این مسأله خصوصا در شهر­های بزرگ و صنعتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. زینت شهر­ها و مطلوب بودن آنها برای زیست مدیون زیبایی آفرینی فضای سبز در شکل­های متنوع آن است، فضای سبز متکی به درختچه­ها، بوته­ها و گیاهان پوششی یکی از مهم ترین و اثر بخش ترین شکل­های فضای شهری است که از پایداری مناسبی برخوردار است مهم­ترین اثر­های این گیاهان در فضای سبز شهری تعدیل دما، افزایش رطوبت نسبی، کنترل باد، جذب گردو غبار و تلطیف هوا، کاهش آلودگی صوتی،تولید اکسیژن و جذب دی­اکسید­کربن و سایر آلاینده­های گازی و هم چنین زیبایی آفرینی می­باشد. گیاهان پایا با هزینه کم نگهداری و با حفظ برگ­های خود در تمام طول سال، نقش مؤثرتری در جذب آلاینده هایی از قبیل سرب، دی­اکسید­گوگرد و اکسید های نیتروژن و نیز کاهش آلودگی صوتی ایفا می­کنند. گونه­های مختلف بومادران به عنوان گیاهان کم توقع می­توانند در فضای سبز مناطق خشک مورد استفاده قرار گیرند. تنوع در رنگ، عادت رشد و مقاومت به انواع عوامل نامساعد محیطی باعث شده این گیاه در سال­های اخیر به عنوان یک گیاه زینتی، مورد توجه بسیاری از پرورش­دهندگان گیاهان زینتی قرار گیرد، به طوری که بعضی از کشور­های اروپایی و آمریکا از این گیاه برای تهیه گل شاخه بریده و گل خشک استفاده می­کند. بعضی از رقم­های این گیاه به خاطر عادت رشد خزنده به عنوان گیاه پوششی استفاده می­شوند. همچنین تنوع رنگ در گلهای این گیاه باعث شده که از این گیاه در فضای سبز استفاده شود.

1-Hermaphrodite

1-Antispasmodic

2-Cineol

3-Orneol

4-Comphor

5-Alpha-pinene

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه استخراج و تجزيه کمي و کيفي اسانس اکسشن‌هاي مختلف Achillea filipendula
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122