پايان نامه بررسي اثر حفاظتي عصاره الکلي يونجه (Medicago sativa) بر روي آنزيم¬هاي عملکردي کبد و پارامترهاي خوني در مسموميت کبدي در جوجه‏هاي گوشتي نژاد Rass

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثر حفاظتي عصاره الکلي  يونجه (Medicago sativa) بر روي آنزيم¬هاي عملکردي کبد و پارامترهاي خوني در مسموميت کبدي در جوجه‏هاي گوشتي نژاد Rass  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 151 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي اثر حفاظتي عصاره الکلي  يونجه (Medicago sativa) بر روي آنزيم¬هاي عملکردي کبد و پارامترهاي خوني در مسموميت کبدي در جوجه‏هاي گوشتي نژاد Rass بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده     1
فصل اول: مقدمه    2
1-کلیات    3
1-1- مقدمه    3
1-2- میکروب¬ها و دستگاه گوارش پرندگان    8
1-3- تاثیر میکروارگانیسم¬¬ها بر فیزیولوژی دستگاه گوارش    9
1-4- موارد مصرف آنتی¬بیوتیک¬ها در طیور    10
1-4- 1- محرک رشد آنتی¬بیوتیکی و مکانیسم عمل آنتی¬بیوتیک¬ها    11
1-4- 2- آنتی¬بیوتیک¬ها و معایب مصرف آنها    12
1-4- 3- ممنوعیت مصرف آنتی بیوتیک¬¬های خوراکی    13
1-4-4- افزودنی¬های خوراکی جایگزین¬ آنتی¬بیوتیک¬ها    14
1-4-4-1- اسید های آلی    14
1-4-4-2-پری¬بیوتیک¬ها    15
1-4-4-3- پرو¬بیوتیک¬ها    16
1-4-4-3-1- تعریف پرو¬بیوتیک¬ها    16
1-4-4-3-2- پروبیوتیک¬ها و اثرات آنها    17
1-4-4-3-4- اثر مکمل¬های پروبيوتيکی بر عملکرد طیور گوشتی    18
1-4-4-3-5- پروبیوتیک ها و اثرات آنها بر فراسنجه های خونی    19
1-4-4-4- مصرف داروهای گیاهی به عنوان محرک رشد    20
1-4-4-6- چگونگی اثرگذاری ترکیبات فعال گیاهی     22
1-4-4-7- اثرات داروهای گیاهی به عنوان محرک¬رشد و چگونگی عمل آنها    27
1-4-4-8- پاسخ پرنده به محرک¬های رشد گیاهی    28
1-4-4-10- کلسترول سرم و اثرات ترکیبات گیاهی بر آن     28
1-4-4-11- محرک¬های رشد گیاهی  و تاثیر آنها بر عملکرد طیور گوشتی    30
1-4-4-12- جمعیت میکروبی روده و تاثیر محرک¬های رشد گیاهی بر آن    31
1-4-4- 13- خواص آنتی¬¬اکسیدانی محرک¬های رشد گیاهی     33
1-4-4-14- محرک¬های رشد گیاهی و اثرات آنها بر هضم مواد مغذی    34
1–4-5-  محرک¬های رشد گیاهی و اثر بر فراسنجه¬های خونی    35
1-4-5-1- عوامل مؤثر بر غلظت کلسترول پلاسما    36
1-5- کبد    37
1-5-1- هپاتیت ناشی از داروها و سموم    40
1-5-1-1- هپاتیت ناشی از مسکن¬ها    41
1-5-1-2- هپاتیت ناشی از آنتی بیوتیک¬ها و ضد ویروس¬ها    42
1-5-1-3- هپاتیت ناشی از  گیاهان دارویی    42
1-5-2- بررسی عملکرد کبد    43
1-5-2-1- آنزیم های کبدی    43
1-5-2-1-1- آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز(ALT)     44
1-5-2-1-2- آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)    45
1-5-2-1-3- آنزیم آلکالین فسفاتاز (ALP)    46
1-5-2-2-بیلی¬روبینBilirubin    46
1-5-2-3- پروتئین تام Total Protein    47
1-5-2-4- آلبومین Albumin     48
1-6- معرفی گیاه یونجه    49
1-6-1- یونجه alfalfa    50
1-7- اهداف تحقیق    57
فصل دوم: مواد و روش ها    58
2-1-مواد و روش ‏ها    59
2-1-1-مواد و وسایل مورد نیاز برای عصاره گیری    59
2-1-2- عصاره گیری    60
2-2-محل و زمان اجرای طرح    63
2– 3–موقعیت و ابعاد سالن    63
2–4–آماده¬ سازی سالن    65
2-5- برنامه بهداشتی و واکسیناسیون    66
2-6- اصول پرورش جوجه ها    67
2-7- صفات مورد بررسی در آزمایش2-7-1- میانگین افزایش وزن    68
2-7-1- میانگین افزایش وزن    68
2-7-2- فراسنجه ¬های خونی    69
2-7-3- آزمایشگاه و پارامتر ‏های خونی    72
2-8-  مدل آماری    73
2-8-1- روش تحقيق    73
2-8-2-  آنالیز آماری داده¬ها    74
فصل سوم: نتایج    75
3-1- روش تحقيق    76
3-1-1- مقایسه گروه¬ها از حیث آنزیم¬های کبدی    77
3-1-1-1-آنزیم کبدی AST    80
3-1-1-2- آنزیم کبدی ALT    81
3-1-1-3- آنزیم کبدی ALP    83
3-1-2- مقایسه گروهها از حیث سایر فاکتورها    85
3-1-2-1- مقایسه گروه¬ها از نظر میزان پروتئین    90
3-1-2-2- مقایسه گروه¬ها از نظر میزان آلبومین    91
3-1-2-3- مقایسه گروه¬ها از نظر میزان بیلی¬روبین    92
3-1-2-4- مقایسه گروه¬ها از نظر میزان تری¬گلیسیرید    93
3-1-2-5- مقایسه گروه¬ها از نظر میزان کلسترول    94
3-1-2-6- مقایسه گروه¬ها از نظر میزان وزن    95
فصل چهارم: بحث و نتیجه¬گیری    96
4-1- بررسی فایتوژنیک¬هاي شناخته شده    97
4-2- استفاده از فایتوژنیک ها در جیره¬ی غذایی طیور    98
4-3- سایر تحقیقات در زمینه¬ی استفاده از گیاهان دارویی در طیور    98
4-4- بحث و نتیجه گیری    100
4-5- نتیجه گیری    105
پیشنهادها    108
فهرست منابع    109

فهرست منابع:

فهرست منابع و ماخذفارسی

اداره آمار، فن آوری اطلاعات و تجهیز شبکه.، ، آمار نامه کشاورزی استان فارس در سال 1391، 1392. سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، شیراز

آرشامی، ج .پیله‏ور، م . اعمی ازغدي، ع. محمدخانی. تاثیرسطوح مختلف دانه زیره سبز بر عملکرد و پارامترهاي کیفی تخم­مرغ درمرغ­هاي تخم­گذار. 1389. چهارمین کنگره علوم دامی ایران ص 735-738.

آزادگان مهر، م. شمس شرق، م، حسینی،س. تاثیر سطوح مختلف پروتئین و پروتکسین بر عملکرد جوجه‏های گوشتی، 1386. مجله علوم دامی و منابع طبیعی،3: 19-14.

افشار مازندران،­­­ ن.، ا. رجب. پروبیوتیک ها و کاربرد آنها در تغذیه دام و طیور1380، انتشارات نوربخش، تهران، چاپ دوم، 392 ص.

استورکی، پی. دی.، فیزیولوژی پرندگان، 1374، معاونت کشاورزی، دکتر رسول زنده روح کرمانی و همکاران، تهران. اول

اکبری، م. بررسی اثر افزودن اسید استیک در آب آشامیدنی بر عملکرد، شاخص رشد و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه های گوشتی، 1383، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، 109 ص.

استینر توبیاس، دانشیار،م. سبزی بایقر، ف. فایتوژنیک‏ها‏ در تغذیه حیوانات، 1379، (ترجمه)، ارومیه، انتشارات دانشگاه ارومیه.

اميد بيگي، ر. رهيافت‌هاي توليد و فرآوري گياهان دارويي، 1379. انتشارات فكرروز، جلد سوم، 397 ص.

بزرگمهری فرد، محمد حسن.. مصرف آنتی بیوتیک­ها ، به عنوان مکمل غذایی در غذای دام و طیور 1354، دامپزشکی، دوره31: شماره 2- صفحه76-71.

بهشتی مقدم، س. ، تأثیر غلضت‏های مختلف عصاره پودر شده چای کوهی بر عملکرد، برخی ویژگی‏های لاشه، کیفیت گوشت و فراسنجه‏های خونی جوجه‏های گوشتی، 1391. پایان‏نامه کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

تاران، م. قاسم پور،ح. شیرین پور، ا. اثرات ضدقارچی و ضدباکتریایی اسانس بدست آمده از بخش­های هوایی و بذر گیاه چویر، مجله­ی میکروبیولوژی2010، ص14-10

تیموری زاده، ز. ش. رحیمی، م.­ا. کریمی ترشیزی و ر. امید بیگی.. مقایسه اثر عصاره های آویشن، سرخارگل، سیر و آنتی بیوتیک ویرجینامایسین بر لیپیدهای سرم، درصد هماتوکریت و میزان هموگلوبین جوجه های گوشتی1388. فصلنامه گیاهان دارویی، 4: 65-37.

پيتر دي.، والتن، توليد و مديريت گياهان علوفه‌اي، ترجمه، محسن مدير‌شانه‌چي، چاپ سوم. 1369. انتشارات معاون فرهنگي آستان قدس رضوي.

جاجوندیان رویا، بهاری چهارده پژمان، مقیمی علی. بررسی اثر حفاظتی زرد چوبه در مسمومیت کبدی تجربی در جوجه­های گوشتی نژاد آرین و تغییرات آنزیمی حاصله 1386. فیزیولوژی و فارماکولوژی، پاییز و زمستان، جلد 8 شماره2 صفحات176-169.

حیدری، ع. نوبخت، ع.­ صفامهر، ر.. ارزیابی اثرات گیاهان دارویی گزنه، پونه و کاکوتی بر فراسنجه های بیوشیمیایی و ایمنی خون جوجه های گوشتی1389، مجموعه مقالات چهارمین کنگره علوم دامی ایران. ص 217 –

خادم، حقیقتیان و همکاران. 1389. بررسی سمیت سلولی اسانس و عصاره­های مختلف گیاهان ادویه­ای دارچین و زنجبیل با آزمون سمیت لارو میگوی آب شور.مجموعه مقالات چهارمین کنگره علوم دامی ایران پردیس کشاورزی دانشگاه تهران(واحد کرج)، صفحه 835-829 .

خالقی، پ. 1383. فیتوبیوتیک در تغذیه جوجه های گوشتی. چکاوک. دوره سیزدهم. شماره1.

دانشیار،م. سبزی بایقر، ف. ، فایتوينیک‏ها‏ در تغذیه حیوانات 1379 (ترجمه)، ارومیه، انتشارات دانشگاه ارومیه

رادمهر، علی. آمارنامه کشاورزی سال1390، 1392، مرکز فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، تهران، دوم

زرگری، ع. گیاهان دارویی1368،. چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، جلد سوم، 926 ص.

ساعدی، ه. م. شماع، ک. نیکپور تهرانی و ع. مروارید. غذاهای دام و طیور و روش های نگهداری آنها 1371.. انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم،

سترکی.م. عسکری.ص.محزونی.پ..کاهش عوامل خطر انعقادی، اکسیداتیو، آپولیپوپروتئینی و پیشرفت آترواسکلروز تحت تاثیر مصرف سرکه سیب در خرگوشهای هایپرکلسترولمیک. فصلنامه دانش و تندرستی، شماره(دانشگاه علوم و بهداشتی درمانی شاهرود،)، 1388. (3):صفحه 40-34.

شجاعدوست، ب. م. بزرگمهری و ع. حسن طباطبائی. اثر برخی از آنتی بیوتیک ها بر میزان بازدهی جوجه های گوشتی. 1380. مجله دامپزشکی دانشگاه تهران، 56: 33-41.

شریفی،س. د.، حسنی خرسندی و همکاران. 1390. اثر چهار گیاه دارویی بر عملکرد و غلظت لیپیدهای سرم جوجه­­­­­­­­های گوشتی. فصل نامه­ی گیاهان دارویی. سال یازدهم. دوره­ی اول. شماره­ی 8.

شفیعی، عباس. قنبر پور، علیرضا مبادی آنتی بیوتیک­ها (1363). جلد10. صفحه109-105.

شوکرانی، ف. تأثیر افزودن قارچ صدفی و پروبیوتیک بر کیفیت تخم‏مرغ و فاکتورهای خونی و کلسترول تخم‏مرغ،1392، پایان‏نامه کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

طهماسبی، ا. شریعتمداری،ف. کریمی،ت. محمدی،ا. تأثیر استفاده از عصاره الکلی گیاه آویشن باغی، ویتامین E و چربی در جیره غذایی بر میزان کلسترول سرم خون و زرده تخم‏مرغ و سیستم ایمنی مرغ تخم‏گذار تحت شرایط تنش حرارتی.1391، فصلنامه گیاهان دارویی،سالیازدهم، دوره دوم ویژه‏نامه شماره نه.

عبدالهي، ر. بررسي اثر سطوح مختلف زيست يار بر عملكرد جوجه هاي گوشتي. 1380، پايان نامة كارشناسي ارشد، دانشكدة كشاورزي، دانشگاه تهران

فهرست منابع و مأخذ غیر فارسی

Abdollahi, M.R., and A.Z. Kamyab. Effect of different levels of bacterial probiotic on broilers performance. 2003. Proceeding of the British Soci. Anim. Sci.p: 185.

Abdulrahim, S. M., S. Y. Haddadin, E. A. Hashlamoun, and R. K. Robinson. The influence of Lactobacillus acidophilus and bacitracin on layer performance of chickens and cholesterol content of plasma and egg yolk. 1996. Br. Poult. Sci. 37:341–346.

Acar, N.G.F. Sizemore, R.G. Leach, F.R.J. Widem, L.R. Owen, G.F. Barbato. Growth of broiler chickens in response to feed restriction regimens to reduce ascites. 1995. Poultry Science. 74: 833-843.

Adam, K., A. Sivropoulou, S. Kokkini, T. Lanaras and M. Arsenakis. Antifungal activities of Origanum vulgare subsp. hirtum, Mentha spicata, Lavandula angustifolia and Salvia fruticosa essential oils against human pathogenic fungi. 1998. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 46: 1739-1745.

Aeschbach, R., J. Loliger, B. Scott, A. Murcia, J. Butler, B. Halliwell and O. Aruoma. Antioxidant actions of thymol, carvacrol, 6-gingerol, zingerone and hydroxytyrosol. 1994. Food and Chemical Toxicology. 32, 31-36

Al-Kassie, G.A.M. Influence of two plant extracts derived from thyme and cinnamon on broiler performance. 2009. Pakistan Veterinary Journal. 29: 169-173.

Alvarez, L.C.,E.M. Barrera, and E.A. Gonzalez. Evaluation of growth promoters for broiler chickens. 1994. Veterinaria Mexico. 25: 141-144.

Al Yahya, MA. Phytochemical studies of the plants used in traditional medicine of Saudi Arabia.1986. Fitoterapia 57:179.

Anderson, R.A. 1987. Chromium. Trace Elements in Human and Animal Nutrition. Academic Press, New York, NY. Pp: 225-244.

Aritajat, S., K. Saenphet., V. Thaworn, and S. Wutteraphol. Effects of selected herbal extracts on blood profiles on rats. 2008. J. Trop. Med. Public Heal. 9: 221-225.

Balantz,R.C, Acetaminophen:acute and chronic effects on renal and liver function.1996.Am Kidney Dis;28:53-56

Bolukbasi, SC., MK, Erhan and O, Kaynar, The effect of feeding thyme, sage and rosemary oil on laying hen performance, cholesterol and some proteins ratio of egg yolk and Escherichia coli count in feces. 2008. Archiv fur geflugelkunde. 72:231-237.

Bolukbasi, S., M. Erhan, and A. Ozkan. Effect of dietary thyme oil and vitamin E on growth, lipid oxidation, meat fatty acid composition and serum lipoproteins of broi. 2006. South African Journal of Animal Science. 36: 189-196.

Bordia, A. Effect of garlic on blood lipids in pations with coronary heart disease.1981. Am. J. Cli. Nut.34:2100-2103.

Botsoglou NA, Florou-Paneri P, Christaci E, Fletouris DJ, Spaais AB. The effect of dietary orgegano essential oil on lipid oxidation in raw and cooked chicken during refrigerated storage, 2002, Meat science, 62: 259-265.

Botsoglou NA, Florou-Paneri P, Botsoglou E, Datos V, Giannenenas I, Koidis A, Mitrakos P. a.The effect of feeding rosemary, oregano, saffron and α-tocopheryl acetate on hen performance and oxidative stability of eggs.2005. S. Afr. Anim. Sci. 35: 143-151

Botsoglou NA, Florou-Paneri P, Nikolakakis I., Giannenenas I.,  Datos V, Botsoglou EN and  Aggelopoulos S., b.Effect  of dietary saffron(Crocus sativus L.) on the oxidative stability of egg yolk. 2005. Bri.Poult. Sci.46:701-707.

Brechot GE, Zarca O, Becq. ME. Liver function tests. 1996: J Hepatology,; 23(1): 1030.

Burt, S. Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods–a review. 2004. International Journal Of Food microbiology. 94: 223-253.

Bytop, T .Treatment with plants in Turkey.1984. Publ; no: 3255. Istanboul University. Istanbul.Turkey.

Carter DC, Chang B, Ho JX, Keeling K, Krishnasami Z. Preliminary crystallographic studies of four crystal forms of serum albumin. 1994. Eur J Biochem; 226:1049-52.

Case, G. L., L. He, H. Mo and C. E. Elson.. Induction of geranyl pyrophosphate pyrophosphatase activity by cholesterol-suppressive isoprenoids. 1995 Lipids. 30: 357-359.

Cauni, A. Pribac, G. Grozea, I. Gatin, Dorin & Samfira, L. Desing of optimal for extraction of bio-active ingredients from six varieties of Medicago sativa. 2012. Chemistry Central JOURNAL. 6:123-131

Chafai, S., F. Ibrir, N. Alloui, and F. Nouicer. Effects of Pediococcus acidilactici feed supplementation on broiler chicken performances, 2007. immunity and health. Eur. Symp. Poult.Nutr.16:281-284.

چکیده:

: اکثر بیماری­های رایج در صنعت مرغ­داری کشورکه بطور همه­گیر جوجه­های گوشتی را مبتلا می­کنند، عملکرد کبد را مختل می­نمایند. کبد به عنوان اندام تشخیصی بسیار مهمی در جوجه­های گوشتی مطرح است. از طرفی به دلیل تشدید متابولیسم در جوجه­های گوشتی به منظور افزایش تولید و راندمان، کبد به عنوان مرکز مهم درگیر در متابولیسم و واسطه­ی مهم دستگاه گوارش و خون، از اهمیت خاصی برخوردار است، بطوری­که هر گونه آسیب کبدی در جوجه­های گوشتی در نخستین گام روی تغذیه و نهایتا راندمان تولید جوجه­ها تاثیر خواهد داشت.

روش بررسی: تعداد 120 قطعه جوجه یک‏روزه به‏طور تصادفی به دو گروه مسموم و غیر مسموم با سه تیمار برای هر گروه و 20 تکرار برای هر تیمار تقسیم شدند. تیمارها شامل: کنترل شاهد، یونجه1رقیق، یونجه2غلیظ؛ شاهد مسموم، یونجه1رقیق مسموم، یونجه2غلیظ مسموم می­باشد؛ که در پایان دوره پرورش، آنزیم‏های شاخص عملکرد کبد(AST,ALT,ALP) به همراه فاکتورهای خونی: پروتئین تام، آلبومین و بیلی­روبین، کلسترول و تری­گلیسیرید سرم تعیین شدکه نتایج به شرح زیر می­باشد: از لحاظ آماری نسبت به شاهد مسموم، یونجه 1/0 ٪ برای آنزیم کبدی AST در سطح P<0/05 و آنزیم کبدی ALP در سطح01/0P< بطور معنی­دار کاهش نشان داد. آنزیم ALT کاهش یافته، ولی معنی­دار نبود. فاکتور بیلی­روبین در دوز 15/0 ٪ بطور معنی­داری در سطح P<0/05 افزایش نشان داد. فاکتور پروتئین تام نیز کاهش معنی­داری در سطح01/0P< داشت. فاکتور آلبومین تغییر معنی­داری نسبت به شاهد مسموم نشان نداد. فاکتور تری­گلیسیرید بطور معنی­داری درسطح01/0P< کاهش یافت. کلسترول به همراه متغیر وزن، افزایش معنی­داری در سطح01/0P< داشتند.

نتیجه گیری: عصاره­ی الکلی یونجه در غلظت 1/0 درصد در شرایط مسمومیت اثر حافظتی بر کبد دارد و سبب کاهش آنزیم­های کبدیAST و ALP در جوجه­های گوشتی می­گردد و در غلظت بالاتر ممکن است به­دلیل افزایش بیلی­روبین و کاهش پروتئین تام سرم، باعث تشدید مسمومیت گردد.

واژگان کلیدی: عصاره­­ی یونجه، آنزیم‏های عملکردی کبد، فاکتورهای خونی، مسمومیت، طیور گوشتی.

1-کلیات

1-1-مقدمه

گوشت طیور یکی از منابع اصلی تامین کننده نیازهای پروتئین حیوانی در تغذیه­ جوامع انسانی بشمار می­رود و امروزه با پیشرفت­هایی که در این زمینه به وجود آمده، این صنعت روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار شده و توجه مسئولین تغذیه را بخود جلب کرده است تا جهت تولید سریعتر و بیشتر پروتئین، شیوه­های متنوع و مختلفی را در رابطه با ضریب تبدیل غذایی به گوشت در طیور ارائه دهند(39) در سالهای اخیر سرعت رشد جوجه­های گوشتی به دلیل پیشرفت­های موجود در زمینه تغذیه و ژنتیک افزایش یافته است(149) از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه، مصرف آنتی­بیوتیک­ها و افزودنی­ها، جهت ضدعفونی و مکمل در تغذیه طیور می­باشد که علاوه بر اثر پیشگیرانه و درمانی، در دوز پایین در مراحل اولیه دوره رشد، باعث افزایش رشد نیز می­گردد(9).

طیور، کارآمدترین راه تبدیل محصولات فرعی و ضایعات کشاورزی به گوشت و تخم‏مرغ برای مصرف انسان می‏باشد. بنابراین پرورش طیور و افزایش تولیدات آنها یکی از مهم‏ترین و عملی‏ترین راه‏های تأمین پروتئین حیوانی در کشور ما است. پرورش طیور صنعتی توسعه یافته می‏باشد، به­طوری­که قادر است غذای قابل مصرف بیشتر و با هزینه­ی کمتر، برای جمعیت کشور فراهم سازد(39).کشور ایران هفتمین کشور تولیدکننده مرغ جهان با تولید 2 میلیون تن مرغ آماده طبخ در سال1392 بوده است(19). استان فارس چهارمین استان تولیدکننده مرغ گوشتی با سهم 5/7 درصدی به­شمار می‏آید و پیش بینی می­شود به استان دوم کشور در سال 1393 تبدیل شود(5). گوشت مرغ مهم‏ترین منبع تأمین کننده پروتئین حیوانی مردم کشور با مصرف سرانه 25 کیلوگرم در سال، محسوب می­شود(5). سند امنیت غذایی کشور و چشم‏انداز توسعه صنعت مرغداری کشور، نشان­دهنده­ی افزایش تولید و مصرف این محصول در سال‏های آتی است(34). با پیشرفتهایی که در این زمینه به وجود آمده، این صنعت روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار شده و توجه مسئولین تغذیه را به­خود جلب کرده است تا جهت تولید سریعتر و بیشتر پروتئین، شیوه­های متنوع و مختلفی را در رابطه با ضریب تبدیل غذایی به گوشت در طیور ارائه دهند(38). در سال­های اخیر سرعت رشد جوجه­ های گوشتی به دلیل پیشرفت­های موجود در زمینه تغذیه و ژنتیک افزایش یافته است(149). امروزه از مواد افزودنی خوراکی ضد­میکروبی، بطور گسترده در پرورش حیوانات مزرعه­ای، برای افزایش بهره­وری و فراهم نمودن شرایط اکولوژیکی مناسب سیستم گوارشی به­منظور افزایش سرعت رشد، کاهش ریسک در برابر خطر بیماری­ها، استفاده می­شود(209). افزایش توجه به توسعه مقاومت آنتی­بیوتیکی در باکتری­ها و احتمال وجود بقایای آنتی­بیوتیکی در فرآورده­های طیور و همچنین ایجاد سمیت کبدی ناشی از مصرف آنتی­بیوتیک­ها در دوز بالا، تلاش محققان برای یافتن راه­های دیگری غیر از استفاده از آنتی­بیوتیک­ها در جیره­ی غذایی طیور را سبب شده است(51).

با توجه به مشکلات استفاده از آنتی­بیوتیک­ها در تغذیه جوجه­های گوشتی، نظر محققان به سمت مواد افزودنی دیگری به عنوان جانشین آنتی­بیوتیک­ها در غذای طیور معطوف شد، که این مواد افزودنی باعث سلامتی و بهبود میکرو فلور دستگاه گوارش طیور شوند(102).

از این رو محققین، ترکیبات گیاهی مختلفی را به عنوان جایگزین آنتی­بیوتیک­ها در مواد تولیدی حیوانی مورد مطالعه قرار داده­اند؛ که باعث بهبود سیستم ایمنی و عملکرد ارگان­های مهم بدن مانند کبد شده و نهایتاٌ سبب افزایش در عملکرد تولیدی آنها نیز شده است(149). گیاهان دارویی و فرآورده­های آنها از جمله­ي این افزودنی­های طبیعی هستند که می­توان از آنها به عنوان آنتی­بیوتیک­های طبیعی استفاده کرد(11) گیاهان دارویی به عنوان افزودنی­های خوراکی طبیعی؛ اخیراً در جیره غذایی طیور جهت بهبود عملکرد و افزایش پاسخ­های ایمنی پرندگان به جای آنتی بیوتیک­ها مطرح شده است(69و71).

تمایل به استفاده از گیاهان دارویی در تغذیه دام و طیور را می­توان به صورت افزایش معنی­دار مقالات علمی چاپ شده از سال 2000 به بعد مشاهده کرد(175). عامل اصلی این رخداد، شروع ممنوعیت استفاده از آنتی­بیوتیک­ها در اتحادیه اروپا از سال 1999 و قطع کامل آن در سال 2006 بوده است(163). گیاهان دارویی و فرآورده­های آنها، یکی از جایگزین­های مطرح آنتی­بیوتیک­ها هستند که در سال­های اخیر به خاطر ممنوعیت استفاده از آنتی­بیوتیک­ها، مورد توجه قرار گرفته­اند(188).

گیاهان دارویی و فرآورده­های آنها به دلیل عواملی چون؛ ارزش بالای اقتصادی و کم­هزینه بودن تولید آنها، نداشتن اثرات تخریبی بر محیط زیست، ارگانیک بودن این داروها، کم بودن عوارض جانبی در مقایسه با داروهای شیمیایی، کاهش ایجاد مقاومت نسبی عوامل بیماری­زا، انحصاری بودن درمان برخی بیماری­ها با گیاهان دارویی و وجود تجربیات مختلف بالینی، باعث شده­ است تا این منابع دارویی در سال­های اخیر از ارزش و جایگاه خاصی در پرورش، تولید و درمان دام و طیور برخوردار باشند(30). همچنین استفاده از پرو­بیوتیک، پری­بیوتیک و ترکیبات طبیعی به عنوان جانشین آنتی بیوتیک­ها مد نظر قرار گرفته است؛ که برخلاف آنتی­بیوتیک­ها، این ترکیبات طبیعی، اثرات جانبی بسیار کمی داشته و مطمئن­تر هستند(195).

تحقیقات نشان می­دهد که بهبود در وزن و سن ارائه به بازار سویه­های امروزی جوجه­های گوشتی، بیشتر ناشی از افزایش شدت انتخاب برای رشد بالاتر می­باشد(177). به­گزینی ژنتیکی، نقش موثری در بهبود سرعت رشد و افزایش وزن جوجه­های گوشتی ایفا کرده است(114). با افزایش شدت انتخاب، میزان اشتهای جوجه­های گوشتی کنونی، افزایش معنی­داری داشته و نمی­توانند بطور بهینه، مصرف اختیاری را مطابق با انرژی مورد نیاز طیور، تنظیم کنند و زمانی که بطور آزاد به خوراک دسترسی داشته باشند؛ حالت پرخوری، نشان داده و بیش از 2 تا 3 برابر نیاز نگهداری و رشد، غذا مصرف می­کنند(46). به­این دلیل است که؛ افزایش شدت انتخاب برای رشد بالاتر همراه با تغذیه کامل، بروز مشکلاتی مانند افزایش بافت ذخیره چربی ؛ به سطحی بالاتر از نیاز فیزیولوژیک(139)، افزایش اختلالات سیستم­های قلبی و عروقی، افزایش نرخ متابولیکی، اختلالات اسکلتی، حساسیت بالاتر به بیماری­های متابولیکی مانند سندرم مرگ ناگهانی(210)، آسیت(177)، کاهش ایمنی و مقاومت در برابر بیماری­ها؛ که در نهایت امر، منجر به افزایش مرگ و میر و تلفات می­گردد(104).

امروزه با توجه به بالا رفتن ميزان توليد و مصرف گوشت مرغ، توجه بيشتري به سلامت محصولات طيور مي‏شود. مصرف آنتي‏بيوتيك‏ها باعث ظهور مقاومت آنتي‏بيوتيكي شده و عوارض جبران ناپذيري برجاي مي‏گذارند. از مهم ترين جانشين‏هاي آنتي‏بيوتيك‏هاي محرك رشد در صنعت طيور مي توان به گياهان دارويي اشاره كرد(132). گياهان دارويي علاوه بر اثرات ضدميكروبي، اثرات مفيدی؛ از جمله: كاهش ليپيدهاي سرمي و بهبود ديگر فاكتورهاي خوني از جمله آنزیم­های کبدی دارند(12).

در طی سالیان اخیر و به دلیل محدودیت استفاده از آنتی‏بیوتیک‏ها به عنوان افزودنی غذایی در تغذیه دام و طیور و حتی ممنوعیت مصرف، به کارگیری افزودنی‏هایی مانند فیتوبیوتیک‏ها[1]، پروبیوتیک‏ها[2] و به عنوان ترکیبات جایگزین آنتی‏بیوتیک‏ها، مورد توجه صنعت دامپروری و به ویژه صنعت پرورش طیور قرار گرفته است. نتایج حاصل از انجام برخی مطالعات به عمل آمده در ایران نیز نشان‏دهنده امکان استفاده ازاین افزودنی‏ها در تغذیه طیور به منظور افزایش بازدهی تولید آنها می‏باشد(44). پروبیوتیک‏ها، ترکیبات میکروبی زنده­ای هستند که مستقیماً به جیره دام و طیور اضافه می‏شوند و تاثیر بسیار مطلوبی بر عملکرد و سلامت این حیوانات دارند. در سال‏های اخیر پروبیوتیک‏ها به خاطر عدم ماندگاری در لاشه و تأثیرات مفید بر خصوصیات تولیدی طیور جایگاه ویژه‏ای را به خود اختصاص دادند(89). از مهمترین ترکیب­های جایگزین آنتی بیوتیک­ها، گیاهان دارویی و عصاره­های آنها می­باشد. گياهان دارويي علاوه بر اثرات ضدميكروبي، فوايد ديگري نيز دارند. اين اثرات مفيد شامل اثرات كاهش ليپيدهاي سرمي و بهبود ديگر فاكتورهاي خوني است(2). افزودنی­های خوراکی فیتوژنیک[3] به عنوان مواد مشتق شده از گیاهان تعریف می‏شوند که با بهبود ویژگی­های جیره، افزایش تولید حیوان و بالا بردن کیفیت محصولات حیوانی به جیره افزوده می­شوند(77). شکی وجود ندارد که جیره­های غذایی سرشار از اسیدهای چرب اشباع، برای انسان زیان آور است و موجب تشدید بیماری تصلب شرائین در افراد می‏گردد و این امر در کشورهای پیشرفته که دارای منابع غذایی بسیار متنوع هستند باعث نگرانی‏هایی شده است. بحث حاضر مربوط به ترکیبات فیتوژنیک می­باشد که اخیراً از آن‏ها به عنوان افزودنی­های محرک رشد در تغذیه دام و طیور استفاده شده است. از جمله مزایای استفاده از گیاهان دارویی می­توان به ساده بودن کاربرد و نداشتن اثرات سوء در اکثر آن‏ها بر عملکرد حیوانات و نیز باقی نماندن بقایای مضر در فرآورده­های تولیدی اشاره نمود(42).

1-2- میکروب­ها و دستگاه گوارش پرندگان

جمعیت میکروبی در طیور گوشتی به سهولتی که در طبیعت حاصل می­شود، در شرایط پرورش تجارتی به دست نمی­آید. عدم وجود چالش میکروبی پاسخ محرک رشد را به طور مؤثری محدود می­نماید. روده­ی استریل جوجه‏های تازه به­دنیا آمده، به­تدریج با چندین گونه باکتریایی که تمایل در استقرار و رقابت دو طرفه دارند، مورد چالش قرار می­گیرد. در طول 2 تا 4 روز پس از تفریخ، آنتروباکترها[4]و استرپتوکوکوس­ها[5] در سکوم و روده باریک تشکیل کلونی می‏دهند. لاکتوباسیلوسها[6] پس از 7 روز، در روده باریک غالب می­شوند و عمدتاً باکتری­های بی­هوازی اجباری، همانند باکتروئیدها[7] و اشریشیاکلی[8] و باکتری­های هوازی اختیاری، در سکوم تشکیل کلونی می­دهند(182). جمعیت میکروبی کامل روده در طول 2 هفته اول زندگی جوجه­های گوشتی ایجاد می­شود، ولی این زمان برای سکوم غالباً  توسط بیفیدوباکترها[9] و باکتروئیدها، تا بیش از 30 روز به طول می­انجامد. این روند آهسته تشکیل جمعیت میکروبی روده به نظر می­رسد که به علت نگهداری و پرورش، در شرایط بسیار بهداشتی و همچنین شرایط پرورش تجارتی جوجه­ها و عدم تماس با مادر باشد. هر عدم تعادلی در جمعیت میکروبی روده می­تواند به تشکیل کلونی باکتری­های بیماری­زا منجر شود که نهایتاً موجب کاهش عملکرد می­شود. در حیوانات سالم نسبت میکروارگانیسم­های مختلف در دستگاه گوارش حائز اهمیت است و با افزایش جمعیت میکروبی یک گونه میکروبی خاص، جمعیت انواع دیگر میکروب­ها و احتمالاً میکروب­های مفید، در آن ناحیه کاهش می­یابد(156).

1-3- تاثیر میکروارگانیسم­­ها بر فیزیولوژی دستگاه گوارش

اثرات فیزیولوژیکی مرتبط با تغییر در تعداد و ترکیب میکروبی روده طیور به صورت زیر خلاصه شده است : 1)کاهش در بازچرخ پروتئین و احتیاجات انرژی در روده به علت سرعت کمتر در تکثیر سلول کریپت[10] و کاهش وزن روده 2)کاهش اندک در تقاضای پروتئین در کبد به علت تغییر وضعیت ایمنولوژیک 3) افزایش در میزان ذخیره اسید آمینه در دسترس برای سایر بافت­ها به ویژه برای سنتز عضله اسکلتی 4) کاهش در مقدار دفع نیتروژن از طریق ترشح موسین و بازیافت پروتئین وارد شده در داخل حفره روده 5) افزایش در قابلیت هضم ظاهری و جذب نیتروژن(158).

اگر چه افزایش سرعت رشد به خاطر کاهش زمان مورد نیاز برای رسیدن طیور به وزن مناسب جهت بازار و کاهش مقدار خوراک مورد نیاز آن برای صنعت پرورش جوجه­های گوشتی سودمند بوده است، ولی اثرات متقابل، بر سلامت حیوان داشته و باعث افزایش بروز بیماری­های متابولیکی و در عین حال افزایش ذخیره چربی در لاشه آنها شده است(209).

1-4- موارد مصرف آنتی­بیوتیک­ها در طیور

عموماً آنتی بیوتیک­ها به سه منظور در جیره طیور مصرف می­شوند:

1- پیشگیری از شیوع بیماری‏هایی که وجود آنها در مرغداری­ها به اثبات رسیده است.

2- کمک به درمان طیور و باز گرداندن آنها به حالت طبیعی

3- افزایش رشد و راندمان غذایی

در مجموع 32 ترکیب ضد میکروبی غیردارویی و دارويي برای استفاده در خوراک طیور در آمریکا ارائه شده است. 11 ترکیب به عنوان محرک رشد، 15 ترکیب به منظور درمان کوکسیدیوز و 6 ترکیب دیگر برای اهداف دیگر معرفی شدند. در صنعت طیور، باسیتراسین، کلروتتراسایکلین، پنی­سیلین، تایلوزین [1]و ویرجینامایسین[2] به عنوان آنتی­بیوتیک­های مهم محرک رشد شناخته شده­اند. براساس نظریه پژوهشگران، افزودنی­های خوراکی بیشتر برای افزایش وزن به کار می­روند. آنتی­بیوتیک­هایی که جهت تحریک رشد به خوراک طیور افزوده می­شوند، آنهایی هستند که در دستگاه گوارش جذب نمی­شوند (ویرجینامایسین و فلاووفسفولیپول[3]) یا جذب آن ها اندک است (باسیتراسین). برخی از آنتی­بیوتیک­ها مانند لینکومایسین، پس از جذب و انتشار سریع در خون، بافت­ها و دستگاه گوارش، توانایی تجمع در روده و حذف باکتری­های مضر را دارند. این ترکیبات به میزان زیادی برای پیشگیری و درمان بیماری­ها در پرندگان مصرف شده‏اند. آنتی­بیوتیک­ها سبب کاهش ضخامت دیواره روده، کاهش تعداد میکروارگانیسم­های مضر در روده، بهبود ضریب تبدیل غذایی، افزایش رشد جوجه­های گوشتی، کاهش مرگ و میر به همراه کاهش جمعیت میکروبی مضر دستگاه گوارش و افزایش مواد غذایی قابل دسترس می­شوند(103).

1-4- 1- محرک رشد آنتی­بیوتیکی و مکانیسم عمل آنتی­بیوتیک­ها

آنتی­بیوتیک­ها می­توانند محیط را برای رشد میکروارگانیسم­های مفید مناسب و آماده نمایند و فعالیت میکروارگانیسم­های مضر را متوقف سازند. تحقیقات نشان داده­اند که آنتی­بیوتیک­های جیره به رفع کمبود ماده مغذی کمک می­کنند، آنتی­بیوتیک­ها تخریب ماده مغذی را کاهش می‏دهند، باعث افزایش در ساخت ماده مغذی می­گردند یا بازده استفاده از ماده مغذی مورد نیاز را افزایش می­دهند. آنتی­بیوتیک­ها جذب و قابلیت دسترسی برخی مواد مغذی را افزایش می­دهند. افزودن آنتی­بیوتیک به جیره، جذب مواد مغذی نظیر Ca، P و Mn را افزایش می­دهد(23). آنتی­بیوتیک­ها باعث نازک شدن غشاء روده و افزایش ضریب جذب مواد غذایی به­ویژه املاح معدنی می­شوند. برخی از محققان معتقدند که نازک شدن غشاء روده اثر اختصاصی آنتی­بیوتیک روی روده نیست، بلکه حضور اجرام بیماری­زا باعث تورم غشاء روده می­شود.که با مصرف آنتی­بیوتیک­ها این اجرام از بین رفته و درنتیجه حالت تورم روده برطرف می­شود. آنتی­بیوتیک­ها باعث افزایش حساسیت باکتری­ها در مقابل فاگوسیت­ها خواهند شد. در نتیجه تعداد زیادی از باکتری­ها از بین رفته و بدین ترتیب ضریب تبدیل غذایی بهبود می­یابد ممکن است آنتی­بیوتیک­ها در متابولیسم مواد غذایی داخل روده حیوانات دخالت نموده و باعث بهبود متابولیسم گردند(33). غالباً آنتی­بیوتیک­ها از بیماری­های میکروبی که در دستگاه گوارش یا در سایر نقاط بدن بوجود می­آیند، جلوگیری کرده و منجر به درمان آن­ها می­شوند. محققان معتقدند؛ محور اصلی فعالیت آنتی­بیوتیک­ها، خون و بافت­های داخلی است. ولی در رابطه با اثرات محرک رشد آنتی­بیوتیک­های غیر قابل جذب شواهدی وجود دارد که نشان می‏دهد اثرات مفید آن ها بر میکروب­های دستگاه گوارش است(23و36).

1-4- 2- آنتی­بیوتیک­ها و معایب مصرف آنها

استفاده از آنتی­بیوتیک­ها با وجود مزایای متعدد، معایبی نیز به همراه دارد آنتی­بیوتیک­های موجود در داروخانه­های دامپزشکی؛ نظیر جنتامایسین، که جزو آمینوگلیکوزیدها می­باشد؛ با ایجاد آپوپتوزیس یا مرگ برنامه­ریزی شده سلول و از همه مهم­تر، ایجاد رادیکال­های آزاد، بر روی بافت­های بدن؛ مانند کبد و کلیه تاثیر منفی می­گذارند. اثر اتوتوکسیسیتی برخی از داروهای مصرفی در صنعت طیور از جمله جنتامایسین به اثبات رسیده است(189) این اثر جنتامایسین  دقیقا در مورد استامینوفن نیز دیده می شود(63).

استفاده از این ترکیبات جمعیت میکروبی طبیعی روده را تغییر می­دهد که ممکن است سبب حساسیت حیوان نسبت به برخی عوامل بیماری­زا شود. با مصرف آنتی­بیوتیک­ها، باکتری­ها به آن مقاوم شده و می­توانند این مقاومت را از طریق ژنتیکی و پلاسمیدها [4]به باکتری­های نسل بعد انتقال دهند و از طرفی باقی ماندن این ترکیبات در گوشت و تخم مرغ و انتقال آن­ها به انسان از طریق مصرف محصولات دامی باعث می­شود که پاتوژن­های بدن انسان نسبت به آنتی‏بیوتیک­ها مقاوم گردند، به طوری که در موقع بروز بیماری یا عفونت در افراد، مصرف آنتی­بیوتیک­ها مؤثر واقع نمی­شود(33). اسپرین[5] و همکاران، نشان دادند که انتروکوکسی جداشده از مدفوع جوجه­ها به آمپی­سیلین[6]، کلیندامایسین[7]، اریترومایسین، استرپتومایسین[8]، تتراسایکلین[9] و تایلوزین مقاوم بوده است(196).

[1].Tylosin

[2].Virginiamycin

[3]. Flavophospholipol

[4].Plasmids

[5]. Spring

[6]. Ampicillin

[7]. Clindamycin

[8]. Streptomycin

[9]. Tetracycline

[1]. Phytobiotics Probiotics

[2]. Probiotics

[3]. Phytogenic

[4]. Phytobiotics Probiotics

[5].Enterobacter

[6].Lactobacillus

[7]. Bacteroides

[8].Eschreichia coli

[9].Bifidobacteria

[10].Crypt cells

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122