پايان نامه بررسي اثر رزماري تازه و عصارهآن بر ماندگاري گوشت شتر طي نگهداري در يخچال

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثر رزماري تازه و عصارهآن بر ماندگاري گوشت شتر طي نگهداري در يخچال یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 65 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي اثر رزماري تازه و عصارهآن بر ماندگاري گوشت شتر طي نگهداري در يخچال بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده1
فصلاول:کلیات
1-1-مقدمه 2
1-2-هدف پژوهش 3
1-3-فرضیه های پژوهش 4
فصل دوم:بررسی منابع
2-1-گوشت 5
2-1-1-ترکیبات شیمیایی گوشت 5
2-1-1-1- آب 5
2-1-1-2-پروتئین ها 6
2-1-1-3-چربی ها یا لیپیدها 6
2-1-1-4-مواد معدنی 7
2-1-1-5-کربوهیدرات ها 7
2-1-1-6- ویتامین ها و آنزیم ها8
2-1-1-7-مواد ازته غیر پروتئینی 9
2-2-شتر 9
2-2-1- طبقه بندی شتر 9
2-2-2- مشخصات عمومی شتر 10
2-2-3-آناتومی و عضلات 12
2-2-4-اهمیت و آمار پرورش 12
2-2-5-ترکیبات شیمیایی گوشت شتر 14
2-2-6- ویژگی های فیزیکوشیمیایی گوشت شتر15
2-3- فلور میکروبی گوشت خام 16
2-3-1-منشا آلودگی گوشت 17
2-3-2-انواع میکروارگانیزم های عامل فساد گوشت 17
2-3-3-انواع میکروارگانیزم های گوشت سرد 18
2-3-4-روش های نگهداری گوشت18
2-4-رزماری23
2-4-1- گیاه شناسی23
2-4-2- خواص و کاربرد ها 23
2-4-3-ترکیبات شیمیایی 24
2-5-مروری بر پژوهش های پیشین 25
فصل سوم:موادوروش¬ها
3-1- مواد اولیه 27
3-2-مراحل انجام آزمون¬ها 27
3-2-1-تهیه عصاره اتانولی از گیاه رزماری 27
3-2-2-تهیه تیمارهای گوشت 28
3-3-آزمون¬ها 28
3-3-1-pH 28
3-3-2-آزمون های میکروبی 29
3-3-3-تیوباربیتوریک اسید 29
3-3-4-اندازه گیری میوگلوبین وپارامترهای آن 29
3-3-5-آزمون حسی 30
فصل چهارم:نتایج وبحث
4-1- pH 31
4-2- اسید تیوباربیتوریک 33
4-3- میزان بارمیکروبی 35
4-3-1-شمارش کلی میکروبی 35
4-3-2-شمارش کپک و مخمر 37
4-3-3-شمارش اشرشیاکلی 38
4-4- میزان رنگ گوشت 40
4-4-1-میزان میوگلوبین 40
4-4-2- میزان اکسی میوگلوبین 42
4-4-3- مت میوگلوبین 43
4-5- آزمون های حسی 45
فصل پنجم:نتیجه¬گیری نهایی وپیشنهادات
5-1- نتیجه¬گیری نهایی 49
5-2- پیشنهادات 49

منابع مورد استفاده 51

منابع مورد استفاده:

استاندارد ملی ایران 1371،روشهای آزمون میکروبی گوشت و فراورده های آن، شماره 4791

بهنام،ب- اکبرلو،ج.1382. اثر آنتی اکسیدانی اسانس آویشن شیرازی و پونه کوهی روی گوشت مرغ نگهداری شده دردمای cº 4. نشریه پژوهش های صنایع غذایی. جلد 23 شماره 4.

توکر،گ-وودز، ل. 1382.آنزیم ها در صنایع غذایی. ترجمه فخری شهیدی و مرضیه حسینی نژاد.انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

خضری، ش. 1381. فرهنگ گیاهان دارویی.

دمان، ج.1382. مبانی شیمی مواد غذایی. ترجمه بابک قنبر زاده . انتشارات آییژ. تهران. صفحات 159 تا 164.

رکنی،ن. 1387. علوم وصنايع گوشت. انتشارات دانشگاه تهران.

شکری، م.1376. شتر و پرورش آن.ترجمه احسان مقدس. چاپ اول. انتشارات نوربخش. تهران.

فضائلی نژاد، ف. 1391.گوشت و بازرسی بهداشتی آن. چاپ دوم. انتشارات کتاب آوا. تهران.

محمدی،م. 1389.

بررسی خصوصیات آنتی­اکسیدانی ترکیبات فنولی استخراج شده ازمیوه زرشک بی­دانه بااستفاده ازسیال مادون بحرانی آب. پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاداسلامی واحد سبزوار.

موحد، س.1390. علم گوشت.چاپ اول. انتشارات مرز دانش.تهران.

میر حیدر، ح. 1382.معارف گیاهی. جلد دوم. چاپ پنجم. انتشارات نشر فرهنگ اسلامی.

Abouheif, M. A., Basmaeil, S. M and Bakkar, M. N. 1986.Estimation of body and carcass weights in Saudi Arabian Najdi male camels. ArabGulf Journal of Science Research, 4: 733-743.

Abril, M., Campo, M.M., Onenc, A., Sanudo, C., Alberti, P and Negueruela, A.I. 200. Beef agents in a model food system. Phytotherapy Research, 17: 60-65.

Ahmad, M. U. D., Sarwar, A., Najeeb, M. I., Nawaz, M., Anjum, A. A., Ali, M. A and  Mansur, N. 2013. Assessment of  microbial load of raw meat at abattoirs and retail outlets. The Journal of Animal & Plant Sciences, 23: 745- 748.

Al-Bachir, M and Zeinou, R. 2009.Effect of gamma irradiation on microbial load and quality characteristics of minced camel meat. Meat Science, 82: 119–124.

Asghar, A., Gray, J.I., Booren, A.M., Gomaa, E.A., Abouzied, M.M and Miller, E.R. 1991. Effects of supr-nutritional dietary vitamin E levels on sub cellular deposition of a-tocopherol in the muscle and on pork quality. Journal of Science and Food Agriculture, 57: 31-41.

Ashmore, C.R., Carroll, F., Doerr, J., Tompkins, G., Stokes, H and Parker, W. 1973.Experimental prevention of dark-cutting meat. Journal of Animal Science, 35: 33-36.

Babiker, S. A. & Tibin, I. M. (1986). Camel research papers from Sudan. ILCA, Addis Ababa, Ethiopia, p. 37.

Babiker, S.A and Yousif. 1990. Chemical composition quality of camel meat. Meat science, 27: 283-287.

Bachir ,M and Zeinou, R. 2009. Effect of gamma irradiation on microbial load and quality characteristics of minced camel meat. Meat Science, 82: 119–124.

Bremaud, O. 1969. Notes sur lelevage camelin dans les district Nord della Republique du Kenya. Avril Maj-Juin, 1969. Rapport LEMVT, Maisons, Alfort , p: 105.

Burt, S. 2004. Essential oils: Their antibacterial properties and potential Applications in foods – A review. International Journal of Food Microbiology,94: 223-253.

Camo, J., Beltran, J. A and Roncalés, P.2008.  Extension of the display life of lamb with an antioxidant active packaging. Meat Science, 80: 1086-1091.

Carraminana, J. J., Rota, C., Burillo, J and Herrera, A. 2008. Antibacterial efficiency of spanish Satureja montana essential oil against Listeria monocytogenes among natural flora in minced pork. Journal of Food Protection, 71: 502-508

Celiktas, O.Y., Kocabas, E.E.H., Bedir, E.F., Sukan, V., Ozek, T and Baser, K.H.C. 2007.Antimicrobial activities of methanol extracts and essential oils of Rosmarinus officinalis, depending on location and seasonal variations. Food Chem: 100: 553-559

Chizzola, R., Michitsch, H and Franz, C. 2008. Antioxidative properties of Thymus vulgaris leaves: comparison of different extracts and essential oil chemotypes. J. Agric. Food Chem. 56: 6897-6904.

Collins, M. A and Charles, H. P. 1987. Antimicrobial activity of Carnosol and Ursolic acid: two anti-oxidant constituents of Rosmarinus officinalis L. Food microbiology, 4: 311-315.

De Lisi, A., Tedone, L., Montesano, V., Sarli, G and Negro, D. 2011. Chemical characterization of Thymus populations belonging from Southern Italy. Food Chem. 125: 1284-1286.

Djenane, D., Sanchez-Escalante, A.,  Beltran, J. A and Roncales, S.  2002. Ability of a-tocopherol, taurine and rosemary, in combination with vitamin C, to increase the oxidative stability of beef steaks packaged in modified atmosphere. Food Chemistry, 76: 407-415.

Djenane, D., Sanchez-Escalante, A.,  Beltran, J. A and Roncales, S. 2003. Extension of the shelf life of beef steaks packaged in a modified atmosphere by treatment with rosemary and displayed under UV-free lighting. Meat Science, 64: 417-426.

 

Essen-Gustavsson, B. 1986. Activity and inactivityrelated muscle adaptation in the animal kingdom. In: Saltin, B. (ed.) Biochemistry of ExerciseVI. Human Kinetics Publishers, Champaign, Illinois, pp: 435-444.

Fasseas, M. K., Mountzouris, K. C., Tarantilis, P. A., Polissiou, M and Zervas, G. 2007.

Gachkar, L., Yadegari, D., Rezaei, M.B., Taghizadeh, M., Astaneh, S.A and Rasooli, I. 2007.Chemical and biological characteristics of Cuminum cyminum and Rosmarinus officinalis essential oils. Food Chem, 102: 898-904.

Hosni, K., Hassen, I., Chaabane, H., Jemli, M and Dallali, S. 2013. Enzyme-assisted extraction of essential oils from thyme (Thymus capitatus L.) and rosemary (Rosmarinus officinalis L.): Impact on yield, chemical composition and antimicrobial activity. Industrial Crops and Products, 47: 291– 299.

Jiang, Y., Wu, N., Jie Fu, Y., Wang, W., Luo, M., Zhao, C. J., Zu, Y. C and Liu, X.l. 2011.Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oil of Rosemary.environmental toxicology and pharmacology, 32: 63–68.

Jordan, M., Lax, V., C. Rota, M., Loran,S and A. Sotomayor, J. 2013. Effect of the phenological stage on the chemical composition, and antimicrobial and antioxidant properties of Rosmarinus officinalis Lessential oil and its polyphenolic extract. Industrial Crops and Products, 48: 144-152

Jordan, M.J., Maria, V.L., Rota, C., Loran, S and Sotomayor, J.A. 2013. Effect of bioclimatic area on the essential oil composition and antibacterial activity of Rosmarinus officinalis L. Food control,  30: 463-468

 

Kadim, I.T., Mahgoub, O., Al-Marzooqi, W., Al-Zadgali, S., Annamali, K and Mansour, M.H. 2006.Effects of age on composition and quality of muscle Longissimus thoracis of the Omani Arabian camel (Camelus dromedarius). Meat Science, 73: 619-625.

Kadim, I.T., Mahgoub, O., Al-Marzooqi, W., Khalaf, S.K., Mansour, M.H., Al-Sinani, S.S.H and Al-Amri, I.S. 2009.Effects of electrical stimulation on histochemical muscle fiber staining, quality and composition of camel and cattle Longissimus thoracis muscles.Journal of Food Science, 74: 44- 52.

Kadim, I.T., Al-Hosni, Y., Mahgoub, O., Al-Marzooqi, W., Khalaf, S.K., Al-Sinawi, S.S.H., Al-Lawati, A.M and Al-Amri, I.S. 2009.Effect of low voltage electrical stimulation on post mortem biochemical and quality characteristics of Longissimus thoracis muscle from one- humped camel (Camelus dromedarius).Meat Science, 82: 77- 85.

Kadim, I.T., Mahgoub, O., Al-Marzooqi, W., Khalaf, S.K., Mansour, M.H., Al-Sinani, S.S.H and Al-Amri, I.S. 2009.Effects of low voltage electrical stimulation and splitting the carcass on histochemical and meat quality characteristics of Longissimus thoracis muscles from the onehumped camel (Camelus dromedarius). Journal of Camelid Science 2: 30-40.

Kadim, I.T., Mahgoub, O., Al-Marzooqi, W., Khalaf, S.K., Mansour, M.H., Al-Sinani, S.S.H and Al-Amri, I.S. 2010. Effects of transportation during hot season, breed and electrical stimulation on histochemical and meat quality characteristics of goat Longissimus muscle. Animal Science Journal,  81: 352-361

Kadim, I. T., Mahgoub, O., Faye, B and Farouk, M. M. 2013.Camel Meat and Meat Products.Department of Animal & Veterinary Sciences, College of Agricultural and Marine Sciences, Sultan Qaboos University, Sultanate of Oman.

Kanatt, S. R., Chander, R and Sharma, A. 2008. Chitosan and mint mixture: A new preservative for meat and meat products. Food Chemistry, 107: 845- 852.

Karabagias, I., Badeka, A and  Kontominas, M.G. 2011. Shelf life extension of lamb meat using thyme or oregano essential oils and modified atmosphere packaging. Meat Science, 88: 109-116.

Kazywicki, K. 1981. The determination of haem pigments in meat. Meat science, 7: 29-36

Khatami, K. 1970. Camel meat: A new promising approach to the solution of meat and protein in the arid and semi-arid countries of the world. Tehran: Ministry of Agriculture.

Laack, R.V., Kauffman, R and Greaser, M. 2001. Determinants of ultimate pH of meat.

Mielnik, M. B., Sem, S., Egelandsdal, B and Skrede, G. 2008. By-products from herbs essential oil production as ingredient in marinade for turkey thighs. LWT, 41: 93-100.

Murray, E. F. 1989. Medicine and surgery of south american camelids. USA: Iowa State University Press, pp: 391

Natseba, A., Lwalinda,I., Kakura,E., Muyanja,C.K and Muyonga, J. H. 2004. Effect of pre-freezing icing duration on quality changes in frozen Nile perch (Lates niloticus). Food Research International, 38: 469–474.

Ntzimani, G.,  Vasiliki I.,  Giatrakou, I and Savvaidis, N. 2010. Combined natural antimicrobial treatments (EDTA, lysozyme, rosemary and oregano oil) on semi cooked coated chicken meat stored in vacuum packages at 4 °C: Microbiological and sensory evaluation. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 11: 187-196.

 

Okoh, O.O., Sadimenko, A.P and Afolayan, A.J. 2010. Comparative evaluation of the antibacterial activities of the essential oils of Rosmarinus officinalis L. obtained by hydrodistillation and solvent free microwave extraction methods. Food Chem,120: 308-312.

Oluwatuyi, M., Kaatz, G.W and Gibbons, S. 2004. Antibacterial and resistance modifying activity of Rosmarinus officinalis.Phytochemistry, 65: 3249- 3254.

Pandit, V. A and Shelef, L. A. 1994. Sensitivity of Listeria Monocytogenes to rosemary ( Rosmarinus officinalis L.). food microbiology, 11: 57- 63.

Pelargonium essential oils and their corresponding hydrosols as antimicrobial plant essential oils or their constituents and modified atmosphere packaging on the radio sensitivity of Escherichia coli O157:H7 and Salmonella typhi in ground beef. Journal of Food Protection, 71: 516-521

Saltin, B., Rose, R.J and Henckel, P. 1994. Skeletal muscle morphology and metabolic potential. Acta Physiologica Scandinavica, 150 Supplementum, 617, 24–32.

Smeti, S., Atti, N., Mahouachi, M and Munoz, F. 2013.Use of dietary rosemary (Rosmarinus officinalis L.) essential oils to increase the shelf life of barbarine light lamb meat. Small Ruminant Research, 113: 340–345

Snow, D.H and Harris, R.C. 1985 Thorough breds and greyhounds: biochemical adaptations in creatures of nature and of man. In: R. Gilles (ed.) Circulation, Respiration and Metabolism. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, Germany, pp: 227-238.

Solomakos, N., Govaris, A., Koidis, P and Botsoglou, N. 2008.The antimicrobial effect of thyme essential oil, nisin, and their combination against Listeria monocytogenes in minced beef during refrigerated storage. Food Microbiology, 25: 120–127.

Tajkarimi, M.M., Ibrahim, S.A and Cliver, D.O. 2010. Antimicrobial herb and spice compounds in food. Food Control, 21: 1199–1218

Thompson, J. 2002. Managing meat tenderness. Meat Science, 62: 295-308.

Tigrine-Kordjani, N., Chemat, F., Meklati, B.Y., Tuduri, L., Giraudel, J.L and Montury, M. 2007. Relative characterization of rosemary samples according to their geographical origins using microwave-accelerated distillation, solid-phase microextraction and Kohonen self-organizing maps. Anal.Bioanal. Chem, 389: 631-641.

Tounekti, T., Vadel, A.M., Onate, M., Khemira, H and Munne-Bosch, S. 2011. Saltinduced oxidative stress in rosemary plants: damage or protection? Environ. Exp. Bot, 71: 298-305.

Viuda-Martos, M., Ruiz-Navajas, Y., Fernandez-Lopez, J and Perez- Alvarez, J. A. 2010.Effect of added citrus fibre and spice essential oils on quality characteristics and shelf-life of mortadella. Meat science, 85: 568-576.

Warris, P. 1990. The handling of cattle pre-slaughter and its effects on carcass and meat quality.Applied Animal Behaviour Science, 28:171-186.

Zaouali, Y., Chograni, H., Trimech, R and Boussaid, M. 2013. Changes in essential oil composition and phenolic fraction in Rosmarinus officinalis L. var. typicus Batt.organs during growth and incidence on the antioxidant activity. Ind. Crops Prod, 43: 412-419.

Zhang, H., Kong, B., Xiong, Y. L and Sun, X. 2009.Antimicrobial activities of spice extracts against pathogenic and spoilage bacteria in modified atmosphere packaged fresh pork and vacuum packaged ham slices stored at 4ºC. Meat Science, 81: 686-692.

Zinoviadou, K. G.,  Koutsoumanis, K. P and Biliaderis, C. G. 2009. Physico-chemical properties of whey protein isolate films containing oregano oil and their antimicrobial action against spoilage flora of fresh beef. Meat Science, 82: 338-345.

فصل اول

کلیات

 1-1-مقدمه

شتر[1] حیوانی است که با خشکی زیاد مناطق خشک و نیمه خشک سازگاری یافته و گوشت و محصولات حیوانی مناسب برای مصرف انسانهای این مناطق را تولید می­کند. ابتدا لئوپلد در سال 1968 لذیذ بودن گوشت شتر[2] را اعلام کرد، همچنین اعلام کرد که این گوشت کمی زبرتر از گوشت گوساله است. افزایش جمعیت انسانها و کاهش سرانه تولید غذا در کشورهای در حال توسعه، خصوصا در مناطق خشک ونیمه خشک، شتر را به یکی از مناسبترین منابع غذایی موجود تبدیل کرده است(بابیکر و یوسف، 1990).

به طور کلی گوشت از جمله مواد غذایی می­باشد که مستعد آلودگی و فساد است و فلور میکروبی بالایی دارد که آن را از منابع مختلف دریافت می­کند از این رو جهت افزایش مدت زمان نگهداری آن و از بین بردن میکروارگانیسم های بیماری زا[3] روشهایی شامل پختن، فریز کردن، نمک سود کردن، تخمیر کردن، دودی کردن و خشک کردن پیشنهاد شده است.(البچیر و زینو، 2009) همچنین اکسیداسیون لیپیدها یکی ازعلل بزرگ آلودگی کیفی گوشت و اغلب دلیل اصلی تغییر رنگ (باکلی و همکاران، 1955)،از دست دادن طعم و مواد مغذی است که طبعا مدت زمان نگهداری گوشت را کاهش می­دهد (سمتی و همکاران، 2013)آنتی­اکسیدانهای مصنوعی[4] برای سالهای زیادی فساد گوشت را به تاخیر انداخته­اند ولی این مواد بدون رضایت مشتری استفاده می­شده­اند به همین جهت به دیگر جایگزینهای آنها مانند آنتی اکسیدانهای طبیعی و بیولوژیک روی آورده شد(سمتی و همکاران، 2013).

بسیاری از عصاره­های گیاهی در غذا برای بهبود خصوصیات حسی و افزایش مدت نگهداری استفاده می­شود که از جمله آنها می­توان به خانواده نعناعیان[5]اشاره کرد(سمتی و همکاران،2013) .رزماری[6]، گیاه یا درختچه ایهمیشه سبز با شاخه­های انبوه چوبی به ارتفاع نیم تا یک متر است که پاجوش های آن کرکدار و برگهای سوزنی شکل دارد(خضری، 1381)و دارای یک ماده موثر ضد میکروب در برابر استافیلوکوکوس اورئوس موجود در گوشت است (کالینز و چارلز، 1987). برگهای رزماری منبع ترکیبات فنلی است و بطور وسیعی بعنوان یک چاشنی پذیرفته شده است که فعالیت آنتی اکسیدانی بالایی دارد(سمتی و همکاران،2013). همچنین استفاده از این گیاه در محیط آزمایشگاه در برابر محدوده وسیعی از باکتریها موثربود.

مورنو و همکاران (2006) گزارش کردند گیاه رزماری منبع غنی از ترکیبات فنلی با فعالیت بالای ضد میکروبی دربرابر هر دو گونه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی است همچنین درصد بالایی از فعالیت ضد میکروبی آن مربوط به کارنوسیک اسید و کارنوسول است.

واضح است که عصاره رزماری دارای فعالیت حیاتی است ولی ویژگی ضد میکروبی آن به طور عمیق مشخص نشده است. فعالیت  ضد میکروبی اسانس های روغنی گیاهان برای قرن ها شناخته شده است ولی عطر و طعم بسیار قوی آن ها باعث محدودیت در کاربرد آن ها در غذا شده است(دل کامپو، 2000؛زمان و همکاران،2009).

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر درصد های مختلف عصاره الکلیو گیاه تازه رزماری (5/0، 5/1و 5/2درصد ) بر افزایش مدت زمان نگهداری گوشت شتر در یخچال پرداخته است.آزمون هایpH، تیوباربیتوریک اسید، میوگلوبین و پارامترهای آن، میزان شمارش کلی میکروبی، میزان کپک و مخمر، میزان اشرشیاکلی طی روزهای صفر،1، 3، 5، 7و 10 و همچنین آزمون حسی در روز3اندازه گیری شد.

1-2-اهداف پژوهش

بررسی امکان استفاده ازگیاه رزماری تازه یا عصاره آن به عنوان یک نگهدارنده طبیعی در افزایش عمر ماندگاری گوشت شتر در یخچال

کاربرد رزماری یا عصاره آن به منظور بهبود ویژگی های حسی گوشت شتر

1-3-فرضیه های پژوهش

به کاربردن رزماری یا عصاره آن در گوشت شتر بسته بندی شده می تواند تعداد باکتری های کلی، اشرشیاکلی و کپک و مخمر را کاهش دهد.

افزودن رزماری یا عصاره آن به گوشت تازه شتر می تواند از تغییرات رنگی آن طی نگهداری به واسطه به تعویق انداختن اکسیداسیون، جلوگیری نماید.

رزماری یا عصاره آن می تواند خواص حسی گوشت شتر طی نگهداری در یخچال را بهبود بخشد.

 فصل دوم

بررسی منابع

 2-1 گوشت[7]

گوشت یک منبع عالی پروتئینی در رژیم غذایی انسانهااست وبه همین دلیل بسیار مستعد آلودگی میکروبی است که میتواند سبب فساد آن و عفونت های غذایی در انسان ها شود که عوارض اقتصادی و کاهش سلامتی را در پی دارد(احمد و همکاران، 2013).

2-1-1- ترکیبات شیمیایی گوشت

2-1-1-1- آب

بافت عضلانی بین 70 تا 80 درصد و بطور متوسط 76 درصد از آب تشکیل شده است(رکنی، 1387)

همچنین آب حلال بسیار خوبی است و انواع متابولیت ها و هورمون ها و بخش عظیمی از فرآورده های ضروری به صورت محلول در آب در اختیار تک تک اندام ها و سلول های بدن قرار میگیرند (فضائلی نژاد، 1391). مقدار آب موجود در گوشت با مقدار چربی آن نسبت معکوس دارد (موحد، 1390). همچنین مقدار درصد وزنی آب موجود در گوشت های مختلف با توجه به سن، نژاد وجنس حیوان متغیر می­باشد (فضائلی نژاد، 1391) برای مثال گوشت شتر نسبت به گوشت گوساله از رطوبت بیشتری برخوردار است و در حدود 76 درصد رطوبت دارد (بابیکر و یوسف،1990).

2-1-1-2- پروتئین­ها

پروتئین­ها بیشترین بخش جامد گوشت را شامل می­شوند (فضائلی نژاد، 1391) و حدود 18 تا 20 درصد می­باشد (رکنی، 1387).

پروتئین های گوشت را به سه گروه تقسیم بندی می­کنند:

1.پروتئینهای میوفیبریلی[8]

حدود 40 درصد پروتئین­های گوشت را تشکیل می­دهد و شامل پروتئین های اصلی عمل انبساط و انقباض از جمله آکتین، میوزین، تروپونین و تروپومیوزین می باشد (رکنی، 1387).

2.پروتئین­های سارکوپلاسمیک[9]

حدود 40 درصد پروتئین­های گوشت را تشکیل می­دهد و حاوی صدها پروتئین مختلف می­باشند (رکنی، 1387).

3.پروتئین­های بافت پیوندی[10]

حدود20 درصد از پروتئین­های ماهیچه را تشکیل می­دهند و شامل کلاژن، الاستین و رتیکولینمی­باشند (رکنی، 1387).

طبق تحقیقات بیکر و همکاران (1986) پروتئین گوشت شتر بطور معنی داری بیشتر از گوشت گوساله گزارش شد و همچنین پروتئین سارکوپلاسمیکآن کمتر بود(کادیم و همکاران،2008).

2-1-1-3- چربی­ها یا لیپیدها

میزان چربی در عضلات بسیار متفاوت بوده و بین 5/0 تا 25 درصد می­باشد اما گوشت با چربی متوسط حدود 15 درصد چربی دارد (رکنی، 1387). چربی لاشه معمولا از 70 درصد تری آسیل گلیسرول تشکیل شده است (موحد، 1390). این چربی به 4 شکل وجود دارد:

1-چربی داخل سلولی

2-چربی بین سلولی

3-چربی سطحی ماهیچه­ها

4-چربی ذخیره ای (رکنی، 1387).

مقدار چربی که در بدن حیوان تجمع می­یابد به عوامل متعددی از جمله عوامل ژنتیکی، سن، نژاد، جنس، نوع تغذیه و تحرک دام بستگی دارد (موحد، 1390). چربی بین عضله ای گوشت شتر بطور معنی داری کمتر از گوشت گوساله است (بابیکر و یوسف،1990).

[1]Camel

[2]Camel meat

[3]Microbial pathogens

[4]Synthetic antioxidants

[5]Lamiaceae

[6]Rosmarinus  officinalis

[7]meat

[8]Myofibril proteins

[9]Sarcoplasmic proteins

[10]Connective tissue proteins

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122