پايان نامه بررسي اثر سويه هاي منتخب باکتري خانواده سودوموناس بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام گندم زمستانه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثر سويه هاي منتخب باکتري خانواده سودوموناس بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام گندم زمستانه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 92 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي اثر سويه هاي منتخب باکتري خانواده سودوموناس بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام گندم زمستانه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    2
اهداف تحقيق    4
فصل اول: کلیات
1-1-گندم    5
1-1-1- وسعت منطقه كشت    5
1-1-2-گياه شناسي گندم    5
1-1-3-آب و هواي مناسب براي رشد گندم    5
1-2- انواع گندم    6
1-3 – مراحل رشد فيزيولوژيكي گندم    6
1-3-1- جوانه زني تا سبز شدن    6
1-3-2- سبز شدن تا توسعه رويشي    6
1-3-3- بهاره سازي    7
1-3-4-برجستگي دوگانه تا گرده افشاني    7
1-3-5- سنبلچه هاي نهايي    7
1-3-6- گرده افشاني تا رسيدگي فيزيولوژيكي    8
1-4- پتانسيل عملكرد    8
1-5- كودهاي بيولوژيك    9
1-5- 1- تاريخچه كودهاي بيولوژيك    9
1-5-2- تعريف كودهاي بيولوژيك    9
1-5-2-1- طبقه بندي كودهاي بيولوژيكي    10
فصل دوم: بررسی منابع علمی
2-1- ریشه گاه(ريزوسفر)    11
3-2- باكتريهاي ریشه گاهی    11
2-3- باكتري هاي ریشه گاهی محرك رشد گياه ( PGPR)    12
2-4- تاريخچه استفاده از باكتري هاي مفيد ریشه گاهی    12
2-5- جنس هاي گزارش شده ازباكتري هاي ريزوسفري محرك رشد گياه    13
2-5-1- خصوصيات كلي باكتريهاي جنس سودوموناس    13
2-6- مكانيسم هاي مختلف تحريك رشدگياه    14
2-6-1- مكانيسم هاي غيرمستقيم    14
2-6-1-1- توليدآهن بر    14
2-6-1-2- توليدآنتي بيوتيك    15
2-6-1-3- توليد آنزيم    16
2-6-1-4- توليد سيانيد هيدروژن (HCN)    16
2-6-1-5- القا مقاومت سيستماتيك (ISR) درگياهان    17
2-6-2- مكانيسم هاي مستقيم    17
2-6-2-1- نقش سيدروفورها درافزايش رشد گياهان و توليد آنزيم    18
2-6-2-2- تثبيت نيتروژن    19
2-6-2-2- توليد اسيدهاي آلي    19
2-6-2-4- افزايش جذب مواد غذايي به ويژه فسفر و آهن    19
2-6-2-5- تنظيم كننده هاي رشد گياه (PGRs)    21
2-6-2-5-1- سنتزباكترياي IAA و تاثيرآن روي رشد گياهان    23
2-6-2-5-2- تنظيم باكتريايي توليد اتيلن درگياهان توسط آنزيم  ACC دي آمينازباكتريايي    24
2-6-3- سايرمكانيسم هاي مستقيم    27
2-7- عوامل موثردرافزايش كارايي  PGPR    27
2-7-1- تراوه هاي ريشه اي    27
2-7-2- كلونيزاسيون ريشه    29
2-7-3- توان رقابتي    30
2-7-4- وابستگي به گياه ميزبان    31
2-9- تاثیر PGPR بر گیاه    32
2-9-1- تاثیر PGPR بر سیستم ریشه ای    32
2-9-2- تاثیر PGPR بر جوانه زنی و استقرار    33
2-9-3- تاثیر PGPR بر رشد گیاهان    33
2-9-4- تاثیر PGPR بر عملکرد گیاهان    34
2-10- تاثير PGPR بر مرفولوژي و رشد گندم    35
2-10-1- تاثير مقادير مختلف اكسين بر مرفولوژي ريشه گندم    35
2-10-2- تاثيرPGPR بر رشد گياه گندم    35
فصل سوم : مواد و روش ها
3-1- محل و زمان اجراي آزمايش    40
2-3- طرح آزمايشي وعمليات زراعي    40
3-2- فاكتورهاي اندازه گيري در هر فصل رشد    43
3-2-1- اندازه گيري خصوصيات مرفولوژيكي    43
3-2-2- اندازه گيري خصوصيات فيزيولوژيكي رشد    43
3-2-1-1- محاسبه درجه روز رشد    43
3-3- اجزاي عملكرد    44
3-4- روند تغییرات وزن ماده خشک (TDM)    45
3-5- اندازه گيري ازت و پروتئين (روش كلدال)    45
3-6- اندازه گيري فسفر گياه  (بروش اولسن )    46
فصل چهارم: نتایج و بحث
4-1- صفات مرفولوژیکی و زراعی    49
4-1-1- ارتفاع بوته    49
4-1-2- تعداد پنجه در بوته    49
4-1-3- شاخص خوشه در مترمربع    50
4-1-4- تعداد سنبلچه در خوشه    51
4-1-5- تعداد دانه در سنبله    51
4-1-6- وزن هزار دانه    52
4-1- 7- عملکرد دانه    53
4-1-8- شاخص برداشت    54
4-2- صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی    55
4-2-1- شاخص سطح برگ    55
4-2-2- سرعت رشد محصول    55
4-2-3- سرعت جذب خالص    56
4-2-4- سرعت رشد نسبی    57
4-2-5- میزان ازت    57
4-2-6- میزان پروتین    58
4-2- 7- میزان فسفر    58
نتيجه گيري كلي    67
منابع فارسی68
منابع انگلیسی72
چکیده انگلیسی83

منابع

 امام، ی. 1383. زراعت غلات. انتشارات دانشگاه شیراز.

امیدواری، م.، م. احمدزاده.، ع. شریفی تهرانی.، ک.خاوازی.، م. مهربانیان.، و م. حاج ملک زنجانی. 1388. بررسی توان تولید سیدروفور 32 جدایه سودوموناس فلورسنت. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان.

ایران نژاد، ح.، و ن. شهبازیان.1384. زراعت غلات. گندم جلد اول.270ص.نشر کارنو، تهران.

بلالی،م.ر.، و م.ج. ملکوتی.1378. اثرعناصر ریز مغذی در افزایش عملکرد و تعیین حد بحرانی آنها در خاکهای تحت کشت گندم آبی ایران .مجله علمی پژوهشی خاک و آب.جلد12 ،شماره 6،ویژه نامه گندم.

بیاری، آ.، س. نظارت.، و ا. غلامی. 1388. بررسی همبستگی بین شاخصهای جوانه زنی بذور ذرت در پاسخ به تلقیح با با کتری  های محرک رشد گیاه. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان.

پاشاپور، ش.، ح. بشارتی.، و م.ر. زادباری. 1388. بررسی اثر تلقیح باکتری های افزایش دهنده رشد گیاه بر شاخصهای رشد ذرت. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان.

پروانه، و. 1385. کنترل کیفی و آزمایش های شیمیایی مواد غذایی. انتشارات دانشگاه تهران.

تاندون، اچ. ال. اس. 1381. روشهای تجزیه خاکها، گیاهان، آب ها و کودها. ترجمه توللی، ح. و ا. سمنانی. نشر دانشگاه شهید چمران اهواز.

جعفرزاده ذغالچالی، ح.، ع.ر. فلاح نصرت آّباد.، م. نظامی.، م. رمضانپور.، و ا. قاسمی چپی. 1388. بررسی تاثیر باکتری های سودوموناس بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در شرایط گلخانه ای. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان.

حامدی، س. 1384. بررسی تاثیر سودوموناس های فلورسنت بر رشد و عملکرد ارقام مختلف گندم. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.

حمیدی، آ.، ا. اصغرزاده.، ر.چوگان.، م. دهقان شعار.، ا. قلاوند.، و م.ج. ملکوتی. 1386. بررسی کاربرد کودهای ریزوباکتریایی افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر زراعت ذرت با نهاده کافی. مجله علوم محیطی. سال چهارم، شماره چهارم: ص. 20-1.

خاوازی،ک.، و م.ج. ملکوتی.1380. ضرورت تولید صنعتی کودهای بیولوژیک در کشور (مجموعه مقالات)600 صفحه. نشر آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، کرج، ایران.

خدابنده، ن. 1384. غلات. انتشارات دانشگاه تهران.

خسروی، ه. 1378. کاربردکودهای بیولوژیک در زراعت غلات. نشریه فنی شماره 94.،نشر آموزش کشاورزی.کرج.

خواجه پور، م.ر. 1381. زراعت غلات. انتشارات جهاد دانشگاهی. واحد صنعتی اصفهان.

ذبیحی، ح. ر.، غ. ثواقبی.، ک. خاوازی.، و ع. گنجعلی. 1388. رشد و عملکرد گندم در پاسخ به تلقیح باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاهان در سطوح مختلف فسفر. مجله پژوهشهای زراعی ایران، جلد7، شماره1: 50-42.

راشدمحصل، م. ح.، م. حسینی، ع. عبدی.، و م. ملافیلابی. 1376. زراعت غلات. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

رسولی صدقیانی، م. ح.، ک. خاوازی.، ح. رحیمیان.، و م.ج. ملکوتی. 1385. ارزیابی توان سویه های بومی سودوموناس های فلورسنت ریزوسفر گندم برای تولید سیدروفور. مجله علوم خاک و آب. جلد20، شماره1: 143-132.

Ables,  F.  D.,  P.  W.  Morgan,  and  M.  E. Salveit .  1992.  Ethylene  in plant  biology(2nd ed.). Academic Press, San Diago, C.A.

Acevedo, P. K., and S. K. Sinha.1984. Effect of water stress on grain growth and assimiliate partitioning in two cultivars of wheat contrasting in their yield stability in a drought environment. Ann. Bot. 53: 329-340.

Alam, J. 2004. Improvement of growth and yield of bread wheat by means of chemical manipulation under glass house conditions. Department of soil, crop and climate science, University of free state Bloemfontein south Africa.

Alexander,  X. 1977.  Introduction  to soil microbiology  (2nd  ed). Miley,  New  York, USA. P. 467.

Asghar, H. N., Z. A. Zahir, M. Arshad, and A. Khaliq.  2002. Relationship between in-vitro production of auxins by rhizosphere and their growth-promoting activities in Brassica juncea L. Biology and Fertility of Soils, 35: 231-237.

Asghar, H. N., Z. A. Zahir, A. Khaliq, and M. Arshad. 2000. Assessment of auxin production from rhizobacteria isolated from different varieties of rapeseed. Pak. J. Agri. Sci.,37, 101-104.

Baker, C.K.,  and  J.N. Gallagher. 1983. The development of winter wheat in the field.

Bakker,  A.  W.,  and  B. Schipper. 1987.  Microbial  cyanide  production   in  the rhizosphere in relation to potato yield reduction and Pseudomonas spp- mediated plant growth stimulation.  Soil Biology and Biochemistry, 19: 451-457.

چكيده

باكتري هاي محرك رشد ، خانواده ي سودوموناس به طور مستقيم و غير مستقيم باعث بهبود رشد و  عملكرد گياه گندم مي شوند. در اين پژوهش به منظور بررسي تاثير باكتري بر رشد ، عملكرد و اجزاي عملكرد دانه ي چهار رقم گندم آبي متداول كشت در شرايط اقليمي بجنورد ، آزمايشي در سال زراعي 88-87 در قالب آزمايش فاكتوريل بر پايه ي بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد اجرا شد.چهار سطح باكتري به عنوان عامل اول شامل سويه هاي سودوموناس  فلورسنت  (P.fluorescens 169) ، سودوموناس پوتيدا  (P.putida 108)، مخلوط دو سويه ي باكتري فلورسنت و پوتيدا و تيمار شاهد بدون تلقيح با باكتري و چهار رقم گندم آبي شامل ارقام زرين ، چمران ، الوند و توس به عنوان عامل دوم در نظر گرفته شدند .بذور گندم پس از تلقيح با سويه هاي مورد نظر كاشته شدند.در طول دوره ي رشد گياه ، مراقبت هاي لازم طبق عرف معمول در تمامي تيمارها به صورت يكسان اعمال شد.قبل از برداشت شاخص هاي رشد گياه شامل ارتفاع بوته ، تعداد پنجه هاي بارور ، تعداد سنبله اندازه گيري و پس از آن بوته ها از سطح خاك كف بر شده و وزن خشك اندام هاي هوايي (عملكرد بيولوژيك) و دانه و وزن هزار دانه تعيين گرديدند.نتايج بدست آمده نشان داد بالاترين ميانگين عملكرد دانه از ارقام ديررس زرين و الوند به ترتيب به ميزان 5361 و 4811 كيلوگرم بر هكتار بدست آمد.همچنين بين ارقام مورد بررسي تحت تاثير باكتري خانواده ي سودوموناس از نظر صفات رشد(سرعت رشد نسبي ، سرعت رشد محصول ، سرعت جذب خالص) و عملكرد كيفي تفاوت معني داري وجود داشت.بالاترين پروتئين دانه نيز از رقم توس با كاربر تك سويه فلورسنت و پوتيدا بدست آمد.همچنين بالاترين ميزان فسفر دانه از رقم زرين با كاربرد تك سويه پوتيدا حاصل شد.بنابراين واكنش ارقام گندم نسبت به كاربردهاي تك سويه ي باكتري متفاوت بوده است.همچنين تلقيح مخلوط دوسويه تاثير بيشتري نسبت به تلقيح آن ها به صورت منفرد ندارد و حتي در مواردي در مقايسه با تلقيح تك سويه تاثير معني دار نشان نداده است.

پروژه هاي كليدي:سودوموناس پوتيدا ، سودوموناس فلورسنت ، گندم ، عملكرد ، اجزاي عملكرد

 مقدمه

با افزايش جمعيت در دنياي امروز و رشد سريع آن پيش بيني مي شود در سال 2020 بيش از 5/2 ميليارد نفر از مردم جهان به غذا نياز داشته باشند. حدود 800 ميليون نفر (15% جمعيت جهان) در هر روز كمتر از 2000 كالري دريافت مي كنند (الام، 2004) هر سال حدود 75/4 ميليارد تن غذا در جهان توليد مي شود، اما هنوز بيش از 400 ميليون نفر از كمبود مواد غذايي رنج مي برند. آفريقا، آمريكاي جنوبي و آسيا بيش از 75% جمعيت جهان را دارند. بيشترين جمعيت جهان در آسيا مي باشند در حاليكه به ازاي هر نفر كمتر از 15% هكتار زمين زراعي وجود دارد. با توجه به گزارش فائو در سال 2004 متوسط عملكرد توليد گندم در دنيا 75/2 و در ايران 98/1 تن در هكتار بوده است. متوسط عملكرد توليد گندم در سال 2025 بايد به ميزان 4/4 تن در هر هكتار برسد (الام ، 2004). اما با توجه به گزارش فائو در سال 2006 نسبت به سال 2005 توليد جهاني گندم حدود 6/1 درصد كاهش داشته و در سال 2009 فائو اعلام كرده است كه توليد گندم ايران در سال 2009 ميلادي به 3/3 ميليون تن افرايش يافته و ايران همچنان دوازدهمين توليد كننده بزرگ گندم جهان خواهد بود. فائو در گزارش دورنماي غذايي جهان آورده است كه توليد گندم در سال گذشته (1387)، معادل 9 ميليون و 800 هزار تن بوده كه با سه ميليون و 200  هزار تن افزايش در سال جاري، به 13 ميليون تن خواهد رسيد. در استان خراسان شمالي از 170000 هكتار سطح زير كشت،‌ حدود 110000 هكتار آن به گندم آبي و حدود 60000 هكتار آن به كشت گندم ديم اختصاص دارد.

گياهان خانواده غلات از نظر تنوع و توليد در تغذيه انسان بيشترين سهم را دارند. دانه هاي توليد شده از گندم، جو، ذرت، ذرت خوشه اي، ارزن، برنج، چاودار، يولاف و حتي دانه بعضي از گياهان علوفه اي وابسته به اين خانواده به خاطر ارزش غذايي زيادي كه دارند و مورد استفاده بشر قرار مي گيرند. مهمترين و رايج ترين غلات برنج، گندم و ذرت مي باشند. (خدابنده،1384). اهميت گندم به لحاظ ويژگي گلوتن گندم است كه بخش چسبنده از پروتئين هاي سخت آندوسپرم مي باشد و موجب كش آمدن يا انبساط خمير تخمير مي شود. فقط گندم و با وسعت كمتر چاودار و تريتيكاله اين خصوصيت را دارا مي باشند. تنوع محصولات و كيفيت انباري گندم، آن را غذاي اصلي بيش از 3/1 مردم جهان ساخته است(امام،1383).

اهميت تركيبات شيميايي دانه گندم در وهله اول به علت اهميت غذايي دانه گندم در تغذيه انسان و دوم به دليل امكان استفاده از آن در دامپروري و صنعت مي باشد. اين تركيبات شيميايي شامل پروتئين ها، كربوهيدارت ها، چربي ها، مواد معدني و ويتامينها مي باشد(راشدمحصل وهمکاران،1380). مساله تقاضا و مصرف گندم در ايران، از جمله مسائل بحث برانگيزي است که همواره ذهن کارشناسان و مسوولين امر را به خود مشغول داشته است. بسياري معتقدند مصرف و تقاضاي کنوني گندم با توجه به جمعيت ايران، در مقايسه با ديگر کشورها، بسيار بالاست ( 5/2 برابر ديگران ) ولي برخي که البته تعدادشان کم است معتقدند اگرچه اين ميزان مصرف بالاست اما مشگلي را ايجاد نمي کند و اصولا بدين سبک باشد بهتر است! البته اعتقادات خاصي باعث شده است که اين مساله در ايران لاينحل باقي بماند و هنوز ما بعد از سالها نتوانسته ايم به جمع بندي درستي در اين زمينه دست پيدا کنيم.با توجه به جمعيت (حدودا )  70 ميليوني کشورمان که با نرخي نزديک به 5/1 درصد نيز در حال تزايد مي باشد نياز به بررسي امکانات بالقوه و بالفعل گندم در کشور با توجه به مصرف آن در سطوح مختلف کاملا ضروري است. در واقع تامين عرضه کافي و حفظ سطح ذخاير سيلوها، در ايجاد امنيت غذايي کشور از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. از اين روست که دولت بنا بر مسوليتي که در تامين کافي اين ماده اصلي غذايي مردم بر عهده دارد هر ساله حجم گندم مورد نياز کشور را بايستي برآورد و بر اساس آن توليد ، واردات يا صادرات اين محصول را تنظيم نمايد.  جمعيت ايران از 70 ميليون نفر در سال 1384 به 5/96 ميليون نفر در سال 1400 خواهد رسيد. دانشمندان اقتصادكشاورزي  در مطالعه خود با استفاده از مدلهاي اقتصاد سنجي اقدام به برآورد تابع تقاضا و مصرف گندم نموده است و با استفاده از همين توابع در مورد نياز آتي کشور به محصول گندم اظهار نظر نموده است. ارقام پيش بيني شده براي گندم مورد نياز کل کشور در سالهاي آتي در جدول شماره (1-1) آورده شده است.

بنابر ارقام پيش بيني شده کشور ما در سال 1384 در حدود 11 ميليون تن گندم نياز دارد که خوشبختانه با اجراي مدبرانه طرح افزايش توليد گندم و دستيابي به خودکفايي در توليد اين محصول توانستيم اين ميزان را توليد نماييم. اما مساله مهم اين است که اين حرکت نبايد به هيچ عنوان کند يا متوقف شود بلکه بنابر پيش بيني هاي انجام گرفته هر سال با افزايش جمعيت ، بر ميزان تقاضاي اين محصول نيز افزوده خواهد شد و در صورتي که کوچکترين قصوري در اين مورد رخ دهد کشور ما دوباره به وارد کننده گندم تبديل خواهد شد. ايران در سال 1400 در حدود 18 ميليون تن گندم نياز دارد که  مسوولين امر اميدوارند بتوانند با اجراي درست طرح گندم آن را تامين نمايند و به اين مهم دست پيدا کنند.

اهداف تحقيق

مقایسه عملكرد چهار رقم گندم متداول كشت  منطقه بجنورد

بررسی تلقیح باکتری سودوموناس و تاثیر آن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم زمستانه .

تعیین مهمترین شاخص های فیزیولوژیکی موثر برچهار رقم گندم.

4-  اثرات باکتریهای منتخب خانواده سودوموناس برصفات كيفي گندم

1-1-گندم

1-1-1- وسعت منطقه كشت

گندم (Triticum aestivum L.) گياهي است كه در محدوده وسيعي از شرايط آّب و هوايي جهان رشد مي كند و در حقيقت جزو سازگارترين گونه هاي غلات به شمار مي آيد. به طوري كه از عرض جغرافيايي حدود 60 درجه شمالي در شمال اروپا تا 40 درجه جنوبي در آمريكاي جنوبي و در مناطقي با ارتفاع چند متر تا بيش از 3000 متر بالاتر از سطح دريا كشت مي شود و در رده غلات سردسيري قرار گرفته است. اغلب توليد گندم در نواحي با بارندگي ساليانه 200 تا 1000 ميلي متر و ميانگين درجه حرارت 18 درجه سانتي گراد صورت مي گيرد (بولتينگ و همكاران،1982).

1-1-2-گياه شناسي گندم

گندم (Triticum aestivum L.) از خانواده غلات و يك گياه C3 است. گندم، گل آذين سنبله اي دارد و از هر گره آن معمولا يك سنبلچه متشكل از دو گلو و سه گلچه بوجود مي آيد. گاهي تعداد گلچه ها به 9 هم مي رسد. دانه گندم بين دو پوشش قاشق مانند به نامهاي پوشك بيروني و پوشك دروني قرار گرفته است. برگهاي گندم مانند ساير غلات (به جز ذرت و ارزن)، نازك وكم عرض بوده و زبانه هاي كوچكي دارند.

1-1-3-آب و هواي مناسب براي رشد گندم

گندم گياه زراعي است كه خيلي زياد با محيط سازگار مي شود و در مناطقي با ميزان بارندگي معتدل تا خشك و مناطق پر باران و از شرايط گرم حاره اي تا محيط هاي سرد و خشك رشد مي كند. شرايط ايده آل براي رشد گندم، آب و هواي خنك در دوره رشد رويشي، آب و هواي معتدل در دوران تشكيل دانه و آب و هواي گرم و خشك در زمان برداشت محصول مي باشد. بنابراين در مناطقي كه زمستانهاي سخت دارند،‌ كشت گندم با مشكلاتي از قبيل سرمازدگي زمستاني مواجه مي شود. البته بايد بدانيم كه گندم در برابر خشكي مقاومت چنداني ندارد و نمي تواند به مدت طولاني، خشكي و كم آّبي را تحمل نمايد. اما قادر است خود را با شرايط خشك تا حدي تطبيق داده و با تشكيل ياخته هاي كوچكتر كه در نهايت سبب تشكيل برگهاي كوچك شده و در نتيجه روزنه ها كوچكتر مي شود، سطح تعرقي را كاهش دهد و از اثرات سوء كم آبي تا حدي محفوظ بماند.

 1-2- انواع گندم

معمولا گندمها را به دو دسته كلي گندم بهاره و گندم پاييزه تقسيم بندي مي كنند. اين دو نوع علاوه بر آن كه دانه هايشان از نظر رنگ، بافت، شكل و … با هم فرق دارند شرايط رشد و نمو آنها نيز با هم تفاوت مي كند. اين دو نوع گندم را در دو زمان مختلف سال كشت مي نمايند. دانه گندم، داراي شياري است كه در طول دانه قرار مي گيرد. عمق اين شيار در گندمهاي پاييزه زياد و درگندمهاي بهاره كم است. طرفين اين شيار در گندمهاي بهاره گرد و در گندمهاي پاييزه گوشه دار مي باشد.

1-3 – مراحل رشد فيزيولوژيكي گندم

مراحل رشد فيزيولوژيكي گندم شامل جوانه زني، سبز شدن، پنجه زني، خروج برگ نهايي (خوشه هاي نهايي)، سنبلچه نهايي، اولين گره يا آغاز طويل شدن ساقه، آبستني، خروج خوشه ها، گرده افشاني و رسيدگي مي باشد.رسيدگي فيزيولوژيكي هنگامي است كه برگ پرچم و خوشه ها زرد شده باشند. زمان وقوع هر مرحله از رشد و توسعه به ژنوتيپ، دما، طول روز و تاريخ كاشت بستگي دارد. تنشهاي مختلف محيطي به خصوص گرما، رطوبت و شوري ممكن است از طول دوره رشد گندم بكاهد (اكودو و همكاران، 1971).

1-3-1- جوانه زني تا سبز شدن

حداقل رطوبت لازم براي بذر گندم جهت جوانه زني 35 تا 45% وزن بذر مي باشد. جوانه زني ممكن است بين دماي 4 تا 37 درجه سانتيگراد و در شرايط مطلوب از 12 تا 25درجه اتفاق افتد (ايوانس و همكاران، 1975). اندازه بذر در جوانه زني تاثيري ندارد اما در رشد، توسعه و عملكرد موثر است. بذرهاي بزرگتر نسبت به بذرهاي كوچكتر مزاياي بيشتري مانند رشد سريعتر گياهچه ها، تعداد بيشتر پنجه هاي بارور در هر گياه، و عملكرد دانه بالاتري دارند (اسپايلد،1989). هنگامي كه گياه در معرض تنشهاي محيطي قرار مي گيرد به خصوص خشكي، مزيت بذرهاي بزرگتر بيشتر نمايان است (ميان و نفزيگر، 1994).

1-3-2- سبز شدن تا توسعه رويشي

پنجه هاي گندم از محور برگهاي اصلي رشد مي كنند. پتانسيل توليد پنجه در ارقام بهاره و پاييزه متفاوت است. ارقام زمستانه (پاييزه) تعداد پنجه بيشتري توليد مي كنند. گندم پاكوتاه معمولا تعداد بيشتري پنجه دارند. معمولا ظهور و رشد پنجه ها تا قبل از طويل شدن ساقه ها پايان مي يابد. همه پنجه ها در گندم سنبله توليد نمي كنند. تعدادي از پنجه ها قبل از گرده افشاني از بين مي روند. تعداد پنجه هاي بارور به ژنوتيپ و محيط و بيشتر به تراكم گياهي بستگي دارد. در شرايط مناسب تعداد 1 تا 5/1 پنجه بارور در هر گياه معمول است. اگر مزرعه در اثر عواملي سطح سبز مطلوب يا استقرار كافي نداشته باشد (پس از استقرار) پنجه زني در غلات براي پوشش مجدد مزرعه مهم است (بيكر و گالاگر، 1983). طول دوره رويشي در گندم از 60 تا 150 روز است كه به تاريخ كاشت و ژنوتيپ بستگي دارد. كه طول دوره رويشي به سرعت ظهور برگ و زمان وقوع تمايز برگها كه تحت تاثير فتوپريود و بهاره سازي مي باشند، بستگي دارد (اكودو و همكاران،1971). فيلوكرون فاصله بين مراحل رشد مشابه دو برگ متوالي در يك ساقه تعريف شده است. فيلوكرون به دما (ريكمن و كلپر،1991) و كمبود رطوبت (كاتفورث و همكاران،1992) و نيتروژن بسيار وابسته است. در مراحل اوليه رشد، گندم به سرما (20- درجه سانتيگراد) خيلي مقاوم است. فلود و هالوران (1986) اشاره كرده اند كه بهاره سازي ممكن است در 3 مرحله از چرخه رشد گياه گندم در مدت جوانه زني، رشد رويشي گياه و در مدت دانه بندي روي گياه مادري اتفاق افتد.

1-3-3- بهاره سازي

گندم هاي پاييزه به يك دوره سرما براي گلدهي نياز دارند. تاثير دماهاي پايين براي وقوع بهاره سازي با افزايش سن گياه كاهش مي يابد (چوجو، 1966). بهاره سازي بين دماي 0 تا 12 درجه سانتي گراد اتفاق مي افتد. ارقام پاييزه به دماهاي 0 تا 7 درجه سانتيگراد به مدت 30 تا 60 روز نياز دارند (ايوانس و همكاران، 1975).

1-3-4-برجستگي دوگانه تا گرده افشاني

گياه گندم در ساقه اصلي تا وقتي محور اصلي رشد مي كند از مرحله رشد رويشي تا مرحله رشد زايشي 4 تا 8 برگ دارد. دماي بالاتر از 30 درجه سانتيگراد در مدت تشكيل گلچه ها سبب عقيمي كامل مي شود (سايني و آسپينال، 1982). هر سنبلچه 12-8 آغازگر گلچه در قسمت مركزي سنبله دارد. سنبلچه هاي انتهايي حدود 8-6 گلچه دارند. كمتر از نيمي ا ز اين گلچه ها مي توانند بارور شوند، بقيه يا عقيم هستند و يا قبل از شكوفا شدن و بارور شدن تكامل نيافته اند (هاي و كيرباي،1991).

1-3-5- سنبلچه هاي نهايي

رحمان و همكاران (1977) گزارش داده اند كه همبستگي مثبت بين طول دوره رويشي و تعداد سنبلچه ها در هر سنبله وجود دارد و تعداد واقعي سنبلچه ها در هر سنبله با طول دوره زايشي تعيين مي شود. هنگامي كه سنبلچه هاي پاياني تشكيل يافته اند ساقه شروع به طويل شدن مي كند و رشد سنبله آغاز مي شود. رشد سنبله 10 روز پس از گلدهي اتفاق مي افتد (كيرباي و اپل يارد، 1984).عقيمي گلچه ها از مرحله آبستني آغاز و در گرده افشاني پايان مي يابد. مرگ گلچه ها هنگامي كه ساقه و ساقه گل دهنده حداكثر ميزان رشد را دارند اتفاق مي افتد (سيديك و همكاران،1989). مرگ گلچه ها به دليل رقابت براي كربوهيدرات در اين مرحله است (كيرباي،1988). در گندم رابطه نزديكي بين تعداد خوشه ها در واحد سطح و نسبت بين تابش وارد شده در دماهاي متوسط بالاتر از 5/4 درجه سانتيگراد حساب شده براي 30 روز قبل از گرده افشاني وجود دارد (فيشر، 1985). تابش بيشتر، مقدار كربوهيدرات فتوسنتزي قابل دسترس براي شد سنبله ها را افزايش مي دهد و دماهاي پايين تر دوره رشد سنبلچه ها را طولاني مي كند و رقابت براي كربوهيدارتها را كاهش مي دهد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه شناسايي عوامل مؤثر برپذيرش نهاده هاي زيستي توسط گندمکاران
 • پايان نامه بررسي تأثير تاريخ هاي مختلف کاشت برخصوصيات فيزيولوژيکي رشد و نمو ارقام و لاين هاي گندم نان
 • پايان نامه بررسي امکان وجود مقاومت القايي در گندم نسبت به شته سبز گندم
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122