پايان نامه بررسي اثر عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني با اثر ميانجي گري تعهد شغلي در شعب بانک تجارت شهر تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثر عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني با اثر ميانجي گري تعهد شغلي در شعب بانک تجارت شهر تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 116 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي اثر عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني با اثر ميانجي گري تعهد شغلي در شعب بانک تجارت شهر تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول :کلیات پژوهش
مقدمه
1-1 بیان مسئله تحقیق 3
1-2 بیان اهمیت انجام تحقیق 4
1-3 بیان اهداف تحقیق 5
1-3-1 هدف اصلی 5
1-3-2 اهداف فرعی 5
1-4 چهارچوب نظری تحقیق6
1-5 مدل تحقیق10
1-6 فرضیات یا سؤالات تحقیق10
1-7 روش تحقیق 11
1-8 جامعه آماری 11
1-9 قلمرو تحقیق12
1-9-1 قلمرو زمانی 12
1-9-2 قلمرو مکانی 12
1-9-3 قلمرو موضوعی 12
1-10 روش نمونه گیری 12
1-11 روش و ابزار گردآوری داده ها 12
1-12 روش تجزیه تحلیل داده ها 13
1-13 تعریف مفاهیم اساسی پژوهش 13

فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه
2-1 عدالت سازمانی17
2-1-1- انواع عدالت سازمانی18
2-1-1-1 عدالت توزيعي18
2-1-1-2 عدالت رويه اي19
2-1-1-3- عدالت مراوده اي21
2-1-1-4- عدالت اطلاعاتي22
2-1-1-5- عدالت احساسي22
2-1-1-6- عدالت مشاهده اي22
2-1-1-7- عدالت زبانشناختي22
2-1-2 ساختار سازمان عدالت گرا24
2-1-2-1 محيط و تأثير آن بر رفتارهاي عادلانه25
2-1-2-2 مدیریت استبدادی 26
2-1-2-3 فناوري و عدالت سازماني27
2-1-2-4 اندازه سازمان و امكان اجراي عدالت در آن28
2-1-2-5 ساخت قدرت و كنترل، و عدالت سازماني29
2-1-2-6- فرهنگ و زبان30
2-2 تعهد سازمانی31
2-2-1 ديدگاه‌هاي نظري تعهد سازماني 32
2-2-1-1- مدل مي ير و آلن32
2-2-1-2- مدل ماير و شورمن33
2-2-1-3-مدل جاروس و همکاران34
2-2-2- ديدگاه‌هاي نظري عوامل مؤثر بر تعهد سازماني35
2-3 رفتار شهروندی سازمانی39
2-3-1- ابعاد رفتار شهروندی40
2-3-2- ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی 44
2-3-3- عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی45
2-3-4- مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی 51
2-3-4-1- اعتماد 51
2-3-4-2- مشروعیت 52
2-3-4-3- تقابل 52
2-3-4-4- عدالت سازمانی52
2-3-5- رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی 54
2-4 پژوهش های صورت گرفته پیرامون موضوع 56
2-3-1 پژوهش های انجام شده در داخل کشور 56
2-3-2 پژوهش های انجام شده در خارج کشور 58
2-5 جمع بندی پایه های تجربی 60
2-6 مدل تحلیل پژوهش 60
2-7 معرفی بانک تجارت 61

فصل سوم : روش اجرایی تحقیق
مقدمه
3-1 نوع و روش تحقیق 65
3-2 جامعه آماری مورد بررسی 65
3-2-1 جامعه آماری65
3-2-2- حجم نمونه 65
3-2-3- روش نمونه گیری66
3-2-4- تعیین حجم نمونه66
3-3 ابزار و روش گردآوری اطلاعات 66
3-4-1 ابزار اندازه گیری 66
3-4-2 پرسشنامه 67
3-4-3 نحوه توزیع پرسشنامه 68
3-4 روایی و پایایی پرسشنامه 68
3-4-1 روایی یا اعتبار پرسشنامه 68
3-4-2 پایائی یا اعتماد پرسشنامه 68
3-5 روش های تجزیه و تحلیل داده ها69
3-5-1 روش های آماری مورد استفاده در پژوهش 70

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه
4-1 آمار توصیفی 73
4-1-1 جنسیت پاسخ دهندگان 73
4-1-2 سن پاسخ دهندگان 74
4-1-3 سابقه کار پاسخ دهندگان 74
4-1-4 میزان تحصیلات پاسخ دهندگان 75
4-1-5 وضعیت استخدام پاسخ دهندگان 76
4-2 آمار استنباطی 77
4-2-1 نرمال بودن 77
4-3 مدل نظری پژوهش78
4-3-1-مدليابي معادلات ساختاري78
4-3-2-مدل اندازه گيري يا تحليل عاملي تاييدي79
4-4 مدل ساختاري (مدل تحليل مسير) 84
4-5 نتايج حاصل از فرضيه هاي پژوهش86

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات
مقدمه
5-1 جمع بندی و نتایج 90
5-2 پیشنهادها 92
5-2-1 پیشنهاد مبتنی بر یافته های تحقیق92
5-2-2 پیشنهادات کاربردی94
5-2-3 پیشنهادها برای تحقیقات آتی94
5-2-4-مشکلات محدودیت های تحقیق95

فهرست منابع و مآخذ:
منابع فارسی97
منابع انگلیسی98
پیوست99
چکیده انگلیسی 100

منابع و ماخذ

فهرست منابع

منابع فارسی

 ابيلي(1386) ، رفتار شهروندي سازماني، دانشگاه تهران ،كنفرانس ملي مديريت.

احمدی، مجتبی(1389) ، بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر رضایت مشتریان بانک صادرات ایران ( منطقه 15) ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

حسين زاده علی(1390) ، عدالت سازماني، مجله تدبير ، شماره 190

دانايي فرد حسن(1389)، رفتار شهروندي در سازمان هاي دولتي، دانشگاه تهران، كنفرانس ملي مديريت

رابينز ، استيفن (1383)، مباني رفتار سازماني، ترجمه علی پارسائيان و سيد محمد اعرابي، انتشارات كتاب مهربان، تهران

رضائيان، علي (1384)، انتظار عدالت در سازمان، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران.

سرمد ، بازرگان ، حجازي(1376) ، روش هاي تحقيق در علوم رفتاري ، انتشارات سمت .

کاویانی، احمد(۱۳۸۸)، بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

محسنی طوسی ، وحید(1390)، بررسی رابطه ای بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بانک کشاورزی استان مازندران و وفاداری عمده اعتباری ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده مدیریت ، مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

نعامي علی ، شكركن حسین(1390)، بررسي رابطه ساده و چندگانه عدالت سازماني با رفتار مدني سازماني در كاركنان يك سازمان صنعتي در شهر اهواز ، مجله علوم تربيتي و ويژه روانشناسي

منابع انگلیسی

Bacharach, D. G, & Jex, S. M (2000). “Organizational citizenship and mood: An experimental test of perceived job breadth”. Journal of Applied Social Psychology, 30(3), 641-663.

Chou, T.-Y., Chou, S.-C. T., Jiang, J. J., & Klein, G. (2013). The organizational citizenship behavior of IS personnel: Does organizational justice matter? Information & Management,

Organ, D. W. (1988). “Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome”. Lexington, MA: Lexington Books.

Organ, D. W. (1997). “Organizational citizenship behavior: its construct Clean-up time”. Human Performance, 10(2), 85-97.

John &  Others; Organizational Behavior, 7th; John Wiley & Sons, Inc, 2002, Seventh Edition, p13. Schermerhorn,

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :

در طول تاریخ یکی از آرزوهاي اساسی انسان اجراي عدالت و تحقق آن در جامعه بوده است. اجرای عدالت در جامعه و به خصوص سازمان ها موجب می شود که افراد با آرامش خاطر بیشتری به وظایف خود عمل کنند و بروز رفتار شهروندی سازمانی تحقق یابد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با اثر میانجی گری تعهد شغلی در شعب بانک تجارت شهر تهران اجرا شد. به اين منظور از پرسشنامه استاندارد حاوي 34 سوال جهت جمع آوري اطلاعات مورد نیاز استفاده گرديد و توسط 352 نفر از کارمندان شعب بانک تجارت شهر تهران پاسخ داده شد. همچنین براي تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاري  استفاده شد و پايايي پرسشنامه از طريق آلفاي کرونباخ 0.913 مورد سنجش قرار گرفت . نتیجه پژوهش اين موضوع را تايید کرد که عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با اثر میانجی گری تعهد شغلی تاثیر دارد. در پايان بر اساس يافته هاي تحقیق پیشنهاداتي ارائه گردید.

کلمات کلیدی: عدالت سازمانی – رفتار شهروندی سازمانی – تعهد شغلی

فصل اول

کلیات پژوهش

 مقدمه

در دنیای پُر چالش کنونی، سازمان­ها به منظور رقابت در صحنه جهانی، ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل، در تلاشند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغلشان عمل کنند زیرا اعتقاد بر این است که این رفتارهای فراتر از نقش در ارزشیابی عملکرد انعکاس می­یابد، مشارکت کارکنان در برنامه­ها را تحت تاثیر قرارخواهد دا د و می­تواند عاملی موثر بر تعهد شغلی و عزت نفس باشد.این تلاش هاي فراتر از حد انتظار، داوطلبانه، سودمند و مفيد، تحت عنوان رفتارهاي افزون بر نقش يا رفتارهاي شهروندي سازماني ياد مي­شود. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی، تحولی در حوزه رفتار سازمانی ایجاد نموده است. این مفهوم مسلماً باعث شده است که سازمان­ها نوآور، منعطف، بهره­ور و در برابر بقایشان مسئول باشند. حال بروز چنین رفتاری چگونه امکان­پذیر است؟ (ابیلی، 1387)

عدالت سازمانی عاملی است که در بروز چنین رفتاری بسیار نقش به سزایی ایفا می­کند.عدالت سازمانی عبارت است از این که با چه شیوه­اي با کارکنان رفتار شود که احساس کنند به صورت عادلانه با آنها رفتار شده است که شامل ادراك منصفانه بودن پرداخت ها و برابر در رویه هاي سازمانی و عادلانه بودن رفتار هاي بین شخصی و کافی بودن اطلاعات و منابع در سازمان می باشد. به اعتقاد گرين برگ درك عدالت در سازمان يك اصل و الزام اساسي براي اثربخشي و كاركرد موثر سازمان­ها و همچنين رضايت شغلي افراد سازمان است. (دانايي فرد، 1387)

رفتار­هاي فراتر از وظیفه و فرانقشي براساس ادراك از واقعيت شكل مي­گيرد نه خود واقعيت .در اين راستا، چنانچه ادراك افراد از واقعيت بر مبناي انصاف و عدالت باشد و احساس کنند در سازمان هیچ تبعیضی وجود ندارد و عدالت به­طورکامل اجرا می­شود در كاركنان موجب ایجاد یک تعهد شغلی می­گردد درواقع تعهد شغلی رفتارهاي افراد را تحت تأثير قرار مي­دهد و تعهد بيانگر احساس هويت و وابستگي فرد به شغل و سازمان است وقتی که فرد احساس تعهد شغلی   می­کند رفتارهاي فرانقشي يا درواقع همان رفتارهاي شهروندي سازماني بروز پيدا خواهد كرد که این امر درنهایت به بهره­وری سازمان و عملکرد مناسب آن منجر می­شود. لذا دراین تحقیق تعهد شغلی به عنوان نقش تعدیل­گر قرار گرفته است که ازاین طریق رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی مورد بررسی گردد. (حسين زاده، 1390)

1-1- بیان مسئله تحقیق

ادراک عدالت سازماني، براي اثربخشي عملکرد سازمان ها و رضايت افراد در سازمان ضرورتي اساسي است و سازمان بايد در جهت تحقق اين مهم، همه تلاش و کوشش خود را به کار گيرد. رعايت عدالت سازماني توسط مديران، موجب افزايش تعهد کارکنان به شغل و سازمان و به دنبال آن بروز رفتار شهروندی موثر، ابداع و نوآوري و ماندگاري آنان در سازمان و در نهايت موجب موفقيت و پيروزي سازمان مي­شود و جامعه را از منفعت سازمان و تلاش کارکنان بهره مند مي­نمايد. (علي اصغر فاني،حسن دانايي فرد، 1390)

با توجه به مشکلات کنونی در سیستم بانکی کشور و فسادهای مالی میلیاردی که هر چند وقت در رسانه­ها به گوش می­رسد همواره این دغدغه را برای مدیران به وجود خواهد آورد که در هر برهه از زمان نگران بروز یک فساد مالی باشند. یکی از مسائلی که موجب چنین فسادهای مالی می­شود می­تواند منشا در عدالتی باشد که در سازمان­ها حاکم است. بانک به عنوان یک سیستم مالی بسیار حساس برای یک کشور همواره باید از دقیقترین و مناسب­ترین سیستم مدیریتی برخوردار باشد. (نعامي 1385)

وجود ناعدالتی و همچنین اثر آن بر تعهد کارکنان این بانک و همچنین عدم بروز رفتار شهروندی سازمانی توسط کارکنان همواره یکی از مشکلات مهم و تاثیرگذار در پیشرفت و رسیدن به چشم­انداز سازمانی این بانک می­باشد. لذا تاثیر عدالت سازمانی بر تعهد شغلی کارکنان بانک تجارت به دلیل ارتباط تنگاتنگ محقق با این بانک همواره از دغدغه­ها بوده و اینکه آیا این تعهد در یک گام بالاتر موجب رفتار شهروندی سازمانی می­شود و در نتیجه آیا تخلفات بانکی کاهش پیدا می­کند؟

بنابراين در اين تحقیق تلاش خواهد شد تا ميزان رابطه مؤلفه­هاي عدالت سازماني و رفتار شهروندی سازمانی با میانجی­گری تعهد شغلی بررسی شود و پاسخ پرسش­های زیر را بیابیم:

آیا تعهد شغلی کارکنان را به بروز رفتار شهروندی موثر ترغیب می­کند ؟

آیا عدالت سازمانی موجب بهبود تعهد شغلی و افزایش رفتار شهروندی سازمانی می­گردد؟

کدام شکل از عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی را ارتقا می­بخشد؟

چگونه مدیران می­توانند محیطی بر پایه عدالت ایجاد کنند؟

1-2- بیان اهمیت انجام تحقیق

امروزه شرط بقاي هرسيستم سازماني بذل توجه عميق و كافي به نيروهاي انساني موجود و تلاش در جهت خلق ارزشي تحت عنوان كارمندان ما ارزشمندترين دارايي­هاي ما هستند می­باشد. نيروي انساني توانا و كارآمد مي­تواند سازمان را كارا، سودآور و مفيد به حال جامعه بسازد و در كل كشور را شكوفا كند. سازمان سيستم اجتماعي است كه حيات و پايداري آن وابسته به وجود پيوندي قوي ميان اجزا و عناصر تشكيل­دهنده آن است. ادراك بي­عدالتي اثرات مخربي بر روحيه كار جمعي دارد، زيرا اهتمام نيروي انساني و انگيزش كاركنان را تحت­الشعاع خود قرار مي­دهد. همچنین سازمان­ها به منظور رقابت در صحنه جهانی، ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت درحال تغییر شغل، تمایل دارند و در تلاشند تا کارکنانی انتخاب کنند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغل­شان عمل کنند. (علي رضاييان، 1384)

ازسوی دیگر رفتار شهروندی سازمانی، بهره­وری کارکنان و گروه­های کاری، ارتباطات، همکاری و کمک­های بین کارکنان را افزایش می­دهد؛ کار تیمی را تشویق می‌کند؛ نسبت اشتباهات را کاهش     می­دهد و مشارکت و درگیر شدن کارکنان را در مسائل سازمان، افزایش می­دهد و به­طور کلی جو سازمانی مناسبی را فراهم می­آورد و اثربخشی سازمان را افزایش می­دهد.

1-3- بیان اهداف تحقیق

1-3-1- هدف اصلی

تعیین اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با اثر میانجی­گری تعهد شغلی

1-3-2- اهداف فرعی

تعیین اثر عدالت توزیعی مشاهده شده توسط کارکنان بانک تجارت بر تعهد شغلی آن­ها

تعیین اثر عدالت رویه­ای مشاهده شده توسط کارکنان بانک تجارت بر تعهد شغلی آن­ها

تعیین اثر عدالت مراوده­ای مشاهده شده توسط کارکنان بانک تجارت بر تعهد شغلی آن­ها

تعیین اثر تعهد شغلی کارکنان بانک تجارت بر رفتار شهروندی سازمانی آن­ها

1-4- چهارچوب نظری

عدالت سازمانی:

در طول تاریخ یکی از آرزوهاي اساسی انسان اجراي عدالت و تحقق آن در جامعه بوده است. دراین خصوص مکتب­ها و اندیشه­هاي گوناگون بشري و الهی راه­حل­هاي متفاوتی را براي تبین و استقرار آن پیشنهاد کرده­اند و برخی از صاحب­نظران، نظریۀ برابري را نظریۀ گسترش عدالت نام نهاده­اند، زیرا بر توزیع عادلانه درآمدها در میان انسان­ها براي دستیابی به سطح بالایی از انگیزش تمرکز دارد. نظریۀ برابري تأکید می­کند که افراد همواره خود را در متن جامعه و در مقایسه با دیگران ارزیابی می­کنند، اگر افراد احساس کنند با آنها ناعادلانه برخورد شده است، برانگیخته می­شوند تا عدالت را در میان خودشان برقرار سازند(رضائیان، 1384). در نظریۀ برابري گفته می­شود، کارکنان و اعضاي سازمان خود را با دیگران مقایسه می­کنند. کارکنان میزان داده (برون­داد) خود را با بازدهی نسبت به دیگران مقایسه می­کنند. اگر آنان چنین بپندارند که نسبت متعلق به آنها با نسبت افراد مشابه خود برابر است در آن صورت می­گویند مساوات رعایت می­شود و اگر این نسبت­ها نابرابر باشد درآن صورت در سازمان اجحاف می­شود. به بیان دیگر عدل و انصاف رعایت نمی­شود. (قربانی و چتر، 1386) گسترش نقش نظریه برابري در تشریح نگرش­ها و رفتارهاي کارکنان در دهه منجر شد .(رضائیان، 1384) عدالت در سازمان » به قلمرویی از پژوهش به نام عدالت در سازمان بیانگر ادراك کارکنان از برخوردهاي منصفانه در کار است که خود به شناسایی سه جزء متفاوت از عدالت در سازمان یعنی 1عدالت توزیعی، 2عدالت رویه­اي و 3عدالت مراوده­اي  منجر گردید.(رضائیان،1384) عدالت توزیعی که بر درجه انصاف درك شده درخصوص توزیع و تخصیص پیامدها و ستاده­هاي سازمان در تعداد زیادي از مقایسه با عملکرد و آورده­هاي کارکنان اشاره دارد. تحقیقات درمورد عدالت سازمانی به­طور تاریخی بر توزیع پرداخت­ها یا پاداش­هاي مرتبط با کار تمرکز می­نماید که از نظریه برابري و مبادلۀ اجتماعی آدامز منتج شده است.   

در ادبيات سازمان و مديريت، واژه عدالت سازماني ابتدا توسط گرين برگ (1987) به­كارگرفته شده است و به­نظر گرين برگ عدالت سازماني با ادراك كاركنان از انصاف كاري در سازمان مرتبط است؛ وي اين اصطلاح را براي تشريح و تفسير نقش انصاف در محيط كاري به­كار مي­برد. در تقسيم­بندي انواع عدالت سازماني، سه مفهوم عدالت توزيعي، عدالت رويه­اي و عدالت مراوده­اي مطرح شده است.

تعهد سازمانی:

تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که درطول سال‌های گذشته مورد علاقه بسیاری از محققان رشته­های رفتار سازمانی و روان‌شناسی خصوصاً روان‌شناسی اجتماعی بوده است(ركني­نژاد، 1386). این نگرش درطول سه دهه گذشته دستخوش تغییراتی شده است که شاید عمده­ترین این تغییر در قلمرو مربوط به نگرش چند بعدی به این مفهوم تا نگرش یک بعدی به آن بوده است. (ركني­نژاد، 1386). همچنین با توجه به تحولات اخیر در حیطه کسب و کار از جمله کوچک­سازی‌ها و ادغام‌های شرکت‌ها دریکدیگر عده­ای از صاحب‌نظران را برآن داشته تا اظهار کنند که اثر تعهد سازمانی بر دیگر متغیرهای مهم در حوزه مدیریت از جمله ترک شغل، غیبت و عملکرد کاهش یافته است و به همین جهت بــررسی آن بی­مورد است.(ساقرواني ،1388) اما عده­ای دیگر از محققان این دیدگاه را نپذیرفته و معتقدند که تعهدسازمانی اهمیت خود را از دست نداده است و همچنان می­تواند موردتوجه قرار گیرد.(فرهنگي ،1384) باتوجه به برخي اختلاف نظرها درباره ميزان تاثير تعهد سازماني بر رفتار کارکنان در سازمان، بررسي موضوع ميزان تعهد سازماني كاركنان بانک تجارت برای مدیران اين سازمان ضروری به نظر می­رسد. زيرا اين بانک داراي شعبات متعددي در سطح استان وكشور مي­باشد و درجهت كوچك­سازي و ادغام گام برمي‌دارد و نيز پيوند نزديكي با شركت‌هاي خصوصي دارد. لذا مدیران بانک تجارت علاقمند به دانستن ميزان تاثير عدالت سازمانی بر تعهد سازماني و همچنین تاثیر آن بر رفتار کارکنان و عوامل مؤثر برآن در سازمان هستند.

درتحقیقات انجام شده درباره سازمان، سه نگرش عمده بیشترین توجه را ازسوی محققان به خود جلب کرده است. این سه نگرش عبارتند از: 1- رضایت شغلی[1] 2- وابستگی شغلی[2] 3- تعهد سازماني[3] (ركني نژاد ، 1386). تعهدسازمانی مانند مفاهیم دیگررفتارسازمانی[4] به شیوه­های متفاوت تعریف شده است. معمولی­ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است كه تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان درنظر می­گیرند. براساس این شیوه، فردی كه به شدت متعهد است هویت خود را از سازمان می­گیرد، در سازمان مشاركت دارد و با آن در می­آمیزد و ازعضویت در آن لذت می­برد (ساروقی ، 1375). پورتر و همكارانش(1974) تعهدسازمانی را پذیرش ارزش‌های سازمان و درگیرشدن در سازمان تعریف می­كنند.

رفتار شهروندی سازمانی

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی اولین­بار توسط باتمان و ارگان در اویل دهه 1980 میلادی به دنیای علم ارائه شد. تحقیقات اولیه­ای که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیت­ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند ولی اغلب نادیده گرفته    می­شدند. باوجود آن­که این رفتارها در ارزیابی­های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه­گیری و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می­گرفتند­، در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند. (مستبصری و نجابی ،1387؛ رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،1387؛ اسلامی،1387 ) این اعمال و رفتارها که در محل کار اتفاق می­افتند را این گونه تعریف می­کنند:

« مجموعه­ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما بااین وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش­های سازمان می­شوند» (مستبصری و نجابی ،1387؛ رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،1387؛ اسلامی، 1387)

به­عنوان مثال یک کارگر ممکن است نیازی به اضافه­کاری و تا دیر­وقت در محل کار ماندن نداشته باشد، اما بااین وجود او بیشتر از ساعت کاری رسمی خود در سازمان مانده و به دیگران کمک می­کند و باعث بهبود امور جاری و تسهیل جریان کاری سازمان می­گردد (مستبصری و نجابی ،1387؛رضایی کلید بری و باقر سلیمی ،1387؛ اسلامی،1387)

” اورگان” رفتار شهروندی کارکنان را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره­وری و همبستگی و انسجام محیط کاری می­داند که ورای الزامات سازمانی است. وی معتقد است رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً مشمول سیستم­های رسمی پاداش در سازمان نمی­شود، اما باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می­شود.

تعریف فوق بر سه ویژگی اصلی رفتار شهروندی تأکید دارد­: 1- رفتار باید داوطلبانه باشد( نه وظیفه مشخص). 2- مزایای این رفتار جنبه سازمانی دارد. 3- رفتار شهروندی سازمانی ماهیتی چند بعدی دارد.

1-5- مدل تحقیق

متغییر مستقل: عدالت سازمانی

متغبر میانجی­گر: تعهد شغلی

متغییر وابسته: رفتار شهروندی سازمانی

 

1-6- فرضیات یا سؤالات تحقیق

براساس مدل مفهومی ارائه شده در تحقیق، فرضیه­های زیر تدوین شده است:

فرضیه اصلی:

عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با اثر میانجی­گری تعهد شغلی اثر دارد.

فرضیات فرعی:

فرضیه فرعی اول: عدالت توزیعی مشاهده شده توسط کارکنان بر تعهد شغلی آن­ها اثر دارد.

فرضیه فرعی دوم: عدالت رویه­ای مشاهده شده توسط کارکنان بر تعهد شغلی آن­ها اثر دارد.

فرضیه فرعی سوم: عدالت مراوده­ای مشاهده شده توسط کارکنان بر تعهد شغلی آن­ها اثر دارد.

فرضیه فرعی چهارم: تعهد شغلی کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی آن­ها اثر دارد.

[1]– Job Satisfaction

[2]– Job Involvement

[3]– Organizational Commitment

[4]– Behavior Organizational

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122