پايان نامه بررسي اثر مديريت کيفيت جامع (TQM) بر رضايت مشتريان و اولويت بندي ابعاد آن با استفاده از تکنيک تحليل سلسله مراتبي(AHP)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثر مديريت کيفيت جامع (TQM) بر رضايت مشتريان  و اولويت بندي ابعاد آن با استفاده از تکنيک تحليل سلسله مراتبي(AHP) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 122 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي اثر مديريت کيفيت جامع (TQM) بر رضايت مشتريان  و اولويت بندي ابعاد آن با استفاده از تکنيک تحليل سلسله مراتبي(AHP) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسئله 3
1-3 سؤال اصلی تحقیق 5
1-3-1 سوال اصلی 5
1-3-2 سؤالات فرعی 5
1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-5 اهداف تحقیق 7
1-5-1 اهدف اصلی 7
1-5-2 اهداف فرعی 7
1-6 فرضیه ها 8
1-6-1 فرضیه اصلی 8
1-6-2 فرضیه های فرعی 8
1-7 چهارچوب نظری تحقیق 9
1-7-1 متغیر وابسته 9
1-7-2 متغیر مستقل 9
1-8 تعریف اصطلاحات و واژه ها 10
1-8-1 توانمندسازی 10
1-8-2 اعتماد محوری 10
1-8-3 پاسخگویی 11
1-8-4 انعطاف‌پذیری 11
1-8-5 زیبایی فضای ارائه خدمات 11
1-8-6 صحت 11
1-8-7 سرعت 11
1-8-8 اطلاع‌رسانی 11
1-8-9 مفهوم مشتری 11
1-8-10 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 12
1-9 قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی) 12
1-9-1 قلمرو زمانی 12
1-9-2 قلمرو مکانی 12
1-9-3 قلمرو موضوعی 12
1-10 جامعه آماری تحقیق و روش نمونه گیری 12
1-11 فرآیند اجرای تحقیق 12
1-12 جمع‌بندی 13
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه 15
2-2 مفهوم کیفیت 15
2-3 ماهیت و فلسفه مدیریت کیفیت جامع 17
2-4 تاریخچه مدیریت کیفیت جامع 19
2-5 تعریف مدیریت کیفیت جامع 22
2-6 اهمیت و مزایای مدیریت کیفیت جامع 24
2-7 فرضيه ها و اصول مدل كيفيت جامع 25
2-7-1 فرایند ها و سیستم ها منشأ بیشتر مشكلات مربوط به کیفیت می باشد 25
2-7-2 اگر عملکرد فرایندها و سیستم ها درست باشد، محصول یا خدمت بدون نقض خواهد بود 25
2-7-3 ارتقای کیفیت فرایندی است که پایان ندارد 25
2-7-4 مشتری تعیین کننده نهایی کیفیت است 26
2-7-5 اجرای مدیریت جامع کیفیت به تعهد کامل سازمانی نیاز دارد 26
2-7-6 کارکنان کلید موفقیت اجرای مدیریت جامع کیفیت می باشند 26
2-7-7 اجرای موفق مدیریت جامع کیفیت محتاج کار تیمی و همکاری است 27
2-7-8 مدیریت جامع کیفیت متکی بر سنجش عملکرد می باشد. 27
2-7-9 پیشگیری از بروز نقض کلید دستیابی به کیفیت است 27
2-7-10 اجرای مدیریت جامع کیفیت محتاج برنامهریزی است 27
2-8 ابعاد مدیریت کیفیت جامع 28
2-8-1 توانمندسازی 30
2-8-2 اعتماد محوری 30
2-8-3 پاسخگویی 31
2-8-4 انعطاف پذیری 31
2-8-5 زیبایی فضای ارائه خدمات 31
2-8-6 صحت 32
2-8-7 سرعت 32
2-8-8 اطلاع رسانی 32
2-8-9 مشتری 32
2-9 عوامل حیاتی موفقیت مدیریت کیفیت جامع 37
2-9-1 تعهد مدیریت ارشد 38
2-9-2 برنامه ریزی استراتژیک 40
2-9-3 تمرکز بر مشتری 40
2-9-4 تمرکز بر منابع انسانی 41
2-9-5 مدیریت فرآیند 41
2-9-6 تجزیه و تحلیل اطلاعات 41
2-10 مراحل اجرایی مدیریت جامع کیفیت 42
2-10-1 ایجاد صلاحیتهای لازم در کارکنان از طریق آشنایی با فلسفه و اصول مدیریت جامع کیفیت ویژکیهای فرایندها و اهمیت کار تیمی برای ارتقای آنها 42
2-10-2 مرحله برنامه ریزی تفصیلی 43
2-10-3 مرحله اجرا 43
2-11پياده سازي و اجرای TQM در سازمان 43
2-11-1 مديريتي متعهد و شريك در كار براي فراهم آوردن حمايتهاي بلند مدت و از بالا به پايين در سازمان 44
2-11-2 تمركز پايدار بر مشتريان داخلي و خارجي 44
2-11-3 استفاده موثر و فراگير از نيروي كار 44
2-11-4 بهبود مستمر در كار و فرآيندهاي توليد 44
2-11-5 رفتار با تامين كنندگان همانند رفتار با شركا 44
2-11-6 استقرار سيستم سنجش عملكرد فعاليتها 45
2-11-7 مقايسه كشورهاي متفاوت استفاده كننده از TQM 45
2-12چالش های مدیریت کیفیت جامع در سازمان های خدماتی 46
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه 53
3-2 روش تحقیق 53
3-2-1 تحقیقات علمی بر اساس هدف 53
3-2-1-1 تحقیقات بنیادی 53
3-2-1-2 تحقیقات کاربردی 53
3-2-1-3 تحقیقات علمی 54
3-2-2 تحقیقات علمی بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌ها 54
3-2-2-1 تحقیق توصیفی 54
3-2-2-2 تحقیق آزمایشی 54
3-3 جامعه آماری 55
3-4 نمونه آماری 55
3-4-1 روش نمونه‌گیری 55
3-4-2 برآورد حجم نمونه 55
3-5 فرآیند اجرایی پژوهش 56
3-6 روش‌های گردآوری اطلاعات 57
3-6-1 مطالعات کتابخانه‌ای 57
3-6-2 تحقیقات میدانی 57
3-6-2-1 روش پرسشنامه‌ای 58
3-7 اعتبار پرسشنامه 58
3-7-1 تعیین پایایی پرسشنامه 58
3-7-1-1 روش آلفای کرونباخ 58
3-7-1-2 تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه 59
3-7-1-3 اعتبار محتوا 59
3-8 تکنیک‌های آماری مورد استفاده 59
3-8-1 تحلیل رگرسیون چندگانه 59
3-8-2 ضریب همبستگی چندمتغیره 60
3-8-3 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 60
3-8-3-1 گام اول 60
3-8-3-2 گام دوم 60
3-8-3-3 گام سوم 60
3-8-3-4 گام چهارم 61
3-9 جمع‌بندی 61
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1 مقدمه 63
4-2 بررسی توصیفی داده‌ها 63
4-3 یافته‌های استنباطی 77
4-3-1 آزمون فرضیه اصلی اول 77
4-3-2 آزمون فرضیه های فرعی مربوط به فرضیه اصلی 78
4-3-2-1 فرضیه فرعی اول 78
4-3-2-2 فرضیه فرعی دوم 80
4-3-2-3 فرضیه فرعی سوم 81
4-3-2-4 فرضیه فرعی چهارم 83
4-3-2-5 فرضیه فرعی پنجم 85
4-3-2-6 فرضیه فرعی ششم 87
4-3-2-7 فرضیه فرعی هفتم 88
4-3-2-8 فرضیه فرعی هشتم 90
4-3-2-9 فرضیه فرعی نهم 91
4-3-3 اولویت بندی ابعاد مدیریت کیفیت جامع با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی 93
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 96
5-2 نتایج آمار توصیفی 96
5-3 نتایج آمار استنباطی 97
5-3-1 فرضیه اصلی اول 97
5-3-1-1 فرضیه های فرعی مربوط به فرضیه اصلی اول 98
5-4 نتیجه گیری و بحث 100
5-4-1 فرضیه اصلی 100
5-4-2 اولویت بندی ابعاد مدیریت کیفیت جامع بر اساس AHP 101
5-5 پیشنهادات 103
5-5-1 در زمینه پاسخگویی 103
5-5-2 پیشنهادات در زمینه توانمندسازی 103
5-5-3 پیشنهادات در زمینه زیبایی فضای ارائه خدمات 103
5-5-4 پیشنهادات در زمینه صحت ارائه خدمات 104
5-5-5 پیشنهادات در زمینه سرعت ارائه خدمات 104
5-5-6 پیشنهادات در زمینه اطلاع رسانی در ارائه خدمات 104
5-5-7 پیشنهادات در زمینه انعطاف پذیری در ارائه خدمات 104
5-5-8 پیشنهادات در زمینه رعایت ملاحظات ارزشی و اعتقادی مشتریان 105
5-6 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 105
5-7 محدودیت های پژوهش 106
منابع و مأخذ 107

 منابع و مأخذ

ایران نژاد پاریزی، مهد ی(1384)، تکریم مشتری و ارائه خدمت با کیفیت برتر( تحول بنیادی در نظام اداری کشور)تحول اداری، دوره هشتم، شماره 49

پاشا شریفی حسن، شریفی نسترن(1383)، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، چاپ سوم، تهران، انتشارات سخن.

جعفری، مصطفی؛ اصو لی حسین، شهریاری حسام؛ شیرازی منش، مژده و فهیمی امیر حسین(1383)، ابزارها ی استراتژیک و فرهنگی مدیریت کیفیت فراگیر، جلد اول، چاپ سوم، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

حاجی شریف، محمود(1376)، طراحی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر: سیستم جامع، چاپ دوم، تهران، مرکز آموزش مجتمع صنعتی، سیمان آبیک.

خنیفر، حسین و حیدرنیا، زهرا(1385)، رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان در بخش خدمات، فرهنگ مدیریت، سال 4، شماره 14، 116-87

خوش دهان، علی(1381)، آشنایی با مفاهیم و اندازه گیری رضایت مشتری، چاپ اول، تهران، انتشارات مشاورین کیفیت ساز. تهران، واحد علمی دفتر فرهنگی

رهنورد، فرج الله(1379)، توانمند سا زی کارکنان؛ جزء بحرانی در مدیریت کیفیت، پیام تحول اداری، هفته نامه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، شماره 52

ریاحی، بهروز(1381)، مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی ( دولت)، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

ریاحی بهروز، الوانی مهدی(1382)، آموزه هایی برای استقرار مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز آموزش وتحقیقات صنعتی ایران.

ریاحی، بهروز(1382)، نظریه نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران، تحول اداری، دوره هفتم، شماره41

هیوز، آون(1377)، مدیریت دولتی نوین: نگرش راهبردی، سیر اندیشه ها، مفاهیم و نظریه ها، ترجمه: سید مهدی الوانی، سهراب خلیلی شورینی، غلامرضا معمار زاده، چاپ اول، تهران، انتشارات مروارید.

Arawati, Agus, & Za’faran, Hassan (2011) “Enhancing Production Performance and Customer Performance Through Total Quality Management (TQM): Strategies For Competitive Advantage” Procedia Social and Behavioral Sciences, vol. 24, no. 5

Eriksson, Henrik (2002) “benefits from to TQM for organizational performance”, department of business administration and social sciences division of quality technology and statistics.

Eriksson, Henrik (2004) “organizational value of participating in a quality award process: a Swedish study”, the TQM Magazine, vol. 16, no. 2.

Fecikova, Ingrid (2004) “an index method for measurement of customer satisfaction”, the TQM Magazine, vol. 16, no. 1.

Fredriksson, Maria (2004) “experienced effects from applying TQM in societal improvement work in a Swedish community”, the TQM Magazine, vol. 16, no. 1.

Gurnani, Haresh (1999) “pitfalls in total quality management implementation: the case of a Hongkong company”, Total Quality Management, vol. 10, no. 2.

Harrison, Tina (2000) “financial services marketings Edinburgh”, prentice Hall.

Juran Joseph & Godfrey a. Blanton (1999) ” Juran quality Handbook”, 5th Edition, MC Graw – Hill.

Kulkarni, Sushma (2005) “graph theory and matrix approach for performance evaluation of TQM in Indian industries”, the TQM Magazine, vol. 17, no. 6.

Mershs Tigineh & Merrich R. G. (1997) “implementation in LDCS: driving and Restrining forces”, IJOP management.

Mulgan, Richard (2000) “accountability”, Journal of Public Administration, vol. 78, no.

Nelson, Philip (1990) “information and customer behavior, journal of political economy, vol. 28, no. 2.

Quazi, Hesan A. (1995) “application of TQM principles in the international technology transfer process of industrial production plants: an analytical framework”, division of human resource and quality management, nanyang technological university, Singapore.

Ross, Joel E. (1999) “total quality management: text cases and readings”, CRC Press LLC.

Sahney,Sangeeta & Banwet D. K & Karunes S. (2004) “conceptualizing total quality management in higher education”, the TQM Magazine, vol, 16, no.

Sauze, David (2000) “total quality management and channel quality to obtain customer satisfaction”, Uuiversity of North Florida.

Sirvanci, Mete B. (2004) “TQM implementation: critical issues for TQM implementation in higher education”, the TQM Magazine, vol. 16, no. 6.

Soltani E. & Vander Meer R. B & Gennard. J. & Williams M. T. (2004), “Have TQM organizations adjusted their performance management”, the TQM Magazine, vol.  16, no.

Svensson, Goran (2005) “corporate ethics in TQM: management versus employee expectations and perceptions”, the TQM Magazine, vol. 17, no. 2.

چکیده

مدیریت کیفیت جامع یکی از موفق ترین فلسفه های مدیریتی است. در بین عناصر ضروری مدیریت کیفیت جامع، تمرکز بر رضایت مشتری مهم ترین عنصر است. بنا بر این کلید اجرای موفق مدیریت کیفیت جامع، شناسایی متغیر‌های کلیدی ر ضایت مشتری است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان و اولویت بندی ابعاد آن با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و به صورت مطالعه موردی در میان نمونه ای به تعداد 130 نفر از کارکنان سازمان امور مالیاتی استان گیلان صورت پذیرفته است.  نتایج به دست آمده حاکی از ارتباط 37 درصدی میان مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان است و در راستای اولویت بندی ابعاد مدیریت کیفیت جامع پرسشنامه مقایسات زوجی میان 30 نفر از کارشناسان خبره سازمان امور مالیاتی پخش شده، نتایج به دست آمده از تکنیک AHP نشان دهنده آن است که پاسخگویی در بالاترین اولویت و رعایت ملاحظات ارزشی و اعتقادی مشتریان در پایین‌ترین رتبه قرار دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت کیفیت جامع، رضایت مشتریان، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

فصل اول کلیات تحقیق

 1 مقدمه

شاید اصطلاح مدیریت کیفیت فراگیر یکی از متداول ترین اصلاحات تجارت باشد که در سال های اخیر در مورد تمامی تلاش های انجام شده برای پیشرو و بهبود کیفیت به کار رفته است. مدیریت کیفیت فراگیر،  بهبودی در روش های سنتی انجام، تجارت و فنی اثبات شده برای تضمین بقا در جهان رقابتی کنونی به شمار می رود.  مدیریت کیفیت جامع به عنوان پارادایم مدیریت به وسیله بسیاری از سازمان ها در سرتاسر جهان پذیرفته شده است. جنبش کیفیت تقریبا در تمام کشورها با پروژه بهبود کیفیت در بخش‌های تولیدی شروع شد و بعد ها در بخش های خدماتی از قبیل بانک، شرکت بیمه، سازمان های مالیاتی و در نهایت در سازمان‌های غیر انتفاعی چون مراقبت بهداشت، دولت و موسسات آموزشی به کار گرفته شد. در بین عناصر ضروری مدیریت کیفیت جامع، تمرکز بر رضایت مشتری احتمالا مهم ترین عنصر است (سیروانسی، 283:2004).  بنابراین کلید اجرای موفق مدیریت کیفیت جامع، شناسایی متغیر‌های کلیدی ر ضایت مشتری است. بار سنگین رضایت مشتری، به طور عام بر عهده سازمان و به طور خاص بر دوش بازاریابی نهاده شده است. بهبود کیفیت به منظور جلب رضایت مشتری، اسلحه رقابتی جدیدی است که در زمان سقوط سازمان‎ها و افول محصولات، تاخیر ایجاد می کند. تمام شرکت ها تلاش می‌کنند که بهترین باشند و استراتژی هایی را در جهت نیل به اهداف کیفیت خود به کار می گیرند. توسعه مدیریت کیفیت جامع به عنوان یک مزیت رقابتی در نظر گرفته شده که شرکت را کارآمد تر و نوآور تر می سازد . موضوع آن قدر مهم است که برخی متخصصان مدیریت کیفیت فراگیر، کیفیت را جلب رضایت مشتریان و برآورده ساختن خواسته های آنان تعریف کرده اند (ثمنگویی و همکاران، 1:1391). از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان و اولویت بندی ابعاد آن با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و به صورت مطالعه موردی در  سازمان امور مالیاتی استان گیلان صورت میپذیرد.

 

1-2 بیان مسئله

بدون شک در جو رقابتی سازمان‌های عصر حاضر، تنها سازمان‌ها و مؤسساتی می‌توانند به ادامه حیات و توسعه روزافزون دست یابند که محور اصلی فعالیت موسسه خود را بر کیفیت صحیح و شایسته خدمات و محصولات خود که رضایت مشتری را به دنبال خواهد داشت، بنیان نهند (رمزگویان و منتظری، 2:1391). در طول دو دهه گذشته، سازمان‌ها دچار تغییرات چشمگیر در محیط کسب کارشده‌اند، مانند افزایش آگاهی‌ها از کیفیت توسط مشتریان، انتقال سریع فن آوری، جهانی شدن و رقابت برای کاهش هزینه.  در پاسخ به این چالش‌ها بسیاری از شرکت‌ها به پیاده‌سازی انواع طرح‌های بهبود کیفیت به عنوان وسیله‌ای برای افزایش رقابت در نهایت ارتقاء کسب‌وکار مبادرت نموده‌اند.  درحالی‌که دنیای کسب‌وکار از تمرکز به محصول به سوی تمرکز بر مشتری تغییر نموده است.  مدیران در می‌یابند که نتایج رشد درآمد سودآور بوده، و باید در گرو رابطه بیشتر با مشتری باشد (کریستیانتو و دیگران 29، 2012).

بهبود تغییرات دگرگونی‌های محیطی و رشد روزافزون رقابت در عرصه‌های جهانی و در کنار این‌ها بهبود لحظه‌ای انتظارات مشتریان بر اهمیت موضوع کیفیت افزوده است و یک فلسفه و شیوه نوین مدیریت را ایجاب نموده است که از آن به عنوان «مدیریت کیفیت جامع» نام‌ برده می‌شود که بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا به منظور بهبود توان رقابت‌پذیری از این سیستم استفاده نموده‌اند (رمزگویان و منتظری، 3:1391) مدیریت کیفیت جامع یک دیدگاه مدیریت جامع و فراگیر با هدف رضایت و حتی لذت و شعف مشتریان است، درحالی‌که رضایت مشتری هدف اصلی مدیریت کیفیت جامع در نظر گرفته می‌شود، عامل اصلی به طور ذاتی بهبود مستمر است که باعث برآورده شدن انتظارات مشتری و حتی فراتر از انتظارات مشتری می‌شود. مدیریت کیفیت جامع یک فلسفه وسیع و گسترده سازمانی است که بر بهبود مستمر و سیستماتیک کیفیت محصول و فرآیند خدمات تمرکز دارد (داقفوس و برخی 589، 2009).

درآمدهای ناشی از دریافت مالیات توسط دولت نقش بسیار مهمی در توسعه هر جامعه دارد، در کشور ما اگرچه نقش اصلی درآمدهای دولت ناشی از فروش نفت بوده اما برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده از ایجاد تحول در امور مالیاتی خبر می‌دهد.  از این رو در سازمان امور مالیاتی کسب رضایت حداکثری مشتریان (مراجعه‌کنندگان) به اولویت اصلی این سازمان تبدیل شده است. از آنجا که محققانی دلایل ضرورت استقرار مدیریت کیفیت فراگیر را به شرایط رقابتی جهان امروز، رضایت مشتری، بهبود روحیه کارکنان، بهبود کارایی، بهبود مستمر، جذب مشتریان بیشتر، تشویق کارهای تیمی، به حداقل رساندن هزینه‌ها، غلبه بر نقاط ضعف و حل مسائل فعلی، رقابت برای جذب سرمایه، مدیریت کردن تغییرات، ترویج یک فرهنگ مثبت بیان می‌کنند (مجیبی میکلایی 71، 1391) و اتخاذ این روش را در جهان رقابتی کسب‌وکار امروز نه تنها برای کسب رضایت مشتری، بلکه برای بقای سازمان بسیار مهم می‌دانند (یاپا 505، 2011) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی که از جمله روش های تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) محسوب می‌شود که توسط پروفسور ساعتی ارائه‌شده است  و تاکنون تحقیقات بسیاری روی آن انجام‌گرفته است و به عنوان یکی از بهترین روش‌ها برای اولویت بندی محسوب می‌شود(طواری و همکاران، 75:1387). از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان و اولویت‌بندی ابعاد آن با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و به صورت مطالعه موردی در  سازمان امور مالیاتی استان گیلان صورت می پذیرد.

 1-3 سؤال اصلی تحقیق

 1-3-1 سوال اصلی

آیا بین مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان در سازمان امور مالیاتی استان گیلان رابطه‌ای وجود دارد؟

 1-3-2 سؤالات فرعی

آیا بین«اعتماد محوری در ارائه خدمات» و رضایت مشتری در سازمان امور مالیاتی استان گیلان رابطه‌ای وجود دارد؟

آیا بین«سرعت در ارائه خدمات »و رضایت مشتری در سازمان امور مالیاتی استان گیلان رابطه‌ای وجود دارد؟

آیا بین «صحت در ارائه خدمات» و رضایت مشتری در سازمان امور مالیاتی استان گیلان رابطه‌ای وجود دارد؟

آیا بین« شفافیت و اطلاع‌رسانی درست به ارباب‌رجوع» و رضایت مشتری در سازمان امور مالیاتی استان گیلان رابطه‌ای وجود دارد؟

آیا بین «زیبایی فضای ارائه خدمات» و رضایت مشتری در سازمان امور مالیاتی استان گیلان رابطه‌ای وجود دارد؟

آیا بین« پاسخگویی» و رضایت مشتری در سازمان امور مالیاتی استان گیلان رابطه‌ای وجود دارد؟

آیا بین«توانمندسازی کارکنان» و رضایت مشتری در سازمان امور مالیاتی استان گیلان رابطه‌ای وجود دارد؟

آیا بین «رعایت ملاحظات ارزشی و اعتقادی مشتریان» و رضایت مشتری در سازمان امور مالیاتی استان گیلان رابطه‌ای وجود دارد؟

آیا بین« انعطاف‌پذیری در ارائه خدمات» و رضایت مشتری در سازمان امور مالیاتی استان گیلان رابطه‌ای وجود دارد؟

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق

با ورود به هزاره ی سوم و با قدم نهادن به عصر تکنولوژی و با استفاده از مفاهیم آن سازمان ها گام در عرصه رقابتی گذاشتند، امروزه پاسخ به نیازهای مشتریان که اصلی ترین سرمایه های یک سازمان به حساب می آیند، به عنوان یک چالش اصلی برای سازمان های قرن 21 مطرح است. امروزه بسياري از بازارها، به شدت رقابتي شده­اند و براي باقي ماندن در اين فضاي رقابتي، سازمان ها بايد کالا و خدمات با کيفيت توليد و ارائه کنند تا مشتريان رضايت مند و وفادار کسب کنند.  ايجاد و کسب مشتريان رضايت‌مند، هدف اصلي هر کسب و کاري مي­باشد؛ زيرا رابطه واضح و قويي بين کيفيت محصولات (خدمات) و رضايت­مندي مشتري و سودآوري وجود دارد (دیکووا، 2004).  یک دغدغه فکری مدیران، پیدا کردن راه حلی به منظور بهبود کیفیت و در نتیجه جلب بیش از پیش رضایت مشتریان است (سرفرازی و معمارزاده، 1390).  پژوهش‌ها نشان می دهد که سازمان‌هایی که بر مديريت كيفيت جامع تأکید دارند نسبت به دیگر سازمان ها موفق ترند. این بدان دلیل است که در چنین سازمان هایی به علت وجود مديريت كيفيت جامع، توسعه سازمانی نیز بیشتر می باشد که این به نوبه خود رضایت مشتریان را در پی خواهد داشت(محمودی فر و همکاران، 1390). مدیریت کیفیت جامع یکی از موفق ترین فلسفه‌های مدیریتی است که به خوبی پاسخ گوی مسائل کیفیت، نیازها و انتظارات مشتریان سازمان و جامعه بوده است. این فلسفه مدیریتی روش‌های متعدد و گوناگونی را با نگرشی نو به صورت یکپارچه و منطقی به‌هم مرتبط می کند به طوری که محور و مدار اصلی آن مشتریان(اعم از داخلی و خارجی) سازمان است(رمزگویان و منتظری، 1:1391). ضرورت و اهمیت مدیریت کیفیت جامع در آغاز در بخش های تولیدی ظهور کرد. اما رفته رفته در سازمان های خدماتی در بخش عمومی نیز تاثیر گذاشت. در طی سالیان اخیر تعداد زیادی از سازمان های بخش عمومی در صدد برآمدند تا اصول مدیریت کیفیت جامعی که منجر بر دیدگاه های مشخص مشتری گرایی و پاسخ به الزامات و ضرورت ها و نیازهای مشتری است را به قصد مورد پذیرش قرار گرفتن از سوی مشتریان به کار بندند (سرفرازی و معمارزاده، 1390). با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت کیفیت جامع در فرآیند رشد و توسعه سازمان ها و رقم زدن مولفه های مختلف بالندگی سازمانی روان شناختی آن، از جمله مبحث اساسی رضایت مشتریان و توجه ویژه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران توسعه کمی و کیفی به این مقوله مهم ضرورت تام دارد تا نسبت به بهبود وضعیت سازمان ها، بالاخص سازمان های خدماتی، اقداماتی اساسی صورت گیرد (خنیفر و حیدرنیا، 87:1385).

با توجه به آنچه در باب اهمیت رضایت مشتریان و نقش مدیریت کیفیت جامع در آن بیان شد، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان و اولویت بندی ابعاد آن با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و به صورت مطالعه موردی در  سازمان امور مالیاتی استان گیلان صورت می پذیرد.

 

1-5 اهداف تحقیق

1-5-1 اهدف اصلی

سنجش اثر مدیریتکیفیتجامعبررضایتمشتریاندرسازمان امور مالیاتی استان گیلان.

اولویت بندی ابعاد مدیریت کیفیت جامع با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی در سازمان امور مالیاتی استان گیلان

1-5-2 اهداف فرعی

سنجش اثر «اعتماد محوری در ارائه خدمات» بر رضایت مشتری درسازمان امور مالیاتی استان گیلان.

سنجش اثر «سرعت در ارائه خدمات» بر رضایت مشتری درسازمان امور مالیاتی استان گیلان .

سنجش اثر«صحت در ارائه خدمات» بر رضایت مشتری درسازمان امور مالیاتی استان گیلان .

سنجش اثر« شفافیت و اطلاع‌رسانی درست به ارباب‌رجوع» بر رضایت مشتری درسازمان امور مالیاتی استان گیلان .

سنجش اثر«زیبایی فضای ارائه خدمات» بر رضایت مشتری درسازمان امور مالیاتی استان گیلان.

سنجش اثر« پاسخگویی بر رضایت مشتری» درسازمان امور مالیاتی استان گیلان.

سنجش اثر« توانمندسازی کارکنان» بر رضایت مشتری درسازمان امور مالیاتی استان گیلان.

سنجش اثر« رعایت ملاحظات ارزشی و اعتقادی مشتریان »بر رضایت مشتری درسازمان امور مالیاتی استان گیلان .

سنجش اثر« انعطاف‌پذیری در ارائه خدمات» بر رضایت مشتری درسازمان امور مالیاتی استان گیلان .

 1-6 فرضیه ها

1-6-1 فرضیه اصلی

بینمدیریتکیفیتجامعورضایتمشتریاندرسازمان امور مالیاتی استان گیلانرابطه معناداریوجوددارد.

1-6-2 فرضیه های فرعی

بین «اعتماد محوری در ارائه خدمات» و رضایت مشتری در سازمان امور مالیاتی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.

بین «سرعت در ارائه خدمات »و رضایت مشتری در سازمان امور مالیاتی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.

بین «صحت در ارائه خدمات »و رضایت مشتری در سازمان امور مالیاتی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.

بین «شفافیت و اطلاع‌رسانی درست به ارباب‌رجوع» و رضایت مشتری در سازمان امور مالیاتی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.

بین «زیبایی فضای ارائه خدمات» و رضایت مشتری در سازمان امور مالیاتی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.

بین «پاسخگویی» و رضایت مشتری در سازمان امور مالیاتی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.

بین« توانمندسازی کارکنان» و رضایت مشتری در سازمان امور مالیاتی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.

بین «رعایت ملاحظات ارزشی و اعتقادی مشتریان» و رضایت مشتری در سازمان امور مالیاتی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.

بین «انعطاف‌پذیری در ارائه خدمات» و رضایت مشتری در سازمان امور مالیاتی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.

 

1-7 چهارچوب نظری تحقیق

چهار چوب نظری، بنیان تمام تحقیق را تشکیل می­دهد (سکاران، 1390: 82).

1-7-1 متغیر وابسته

متغیر وابسته[1]، متغیری است که مشاهده یا اندازه­گیری می‌شود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود (دلاور، 1390: 38).  که در پژوهش حاضر رضایت مشتری، متغیر وابسته می باشد.

رضایت مشتری طبق نظریه «لیند جاندرو و استراندویک» اشاره به یک منظر درونی است. تجربه خود مشتری از خدمت در جایی که برونداد آن به زبان ارزش درک می شود و بر طبق نظر آن ها رضایت ارزش گذاری شناختی و موثر مشتری بر مبنای تجربه مشتری بر اساس تمام جنبه های خدمت و رابطه اوست (تبیانیان و همکاران، 3:1391).

1-7-2 متغیر مستقل

متغیر مستقل[2] به گونه‌ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تأثیر می‌گذارد.  به بیان دیگر، دلیل تغییر در متغیر وابسته را باید درمتغیر مستقل جست وجو کرد(سکاران، 1390: 85).  که در پژوهش حاضر مدیریت کیفیت جامع، متغیر مستقل می باشد.

مدیریت کیفیت جامع یکی از کامل ترین و کارآترین فلسفه های مدیریتی است که به نحو شایسته ای مباحث کیفیت و رضایت مشتری را در بر دارد(اویی و همکاران، 2007)

[1]– Dependent Variable

[2]– Independent Variable

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122