پايان نامه بررسي اثر پخت و زمان نگهداري بر ميزان نمک هاي نيترات، نيتريت و آسکوربات برخي سبزيجات

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثر پخت و زمان نگهداري بر ميزان نمک هاي نيترات، نيتريت و آسکوربات برخي سبزيجات یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 68 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي اثر پخت و زمان نگهداري بر ميزان نمک هاي نيترات، نيتريت و آسکوربات برخي سبزيجات بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده1
فصل اول 2
مـقـدمـه3
1-1 پیش گفتار3
1-2 فرضیه ها4
1-3 اهداف تحقیق5
فصل دوم 6
مروری بر پژوهش های پیشین 6
2-1 نیترات ونیتریت7
2-2میزان تجمع نیترات در اندامهاي مختلف گیاهی 7
2-3 عوامل موثر در تجمع نیترات 8
2-3-1 ویژگی هاي گیاه8
2-3-2ویژگی هاي محیطی8
2-3-3 ویژگی هاي کود8
2-4کاربرد نیترات و نیتریت8
2-5سمیت نیترات و نیتریت9
2-6حدمجاز نیترات در سبزیهاي مختلف 10
2-7میزان مجاز نیتریت و نیترات13
2-7 اسید آسکوربیک13
2-7-1مقدار اسید آسکوربیک در سبزیجات و میوه جات13
2-8سبزیجات پژوهش حاضر14
2-8-1اسفناج 14
2-8-2کاهو14
2-8-3گوجه فرنگی15
2-8-4بادمجان 15
2-8-5کرفس16
2-8-6کدو سبز17
2-9مروری بر پژوهش های پیشین17
فصل سوم 20
مواد و روش ها20
3-1آماده سازی نمونه ها21
3-2مواد و تجهیزات مورد نیاز21
3-3روش اندازه گیری اسید آسکوربیک روش DPINOT22
3-4اندازه گیری نیترات به روش کالریمتری بعد از احیا(روش دی آزو)22
3-5اندازه گیری نیتریت به روش کالریمتری دی آزو24
3-6- روش تجزیه و تحلیل آماری25
فصل چهارم:نـتـايـج26
4-1- بررسی اثر زمان، نوع فرآیند و نوع سبزی بر میزان اسید آسکوربیک27
4-2- بررسی اثر زمان، نوع فرآیند و نوع سبزی بر نیترات35
4-3- بررسی اثر زمان، نوع فرآیند و نوع سبزی بر نیتریت41

مـنـابـع

اردكاني س، شايسته ک، افيوني م، صوفياني ن.1384.غلظت نيترات در برخي از فرآورده هاي گياهي اصفهان، مجله محيط شناسي، شماره 37 ، 76- 69.

پورمقيم م، خوش طينت خ ، صادقي مكي ا، كميلي فنود ر ، گلستان ب ، پيرعلي م.1388. تعيين ميزان نيترات در كاهو، گوجه فرنگي و سيب زميني عرضه شده در ميدان تره بار تهران به روش HPLC،مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران63 -سال پنجم، شماره 1، بهار 1389 ، صفحات 70-63

جليني،م. دوستي،ف .بررسي ميزان تجمع نيترات در محصول سيب زميني و گوجه فرنگي،فصل نامه علمی محیط زیست،1390،شماره50

خلدبرين‏، بهمن و طاهره اسلام زاده.1380. تغذيه معدني گياهان عالي. جلداول. انتشارات دانشگاه شيراز.

دزفولی ا، عبدالهی ه.1389. طرح پایش نیترات،نشریه جهاد کشاورزی استان فارس،شماره 280/89،11-4.

زارعی، حسین 1374 . بررسی تجمع نیترات در سبزیهاي کاهو و اسفناج در اثر مصرف کودهاي ازته ، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران مجله دانشمند، ماهنامه علمی-فنی، سال چهل و هشتم، شماره ۳، خرداد ماه ۱۳۸۹، شماره پیاپی ۵۶۰، صفحه ۵۳

شهباززادگانی س ، هاشمي مجد ک ، شهبازي ب .1389.اندازهگيري غلظت نيترات در سبزيها و ميوههاي عرضه شده در شهر اردبيل، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل دوره دهم، شماره اول-39- 38.

طباطبائي، سيد جلال . محمد جعفر ملكوتي و احمد باي بوردي. 1382. اثر طيف نورهاي مختلف روي غلظت نيترات و رشد و نمو كاهو در روش آبكشت. مجله علوم خاك و آب

کاشی، عبد الکريم. 1363. سبزيکاری عمومی و خصوصی. انتشارات دانشگاه تهران.

ملکوتی، محمدجعفر. 1378 . کشاورزي پایدار و افزایش عملکرد با بهینه سازي مصرف کود در ایران. نشر آموزش ، معاونت آموزش وتجهیز نیروي انسانی ، سازمان تات و وزارت کشاورزي کرج، ایران

مجله دانشمند، ماهنامه علمی-فنی، سال چهل و هشتم، شماره ۳، خرداد ماه ۱۳۸۹، شماره پیاپی ۵۶۰، صفحه

Alexander J. Nitrate in vegetables: Scientific opinion of the panel on contaminants in food chain. The EFSA Journal, 2008 Apr, 689: 1-79

, Spiegelhalder, B., Walker, R., and J. S. Wishnok, 1994. Assessment: nitrate, nitrite and N-nitroso compounds. European Journal of Pharmacology Environmental Toxicology and Pharmacology, 4 (1): 1–38.

Audrey Chingzu Chang a,⇑, Tsz Yi Yang b, Gerald L. Riskowski c. 2012. Ascorbic acid, nitrate, and nitrite concentration relationship to the 24 hour light/dark cycle for spinach grown in different conditions . Food Chemistry 138 (2013) 382–388

Bushra Sultana, Farooq Anwa, Shahid Iqbal.(2006). Effect of different cooking methods on the antioxidant activity of some vegetables from Pakistan, Volume 43, Issue 3, pages 560–567, March 2008

 

 

Bryan NS, Fernandez BO, Bauer SM, Garcia-Saura MF, Milsom AB, Rassaf T, et al. Nitrite is a signaling molecule and regulator of gene expression in mammalian tissues. Nat Chem Biol.2005; 1: 290- 7.

Blomxarnastra M. 1986. Nitrate concentration and reduction in different genotypes of lettuce. J. Am. Sco. Horti. Sci., 111:908-911.

Cantwell, M; Suslow, T. (2002-06-10). “Celery: Recommendations for Maintaining Postharvest Quality”. Post-harvest technology research and information center. Retrieved 2008-03-04.

 

Cies´ lik, E., 1992. Zmiany azotano´w i azotyno´w podczas obro´ bki kulinarnej ziemniako´ w. Przemysł Spoz˙ ywczy, 10, 266–267

Commission of the European Communities Scientific Committee for Food (CECSCF). Report of the and nitrite, XXXVI series. Opinion of 19 October 1990 .EUR. 1992; 130-9.

Dejon CW, Stekbaut W. (1995)Nitrate in food commodities vegetable origin and the total diet in Belgium, University of Ghent, FLTBW;.

de Vilmorin, Roger L. (1950). “Pascal celery and its origin”. Journal of the New York Botanical Garden 51 (602): 39–41

 

 

I. UWAH, J. ABAH, N. P. NDAHI and V. O. OGUGBUAJA(2009) CONCENTRATION LEVELS OF NITRATE AND NITRITE IN SOILS AND SOME LEAFY VEGETABLES OBTAINED IN MAIDUGURI, NIGERIA

Etminan M, Takkouche B, and Caamano-Isorna F(2004) The role of tomato products and lycopene in the prevention of prostate cancer: a meta-analysis of observational studies. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. Mar;13(3):340-5. 2004. 2004

Emmert E.M. (1929)The determination of nitrate in green tomato and lettuce tissues. Plant Physio;4:519-528.

Brown JR. Soil fertilization and nitrate accumulation in vegetables. Agron J, 1966; 58:209- 12.

FAO/WHO, 1995. Evaluation of certain food Additives and Contaminants. Geneva, World Health Organization, Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, World Health OrganizationTechnical Report Series, 859: 29–35

Funn Bruning S. The effects of nitrate, nitrite and nitro compounds on human health. Are view. vet Hum Toxicol. 1991; 35: 521-38.

Gangolli, S. D., Van Den Brandt, P. A., Feron, V., Janzowsky, J .C. Koeman, J. H., Speijers, G. J.

Huarte-Mendicoa, J.C., Astisaran, I., Bello, J., 1997. Nitrate and nitrite levels in fresh and frozen broccoli. Effect of freezing and cooking. Food Chemistry 58, 39–42.

Hord NG, Tang Y, Bryan NS. (2009) Food sources of nitrates and nitrites: the physiologic context for

Hegesh, E. and J. Shiloah, 1982, Blood nitrate and infantile methaemoglobinaemia, Clin. Chim. Acta 125, 107-115.

 

Institue of Standards and Industrial Research of Iran. Sausages- Specification and test method. NO.2303, 1389.

Jeffrey J. Sindelar, Andrew L (2012)  Milkowski;Human safety controversies surrounding nitrate and nitrite in the diet University of Wisconsin, Department of Animal Sciences, Meat Science & Muscle Biology Laboratory, 1805 Linden Drive, Madison, WI 53706, USA،Nitric Oxide 26 259–266

DelahautA.،A.C.Newenhouse A.C. (1998) ;Newenhouse Growing tomatoes, peppers, and  eggplants  in Wisconsin  A guide for fresh-market growers

Kross BC, Ayebo AD, Fuortes LJ. Methemoglobinemia: nitrate toxicity in rural America. Am Fam Physician. 1992; 46(1): 183-8.

Lundberg JO, Weitzberg E, Gladwin MT. The nitrate-nitrite-nitric oxide pathway in physiology and therapeutics. Nature Reviews Drug Discovery.2008. 7, 156-167.

Lucas, Brenda. “Now is peak season for the low-cal vitamin-packed zucchini squash”. Herald-Dispatch. Retrieved September 15, 2013

 

 

O’Neill, Molly (August 15, 1999). “Food; How to Stuff a Wild Zucchini”. New York Times Magazine. Retrieved September 15, 2013.

Mortazavi SA, Motamedzadegan A. Modern food microbiology, 6th ed. Mashad: Firdausi university,2004

Merino L, Edberg U, Fuchs G, Aman P. Liquid chromatographic determination of residual nitrite/nitratein foods: NMKL collaborative study. J AOAC Int 2000; 83(2):365-75

Maynard, D.N., Barker, A., Minotti, A.V and N. H. Peck, 1976. Nitrate accumulation in vegetables. Advances in Agronomy, 28: 71 – 118.

Maynard DN, Barker AV. Regulation of nitrate accumulation in vegetables. Acta Horticultural. 1979; 93:153-62.

Moorcroft M.J, Davis J, Compton R.G.Detection and determination of nitrate andnitrite: a review. Talanta 2001; 54(5):785-803

Muramoto J. ( 1999) Comparison of nitrate content in leafy vegetables from organic and conventional farms in California, University of California; Califiornia;1645

 

McKnight GM, Duncan CW, Leifert C, Golden MH. Dietary nitrate in man: friend or foe? Br JNutr. 1999. 81, 349-358.

Nordin H.R. The depletion of added sodium nitrite in ham. J Inst Technol Aliment. 1969; 2(2): 79-85

Nolan BT. (2001)Relating nitrogen sources and aquifer susceptibility to nitrate in shallow ground waters of the United States. Ground Water; 39(2): 290-

Pavlou GC, Ehaliotis C. Effect of organic and inorganic fertilizers applied during successive crop season on growth and nitrite accumulation in lettuce. Scientia. Horticulturae 2007; 111(4):319-325.

Polic, M; 1994,. Technological and health aspects of using nitrite in meat industry, Technology.J. Mesa, 35(1/2) 25-28.

 

Pearson, A.M; Patric,W.,Masoy,K.,Danielly,I.(1984). Processed meats, second edition, AVL publishing company. INC. PP: 46-67

Pietro Santamaria (2006) ; Nitrate in vegetables: toxicity, content, intake and EC regulation Sci Food Agric 86:10–17 (DOI: 10.1002/jsfa.2351

Reiners, S., Petzoldt, C.H. (2009) Integrated Crop and Pest Management Guidelines for Commercial Vegetable Production: Chapter 20, Lettuce. New York State Integrated Pest Management Program. Cornell Cooperative Extension, Geneva, NY.

Reinik, M., et al. 2005. “Nitrites, nitrates and N-nitrosoamines in Estonian cured meat products: intake by Estonian children and adolescents.” Food Addit.Contam 22(11):1098-1105.

Smith, J.E. and E. Beutler, 1966, Methemoglobin formation and reduction in man and various animal species, Am. J. Physiol. 210-347-350.

چکیده

 

براي انجام اين تحقيق نمونه هايي از گونه هاي اسفناج(دامغان)،گوجه فرنگي (دزفول)،کاهو(ورامین)،کرفس (تهران) ،کدو سبز(گرگان)،بادمجان(قصرشیرین) درخرداد 1393 از بازار دامغان خریداری شد.غلظت نيترات،نیتریت و اسید آسکوربیک  در قسمتهاي خوراكي هر يك از نمونه ها اندازه گيري شد. روي هر نمونه سه بار آزمایش تکرار شد. با توجه به این طرح آزمایش از روش تجزیه و تحلیل چند متغیره (Univariate Analysis) و سپس آزمون دانکن به کمک نرم افزار SPSS ورژن 21 استفاده گردید تا هم اثرات تکی متغیرهای مستقل و هم اثرات تقابلی آنها بر متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گیرد.  در کل میزان اسید اسکوربیک در طی زمان کاهش یافت ولی در نیترات ونیتریت روند خاصی مشاهده نگردید ولی از رگرسیون میان هر سه نمک نتیجه گیری گردید کاهش میزان اسید اسکوربیک با افزایش نیتریت همراه است.کمترن میزان اسید اسکوربیک مربوط به کرفس بود و بیشترین مقدار اسید اسکوربیک را کاهو داشت.  نیترات در اسفناج از دیگر سبزیجات بیشتر و افت ان نیز بیشتر بود کمترین میزان نیترات در گوجه فرنگی بود. بیشترین مقدار نیتریت در گوجه فرنگی و کمترین مقدار در بادمجان مشاهده گردید. بخار پز کردن مقدار اسید اسکوربیک را کاهش داد ولی در نیترات و نیتریت روند خاصی دیده نشد.

واژگان کلیدی: اسید آسکوربیک؛سبزیجات ؛نیترات و نیتریت

       

  فصل اول

مـقـدمـه

 1-1- پیش گفتار

امروزه به دليل استفاده بيش از حد كودهاي شيميايي حاوي ازت براي تسريع رشد رويشي‏، بسياري از سبزيها مخصوصاَ سبزيهاي برگي داراي درصد بالايي نيترات هستند كه در بسياري از موارد از استانداردهاي تعيين شده بيشتر است. البته نيترات (NO3)  خودش يك ماده سمي براي انسان محسوب نمي شود ولي نيتريت (NO2) حاصل از احياء آن مي تواند با آمين ها تركيب شده و تشكيل نيتروزآمين را بدهد كه يك  ماده سرطانزا براي بدن محسوب مي شود (طباطبائي، 1384).

عمده نيترات مصرفي انسان، از راه آب آشاميدني، گوشت هاي فرآوري شده و سبزيجات وارد بدن انسان مي گردد و در اين بين، سبزي هاي مصرفي، عمده نيترات ورودي به بدن را تامين مي كنند . (کراس و همکاران 1992). نیتریت سدیم افزودنی غذایی است که بعنوان یک نگهدارنده بکار می رود ( آژانس مواد سمی و اداره ثبت بیماریها،[1]2001؛سازمان سلامت جهانی[2]،2006 ) از طریق آب نوشیدنی آلوده وغذاهای حاوی نگهدارنده ها مخصوصاگوشت عمل آوری شده مانند هات داگ ها وگوشت های فوری دریافت می شود (آژانس مواد سمی و اداره ثبت بیماریها،2001؛رینیک وهمکاران[3]،2005  ).

برخي اوقات هنگام نگهداري سبزيجات در انبار و يا انجام عمليات بر روي آنها نيترات تبديل به نيتريت شده و در افرادي كه با غذاهاي حاوي نيتريت تغذيه مي شوند خطر ابتلا به مت هموگلوبينا[4] وجود دارد (كاشي، 1363) همچنين در سبزيهاي كنسرو شده مقدار زياد نيترات در چند ماه در انبار باعث آزاد شدن قلع از آنها مي شود (خلدبرين و اسلام زاده، 1380). بر اساس تحقيقات صورت گرفته 50 درصد از نيترات موجود در بدن انسان از مصرف سبزيها تامين مي شود (Blomxarnastra[5] 1986).

تبدیل نیترات به نیتریت می تواند تحت تاثیر فعالیت کاهندگی باکتریها باشد. فعالیت کاهش دهندگی نیترات بوسیله ی رنج وسیعی از میکروارگانیسم ها شامل باکتریهای مقاوم در لوله ی معده و روده ی پستانداران تحت تاثیر قرار میگیرد وسپس میتواند باآمین ها،آمیدها و آمینو اسیدها واکنش داده و تولید ترکیبات N-نیتروز کند (هگش و شیلواه[6]،1982). نیتریت تحت متابولیسم اکسیداتیو در بافتها و خون به نیترات تبدیل می شود و مکانیسم اکسیداسیون بصورت واکنش اکسی هموگلوبین(Fe2+) در نتیجه ی تشکیل کمپلکس مت هموگلوبین(Fe3+) و در نهایت کاهش آنزیمی به نیترات است. سرعت واکنش بین نیتریت و هموگلوبین به گونه های مختلف وابسته است؛ در انسان سرعت واکنش آهسته تر از حیوانات شکمبه دار است اما سریع تر از خوک میباشد (اسمیت وبیوتلر[7] ،1966).

استانداردهاي مختلفي براي حداكثر غلظت نيترات در سبزيها وجود دارد، مثلاَ اتحاديه اروپا حداكثر غلظت نيترات را براي كاهو در كشت هاي بهاره در آبكشت حدود 3500 ميلي گرم در كيلوگرم و در كشتهاي پائيزه حدود 4500 ميلي گرم در كيلوگرم توصيه كرده است. اين مقدار براي كشتهاي مزرعه اي حدود 2500 ميلي گرم در كيلوگرم است (CESCF[8]، 1992).

با توجه به مصرف زیاد سبزیجات و رواج نگهداری آن ها در یخچال دراین پژوهش سعی بر آن است که اثر پخت و زمان نگه داری  بر میزان  نمک های نیترات، نیتریت وآسکوربات سبزیجات بررسی گردد.

1-2- فرضیه ها

خام یا پخته بودن سبزیجات برگ سبز باعث تغییر نمک های نیترات ، نیتریت وآسکوربات موجود در آن می شود.

نگه داری سبزیجات برگ سبز در یخچال باعث افزایش میزان نمک های نیترات ، نیتریت وآسکوربات می شود.

مقدار نیتریت، نیترات و آسکوربات موجود در سبزیجات برگ سبز بیش از حد مجاز نیست.

1-3- اهداف تحقیق

بررسی زمان نگهداری سبزیجات برگ سبز خام و پخته در یخچال بر محتوای میزان نیترات، نیتریت و آسکوربات

بررسی تاثیر پختن بر میزان نمک های نیترات ، نیتریت و آسکوربات در سبزیجات برگ سبز

تعیین میزان نیترات،نیتریت و آسکوربات در سبزیجات برگ سبز

 فصل دوم:

مروری بر پژوهش های پیشین

2-1-نیترات ونیتریت

نیتریت به عنوان یک نگه دارنده بر علیه کلستریدیوم و دیگر باکتری های مولد فساد نیز به کار می رود نیتریت این توانایی را دارد که از رشد میکروارگانیسم ها خصوصاً کلستریدیوم جلوگیری کند . افزودن نیتریت به فرآورده های گوشتی نه تنها اثرات ضد میکروبی دارد بلکه باعث تثبیت رنگ فرآورده، ممانعت ازاکسیداسیون لیپیدها، ایجاد طعم مطبوع و بهبود بافت فرآورده می شود. زمانی که آزادسازی و رهایی آرام نیتریت در فر آورده مورد نظر باشد از نیترات استفاده می شود(مورکرافت  وهمکاران[9] ،2001).

نیترات یک ترکیب به صورت طبیعی که بخشی از چرخه نیتروژن، و همچنین به عنوان یک افزودنی غذایی مورد تایید است. نیترات نقش مهمی در تغذیه و عملکرد گیاهان ایفا می کند.  نیترات یک جزء مهم از سبزیجات به دلیل توانایی خود برای انباشته شدن است.  نیترات می تواند با تعدادی از عوامل زنده و غیر جاندار تحت تاثیر قرار گیرد (یوواه و همکاران[10]،2009).

2-2- میزان تجمع نیترات در اندامهاي مختلف گیاهی

تجمع نيترات در انواع سبزي ها بستگي به عوامل متعددي از جمله مقدار و نوع كود حاوي نيتروژن، دفعات مصرف، رقم، شدت نور، طول روز، فصل سال، زمان برداشت، سنتي يا مكانيزه بودن كاشت، دماي هوا، دما و رطوبت خاك، حاصلخيزي و عناصر معدني موجود در خاك مانند موليبدن، منگنز، مس، بر، پتاسيم، روي، كلر، كلسيم و گوگرد دارد (سانتا ماریا[11]،2006).

ميزان نيترات در قسمت هاي مختلف گياه متفاوت بوده و با سن فيزيولوژيكي گياه نيز در ارتباط است . به طور كلي سبزيجات برگي نسبت به سبزي هاي ميوه اي و دانه اي تجمع نيترات بيشتري دارند و در بين سبزيجات برگي، اسفناج بارزترين است . در اين گياه بيشترين مقدار نيترات در دمبرگ تجمع مي يابد (براون[12]،1966).

استفاده از ارقام مناسب، كودهاي پايه آمونيمي، مصرف بهينه كود، افزودن كودهاي ارگانيك و برداشت در هنگام عصر از روشهاي كاهش تجمع نيترات در سبزيجات مي باشد(دزفولی و همکاران،1389).

2-3- عوامل موثر در تجمع نیترات

تجمع نیترات در گیاهان یک پدیده طبیعی بوده وهنگامی رخ می دهد که تجمع نیترات در گیاه بیشتر از کاهش آن در اثر جذب و تحلیل باشد. این فرایند در گیاه می تواند متاثر از سه عامل زیر باشد:

2-3-1- ویژگی هاي گیاه

تجمع نیترات در گیاه می تواند وابسته به گونه، رقم، سن و قسمتهاي مختلف گیاه باشد.

2-3-2-ویژگی هاي محیطی

معمولاً نور کم، دماي زیاد وتنشهاي رطوبتی، می تواند منجر به تقلیل فعالیت آنزیم کاهش دهنده نیترات وافزایش تجمع نیترات در گیاه شود.

2-3-3- ویژگی هاي کود

مقدار، نوع، سرعت آزادشدن و روش استعمال کود می تواند بر تجمع نیترات تاثیرگذار باشد( زارعی، 1374).

2-4- کاربرد نیترات و نیتریت

استفاده از نمكهاي سديم و پتاسيم نيتريت از قديم الايام به عنوان يك ماده نگهدارنده و تثبيت كننده رنگ در فرآورده هاي گوشتي متداول است.نیتریت به عنوان یک نگهدارنده بر علیه کلستریدیوم ودیگر باکتری های مولد فساد نیز به کار می رود( مرتضوی و همکاران، 2004).

براي نگهداري مواد غذايي به مدت طولاني بدون اينكه در خواص (رنگ، طعم، بو، ارزش غذائي و غيره)تغييري حاصل گردد از مواد افزودني استفاده مي گردد.از دستة اين مواد افزودني ميتوان به نيترات و نيتريت اشاره نمود كه عمدتاً به منظور تثبيت رنگ بافت هاي گوشت بدون چربي، شركت در ويژگي طعم گوشت عمل آورده، جلوگيري از رشد ميكروارگانيسمهاي عامل فساد و به تاخير انداختن طعم تندي ناشي از اكسيد شدن چربي ها استفاده می گردد(پولیک1994[13]،پیرسون و همکاران[14]،1984).

2-5- سمیت نیترات و نیتریت

نیترات به خودی خود نسبتا غیر سمی است، اما متابولیت های آن و محصولات واکنش ترکیبات به عنوان مثال، نیتریت، نیتریک اکساید و N-nitroso، نگرانی را به دلیل پیامدهای برای عوارض نامطلوب بهداشتی مانند متهموگلوبين و سرطان افزایش داده است. در بيماري متهموگلوبين ميا، نيترات باعث اختلال در سيستم تنفسي و كاهش اكسيژن خون نوزاد شده، اين نارسايي باعث كبود شدن نوزاد مي گردد. همچنين غلظت بالاي نيترات باعث سقط جنين در زنان مي شود. غلظت بين 19 تا 29 ميلي گرم در ليتر نيترات در طولاني  مدت باعث سقط جنين همزمان در هشت زن در هند شد(نالون[15]،2001).

نیتریت سدیم در حدود 10 برابر سمی تر از نیترات سدیم است. حضور نيترات و نيتريت در غذا با افزايش خطر سرطانهاي معده و روده در افراد بزرگسال و بيماري  متهموگلوبينمي در افراد خردسال همراه است(هارد و همکاران[16]،2009).

نيترات همچنين مي تواند اثر تراتوژنيك [17]داشته باشد . با تشكيل مت هموگلوبين انتقال اكسيژن به بافتها مختل مي شود (سانتاماریا2006.) ميزان متهموگلوبين در بدن معمولا بين 1 الي 3 درصد است ولي وقتي بيش از 10 درصد باشد از نظر باليني اهميت پيدا مي كند د وز كشنده نيترات وارده از طريق غذا 330 ميلي گرم بر كيلوگرم وزن بدن بوده و نيتريت 10 برابر سمي تر از نيترات است (والکر[18]1990).  برخي از محققان گزارش كردند ميزان شيوع سرطان معده با غلظت نيترات در آب آشاميدني، نيترات ادرار و شيوع گاستريت آتروفيك[19] ارتباط معني دار دارد ولي مطالعات اپيدميولوژي چنين ارتباطي را تاييد نكردند.تحقيقات اخيرنشان داده كه نيترات و نيتريت موجود در مواد غذايي نقش ضد ميكروبي در معده دارد)کینگ و همکاران[20]،1999). تركيبات حاصل از متابوليسم نيتريت نقش هاي متعددفيزيولوژيكي-فارماكولوژيكي در بدن بازي مي كنند(لاندبرگ[21]،2008).  نيتريك اكسيد توليد شده در معده خاصيت ضد بيماري در روده دارد . ساير اثرات مفيد نيترات جلوگيري از افزايش فشار خون و بيماريهاي قلبي-عروقي است) برایان و همکاران[22]،2005).

[1] Agency for Toxic Substances

[2]World Health Organization

[3] Reinik, M., et al

[4] Methaemoglobinaemia

[5] Blomxarnastra

[6] Hegesh, E. and J. Shiloah

[7] Smith, J.E. and E. Beutler

[8] Commission of the European Communities Scientific Committee for Food

[9] Moorcroft et al

[10]   Uwah et al

[11] Santamaria P

[12] Brown JR

[13] Polic, M

[14] Pearson et al

[15] Nolan BT

[16] Hord et al

[17] teratogenesis

[18] Walker R

[19] Gastritis atrofik

[20] Knight et al

[21] Lundberg JO

[22] Bryan et al

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122