پايان نامه بررسي اثر ژل آلوئه ورا بر روي فاکتورهاي اسپرمي و تغييرات هيستوشيميايي بيضه در موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثر ژل آلوئه ورا بر روي فاکتورهاي اسپرمي و تغييرات هيستوشيميايي بيضه در موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 114 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي اثر ژل آلوئه ورا بر روي فاکتورهاي اسپرمي و تغييرات هيستوشيميايي بيضه در موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول :مقدمه وکلیات
مقدمه و کلیات    8
1-1-مقدمه    8
1-2- تعریف و طبقه بندی دیابت    10
1-3- استرس اکسیداتیو و دیابت    10
1-3-1مکانیسم تشکیل ROS در دستگاه تناسلی :    11
1-4-پراکسیداسیون لیپیدی غشاء پلاسمایی اسپرم ها:    11
1-5-آسیب دیدن حرکت اسپرم ها:    12
1-6-آسیب به DNA اسپرم ها:    12
1-7- ایجاد دیابت تجربی    13
1-8- بافت شناسی بیضه    14
1-8-1-لوله‌های منی ساز    15
1-8-2-اسپرماتوژنز    15
1-8-3-اسپرمیوژنز    16
1-8-3-1- ساختمان اسپرماتوزوئید    17
1-8-4-اسپرم‌های غیر طبیعی    18
1-8-6-ماهیت دودمانی سلول‌های زایا    18
1-8-7-سلول‌های سرتولی    19
1-8-8-بافت بینابینی بیضه    19
1-9-تستوسترون    20
1-9-1- اعمال تستوسترون    20
1-10-تولید جنین در شرایط In vivo    20
1-10-1-لقاح    20
1-10-2-نزدیک شدن گامت‌ها    20
1-10-3- آمیختن گامت‌ها    21
1-10-4- نتایج لقاح    21
1-10-5-تسهیم    22
1-10-6-ظرفیت پذیری اسپرم    23
1-10-7- لقاح آزمایشگاهی (IVF)    23
1-11-کلیاتی در رابطه با رت(موش صحرایی)    25
1-11-1-بلوغ    25
1-12-تاریخچه درمانی گیاهان    26
1-13-ویژگی های آنتی اکسیدانتی گیاهان    26
1-14-استفاده ازگیاهان در درمان بیماری دیابت    26
1-15-آلوئه ورا    27
1-15-1:تاريخچه ی آلوئه ورا    27
1-15-2-مشخصات ظاهری گیاه    28
1-15-2-1-ترکیبات شگفت آور این گیاه چیست    29
1-15-2-2-دلایل عمده برای انتخاب وخواص مصرف ژل آلوئه ورا    30
فصل دوم :مواد وروش کار
2-1- گروه بندی حیوانات    33
2-2 روش ایجاد دیابت تجربی    34
2-3 نحوه اندازه گیری قند خون    34
2-4- نحوه تهیه ژل گیاهی    35
2-5- نحوه تجویز عصاره به حیوان    35
2-6-نمونه برداری:    35
2-7-بررسی قابلیت باروری آزمایشگاهی(IVF)    36
3-7-1-آماده سازی اسپرم ها برای باروری آزمایشگاهی    36
2-7-2-آماده سازی محیط کشت برای IVF    36
3-7-3- طرز تهیه محیط کشت جنین (mR1ECM)    36
2-7-4-تخمک گیری از رتهای  ماده    37
2-7-5- عمل لقاح    37
2-7-6-ارزیابی رشد جنین ها    37
2-8-نحوه استحصال اسپرم از اپیدیدم    38
2-9-  شمارش اسپرم ها    38
2-10 بررسی قدرت زیست پذیری اسپرم    38
2-11- ارزیابی کیفیت کروماتین/DNA اسپرم توسط رنگ آمیزی آنیلین بلو (AB)    39
2-12- بررسی میزان آسیب DNA اسپرم    39
2-13 آزمایشات بیوشیمیایی سرم    39
2-14-آزمایش  بیوشیمیایی بافت بیضه    40
2-14-1-اندازه گیری میزان مالون دی-آلدئید (MDA) بافت بیضه    40
2-14-2-سنجش فعالیت آنزیم کاتالاز:    40
2-14-3-اندازه گیری میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام(TAOC) در بافت بیضه    40
2-15-بررسی بافت بیضه    41
2-16 رنگ آمیزی    42
2-16-1 رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین    42
2-16-2 مراحل مختلف رنگ آمیزی    43
3-16-3رنگ آمیزی در هماتوکسیلین    43
2-16-4رنگ آمیزی وان گیسن (Van Geison)    44
2-17- ارزیابی هیستومورفومتری بیضه    46
2-18-ارزیابی میزان اسپرماتوژنز در بافت بیضه    47
2-18-1-شاخص ضریب تمایز لوله ای (TDI)    47
2-18-2-ضریب بازسازی(RI)    47
2-18-3-ضریب میوزی (MI)    47
2-18-4-شاخص میزان اسپرمیوژنز (SPI)    47
2-19-روش بررسی آماری    47
فصل سوم :نتایج
3-1-علائم بالینی    49
3-2- بررسی تغییرات قندخون    49
3-3-نتایج مربوط به تغییرات وزنی    51
3-3-1 : نتایج مربوط به تغییرات وزن بدن    51
3-3-2 : نتایج مربوط به تغییرات وزن بیضه    51
3-3-3-یافته های مورفولوژیک بافت بیضه    52
3-3-4-یافته های هیستومورفومتریک در بافت بیضه    56
3-3-4-1- تغییرات لوله های منی ساز    56
3-3-4-2- نتایج حاصل از مطالعه تعداد سلولهای لنفاوی در بافت بیضه(MNLCN)    57
3-3-4-3-نتایج حاصل از مطالعه تعداد سلولهای لیدیگ (LCN)    58
3-3-5-نتایج حاصل از ارزیابی اسپرماتوژنز در بافت بیضه    59
3-3-5-1-نتایج حاصل از مطالعه ضریب میوزی(MI)    59
3-3-5-2-نتایج حاصل از مطالعه ضریب تمایز لوله ای (Tubular differentiation Index)    60
3-3-5-3-نتایج حاصل از مطالعه ضریب بازسازی (Repopulation Index) لوله های منی ساز    60
3-3-5-4-نتایج حاصل از مطالعه ضریب اسپرمیوژنز (SPI)    61
3-3-5-5-نتایج حاصل ازضریب سلول سرتولی(Sertoli cell index )    61
3-5-بررسی سطح سرمی تستوسترون    62
3-6- مطالعه تغییرات مربوط به پارامترهای اسپرم    62
3-6-1- نتایج حاصل از مطالعه درصد تعداد اسپرم های زنده در دم اپیدیدیم    62
3-6-2-تحرک اسپرم    64
3-6-2-1نتایج حاصل از مطالعه درصد اسپرمهای دارای تحرک پیشرونده((RPFM    64
3-6-2-2-نتایج حاصل از مطالعه درصد اسپرمهای داری حرکت پیشرونده کند(SPFM)    64
3-6-2-3-نتایج حاصل از مطالعه درصد اسپرمهای داری تحرک درجا(RI)    65
3-6-2-4-نتایج حاصل از مطالعه درصد اسپرمهای فاقد تحرک(ML)    66
3-7-نتایج حاصل از مطالعه درصد اسپرمهای با کروماتین آسیب دیده    66
3-8-نتایج حاصل از مطالعه درصد تعداد اسپرمهای نابالغ    68
3-9نتایج حاصل از مطالعه تعداد اسپرم    69
3-6-نتایج ارزیابی های بیوشیمیایی بافت بیضه    67
3-7- بررسی توان باروری    69
4-7-1-نتایج حاصل از تعداد اووسیتهای لقاح یافته    71
3-7-2-نتایج حاصل از مطالعه درصد جنین های دو سلولی    70
3-7-3-نتایج حاصل از مطالعه درصد جنین های چهار سلولی    71
3-7-4-نتایج حاصل از مطالعه درصد بلاستوسیتها    72
فصل چهارم:بحث
4-1-بحث    75
4-2-تغییرات وزنی وارتباط آن با دیابت    78
4-3-میزان گلوکزخون وارتباط آن با دیابت    76
4-4-وزن بیضه وارتباط آن با دیابت    76
4-5-هورمون تستوسترون وارتباط آن با بیضه ها در دیابت    77
4-6-تعداد سلول های لیدیگ وارتباط ان با میزان تستوسترون خون    78
4-7-ارتباط تعداد سلول های سرتولی با فرایند اسپرماتوژنز    79
4-8-پارامترهای مربوط به اسپرم وارتباط آنها با دیابت    82
4-9-ارزیابی بیوشیمیایی    83
4-10-ارتباط بین کیفیت پایین اسپرم ها وتوان باروری آزمایشگاهی    85
4-11-دیابت ویافته های مورفولوژیکی بیضه    84
4-12-نتیجه گیری    85
4-13-پیشنهادات    86
چکیده    89
منابع     91

منابع

اسمیت د .(2001). اورولوژی عمومی ،(ترجمه ،حمید رضا شامخی ،محمدرضا جوانشیر،مهدی شاهوردی علمداری )،صفحات :790-747 (انتشارات سماط).

بختی م،صالحی م،اشرفی م،دانشگر ن .(1389) .شناخت،پیشگیری،کنترل ودرمان بیماری دیابت ،صفحات :205-203(انتشارات کیاراد).

جان کوئیرا ل، کارنیرو خ. (2005). بافت شناسی پایه (ترجمه مهدی بهادری)ویرایش یازدهم ،صفحات :523-510(انتشارات ارجمند).

رجحان م .(1376)،بافت شناسی پایه (بافت شناسی پزشکی)،صفحات :713-712(انتشارات چهر)

رضازاده،م .(1381). تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم، چاپ اول، فصل سوم، صفحات:61-23( انتشارات بشری به سفارش پژوهشکده رویان).

زرگری،ع. (1370).گیاهان دارویی،جلدپنجم،صفحات:169-79(انتشارات دانشگاه تهران).

صمصام شریعت،ه (1371)عصاره گیری واستخراج مواد مؤثرگیاهان دارویی وروش های شناسایی وارزشیابی آن ها،صفحات:19-12(انتشارات مانی).

فدراسیون جهانی دیابت،انجمن بین المللی نفرولوژی(1383)دیابت وبیماری کلیه(ترجمه شهین یاراحمدی)صفحات:13-3(انتشارات بیژن)

قراگزلو م،عراقچیان م،شاه طاهری م ،رادمهرب .(1385).حیوانات آزمایشگاهی (بیولوژی،آناتومی ،کاربرد وپاتولوژی)،صفحات:13-3(انتشارات بیژن).

کیانی فرد د. (1389).مطالعات بافت شناسی بیضه،ایمونوهیستوشیمی ماکروفاژهای بیضه ای،فوق ریزبینی سلول های رده اسپرماتوژنز وآنالیزاسپرم در رت های بالغ دیابتی،پایان نامه شماره159-1،صفحات 87-88(دانشکده دامپزشکی ارومیه).

گایتون آ، هال ج. (2011).فیزیولوژی پزشکی گایتون وهال(مسعود خدایی،علیرضا فتح اللهی،شهرزاد خاکپور،محمدرستم پور،آرزونهاوندی،پروین بابایی وفاطمه نبوی زاده رفسنجانی)صفحات:1215-1194و1256-1240(انتشارات ارجمند)

محمدی غ.(1373).صبرزرد،تهران ،موسسه تحقیقات جنگلی ومراتع ،صفحات 10-1

میرجلیلی،ع. (1387).شناخت گیاهان دارویی ومعطر،40-370،(موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهادکشاورزی).

خامه چیان  ط ،زکی زاده ع .(1379).(تکنیک های آسیب شناسی )،انتشارات مرسل ، چاپ اول

Abou-Eisha A.( 2001). Evaluation of cytogenetic and DNA damage induced by Gibberlic acid . Toxicol In Vitro, 20(5), 601-7

 Aebi H.( 1984). Catalase. In: L. Packer(Ed), methods in enzymology, Academic pres, Orlando, 105: 121-126

Agarry OO, Olaleye MT, and Michael  B. (2005) .Comparative antimicrobial activities of aloe Vera gel and leaf. African J. of Biotech, 4(12), pp. 1413-1414

Agarwal  A, Ikemoto  I, Loughlin  KR.(1994). Levels of reactive oxygen species before and after sperm preparation: comparison of swim-up and L4.filtration methods. Arch Androl,32: 169–174

Agarwal  A, Ikemoto  I, Loughlin  KR. (1994).Relationship of sperm parameters to levels of  reactive oxygen species in semen specimens. J Urol,152:107–110

Agarwal A, Saleh R A, Bedaiwy M A. ( 2003). Role of reactive oxygen species in the pathophysiology of human reproduction. Fertil Steril, 79(4), 829-43.

Ahmad  FK, Zhiheng H  & King  GL. (2005). Molecular targets of diabetic cardiovascular complications. Current Drug Targets, 6:487-494

Aitken R J.( 1994).  Free radicals, lipid peroxidation and sperm function.Reprod. Fertil., 7, 659 -668.

Aitken R J, West K, Buckingham D.(1994). Leukocytic infiltration into the human ejaculate and its association with semen quality, oxidative stress and sperm function. J Androl., 15, 343-352

Akao T, Che QM, Kobashi K, Hattori M, Namba T. (1996).A purgative action of barbaloin is induced by Eubacterium sp. Strain BAR, a human intestinal anaerobe, capable of transforming barbaloin to aloe-emodin anthrone. Biol Pharm Bull. 19(1):136-8

Akhani, SP, Vishwakarma, SL & Goyal, RK. (2004). Antidiabetic activity of Zingiber officinale in streptozotocin induced type I diabetic rats. Journal of Pharmacy and Pharmacology,56:101-105

Alemzadeh, R and Ali O. (2011). Diabetes Mellitus. In Kliegman RM, ed Kliegman,Nelson Textbook of Pediatrics, 19th Edn, Chap:583. (Philadelphia, Pa: Saunders).

Ali NA,Julich WD,Kusnick C,Lindequist U.Screening of Yemeni Medicinal Plants for Antibacterial and Yemeni Medicinal Plants for ethnopharmacol 2001 Feb :74(2):173-9

Alomar M, Tasiaux H, Remacle S, George F, Paul D & Donnay I. (2008). Kinetics of fertilization and development, and sex ratio of bovine embryos produced

using the semen of different bulls. Animal Reproduction Science, 107: 48-61.

American Diabetes Association.(2011). Standards of medical care in diabetes Diabetes Care, 34 Suppl 1:S11-S61.

Anilakumar KR,Sudarshanakrishna KR,Chandramohn G,Ilaiyaraja N,Khanum F & Bawa As.(2010).Effect of Aloe vera extract on antioxidant enzymes and azoxymethane-induced oxidative stress in rats,Indian J Exp Biol:48,837

Arwal A, Makker K & Sharma R. (2008). Clinical relevance of oxidative stress in male factor infertility: An update. American Journal of Reproductive and Immunology , 59:2-11.

Balasubramanian K, Sivashanmugam P, Thameemdheen S, Govindarajulu P.(1991). Effect of diabetes mellitus on epididymal enzymes of adult rats. Indian J Exp Biol 29(10): 907-909.

Ballester J, Munzo MC, Dominguez J, Rigau T, Guinovart J J & Rodriguez-Gill JE. (2004). Insulin-dependent diabetes affects testicular function by FSH- and J.E. linked LH-linked mechanisms. Journal of Andrology, 25 (5): 706-719.

Benitez A , Perez Diaz J. (1985). Effect of streptozotocin-diabetes and insulin treatment on regulation of Leydig cell function in the rat. Hormone and Metabolic Research, 17: 5-7.

Bennett J P, Vickery B H. (1970). Rats and mice.Reproduction and Breeding Techniques for Laboratory Animals, Lea and Febiger, Philadelphia, pp: 299–315.

Bhalla  P, Dhawan  D K.( 2009). Protective role of lithium in ameliorating the aluminium induced oxidative stress andnhistological changes in rat brain. Cell MolNeurobiol. 29, 513–521.

22.BiglerD, Chen M, Waters S & White JM. (1997). A model for spermegg binding and fusion based on ADAMs and integrins. Trends in Cell Biology, 7: 220–222

Bill C, Joseph CR.(2013).The Silent Healer Modern Study of Aloe Vera.Journal of Ethnopharmacology :145 32–41

Bloch-Damti A & Bashan N. (2005). Proposed mechanisms for the induction of insulin resistance by oxidative stress. Antioxid. Redox Signaling, 7: 1553-1567.

Borrelli F, and Izzo A A. (2000).The Plant Kingdom as a Source of Anti Ulcer Remedies. Phytother: Res,14, pp. 581-591

چکیده

بیماری دیابت یک اختلال متابولیکی است که به علت نقص در ترشح انسولین ویا ناتوانی بافت ها درپاسخ به انسولین ایجاد می شود.این بیماری در درازمدت باعث ایجاد آسیب دربافت بیضه ،کاهش کیفیت مایع منی کاهش سطح تستوسترون شده ودرنهایت منجربه ناباروری درمردان می شود.اخیراً از روش های گیاه درمانی برای درمان دیابت وپیشگیری ازاثرات پاتولوژیک آن در بافت بیضه استفاده می شود.بنابراین هدف این تحقیق ،ارزیابی اثرات محافظتی ژل آلوئه ورا دربافت بیضه است. بدین منظور،48 سرموش صحرایی نربالغ در6گروه کنترل،کنترل ژل آلوئه ورا با دوز mg/kg50،کنترل ژل آلوئه ورا بادوز mg/kg100،دیابتی (باتزریق استرپتوزوسین بادوز mg/kg60 )،درمان شده باژل بادوز mg/kg50(به طورگاواژ روزانه به مدت 56 روز)،درمان شده باژل بادوز mg/kg100(به طورگاواژ روزانه به مدت 56 روز)به طورمساوی تقسیم شدند.موش های گروه کنترل سالم وکنترل دیابتی روزانه ازطریق گاواژ دهانی ،نرمال سالین دریافت می کردند.پس از طی 56 روز،تمامی موش ها کشته شده وبیضه آنهاتحت بررسی های بافتی قرار گرفت.سپس به منظورارزیابی پارامترهای اسپرم وانجام لقاح آزمایشگاهی (IVF)،نمونه های اسپرم ازدم اپی دیدیم جمع آوری شدند. به منظورارزیابی: تعداد لنفوسیت‌ها و سلولهای لیدیگ، و تعداد اسپرم‌ها، قابلیت زنده ماندن اسپرم‌ها (توسط رنگ هماتوکسیلین ائوزین)، بلوغ اسپرم‌ها (توسط رنگ آنیلین بلو)، آسیب  DNA در کروماتین اسپرم‌ها (توسط رنگ آکریدین اورنج) و تحرک اسپرم در موشهای نر بالغ انجام شد. سرانجام، بررسی اثر AVG بر میزان باروری آزمایشگاهی و علاوه بر این تاثیر بالقوه AVG  بر میزان مالون دی-آلدئید (MDA)،FRAP.Catalase, در مقاطع بافتی بیضه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. غلظت سرمی هورمون تستوسترون  اندازه گیری شد نتایج بررسی های بافتی نشان دادند که قطرلوله های منی ساز،تعداد سلول های لیدیگ در یک میلی مترمربع بافت بینابینی بیضه ،میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام وسطح کاتالاز درگروه دیابتی در مقایسه با گروه های کنترل وگروه های درمان شده با ژل در سطح معنی داری کاهش یافته است.(P<0.05).دربررسی های پارامترهای اسپرم نشان داده شد که تحرک وقابلیت زنده ماندن اسپرم هاومیزان مالون دی آلدئید در گروه های درمان شده درسطح معنی داری (p<0.05) افزایش یافته است.ازطرفی درصد اسپرم هایی با DNAآسیب دیده،درصد اسپرم هایی باهسته نابالغ درگروه دیابتی نسبت به گروه های درمانی درسطح معنی داری(p<0.05) افزایش یافته است.همچنین ،نتایج حاصل ازلقاح آزمایشگاهی نشان داد که موفقیت باروری گروه های درمانی به ویژه در دوز mg/kg100درسطح معنی داری (p<0.05)افزایش یافته است.در گروه های درمانی نسبت به گروه دیابتی ،درصد اووسیت های بارورشده که تامرحله بلاستوسیت پیشرفت کرده بودند،درسطح معنی داری (p<0.05)بالا بود.ازطرفی ،بررسی های هماتولوژیکی نشان داد که میزان هورمون تستوسترون درگروه دیابتی درمقایسه باگروه های درمانی به ویژه در دوز mg/kg100،به طور قابل توجهی کاهش یافته است.نتایج حاصل نشان می دهندکه دیابت منجر به آسیب فرایندهای اسپرماتوژنز واسپرمیوژنز می شود.علاوه براین ،این بیماری باکاهش تعداد سلول های لیدیگ منجر به کاهش میزان تستوسترون خون می شود.درنهایت باکاهش کیفیت مایع منی ،میزان باروری کاهش می یابد.درضمن ژل آلوئه ورا ازطریق خاصیت آنتی اکسیدانتی وقابلیت کاهش قندخون ،آسیب های ناشی از دیابت راکاهش می دهد.بنابراین ،این ژل می تواند به عنوان یک ترکیب اختصاصی به منظور محافظت از بافت بیضه واسپرم در مقابل آسیب های ناشی از دیابت مورد توجه قراربگیرد.

کلمات کلیدی:دیابت،ژل آلوئه ورا،بیضه،اسپرم،لقاح آزمایشگاهی

 فصل اول  مقدمه وکلیات

مقدمه و کلیات

1-1-مقدمه

ناباروری یکی از مشکلات بزرگ جامعه کنونی است که تقریباً 30% این مشکل مربوط به مردان می‌باشد. بیماری­ها و فاکتورهای زیادی می‌توانند در فرآیند اسپرماتوژنز دخالت کنند و باعث کاهش کیفیت و کمیت اسپرم شوند که تعدادی از آنها عبارتند از : بیماری­های کرونری قلب، دیابت ملیتوس، بیماری­های مزمن کبدی و عدم جذب کافی ویتامین­ها (Shalaby & Hamowieh , 2010).دیابت ملیتوس یک سندرم اختلال متابولیسم کربوهیدارت، چربی و پروتئین است که ناشی از کمبود یا فقدان ترشح انسولین و یا کاهش حساسیت بافت­ها به انسولین می‌باشد. این بیماری رایج ترین اختلال متابولیکی بوده و یکی از پنج علل اول مرگ و میر انسان­ها در جهان به شمار می‌رود. پراکنش جهانی دیابت ملیتوس در تمام گروه­های سنی در سال 2000، 8/2% تخمین زده شده وتا سال 2030 به 4/4% خواهد رسید (Chandramohan et al, 2008). بیماری دیابت یکی از علل عمده ی مرگ و میر در اکثر جوامع است. طبق آمار به دست آمده، 6/13٪ از جمعیت آمریکا در سنین بین 40 تا 70 سالگی به دیابت قندی مبتلا هستند. 90٪ از این جمعیت به دیابت نوع II مبتلا می باشند. از میان افراد مبتلا به دیابت نوع II، تقریبأ در 50٪ موارد بیماری تشخیص داده نمی شود و در نتیجه درمانی هم برای آن صورت نمی گیرد. پیش بینی می شود که تعداد افراد مبتلا به دیابت قندی در آینده ی نزدیک همچنان افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال، در فاصله ی بین سالهای 1976 تا 1994، میزان بروز دیابت قندی در میان افراد بالغ در آمریکا از 9/8٪ به 3/13٪ افزایش یافت. در ایالات متحده ی آمریکا سالانه 800000 نفر به دیابت قندی مبتلا می شوند. شیوع دیابت حاملگی در آمریکا حدود 4٪ است. در ایران میزان شیوع دیابت حدود 3 تا 4 درصد از کل جمعیت جهان است (Mayer and Daidson, 1991 ).دیابت بیماری پرخرجی است. آمار نشان می دهد که در سال 1992، هزینه ی صرف شده برای بیماران دیابتی در آمریکا حدود 92 میلیون دلار بوده است. در واقع از هر 7 دلار مصرفی در انجام معالجات، 1 دلار آن صرف معالجه ی دیابت شده است (Mayer and Daidson, 1991).به موازات پیشرفت بیماری دیابت، امکان بروز عوارض ناشی از دیابت هم افزایش می یابد. این عوارض رتینوپاتی، نفروپاتی، نروپاتی و آترواسکلروز را شامل می شود. دیابت شایع ترین علت نابینایی افراد بالغ در سنین 40 تا 74 سالگی است و مهمترین علت ایجاد بیماری های کلیوی هم محسوب می شود. در اکثر موارد کنترل کامل بیماری دیابت غیر ممکن است، به همین جهت پژوهشگران زیادی در تمامی نقاط جهان بر آنند که روشهای بهتری برای کنترل این بیماری به دست آورند.عواملی از جمله پیشرفت فن آوری، تغذیه و تغییر در شیوه ی زندگی باعث شیوع دیابت در سراسر جهان شده اند. در حیوانات آزمایشگاهی دیابت توسط مواد شیمیایی مختلف از جمله استرپتوزوتوسین و آلوکسان قابل ایجاد است (Uslu et al, 2009). این بیماری در ایجاد آرترواسکلروز، میکروآنژیوپاتی، نفروپاتی و نوروپاتی دخالت دارد (Petroianu et al, 2009). همچنین، اختلالات تولید مثلی ناشی از دیابت از لحاظ ساختاری و عملکردی در حیوانات نر مشاهده شده اند (Shrilatha & Muralidhara , 2007). مطالعات مختلف نشان داده اند که دیابت منجر به کاهش تولید تستوسترون می‌شود. این کاهش ممکن است در نتیجه کاهش تعداد کل سلول­های لیدیگ و کاهش میزان بیوسنتز آندروژن­ها به وسیله باقیمانده سلول­های اصلی باشد. همچنین دیابت مراحل مختلف اسپرماتوژنز را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مطالعات مورفومتریک، اختلافات معنی داری را در قطر لوله­های منی ساز افراد دیابتی نشان داده اند. اثرات مربوط به دیابت بر روی عملکرد بیضه به فقدان انسولین نسبت داده می‌شود. فعالیت تنظیمی این هورمون شناخته شده بود و تأثیر مستقیم آن بر روی سلول­های لیدیگ و سرتولی گزارش شده است. با این حال، نقش دقیق انسولین در تنظیم فعالیت سیستم تولید مثلی نر مبهم است (Ballester et al, 2004). فعالیت بیضه اصولاً توسط هورمون­های غده هیپوفیز کنترل می‌شود. هورمون FSH اسپرماتوژنز را تنظیم می‌کند، در حالی که هورمون LH فعالیت سلول های لیدیگ را کنترل می کند.کاهش سطوح سرمی FSH وLH  در دیابت گزارش شده اند (کیانی فرد، 1389 و Ballester et al, 2004). درواقع، فعالیت محور هیپوتالاموس – هیپوفیز و گنادی به شرایط نامساعد متابولیکی بسیار حساس است (Olivares et al, 2009). مطالعات مختلف نشان داده اند که اسپرم مردان دیابتی دارای نقص­های ساختاری شدید و تحرک بسیار کمی بوده و توانایی پایینی برای ورود به تخمک دارد (Kim & Moley , 2008). تحقیقات جدید ثابت کرده اند که مردان دیابتی دچار درصد بالایی از آسیب DNA‌ اسپرم هستند که این امر منجر به کاهش کیفیت جنین، کاهش میزان لانه گزینی و بیماری­های مادرزادی می‌شود (Mallidis et al, 2009). ناباروري و مشكلات مربوط به آن يكي از مسائل مهم درزندگي زوجين شناخته شده است. براساس آمارهاي موجود 35% موارد ناباروري زوجين مربوط به مردان و25% ازموارد ناباروري مربوط به هر دو زوج مي شود. شايع ترين علت ناباروري مردان عدم توانايي آنان درتوليد تعداد كافي اسپرم هاي سالم وفعال استJiang GY, 1996).) بيماري ديابت سبب بيماريهاي مرتبط بافعاليت هاي جنسي درمردها و زن ها مي شود. درحدود 90% ازبيماران ديابتي نقص درفعاليت هاي جنسي به صورت كاهش ميل جنسي وكاهش قدرت باروري را شامل مي شود(Khaki A,et al, 2009) . يكي از ارگان هايي كه در پستانداران توسط ديابت آسيب به آن مي رسد دستگاه تناسلي نر مي باشد. ديابت سبب تداخل در عملكرد سلول هاي لايديگ و كاهش ترشح سنتز آندروژن ها مي شود. داروهایی که برای درمان دیابت استفاده می‌شوند، دارای اثرات مطلوبی هستند، ولی عوارض جانبی قابل توجهی را ایجاد می‌کنند (Hayath Basha & Subramanian , 2011). اخیراً استفاده از گیاهان در درمان بیماری­هایی مثل دیابت، رواج زیادی یافته و توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. از دلایل گرایش به این شاخه طب سنتی می‌توان به هزینه پایین و عوارض جانبی کمتر آن اشاره کرد (Prabhakar & Doble, 2011). در حدود 880 نوع گیاه، از جمله گیاه آلوئه ورا، در سراسر جهان دارای خاصیت هایپوگلایسمی می­باشند. بنابراین با درنظر گرفتن این مطالب، هدف این تحقیق، بررسی اثرات محافظتی گیاه آلوئه ورا بر بافت بیضه و توان باروری رت های دیابتی است.

1-2- تعریف و طبقه بندی دیابت

دیابت قندی[1] (DM) از گروهی از اختلالات متابولیک تشکیل شده است که فنوتیپ مشترک آن هیپرگلیسمی است.DM  را بر اساس فرآیند پاتوژنیک منجر به هیپرگلیسمی طبقه بندی می کنند، در این طبقه بندی اصطلاحات تیپ I وتیپ II به ترتیب جایگزین دیابت قندی وابسته به انسولین[2] (IDDM) و دیابت غیر وابسته به انسولین[3] (NIDDM) شده اند  .(Harrison᾽s Manual of Medicin, 2005).DM تیپ 1 با کمبود انسولین و تمایل به ایجاد کتوز مشخص می شود، در حالی که تیپ II گروه هتروژنی از اختلالاتی است که با درجات مختلف مقاومت به انسولین، اختلال در ترشح انسولین و افزایش تولید گلوکز مشخص می شود (Harrison᾽s Manual of Medicin, 2005).تیپ های خاص دیگر ناشی از تعارض ژنتیکی (دیابت جوانان با شروع در بلوغ [4] (MODY))، بیماریهای اگزوکرین پانکراس (پانکراتیک مزمن، سیستیک فیبروزیس، هموکرومانور)، بیماریهای اگزوکرین پانکراس (آکرومگالی، سندرم کوشینگ، گلوکاگونوما، فئوکروموسیتوما، هیپرتیروئیدی)، داروها( نیکوتینیک اسید – گلوکو کورتیکوئیدها، نیلزبدها، مهارکننده های پروتئاز) و حاملگی ( دیابت حاملگی ) است (Harrison᾽s Manual of Medicin, 2005)

1-3- استرس اکسیداتیو و دیابت

گونه­های اکسیژن واکنش­پذیر (ROS)‌ در عین حال که نقش اساسی در سیستم­های فیزیولوژیکی دارند، تحت شرایط استرس اکسیداتیو، منجربه اختلال عملکرد سلولی می­شوند. استرس اکسیداتیو نقش عمده ای را در پاتوژنز بیماری­های کلیوی ایفا می­کند (Roberts & Sindhu, 2009).استرس اکسیداتیو یک فاکتور خطر عمده در شروع و پیشرفت دیابت است. فاکتورهای خطر رایجی مثل چاقی، افزایش سن و عادت­های ناسالم غذایی، در تشکیل محیط اکسیداتیو شرکت کرده و از طریق افزایش مقاومت به انسولین یا اختلال در تحمل گلوکز، منجربه تغییر حساسیت به انسولین می­شوند (Ahmad et al, 2005). ازطرفی، زمینه ایجاد محیط­های داخلی اکسیداتیو در افراد دیابتی نسبت به افراد سالم بیشتر است (Jain, 1989). نشان داده شده است که میزان تولید ROS و مارکرهای استرس اکسیداتیو در افراد دیابتی بیشتر بوده و این امر همراه با کاهش سطح آنتی­اکسیدان است. هایپرگلایسمی می­تواند سبب افزایش مارکرهای استرس اکسیداتیو از جمله پراکسیداسیون چربی غشاء شود. درجه ی پراکسیداسیون چربی در اریتروسیت­ها مستقیماً متناسب با غلظت گلوکز است (Jain, 1989).سلول­ها و بافت­های بدن حاوی مکانیسم­های آنتی­اکسیدانتی هستند که به پیشگیری از تجمع ROS کمک می­کنند. دیابت با کاهش سطح آنتی­اکسیدان­هایی مثل GSH (گلوتاتیون) و ویتامین­های C و E همراه است (Jain, 1989). گلیکاسیون آنزیم­های آنتی­اکسیداتیو در طی هایپرگلایسمی به مکانیسم­های دفاعی سلولی صدمه وارد می­کند، که این امر منجربه توسعه ی استرس اکسیداتیو و پیشرفت عوارض دیابت می­شود (Goh & Cooper, 2008).مدارک جمع آوری شده ثابت می کند که بیماران دیابتی تحت استرس اکسیداتیو شدیدی هستند و کمپلیکاسیونهای دیابت به وسیله استرس اکسیداتیو، میانجی گری می شود.استرس اکسیداتیو به خصوص با پراکسیداسیون لیپیدها منجر به تولید مقادیر زیادی رادیکالهای آزاد اکسیژن می شود که این رادیکالهای آزاد علل عمده بسیاری از اختلالات به ویژه در دیابت می باشند (Nourozz-zadeh et al, 1997).رادیکالهای آزاد اکسیژن و دیگر فرآورده های واکنش اکسیژن به طور پیوسته در بدن انسان، از طریق یک سری واکنشهای شیمیایی خود به خودی و غیرقابل اجتناب به آهستگی تولید می شود. مشخص شده است که افزایش غلظت گلوکز داخل و خارج سلولی سبب ایجاد استرس اکسداتیو می شود .که این امر از طریق مکانیسم های مختلفی انجام می گیرد که عبارتند از اتواکسیداسیون گلوکز، گلیکاسیون پروتئینی، تشکیل AGE و مسیر پلی- ال(POLYOL).

1-3-1مکانیسم تشکیل ROS در دستگاه تناسلی :

محتویات متفاوت مایع منی از قبیل اسپرم های غیر نرمال، سلول های زایگر[5] و لکوسیت ها قادر هستند که ROS  ایجاد نمایند. اصلی ترین عامل ایجاد ROS در مایع منی، لکوسیت ها و اسپرم های غیر نرمال هستند. این گونه می توان نتیجه گرفت که در اثر دخالت عوامل پاتولوژیک در دستگاه تناسلی به دلیل افزایش میزان تولید اسپرم های غیر طبیعی میزان ROS افزایش می یابد.

1-4-پراکسیداسیون لیپیدی غشاء پلاسمایی اسپرم ها:

پراکسیداسیون لیپیدی را می توان به شکل کلی با اصطلاح تخریب اکسیداتیوی معرفی کرد که باعث تخریب اسید های چربی می شود که در ساختمان فضایی خود بیشتر از دو پیوند بین کربنی دارند (Halliwell, 1984). پراکسیداسیون لیپیدی به خاصیت شناور بودن [6] غشاء پلاسمایی اسپرم ها آسیب می رساند. نتیجه ی این آسیب باعث از بین رفتن توانایی اسپرم ها در لقاح با اووسیت می شود. افزایش پراکسیداسیون چربی ها توسط جمعیت اسپرمی بستگی به استراتژی آنتی اکسیدانتی اسپرم ها و مایع منی دارد. یکی از محصولات ناشی از پراکسیداسیون چربی ها مالون دی آلدئید می باشد (Aitken et al, 1989)، که این ماده به عنوان شناساگر خوبی برای تشخیص اینکه آیا اسپرم دچار پراکسیداسیون چربی در غشاء پلاسمایی خود شده است یا نه، استفاده می شود. زمانی که مالون دی آلدئید  شناسایی می شود می توان اسپرم هایی را که در غشاء خود دچار آسیب شده اند و در نتیجه قادر به حرکت نیستند و در نهایت قادر نخواهند بود تا با اووسیت لقاح حاصل کنند، تشخیص داد.

1-5-آسیب دیدن حرکت اسپرم ها:

افزایش میزان ROS با آسیب رسیدن به قابلیت حرکتی اسپرم ها در ارتباط است (Agarwall et al,1994;). پیوند بین ROS و کاهش حرکت اسپرم را می توان با کاهش فسفریلاسیون پروتئین آکسونومی و عدم حرکت اسپرم ها بیان کرد(de Lamirande et al, 1992). فرضیه ی دیگری که در این مورد وجود دارد اینگونه بیان   می شود که احتمالا H2O2 قادر است از غشاء پلاسمایی اسپرم ها عبور کرده و وارد سیتوپلاسم آنها شود و فعالیت آنزیم هایی از قبیل G6PDH را محدود نماید. که این روند باعث خواهد شد تا در داخل سلول دسترسی به NADH کاهش پیدا کند. در نهایت کاهش گلوتاسیون در سلول اتفاق می افتد. در کل تمامی این تغییرات می توانند باعث کاهش مقاومت آنتی اکسیدانتی اسپرم ها شوند در نتیجه فسفولیپید های غشاء پلاسمایی اسپرم ها دچار پراکسیداسیون شود (Griveau et al, 1995).

[1] – Diabetes Mellitus

[2] – Insulin Dependent Diabetes Mellitus

[3] – Noninsulin Dependent Diabetes Mellitus

4 – Maturity onset diabetes of the young

[5] Germ cells

[6] Fluidity

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122