پايان نامه بررسي اثر کازيمير با در نظرگرفتن شرايط مرزي به عنوان قيود ديراک

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثر کازيمير با در نظرگرفتن شرايط مرزي به عنوان  قيود ديراک یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 95 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي اثر کازيمير با در نظرگرفتن شرايط مرزي به عنوان  قيود ديراک بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فهرست مطالب هشت
چكيده 1
پيش گفتار 2
0-1 پيدايش اثر كازيمير 2
0-2 هدف كلي 3
0-3 محتواي پايان نامه 4
فصل اول مقدمه 7
1-1 تاريخچه و مفهوم خلاء کوانتومي 7
1-2 نيروهاي وان در والس 8
1-3 مفهوم نيروي کازيمير 10
1-4 نيروي کازيمير 11
1-5 رهيافت هاي نيروي کازيمير 11
1-5-1 رهيافت انرژي نقطه صفر 12
1-5-2 رهيافت فشار تابشي نقطه صفر 13
1-6 نيروي کازيمير و شرايط مرزي 14
1-7 درک شهودي مقادير نيروي کازيمير 14
1-8 نيروي کازيمير و هندسه اجسام 15
1-9 اندازه گيري اثر کازيمير 16
1-10 نيروهاي کازيمير و افت و خيزها 18
1-10-1 نيروهاي مربوط به افت و خيزهاي کوانتومي 18
1-10-2 نيروي کازيمير مربوط به افت و خيزهاي گرمايي 20
1-11 معرفي اثر ديناميک کازيمير 20
1-11-1 اثر ديناميک کازيمير و شرايط مرزي 21
1-11-2 اثر ديناميک کازيمير و شکل سطح مرزها 22
1-11-3 آزمايش هايي در مورد اثر ديناميک کازيمير 22
1-12 مانسته اثر کازيمير در فيزيک کلاسيک 23
1-13 نقش اثر کازيمير در شاخه هاي مختلف فيزيک 23
فصل دوم کوانتش ميدان هاي اسکالر و الکترومغناطیس با استفاده از قیود دیراک 25
مقدمه 25
2-1 معرفي دستگاه هاي مقيد 26
2-1-1 دستگاه هاي تکين و قيود 26
2-1- 2 قيود نوع اول و نوع دوم 29
2-1-3 کروشه ديراک 30
2-2 کوانتش سيستم هاي مقيد 30
2-3 کوانتش ميدان کلين گوردون در حجم محدود با استفاده از قيود ديراک 32
2-3-1 حل معادله ميدان کلين گوردون 32
2-3-2 کوانتش دستگاه بدون حل معادلات حرکت 33
2-3-3 محاسبه ميدان کلين گوردون با شرط مرزي نويمان 37
2-4 کوانتش ميدان الکترومغناطيس با استفاده از قيود ديراک در حجم محدود 37
2-4-1 اصول کار 37
2-4-2 کوانتش ميدان الکترومغناطيسي 38
2-4-3 تعريف شرايط مرزي و محاسبه قيود 39
2-4-4 اعمال قيود بر بسط مولفه هاي ميدان 41
فصل سوم خلاء الکترومغناطيسي 42
3-1 معرفي 43
3-2 نوسانگر هارمونيک 43
3-3 رابطه مدهاي ميدان و نوسانگر هارمونيک 45
3-4 کوانتش مدهاي ميدان 46
3-5 ميدان در فضاي آزاد 47
3-6 ضرورت ميدان خلاء 49
3-7 اثر کازيمير 50

فصل چهارم نيروي کازيمير براي ميدان هاي اسکالر و الکترومغناطيس 54
4-1 ميدان اسکالر کوانتيده در فاصله محدود 55
4-1-1 منظم سازي ميدان اسکالر با تابع نمايي 56
4-1-2 منظم سازي ميدان اسکالر با تابعی دیگر 58
4-2 نيروي کازيمير براي ميدان الکترو مغناطيس 59
4-2-1 صفحات رساناي موازي 59
4-2-2 به دست آوردن نيروي کازيمير ميدان الکترو مغناطيسي با استفاده از روش بررسي سازگاري قيود 62
4-3 فشار تابشي خلاء: توضيح فيزيکي نيروي کازيمير 66
فصل پنجم نيروي کازيمير براي يک ريسمان باز 68
5-1 ريسمان باز در حضور ميدان مغناطيسي B 69
5-2 معادلات ميدان، شرايط مرزي و قيود ريسمان 70
5-3 انرژي نقطه صفر ريسمان 75
5-4 منظم سازي انرژي نقطه صفر و محاسبه نيروي کازيمير 76
5-5 حالت کلي ديگر 77
5-6 نتيجه گيري 78
مراجع 79

مراجع:

[1] Casimir  H. B. G., Proc. K. Ned. Akad. Wet 51, 793 (1948).

[ 2]  کشاورز ، ع ، بررسي اثر کازيمير دو تيغه دي الکتريک ، دانشکده علوم پايه ، دانشگاه باهنر کرمان 1376.

[3] Roukes M., The Casimir effect:a force from nothing, Phys. Rev. B 63 033402 (2001).

[4] چناراني ، ش، کوانتش ميدان هاي کلين گوردن ، ديراک و الکترومغناطيس با استفاده از روش بررسي سازگاري قيود ، دانشکده فيزيک ، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1386.

[5] Dehghani M., Shirzad A., The Reduced Phase Space Of An Open String In The Background B-Field, Eur.Phy.J. , C 48, 318-325, 2006.

[6 ]  منتظري ، م ، اثر ديناميک کازيمير، دانشکده علوم پايه ، دانشگاه زنجان،1384.

[7] London F., Physik. Z 63, 245 (1930).

[8] Vervey E.J.W., Overbeek J.T.G., and van Nes K., J. Phys. andColloid Chem. 51, 631.

[9] Casimir H. B. G., and Polder D., Phys. Rev. 73, 360 (1948).

[10]  Lambrecht., Reynaud S., Eur. Phys. J. D 8 (2000) 309 .

[11] Israelachvil J. N i., Intermolecular Surface Forces, Academic Press, (1992).

[12]  سرآباداني ، ج ، اثر ديناميک کازيمير:پاسخ اپتومكانيكي ميدان خلاء كوانتومي، دانشکده علوم پايه ، دانشگاه زنجان،1386.

[13] Milonni P.W., The Quantum Vacuum: An Introduction to Quantum Electrodynamics, Academic Press, New York, 1994.

[14] Milonni P. W., Cook R. J., and. Goggin M. E, Phys. Rev. A 38, 1621 (1988).

[15] Boyer T. H., Phys. Rev. A 9, 2078 (1974).

[16] Hushwater V., Am. J. Phys. 65, 381 (1997).

[17] Kenneth O., Klich I., Mann A., and Revzen M., Phys. Rev.Lett.91,029102 (2003).

[18] Shao C .G., Zheng D. L., and Luo J., Phys. Rev. A 74, 012103 (2006).

[19] Lambrecht A., Phys. World, September 2002, Page 29.

[20] Stroscio M. A., Phys. Rev. Lett. 56, 2107 (1986).

[21] Brevik I., Phys. Rev. D 36, 1951 (1987).

[22] Chan H. B., Aksyuk V. A., Kleiman R. N., Bishop D. J., and Capasso F., Science 291, 1941 (2001).

[23] Capasso F., Chan H. B., Aksyuk V. A., Science 291, 1941-1944, (2001).

[24] Pinto F., Phys. Rev. B 60, 14740 (1999).

[25] Ashourvan A., Miri M.F., and Golestanian R., Phys. Rev. E (R) 75, 040103 (2007).

[26] Matloob R., Phys. Rev. A 70, 062110 (2004).

[27] Milton K.A., PhysicalManifestation of zero point energy – The Casimir effect, World Scientific (2001).

[28] Emig T., Buscher R., Nucl. Phys. B 696, 468 (2004).

[29] Emig T., Jaffe R., Kardar M., and A. Scardicchio, Phys. Rev. Lett. 96, 080403 (2006).

[30] Dalvit D. A. R., Lombardo F. C., Mazzitelli F. D., and Onofrio, Phys. Rev. A 74, 020101 (2006).

[31] Sparanaay M. J., Physica (Utrecht) 24, 751 (1958).

[32] Lamoreaux S. K., Phys. Rev. Lett. 78, 5 (1997).

[33] Mohideen U., and  Roy A., Phys. Rev. Lett. 81, 4549 (1998).

[34] Roy A., and Mohideen U., Phys. Rev. Lett. 82, 4380 (1999).

[35] Ederth T., Phys. Rev. A 62, 062104 (2000) .

[36] Chen F., Mohideen U., Klimchitskaya G. L., and Mostepanenko V. M., Phys. Rev. Lett. 88, 101801 (2002).

[37] Decca R. S.,  Lopez D.,  Fischbach E., and Krause D. E.,

Phys. Rev.Lett.91050402(2003).

[38] Onofrio R., Corrugno G., Phys. Lett. A 198 (1995) 365.

[39] Lifshitz E.M., Sov. Phys. — JETP (USA) 2 (1956) 73 .

[40] Schwinger J., Phys. Rev. 82, 664 (1951).

[41] Santos F.C.,  Passos J.J., Tort A.C., Brazilian Journal,Vol 35, No 3A, (2005).

[42] Zyaloshinski D., Lifshitz I.E.,  and Pitaevski L.P., Advan. Phys.10, 165 (1961).

[43] Bimonte G. , New J. Phys. 9. 281(2007).

[44] Elizalde E., Santos F.C.  and Tort A.C., J. Phys. A 35, 7403(2002).

[45] Eberlein C., J.Phy.A. Volume 25, Number 10.

[46] Milton K.A., PhysicalManifestation of zero point energy – TheCasimir effect, World Scientific (2001).

[47] Derjaguin B.V., Abrikosova I.I., Zh. Eksp. Teor. Fiz. 21 (1950) 445.

[48] Tabor D., Winterton R.H.S., Nature 219 (1968) 1120 .

[49] Sabiski E.S.,. Anderson C.H, Phys. Rev. A 7 (1973) 790.

[50] Brankov J. G., Danchev D. M.  and Tonchev N. S., Theory of critical phenomena

in finite size systems, World Scientific,( 2000).

[51] Krech M., The Casimir effect in critical systems, World Scientific, (1994).

[52] Mostepanenko V. M.  and Trunov N. N., The Casimir effect and its applications, Oxford Science Publications, Clarendon Press, (1997).

[53] Machado L. A., and Maia Neto P. A., Phys. Rev. D 65, 125005 (2002).

[54] Schwinger J., Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 89, 4091 (1992); 90, 958 (1993); 91, 6473(1994).

[55] Ford L. H., and Vilenkin A., Phys. Rev. D 25, 2569 (1982).

[56] Mundarain D. F., and Maia Neto P. A., Phys. Rev. A 57, 1379 (1998).

[57] Sarabadani J., and Miri M.F., Phys. Rev. A 74, 023801 (2006).

[58] Crocce M., Dalvit D. A. R., and Mazzitelli F.D., Phys. Rev. A 66, 033811 (2002).

[59] Alves D.T., Farina C., and Granhen E. R., Phys. Rev. A 73, 063818 (2006).

[60] Sarabadani J., and Miri M.F., Phys. Rev. A 75, 055802 (2007).

[61] Maia Neto P. A., and Reynaud S., Phys. Rev. A 47, 1639 (1993).

[62] Golestanian, R.  and Kardar M., Phys. Rev. A 58, 1713 (1998).

[63] Montazeri M., and Miri M.F., Phys. Rev. A 71, 063814 (2005).

[64] Miri M.F., and Golestanian R., Phys. Rev. A 59, 2291 (1999).

[65] Braggio C., Bressi, Carugno G., Del Noce C., Galeazzi G., Lombardi A.,

Palmieri A., Ruoso G., and Zanello D., Europhys. Lett. 70, 754 (2005).

[66] Kim W.J., Brownell J. H., and Onofrio, R.  Phys. Rev. Lett. 96, 200402 (2006).

[67] Boersma S. L., Am. J. Phys. 64 (5), 539 (1996).

[68] Mostepanenko V.M., Prokhorov (Ed.) A.M., Physical Encyclopaedia, v.5 Large Russian Encyclopaedia, Moscow, 1998, p.664.

[69] Dirac, P.A.M., Lecture on Qantum Mecanics, Yashiva University press, New York. ,(1964).

[70] Sakurai, J.J., Modern Quantum Mecanics, University of California – Los Anjeies.1933-1982.

[71] شيرزاد ، ا ، دستگاههاي مقيد و ناودايي پيمانه اي ، مرکز تحقيقات فيزيک نظري و رياضيات،درسنامه مدرسه تابستاني،1375 .

[72] شعباني مقدم ،م،تابع مولد تبديل پيمانه اي درفرمول بندي هامياتون،  دانشکده فيزيک ، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1376 .

[73] ميسري ، پ ، بررسي ساختار قيدي چند تئوري پيمانه اي دانشکده فيزيک ، دانشگاه صنعتي اصفهان ،1380.

[74] Goldstein, H., Classical Mecanics, Adition-Wesly. ,(1980).

[75] Jackson, J.D.,Classical Electro Dynamics, Third Edition, University Of California,Berkeley.

[76] Reitz, John.R.,Milford ,F.J.,Christy, R.W., Foundaction Of Electro Magnetic thory,Adition-Wesly. ,(1979).

[77] Milonni P.W., The Quantum Vacuum: An Introduction to Quantum Electrodynamics, Academic Press, New York, 1994.

[78] Bordag M., Mohideen U., Mostepanenko V.M.,  arXiv:quant-ph/0106045v1 , 2001.

[79] Bogoliubov N.N., Shirkov D.V., Quantum Fields, Benjamin/Cummings, London,1982.

[80] Erd´elyi A.,  et al., Higher Transcendental Functions, Vol. 1, McGraw-Hill, 1953.

[81] Mamayev S.G., Mostepanenko V.M., Starobinsky A.A., Sov. Phys. — JETP

(USA) 43 (1976) 823.

[82] Philippe A. Martin and  Pascal R. Buenzl, arXiv:cond-mat/0602559v1 [cond-mat.stat-mech] 23 Feb2001.

[83] Abramowitz M.  and Stegun I. A., Handbook of mathematical functions, Dover

Publications, 1972.

[84] Mamayev S.G., Trunov N.N., Theor. Math. Phys. (USA) 38 (1979) 228 .

[85] Grib A.A, Mamayev S.G., Mostepanenko V.M., Vacuum Quantum Effects in

Strong Fields, Friedmann Laboratory Publishing, St.Petersburg, 1994.

[86] Mamayev S.G.,. Mostepanenko V.M., Markov M.A., Berezin V.A., Frolov (Eds.) V.P., Proceedings of the Third Seminar on Quantum Gravity, WorldScientific, 1985, p.462

[87] Milloni P.W.,  Gook R.J.,  Goggin M.E., Phy Rev A,Vol 38,Num 3,1988.

[88] Ardalan F., Arfaei H., Sheikh-Jabbari M. M., Nucl. Phys. B 576 (2000) 578-596,

hep-th/9906161.

[89] Chu C.-S., Ho P. M., Nucl. Phys. B 568 (2000) 447-456, hep-th/9906192.

[90] Sheikh-Jabbari M.M., Shirzad A., Eur. Phys. J. C 19 (2001) 383-390, hepth/

990705

چكيده

هدف اصلي اين پايان نامه پيوند بين دو مبحث دستگاههاي مقيد و اثر كازيمير مي باشد. نقطه مشترك اين دو مبحث مهم را مي توان در شرايط مرزي يافت. در اين تحقيق برای به دست آوردن نیروی کازیمیر ميدان هاي كلين گوردون، الكترومغناطيس و ريسمان باز، از روش كوانتش سيستم هاي مقيد با در نظر گرفتن شرايط مرزي به عنوان قيود استفاده شده است. براي اين منظور پس از محاسبه سازگاري قيود مذكور با هاميلتوني کل و اعمال زنجيره کامل قيود بر بسط فوريه مولفه هاي ميدان  مد هاي غير فيزيکي حذف شده  و به فضاي فاز کاهش يافت دست مي يابيم. سپس با تبديل كروشه ديراك مدهاي باقي مانده به جابه جا گر، سيستم را  كوانتومي مي کنيم و عملگر انرژي را بر حسب مدهايي فيزيکي بيان مي کنيم. منشا اثر کازيمير در مقايسه مدهاي حاضر در عملگر انرژي دستگاه داراي شرايط مرزي با دستگاه بدون مرز است. به بيان ديگر نشان مي دهيم که اعمال قيود ناشي از شرايط مرزي منجر به حذف برخي از مدها و ظهور نيروي کازيمير مي شود.

کلمات کلیدی: اثرکازیمیر، دستگاه های مقید، شرایط مرزی، کروشه دیراک.

پيش گفتار

 0-1    پیدايش اثر كازيمير

از زمان انتشار مقاله معروف كازيمير[1] مشخص گرديده است كه تغيير در طيف افت و خيزها (چه کوانتومي و چه گرمايي) توسط مرزهاي خارجي سبب ايجاد نوعي بر هم كنش مي شود. اثر كازيمير، در ساده ترين حالت، نيروي جاذبه بين دو صفحه صاف رساناي موازي است كه منشاء آن تغيير حالت خلاءالكترومغناطيسي توسط مرزها مي باشد. اگر بخواهيم در يك عبارت ساده منشاء ايجاد نيروي كازيمير را شرح دهيم بايد بگوييم كه: شرايط مرزي،‌ طيف ميدان كوانتومي ‌خلاء را تغيير مي دهد و اين تغيير طيف سبب پيدايش نيروي كازيمير مي شود.

اثر كازيمير يكي ازنتايج اصلي الكتروديناميك كوانتومي (QED) است. توجيه اين نيرو فقط در قالب الكتروديناميك كوانتومي امکان پذير است و هيچ گونه تفسير كلاسيكي از آن نمي توان يافت، به عبارت ديگر در حد كلاسيك(0ħ→) نيروي كازيمير برابر با صفر مي شود[2].

اين اثر شامل نيرويي مي شود كه نه مي توان آن را اثر بار، ‌نه گرانش و نه رد وبدل كردن ذرات بين دو جسم دانست. يك كميت فيزيكي مهم در بحث نيروي كازيمير فشار تابش ميدان است. در غير از حالت تشديد،‌ فشار تابش داخل حفره كوچك تر از بيرون است و صفحه ها به طرف يكديگر جذب مي شوند و چون ثابت شده است كه در حالت تعادل ، مولفه هاي جاذبه كمي قوي تر از مولفه هاي دافعه هستند بنابراين براي دوصفحه تخت كاملا موازي نيروي كازيمير از نوع جاذبه است.

گر چه اين نيرو فقط در فاصله هاي چند ميكروني قابل اندازه گيري است و مقدارش خيلي كوچك است ولي در فاصله هاي زير ميكرومتر، ‌قوي ترين نيروي بين دو جسم طبيعي به شمار مي رود. هر چند ما در زندگي خود به طور مستقيم با اين قبيل فاصله هاي كوچك سروكار نداريم اما اهميت اين فاصله ها در نانوساختارها و سيستم هاي ميكروالكترومكانيكي (MEMS) مشخص مي شود[3]. MEMS قابليت هاي فراوان كاربردي در علوم مهندسي دارد و يكي از عمده ترين موارد استفاده آن در حال حاضر در سنسورهاي فشار كيسه هواي اتومبيل ها است. از آن جا كه قطعات MEMS در ابعاد ميكرون و زير ميكرون ساخته شده اند، ‌نيروي كازيمير باعث اتصال عناصر كوچك اين قطعات خواهد شد. اين اثر را مي توان به نوعي از طريق فرضيه انرژي نقطه صفر (Zero Poin Energy) يا انرژي خلاء نيز بيان كرد. انرژي نقطه صفر به كوچك ترين انرژي امكان پذير در يك سيستم مكانيك كوانتومي گفته مي شود واگر بخواهيم رابطه آن را با نيروي كازيمير بيان كنيم بايد بگوييم كه : نيروي كازيمير مشهورترين اثر مكانيكي نوسانات خلاء است.

0-2    هدف كلي

پس از آن که بحث دستگاه هاي مقيد و کوانتش لاگرانژي هاي تكين نخستين بار توسط ديراك و برگمن مطرح شد، مقالات و مطالعات زيادي در اين مورد و كوانتش آنها انجام شد. با توجه به آنكه كوانتش اين دستگاهها با اعمال قيود روي فضاي حالتها انجام مي شود، (كه در مورد قيود نوع اول روي فضاي حالت نرمال و در مورد قيود نوع دوم در فضاي فاز كاهش يافته اعمال مي شود)، از كروشه هاي ديراك  به جاي كروشه هاي پواسون بايد استفاده کرد و سپس آنها را  به جاي جابه جاگرهاي كوانتومي تبديل کرد.

در پايان نامه [4]، كوانتش ميدان هاي اسكالر و الكترومغناطيس به طور كامل مورد بحث قرار گرفته است. در اين پايان نامه از نتايج مرجع[4] استفاده کرده و پس از در نظر گرفتن شرايط مرزي براي هر ميدان به عنوان قيود ديراک و بررسي سازگاري آنها  و به دست آوردن هاميلتوني و همچنين با استفاده از کروشه هاي ديراک به جاي کروشه هاي پواسون، مؤلفه هاي ميدان محاسبه شده است. سپس با استفاده از مؤلفه هاي ميدان به دست آمده و هم ارزي اين معادلات ميدان با انرژي  ميدان و هم چنين اعمال ويژه بسامدها، انرژي خلاء را از جمع روي همه مدهاي بردار موج و طول موج به دست مي آوريم كه به مقدار نامتناهي ω ħ مي رسيم. براي متناهي كردن اين مقدار از چندين تکنيک منطم سازي(تابع نمايي ، تابع زتاي ريمان و تابع قطع) استفاده مي كنيم. در نهايت از اختلاف انرژي خلاء فيزيكي( اعمال شرايط مرزي) و انرژي خلاء آزاد (بدون در نظر گرفتن شرايط مرزي) انرژي كازيمير را به دست مي آوريم. يعني:

بايد توجه کرد كه هر تغيير در شرايط مرزي مقدار اين انرژي را تغيير مي دهد.در نهايت با محاسبه انرژي فيزيكي، نيروي كازيمير با مشتق گيري نسبت به فاصله به دست مي آيد.

روشي كه در بالا توضيح داده شد به طور اصولي در كليه ميدان هاي اسكالر و الكترومغناطيس به كار مي رود. همچنين در مقاله دهقاني و شيرزاد [5] هاميلتوني براي ريسمان باز چه در شرايط معولي و چه در شرايطي كه ميدان مغناطيسي B بر ريسمان وارد مي شود، به دست آمده است،كاري كه در اين تحقيق انجام شده است، همانند روش بالا انرژي خلاء را به دست آورده و با متناهي كردن آن توسط تابع زتاي ريمان و سپس مشتق گيري از آن، نيروي كازيمير در ريسمان باز چه در حضور ميدان مغناطيسي و چه در غياب آن را پيداکرده ايم.

0-3    محتواي پايان نامه

در فصل اول به طور مفصل به انرژي نقطه صفر، تاريخچه و مفهوم خلا كوانتومي ، پيدايش نيروهاي وان در والس و در نتيجه ايجاد نيروي كازيمير پرداخته شده است. و نشان داده شده است كه نيروهاي وان در والس را مي توان به انرژي نقطه صفر ربط داد. سپس رهيافت هاي مختلف در به دست آوردن نيروي كازيمير كه شامل رهيافت انرژي نقطه صفر و رهيافت فشار تابشي نقطه صفر است را مورد بررسي قرار داده و در هر دو رهيافت پس از بررسي اختلاف آنها به نيروي كازيمير رسيده ايم.

به مبحث مهم اثر ديناميك كازيمير در سه قسمت  وابستگي اثر ديناميك كازيمير به  شرايط مرزي، وابستگي آن به شكل سطح مرزها و اندازه گيري هاي تجربي اين اثر پرداخته شده است. مانسته اثر كازيمير در فيزيك كلاسيك و نقش اثر كازيمير در شاخه هاي مختلف فيزيك نيز در پايان اين فصل قيد شده است.

فصل دوم اين پايان نامه به معرفي دستگاه هاي مقيد، لاگرانژي هاي تكين، قيود نوع اول و دوم، قيود اوليه و ثانويه، كروشه هاي پواشون و ديراک و كوانتش ميدان هاي اسكالر و الكترومغناطيس اختصاص داده شده است كه اين كوانش در حجم محدود و با استفاده از قيود ديراك انجام شده است. در اين بخش از نتايج به دست آمده از  مرجع [4] استفاده شده است. سپس از ميدان هاي به دست آمده در اين بخش،در فصل چهارم استفاده كرده نيروي كازيمير متناظر براي هر ميدان را به دست آورده ايم.

در فصل سوم اين پايان نامه، مفهوم خلاء الكترومغناطيس به طور اصولي مورد بحث قرار داده شده است. پس از بررسي نوسانگر هارمونيك و هاميلتوني و معادلات حركت آن، در پايان اين فصل با تعريف ميدان مناسب، و استفاده از تابع قطع براي متناهي كردن مقدار انرژي پتانسيل و همچنين فرمول جمع اويلر- ماكلارين نيروي كازيمير را به دست آورده ايم.

در فصل چهارم، در ابتدا  نيروي كازيمير را براي يك ميدان كلين گوردون به دست آورده ايم. در بخش دوم اين فصل نيروي كازيمير را براي ميدان الكترومغناطيسي با استفاده از بسط مولفه هاي ميدان به دست آمده در فصل دوم به دست آورده ايم. با اين تفاوت كه در مبحث هاي جداگانه به طور مفصل منظم سازي انرژي حالت پايه را با تابع خفيف بسامدی، تابع زتاي ريمان و تابع قطع انجام داده ايم. در بخش سوم اين فصل نيز با استفاده از فشار تابشي خلاء به  نيروي كازييمر بر واحد سطح دست يافته ايم.

فصل پاياني اين پايان نامه به محاسبه نيروي كازيمير براي يك ريسمان باز در حضور ميدان مغناطيسي اختصاص داده شده است. در آن جا به معرفي ريسمان باز، كنش ريسمان، معادلات ميدان، هاميلتوني و شرايط مرزي ريسمان همراه با قيود مربوط پرداخته ايم، سپس انرژي نقطه صفر ريسمان را به دست آورده ايم و در پايان نيروي كازيمير ريسمان را محاسبه كرده ايم. نتيجه مهمي را كه به آن رسيده ايم اين است كه اعمال ميدان مغناطيسي بر روي ريسمان به نيروي کازيمير ريسمان هيچ تاثيري وارد نمي کند. بنابراين ميدان مغناطيسي در نيروي كازيمير ريسمان ظاهر نمي گردد.

  فصل اول

مقدمه

در اين فصل به بررسي انرژي نقطه صفر خلاء مي پردازيم. در اين فصل به تاريخچه و مفهوم خلا كوانتومي، پيدايش نيروهاي وان در والس و در نتيجه ايجاد نيروي كازيمير پرداخته ايم و نشان داده ايم كه نيروهاي وان در والس را مي توان به انرژي نقطه صفر ربط داد.  سپس به مفهوم نيروي كازيمير با استفاده از تغيير خلاء كوانتومي و نوسانات خلاء و بحث فشار تابش ميدان پرداخته ايم و نشان داده ايم كه ميدان الكترومغناطيسي كوانتومي داراي انرژي نقطه صفر است و منشاء نيروي كازيمير، انرژي نقطه صفر مي باشد.

در بخش پنجم اين فصل رهيافت هاي نيروي كازيمير كه شامل رهيافت انرژي نقطه صفر و رهيافت فشار تابشي نقطه صفر است را مورد بررسي قرار داده و در هر دو رهيافت پس از بررسي اختلاف آنها (چه انرژي و چه فشار تابشي) به نيروي كازيمير رسيده ايم.

در بخش ششم اين فصل وابستگي شديد نيروي كازيمير به شرايط مرزي را همراه با مطالعاتي كه در اين زمينه انجام شده است قيد كرده ايم. در بخش هاي بعدي درك شهودي مقادیر كازيمير را با همراه با چند مورد كاربردي آن و سپس اندازه گيري تجربي آن را كه توسط فيزيك دانان تجربي بسياري انجام شده است

ذكر كرده ايم .در بخش دهم نيروهاي كازيميري كه مربوط به دو نوع افت و خيزهاي گرمايي و افت و خيزهاي كوانتومي مي شود را همراه با مطالعات و مقالات مربوط به اين مورد توضيح داده ايم.

در بخش بعدي به مبحث مهم اثر ديناميك كازيمير در سه قسمت  وابستگي اثر ديناميك كازيميرهمچون اثر ‌استاتيك كازيمير  به  شرايط مرزي ، وابستگي آن به شكل سطح مرزها و اندازه گيري هاي تجربي اين اثر مي پردازيم. در هر سه مورد فوق براي اثر ديناميك كازيمير محاسبات و آزمايشهاي گوناگوني را كه انجام شده است را ذكر كرده ايم.

در بخش دوازدهم اين فصل مانسته اثر كازيمير در فيزيك كلاسيك و در بخش پاياني اين فصل نقش اثر كازيمير را در شاخه هاي مختلف فيزيك از جمله نظريه ميدان كوانتومي ، فيزيك ماده چگال ،‌ فيزيك اتمي،‌ فيزيك مولكولي، كيهان شناسي و رياضي  فيزيك قيد مي كنيم.

 1-1   تاريخچه و مفهوم خلاء کوانتومي

بررسي هاي پلانک براي توجيه قوانين تابش جسم سياه که در سال 1890 آغاز شده بود نهايتاً او را به مفهوم گسستگي انرژي هدايت کرد. مفهوم انرژي نقطه صفر نيز به گونه اي به دنبال آن آمد. پلانک در سال 1900 اولين قانون خود را به صورت:

(1-1)

به دست آورد. در  رابطه بالا U انرژي ميانگين يک تابش کننده با بسامد ν است که در تماس با منبع گرمايي به دماي T مي باشد. پلانک در سال 1912 دومين نظريه خود را ارائه کرد که در آن صراحتاً جذب انرژي توسط نوسان گر فرايندي کلاسيک بود ولي گسيل تابش به صورت بسته هاي انرژي و به طور گسسته بود. در اين تئوري يک نوسانگر، موقعي مي تواند تابش کند که به اندازه hν  انرژي جذب کرده باشد. دومين قانون پلانک:

(1-2)

بود.اين رابطه در حد دماهاي بالا درست است و در حدنيز نتيجه مي دهد:

(1-3)

در واقع معادله(1-2) نقطه شروع مفهوم انرژي نقطه صفر بود. پس از آن در سال 1913 اينشتين و استرن با به کار بردن  مفهوم انرژي نقطه صفر توجيه جديدي براي طيف پلانک ارائه کردند. از نظر تجربي کار مورليکن در سال 1924 اولين دليل قاطع بر لزوم وجود انرژي نقطه صفر بود. او با بررسي طيف  و  نشان داد که نتايج تجربي قابل توجيه نيستند، مگر اين که براي تراز n ام انرژي ارتعاشي نوسان گر با بسامد زاويه اي ω داشته باشيم:

(1-4)                                                              تصحيحات غير هماهنگ

در سال 1926 بورن، هايزنبرگ و جوردان اولين نظريه کوانتومي ميدان الکترومغناطيسي آزاد را ارائه کردند که در آن انرژي نقطه صفر پيش بيني شده بود. پس از آن توجيه اثر لمب، ناهنجاري ممان مغناطيسي الکترون، ظرفيت گرمايي جامدات و … که هر کدام لااقل تا حدودي به ميدان خلاء وابسته هستند، مفهوم انرژي نقطه صفر را در فيزيک تثبيت کرد[6].

1-2   نيروهاي وان در والس

به منظور توجيه رفتار گازها، در سال 1873 وان در والس معادله حالت زير را پيشنهاد کرد:

(1-5)

واندروالس ثابت b را به عنوان حجمي که مولکول ها اشغال مي کنند تعبير کرد و ثابت a را به يک نيروي جذبي اتم ها ربط داد. در اولين بررسي، وان در والس پتانسيل بر هم کنشي اتم را به صورت  پيشنهاد کرد که در آن r فاصله دو اتم و A و B دو ثابت هستند.

چندي بعد کيسام براي دو مولکول قطبي با ممان دو قطبي الکتريکي ثابت  که در فاصله r از هم و در تماس با منبع گرمايي به دماي T هستند، انرژي پتانسيل  زیر را به دست آورد:

(1-6)

دباي و ديگران متوجه شدند که در بسياري از گازهايي که مولکول هاي غيرقطبي دارند ثابت واندر والس مخالف صفر است. هم چنين دباي به اين نکته پي برد که بسياري مولکولها يک ممان چهارقطبي دارند که مي توانند يک دو قطبي در مولکول ديگر القاء کند. بر همکنش چهار قطبي- دو قطبي مستقل از دما است[6]. به هر حال هيچ کدام از اين حالت ها براي توجيه مقادير ثابت هاي واندر والس کافي نبودند.

لاندن [7] در سال 1930 با استفاده از نظريه اختلال کوانتومي، پتانسيل زیر را به دست آورد:

(1-7)

 

که فرکانس گذار بين حالت پايه و اولين حالت برانگيخته اتم است و α قطبش پذيري اتم است. حال مي خواهيم منشاء نيروي وان در والس را بيابيم و نشان دهيم که مي توان نيروي واندر والس- لاندن را به انرژي نقطه صفر ربط داد. براي اتم A در مکان xA با قطبش پذيري  مي توان انرژي قطبيدگي ωA را با جمع روي سهم مدهايي با ميدان الکتريکي E، قطبش λ و بردار موج k، به دست آورد:

(1-8)

فرض مي کنيم ميداني که بر A عمل مي کند شامل ميدان مولکول B و ميدان خلاء کوانتومي است. اگرچه دو قطبي مولکول B مقدار متوسطي برابر صفر دارد ولي در هر لحظه صفر نيست بلکه حول مقدار صفر افت و خيز مي کند. ميداني که  دو قطبي مولکول قطبش پذير B را مي سازد همان ميدان خلاء است. محاسبه نشان مي دهد که در فواصل کوتاه به انرژي پتانسيل لاندن مي رسيم:

(1-9)

و در فواصل بلند به انرژي پتانسيل کازيمير- پولدر مي رسيم:

(1-10)

که در آن r فاصله دو اتم  قطبش پذيري آنها و  بسامد گذار بين حالت پايه و اولين حالت برانگيخته اتم است. در هر دو حالت برهمکنش وان در والس را مي شود نتيجه ميدان افت و خيز کننده خلاء الکترومغناطيسي دانست[8].

ميدان خلاء يک دو قطبي در اتم ها القا مي کند و دو قطبي ها با هم بر کنش مي کنند. اين نتيجه اي  است که کازيمير و پولدر در حين مطالعه کلوئيدها، که نيروي واندر والس در پايداري آنها نقش اساسي دارد، به دست آوردند. آنها در پايان مقاله خود[9] نوشتند که صورت ساده عبارت بالا ممکن است با روشي ساده تر از روش اختلال کوانتومي به دست آيد. آنها مسئله بر هم کنش يک اتم با يک صفحه فلزي در فاصله d را در نظر گرفتند و به دست آوردند که در فواصل نزديک پتانسيل بر هم کنش U به صورت زير رفتار مي کند:

(1-11)

و در فواصل دور به صورت زير تغيير مي کند:

(1-12)

حال اگر دو اتم همديگر را جذب کنند انتظار مي رود که دو دي الکتريک نيز همديگر را جذب کنند. محاسبه اي براساس بر هم کنش هاي دوتايي بين اتم ها حدود 80 درصد نيرويي را که امروزه به نام نيروي کازيمير مي شناسيم را نتيجه مي دهد. حلي که کازيمير ارائه داد در واقع تبديل يک مسئله چند جسمي به يک مسئله ميدان الکتروديناميک کوانتومي بودکه در آن ماده نقش ايجاد شرط مرزي براي ميدان کوانتومي را داراست.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122