پايان نامه بررسي اثر گذاري استراتژي عملکرد مديريتي بر مديريت ريسک در زمان بحران مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثر گذاري استراتژي عملکرد مديريتي بر مديريت ريسک در زمان بحران مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 147 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي اثر گذاري استراتژي عملکرد مديريتي بر مديريت ريسک در زمان بحران مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

Contents

فصل اول(کلیات تحقیق): i
1-1 مقدمه: 1
2-1 بیان مسئله: 2
3-1 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق: 4
4-1 اهداف تحقیق: 5
5-1 فرضیه های تحقیق: 5
6-1 چارچوب نظری تحقیق: 6
7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات: 7
8-1 ساختار تحقيق: 8
فصل دوم : 10
1-2 مقدمه : 10
2-2 ارزيابي عملكرد: 11
3-2طبقه بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد: 12
1-3-2معيارهاي دروني ارزيابي عملكرد: 13
2-3-2معيارهاي خارجي ارزيابي عملكرد: 15
4-2 انواع ریسک: 46
5-2 روش سنجش ریسک: 46
6-2 خط بازار اوراق بهادار: 46
7-2 خط بازار سرمایه: 46
8-2 قیمت گذاری دارایی های مالی: 46
9-2 ریسک: 46
1-9-2ماهیت ریسک: 46
2-9-2انواع ریسک: 46
3-9-2- انواع ریسک : نگرش نظریه نوین پرتفوی(ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک ) 51
4-9-2نظریه سبد اوراق بهادار: 53
10-2 دلایل ورشکستگی: 55
1-10-2 دلایل برون سازمانی: 56
2-10-2 دلایل درون سازمانی: 57
11-2 ابزارهای شناسایی عوامل ورشکستگی: 61
1-11-2 تحلیل روند: 61
2-11-2 تحلیل عملیات حسابداری: 62
3-11-2 تحلیل مدیریت: 64
12-2 انواع شکست : 65
13-2 بررسی قانون ورشکستگی در ایران: 66
14-2بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها: 67
15-2 قوانین ورشکستگی و عجز از پرداخت دیون در دنیای امروز: 68
16-2 گزارشگری عمومی پیش بینی های مالی شرکت: 68
17-2ارزش شرکت: 69
18-2 مشکلاتی مالیاتی در دوره ی بحران مالی : 73
19-2 مدل تحقیق : 73
20-2 تاریخچه تحقیق : 73
فصل سوم: 83
1-3- مقدمه: 84
2-3-روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش: 83
4-3 . قلمرو موضوعي: 84
5-3 . قلمرو زماني و مكاني : 84
6-3 . روش گردآوری اطلاعات: 84
7-3. تجزیه و تحلیل اطلاعات: 85
1-7-3- متغير های تحقیق: 85
8-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات: Error! Bookmark not defined.
9-3 . چگونگي بررسي فرضيه ها : 87
1-9-3 . بررسي مفروضات اساسي مدل رگرسيون خطي: Error! Bookmark not defined.
2-9-3 .آزمون معني دار بودن فرضيه ها: Error! Bookmark not defined.
3-9-3. آزمون معني دار بودن ضريب همبستگي((R: Error! Bookmark not defined.
10-3 روش آزمون فرضيه ها : Error! Bookmark not defined.
1-10-3 تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها: Error! Bookmark not defined.
فصل چهارم:‏ 98
1-4 مقدمه‏ 99
2-4 تجزيه و تحليل فرضیه‌های تحقيق 101
3-4 آزمون نرمال بودن داده هاي تحقیق 102
فصل پنجم:‏ 112
1-5 مقدمه 113
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 115
1-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول 116
2-2-5 نتایج فرضیه اول فرعی 116
3-2-5 نتایج فرضیه دوم فرعی 117
3-5نتیجه گیری 117
4-5پیشنهادها 117
5-5پیشنهاد برای پژوهش های آتی 118
6-5محدودیت های تحقیق 119
لیست جداول ارائه شده 122
منابع و ماخذ 127
منابع فارسی 129
منابع لاتین 131
Abstract 133

منابع و ماخذ

 منابع فارسي:

آذر، عادل، مومنی، منصور، 1387، آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران، جلد2.

امامی ، عباس ، پیاده سازی الگوی آلتمن در صنایع نساجی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، سال 86.

امینی، ع، ارزیابی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل آلتمن ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی ، 1384

جهانخانی، ع و علی پارسائیان، 1385، “مدیریت مالی”، جلد اول، انتشارات سمت.

راعی ، رضا، فلاح پور ، سعید، پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، تحقیقات مالی، بهار و تابستان 83، شماره17.

راعی ، رضا، فلاح پور ، سعید، کاربرد ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از نسبت های مالی، بررسی های حسابداری و حسابرسی، پائیز 87 ، دوره 15، شماره 53، صفحه 17.

رسول زاده، م، بررسی کاربرد مدل آلتمن برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تدبیر،1380شماره120.

رهنمای رود پشتی، فریدون، علی خانی، راضیه، مران جوری، مهدی، بررسی کاربرد مدلهای پیش بینی ورشکستگی آلتمن و فالمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، بهار88 ، دوره 16 ، شماره 55، صفحه 19.

ساروئی، سمیه، بررسی کارایی مدل های اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ، وهحد اراک، تابستان 1389.

سعیدی، علی ، آقایی ، آرزو، پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های بیز، بررسی های حسابداری و حسابرسی، تابستان 88، دوره 16، شماره 56، صفحه 59.

سلیمانی، غ ، نسبت های مالی و پیش بینی بحران مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، بهار و تابستان 82، سال 5، شماره15 ، صص121-136.

طالب نیا، ق ،و آزیتا جهانشاد، ، شاهی، پنجه، ارزیابی کارایی متغیرهای مالی و متغیرهای اقتصادی در پیش بینی بحران مالی شرکتها ( مطالعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)، 1388، بررسی های حسابداری و حسابرسی، 16، 55، 67-84.

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1386، «استانداردهای حسابداری»، تهران، سازمان حسابداری، چاپ ششم.

موسوی شیری، م، محمدرضا طبرستانی، ،پیش بینی درماندگی مالی شرکتها با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، تحقیقات حسابداری، 1388،1، 2.

مومنی، م، 1386،” تحلیلهای آماری با استفاده از SPSS “، چاپ اول، انتشارات کتاب نو.

مهرگان، م، (1383)، مدل های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان ها(تحلیل پوششی داده ها)، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

نیکو مرام، ه. و همکاران،1381،”مبانی مدیریت مالی”، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات ترمه.

وکیلی فرد، ح. و مسعود وکیلی فرد،1380،” مدیریت مالی”، جلد اول، انتشارات علمی فوج.

 

منابع لاتین:

Alteman.E.I, 2000,”predicting Financial Distress of Companies Revisiting the Z-Score and Zeta Models.

Altman,E.I, 1993,”Corporate Financial Distress and Bankruptcy:AComplete Guide to predicting and Avoiding Distress and Profiting from Bankruptcy”. Second edition, John wiley and sons.

Altman. E.I, 1983,”Corporate Financial Distress- A Complete Guide to predicting, Acoiding and Dealing whit Bankruptcy, New York Wiley.

Chen, Wei- Sen; Du, Yin- kua(2009). “using neural networks and data mining techniques for the financial distress prediction model”. Expert  systems with Application, 36, pp: 4075-4086.

Cheng Chi- Bin; Chen, Chin-Lung; Fu, Chung- jen(2006).”Financial distress prediction by a radial basis function network with Applicatons,51, pp: 579- 588.

Gordon, Myron J, 1971,”Towarsd A Theory of Financial Distress”. Journal of Finance, Vole 29. pp: 347-356.

Hu, Yi- Chung(2008).” Incorporating a non- additive decision making method into multi- layer neural networks and its applications to financial distress analysis”. Knowledge- Based Systems, 21, pp: 383- 390.

Whitaker, R. 1999, “The Early Stays of Financial Distress”. Journal of Economics and Finance, Vol 23, pp:122-133.

Zhang, J., ,(2008), “The Contracting Benefits of Accounting Conservatism to Lenders”Zmijewski, M.E., ,(1984), ” Methodological issues related to the estimation of financial distress prediction Models”. Journal of Accounting Research 22, 59-82.

Givoly D., Hayn C) 2000)،”The changing Time-series Properties of Earnings, Cash Flows and Accruals: Has Financial Reporting Become More Conservative?”, Journal of Accounting and Economics; 29(3): 287.

Pae, J., Thornton, D. and Welker, M (2008)،“Agency Cost Reduction Associated with EU Financial Reporting Reform” Journal of International Accounting Research,Volume 7, Issue 1, 51-76

فهرست منابع اینترنتی

Irbourse. Com(سایت اینترنتي سازمان بورس اوراق بهادار تهران)

SSRN.com

Emeraled.com

چكيده:

اين تحقيق به بررسي ارزیابی رابطه عملکرد مدیریتی و مدیریت ریسک در زمان بحران مالی  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس ایران مي پردازد . عملکرد مدیریتی بر مبناي مدل تعدیل شده جونز ،مدیریت ریسک بر مبنای مدل مرتون( 2010)و برای اندازه گیری بحران مالی از مدل ادوارد آلتمن استفاده شده است  .

اين پژوهش به گونه تجربي به تحليلگران مالي، سرمايه گذاران ، مديران و ساير استفاده كنندگان اطلاعات حسابداري نشان میدهد كه عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی در شركتها اثرگذار باشد.

با استفاده از اطلاعات صورتهاي مالي 102 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1387 تا 1391 و با بهره گيري از روش تجزيه و تحليل رگرسيون خطي چند متغيره، به كمك نرم افزار SPSS19 ، نتايج تحقيق نشان داد که بین عملکرد مدیریتی و مدیریت ریسک در زمان بحران مالی رابطه مثبت و معنی داری  وجود دارد.

واژه های کلیدی : عملکرد مدیریتی ، مدیریت ریسک ، بحران مالی

 فصل اول

كليات تحقیق

1-1 مقدمه:

پیش بینی آینده از اصلی ترین دغدغه های انسان در طول تاریخ بوده است. با پیشرفت علم و فناوری، پژوهشگران امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری برای آینده را با استفاده از روشهای علمی پیش بینی، فراهم آورده اند. اطلاعات مالی اگر چه گذشته نگر است، اما ادعا می شود که برای پیش بینی آینده سودمند باشد.

با افزایش شرکت ها و مؤسسات بازرگانی و ایجاد پیچیدگی در روابط اقتصادی و تجاری، وظایف امور مالی به صورت چشم گیری تغییر یافته است. تأکید دولت ها بر رشد اقتصادی به افزایش و گسترش بیش از پیش شرکت ها و مؤسسات کمک و این وظایف را پیچیده تر نموده است. ازسوی دیگر پیشرفت تکنولوژی و تغییرات محیطی وسیع باعث شتاب فزاینده اقتصادی گشته و به دلیل رقابت روزافزون مؤسسات، دستیابی به سود محدود شده و میل به ورشکستگی افزایش یافته است.

میزان وقوع بحران های مالی در جهان در سال های اخیر بیش از هر زمان است. در دو دهه ی اخیر ارقام و اعداد اقتصادی نشان دهنده ی افزایش بی سابقه ی میزان ورشکستگی هاست. وجود بحران های مالی در یک کشور شاخص اقتصادی مهمی است که توجه عموم را به خود جلب می کند. همچنین، هزینه های اقتصادی ورشکستگی نیز بسیار زیاد است. بنابراین، توانایی پیش بینی بحران مالی و جلوگیری از وقوع آن از اهمیت اساسی برخوردار است و از تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی جلوگیری می کند. ارائه ی تعریفی دقیق از گروه های درگیر مسأله ورشکستگی بسیار مشکل است. اما می توان مدعی شد که مدیریت، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و بستانکاران و نهادهای قانونی، بیش از سایرین تحت تأثیر پدیده ی ورشکستگی قرار می گیرند.

سرمایه گذاران با پیش بینی بحران مالی، نه تنها از خطر از بین رفتن سرمایه خود جلوگیری می کنند، بلکه از آن به عنوان ابزاری برای کاهش خطر سود سرمایه گذاری خود استفاده می کنند. مدیران واحد تجاری نیز در صورت اطلاع به موقع از خطر بحران می توانند اقدام هایی پیشگیرانه اتخاذ کنند. بدین وسیله بانکها و مؤسسات اعتباری نیز می توانند از ریسک عدم پرداخت جلوگیری کنند.

با توجه به تأثیرات درماندگی مالی و توقف فعالیت شرکت ها بر روی گروه های مختلف ذینفع، همواره یافتن شاخص های هشدار دهنده ی وقوع درماندگی مالی یکی از جذاب ترین و با اهمیت ترین حوزه ها در تحقیقات مالی بوده است. تا به امروز الگوهای متنوعی برای پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی شرکت ها توسط محققان ارائه شده است، که با استفاده از نسبت های مالی گوناگون،وضعیت آتی شرکت را مورد پیش بینی قرار داده اند و هرکدام نیز به نتایجی دست یافته اند. الگوهای متفاوت از روشهای تحلیلی گوناگون برای پیش بینی وضعیت مالی شرکت ها استفاده می کنند که هر کدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. گزینش الگوی مناسب برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی متناسب با نیازهای آنها و شرایط محیطی، اقتصادی، اجتماعی امری پیچیده است. از این رو در این پژوهش سعی می شود اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی را با استفاده از مدل های جونز، مرتون و آلتمن مورد سنجش قرار بگیرد و نتایج حاصل با نتیجه ی حاصل از ارزیابی عملکرد های مدیریتی و ریسک در زمان بحران مالی مقایسه و ادغام کرد. در فصل اول پس از بیان مسأله تحقیق، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف اصلی و ویژه بیان می داریم. چارچوب نظری تحقیق که بیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است نیز، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق اشاره می گردد. در پایان نیز تعاریف واژه ها و اصطلاحات آورده می شود.

2-1 بیان مسئله:

امروزه پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روز افزون مؤسسات، دستیابی به سود را محدود و احتمال وقوع بحران مالی و نهایتاً ورشکستگی را افزایش داده است. بدین ترتیب تصمیم گیری مالی نسبت به گذشته راهبردی تر شده است. یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد، پیش بینی بحران مالی یا ورشکستگی است. همچنین هزینه های اقتصادی هنگفت ورشکستگی، توانایی پیش بینی و جلوگیری از وقوع آن را از اهمیتی اساسی برخوردار می سازد. چرا که این جنبه ی غیر منتظره بودن ورشکستگی است که آن را خطرناک تر می سازد. نه تنها سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، بلکه مدیران ارشد و حسابرسان نیز همپای مؤسسات دولتی به پیش بینی دورنمای کلی شرکت علاقه مندند.

بحران مالی در بیشتر موارد  کشورهای صنعتی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و دامنه آن به اکثر کشورهای در حال توسعه رسیده است . ورشکستگی برخی بانکها و نهادهای مالی که نتیجه طبیعی این فرآیند است موجب اضطراب و نگرانی در بازارهای مالی و کاهش شدید اعتبارات ، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری شد . در چنین وضعی ، خانوارها نسبت به آینده اقتصادی نگران تر می شوند و سطح مصرف خود را به سرعت کاهش می دهند که این امر ، افت سطح فروش و کاهش سود بنگاههای اقتصادی را به دنبال داشته و زمینه را برای کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری را تشدید می کند  (عارف تفیق -2008).

مدیریت بحران از سه فاز کاملاً مجزا تشکیل می شود، 1- پیش بینی /پیشگیری، 2- برنامه ریزی / آموزش، 3- هدایت/ کنترل. همان طور که می بینید مواقعی که بحران رخ داده است کار زیادی جز هدایت و کنترل نمی توانیم انجام دهیم و مهمترین اقدامات در این زمان اتخاذ تصمیم های صحیح است. از دیدگاه مدیریت، برای اتخاذ تصمیم صحیح، به داده ها، اطلاعات، امکان پردازش و تحلیل نیاز داریم اما متاسفانه منابع اصلی همه این موارد تنها قبل از بروز بحران در اختیار ما می باشد و اگر دو مرحله قبلی یعنـــی پیش بینی / پیشگیری، برنامه ریزی / آموزش را انجام نداده باشیم، شاهد بروز بحران جدیدی در دل بحران رخ داده، خواهیم بود که مــــرتباً با تصمیم های عجولانه و نسجیده نه تنها بر وخامت اوضاع می افزاییم بلکه بحرانهای جدیدی می آفرینیم که حتی قابل شناسایی نیستند و فقط عوارض ناشی از آنها مرتباً در کنترل بحران اصلی خلل ایجاد می کند. از سالهای دهه1970 به بعد و پس از بحران نفت، مهارت جدیدی برای تصمیم گیرندگان شرکتهای عظیم ضروری شناخته شد و آن هم مدیریت بحران بود(یو و کیم-2012).

بررسی عملکرد اغلب کشورها نشانگر آن است که بین سرمایه گذاری وسطح پیشرفته اقتصادی رابطه تنگاتنگی وجود دارد، بدین معنی که کشورهایی که دارای الگوی کارآمدی درتخصیص سرمایه به بخش های مختلف اقتصادی هستند، اغلب از پیشرفتهای اقتصادی بیشتری برخوردار بوده وبه تبع آن دارای رفاه اجتماعی بالاتری نیز می باشند. دراقتصادهای نوظهوری چون ایران،اهمیت ایجاد نظام تامین مالی کارا در زمان بحران مالی، شفاف و روان جهت تشویق کارآفرینی ونیل به اهداف توسعه ای،دوچندان است.(تهرانی ومحمدی،1388،1)

3-1 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:

اهمیت پیش بینی ورشکستگی همواره برای مالکیت شرکت ها رو به افزایش بوده است، اقتصادهای جهانی نیز امروزه نسبت به خطرات ناشی از تعهدات و دیون شرکت ها، مخصوصاً پس از جریان سقوط سازمانهای بزرگی همچون وورلدکام و انرون و اینکه یکی از اهداف قوانین باسل دو کاهش ریسک اعتباری می باشد، آگاه و حساس شده اند. از طرفی وضع نامطلوب مالی شرکت ها نیز باعث زیان برای اقشار مختلف جامعه و خصوصاً سرمایه گذاران شامل سهام داران و اعتباردهندگان می گردد، که نه تنها سرمایه گذاران، بلکه مدیران ارشد و حسابداران و حسابرسان نیز علاقمندند به طور علمی وضعیت مالی شرکت ها را پیش بینی نمایند. (غلامپورفرد، 1387، ص 10).

اهداف خاص ذینفعان و کاربران اطلاعات حسابداری درباره ی اطلاع از وضع مالی مؤسسه اختصاراٌ به شرح زیر است:

1-مدیران شرکت ها به دنبال آن هستند که موقعیت مالی شرکت را سنجیده و در صورت مشاهده درماندگی مالی با مدیریت بهینه دارایی و بدهی، مانع از حرکت شرکت به سمت ورشکستگی مالی شوند.

2- سرمایه گذاران به دنبال آن هستند که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد ارزیابی قرار دهند و بر اساس آن، شرکت هایی را جهت سرمایه گذاری انتخاب کنند که ریسک سرمایه گذاری آنها را به حداقل برساند.

3- اعتباردهندگان و بانکها به دنبال آن هستند که با بررسی موقعیت شرکت ها، آنها را از لحاظ درماندگی مالی تفکیک کرده، تا بدین وسیله به هنگام اعطای اعتبار، ریسک اعتباری خود را کاهش دهند.

4- حسابرسان نیز تمایل دارند برای اظهار نظر دقیق تر نسبت به تداوم فعالیت شرکت از وضعیت آتی آن مطلع باشند.

همچنین در برنامه چهارم توسعه به عنوان چشم انداز بیست ساله، بر خصوصی سازی تأکید فراوان شده است. در افق بیست ساله از جهت رفاه ملی، هر ایرانی باید از عواملی مانند فرصت های برابر و توزیع مناسب درآمد بهره مند باشد. هر دو موارد مذکور در نتیجه ی کارایی بازار سرمایه به دست می آیند. بنابراین نیاز به استفاده از ابزارهای مالی جدید به ویژه الگوهای پیش بینی بحران های مالی که به کارایی مدیریتی در بازار سرمایه از راه افشای وضعیت واقعی بنگاه یاری می کنند، احساس می شود. (پورمهر، 1386 ص 9).

4-1 اهداف تحقیق:

1-4-1اهداف اصلی:

هدف اصلی تحقیق ، بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می  باشد. اهمیت این پژوهش در این است که ،به گونه ای تجربی به مدیران و استفاده کنندگان درون سازمانی نشان دهد که، عملکرد مدیریتی نقش با اهمیت را در مدیریت و کنترل ریسک در زمان بحران مالی دارد، این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است و به دنبال بدست آوردن چارچوبی مناسب می باشد.

2-4-1اهداف فرعی:

1-فراهم آوردن شرایط لازم و کافی جهت ارائه راهکاری مدیریتی برای کنترل ریسک در زمان بحران مالی.

2-کمک به صنایع مختلف کشور  با توجه به حجم و انداره فعالیت آن، جهت مقابله با ریسک و مدیریت آن در زمان بحران مالی .

5-1 فرضيه هاي تحقيق:

فرضیه اصلی:

بین عملکرد مدیریتی و مدیریت ریسک در زمان بحران مالی رابطه ی معنی داری وجود دارد؟

فرضیه فرعی:

بین عملکرد مدیریت و بحران مالی رابطه ی معنی داری وجود دارد ؟

بین عملکرد مدیریت و مدیریت ریسک رابطه ی معنی داری وجود دارد؟

6-1 چارچوب نظری تحقیق:

دراین پژوهش تأثیر عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی  در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرارمی گیرد. متغیرهای مورد استفاده عبارتند از استراتژی عملکرد مدیریت،مدیریت ریسک و شاخص بحران مالی می باشد .

در این پژوهش، عملکرد مدیریتی متغیر وابسته می باشد که عبارت است از انتخاب رویه های حسابداری توسط مدیریت برای رسیدن به اهدافی خاص.این متغیر ازطریق اقلام تعهدی اندازه گیری می گردد و دراین راستا از مدل تعدیل شده جونز استفاده می شود.

ساختارهیئت مدیره،ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی به عنوان برخی از سازو کارهایی که در فرضیه های پژوهش به عنوان متغیرهای مستقل مطرح و تأثیرآنها برمتغیر وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تعیین دلایل بحران مالی کار آسانی نیست، اما به طور کلی موارد زیر را می توان نام برد:

1- ویژگی های سیستم اقتصادی 2- رقابت
3-تغییرات در تجارت 4- نوسانات تجاری
5- تأمین مالی 6- تصادفات
7- سوء مدیریت 8- تصمیمات دولت
9-تغییرات نرخ بهره 10- هزینه بالای تولید
11-تورم 12- نوسانات قیمت مواد اولیه

اما مهمترین آنها سوء مدیریت است که می توان از آن پیشگیری و ریسک را کنترل واز آن اجتناب نمود. با توجه به اهمیت پیش بینی بحران مالی، تحقیقات فراوانی در این زمینه صورت گرفته است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122