پايان نامه بررسي اثر گونه ي سوم و محاسبه ضريب دوم ويريال گاز F2با استفاده از سطح نظريQCISD(T)aug-cc-pVTZ

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثر گونه ي سوم و محاسبه ضريب دوم ويريال گاز  F2با استفاده از سطح نظريQCISD(T)aug-cc-pVTZ  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 163 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل  پايان نامه بررسي اثر گونه ي سوم و محاسبه ضريب دوم ويريال گاز  F2با استفاده از سطح نظريQCISD(T)aug-cc-pVTZ  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مروری بر روش¬های محاسباتی نظری     1
1-1) مقدمه    2
1-2) روش‌های شیمی محاسباتی    3
1-2-1) روش‌های مکانیک مولکولی    3
1-2-2) روش‌هاي مكانيك كوانتومی    5
1-2-2-1) روش‌های از اساس    5
1-2-2-1-1) تقریب بورن- اپنهایمر    9
1-2-3) روش‌های گوسین    10
1-2-4) روش‌های وردشي    12
1-2-4-1) سيستم‌هاي پوسته باز و بسته    12
1-3) نظریه هارتري– فاك    13
1-3-1) معادلهی شرودينگر    15
1-4) مجموعهی پايه    16
1-4-1) مجموعه‌هاي پايه حداقل    20
1-4-2) مجموعه‌هاي پايه ظرفيتي شکافته    21
1-4-3) مجموعههاي پايه قطبيده    21
1-4-4) مجموعههاي همبستگي- سازگار    22
1-4-6) خطای قطع مجموعه‌ی پایه    22
1-4-7) خطای برهم‌نهی مجموعه‌ی پایه    23
1-5) همبستگي الكتروني    24
1-5-1) روش برهم‌كنش پيكربندي    25
1-5-1-1) روش برهم‌كنش پيكربندي کامل    25
1-5-1-2) روش برهم‌كنش پيكربندي با برانگيختگي يگانه (CIS)    26
1-5-1-3) روش برهم‌كنش پيكربندي با برانگيختگي يگانه و دوگانه  (CISD)    26
1-5-1-4) روش برهم‌كنش پيكربندي مربعي    27
1-5-1-5) روش برهم‌كنـش پيكـربنـدي درجه 2، با جـايگزينـي یگانه و دوگانه (QCISD)    27
1-5-2) روش خوشه‌های جفت‌شده    28
1-6) نظریه اختلال مولر- پلست    28
1-7) ساختار برنامه    30
1-8) نظریهی تابعیت چگالی    31
1-9) پتانسیل‌های بین مولکولی    33
1-9-1) پتانسيل برهمکنش برد بلند    34
1-9-2) پتانسيل برهم‌کنش برد کوتاه    35
1-10) ضريب دوم ويريال    35
1-10-1) منشاء معادلهی حالت ويريال    37
1-10-3) بررسی معادلهی حالت ويريال از طريق مكانيك آماري    42
1-10-4) توصیف كلاسيكي ضريب دوم ويريال    45
1-11) برهم‌کنش‌های چندذره‌ای و اثر گونهی سوم    48
1-12) دانستنی‌هایی درباره فلوئور    54
1-12-1) تاریخچه‌‌ی فلوئور    55
1-12-2) کاربردهای فلوئور    55
1-12-3) خواص فيزيكي فلوئور    65
1-12-4) خواص شيميايي فلوئور    58
1-12-5) ترکیبات فلوئور    58
1-12-6) تأثیر فلوئور بر انسان، تغذیه و سلامتی    58
1-12-7) نحوه‌ی عمل فلوئور در بدن    60
1-12-8) منابع غذایی فلوئور    61
1-12-9) اثرات فلوئور بر محيط زيست    62
فصل دوم: محاسبه ضریب دوم ویریال گاز فلوئور با استفاده از روش QCISD(T)/Aug-
cc-pVTZ    63
2-1) مقدمه    64
2-2) تاریخچه‌ی محاسباتی ضریب دوم ویریال    66
2-3) شیوه‌ی محاسباتی ضریب دوم ویریال برای مولکول گازی F2    75
2-4) نتیجه‌گیری    96
فصل سوم: بررسی اثر گونه‌ی سوم سیستم F2-F2 با مجموعه پایه aug-cc-pVTZ درسطح نظری QCISD(T)    99
3-1) مقدمه    100
3-2) تاریخچه    102
3-3) بررسی اثر گونه‌ی سوم بر پتانسیل بین‌مولکولی سیستم  F2-F2    113
3-4) نتیجه‌گیری    129
مراجع         131

مراجع:

Levine, Quantum Chemistry, Fifth Edition, Prentice-Hall. 2000.

Bessac. F., Alary. F., Carissan, Y., Heully, J. L, Daudey, J. P.,Theochem. 2003, 632, 43.

Pople, J. A., Head-Gordon, M., Raghavachari, K., J. Chem. Phys. 1987, 87, 5968.

, J. Chem. Phys. 1955, 23, 2200.

Allen, L. C., Karo, A. M., Revs. Mod. Phys. 1960, 32, 275.

Hehre, W.J., Radom, L., Schleyer. P.v.R., Pople, J.A., Ab Initio Molecular Orbital Theory, Wily, New York, 1986.

Jensen, F. Introduction to Computational Molecular Spectroscopy, John Wiley, Englan, 1999.

لواین، ایران، شیمی کوانتومی، چاپ، دوم دانشگاه صنعتی سهند، 1372.

Curtiss, L. A.; Redfern, P. C.; Raghavachari, K.; Rassolov, V.; Pople, J. A. J. Chem. Phys. 1999, 110, 4703.

Curtiss, L. A.; Raghavachari, K.; Trucks, G. W.; Pople, J. A. J.Chem. Phys. 1991, 94, 7221.

Curtiss, L. A.; Raghavachari, K.; Redfern, P. C.; Pople, J. A. J. Chem. Phys. 1997, 106, 1063.

Curtiss, L. A.; Redfern, P. C.; Raghavachari, K.; Pople, J. A. J. Chem. Phys. 1998, 109, 42.

Curtiss, L. A.; Raghavachari, K.; Pople, J. A. J. Chem. Phys. 1993, 98, 1293.

Pakiari, A.H., Mohajeri, A., Theochem. 2004, 684, 15.

Foresman, J. B., Frisch, A., Exploring Chemistry with Electronic Structure Methods: Second Edition, Gaussian, Pittsburgh PA, USA.1996.

Dunning, T. H., J. Chem. Phys., 1989, 90, 1007.

Woon, D. E., Dunning, T. H., J. Chem. Phys., 1993, 98, 1358.

Wilson, A. K., Woon D. E., Peterson, K. A., J. Chem. Phys., 1999, 110, 7667.

Burcl, R., Piecuch, P., Spirko, V., Bludsky, O., Theochem. 2002, 591, 151.

Boys, S. F., Bernardi, F.,  Mol. Phys., 1970, 19, 553.

Maguet, F.F., Robinson, G.W., J. Chem. Phys., 1995, 102, 3648.

. Wikipedia.org/Wiki/Basis_Set_Superposition_error.

Bartellett, R. J.; Watts, J. D.; Kucharski, S. A.; Noga. J. Chem. Phys., 1990, 165, 513- 522.

Ragha Vachari, K.; Pople, J. A.; Replogle, E. S.; Head- Gordon, M. J. Phys. Chem., 1990, 94, 5579- 5586.

Janssen, C. L., Nielsen, I. M. B., J. Chem. Phys. Lett. 1998, 290, 423.

Eskandari Nasrabad, A., Ab initio Calculation of Potential Surfaces, Ph.D. thesis, University of Waterloo, 2005.

Eyring, H.; J. Chem. Phys.,1935, 3, 107.

Atkins, P. W.; Friedman, R. S. Molecular Quantum Mechanics, Oxford, New York, 1997.

Lee, C., Yang W., and Parr, R. G. Physical Rev. B., 1998, 36(2) 785- 789.

Albu, T. V.، Truhlar، D. G.، J.Chem. Rev. 2007، 107، 5101.

Hratchian، H. P.، Schlegel، H. B.، Theory and Applications of Computational Chemistry، 2005.

Levine, I.N., Physical Chemistry, Forth Edition McGraw- Hill, International Edition, 1995.

Wilson, S., Bernath, P.F., Mcweeny, r., Handbook of Molecular Physics and Quantum Chemistry.2003, 1.

Mcquarri, d.a., Statistical Thermodynamics.1973.

اتکینز، پیتر ویلیام، شیمی فیزیک، ویرایش ششم، 1381.

Wang, W.F., J. Chem.Phys. 2003, 288, 23.

Wang, W.F., J. Quant. Spect. Radiat. Transfer. 2003, 76, 23.

Glowka, S., Fluid Phase Equilibria. 1992, 78, 285.

Ferrero, J.C., Bustos Marun, R.A., Coronado, E.A., Chem. Phys. Lett. 2005, 405, 203.

Galassi, G., J. Tildesley. 1994, 13, 11.

نوربالا، م، پایان­نامه­ی دکتری شیمی فیزیک، تعیین پتانسیل برهم­کنش بین­مولکولی
F2-F2 و محاسبه­ی ضریب دوم وریال برای گاز فلوئور، دانشگاه اصفهان،1382

Abbaspour، M.، Goharshadi، E.K.، Emampoure، J. S. J. Chem.Phys.2006، 32، 620.

نوری، ب، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد شیمی فیزیک، محاسبه­ی ضریب دوم ویریال گاز  F2 و بررسی اثر گونه­ی سوم برای سیستم F2-F2 با استفاده از روش MP2/aug-cc-pVTZ، دانشگاه یزد، 1385.

چکیده

در این تحقیق برای ارزیابی سطح انرژی پتانسیل بین­مولکولی (IPS) سیستم F2-F2  به محاسبه­ ی ضریب دوم ویریال گاز فلوئور پرداخته­ شد. IPS­ها با استفاده از سطح نظری QCISD(T) و مجموعه پایه‌ی cc-pVTZ- augبه­دست آمده­اند. محاسبات در فاصله‌ی دمایی 100 تا 600 کلوین با استفاده از پتانسیل­های تصحیح‌نشده و تصحیح‌شده با روش تصحیح از بالا به پایین (CP) انجام شد. علاوه بر این تأثیر فاکتور بولتزمن بر ضریب دوم ویریال نیز بررسی شد و مشاهده گردید که مقادیر به­دست آمده با در‌نظر گرفتن این فاکتور با مقادیر تجربی تفاوت کمتری دارد. اثر جسم سوم بر پتانسيل بين­مولكولي يا به‌عبارت ديگر اعتبار و يا عدم اعتبار جمع‌پذيري جفت‌گونه­ی پتانسيل‌ها در سيستم F2-F2  نیز مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور منومر سوم فلوئور در سه جهت اصلی X،Y ، Z و جهت­های بین محوری XY،  XZو YZ به مرکز سیستم F2-F2 نزدیک شد. از سطح نظری QCISD(T) به‌عنوان بالاترین سطح نظری محاسبات استفاده شد. تمام محاسبات با استفاده از Gaussian09 و در محیط Linux انجام گرفت. مشاهده شد که در فاصله 6 آنگسترمی از مرکز سیستم F2-F2 اثر گونه‌‌ی سوم قابل چشم­پوشی است.

فصل اول مروری بر روش­های محاسباتی نظری

1-1) مقدمه

شیمی محاسباتی مخصوصاً محاسبات مکانیک کوانتومی رویکرد نوینی به پدیده­های شناخته‌شده فیزیکی و شیمیایی است که می­تواند منجر به درک بهتر جهان پیرامون ما گردد. امروزه با پیشرفت روز افزون رایانه‌ها قادر هستیم پدیده­های گوناگون را در ماتریس­های بسیار پیچیده نظیر سیستم­های بیولوژیکی و نانو‌تکنولوژی مورد مطالعه قرار دهیم و بدیهی‌است که انجام چنین مطالعاتی در درجه‌ی اول نیازمند درک وسیعی از پدیده­های فیزیکی و شیمیایی، ابداع و نوآوری روش­های نوین مطالعاتی و تجزیه و تحلیل مستند و هدف­دار است.

در روش­های متداول شیمی محاسباتی، محقق در ابتدا اقدام به انتخاب یک سیستم مولکولی خاص از هدف مورد مطالعه می‌نماید. بدیهی است ساختارهای منطقی متفاوتی را می­توان بر اساس اصول شیمی­فیزیکی به یک سیستم مولکولی نسبت داد. روش محاسبات کوانتومی به ما کمک می‌کند تا مجموعه­ی پایدارترین ساختار را با کمینه کردن تابع انرژی پتانسیل به­دست آوریم. در یک ساختار هندسی بهینه‌شده تمام پارامترهای هندسی مولکول در دسترس است. لذا با داشتن مختصات اتم­ها در چنین ساختاری می­توان با استفاده از روش­های محاسبات کوانتومی مناسب، چگالی الکترونی سیستم (در روش نظریه تابعیت چگالی)[1]یا تابع موج الکترونی سیستم (در روش هارتری فاک[2]) را پیش­بینی نموده و سپس اطلاعات متعددی نظیر پارامترهای NMR ، NQR، انرژی و … را بدست آورد. در نهایت می­توان از مقایسه نتایج محاسبه‌شده با نتایج تجربی مناسب‌ترین ساختار را برگزید. به­عنوان مثال یکی از جنبه­های بسیار مهم درمطالعه‌ی ساختار مولکول­های زیستی نظیر پروتئین­ها و نوکلئیک اسیدها، پیوند هیدروژنی است که طیف­سنجی رزونانس چهارقطبی هسته یکی از قدرتمندترین و دقیق­ترین روش­ها برای مطالعه آن­هاست.

در يك محاسبه از اساس، از هاميلتوني صحيح استفاده مي‌شود و از هيچ داده تجربي به غير از مقادير ثابت‌هاي فيزيكي بنيادي، استفاده نمي‌شود. در يك محاسبه ميدان خود سازگار هارتري- فاك هدف يافتن حاصل‌ضرب پادمتقارن  توابع تك‌الكتروني است كه انتگرال انرژي  را كمينه مي‌نمايد. از آن‌جا كه  صحيح است، بنابراين محاسبات HF-SCF محاسبه از اساس مي‌باشد. اصطلاح از اساس نبايستي به معني 100% صحيح تفسير شود. در يك محاسبه از اساس اوربيتال مولكولي (SCF‑ MO)،  با تقريب به‌صورت حاصل‌ضرب پادمتقارن اسپين- اوربیتال تك­الكتروني بسط داده مي‌شود و از يك مجموعه‌ی پايه محدود و درنتیجه غيركامل استفاده مي‌شود.

در روش تابعيت چگالي، تابع موج مولكولي محاسبه نمي‌شود، بلكه چگالي احتمال الكترون مولكولي، ، محاسبه مي‌شود و انرژي الكتروني مولكولي از  به­دست مي‌آيد.

در روش مكانيك مولكولي[3] ، از عملگر هاميلتوني مولكولي يا تابع موج استفاده نمي‌شود. در عوض، ‌در اين روش به مولكول به‌عنوان تجمعي از اتم‌ها كه از طريق پيوندها به يكديگر متصل هستند، نگاه مي‌شود و انرژي مولكولي بر حسب ثابت‌هاي نيرو مربوط به كشش پيوندها، خمش پيوندها و پيچش حول پيوندها و ديگر پارامترها بيان مي‌شود ]1[.

1-2) روش­های شیمی محاسباتی

اولین محاسـبات در شیمی محاسباتی توسط والتر هیتلر[4]و فریتز لاندن[5] در سـال 1927 انجام شد. روش­های شیمی محاسباتی را می­توان به دو دسته­ی بزرگ به نام­های روش‌هاي غيرمكانيك كوانتومي مانند روش‌هاي مكانيك مولكولي که از قوانين مكانيك كلاسيكي پیروی می‌کند و روش‌هاي مكانيك كوانتومی[6]دسته­بندی کرد.

-2-1) روش­های مکانیک مولکولی

در شبیه‌سازی دینامیک مولکولی، براي پيش‌گويي ساختارها و ويژگي‌هاي مولكول‌ها از قوانين فيزيك كلاسيك استفاده مي‌شود.

روش‌هاي مكانيك مولكولي مختلفي وجود دارد كه هر يك از آن­ها به‌وسيله ميدان نيروي ويژه‌اي مشخص مي‌شوند. يك ميدان نيرو شامل اجزاء زير مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد:

الف- يك دسته از انواع اتم‌ها، ماهيت يك عنصر در يك محيط شيميايي ويژه را تعيين مي‌كنند. انواع اتم‌ها، ويژگي‌ها و رفتار مختلفي را نسبت به يك عنصر، بسته به محيط آن نشان مي‌‌دهند. به‌عنوان مثال، يك اتم كربن در گروه كربونيل نسبت به كربني كه با سه هيدروژن پيوند داده است، رفتار متفاوتي نشان مي‌‌دهد. نوع اتم به هيبريداسيون، بار و انواع اتم‌هايي كه به آن متصل شده‌اند، بستگي دارد.

ب- يك دسته از معادلات تعيين مي‌كنند كه انرژي پتانسيل يك مولكول چگونه با موقعيت اتم‌هاي تشكيل­دهنده‌ي آن تغيیر مي‌كند.

ج- يك يا تعداد بيشتري پارامتر، كه معادلات و انواع اتم‌ها را به داده‌هاي تجربي مربوط مي‌سازند. پارامترهايي كه ثابت‌هاي نيرو تعريف مي‌شوند، مقاديري هستند كه براي ارتباط ويژگي‌هاي اتمي به انرژي و داده‌هاي ساختاري نظير طول پيوندها و اندازه زوايا، در معادلات مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

محاسبات مكانيك مولكولي، صريحاً در مورد الكترون‌هاي يك سيستم مولكولي بحث نمي‌كنند. در عوض محاسباتي را انجام مي‌‌دهند كه به برهم­‌‌كنش‌هاي بين هسته‌اي مربوط مي‌شود. در اين محاسبات اثرات الكتروني تا حدودی در ميدان‌هاي نيرو شامل شده است..

اين تقريب، موجب ارزان شدن محاسبات مكانيك مولكولي شده و امكان استفاده از آن را براي بسياري از سيستم‌هاي بزرگ فراهم مي‌سازد.

البته اين روش، داراي چندين محدوديت نيز مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد كه مهم‌ترين آن‌ها عبارتند از:

هر ميدان نيرو فقط براي گروه محدودي از مولكول‌ها نتيجه‌ی خوبي را ارائه مي‌كند و هيچ يك از آن‌ها معمولاً نمي‌توانند براي همه مولكول‌ها مورد استفاده قرار گيرند.

از آن‌جایی‌که این روش از پیوستگی بین ساختار یا برهم‌کنش یک مولکول با ساختار الکترونی آن صرف‌نظر می­کند، نمی­تواند در مواردی مانند شکستن پیوند، انتقال بار الکترونی و یا فرآیندهای فوتوشیمیایی مورد استفاده قرار بگیرد [2].

1-2-2) روش‌هاي مكانيك كوانتومی

روش‌هاي مكانيك كوانتومي عمدتاً به حل معادله مستقل از زمان شرودينگر مي‌پردازند مانند روش‌هاي از اساس و نيمه‌تجربي در حالي كه در روش‌هاي DFT، كوششي براي حل معادله‌ی شرودينگر و به­دست آوردن تابع موج الكتروني مولكول نمي‌شود. از جمله روش‌های مکانیک کوانتومی می‌توان به روش‌های از اساس اشاره نمود. از اساس، كلمه‌اي لاتين و به معني «از آغاز[7]» مي‌باشد و گوياي يك محاسبه بر اساس اصول بنيادي مي‌باشد. در يك محاسبه از اساس از هاميلتوني صحيح استفاده مي‌شود و از هيچ داده تجربي به­غير از مقادير ثابت‌هاي فيزيكي بنيادي استفاده نمي‌شود، بنابراين نياز به رايانه‌هاي فوق­سريع مي‌باشد. در روش‌هاي مكانيك كوانتومي مولكولي نيمه‌تجربي از يك هاميلتوني ساده­تر از هاميلتوني مولكولي صحيح و پارامترهايي كه مقاديرشان با داده‌هاي تجربي يا نتايج محاسبات از اساس تنظيم مي‌شوند استفاده مي‌شود. بنابراین نسبتاً سريع است و نياز به رايانه‌هاي سريع ندارد. هدف اصلی مكانيك كوانتومي غیرنسبیتی، حل دقیق معادله‌ی شرودینگر مستقل از زمان است. منظور از حل معادله شرودينگر، محاسبه تابع موج الكتروني،  و انرژي الكتروني، E(R)، مي‌باشد. با كمك اين دو كميت، محدوده وسيعي از خواص مهم شيميايي و فيزيكي مولكول‌ها قابل تعيين است.

تابع موج در رابطه‌ی (1-1)، به­صورت حاصل‌ضرب توابع موج اسپيني و اوربیتالي نوشته مي‌شود. از طرفي الكترون‌ها داراي اسپين غير‌صحيح بوده و در­نتيجه تابع موج كل بايد ضد‌متقارن باشد.

-2-2-1) روش‌های از اساس

عبارت از اساس برای اولین بار در شیمی کوانتومی توسط رابرت پر[8] در سال 1987 در یک مطالعه‌ی نیمه‌تجربی روی حالات برانگیخته‌ی بنزن استفاده شد [3]. در معنای مدرن آن از اصول اولیه‌ی مکانیک کوانتومی توسط چن[9] اسـتفاده شد [4] و نیز در عنوان یک مقاله توسـط اَلن و کارو[10] به‌كار رفت که به­وضوح این واژه را تعریف می­کنند [5].

ديراك[11] در سال 1929 نوشت:

«قوانين فيزيكي زيربنايي براي بيان رياضي‌گونه بخش‌‌‌هاي بزرگي از فيزيك و تمام شيمي ‌‌به‌طور كامل شناخته شده است ولي مشكل اين‎‌جا است كه كاربرد دقيق اين قوانين، منجر به معادلات پيچيد‌‌ه‌اي مي‌شود كه حل آن‌ها بسيار دشوار است» [6].

هر برنامه از اساس محاسبات مختلفی دارد از جمله:

الف- محاسبات بهينه‌سازي تك­نقطه ب- محاسبات بهينه‌سازي هندسی، ج- محاسبات فركانسي

الف- محاسبات تك­نقطه:‌

در این محاسبات انرژي، تابع موج و ديگر خواص مورد نظر مولکول در يك هندسه‌ی ثابت محاسبه مي‌كند. اين فرآیند معمولاً در شروع يك مطالعه روي مولكول جديد انجام مي‌شود تا ماهيت تابع موج مشخص شود. هم‌چنين بعد از بهينه‌سازي هندسی نيز اغلب استفاده مي‌شود.

البته يك مجموعه پايه بزرگ‌تر يا روش بهتر از آن‌چه كه در مرحله بهينه‌سازي هندسی به‌‌كار برده شده، استفاده مي‌شود.

ب- محاسبات بهينه‌سازي هندسی:

تجربه نشان داده است كه پيدا كردن هندسه يك مولكول به‌طور دقيق براي محاسبات بعدي ضروري است. اين فرآیند، تابع موج و انرژي را در نقطه شروع هندسه اندازه‌گيري مي‌كند، سپس به‌سمت هندسه‌ی جديد حركت مي‌كند كه انرژي كمتري داشته باشد. اين عمل تكرار مي‌شود تا وقتي كه هندسه‌ی به‌دست آمده كمترين انرژي را نسبت به نقطه شروع داشته و نزديك آن باشد. در اين فرآیند نيروهاي روي اتم‌ها، به‌وسيله‌ی سنجش گراديان انرژي (مشتق اول) نسبت به مختصات اتمي به‌طور تحليلي، محاسبه مي‌شود. در بعضي موارد، گراديان‌ها به اجبار به‌طور عددي بايد محاسبه شود. الگوريتم‌هاي منطقي براي انتخاب يك هندسه‌ی جديد در هر مرحله به‌كار مي‌رود تا همگرايي سريع براي رسيدن به هندسه‌ی با حداقل انرژي به‌دست آيد.

1 Density-Functional Theory (DFT)

2 Hartree-Fock Method (HFM)

1 Molecular Mechanics

[4] Walter Hitler

[5] Fritz London

4 Quantom Mechanics

1 From the beginning

[8] Robert Parr

[9] Chen

[10] Allen and Karo

[11] Dirac

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122