پايان نامه بررسي اثر 8 هفته تمرين هوازي بر سطوح پلاسمايي آنزيم مبدل آنژيوتانسين (ACE) زنان داراي اضافه وزن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي اثر 8 هفته تمرين هوازي بر سطوح پلاسمايي آنزيم مبدل آنژيوتانسين (ACE) زنان داراي اضافه وزن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 75 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي اثر 8 هفته تمرين هوازي بر سطوح پلاسمايي آنزيم مبدل آنژيوتانسين (ACE) زنان داراي اضافه وزن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول- مقدمه و طرح پژوهش 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 6
1-4- اهداف پژوهش 7
1-4-1- هدف کلی 7
1-4-2- اهداف جزیی 7
1-5- فرضیه¬های پژوهش 7
1-6- محدودیت¬های پژوهش 8
1-7- تعریف واژه¬ها و اصطلاحات پژوهش 9
فصل دوم- پیشینه نظری پژوهش 10
2-1- مقدمه 11
2-2- مبانی نظری پژوهش 11
2-2-1- اضافه وزن 11
2-2-2- سیستم رنین – آنژیوتانسین – آلدوسترون 12
2-2-3- آنزیم مبدل آنژیوتانسین 15
2-2-3-1- ساختار آنزیم مبدل آنژیوتانسین 16
2-2-3-2- پلی مورفیزم آنزیم مبدل آنژیوتانسین 17
2-2-3-3- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و عملکرد استقامتی 18
2-2-3-4- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و عملکرد قدرتی 19
2-2-3-5- مطالعاتی که ارتباط آنزیم مبدل آنژیوتانسین و عملکرد جسمانی را نشان نمی‌دهند 20
2-2-3-6- بیان آنزیم مبدل آنژیوتانسین در بافت‌ها 20
2-2-3-7- تنظیم آنزیم مبدل آنژیوتانسین 21
2-2-4- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و بیماری‌ها 22
2-2-4-1- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و دیابت 22
2-2-4-2- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و بیماری‌های قلبی 23
2-2-4-2- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و فشار خون 24
2-3- ادبیات پیشینه 24
2-3-4-2- اثرتمرینات ورزشی بر آنزیم مبدل آنژیوتانسین 24
2-4- جمع بندی و نتیجه گیری کلی 25
فصل سوم- روش¬شناسی پژوهش 27
3-1- مقدمه 28
3-2- طرح پژوهش 28
3-3- جامعه و نمونه آماری پژوهش 28
3-4- متغیرهای پژوهش 29
3-4-1- متغیر مستقل 29
3-4-2- متغیرهای وابسته 29
3-4-3- متغیرهای کنترل 29
3-5- برنامه تمرینی آزمودنی‌ها 29
3-6- ابزارهای جمع آوری داده‌ها 30
3-7- روش گردآوری اطلاعات 31
3-8- روش‌های آزمایشگاهی و اندازه‌گیری آنالیت‌ها 33
3-9- روش تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها 34
فصل چهارم- یافته¬های پژوهش و تجزیه و تحلیل داده¬ها 35
4-1- مقدمه 36
4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها 36
4-2-1- تغییرات شاخص‌های آنتروپومتریک و توان هوازی آزمودنی‌ها در مراحل قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی 36
4-2-2- تغییرات فشار خون آزمودنی‌ها در مراحل قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی 37
4-2-3- تغییرات گلوکز و انسولین آزمودنی‌ها در مراحل قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی 38
4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی داده¬ها 38
4-3-1- فرضیه اول 38
4-3-2- فرضیه دوم 39
4-3-3- فرضیه سوم 39
فصل پنجم- بحث و نتیجه¬گیری 42
5-1- مقدمه 43
5-2- خلاصه پژوهش 43
5-3- بحث در خصوص نتایج پژوهش 44
5-3-1- تغییرات سطوح پلاسمایی ارتباط آنزیم مبدل آنژیوتانسین در پاسخ به تمرینات هوازی 44
5-3-2- تغییرات مقاومت انسولین در پاسخ به تمرینات هوازی 47
5-4- نتیجه‌گیری 50
5-5- پیشنهادات 50
پیوست 1- رضایت آگاهانه 51
پیوست 2- پرسش‌نامه‌ی پیشینه‌ی تندرستی 56
منابع و مآخذ 60

منابع و ماخذ

Mokdad AH, Bowman BA, Ford ES, Vinicor F, Marks JS, Koplan JP. The continuing epidemics of obesity and diabetes in the United States. JAMA 2001; 286: 1195-200.

Wang P, Holst C, Andersen M R, Astrup A, Bouwman F G, van Otterdijk S, Jebb SA. Blood profile of proteins and steroid hormones predicts weight change after weight loss with interactions of dietary protein level and glycemic index. PloS one 2011; 6(2), e16773.

Engeli S, Böhnke J, Gorzelniak K, Janke J, Schling P, Bader M, Sharma A. M. Weight loss and the renin-angiotensin-aldosterone system. Hypertension 2005; 45(3), 356-362.

Saadat H, Ziai A, Nasri S, Sakenshaft M, Ansarian A. Study of the correlation between ACE gene polymorphism and coronary artery disease. Physiology and Pharmacology 2010; 13(4), 362 – 370.

Sharifi A, Gohari H, Naajafi M. Angiotensin Converting Enzyme (ACE) Activity, Levels of Lipids and Apolipoproteins in Patients with Coronary Artery Disease. Journal of Razi 2008; (14), 1-2.

Yari K, Rahimi Z, Felehgari V, Hasanvand Amouzadeh A, Rahimi M, Veisi-Raygani A. The study of relationship between MTHFR C677T and ACE I/D variants and the risk of diabetic nephropathy in type 2 diabetes mellitus. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences 2012; 16(3), 220-226.

Jones J M, Park J J, Johnson J, Vizcaino D, Hand B, Ferrell R, Brown M. Renin-angiotensin system genes and exercise training-induced changes in sodium excretion in African American hypertensives. Ethnicity & disease 2006; 16(3), 666.

Berggren J R, Hulver M W, Houmard J A. Fat as an endocrine organ: influence of exercise. Journal of Applied Physiology 2005; 99(2), 757-764.

Schrager M A, Metter E J, Simonsick E, Ble A, Bandinelli S, Lauretani F, Ferrucci L. Sarcopenic obesity and inflammation in the InCHIANTI study. Journal of Applied Physiology 2007; 102(3), 919-925.

Tan B K, Adya R, Farhatullah S, Lewandowski K C, O’Hare P, Lehnert H, Randeva H S. Omentin-1, a novel adipokine, is decreased in overweight insulin-resistant women with polycystic ovary syndrome ex vivo and in vivo regulation of omentin-1 by insulin and glucose. Diabetes 2008; 57(4), 801-808.

Harp J B, Henry S A, DiGirolamo M. Dietary Weight Loss Decreases Serum Angiotensin‐Converting Enzyme Activity in Obese Adults. Obesity research 2012; 10(10), 985-990.

ضیایی علی، محمودیان مسعود، کشاورز بهاره، پورحسینی لیلا، دست پاک آرزو، ابراهیمی احمد و فراهانی ابوالفضل. بررسی قدرت مهارکنندگی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) توسط آلکالوییدهای مهم گیاه خشخاش. گیاهان دارویی 1382; 1-2.

چکیده

آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) مترشحه از اندوتلیال عروق یکی از عوامل اصلی تنظیم فشار خون می‌باشد. اطلاعات اندکی در مورد تأثیر فعالیت ورزشی بر سطوح پلاسمایی ACE وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی اثر یک دوره تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی ACE در زنان با وزن طبیعی و دارای اضافه وزن بود. آزمودنی‌های این پژوهش شامل 14 زن دارای اضافه وزن (50- 20 ساله) بود. سطوح پلاسمایی، شاخص‌های پیکرسنجی، اکسیژن مصرفی بیشینه (Vo2max) و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک پیش و پس از دوره‌ی تمرینی ارزیابی شد. برنامه‌ی تمرین هوازی در هفته اول با شدت 45-40 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره بود و به تدریج در هفته هشتم به 80-70 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره رسید. پس از 8 هفته تمرین هوازی سطوح پلاسمایی ACE به طور معناداری در آزمودنی‌ها افزایش یافت. تمرین هوازی همچنین منجر به کاهش معنادار درصد چربی و دور کمر و عدم تغییر گلوکز، انسولین، مقاومت انسولینی، وزن، BMI، فشار خون سیستولیک،  فشار خون دیاستولیک، Vo2max و همچنین ارتباط معنادار منفی بین وزن و ACE شد. در مجموع یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که 8 هفته تمرین هوازی منجر به افزایش سطوح پلاسمایی ACE در زنان دارای اضافه وزن، بدون تغییرات معنادار در ترکیب بدنی و فشار خون آن‌ها شد. مطالعات بیشتر با تعداد آزمودنی‌های زیادتر به منظور تائید این نتیجه ضرورت دارد.

 واژگان کلیدی: آنزیم مبدل آنژیوتانسین، تمرین هوازی، فشار خون، درصد چربی، ترکیب بدن

فصل اول

– مقدمه

در سال 2000 چاقی به آن حد افزایش یافت که سازمان بهداشت جهانی (WHO) آن را به عنوان بزرگترین تهدید کننده سلامتی در دنیا معرفی کرده است[1]. اپیدمی جهانی چاقی و مشکلات سلامتی مرتبط با آن مانند دیابت و دیگر بیماری‌ها خواستار اقدامات موثر برای کمک به افراد چاق و دارای اضافه وزن که درصدد کاهش وزن هستند می‌باشد [2]. از طرفی چاقی منجر به افزایش فشار خون و خطرات قلبی – عروقی نیز می‌شود. در بافت چربی فعالیت زیادتری از آنژیوتانسیوژن[1](AGT)، رنین[2]، آلدوسترون[3]، آنزیم مبدل آنژیوتانسین[4](ACE) نشان داده شده است، علاوه بر این افزایش بیان سیستم رنین – آنژیوتانسین – آلدوسترون[5] (RAAS) مخصوصا در بافت چربی جوندگان چاق توصیف شده است[3]. ACE یک متالوپپتید روی[6] و کتالیزگر تجزیه دی پپتید[7] یا تری پپتید[8] از پایانه کربوکسیل الیگوپپتید[9] است [2]. مهمترین فرآورده ACE از AGT آنژیوتانسینΙΙ[10] (AngΙΙ) شناخته شده است که سیستم آنژیوتانسین – رنین را شکل می‌دهد و در افزایش فشار خون و باز جذب آب و نمک همکاری میکند[2].

مطالعات نشان می‌دهند که بیان ACE توسط عوامل اندوژن  و نیز اگزوژن  از جمله فاکتورهای رشد اندوتلیال عروقی، استرادیول ، گلوکوکورتیکوئیدها ، هورمون‌های تیروئید و مصرف کم نمک تحت تاثیر قرار می‌گیرد. به طور متناوب، ممکن است ACE سطح پروتئین و تغییرات فعالیت آنزیماتیک را تنظیم کند بدون آن که تغییری در سطح بیان آن ایجاد شود (2). در بعضی از مطالعات به نقش ACE به عنوان يكي از ريسك فاكتورها در بروز بیماری‌های عروق کرونر[11] (CAD) توجه شده است [4]، علاوه بر این ACE به عنوان یکی از اجزای RAAS نقش مهمی در تنظیم فشار خون از طریق آبشارهای واکنش بیوشیمیایی دارد [5]، همچنین محققان بیان کردند که سطح ACE پلاسما در افراد دیابتی بالاتر است [6]. به نظر می‌رسد که فعالیت پایین ACE منجر به بهبود متابولیسم گلوکز می‌شود. وانگ و همکاران گزارش کردند که ACE رابطه مستقیمی با وزن بدن دارد[2] و كم تحركي و عدم فعاليت ورزشي عاملي است كه در فرايند افزايش فعاليت AngΙΙ نقش مهمي را ايفا مي‌كند [7]، از طرفی مطالعات بسیار اندکی در مورد تاثیر ورزش بر سطوح ACE پلاسما وجود دارد. مطالعه حاضر نیز با توجه به اهمیت نقش فعالیت بدنی و تمرین منظم در سلامت افراد جامعه طراحی شده است تا نقش ورزش رادر سطوح پلاسمایی ACE در افراد دارای اضافه وزن بررسی کند.

1-2- بیان مسئله

چاقی یکی از عوامل خطرساز مهم برای ایجاد اختلالات سوخت وسازی به ویژه سوخت و ساز چربی، دیابت نوع دو، مقاومت به انسولینی، بیماری‌های صفراوی، بیماری‌های تنفسی و تعدادی از سرطان‌ها است که شیوع این اختلالات در اکثر کشورهای پیشرفته و صنعتی به سرعت رو به افزایش می‌باشد. افزایش چربی بدن همچنین یک عامل مستقل خطرزا برای بیماری‌های قلبی – عروقی و پرفشار خونی می‌باشد [8]. چاقی همچنین سایر بیماری‌های مرتبط با افزایش غلظت سرمی سایتوکاین‌های التهابی را افزایش می‌دهد. التهاب، سازوكار اصلي ايجاد تصلب شرايين و مقاومت به انسولين است. در حال حاضر، تصور مي‌شود که وضعيت التهابي مي‌تواند باعث پيشرفت مقاومت به انسولين و ديگر اختلال‌هاي مرتبط با چاقي مانند سندرم متابوليکي ‌شود [9]. چرا که نشان داده شده است 80 درصد بیماران دیابت نوع 2 چاق هستند و چاقی نیز با افزایش مقاومت به انسولین، فشار خون، چربی و انسولین همراه است که همه آنها از طریق رژیم غذایی و مداخله در شیوه زندگی و نیز درمان دارویی قابل تعدیل می‌باشد [10]. نشان داده شده است که در جریان خون زنان چاق AGT، رنین، آلدوسترون و ACE نسبت به زنان لاغر بیشتر بودهاست [11]. علاوه بر این افزایش بیان RAAS در بافت چربی مخصوصا در جوندگان چاق توصیف شده است (3).

RAAS مجموعه به هم بافته‌ای جهت حفظ تعادل فشارخون و مایعات / الکترولیت‌های بدن است. ماده اصلی تشکیل دهنده این سیستم آنژیوتانسیوژن، یک α- گلیکوپروتئین است که در کبد تولید و آزاد می‌شود و توسط آنزیم رنین به AngΙ تبدیل می‌شود. آنزیم ACE که برای اولین بار توسط اسکدز [12]و همکاران در سال 1950 کشف شد، گليكوپروتئيني است در سطح سلول كه قسمت اعظم آن از جمله جايگاه فعال آن به سمت خارج سلول قرار گرفته است، يعني به صورت يك اكتوآنزيم است. ACE علاوه بر تبدیل Ang مسئول بي اثر سازي مادة اتساع کننده عروق يعني برادي كينين[13] (BK) است [12]. AngΙΙ یک پپتید چند کاره است که در بافت‌های مختلفی فعال می‌شود. AngΙΙ آزاد سازی آلدوسترون از غدد فوق کلیوی را تحریک می‌کند و باعث انقباض شریان کلیوی می‌شود و بدین ترتیب افزایش بازجذب آب و نمک در کلیه‌ها اتفاق می‌افتد [13]. مطالعات نشان می‌دهند که بیان ACE توسط عوامل اندوژن[14] و نیز اگزوژن[15] از جمله فاکتورهای رشد اندوتلیال عروقی، استرادیول[16]، گلوکوکورتیکوئیدها[17]، هورمون‌های تیروئید و مصرف کم نمک تحت تاثیر قرار می‌گیرد [2]. به طور متناوب، ممکن است ACE سطح پروتئین و تغییرات فعالیت آنزیماتیک را تنظیم کند بدون آن‌که تغییری در سطح بیان آن ایجاد شود. مهار‌کننده‌های ACE به نقاط فعال ACE متصل می‌شوند و در نتیجه فعالیت ACE را مهار می‌کند. مطالعات نشان داده‌اند که درمان طولانی مدت با مهارکنندههای ACE باعث افزایش بیان ACE در سلول‌های اندوتلیال و همچنین گردش خون می‌شود [14].

در بعضی از مطالعات به نقش ACE به عنوان يكي از ريسك فاكتورها در بروز بیماری‌های عروق کرونر (CAD) توجه شده است. ACE اگر چه در سيستم آنژيوتانسين – آلدوسترون دخالت دارد، اما در غشاء شريان‌ها نيز نقش فيزيولوژيك داشته و سبب تسريع در تشكيل ترومبوز مي‌شود. مطالعات انجام شده نشان داده است كه فعالیت ACE احتمالاً در طول فعاليت پلاك آتروما وجود داشته و رشد و تغييرات پلاك ممكن است متاثر از محصول آنزیم ANGII و BK باشد. بعلاوه قسمت‌هایی از اين آنزيم در بخشي از عروق درگير شده و در طول دوره فعاليت پلاك، تغيير يافته و ممكن است فعاليت آن را در خون تحت تاثير قرار دهد [4].

طبق گزارش شریفی و همکاران احتمالاً افزايش ACE سرم به عنوان يك عامل مستقل در بروز CAD نقش دارد و مهار آن مي‌تواند فرايند آترواسكلروز را به تاخير اندازد. ACE به عنوان یکی از اجزای RAAS نقش مهمی در تنظیم فشار خون از طریق آبشارهای واکنش بیوشیمیایی دارد. افزایش در فعالیت ACE پلاسما ممکن است فشار خون را از طریق افزایش تولید AngΙΙ افزایش دهد [5]. محققان بیان کردند که سطح ACE پلاسما در افراد دیابتی نیز بالاتر است، علاوه بر آن بالارفتن سطح ACE سرم در بیماران دیابتی با عوارض قلبی عروقی یا دیابتی نفروپاتی نشان داده شده است [6]. منصور و همکاران بیان کردند که افزایش شدید سطح ACE در گروه‌های دیابتی وجود دارد، همچنین گزارش کردند سطح فعالیت ACE در بیماران دیابتی نفروپاتی از بیماران دیابت نوع 2 بالاتر است [15]. وانگ و همکاران[18] گزارش کردند که ACE رابطه معناداری را با اینترلوکین-6 دارد، همچنین دریافتند که با عوامل التهابی از جمله مهارکننده مهاجرت ماکروفاژها[19]، ماتریکس متالوپپتید-9[20]، هیپتوگلوبین[21] مرتبط می‌باشد. این محققان همچنین بیان داشتند که ACE رابطه مستقیمی با وزن بدن دارد [2].

گزارش شده است كه كم تحركي و عدم فعاليت ورزشي نيز عاملي است كه در فرايند افزايش فعاليت AngΙΙ نقش مهمي را ايفا مي‌كند. كم تحركي عواملي را كه به نحوي در افزايش غلظت آنژيوتانسين و حساسيت به آن را موثر هستند، تحريك مي نمايد. اين احتمال وجود دارد كه كم تحركي احتمالا از طريق افزايش سطح سديم سرم، افزايش سطح گيرنده‌هاي 1AT و AT2 و نيز بيشتر شدن بيان ژن رنين و تحريك سيستم رنين – آنژيوتانسين، منجر به افزايش سطح AngΙΙ می شود [7]. بررسی‌ها نشان مي‌دهد كه فعاليت‌هاي ورزشي منجر به كاهش گيرنده‌های AngΙΙ شده و همچنین حساسيت به AngΙΙ را کم مي‌کند [16]. لذا با توجه به وجود ارتباط بین غلظت ACE پلاسمایی با وزن بدن و BMI (2) تغییرات این آنزیم در پاسخ به برنامه‌های ورزشی که با هدف بهبود ترکیب بدنی و کاهش وزن افراد ارائه شده است مورد توجه محققان علوم ورزشی قرار گرفت که البته تعداد این مطالعات بسیار اندک است. بطور مثال انگلی و همکاران[22] با بررسی اثر 13 هفته کاهش انرژی مصرفی (600 کالری روزانه) همراه با تمرینات ژیمناستیک در آب در زنان چاق یائسه که کاهش 5 درصدی در وزنشان داشتند دریافتند که سطوح ACE در خون بعد از کاهش وزن به طور معناداری در بدن کم شده است، این محققین گزارش کردند که بیان ACE در بافت چرب نیز کاهش یافته است [3]. لذا با توجه به تعداد اندک مطالعات انجام شده و همچنین گسترش چاقی و اضافه وزن در جامعه زنان کشورهای در حال توسعه، محقق درصدد است تا تغییرات این آنزیم را پس از یک دوره تمرین هوازی در زنان دارای اضافه وزن مورد بررسی قرار دهد.

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

امروزه چاقي و اضافه وزن يكي از مسائل مهم و تهديدكننده سلامتي در بيشتر جوامع مي‌باشد و اهميت اين موضوع با نتايج بدست آمده از تحقيقات به وضوح ديده مي‌شود. چاقی منجر به افزایش خطر بیماریهای قلبی – عروقی، دیابت نوع دو، مقاومت به انسولینی و سرطان می شود. شیوع چاقی و اضافه وزن در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران رو به افزایش است.

عدم فعالیت بدنی با عوامل خطرزای چاقی و اضافه وزن مرتبط است (6). فعالیت بدنی و رژیم غذایی عوامل اثر گذار بر تغییرات وزن می‌باشند. در مطالعات پیشین گزارش شده است که ACE رابطه مستقیمی با وزن بدن دارد. هم‌چنین نشان داده شده است که فعالیت ACE در افراد چاق افزایش می‌یابد (2،3). کاهش وزن از طریق رژیم غذایی با کاهش ACE همراه بوده است (2،11). تحقیقات انجام شده در خصوص تاثیر تمرینات ورزشی برسطوح پلاسمایی ACE اندک و نتایج آن‌ها متناقض می‌باشد. کاهش وزن از طریق رژیم غذایی و تمرین با کاهش مقادیر ACE همراه بود (3). هم‌چنین افزایش سطوح پلاسمایی ACE به هنگام یک جلسه تمرین هوازی فزاینده و کاهش آن بلافاصله پس از تمرین مشاهده شد (13). این درحالی است که تفاوت معناداری در سطوح درگردش ACE در پاسخ به یک جلسه تمرین هوازی یا مقاومتی دیده نشد (11). تمرین‌های فزاینده در کودکان موجب افزایش سطوح سرمی ACE گردید (7). لذا با توجه به گسترش چاقی، اضافه وزن و مشکلات ناشی از آن در جامعه زنان و همچنین اطلاعات کم در مورد تاثیر فعالیت ورزشی و به طور خاص ورزش‌های طولانی مدت بر سطوح پلاسمایی ACE و نتایج متناقض موجود، هدف از این پژوهش بررسی تغییرات سطوح پلاسمایی ACE در پاسخ به یک دوره تمرین هوازی در زنان با  دارای اضافه وزن می‌باشد.

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف کلی

هدف کلی این پژوهش بررسی اثر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) زنان دارای اضافه وزن بود.

1-4-2- اهداف جزیی

تعیین اثر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی ACE زنان دارای اضافه وزن.

تعیین اثر 8 هفته تمرین هوازی بر مقاومت انسولینی زنان دارای اضافه وزن.

تعیین ارتباط بین سطوح پلاسمایی ACE با مقاومت انسولینی، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و ویژگی‌های آنتروپومتریکی زنان دارای اضافه وزن.

 [1] Angiotensinogen

[2] Renin

[3] Aldosterone

[4] Angiotensin-converting enzyme

[5] Renin Angiotensin Aldosterone system

[6] zinc metallopeptidase

[7] dipeptides

[8] tripeptides

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه طراحي و تدوين راهبرد توسعه ورزش همگاني، قهرماني، حرفه‌اي
 • پايان نامه رابطه هوش سازماني و استرس هاي شغلي کارکنان ادارات ورزش و جوانان
 • پایان نامه جایگاه برند انسانی و ویژگی های آن در ورزش از دیدگاه متخصصان، مربیان و دانشجویان ورزشکار دانشگاههای دولتی
 • پايان نامه رقص در اسلام
 • پايان نامه هم سنجي برآورد Vo2peak با معادلات آلومتري منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غيرچاق
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122