پايان نامه بررسي احوال، آثار و آراء فاضل توني (ره)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي احوال، آثار و آراء فاضل توني (ره) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 187 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي احوال، آثار و آراء فاضل توني (ره) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

بخش اول: احوال و آثار علمی 1
1. فصل اول: احوال 2
1ـ 1. زندگی‌نامه 2
1ـ 2. شخصیت علمی 6
1ـ 2ـ 1. تحصیل در تون 6
1ـ 2ـ 2. تحصیل در مشهد 7
1ـ 2ـ 3. تحصیل و تدریس در اصفهان 8
1ـ 2ـ 4. تحصیل و تدریس در تهران 12
1ـ 2ـ 5. اشتغالات علمی 19
1ـ 3. فاضل تونی از دیدگاه بزرگان 21
حضرت آیت‌الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی 21
آیت‌الله بروجردی 22
شهید مطهری 22
محمدعلی فروغی و علی اکبر دهخدا 22
سید جلال الدین آشتیانی 23
2. فصل دوم: شاگردان برجسته 26
2ـ 1. شاگردان برجسته حوزوی 26
2ـ 1ـ 1. عبدالله جوادی آملی 26
لطائف استاد فاضل تونی در بیان علامه جوادی آملی 28
2ـ 1ـ 2. حسن حسنزاده آملی 33
فاضل تونی در بیان استاد حسن‌زاده آملی 34
2ـ 1ـ 3. سید رضی شیرازی 36
2ـ 2. شاگردان برجسته دانشگاهی 37
2ـ 2ـ 1. محمد خوانساری 37
فاضل تونی در بیان خوانساری 39
2ـ 2ـ 2. علیاکبر سیاسی 46
فاضل تونی در بیان دکتر سیاسی 47
2ـ 2ـ 3. ذبیح‌اللّه صفا 51
فاضل تونی در بیان ذبیح الله صفا 52
2ـ 2ـ 4. محمدعلی فروغی 55
2ـ 2ـ 5. سيد جعفر سجادي 56
2ـ 2ـ 6. حسن ملکشاهی 58
3. فصل سوم: وفات 59
3ـ 1. سکته قلبی 59
3ـ 2. همسر وفادار 60
3ـ 3. خاطره‌ای ناگوار از درس شفای استاد 60
3ـ 4. بیان دکتر سیاسی 62
3ـ 5. دوران بیماری فاضل در بیان رضازاده شفق 63
3ـ 6. عروج 64
3ـ 7. سنگ مضجع شریف 65
4. فصل چهارم: آثار علمی 68
4ـ 1. تعلیقه بر مقدمه شرح فصوص الحکم 69
4ـ 2. الهیات 71
4ـ 3. حکمت قدیم 74
4ـ 4. ترجمه فنون سماع طبیعی شفا 75
4ـ 5. کتاب منطق 76
4ـ 6. منتخب آیات قرآن و نهجالبلاغه 77
4ـ 7. منتخب کلیله و دمنه و ابن خلّکان 77
4ـ 8. علم رجال و علم الحدیث 78
4ـ 9. مجموعهی وعظ و خطابه 78
4ـ 10. کتاب صرف 79
4ـ 11. قسمت نحوِ کتابهای صرف و نحو و قرائت عربی 79
4ـ 11ـ 1. نکته 79
4ـ 12. برخی از دیدگاههای علمی 81
4ـ 12ـ 1. اختیار 81
4ـ 12ـ 2. فاعل بالتسخیر 81
4ـ 12ـ 3. حدوث زمانی 82
4ـ 12ـ 4. سنخیت حکم 83
بخش دوم: بینش عرفانی 84
الف) وجود شناسی عرفانی 86
1. فصل اول: حقیقت وجود و توحید در عرفان 86
1ـ 1. وجود من حیث هو هو 86
1ـ 1ـ 1. حقیقت حقه‌ی وجود 87
1ـ 1ـ 2. اشتراک معنوی مفهوم وجود 88
1ـ 1ـ 3. وجود خارجی و وجود ذهنی 91
1ـ 1ـ 4. حقیقت وجود 92
1ـ 1ـ 5. حقیقتِ واحدِ وجود 93
1ـ 2. وحدت شخصی وجود 93
1ـ 2ـ 1. وجوب وجود 94
1ـ 2ـ 2. حقیقت مقابل ظل 96
2. فصل دوم: اسما و صفات الهی 97
2ـ 1. اسم عرفانی 97
2ـ 2. فرق بین اسم و صفت 98
2ـ 3. رابطه‌ی اسم با صفت 99
2ـ 4. عینیت علم و ذات 100
2ـ 5. کیفیت علم به ذات و ما سوا 101
2ـ 6. عدم عینیت علم با عقل اول 101
2ـ 7. نقد قول طالِس مَلَطِی 102
2ـ 8. علم به کنه وجود 104
2ـ 9. جوابِ شبههای پیرامونِ نسبت عقل اول به عالم کبیر 104
نفس الامر 106
تطابق عقل اول با نفس الامر 108
3. فصل سوم: اعیان ثابته (علم ربوبی) 109
3ـ 1. کیفیت علم حق 109
3ـ 2. تبعیت اعیان ثابته از اسماء و صفات 113
3ـ 3. فیض اقدس و فیض مقدس 115
3ـ 4. اعیان ممکن و ممتنع 117
3ـ 5. قابلیت وفاعلیت اعیان 118
3ـ 6. امتیاز اسماء 120
3ـ 7. کیفیت علم نفس به اشیاء 121
ب) جهان شناسی عرفانی 124
1. فصل اول: جوهر و عرض 124
1ـ 1. جوهر و عرض در عرفان 124
1ـ 2. جنس جوهر 125
1ـ 3. جوهر، حقیقت وجود 125
2. فصل دوم: حضرات خمس 127
2ـ 1. مظاهر الهی 127
2ـ 2. کلمات وجودیه 128
2ـ 2ـ 1. اقسام کلمات وجودیه 129
2ـ 3. عوالم پنجگانه 130
نَفَس رحمانی 132
جایگاه نفس رحمانی 132
نَفَس رحمانی و نَفَس انسانی 133
حضرت اول (تعین اول و ثانی) 134
عماء 135
أنا نقطة باء بسم الله 136
3. فصل سوم: عالم مثال و ملکوت 137
3ـ 1. عالم مثال، مرتبهای از عوالم روحانی 137
3ـ 2. عالم مثال نزد حکما 138
3ـ 3. اشارات اخبار معصومین بر وجود عالم مثال 139
4. فصل چهارم: کشف و شهود ربانی 141
4ـ 1. کشف 141
4ـ 2. کشف عرفانی 142
4ـ 3. اقسام کشف 143
ج) انسان شناسی 145
1. فصل اول: جامعیت انسان از منظر عرفان 145
1ـ 1. انسان کامل مظهر اسم جامع الله 145
1ـ 2. جامعیت انسان کامل 146
1ـ 3. سرِّ هبوط آدم 148
1ـ 4. انسان کامل عالم صغیر 149
2. فصل دوم: عالم کبیر، صورت حقیقی انسانی 149
2ـ 1. حقیقت انسانی 149
2ـ 2. حقیقت محمدیه 151
2ـ 2ـ 1. جامعیت حقیقت محمدیه 151
2ـ 2ـ 2. تخصیص حقیقت محمدیه به فاتحة الکتاب 152
3. فصل سوم: اسما و مراتب روح اعظم در عالم انسانی 153
4. فصل چهارم: معاد از منظر عرفان 154
4ـ 1. قیامت 154
4ـ 2. انواع قیامت 155
4ـ 3. مقهوریت کثرات در روز قیامت 156
5. فصل پنجم: نبوت و ولایت عرفانی 157
5ـ 1. صاحب ولایت کلیه 158
5ـ 2. ولایت عامه و خاصه 159
5ـ 3. ولایت محمدیه 159
5ـ 4. شرافت ولایت بر نبوت 161
کتابنامه 164

کتابنامه

ابن أبی الحدید، شرح نهج البلاغة، قم، مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، 1404.

ابن ترکه صائن الدین، تمهید القواعد، تصحیح سید جلال‌الدین آشتیانی، تهران، نشر وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 1360.

ابن حنبل أحمد بن محمد، المسند، تصحیح أبو المعاطی نوری، بیروت، نشر عالم الکتاب، 1419.

ابن سینا، الشفاء (الهیات)، قم، مکتبة آیة الله المرعشی، 1404.

ابن شهر آشوب مازندرانی محمد بن علی، متشابه القرآن و مختلفه، قم، دار البیدار، 1369.

ابن شهر آشوب مازندرانی محمد بن علی، مناقب آل ابی‌طالب، قم، نشر علامه، 1379.

الأحسائی ابن أبی الجمهور، عوالی اللئالی، تحقیق مجتبی عراقی، قم، دار سید الشهداء للنشر، 1405.

اخوی امید، مدرسه علوم سیاسی، انتشارات شرق، ۱۳۸۹.

الإربلی علی بن عیسی، کشف الغمه فی معرفة الأئمة :، تبریز، نشر بنی هاشم، 1381.

اعتصامی پروین، دیوان پروین اعتصامی، تهران، نشر نگاه، 1390.

انصاری هروی خواجه عبدالله، طبقات الصوفیة، تصحیح محمد سرور مولایی، تهران، نشر نو، 1362.

البکری حافظ أبو المؤید محمد، مناقب خوارزمی، ترجمه ابو الحسن حقیقی، تهران، نشر مؤسسه فرهنگی سامه، 1375.

بهمنیار ابوالحسن، التحصیل، تحقیق مرتضی مطهری، انتشارات دانشگاه تهران، 1349.

ترمذی محمد، الجامع الصحیح، تحقیق محمود محمد محمود حسن نضار، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1427.

جامی عبدالرحمن، نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص، تصحیح و تعلیقات ویلیام چیتیک و پیشگفتار سید جلال الدین آشتیانی، بی‌تا، بی‌جا، 1398.

جشن‌نامه استاد ذبیح‌الله صفا، به کوشش دکتر محمد ترابی، تهران، 1377.

جمعی از پژوهشگران، سازمان مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ۵ـ۱۳۸۴.

جمعی از نویسندگان، دومين يادنامه علامه طباطبایی، تهران، بی‌نا، 1363.

جمعی از نویسندگان، زندگی‌نامه مشاهیر و بزرگان ایران، نشر فارسی‌کتاب، بی‌تا.

جوادی آملی عبد الله، تسنيم، تحقیق علی اسلامی، قم، نشر اسراء، 1388.

جوادی آملی عبد الله، حكمت عبادات، تحقیق حسین شفیعی، قم، نشر اسراء، 1388.

جوادی آملی عبد الله، رحيق مختوم، تحقیق حمید پارسانیا، قم، نشر اسراء، 1386.

جوادی آملی عبد الله، سرچشمه انديشه، تحقیق عباس رحیمیان محقق، قم، نشر اسراء، 1386.

جوادی آملی عبد الله، عین نضاخ (تحرير تمهيد القواعد)، تحقیق حمید پارسانیا، قم، نشر اسراء، 1387.

جوادی آملی عبد الله، فلسفه حقوق بشر، قم، نشر اسراء، 1389.

جوادی آملی عبد الله، معاد در قرآن، تحقیق علی زمانی قمشه‌ای، قم، نشر اسراء، 1387.

جوادی آملی عبد الله، مهر استاد، تحقیق و تنظیم مرکز نشر اسراء، قم، نشر اسراء، 1386.

حافظ، دیوان اشعار.

حافظ برسی رجب بن محمد، مشارق انوار الیقین فی أسرار أمیر المؤمنین، تحقیق علی عاشور، بیروت، انتشارات اعلمی، 1422.

حر عاملی محمد بن حسن، جواهر السنیة فی الأحادیث القدسیة، تهران، انتشارات دهقان، 1380.

حسن‌زاده آملی حسن، خير الاثر در رد جبر و قدر و دو رساله ديگر،قم، نشر دفتر تبلیغات اسلامی، 1379.

حسن‌زاده آملی حسن، دو رساله مثل و مثال، تهران، نشر طوبی، 1382.

حسن‌زاده آملی حسن، نامه‌ها بر نامه‌ها، قم، نشر الف لام میم، 1386.

حسن‌زاده آملی حسن، هزار و یک کلمه، قم، بوستان کتاب، 1381.

حسن‌زاده آملی حسن، هزار و یک نکته، تهران، نشر رجاء، 1365.

الحلی حسن بن سلیمان، المحتضر (فی تحقیق معاینة محتضر النبی و الأئمة :)، تحقیق مشتاق صالح المظفر، قم، نشر مکتبة العلامة المجلسی، 1388.

خوانساری محمد، «ترجمه‌ی احوال فاضل»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سال نهم، فروردین 1341، شماره 3.

خیام نیشابوری، رباعیات خیام، تهران، انتشارات کتاب پارسه، 1392.

دائرة المعارف تشیع، تهران، نشر شهید سعید محبی، 1386.

دائرة المعارف بزرگ اسلامی، گروه محققین زیر نظر سید کاظم موسوی بجنوردی، تهران، انتشارات مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، 1387.

دهخدا علی اکبر، لغت‌نامه دهخدا.

دیوان منسوب به امام علی 7، ترجمه فضل الله میرقادری، شیراز، انتشارات نوید، 1383.

الذهبی أبو عبدالله شمس الدین، تذکرة الحفاظ، تحقیق عبدالرحمن بن یحیی المعلمی، بیروت، نشر دائرة المعارف العثمانیة، 1374.

راسل برتراند، در تاریخ فلسفه غرب، ترجمه‌ی نجف دریابندری، تهران، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، ۱۳۴۰.

رضازاده شفق صادق، «به یاد فاضل تونی»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سال نهم، فروردین 1341، شماره 3.

سبزواری ملا هادی، شرح منظومه، تصحیح و تعلیق آیة الله حسن‌زاده آملی، تهران، نشر ناب، 1379.

سجادی سید جعفر، «به یاد استاد بزرگوارم مرحوم فاضل تونی: تأثیر اخوان الصفا و حمیدالدین کرمانی در صدرالدین شیرازی»، مجله‌ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سال نهم، فروردین 1341.

سعدی، بوستان، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی (به نشر)، 1380.

سعدی، گلستان، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی (به نشر)، 1380.

سیاسی علی‌اکبر، «یادی از استاد گرانمایه، مرحوم فاضل تونی»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سال نهم، فروردین 1341، شماره 3.

سیاسی علی‌اکبر، گزارش یک زندگی، تهران، نشر اختران، ۱۳۸۶.

سید بن طاووس علی، جمال الأسبوع، قم، دار الرضی، 1330.

شارما رام نات، «فلسفه دین، حقایق و ابهامها»، ترجمه بیژن بهادروند، کیهان فرهنگی، سال۱۱، شماره ۴، تیر ۱۳۷۳.

شبستری محمود، گلشن راز، تهران، نشر نجم کبری، 1386.

شیرازی سید رضی، درس‌هایی از شرح منظومه، تهران، انتشارات مؤسسه حکمت، 1383.

شیرازی صدر الدین محمد بن ابراهیم، الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة، بیروت، دار إحیاء التراث، 1981.

شیرازی صدر الدین محمد بن ابراهیم، الشواهد الربوبیة فی مناهج السلوکیة، تصحیح و تعلیق سید جلال الدین آشتیانی، مشهد، المرکز الجامعی للنشر، 1360.

شیرازی صدر الدین محمد بن ابراهیم، شرح اصول کافی، تحقیق محمد خواجوی، تهران، موسسه مطالعات وتحقیقات فرهنگی، 1383.

شیرازی صدر الدین محمد بن ابراهیم، شرح مفاتیح الغیب، تصحیح بهاءالدين خرمشاهي، قم، نشر معارف، 1363.

الصدوق محمد بن علی بن بابویه، التوحید، تحقیق هاشم حسینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1398.

الصدوق محمد بن علی بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1413.

صدیق عیسی، چهل گفتار در باره‌ی سالگردهای تاریخی، یادبود دانشمندان معاصر تاریخ و فرهنگ ایران، تهران، نشر دهخدا، 1352.

صفا ذبیح‌الله، «استاد فقید من»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سال نهم، فروردین 1341، شماره 3.

صمدی آملی داود، شرح دفتر دل علامه حسن‌زاده آملی، اصفهان، مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت، 1386.

طباطبایی سید محمدحسین، الرسائل التوحیدیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1384.

الطبرسی أبو منصور أحمد بن علی، الاحتجاج علی أهل اللجاج، تحقیق محمد باقر خِرسان، نشر مرتضی، مشهد، 1403.

الطوسی محمد بن حسن، مصباح المتهجد، بیروت، مؤسسه فقه الشیعة، 1411.

عاملی بهاءالدین محمد بن حسین (شیخ بهایی)، کشکول، تهران، انتشارات اصباح، 1380.

عراقی فخر الدین ابراهیم، دیوان اشعار، تهران، نشر نگاه، 1388.

عطار نیشابوری فرید الدین، اسرارنامه، تهران، انتشارات علمی، 1388.

فاضل تونی محمد حسین، الهیات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1323.

فاضل تونی محمد حسین، تعلیقه بر فصوص، تهران، سلسله انتشارات مؤسسه وعظ و خطابه، 1316

فاضل تونی محمد حسین، مجموعه رسائل عرفانی و فلسفی، تصحیح مجید دستیاری، قم، انتشارات آیت اشراق، 1390.

فاضل تونی محمد حسین، منتخب کلیله و دمنه و ابن‌خلّکان، تهران، شرکت مطبوعات وزارت فرهنگ، 1330.

فردوسی ابوالقاسم، شاهنامه، تهران، انتشارات کتاب ریشه، 1388.

فرغانی سعید الدین، مشارق الدراری، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1374.

فصل نامه یاد، زمستان ۱۳۸۴، شماره ۷۸.

فَنّاری حمزه، مصباح الأنس، تصحیح محمد خواجوی، تهران، انتشارات مولی، 1384.

فیض کاشانی ملا محسن، الوافی، اصفهان، نشر کتابخانه امام امیرالمؤمنین 7، 1406.

قندوزی سلیمان بن ابراهیم، ینابیع المودة، تصحیح علی جمال حسینی، قم، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1384.

قونوی صدر الدین، رسالة النصوص، تصحیح و تحقیق دکتر حامد ناجی اصفهانی، قم، آیت اشراق، 1390.

قیصری داود، شرح فصوص الحکم، تحقیق حسن حسن‌زاده آملی، قم، بوستان کتاب، 1382.

کبیری مدنی سید علیخان بن احمد، ریاض السالکین فی شرح صحیفة سید الساجدین، تصحیح محسن حسینی امینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1409.

کلینی محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1407.

کیهان فرهنگی، تهران، 1365، شماره 29.

گیلانی عبدالرزاق، ترجمه و شرح مصباح الشریعة، تحقیق آقا جمال خوانساری، تهران، نشر پیام حق، 1377.

لاجوردی حبیب، خاطرات محمود فروغی، تهران، کتاب نادر، ۱۳۸۳.

مامقانی میرزا محمد تقی، دیوان نیر، تهران، نشر فارسی، 1372.

مجلسی محمدباقر، بحار الأنوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1403.

محقق مهدي، احوال و زندگي علمی دكتر سيد جعفر سجادی.

مطهری مرتضی، مجموعه آثار، قم، انتشارات صدرا، 1385.

معتمدی اسفندیار، «دانشسرای عالی تهران و اثر آن در آموزش متوسطه»، رشد معلم، مهر ۱۳۷۷، سال ۱۷، شماره ۱.

معین محمد، فرهنگ معین، تهران، انتشارات میلاد، 1386.

مغربی شمس الدین، دیوان اشعار، تحقیق ابوطالب میر عابدینی، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1381.

ملکشاهی حسن، ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابن‌سینا، تهران، سروش، 1367.

المفید محمد بن محمد بن النعمان، تصحیح الاعتقادات الإمامیة، تحقیق حسین درگاهی، قم، کنگره شیخ مفید، 1414.

مولوی جلال الدین محمد بن محمد ، مثنوی معنوی، به کوشش دکتر پرویز عباسی داکانی، تهران، نشر الهام، 1387.

مولوی جلال الدین محمد بن محمد، فیه ما فیه، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، انتشارات نگاه، 1387.

مهرنامه (ماهنامه علوم انسانی)، شماره 2، اردیبهشت 1389.

نشاط اصفهانی عبد الوهاب، دیوان اشعار، به کوشش حسین نخعی، تهران، انتشارات محمودی، 1361.

نصری عبدالله، رویارویی با تجدد، ۱۳۸۶.

نظامی گنجوی الیاس بن یوسف، کتاب خسرو و شیرین، تهران، نشرنگاه، 1390.

ورام بن أبی فراس مسعود بن عیسی، مجموعه ورام، قم، نشر مکتبة فقیه، 1410ق.

ولی نعمت الله بن عبد الله، دیوان شاه نعمت الله ولی، تهران، نشر نگاه، 1391.

هاشمی خوئی میرزا حبیب الله و دیگران، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه، تهران، مکتبة الاسلامیة، 1400.

هالینگ دیل رجینالد، در تاریخ فلسفه غرب، ترجمه‌ی عبدالحسین آذرنگ، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۷.

«از مدرسه سیاسی تا تشکیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی»، کانون فارغ التحصیلان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. بازبینی‌شده در ۱۵ـ۰۹ـ۱۳۹۰.

چکیده

پژوهش پیش رو، جستجویی است در خصوص زندگی‌نامه، آثار، و اندیشه‌های عرفانی حکیمِ عارف، فقیهِ فیلسوف، ادیبِ یگانه، تلمیذُ النوادر و استاذُ المتأخرین من الأکابر حضرت آیة الله حاج شیخ محمد حسین فاضل تونی ـ رحمة الله علیه ـ که همه‌ی عمر پر برکتش وقف علم‌اندوزی و پژوهش و شاگردپروری و خدمت به اسلام، به ویژه دستگاه عرفان شیعی بوده است.

استاد با توجه به این که در فقه و اصول، شاگردیِ بزرگانی همچون آخوند فشارکی و حاج شیخ عبد الله گلپایگانی را کرده، و در فلسفه و عرفان در ابتدا از محضر جهانگیر خان قشقایی و آخوند ملا محمد کاشی و نهایتاً از خرمن پر بار حکیم واله و عارف نامدار آقا میرزا هاشم اشکوری خوشه‌چینیِ کرده است، انسانی جامع الأطراف بوده و صدر و ذیل دین شریف اسلام را با تخصص ویژه‌ای در هر رشته به خوبی می‌شناخته است؛ لکن گرایش و علاقه‌ی شخصی ایشان به فلسفه و عرفان این عارف قرن چهاردهم را یک فیلسوف و عارف علمی و عملی معرفی کرده است.

مرحوم فاضل تونی را می‌توان از شارحان کم‌نظیر فارسی زبان مقدمه‌ی قیصری دانست. توضیح مختصر، کلام شیوا و گویا و دقت نظر به مبانی فلسفی و عرفانی در جای جای شرح این دانشمند فرهیخته به وضوح قابل مشاهده است.

گرچه در ظاهرشرح وی را شاید ‌نتوان شرحی نقادانه دانست؛ لکن در عین چیره‌دستی در ارائه‌ی شرحی دقیق، لابه‌لای کلامش سخن منتقدین ابن عربی و قیصری را رد کرده و عمدتاً نظر شارح و ماتن فصوص الحکم را تشریح و تثبیت می‌کند.

جناب فاضل تونی در شرح وتثبیت معارف اصیل عرفان اسلامی از جمله وحدت وجود،  تبیین اوصاف حق، تصویر رابطه هستی با حضرت احدیت، نقش انسان کامل و رابطه‌ی آن با نبوت و ولایت عرفانی، به بهترین وجه از عهده‌ی آن برآمده است.

استاد در زندگی علمی خود همواره حرص و ولع فراوانی به کسب دانش داشته است، به نحوی که در زمان تلمّذ نزد استاد فرهیخته آقامیرزا هاشم اشکوری، خود به تدریس کتاب‌های عمیق فلسفی و عرفانی می‌پرداخته و از این رو بعد از درگذشت استاد، کرسی تدریس به ایشان روی می‌آورد. او در مقام تدریس نیز در حوزه و دانشگاه، همیشه در اندیشه استاد پروری بوده و ازدیاد شاگردان برای او اهمیتی نداشته است.

از شاگردان سرآمد ایشان در حوزه می‌توان به حضرات آیات جوادی آملی و حسن‌زاده آملی و در دانشگاه به دکتر محمد خوانساری و دکتر حسن ملکشاهی اشاره نمود.

کلید واژه‌ها: فاضل تونی، عرفان اسلامی، عارفان شیعه، فیلسوفان مسلمان، وحدت وجود، اسماء و صفات الهی، حضرات خمس، حقیقت محمدیه، انسان کامل، نبوت و ولایت عرفانی.

پیشگفتار

بیان تحقیق

مرحوم علامه فاضل تونی از جمله‌ی برجسته‌ترین عالمان شیعی قرن چهاردهم بوده است که در زمینه‌هایی گوناگون علمی همچون ادبیات عربی و فارسی، فقه و اصول، رجال، هیءت و نجوم، ریاضی و فلسفه و نهایتاً عرفان اسلامی، تبحّر و تضلّع خاص داشته است. لکن به جهت علاقه شخصی و تدریس‌های متداول حوزوی و دانشگاهی در علم فلسفه و عرفان، وی را بیشتر به عنوان یک فیلصوف و عارف می‌شناسند. با رجوع به آثار چاپ شده‌ی معظم له مشخص می‌گردد که ایشان علاوه بر علوم عقلی به علوم نقلی نیز توجه خاص داشته تا آنجا که با این که ایشان بسیار کم دست به قلم می‌شدند، لکن در علم رجال و حدیث نیز از ایشان کتابی به چاپ رسیده است و همچنان که بیان شد به علت علاقه شخصی به علوم عقلی بیشتر آثار ایشان در این علوم نگاشته و املا شده است.

با توجه به این که فاضل تونی در فلسفه و عرفان شاگردی بزرگان و نحاریری همچون آخوند ملا کاشی و جهانگیر خان قشقایی و عارف کم‌نظیر میرزا هاشم اشکوری را کرده است و همچنین استادی اعاظمی چون حضرات آیات حسن‌زاده و جوادی آملی را نموده، مشخص می‌گردد که ایشان یک شخصیت برجسته‌ی عرفانی و حلقه‌ی اتصال شاگردان مرحوم آقا محمدرضا قمشه‌ای به دست پرورده‌های خویش می‌باشد.

این مهم زمانی بیشتر روشن می‌گردد که بعد از میرزای اشکوری کرسی تدریس بدون هیچ بدیلی به ایشان روی می‌آورد و وی جانشین آن عارف سترگ می‌گردد.

در این نوشتار سعی شده است که اولاً احال و شخصیت کم‌نظیر مرحوم فاضل تونی به صورت دقیق بررسی گردد و ثانیاً آثار علمی ایشان معرفی و واکاوی شده و در نهایت عمده‌ی اندیشه‌های عرفانی ایشان به صورت تفصیلی مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

سؤال اصلی

احوال، آثار و اندیشه‌های فاضل تونی چیست؟

سؤالات فرعی

زندگینامه فاضل تونی چیست؟

آثار فاضل تونی کدامند؟

مهم‌ترین اندیشه‌های وی در عرفان چیست؟

آیا فاضل تونی از عرفای پیش از خود متأثر بوده است؟

آیا وی بر عرفای بعد از خود، تأثیر گذاشته است؟

پیشینه تحقیق

در مورد پیشینه‌ی این تحقیق باید گفت که در هیچ کدام از سه بخش اصلی تحقیق، پژوهشی در حد یک رساله‌ی علمی و پایان‌نامه ارائه نشده است و فقط در باب احوال شخصی ایشان، مجله‌ی شماره سه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در سال 1342ش از برخی از شاگردان ایشان مقالاتی مختصر را به چاپ رسانیده است و در هیچ جای دیگر در این حد هم به آثار و اندیشه‌های عرفانی ایشان سخنی به میان نیامده است. لذا خلأ و نیاز به یک رساله‌ی علمی در مورد احوال، آثار و آرای عرفانی ایشان کاملاً مشهود بود که امیدواریم این نوشتار، آن خلأ و نیاز را کم کرده باشد. امید است که دوستداران علم با نقد و بررسی این تحقیق به غنای آن بیافزایند تا ان‌شاء الله قصوری در حق آن عارف بزرگ نکرده باشیم.

روش تحقیق

در این نوشتار با توجه به موضوع آن، از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.

بخش اول: احوال و آثار علمی

فصل اول: احوال

1ـ 1. زندگی‌نامه

یکی از فرزانگانی که عمری در سایه‌سار ولایت اهل‌بیت شبانه‌روز به تحصیل و تدریس علوم مختلف در حوزه و دانشگاه سپری کرد، اندیشمند کم نظیر مرحوم علامه حاج شیخ محمدحسین فاضل تونی 1 است. در این مختصر بر آنیم تا با زندگی‌نامه، آثار، و آرای عرفانی آن حکیم زاهد و عارف سالک بیشتر آشنا شویم.

در تاریخ ولادت ایشان، اقوالی متفاوت و بعضاً متضاد نقل شده است؛ عده‌ای[1] ایشان را متولد 25 محرم 1298 ه.ق و گروهی[2] متولد 1288 ه.ق و برخی[3] 1259 ش و عده‌ای[4] نیز 1257 ش دانسته‌اند. اما صحیح[5] همان قول اول است که حضرت استاد حسن‌زاده آملی از قول مرحوم فاضل تونی، چنین نقل می‌کنند:

پس از شرح قیصری برای بنا گذاری درس شفا در ساعت چهار بعد از ظهر روز دوشنبه بیست و سوم مهر 1335 ش به حضور انورش تشرف حاصل کردم. نخست نسخه‌ای از الهیات را که از آثار قلمی خود آن جناب است، به بنده اهدا فرمود و سپس از هر دری سخنی به میان آورد و فرمود: تاریخ تولد ۲۵ محرم ۱۲۹۸ ه.ق و اکنون عمرم ۷۸ سال است.[6]

ایشان در «تون» ولادت یافت. «تون» شهری باستانی است در جنوب خراسان که قدمت آن به قبل از اسلام بازمی‌گردد. ناصرخسرو قباديانی ـ شاعر بلندآوازه ـ در سفرش از آن شهر عبور نموده و وصف شهر و مردمان آن را در سفرنامه‌اش آورده است. در سال ۱۳08 ش نام «تون» به «فردوس» تغيير يافت.[7]

پدر ایشان، ملّا عبدالعظیم، واعظ بود و فرزندش را پیش از رسیدن به سن تعلّم، به مکتب سپرد. محمدحسین پس از فراگرفتن خواندن و نوشتن در مدتی کوتاه، به تحصیل مقدمات ادبیات عربی پرداخت و تمامی قرآن کریم را نیز حفظ کرد. سه چهار سالی از تحصيلش نگذشت كه پدرش به جوار رحمت حق پيوست، بدون آن که میراثی به جای گذارَد.[8] فاضل تونی، خود، چنین می‌گوید:

يازده ساله بودم كه پدرم مرحوم ملا عبدالعظیم كه واعظ تون و حوالی آن بود و محبوبيت و شهرتی خاص و بسزا داشت، به بيماری ذَرَب، در شبی كه تنها من با ايشان بودم وفات نمود و من هيچ ملتفت نشدم كه ايشان مرحوم شده است.[9]

فقدان پدر و نداشتن مَمرّی ثابت برای معيشت، به هيچ وجهْ عزم راسخ و شوق وافر مرحوم فاضل را سست نکرد و تحصیل ادبیات را ادامه داد.

چون به 17 سالگی رسيد، ديگر محيط محدود تون را برای خود كوچك يافت و به ناچار برای استفاده از محضر اساتيد بزرگ و ادامه‌ی تحصیل، به مشهد مقدس عزيمت كرد.

نهنگ آن بِهْ که در دریا ستیزد کز آبِ خُرد ماهی خُرد خیزد[10]

شش سال در مشهد مقدّس ماند و با جِدّ و جهد و هوش و حافظه‌ی سرشار خود از محضر استادان بزرگ آن خطّه بهره‌ها برد. آنگاه به همراهی مرحوم شيخ محمد ـ كه بعدها در اصفهان حکمت قدیم را تدریس کرد و به شيخ محمد حكيم معروف شد ـ به جانب دار العلم اصفهان رهسپار گشت تا مراتب بالاترِ تحصیلات را تکمیل کند.

ایشان مدت يازده سال در اصفهان ماند و سپس تهران را برای پیمودن راه علم برگزید و تا آخر همان جا اقامت نمود. در این مدت، از اساتید بزرگی بهره گرفت و آن گاه که مقامات والای علمی یافت، به تدریس پرداخت و شاگردان ممتازی را پرورش داد که در آینده به تفصیل اشاره خواهیم کرد.

1ـ 2. شخصیت علمی

مرحوم فاضل تونی عمری را در تحصیل و تعلیم سپری کرد و در این راه سختی‌های زیادی را تحمل نمود. ایشان، خود، در مقدمه‌ی کتاب الهیات می‌فرمایند:

… بسیار خوشبخت و سرافرازم که در سراسر عمر طولانی خود، جز در راه تحصیل یا تعلیم، و مطالعه یا تألیف قدمی ننهاده، و ملک آزادگی و قناعت را بر هر چیز ترجیح داده‌ام.[11]

در اینجا ما مراحل شکل‌گیری شخصیت علمی ایشان را از کودکی تا کهنسالی بیان می‌کنیم.

1ـ 2ـ 1. تحصیل در تون

فاضل تونی در زادگاهش، صرف و نحو را آموخت که شامل جامع المقدمات، شرح قطرالندی، البهجة المرضیة (شرح سيوطی بر ألفيه ابن مالك)، و هشت باب مغنی اللبيب می‌شود. صرف را نزد شیخ محمدحسن[12]، البهجة المرضیة (شرح سیوطی بر ألفیه ابن مالک) را نزد ملا محمدباقر تونی، و مغنی را نزد آقا میرزا حسین خواند. در معانی و بیان، مقداری از مطول را فراگرفت و بعداً در مشهد آن را تکمیل کرد.[13]

قدرت حافظه و حدّت ذهن و سرعت فراگيریش چنان بود كه تحسين و تعجب همگان را بر می‌انگيخت و پس از چندی، در همان زادگاهش سرآمدِ اقران شد و افراد متمكّن، فرزندان خود را برای تحصيل يا مباحثه به خدمتش می‌فرستادند.[14]

1ـ 2ـ 2. تحصیل در مشهد

فاضل تونی درباره‌ی تحصیل خود در مشهد، چنین می‌گوید:

مطوّل را در [مدرسه‌ی نواب] مشهد خدمت اديب نيشابورى تا مسند اليه در «تحقيق ما أنا قلت» [خواندم] كه در اينجا خوب تحقيق نكرد و مأيوس شدم. پيش شخصى به نام آقا ميرزا عبدالرحمن [مدرّس شیرازی] رفتم كه مثل اديب سر و‌ صدا نداشت؛ ولى اعلم از او بود و «تحقيق ما أنا قلت» را خوب بيان كرد. و رياضيات را نيز پيش [همین] آقا ميرزا عبدالرحمن خوانده‏ام.[15]

جالب است بدانید لقب «فاضل» را ادیب نیشابوری به ایشان داد. فاضل تونی، خود، می‌فرماید:

عادت مرحوم اديب اين بود كه درس هر روز را می‌بايستی يكی از شاگردان بخواند. در روز چهارم نوبت به من رسيد كه از ديگران بهتر خواندم. مرحوم اديب گفت: اين رجل فاضل كيست؟ مرا پيش خود خواند و در پهلوی خود نشانيد. بدين سبب از آن روز به فاضل مشهور شدم.[16]

از آن پس، همه‌روزه خواندن متن به ایشان واگذار شد.[17]

با اين كه علوم رياضی چندان مورد استقبال طلاب نبود، با شوق و شور تمام ریاضیات را شامل خلاصة الحساب شیخ بهایی و هیأت و نجوم و تحریر اقلیدس، از همان میرزا عبدالرحمن فراگرفت.

فقه و اصول نیز از دیگر دروسی بود که در مشهد آموخت. حجت‌الاسلام بجنوردی در فقه و اصول، و شیخ اسماعیل قائنی در درس معالم (اصول)، استادش بودند.[18]

1ـ 2ـ 3. تحصیل و تدریس در اصفهان

اصفهان در آن هنگام که فاضل تونی در آن اقامت گزید، مهد علم و دانش بود و علوم دينی و فلسفی رونق داشت. قريب ۲۵۰۰ طلبه‌ی پرشور و با حرارت در حوزه‌های مختلف علمیِ آن شهر مشغول استفاضه بودند و برخی از آنان مانند مرحوم آیت‌الله بروجردی 1 بعدها به بالاترين مدارج علمی[19] رسیدند. در اصفهان به همراه شيخ محمد، حجره‌ی محقّری گرفتند و مدتی با هم به مباحثه و تحصيل پرداختند. در ماه‌های اول ورود به اصفهان، چون غريب و بی‌آشنا بودند و شهريه كافی نداشتند، زندگی به سختی می‌گذراندند. بسيار اتفاق می‌افتاد كه ایشان غذای كافی نمی‌يافت و اگر می‌يافت، از نان و ماست يا نان و پياز يا نان و پنير تجاوز نمی‌كرد.[20]

بس گرسنه خفت و كس ندانست كه كيست

 

[بس جان بلب آمد که بر او کس نگریست][21]

مخصوصاً مكرر به برخی از شاگردان[22] فرموده بود كه اولين ماه رمضان را در اصفهان با سختیِ بسيار گذرانيد و افطار و سحر به نان و پياز و گاهی به نان و ماست اكتفا می‌كرد و به واسطه تعفف و مناعت طبع هرگز كسی را از حال خود آگاه نمی‌ساخت و حتی وقتی تُجّار خَيِّرْ طلاب را به افطار دعوت می‌كردند، برای اين كه از درس و مباحثه بازنماند، از اجابت دعوت آنان سر باز می‌زد و به آنچه خود داشت، قناعت می‌ورزيد و با خود می‌گفت:

از خواب و خورش ثمر نيابی
زان روی كه مايه‌ها سرشتند
تا دَر نِگــريم و راز جــوئيم
كاين در همه گاو و خر بيابی
ما را ورقــی دگــر نوشتــند
سر رشـته‌ی كـار بــاز جوئيم[23]

در آن زمان، جهانگیرخان قشقایی منظومه را در شش سال می‌گفت و لابه‌لای آن قسمت اعظم مطالب شفا و اشارات و حکمة الإشراق و أسفار را بیان می‌کرد. مرحوم فاضل در سومين دوره‌ی تدریسِ جهانگیرخان، به محضر او پيوست و در تمام مدت شش سال ـ جز هنگامی كه به مرض حصبه مبتلا شده بود ـ حتی يك روز از درس آن بزرگ غفلت نفرمود. در روز شروع، قريب ۱۲۰ تن طلبه حضور داشتند؛ ولی به‌تدريج كه مباحث پيچيده و مشكل می‌شد، عده‌ی طلاب رو به كاهش می‌نهاد. عده‌ای در مبحث وجود ذهنی، درس را ترک کردند و عده‌ی ديگر در مبحث عاقل و معقول، و همین طور … .

خليلَیَّ قَطّاعُ الفَيافي إلی الحِمی كثــيرٌ و أمّا الواصلـون قليـل[24]

آنان مانند مرغانی بودند كه به عزم ديدار سيمرغ عازم قله‌ی قاف شدند و جز عده‌ای معدود به منزل مقصود نرسيدند.[25]

فرخ آن تركی كه استيزه نهد
گرم گردانَد فرس را آن چنان
گر پشيمانی ورا عيبی كند
خود پشيمانی نرويد از عدم
اسبش اندر خندقِ آتش جَهَد
كه كُنَد آهنــگ اوج آسمان
آتش اول در پشيمانی زنــد
چون ببيند گرمیِ صاحب قَدم[26]

مرحوم فاضل تونی، خود، فرموده است:

با آقای بروجردی [مرحوم آیت‌الله حاج آقا حسين بروجردی] در درس آخوند كاشى [مرحوم آخوند ملّا محمّد كاشانی] و درس جهانگیرخان قشقايى در اصفهان شركت داشته‏ايم.[27]

در زمینه‌ی عرفان، مرحوم فاضل تونی از جهانگیرخان قشقایی و آخوند کاشی بهره برده و شرح فصوص را نزد این دو بزرگوار فرا گرفته است. فراگیری عرفان در اصفهانِ آن روزگار مجاز نبود. آیت‌الله جوادی آملی می‌فرمایند:

مرحوم آیت‌الله فاضل توني، هم در حكمت مشّاء قوي بود و هم در آشنايي با فنون عرفان. او مي‏فرمود: كتاب فصوص محی‌الدین عربي را كه هم اكنون در دست دارم و براي شما تدريس مي‏كنم، در اصفهان و خدمت مرحوم جهانگيرخان قشقايي و مرحوم حاج آخوند كاشي مي‏آموختم و در مدت دو سالي كه آن را فرا مي‏گرفتم در سفره غذاي من مخفي بود و هرگز جرأت نداشتم آن را در طاقچه يا قفسه كتاب بگذارم يا آشكارا آن را مطالعه كنم. گويا سفره نان او را كسي نمي‏ديد؛ چون در حجره تنها بوده و سفره او اختصاص به خودش داشته است. سرّش اين بود كه آن روزها در حوزه اصفهان فراگرفتن حكمت تا حدودي مجاز بود، ولي آموختن عرفان آن‏چنان مجاز و رايج نبود. بر اين اساس، درس عرفان، رسمي و مجاز شمرده نمي‏شد.[28]

در زمینه‌ی فقه، آقا سید محمدصادق خاتون‌آبادی و آخوند فشارکی و آقا سید علی نجف‌آبادی، از اساتید بزرگی بودند که فاضل تونی از ایشان، توشه‌ی بزرگی برگرفت.[29]

از حسن قضا در همين هنگام مرحوم حاج شيخ عبدالله گلپايگاني[30] از علمای بزرگ نجف، به سفارش پزشکان براي تغيير آب و هوا در اصفهان سكنی گزيد و مرحوم فاضلْ مَقدم آن بزرگ را فيضي بزرگ و موهبتی عظيم دانست و از مجلس درس اصول ايشان، فايده‌ها اندوخت. مرحوم فاضل می‌فرمود:

مجلس درس حاج شيخ عبدالله گلپايگانی از لحاظ استفاده از مجالس كم نظير بود؛ چه وی بيانی ساده و رسا و دقيق داشت و برای تفهيم مطالب مثال‌های ساده از زندگانی روزانه می‌آورد. از طرف ديگر حوزه‌ی درسش به خلاف رسم آن عهد، آرام و بدون هياهو و جرّ و بحث بود. طرز استدلالی كه از ايشان درباره‌ی قاعده‌ی ترتب شنيدم از هيچ يك از استادان ديگر نشنيدم.[31]

در مدت یازده سالی که در اصفهان به سر می‌بُرد، جز به تحصيل، مباحثه، تدريس، عبادت، رياضت و تهذيب نفس به كاری نپرداخت و هميشه می‌فرمود:

بهترين ايّام دوران عمر من، ايّامی است كه در اصفهان گذرانده‌ام.[32]

آیت‌الله حسن‌زاده درباره‌ی تدریس ایشان در اصفهان، چنین می‌فرمایند:

… بعد از آن استاد شعراني فرمود كه من به سن شما بودم و در تهران درس می‌خواندم، در همان وقت آقاي فاضل توني يكي از اساتيد حوزه علمي اصفهان بوده است و آوازه‌اي بسزا داشت و شهرت علمي تمام.[33]

اما این که مرحوم فاضل تونی در اصفهان چه کتاب‌ها و علومی را تدریس می‌کرده‌اند، به صراحت بیان نشده است.

[1]. حسن‌زاده آملی حسن، هزار و یک کلمه، قم، بوستان کتاب، 1381، ج3، ص31.

[2]. صفا ذبیح‌الله، «استاد فقید من»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سال نهم، فروردین 1341، شماره 3، ص38؛ و خوانساری محمد، «ترجمه‌ی احوال فاضل»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سال نهم، فروردین 1341، شماره 3، ص45.

[3]. جمعی از نویسندگان، زندگی‌نامه مشاهیر و بزرگان ایران، نشر فارسی‌کتاب، بی‌تا، ص165.

[4]. دهخدا علی اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه‌ی «فاضل تونی».

[5]. اگر تاریخ 25 محرم 1298 ه.ق را به تاریخ شمسی تبدیل کنیم، دوشنبه 7 دی 1259 ش به دست می‌آید. لذا این دو تاریخ با هم سازگاری دارند. اما آن قولی که 1288 ه.ق را سال تولد دانسته، مرحوم فاضل تونی را هنگام فوت 93 ساله می‌داند که با نقل علامه حسن‌زاده کاملاً معارض است. آن که 1257 ش گفته، شاید در تبدیل تاریخ سهو کرده باشد.

[6]. هزار و یک کلمه، ج3، ص31.

[7]. تون قديم و فردوس كنوني از شهرهاي بسيار كهن خراسان بزرگ است كه در حاشيه كوير نمك از قديم الايام يكي از باراندازهاي مهم شرق به غرب ايران محسوب مي شده است. بدون شك طي فاصله زياد بين شهرهاي شرقي و غربي و همچنین جنوبي و شمالي بدون منزلگاه مناسبي چون فردوس، ممکن نبوده است و اکنون نیز چنین است.

بررسي‌هاي باستان‌شناسي حكايت از آن دارد که اين ناحيه در گذشته‌های دور، مانند نواحي ديگر خراسان، زيستگاه اقوام باستاني بوده است و علاوه بر آن، وجود محوطه‌ها و تپه‌هاي باستاني، رونق اين ناحيه را تا پيش از اسلام به خصوص در عصر تاريخي به اثبات رسانده است، به نحوي كه در كتيبه‌ی داريوش از اين ناحيه بعنوان «ساگارتي» ياد شده است كه طايفه‌اي از پارس‌ها در آن سكونت داشته‌اند.

ظاهراً نخستین و قدیمی‌ترین کتابی که به تصریح از تون به عنوان شهری در ناحیه‌ی کویر یاد کرده، اشکال العالم جیهانی است متعلق به نیمه سده چهارم هجری. پس از او مقدسی در قرن چهارم و ناصرخسرو در قرن پنجم از تون و خصوصیات آن سخن گفته‌اند. پس از ناصرخسرو، حمد الله مستوفی در قرن هفتم و میرزا خانلرخان و غلامحسین‌خان افضل الملک (نایب اول وزارت خارجه وقت) در قرن سیزده، درباره‌ی تون نوشته‌اند. در اغلب سفرنامه‌ها از آن به عنوان شهري بزرگ و آباد نام برده شده است.

اقوام اولیه‌ی ساکن تون را می‌توانیم ساگارتیان بدانیم (ساگارتیان اقوامی پارس نژاد و مهاجر بودند که با دیگر اقوام آریایی به جنوب خراسان آمدند) که انگیزه‌ی اصلی سکونتشان در این منطقه، وجود دره‌های متعدد همراه با آب و هوایی مناسب گله‌داری و زراعت و اسکان در دامنه‌ی کوه‌های این شهر بوده است.

در حال حاضر مردم ساکن این شهرستان، فرهنگی ایرانی دارند و اکثریت آنها مسلمان و شیعه هستند. محاوره‌ی اهالی شهرستان، با لهجه‌ی محلی خاصی می‌باشد و جمله‌بندی‌شان به سبک دوره‌ی ساسانی است. این زبان و ادبیات را می‌توان بقایای فارسی دَری دانست؛ اما با توجه به بالا رفتن سطح تحصیلات و جابه‌جایی بسیاری از افراد برای ادامه تحصیل و … به شهرهای دیگر و وجود افراد غیر بومی، این لهجه اصالت گذشته‌اش را از دست داده است. شعرا، ادیبان، و دانشمندانی که در شهر زندگی می‌کرده‌اند نیز آثاری به لهجه‌ی محلی نگاشته‌اند. این کتاب‌ها از نویسندگانی چون نثاری تونی و میر تونی هنوز هم موجودند.

تون از همان اوايل اسلام از شهرهاي مهم منطقه و دارای جايگاه اقتصادي و اجتماعي خاصي بوده است. این شهر از دیرباز مهد علم و دانش به شمار می‌رفته است و علمایی چون محمدحسین فاضل تونی [که پژوهش حاضر درباره‌ی ایشان است]، استاد بدیع الزمان فروزانفر از مشاهیر ادب ایرانی، و شاعرانی برجسته همچون آفتی تونی، آهی تونی، علاءالملک تونی و دکتر محمد جعفر یاحقی استاد ادبیات فارسی (معاصر) در این شهر می‌زیسته‌اند.

بناي شهر تون به دوران قبل از اسلام مي‌رسد و در دوران‌هاي گذشته اين شهر مركز فعاليت هاي فكري و عقيدتي فراواني بوده است و روزگاري بزرگ‌ترين كانون فعاليت اسماعيليان به شمار مي‌آمده و آثاري از آن دوران نظير قلعه و برج و باروهائي هنوز باقي است.

ادله و شواهد تاريخي نشان مي‌دهد كه در گذشته‌هاي دور كه تون اهميت و اعتباري تاريخي و جمعيتي داشته – به ويژه تا دوران اقتدار اسماعيليه – و حتي سده‌هاي پس از آن به ولايت قُهستان تعلق داشته و در كنار قاين يكي از دو شهر مهم آن ولايت بوده است. در دوره‌هاي اخير كه اين شهر اهميت پيشين خود را از دست داده بود، با طبس بر روي هم منطقه واحدي را تشكيل دادند و عبارت «تون و طبس» جاي «تون و قاين» را گرفت.

اين شهر تا سال 1308 خورشيدي تون نام داشته و در متون قديم اغلب به نام بلده طيبه تون ناميده شده و درمكاتبات دوره صفويه نيز به نام دارالمؤمنين تون ناميده شده است كه در سال 1308 حسب خواسته‌ی اهالي به موجب تصويب نامه دولت وقت، نام تون به فردوس تغيير يافت.

شهر تون (فردوس) در زلزله یازدهم شهریور سال1347 به شدت ویران گردید و جز معدودی آثار و ابنیه‌ی تاریخی باارزش و خاطره‌ای از آن باقی نماند. (دائرة المعارف بزرگ اسلامی، گروه محققین زیر نظر سید کاظم موسوی بجنوردی، تهران، انتشارات مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، 1387، ج16، ذیل واژه تون)

پس از وقوع زلزله، شهرْ خالی از سکنه، و از محل قديمي خود به منطقه جديدي منتقل شد. در حال حاضر شهر قديم فردوس به عنوان شهر تاريخي تون و يا شهر کهنه شناخته مي‌شود که در سال 1378 در فهرست ميراث ملي به ثبت رسيد. (پایگاه اینترنتی سفرنیوز، مرکز اطلاع‌رسانی تخصصی گردشگری و میراث فرهنگی www.safarnews.com)

[8]. خوانساری محمد، همان، ص45.

[9]. هزار و یک کلمه، ج3، ص31.

[10]. نظامی گنجوی الیاس بن یوسف، کتاب خسرو و شیرین، تهران، نشرنگاه، 1390، مثنوی «آگهی خسرو از مرگ بهرام چوبین»، ص96.

[11]. فاضل تونی محمد حسین، الهیات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1323، ص2.

[12]. هزار و یک کلمه، ج3، ص31.

[13]. خوانساری محمد، همان، ص45 و 46.

[14]. همان.

[15]. هزار و یک کلمه، ج3، ص31.

[16]. همان، ص32.

[17]. خوانساری محمد، همان، ص46.

[18]. همان.

[19]. آیت‌الله جوادی آملی می‌فرمایند: «به ياد دارم كه مرحوم فاضل توني ـ رحمه‏الله ـ درباره مرحوم آيت‌اللّه بروجردي مي‏فرمودند: مرحوم آقاي بروجردي شخص ملايي است؛ زيرا آن زمان كه ما دراصفهان درس مي‏خوانديم، آقا حسين آقا كه طلبه جواني بودند، كتاب اصولی «فصول» را تدريس مي‏كردند. يك طلبه جوان و تدريس فصول! كاري آسان نبود؛ چون فصول، كتاب عميقي است و صاحب آن (مرحوم شيخ محمد بن حسين بن محمد رحيم طهراني) نظرات بسيار ظريفي دارد.» (مهر استاد، تحقیق و تنظیم مرکز نشر اسراء، قم، نشر اسراء، 1386، ص102)

[20]. همان، ص47.

[21]. گلستان سعدی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی (به نشر)، 1380، باب اول، در سیرت پادشاهان، حکایت16، ص38.

[22]. مرحوم محمد خوانساری.

[23]. گلستان سعدی، همان.

[24]. ای دو دوست من! کسانی که صحرا را به سمت مقصد طی می‌کنند، بسیارند؛ اما آنان که به مقصد می‌رسند، کمند.

[25]. همان، ص47 و 48.

[26]. مولوی جلال الدین محمد بن محمد ، مثنوی معنوی، به کوشش دکتر پرویز عباسی داکانی، تهران، نشر الهام، 1387، دفتر سوم، آداب المستمعین و امریدین عند فیض الحکمه من لسان الشیخ ص 553.

[27]. هزار و يك كلمه، ج‏3، ص32.

[28]. مهر استاد، ص78. آیت الله جوادی آملی در جای دیگری درباره فراگیری عرفان چنین می‌فرماید: … در اين‏جا لازم است نكته‏اي را از محي‏الدين عربی نقل كنم. آن بزرگوار در فتوحات می‏گويد: چون عرفان بر كشف و شهود مبتنی است، ممكن است كه صاحبان دعوی و غرض سوء و مدعيان دروغين، داعيه عرفان و كشف و شهود داشته باشند و چنين ادعايی واهی و دروغين، مفاسدی را به دنبال دارد. بر اين اساس، بزرگان علما و فقهای اسلام، برای جلوگيری از اين گونه سوء استفاده‏ها فراگيری عرفان را برای عموم مجاز ندانسته‏اند واين كار خوبی است تا هر نااهلی نتواند در اين وادی گام نهد و مدّعی كشف و شهود دروغين شود. قسمتي از عبارت مرحوم ابن عربي چنين است: «لو فتحوا هذا الباب لدخل الخلل فی الدين من المدعی… و نعم، فعلوه و نحن نسلم لهم ذلك…».

البته بايد اين حقيقت نيز روشن باشد كه اصل سير و سلوك عرفانی و به اصطلاح شكار معنوی، راه درستی است و می‏شود كسی يا كساني اين راه را بر اساس تعليم ديني (كتاب و سنّت) طي كنند و به مقاماتی هم برسند و كشف شهودی نيز داشته باشند و در عين حال ادعايی هم نداشته باشند، ليكن اهل معنا و مكاشفه راز دارند و كشف سر نمی‏كنند. از اين رو، ميان عرفا معروف است: «عارف سَر مي‏دهد؛ اما سِرّ نمي‏دهد» يا سروده‏اند كه: هر که را اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. (همان، ص79 ـ 80)

[29]. خوانساری محمد، همان، ص48.

[30]. شیخ عبدالله گلپایگانی (۱۲۸۵ -۱۳۲۷ ق) از خواص شاگردان آخوند ملامحمد کاظم خراسانی، صاحب کفایةالاصول بود که از محضر استاد بهره‌ها برد و بحث را برای شاگردان تقریر می‌کرد. او خود مستقلاً حوزه‌ی درسی داشت که عده‌ای از فضلا در آن شرکت می‌کردند. وی در نجف به بیماری سل در گذشت و در وادی‌السلام دفن شد.

[31]. خوانساری محمد، همان، ص48.

[32]. همان.

[33]. هزار و یک کلمه، ج3، ص32.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122