پايان نامه بررسي ارتباط اعتماد و تعهد سازماني و تمايل به ترک شغل در شرکتهاي کارگزاري فعال در بازار سرمايه ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ارتباط  اعتماد و تعهد سازماني و تمايل به ترک شغل در شرکتهاي کارگزاري فعال در بازار سرمايه ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 159 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي ارتباط  اعتماد و تعهد سازماني و تمايل به ترک شغل در شرکتهاي کارگزاري فعال در بازار سرمايه ايران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل یکم 1
کلیات تحقیق 1
مقدمه 1
بیان مساله تحقیق 1
اهمیت و ضرورت تحقیق 5
هدف تحقیق 6
سوالات اصلي تحقيق 7
فرضیه‌های تحقیق 7
متغیرهای تحقیق 8
تعریف مفاهیم تحقیق 8
مدل مفهومی تحقیق 9
روش تحقیق 10
جامعه آماری و قلمرو تحقیق 10
روش نمونه گیری و حجم نمونه: 10
ساختار کلی تحقیق 11
فصل دوم 13
مبانی نظری و ادبیات تحقیق 13
مقدمه 13
2- مبانی نظری تحقیق 13
2-1-1-مدیریت منابع انسانی 13
2-1-2-تعریف مدیریت منابع انسانی 16
2-1-3-اهمیت مدیریت منابع انسانی 17
2-1-4- وظایف و اهداف مدیریت منابع انسانی 19
2-1-5-نگهداشت نیروي انسانی 25
2-1-6-عوامل نگهداشت نیروي انسانی 28
2-1-7- جبران خدمات 33
2-1-8- فرصت‌هاي شغلی 41
2-1-9-حمایت سرپرست 49
2-1-10- تعهد سازمانی 52
2-1-11 ارزش‌ها، نگرش‌ها 54
2-1-12- تعریف تعهد سازمانی 56
2-1-13- تعهد سازمانی نگاه تک بعدي یا چند بعدي 59
2-1-14- ضرورت توجه به تعهد سازمانی 66
2-1-15- انواع تعهد 68
2-1-16-عوامل مؤثر برتعهد سازمانی 71
پیشینه‌ی تحقیق 92
تحقیقات صورت گرفته در خارج از ایران 92
تحقیقات صورت گرفته در ایران 102
خلاصه فصل 105
فصل سوم 111
روش‌شناسی تحقیق 111
مقدمه 111
روش تحقیق 112
جامعه آماری و قلمرو تحقیق 112
روش های آماری 112
مدل مفهومی تحقیق 113
جامعه‌ی آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری 113
نحوه جمع‌آوری داده‌ها 114
تحلیل داده ها 114
روایی و پایایی پرسشنامه ها 114
روایی پرسشنامه ها 114
پایایی پرسشنامه 115
ضریب آلفاي کرونباخ 116
روش و ابزار تجزیه و تحلیل آماري اطلاعات 117
خلاصه فصل 119
فصل چهارم 121
تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های تحقیق 121
مقدمه 121
2 – اطلاعات توصیفی مربوط پاسخ دهندگان (کارکنان شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار) 121
الف : وضعیت تحصیلی پاسخ‌دهندگان 121
ب : وضعیت سنی و جنسیت پاسخ‌دهندگان 122
3 – پرسشنامه و بررسی اعتبار آن 123
4 – سنجش بار عاملی نشانگرهای سازه ها (بررسی اعتبار مدل طراحی شده) 124
5 – بررسی روايي تشخيصي 129
6 – آزمون فرضیه ها 130
آزمون فرضیة اول : 131
آزمون فرضیةدوم : 131
آزمون فرضیة سوم : 132
7 – برازش مدل ساختاري 134
فصل پنجم 137
بحث، نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات 137
مقدمه 137
بحث 137
نتیجه گیری 139
پیشنهادات 141
الف ) پیشنهادات مبتنی بر پژوهش 141
ب) پیشنهادات برای پژوهش های آتی 142
منابع فارسی 144
منابع انگلیسی 147
پرسشنامه نمونه 148

فهرست منابع

منابع فارسی

ابطحی ، سید حسین .، 1389 ، مدیریت منابع انسانی ( اداره امور کارکنان در سازمانهاي دولتی ، صنعتی و بازرگانی ) ، کرج ، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ، چاپ ششم .

انصاري ، محمد اسماعیل .، باقري کلجاهی ، علی .، صالحی ، مسلم .، 1389 ، تعهد سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان و نقش راهبردهاي مدیریت منابع انسانی در بهبود آن ، دو ماهنامه ي توسعه انسانی پلیس ، سال 36 – هفتم ، شماره 31 ، مهر و آبان 1389 ، صص 72

باقري ، مسلم .، تولایی ، روح اله .، 1389 ، بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان ها ، دو ماهنامه . 73 – توسعه انسانی پلیس ، سال هفتم ، شماره 30 ، مرداد و شهریور 1389 ، صص 96

بهروان ، حسین .، سعیدي ، رقیه .، 1388 ، عوامل موثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز ، نمونه مورد مطالعه : اداره مرکزي استان خراسان رضوي شهر مشهد ، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ، سال ششم ، پاییز و زمستان 1388 ، صص 199

حسینی ، سید مهدي .، مهدي زاده اشرفی ، علی .، 1389 ، شناسایی عوامل موثر بر تعهد سازمانی ، پژوهشگر . 9 – فصلنامه مدیریت ، سال هفتم ، شماره 18 ، تابستان 1389 ، صص 16

حضوري ، محمد جواد .، 1381 ، رابطه تعهد سازمانی با وی ژگی هاي اعضاي هئیت علمی دانشگاه پیام . 22 – نور ، پیک نور ، سال سوم ، شماره سوم ، صص 33

دسلر گري ، ترجمه پارسائیان علی ، اعرابی محمد ، 1386 ، مبانی مدیریت منابع انسانی ، تهران ، دفتر پژوهشهاي فرهنگی ، چاپ چهارم .

رابینز ، استیفن پی .، ترجمه پارساییان ، علی .، اعرابی ، سید محمد .، 1385 ، رفتار سازمانی مفاهیم ، نظریه ها و کاربردها ، تهران ، دفتر پژوهشهاي فرهنگی ، جلد اول ، فرد ، چاپ نهم

رابینز ، استیفن پی .، ترجمه پارساییان ، علی .، اعرابی ، سید محمد .، 1389 ، رفتار سازمانی مفاهیم ، نظریه ها و کاربردها ، تهران ، دفتر پژوهشهاي فرهنگی ، جلد سوم ، سازمان ، چاپ دوازدهم .

رضائیان ، علی .، 1372 ، مدیریت رفتار سازمانی ( مفاهیم ، نظریه ها و کاربردها ) ، تهران ، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، چاپ اول .

روثول ، ویلیام .، کازانس ، اچ . سی .، ترجمه وزیري سابقی ، حسین .، 1382 ، مدیریت و برنامه ریزي استراتژیک منابع انسانی ، تهران ، شرکت برق منطقه اي تهران ، چاپ اول .

رهنماي رود پشتی ، فریدون .، محمودزاده ، نصرت الله .، 1387 ، توسعه منابع انسانی مطالعه موردي تعلق و تعهد سازمانی و رقابت پذیري ، تهران ، سازمان مدیریت صنعتی ، چاپ اول .

سجادي ، حانیه السادات .، خامسی پور ، مجید .، حسن زاده ، اکبر .، والی ، لیلا .، 1388 ، تعهد سازمانی و ، تمایل به ترك خدمت کارکنان حوزه معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان : 1387 32 – فصلنامه سلامت کار ایران ، دوره 6 ، شماره 3 ، پاییز 1388 ، صص 37

سعادت ، اسفندیار .، 1385 ، مدیریت منابع انسانی ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) ، چاپ یازدهم .

سیدجوادین ، سید رضا .، 1387 ، مبانی مدیریت منابع انسانی ، تهران ، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، چاپ سوم .

شمس احمر ، مهران .، فرهی بوزنجانی ، برزو .، سنجقی ، محمد ابراهیم .، 1390 ، بررسی اثر احساس عدالت سازمانی بر رابطه بین رویکرد راهبردي در نظام نگهداري منابع انسانی و تعهد سازمانی کارکنان ، دو. 139 – فصلنامه علمی ، پزوهشی مدیریت اسلامی ، سال نوزدهم ، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390 ، صص 169 ١٨٦

صانعی، مهدی، کردی، مراد و قاضی، حسن؛ 1392، ”بررسی ارتباط بین برنامه های نگهداشت نیروی انسانی با تعهد سازمانی کارکنان در بانک صادرات سمنان”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود.

عریضی ، حمیدرضا .، محمدي ، مریم .، امیري ، صولت .، 1390 ، رابطه میان رفتار شهروندي سازمانی با تعهد سازمانی و میل به ماندن در شغل در میان کارکنان شرکت سایپا ، پژوهشهاي روان شناسی اجتماعی ،. 27 – دوره اول ، شماره 1 ، صص 44

عریضی سامانی ، حمیدرضا .، ذاکر فرد ، منیرالسادات .، نوري ، ابوالقاسم .، 1388 ، رابطه ي کارراهه شغلی با اقتدار شغلی و تعهد سازمانی : بررسی موردي کارکنان زن و مرد واحدهاي پژوهش و توسعه ي شرکت هاي صنعتی ، مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان ، سال هفتم ، شماره 1 ، بهار 1388 ، صص 93

فرهنگی ، علی اکبر .، حسین زاده ، علی .، 1384 ، دیدگاههاي نوین درباره تعهد سازمانی ، ماهنامه تدبیر ، سال شانزدهم ، شماره 157 ، خرداد 1384

کریمی ، فیروزه .، 1388 ، جامعه پذیري کارکنان و نگهداشت نیروي انسانی در سازمان ، کار و جامعه 71 – 106 ، فروردین و اردیبهشت 88 ، صص 74 – (ماهنامه اجتماعی ، اقتصادي ، علمی ، فرهنگی ) ، شماره 107

گرجی ، محمد باقر .، 1386 ، مدیریت رفتار سازمانی ، گرکان ، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول .

گل پرور ، محسن .، عریضی سامانی ، سید حمید رضا .، 1385 ، پیش بینی تعهد سازمانی و مولفه هاي آن بر اساس متغییر هاي هفده گانه فردي و سازمانی ، دانش و پزوهش در روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد 41 – خوراسگان ( اصفهان ) ، شماره بیست نهم ، پاییز 1385 ، صص 68

گیوریان ، حسن .، تدبیري ، سیروس .، 1384 ، مدیریت رفتار سازمانی ، تهران ، یکان ، جلد اول ، چاپ اول

لاندي ، ولیو .، کاولینگ ، آلن .، ترجمه ابطحی ، سید حسین .، جعفري نیا ، شمس اله .، نجاري ، رضا .، هادي پیکانی ، مهربان .، 1386 ، مدیریت استراتژیک منابع انسانی ، تهران ، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ، چاپ اول .

مدنی ، حسین ،. زاهدي ، محمد جواد .، 1384 ، تعیین اولویت عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان ( مطالعه موردي ر شرکت هاي پالایش گاز فجر و بید بلند ) ، مجله جامعه شناسی ایران ، دوره ششم ، شماره 3 – ، صص 33

مورهد و گریفین .، ترجمه الوانی ، سید مهدي .، معمارزاده ، غلامرضا .، 1375 ، رفتار سازمانی ، تهران ، نتشارات مروارید ، چاپ دوم .

موغلی ، علیرضا .، حسن پور ، اکبر .، حسن پور ، محمد .، 1388 ، بررسی ارتباط بین توانمند سازي و تعهد سازمانی کارکنان در مناطق نوزده گانه آموزش و پرورش شهر تهران ، نشریه مدیریت دولتی ، دوره اول ، . 119 – شماره 2 ، بهار و تابستان 1388 ، صص 132

ناظم ، فتاح .، قائد محمدي ، محمد جواد .، 1387 ، تعهد سازمانی مدیران و مولفه هاي آن در دانشگاه آزاد اسلامی ، فصلنامه اندیشه هاي تازه در علوم تربیتی ، سال چهارم ، شماره اول ، زمستان 1387 ، صص 28

منابع انگلیسی

Alkandari , Q ., Amani Abdullah , H ., (2009) EMPLOYEES PLOYEES RETENTION IN PRIVATE SECTOR AN EXPLORATORY STUDY IN THE STATE OF KUWAIT, Project paper submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of master of business administration , open university malaysia .

Cheng Lian Chew , J ., (2004) , THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES ON THE RETENTION OF CORE EMPLOYEES OF AUSTRALIAN ORGANISATIONS : An Empirical Study , Submitted for the degree of Doctor of Philosophy Murdoch University July , 2004 .

Döckel , A ., Basson , J ., Coetzee , M ., (2006) THE EFFECT OF RETENTION FACTORS ON ORGANISATIONAL COMMITMENT: AN INVESTIGATION OF HIGH TECHNOLOGY EMPLOYEES , SA Journal of Human Resource Management, 2006, 4 (2), 20-28 .

Hira , F .,(2011) DOES EMPLOYEE RETENTION AFFECT ORGANIZATIONAL COMPETENCE? Industrial Engineering Letters Vol 1, 1, 2011, 24-38 .

Memon , S , B ., Panhwar , I , A ., Rohra , C , L ., (2010) INVESTIGATING THE MEDIATING ROLE OF HR POLICIES IN EMPLOYEE RETENTION , Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4(8): 4046- 4057, 2010 .

Sanjeekumar , V ., (2012) A STUDY ON EMPLOYEE ’S INTENTION TO STAY IN PUBLIC COMPANIES , KEDAH , MALAYSIA , ZENITH International Journal of Business Economics & Management Research , Vol.2 Issue 4, April 2012,91-101.

Shoaib , M ., Noor , A ., Tirmizi , S , R ., Bashir , S., (2009) , DETERMINATINS OF EMPLOYEE RETENTION IN TELECOM SECTOR OF PAKISTAN , Proceedings 2nd CBRC , Lahore , Pakistan November 14 , 2009 , 1 – 18 .

Sinclair, Melvin . (2013), ” The Influence of Trust and Affective Organizational Commitment on Intent to Leave” Ph. D Thesis, Walden University

Sunil , R .,(2003) ORGANIZATIONAL APPLICATION MANAGING EMPLOYEE RETENTION AS A STRATEGY FOR INCREASING ORGANIZATIONAL COMPETITIVENESS , Applied H.R.M. Research, 2003, Volume 8, Number 2, pages 63-72 .

چكيده

با افزایش رقابت جهانی، سازمان ها رقابتی تر شده‌اند، و اتکای بیشتری بر دانش کارمندان برای نوآوری، انگیزه و تعهد اهمیت یافته است. داشتن توانایی برای پیش بینی تمایل کارکنان برای ترک شغل، این فرصت را در اختیار مدیران شرکت‌ها قرار می‌دهد تا گردش کارکنان را کاهش دهند و دانش نهادی را حفظ کنند. در مطالعه حاضر، مدل ساختاری موازنه‌ای برای بررسی میزان تعهد و اعتماد سازمانی در میان کارمندان شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران ارائه شده است. پرسشنامه‌ها بین کارمندان کارگزاری‌ها توزیع گردید و تعداد 368پرسشنامه تکمیل شده برای اهداف تحلیل استفاده گردیده است. این حجم نمونه با توجه به جدول کرجسي و مورگان[1](1970)  تعیین با استفاده از نرم‌افزار spss 16  ، ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه و براي آزمون فرضيه­ها از تحليل عاملي تأييدي[2]  و نرم‌افزار Smart PLS نسخه 3 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکت‌های کارگزاری ارتباط معنی‌داری وجود دارد. با توجه به تأثير افزایش اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی بر کاهش تمایل به ترک شغل، نتيجه اين تحقيق مي­تواند برای مديران بازار سرمایه در برنامه‌ریزی استراتژیک جهت حفظ استعدادهای کلیدی شرکت از طریق تمرکز بر تعهد و اعتماد سازمانی مفید باشد..

واژگان کلیدی: اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی، تمایل به ترک شغل، جبران خدمت، تحلیل عاملی تاییدی

[1] Krejcie & Morgan

[2] Confirmatory factor analysis (CFA)

فصل یکم

کلیات تحقیق

مقدمه

توجه به موضوع اعتماد و تعهد سازمانی به دو دلیل اهمیت دارد  اول اینکه افزایش اعتماد و ایجاد و تقویت تعهد کارکنان آثار مهم و قابل توجهی در سازمانها دارد که مهمترین آنها همگام شدن کارکنان با اهداف سازمانی و افزایش بهره وري و بهبود عملکرد می باشد و دلیل دوم فقدان و تضعیف تعهد سازمانی کارکنان آثار نامطلوب و زیانباري براي سازمانها دارد، که می توان به غیبت، تاخیر، کم کاري و مهمترین آن ترك سازمان اشاره کرد . و با توجه به اینکه سیاست ها و شیوه هاي مدیریت منابع انسانی نقش تعیین کننده اي در ایجاد و تقویت تعهد سازمانی کارکنان  در شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران دارد به نظر می‌رسد بررسی این موضوع ابزار هایی را برای افزایش کارامدی این شرکتها ایجاد نماید .

بیان مساله تحقیق

یکی از نگرش هاي مهم افراد نسبت شغل که بر رفتار آنان در سازمان می تواند تاثیر داشته باشد و براي مدیران سازمان ها مهم می باشد اعتماد و تعهد سازمانی می باشد . تعهد سازمانی عبارت است از حالتی که فرد سازمانی را که در آن شاغل است معرف خود می داند (گرجی، 1386، ص 42) و  عتماد سازمانی را به عنوان انتظارات مثبتی که افراد، بر پایه نقش های سازمانی، مناسبات، تجربیات،  وابستگی های متقابل از نیات و رفتارهای مختلف اعضاء سازمان دارند، تعریف می کنند(دانایی فرد و دیگران، 1388، ص63) همچنین میشرا (1996) اعتماد سازمانی را به عنوان تمایل یک طرف به آسیب پذیر بودن در برابر طرف دیگر براساس این انتظار یا باور که طرف مقابل مطمئن، باز و قابل اعتماد است، تعریف می کند.

تحقیقات حاکی از ارتباط تعهد و اعتماد سازمانی کارکنان با عواملی چون دلبستگی سازمانی، انگیزه، احساس رضایت، عملکرد شغلی، رفتار اجتماعی کارکنان در  سازمان، غیبت، استرس شغلی، اثربخشی و بهره وري سازمان و جابجایی کارکنان، می باشد.که جابجایی کارکنان و ترك سازمان یکی از مهمترین مسائل و مشکلاتی که سازمان ها با آن مواجه می باشند، به ویژه اگر این کارکنان از میان کارکنان متخصص و با تجربه باشد، که براي سازمان سرمایه اي بزرگ به شمار می روند. (سجادی و همکاران، 1388، ص 33) پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و قانون توسعه نهاد ها و ابزار های مالی در سال 1388 امکان توسعه بیشتر فعالیت ها در شرکتهای کار گزاری فراهم گردید و این شرکتها در توسعه فعالیت های خود به نیروی انسانی با تخصص و تعهد سازمانی بالا نیاز پیدا کردند اما اکثر شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار در ایران در اندازه کوچک فعالیت کرده و طبقه بندی مشاغل و مدیریت منابع انسانی در این شرکتها وجود ندارد و این امکان وجود دارد که به تعهد و اعتماد سازمانی در کارکنان متخصص شرکتهای کارگزاری توجهی نشده و در نهایت منتج به افزایش انگیزه ترک این نیرو های متخصص از این شرکتها شده و صنعت کارگزاری را از نیروهای زبده و با تخصص بالا خالی کند لذا در این پژوهش، پژوهشگر قصد دارد تا ارتباط میان اعتماد و تعهد سازمانی و انگیزه ترک شغل را در شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرده نماید تا مدیران شرکتهای کارگزاری از خروج احتمالی نیروهای متخصص در شرکتهای تحت مدیریت شان بکاهند به طور خلاصه می توان گفت که این تحقیق در زمینه تعهدو اعتماد  سازمانی به منظور فراهم آمدن مبنایی براي تصمیمات مدیران شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران  در زمینه برنامه ریزي و نگهداري نیروي انسانی و کاهش هزینه هاي ناشی از ترك خدمت کارکنان از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که در این راستا پژوهش در پی پاسخ به این سوال اساسی خواهد بود که آیا در شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران  میان اعتماد و تعهد سازمانی (به عنوان متغیر مستقل) و انگیزه ترک خدمت (به عنوان متغیر وابسته) ارتباط وجود دارد یا خیر ؟

در دهه گذشته مطالعات سازمانی بر مباحثی همچون اعتماد، عملکرد شغلی، رفتارهای مدنی سازمانی، تعهد کارکنان، جابجایی کارکنان و انگیزش متمرکز بوده است به گونه‌ای که  امروزه مهمترین منبع مزیت رقابتی در سازمان ها، کارکنان متعهد، برانگیخته و وظیفه شناس هستند)  موغلی و همکاران، 1388، ص1 ( لذا میتوان گفت نیروي انسانی مهم ترین سرمایه سازمان ها است و هر چه این سرمایه کیفیت مطلوب تري داشته باشد، احتمال موفقیت، بقا و ارتقاي سازمان بیشتر خواهد شد . نیروي انسانی وفادار، سازگار با اهداف و ارزش هاي سازمانی و عضوي که حاضر  است فراتر از وظایف مقرر فعالیت کند، می تواند عامل مهمی در اثر بخشی سازمان باشد  بزرگان علم مدیریت مانند دراکر ، هاندي و کانتر  معتقدند که موفقیت مدیران در عصر جدید به میزان زیادي به ارتقاي تعهد، انگیزه و حسن مسئولیت پذیري کارکنان بستگی دارد که این نیز مستلزم تغییر در نحوه ي نگرش مدیران، تغییر در شیوه مدیریت و ساختارهاي سازمانی، حمایت سازمانی و دسترسی به منابع و اطلاعات و فرصت هاي شغلی است (سالاری و همکاران، 1388، ص 8) پس تعهد  سازمانی یک نگرش درباره وفاداري کارکنان به سازمان و فرآیند مستمري است که از طریق آن اعضاي سازمان علاقه خود را به سازمان، موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می دهند از آنجاکه براي هر چیزي، داشتن هدف بدون داشتن تعهد، کار عبثی است . لذا نه فقط داشتن هدف بلکه داشتن تعهد، براي تحقق آن هدف منجر به پیشرفت و موفقیت می شود (رهنماي رود پشتی و محمودزاده، 1387، ص 5) دي گروت و کراس (2000) می گویند حفظ سطح بالایی از تعهد سازمانی اثر بخش براي سعادت و بقاي سازمانی حائز اهمیت است (شمس احمر و همکاران، 1390، ص 152) تحقیقات نیز نشان داده است که کارکنان علاقمند و وفادار به سازمان عملکرد و بهره وري بالاتري دارند و تمایل به ماندگاري آنها در سازمان بیشتر است، کمتر غیبت می کنند، از انگیزه بالاتري برخوردارند و موافقت و همراهی آنان با تغییرات سازمان بیشتر است . بدین ترتیب، سازمان ها می توانند با شناخت میزان تعهد سازمانی کارکنان خود و تغییر عوامل موثر بر آن، اهداف مورد نظر سازمان را تحقق بخشند (مدنی و زاهدي، 1384، ص 4).

تعدادی از مطالعات نشان می دهد که مساله جابجایی بیش از حد کارکنان تحت تاثیر تعهد و اعتماد سازمانی است می یر و آلن (1997) طی پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین تعهد و اعتماد سازمانی با جابجایی (ترک شغل) کارکنان ارتباط منفی معنی داری وجود دارد بر اساس بررسی های ویات کمتر از 20 درصد از کارکنان به رهبرانشان اعتماد (trust) و اطمینان (confidence)  دارند  همچنین دنتون در مطالعه‌ای در سال 2009 نشان داد که مواردی همچون برون سپاری، کوچک سازی، نبود فضای باز اظهار نظر و مشکلات مالی سازمان ها یکی از موانع ایجاد فضای مثبت اعتماد در سازمانها است و سازمان هایی که در آنها درجه بالایی از اعتماد وجود دارد  عموما جابجایی و خروج کارکنان در آنها کمتر بوده و رضایت مشتریان آنها بالاتر است  و بازدهی سهامداران شرکتهایی با درجه اعتماد پایین تر  حدود سه برابر کمتر است (دنتون، 2009) ابعاد پنهان متغیر اعتماد سازمانی شامل شایستگی سازمانی (organizational competence)، نگران کارکنان بودن(concern for emploee )  باز بودن فضای اظهار نظر و صداقت (openness and honesty) اطمینان (reliability) و شناسایی و هویت (identification) (سینکلایر، 2013، ص 50). بر اساس مطالعلات زالابک و همکاران (2010) شایستگی و صلاحیت سازمانی به عنوان بعدی از اعتماد سازمانی به توانایی سازمان برای مواجهه با چالشهای محیط مربوط می شود همچنین مطالعه مذکور نشان می دهد به نگرانی نسبت به منافع کارکنان و سایر ذینفعان به ارتباطات و مدیریت منابع انسانی سازمان مربوط می شود . سینکلایر در سال 2013 طی پژوهشی تاثیر اعتماد و تعهد سازمانی را بر تمایل به ترک شغل بررسی کرد این پژوهش که با استفاده از مدل معادلات ساختاری انجام شد ابعاد اعتماد سازمانی  را طی پرسشنامه‌ای معین کرده  و ارتباط متقابل آن با تعهد سازمانی و قدرت پیش بینی کنندگی ایندو را بر میزان خروج کارکنان مورد بررسی قرار داده است .

اهمیت و ضرورت تحقیق

توجه به موضوع تعهد سازمانی به دو دلیل اهمیت دارد . اول اینکه ایجاد و تقویت تعهد کارکنان آثار مهم و قابل توجهی در سازمانها دارد که مهمترین آنها همگام شدن کارکنان با اهداف سازمانی و افزایش بهره وري و بهبود عملکرد می باشد و دلیل دوم فقدان و تضعیف تعهد سازمانی کارکنان آثار نامطلوب و زیانباري براي سازمانها دارد، که می توان به غیبت، تاخیر، کم کاري و مهمترین آن ترك سازمان اشاره کرد . و با توجه به اینکه سیاست ها و شیوه هاي مدیریت منابع انسانی نقش تعیین کننده اي در ایجاد و تقویت تعهد سازمانی کارکنان دارد . برخی از این سیاست ها و اعمال در قالب وظایف مدیریت منابع انسانی تعریف می شوند . از جمله وظایف و مسئولیت هاي مدیریت منابع انسانی تامین و حفظ کارکنان مطلوب (ابطحی، 1389، ص 14) و نگهداری کارکنان (سید جوادین، 1387، ص 39) حتی متعهد نمودن کارکنان به سازمان (پارساییان، 1386، ص 2) و از آنجا که تعهد سازمانی، پیش بینی کننده خوبی براي تمایل به باقی ماندن در شغل آورده شده است (رهنمای رود پشتی، 1387، ص 4)  بنابراین مدیریت منابع انسانی با برنامه هاي نگهداشت نیروي انسانی می تواند باعث ایجاد و افزایش تعهد سازمانی کارکنان شده و از طرفی تعهد بوجود آمده خود می تواند عاملی موثر براي حفظ و نگهداشت کارکنان باشداز دیگر عواملی که در سازمان بسیار مهم است و باعث افزایش رضایت شغلی، خلاقیت و عملکرد مطلوب می شود سطح بالای اعتماد سازمانی است (سینکلیر، 2013، ص 14) اعتماد سازمانی باعث بهبود روابط اجتماعی در سازمان شده و باعث می شود افراد بهتر با یکدیگر در راستای اهداف سازمان کار کنند (پیلی و همکاران، 2010)  بنابراین با توجه به اهمیتی که تعهد و اعتماد سازمانی براي موفقیت و یا عدم موفقیت سازمان ها دارد  شناخت عوامل مرتبط با آنها و تاثیری که بر تمایل به خروج نیروی انسانی متخصص در شرکتهای کار گزاری بورس اوراق بهادار تهران میگذارند از اهمیت بالایی برخوردار است پس از تصویب قوانین مربوط به بازار سرمایه و توسعه ابزار ها و نهاد های مالی  از یک طرف امکان توسعه بیشتر فعالیت ها در شرکتهای کار گزاری فراهم گردیده و این شرکتها در توسعه فعالیت های خود به نیروی انسانی با تخصص و تعهد سازمانی بالا نیاز پیدا کردند از طرف دیگر نهاد های مالی تخصصی مانند صندوق های سرمایه گذاری و موسسات تامین سرمایه و ….  زیادی تاسیس شدند که خواهان نیروهای متخصص مالی شدند لذا اهمیت این پژوهش در آن است که مدیران شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار می توانند با استفاده از نتایج این پژوهش در حفظ و نگهداری و انگیزش نیروهای متخصص خود با دانش بیشتری تصمیم بگیرند .

هدف تحقیق

اهداف اصلی :

بررسی ارتباط اعتماد و تعهد سامانی بر تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران

کاهش انگیزه ترک شغل در کارکنان شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران

اهداف فرعی :

بررسی وجود ارتباط میان اعتماد سازمانی و انگیزه ترک شغل در شرکتهای کار گزاری بورس اوراق بهادار تهران

بررسی وجود ارتباط میان تعهد سازمانی و انگیزه ترک شغل در شرکتهای کار گزاری بورس اوراق بهادار تهران

بررسی وجود ارتباط میان تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در شرکتهای کار گزاری بورس اوراق بهادار تهران

 

سوالات اصلي تحقيق

سوالات تحقیق :

آیا میان اعتماد و تعهد سامانی و تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد؟

آیا میان اعتماد سازمانی و انگیزه ترک شغل در شرکتهای کار گزاری بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد؟

آیا میان تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در شرکتهای کار گزاری بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد؟

 فرضیه‌های تحقیق‌

در شرکتهای کار گزاری بورس اوراق بهادار تهران میان اعتماد سازمانی و انگیزه ترک شغل رابطه وجود دارد .

در شرکتهای کار گزاری بورس اوراق بهادار تهران میان تعهد سازمانی و انگیزه ترک شغل رابطه وجود دارد .

در شرکتهای کار گزاری بورس اوراق بهادار تهران میان اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد .

 

متغیرهای تحقیق

متغییر اول: اعتماد سازمانی است که مستقیماً بر مبنای عواملی از قبیل شایستگی، توجه به کارکنان، صراحت و درستکاری، قابلیت اعتماد، احساس هویت، و جبران خدمت و به شکل غیرمستقیم از طریق عوامل تاثیر گذار بر تعهدسازمانی بررسی می شود و تاثیرات آن بر  تمایل به ترک شغل بررسی می شود.

متغییر میانجی: تعهد سازمانی است که بر مبنای سوالات مستقلی بررسی می شود و تاثیرات آن به شکل مستقیم بر تمایل به ترک شغل و به شکل غیرمستقیم از طریق اعتماد سازمانی بر تمایل به ترک شغل بررسی می شود.

متغییر دوم: متغییر وابسته است که تمایل به ترک شغل است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122