پايان نامه بررسي ارتباط بين ابعاد آنتروپومتريک و نيم رخ ساختاري با آسيب‌هاي ورزشي دوندگان نخبه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ارتباط بين ابعاد آنتروپومتريک و نيم رخ ساختاري با آسيب‌هاي ورزشي دوندگان نخبه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 102 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي ارتباط بين ابعاد آنتروپومتريک و نيم رخ ساختاري با آسيب‌هاي ورزشي دوندگان نخبه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 3
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق 4
1-4 اهداف پژوهش 5
1-4-1 هدف کلی 5
1-4-2 اهداف اختصاصی 5
1-5 پیش‌فرض‌های پژوهش 5
1-6 فرضیات پژوهش 6
1-7 متغیرهای پژوهش 6
1-7-1 متغیر ملاک(مستقل) 6
1-7-2 متغیر وابسته (پیش بین) 7
1-8 محدودیت‌های تحقیق 7
1-8-1محدودیت‌های قابل‌کنترل 7
1-8-2محدودیت‌های غیرقابل‌کنترل 7
1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق 8
فصل دوم: پیشینه پژوهش 10
2-1 مقدمه 11
2-2 بخش اول مبانی نظری تحقیق 11
2-2-1راستای آناتومیکی اندام تحتانی 11
2-2-2ناهنجاری‌های وضعیتی (پاسچرال) 12
2-2-3علل و عوامل بروز ناهنجاری‌ها 12
2-2-4سندروم‌های اندام تحتانی 12
2-2-4-1سندروم متقاطع اندام تحتانی 13
2-2-4-2سندروم انحراف پرونیشن 13
2-2-4-3سندروم نقص حرکتی اندام تحتانی 13
2-2-5زانوی ضربدری 14
2-2-6زانوی پرانتزی 16
2-2-7آزمون افت ناوی 16
2-2-8زاویهQ 17
2-2-9آسیب‌های شایع دوندگان در اندام تحتانی 17
2-2-9-1 شین اسپلینت( سندروم فشار بر روی درشت نی داخلی) 18
-22-9-2 استرس فرکچر 18
2-2-9-3 زانوی دوندگان (سندروم ایلیو تیبیال باند) 18
2-2-9-4 درد قدامی زانو (سندروم درد کشککی-رانی) 19
2-2-9-5 پلانتارفاشیا( التهاب نیام کف پایی) 19
2-2-9-6 تاندونیت آشیل 20
2-2-10 آنتروپومتری 20
2-2-10-1 مفهوم آنتروپومتری 20
2-2-10-2 روش‌ها و ابزارهای آنتروپومتری 21
2-2-10-3 کاربردهای آنتروپومتری 21
2-2-10-4 تفاوت‌های بشری از لحاظ ساختار اسکلتی- عضلانی 22
2-3 پیشینه تحقیق 23
2-3-1 مقدمه 23
2-3-2مطالعات انجام‌شده در زمینه ارتباط ناهنجاری با آسیب 24
2-3-3مطالعات انجام‌شده در زمینه ارتباط ویژگی‌های آنتروپومتریکی با آسیب‌های ورزشی 32
2-3-4مطالعات انجام‌شده در زمینه ارتباط ویژگی‌های آنتروپومتریکی با ناهنجاری 33
2-3-5جمع‌بندی: 34
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش 35
3-1مقدمه 36
3-2طرح پژوهش 36
3-3جامعه و نمونه آماری پژوهش 36
3-4پروتکل 37
3-5ابزارهای اندازه‌گیری و جمع‌آوری اطلاعات 37
3-6روش‌های اندازه‌گیری 37
3-6-1پرسشنامه 38
3-6-2روش اندازه‌گیری قد 38
3-6-3روش اندازه‌گیری وزن 38
3-6-4روش اندازه‌گیری زانوی پرانتزی 38
3-6-5روش اندازه‌گیری ناهنجاری زانوی ضربدری 39
3-6-6روش اندازه‌گیری زاویه 40
3-6-7روش اندازه‌گیری افت ناوی 41
3-6-8روش اندازه‌گیری طول اندام تحتانی 42
3-6-9روش اندازه‌گیری طول ران 43
3-6-10روش اندازه‌گیری طول ساق 44
3-6-11روش اندازه‌گیری عرض زانو 45
3-6-12روش اندازه‌گیری عرض مچ پا 46
3-6-13روش اندازه‌گیری طول کف پا 47
3-7 روش‌های آماری و شیوه تجزیه تحلیل داده‌های پژوهش 48
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 49
4-1 مقدمه 50
4-2 نتایج آزمون تکرارپذیری و خطای استاندارد اندازه‌گیری‌ها 51
4-3 تجزیه و تحلیل توصیفی یافته‌های پژوهش 51
4-3-1ویژگی‌های آزمودنی‌ها 51
4-3-2 توصیف کمی متغیرهای نیم رخ ساختاری و آنتروپومتریکی 52
4-4 تجزیه و تحلیل استنباطی یافته‌های پژوهش 55
4-4-1 فرض صفر اول: ارتباط معنی‌داری بین هر یک از متغیرهای(زانوی ضربدری، زانوی پرانتزی، کف پای صاف، کف پای گود، زاویهQ) و آسیب‌های شایع دوندگان وجود ندارد 55
4-4-1-1 زیر فرض اول : بین زانوی ضربدری و آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد 55
4-4-1-2 زیر فرض دوم : بین زانوی پرانتزی و آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد 55
4-4-1-3 زیر فرض سوم : بین کف پای صاف و آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد 55
4-4-1-4 زیر فرض چهارم : بین کف پای گود و آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد 55
4-4-1-5 زیر فرض پنجم : بین زاویهQ و آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد 55
4-4-2 فرض صفر دوم: ارتباط معنی‌داری بین ویژگی‌های آنتروپومتریکی در هر یک از متغیرها (طول اندام تحتانی، طول کف پا، طول ران، طول ساق، عرض زانو،عرض مچ پا) با آسیب‌های شایع دوندگان وجود ندارد 57
4-4-2-1 زیر فرض اول : بین طول اندام تحتانی با آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد 57
4-4-2-2 زیر فرض دوم : بین طول کف پا با آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد 57
4-4-2-3 زیر فرض سوم : بین طول ران با آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد 57
4-4-2-4 زیر فرض چهارم : بین طول ساق با آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد 57
4-4-2-5 زیر فرض پنجم : بین عرض زانو با آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد 57
4-4-2-6 زیر فرض ششم : بین عرض مچ پا با آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد 57
4-4-2-7 زیر فرض هفتم : بین سن با آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد 57
4-4-2-8 زیر فرض هشتم : بین وزن با آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد 57
4-4-2-9 زیر فرض نهم : بین قد با آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد 57
4-4-3 فرض صفر سوم (HO): ارتباط معنی‌داری بین ویژگی‌های آنتروپومتریکی(طول اندام تحتانی، طول ران، طول ساق، عرض زانو،عرض مچ پا، طول کف پا) با ناهنجاری‌های اندام تحتانی(زانوی پرانتزی، زانوی ضربدری، کف پای صاف، کف پای گود و زاویه Q) وجود ندارد 60
4-4-3-1 زیر فرض اول : بین سن با ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد 60
4-4-3-2 زیر فرض دوم : بین وزن با ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد 60
4-4-3-3 زیر فرض سوم : بین قد با ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد 60
4-4-3-4 زیر فرض چهارم : بین طول اندام تحتانی با ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد 60
4-4-3-5 زیر فرض پنجم : بین طول ران با ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد 60
4-4-3-6 زیر فرض ششم : بین طول ساق پا با ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد 60
4-4-3-7 زیر فرض هفتم : بین عرض زانو با ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان ارتباط معنی داری وجود ندارد 60
4-4-3-8 زیر فرض هشتم : بین عرض مچ پا با ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان ارتباط معنی داری وجود ندارد 60
4-4-3-9 زیر فرض نهم : بین طول کف پا با ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان ارتباط معنی داری وجود ندارد 60
4-4-4خلاصه نتایج آزمون های آماری 64
4-4-4-1 خلاصه نتایج آزمون آماری خی دو در دوندگان 64
4-4-4-2 خلاصه نتایج آزمون آماری پیرسون در دوندگان 66
5 فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری 67
5-1 مقدمه 68
5-2 خلاصه پژوهش 69
5-3 بحث و بررسی نتایج مربوط به فرضیه اول: ارتباط معنی‌داری بین هر یک از متغیرهای(زانوی پرانتزی، زانوی ضربدری، کف پای صاف، کف پای گود، زاویهQ) و آسیب‌های شایع دوندگان وجود ندارد 71
5-4 بحث و بررسی نتایج مربوط به فرضیه دوم: ارتباط معنی‌داری بین ویژگی‌های آنتروپومتریکی در هر یک از متغیرها (سن، وزن، قد، طول اندام تحتانی، طول کف پا، طول ران، طول ساق، عرض زانو،عرض مچ پا) با آسیب‌های شایع دوندگان وجود ندارد 73
5-5 بحث و بررسی نتایج مربوط به فرضیه سوم: ارتباط معنی‌داری بین ویژگی‌های آنتروپومتریکی( سن، وزن، قد، طول اندام تحتانی، طول ران، طول ساق، عرض زانو،عرض مچ پا، طول کف پا) و ناهنجاری‌های اندام تحتانی(زانوی پرانتزی، زانوی ضربدری، کف پای صاف، کف پای گود و زاویه Q) وجود ندارد 75
5-6 جمع بندی78
5-7 پیشنهادات تحقیق: 79
5-7-1پیشنهادات کاربردی 79
5-7-2پیشنهادات پژوهشی 80

فهرست منابع

امامی میبدی، محمدعلی، 1372، تشریح موضعی اندام و مفاصل، انتشارات فرهنگی کرمان و معاونت پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان، چاپ اول

امینی اقدم، سوران، (1386)، راستاهای غیرطبیعی اندام تحتانی و سابقه آسیب‌دیدگی زانو، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه.

ایراندوست، خدیجه، بررسی رابطه بین ناهنجاری‌های اندام تحتانی و ستون فقرات با ابعاد بیومتریک بدن و ابزارهای مورد استفاده در محل تحصیل و زندگی در دانش‌آموزان دختر و پسر8- 11 ساله استان قزوین،1378.

باهمت تبریان،احمد،1391، بررسی مقایسه‌ای نیمرخ ساختاری و آسیب‌های ورزشی در قایقرانان( کایاک،کانو کانادائی و روئینگ) مرد نخبه پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه گیلان

بلوچی محمدرضا”مقایسه خصوصیات جسمانی و فیزیولوژیک دونده‌های صد متر با سطوح اجرایی متفاوت” پایان‌نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه تهران. 1376

حبیبی تیرتاشی, فرشته, اسلامی, منصور, تازیکه لمسکی, زینب,عفت. (1392). تأثیر شکل قوس پا بر نیروهای فشاری و برشی مفصل مچ پا در شروع گام برداری. نشریه طب ورزشی, 5(2), 39-51.‎

خواب‌نما، سیده ملیحه، 1388 ، بررسی رابطه بین ویژگی‌های انتروپومتریک و فاکتور‌های آمادگی جسمانی با انواع آسیب‌های ورزشی در جودوکاران نخبه ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

دانشمندی، حسن.، علیزاده، محمدحسین و مقدسی، مهرزاد، 1385، بررسی راستای طبیعی زانوها و ارتباط آن با برخی عامل‌های موثر در ورزشکاران حرفه¬ای، نشریه المپیک، (33): 50-41 .

مقدسی مهرزاد “بررسی مقایسه‌ای راستای طبیعی زانوها و ارتباطان با صدمات ورزشی ورزشکاران” پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه گیلان،1384 .

دانشمندی، حسن. علیزاده، محمدحسین. قراخانلو، رضا. (1383). حرکات اصلاحی، انتشارت سمت.

رحیم‌پور، اشرفزمانی، 1385، ارتباط بین زاویه Q و شیوع ناهنجاری‌های اندام تحتانی ورزشکاران زن نخبه رشته‌های ورزشی مختلف، پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج .

رحیمی نژاد مهدی”مقایسه برخی از ویژگی‌های آنتروپومتریکی و بیومکانیکی دونده‌های نخبه سرعتی و استقامتی مردان ایرانی”پایان‌نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه بو علی سینا.1379

رفیعی شهرکی صادق، (1388) مطالعه تعقیبی عوامل آسیب زا در کاراته‌کاران نخبه در طی یک فصل مسابقه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.

ساکی، فرزانه (1388)، بررسی راستای اندام تحتانی زنان ورزشکار باسابقه آسیب لیگامنت متقاطع قدامی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.

شاهرخی حسین دانشمندی حسن”مطالعه پارامترهای آنتروپومتریکی پیش بین راستای ستون فقرات ورزشکاران”مجله طب ورزشی(6)1390

صادقی، حیدر. 1387. مقدمات بیومکانیک ورزشی، انتشارات سمت

طباطبایی، مجید، 1390، بررسی راستای اندام تحتانی در بازیکنان فوتبال، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان،دانشکده تربیت بدنی .

عبدلی ارمکی، محمد. 1377. مکانیک بدن و اصول طراحی ایستگاه کار(ارگونومی)، انتشارات امید مجد.

غمگین، حسین. 1382. بررسی ارتباط ناهنجاری‌های وضعیتی با برخی ویژگی‌های آنتروپومتریکی دانش‌آموزان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید رجائی.

فیزنت، استفن. 1375. انسان آنتروپومتری ارگونومی و طراحی، ترجمه: علیرضا چوبینه و محمد امین موعودی، کتاب ماد.

قراخانلو، رضا، دانشمندی، حسن، علیزاده، محمدحسین، 1383، پیشگیری و درمان آسیب‌های ورزشی، انتشارات سمت.

قیطاسی، مهدی، علیزاده، محمدحسین و رجبی، رضا، 1388، آیا زاویه Q عاملی پیش بین در بروز آسیب‌های لیگامان و مینیسک کشتی‌گیران آزادکار نخبه است؟ نشریه حرکت،2، 5-39.

کشاورز مقدم، نساء. 1390. مطالعه اختلالات اسکلتی عضلانی در ارتباط با برخی ابعاد آنتروپومتریک در کارگران زن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان

کیانی قوسجین، رعنا. 1391. بررسی مقایسه‌ای نیمرخ ساختاری و آسیب‌های ورزشی در قایقرانان زن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان

لطافت کار امیر، دانشمندی حسن، حداد نژاد ملیحه، عبد الوهابی زهرا. حرکات اصلاحی پیشرفته ( از تئوری تا عمل)  انتشارات آوای ظهور، چاپ دوم با اضافات 1392

مقدسی مهرزاد “بررسی مقایسه‌ای راستای طبیعی زانوها و ارتباطان با صدمات ورزشی ورزشکاران” پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه گیلان،1384

نجف زاده (1376) توصیف وضعیت ناهنجاری‌های استخوان‌بندی دانش‌آموزان پسر 11- 15 ساله مدارس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، 1376.

هنری، حبیب، بررسی و شناخت ناهنجاری‌های وضعیتی دانش‌آموزان ورزشکار پسر سراسر کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1372.

Abrahão, M. R. A., & Mello, D. (2008). Anthropometric differences between the right and the left hemi-body of tennis instructor adults and children beginners in the sport and incidence of standard postural deviation. Fitness Performance Journal, 7(4), 264-270.

Akinbo, S. R., & Alimi, N. O. (2000). The relationship between Bilateral osteoarthritis knee joint and quadriceps angle. South African Journal of physiotherapy, 60(3), 26-29.

Atamtürk, D. (2004). Relationship of flatfoot and high arch with main anthropometric variables. Acta orthopaedica et traumatologica turcica, 43(3), 254-259.

Azevedo, L. B., Lambert, M. I., Vaughan, C. L., O’Connor, C. M., & Schwellnus, M. P. (2009). Biomechanical variables associated with Achilles tendinopathy in runners. British journal of sports medicine, 43(4), 288-292.

Backous, D. D., Friedl, K. E., Smith, N. J., Parr, T. J., & Carpine Jr, W. D. (1988). Soccer injuries and their relation to physical maturity. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 142(8), 839.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دوندگان شرکت‌کننده در مسابقات آغاز  فصل قهرمانی کشور (94-1393) بود. که در این راستا 30 دونده سرعت (با میانگین و انحراف استاندارد سن 28/4±60/22 سال، وزن 07/6±20/72 کیلوگرم ، قد 96/5±93/180 سانتی متر و شاخص توده بدن 65/1 ± 06/22 کیلوگرم بر متر مربع)، 15 دونده نیمه استقامت ( با میانگین و انحراف استاندارد سن 62/3 ±20/23 سال، وزن 72/7±93/69 کیلوگرم و قد57/2±87/176 سانتی متر و شاخص توده بدن 71/1 ± 73/20 کیلوگرم بر متر مربع ) و 15 دونده استقامت ( با میانگین و انحراف استاندارد سن 09/5 ±60/25 سال، وزن 84/6 ±40/62 کیلوگرم ، قد 76/7 ±80/176 سانتی متر و شاخص توده بدن 53/1 ± 94/19کیلوگرم بر متر مربع ) به صورت  غیر تصادفی هدف‌دار انتخاب و به طور داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن توسط متخصصان و صاحب‌نظران مورد تأیید قرار گرفت و در این پژوهش برای ثبت اطلاعات فردی، نوع آسیب‌های اندام تحتانی در طی دو سال گذشته و سابقه ورزشی آزمودنی‌ها مورد استفاده قرار گرفت. برای اندازه‌گیری زانوی پرانتزی، ضربدری، عرض زانو و عرض مچ پا از کولیس، زاویهQ از گونیامتر و قوس کف پا از افت ناوی (روش برودی) استفاده شد. جهت تجزیه تحلیل داده­ها و برای بررسی نحوه توزیع داده‌ها از آزمون کالموگراف- اسمیرنف استفاده و با توجه به توزیع غیرطبیعی و طبیعی متغیرهای مختلف از آزمون‌های غیر پارامتریک خی دو برای بررسی ارتباط بین آسیب با ناهنجاری و ابعاد آنتروپومتریک، و همچنین آزمون پارامتریک پیرسون برای بررسی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و ناهنجاری در سطح معنی‌داری(05/0 p<) استفاده شد. در تجزیه و تحلیل آماری از نرم‌افزار SPSS نسخه 21 استفاده ‌شد (05/0 p<). یافته‌ها نشان داد که بین کف پای گود با پلانتار فاشیت و بین زاویهQ غیرطبیعی با درد قدامی زانو در دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود داشت. از سوی دیگر بین طول ران با کشیدگی همسترینگ و تاندونیت آشیل در دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود داشت. در زمینه ارتباط ابعاد آنتروپومتریک با ناهنجاری نیز بین سن با تاندونیت آشیل، وزن با پلانتارفاشیت و کف پای صاف در دوندگان ارتباط معنی‌داری وجود داشت. با توجه به نتایج به مربیان دوندگان پیشنهاد می شود با بررسی راستای اندام تحتانی دوندگان از ناهنجاری های آنان آگاه شوند تا بتوانند در درجه اول برنامه های پیشگیری از آسیب را برای آنان اجرا کنند.

کلیدواژه‌ها:  دونده نخبه، آسیب‌های اندام تحتانی، ابعاد آنتروپومتریک، نیمرخ ساختاری

 فصل اول

طرح پژوهش

1-1.      مقدمه

فعالیت‌های بدنی می‌توانند به شکل‌های گوناگون اجرا شوند. ورزش نوعی فعالیت سازمان دار و رقابتی است که در قالب رشته‌های معینی انجام می‌شود. این رشته‌ها می‌تواند متناسب با عملکرد فرد به افزایش ظرفیت‌های فیزیولوژیکی و روانی ورزشکاران منجر شود. در این بین  برخورداری از وضعیت بدنی مناسب و حفظ راستای طبیعی بدن یکی از اهداف مهم فعالیت‌های بدنی محسوب می‌شود [24] . ورزش دو و میدانی به عنوان یک رشته مادر همواره دارای جایگاه خاصی در جوامع و ملل مختلف بوده است. دو و میدانی ترکیبی از دوها و میدانی‌هاست و به بخش‌های متنوعی چون رشته‌های سرعت، رشته‌های نیمه استقامت، استقامت، پرتاب‌ها و پرش‌ها تقسیم می‌شود. دو و میدانی در مقایسه با سایر رشته‌ها ورزشی دارای ارزش مدال‌آوری بیشتری بوده و به همین دلیل در رده‌بندی تیمی در مسابقات جهانی یا بین‌قاره‌ای بسیار بااهمیت تلقی می‌شود[12]. رشته‌های ورزشی و قهرمانان آنان دارای خصوصیات جسمانی و فیزیولوژیکی مخصوص به خود می‌باشند. و همین طور می‌تواند آنان را به آسیب‌ها و بدشکلی‌های بدنی خاصی مبتلا کند. از این رو موضوع ناهنجاری‌ها و آسیب‌های ورزشی ورزشکاران به ویژه در ورزش حرفه‌ای از زمینه‌های مهم در علوم ورزشی است [5]. ورزشکاران در رشته‌های مختلف ورزشی برای رسیدن به سطوح عملکردی عالی نیازمند انجام تمرینات مستمر و تقویت عضلات خاصی از بدن می‌باشند  و زمان زیادی را در وضعیت بدنی غالب آن رشته‌ی ورزشی به تمرین می‌پردازند در نتیجه بسته به وضعیت غالب هر رشته ورزشی راستای بدنی آن ها ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.وضعیت‌های بدنی متفاوتی وجود دارد که اگر خیلی شدید نباشند شاید برای عملکرد ورزشی سطح بالا برتری به شمار روند از این رو اتفاق نظر خاصی در مورد اصلاح ویژگی‌های غیرمعمول قهرمانان ورزشی وجود ندارد[24].ورزش قهرمانی دارای عوارضی نیز می‌باشد که یکی از آن‌ها می‌تواند ناهنجاری‌های ساختاری بدن ‌باشد .هرچند برخی ناهنجاری‌های وضعیتی جزیی وجود دارد که با مهارت‌های ورزشی سازگاری یافته‌اند و نشانگر آن ورزش خاص می‌باشند. دو و میدانی به عنوان یکی از ورزش‌هایی که آسیب‌های اندام تحتانی در آن زیاد رخ می‌دهد  مطرح است. تخمین زده می‌شود حدود 27 تا 70 درصد دوندگان در طول دوران ورزشی خود دچار آسیب می‌شوند. آسیب‌های شایع دوندگان عبارت‌اند از: استرس فرکچر[1]، شین اسپلینت[2]،پلانتار فاشییت[3]،زانوی دوندگان[4]، درد کشککی-رانی[5]، تاندونیت آشیل[6]،  تاندونیت کشککی[7] و همچنین کشیدگی همسترینگ [8]. این در حالی است که 3مورد از 7 مورد آسیب‌های شایع دوندگان در ناحیه زانو می‌باشد[50 ].

1-2.      بیان مسئله

تغییر در وضعیت کلی و موقعیت قرارگیری راستای اندام تحتانی در اثر ورزش حرفه‌ای و طولانی مدت تحت عنوان انحرافات پاسچرال[9] مطرح است که گفته می‌شود ناشی از تمرینات شدید آن رشته ورزشی و سازگاری نامناسب بدن ورزشکار به آن رشته است. .طبق نظر بلوم فیلد[10] (1994)نیز برخی انحرافات وضعیتی جزیی وجود دارد که با مهارت‌های ورزشی سازگاری می‌یابند. زمانی که سخن از رابطه میان آسیب و ناهنجاری ناشی از رشته ورزشی به میان میاید ممکن است این رابطه دو سویه باشد که از این رابطه دو مفهوم قابل استفاده است یکی  این که آسیب‌های ورزشی باعث ایجاد ناهنجاری می‌شوند که این موضوع در درازمدت ثابت شده است اما این مسئله که آیا ناهنجاری باعث بروز آسیب شود هنوز در پرده  ابهام است. برخی از ورزش‌ها موجب یکسری تغییرات در بدن ورزشکاران می‌شود که به وضعیت غالب فرد در آن ورزش و عضلاتی که بیشتر در آن رشته درگیرند بر می‌گردد[51]. تحقیقاتی وجود دارد که ارتباط میان ابعاد آنتروپومتری افراد با ناهنجاری‌ها و یا استعداد ابتلا به ناهنجاری‌ها را مطرح می‌کنند. با توجه به اینکه هر کدام از ورزشکاران دارای ابعاد آنتروپومتری متفاوت باهم می‌باشند به نظر می‌رسد یکی از عوامل موثر در بروز ناهنجاری‌ها می‌تواند خصوصیات آنتروپومتری آنان باشد. [15]. وضعیت بدن و بر هم خوردن راستای مکانیکی هر یک از بخش‌های آن می‌تواند علاوه بر بروز وضعیت‌های جبرانی ثانویه در سایر بخش‌ها فرد را مستعد آسیب ورزشی خاصی نماید. هر چند مدارک زیادی دراین‌باره ارائه نشده و نیاز به تحقیقات بیشتر می‌باشد.

در این ارتباط عوامل موثر در ایجاد آسیب‌های دوندگان در 3 گروه تقسیم‌شده‌اند:1:عوامل تمرینی 2:عوامل آناتومیکی 3:عوامل بیومکانیکی. عوامل متعدد آناتومیکی برای بروز آسیب‌های دوندگان ذکرشده‌اند، اگرچه نتایج تحقیقات مختلف با یکدیگر در تضادند.به عنوان مثال کوان[11] و مکنزی[12] بر این باورند که افزایش قوس طولی کف پا باعث بروز آسیب می‌شود [84،44]. درحالی‌که  ون[13] و جیمز[14] بر این باورند که ارتفاع قوس طولی کف پا تأثیری در بروز آسیب‌های دوندگان ندارد[114،64]. در هر حال میزان بروز آسیب در اندام تحتانی در ورزش‌های مختلف از جمله دو و میدانی با ارتفاع قوس‌های کف پا مرتبط می‌باشد.[120]. راستای اندام تحتانی به عنوان یک عامل خطر در بروز آسیب‌های حاد و مزمن پیشنهاد شده است [ 98، 108 ]. این در حالی است که بسیاری از محققین فقط یک عامل آناتومیکی یا تعداد کمی از عوامل آناتومیکی راستای اندام تحتانی را مورد ارزیابی قرار داده‌اند [78،33، 112]. ارزیابی کردن فقط یک یا تعداد محدودی از عوامل آناتومیکی راستای اندام تحتانی موقعیت اندام تحتانی را به طور کافی شرح نمی‌دهد و همچنین اطلاعات کافی را برای نشان دادن ارتباط معنی‌دار با آسیب از نظر بالینی فراهم نمی‌کند. بررسی راستای کامل اندام تحتانی نسبت به زمانی که فقط یک عامل بررسی می‌شود به طور دقیق‌تری ارتباط بین راستای اندام تحتانی و خطر بروز آسیب را شرح می‌دهد. چون که وقتی یک عامل بررسی می‌شود ممکن است اثر متقابل یا جبرانی و خنثی‌کنندگی با دیگر عوامل داشته باشد. عامل اثر متقابل متغیرهای راستای اندام تحتانی قبلاً تحت عنوان همبسته، جبرانی و خنثی‌کننده پاسچر توسط ویگر کروخ و کیسر[15][101]،  پیشنهادشده که این پاسچر از چندین عامل از جمله انحرافات در راستای استخوانی ناشی می‌شود. در تلاش برای گزارش اثر متقابل متغیرهای راستای اندام تحتانی در مطالعات آینده هدف باید اندازه‌گیری چندین متغیر راستای اندام تحتانی باشد و همچنین تعیین این نکته که آیا ارتباطی بین متغیرها وجود دارد یا خیر [94، 55]. با توجه به مسایل ذکرشده و چالش‌های موجود  هدف ما پاسخ به این سوال است که آیا ابعاد آنتروپومتری و ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان در بروز آسیب‌های ورزشی این رشته تأثیرگذار است یا خیر؟

1-3.     ضرورت و اهمیت تحقیق

هر چقدر فعالیت بدنی و ورزش از لحاظ کمی و کیفی توسعه و افزایش می‌یابد به همان نسبت نیز فشارهای ناشی از تمرین موجب بروز ضایعات و صدمات به ویژه در سیستم عضلانی-اسکلتی می‌شود. لذا بررسی علل وقوع و نحوه پیشگیری از صدمات ورزشی همواره مهم بوده و حجم قابل‌توجهی از تلاش‌های متخصصین و محققان این رشته را به خود اختصاص می‌دهد [26]. بنابراین در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت حرکات اصلاحی در تربیت بدنی و علوم ورزشی در راستای اهداف شناسایی، پیشگیرانه و کاهش آسیب و ناهنجاری‌های وضعیتی در ورزشکاران به مطالعه وضعیت کنونی جامعه آماری مورد مطالعه از نظر ابعاد آنتروپومتریک نیم رخ ساختاری و آسیب‌های آنان پرداخته می‌شود. تحقیق حاضر جهت بررسی ابعاد آنتروپومتریک و شناسایی آسیب و ناهنجاری‌های شایع در رشته‌های مختلف این رشته ورزشی صورت می‌گیرد. با توجه به انجام تمرینات شدید و طولانی مدت که ساختار عضلانی-اسکلتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و انجام حرکاتی که باعث شکل‌گیری یک وضعیت غالب در رشته‌ی ورزشی مربوطه می‌شود بنابراین تلاشمان بر این است تا ابعاد آنتروپومتریک، نیم رخ ساختاری و آسیب‌های شایع در دوندگان را بررسی کنیم و اطلاعات مفیدی در این زمینه در اختیار افراد فعال در این رشته قرار دهیم تا در برنامه‌های استعداد یابی، درمانی و پیشگیرانه بکار گیرند. همان طور که قبلا گفته شد در میان رشته‌های ورزشی متنوع، دو از جمله ورزش‌های مادر می‌باشد که  به دلیل الگوهای متنوع حرکتی و تنوع رشته‌ای آن آسیب‌های ورزشی به میزان زیادی رخ می‌دهد که می‌تواند باعث قطع تمرینات و حتی ترک صحنه‌های رقابت گردد. بنابراین از طریق شناخت عوامل موثر در بروز آسیب‌های دوندگان می‌توان از آسیب و عواقب ناشی از آن جلوگیری کرد.

 1-4.      اهداف پژوهش

1-4-1.  هدف کلی

بررسی ارتباط بین نیم رخ ساختاری و ابعاد آنتروپومتریک با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه

1-4-2. اهداف اختصاصی

1- بررسی ارتباط ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان با آسیب‌های شایع دوندگان

2- بررسی ارتباط ویژگی‌های آنتروپومتریکی اندام تحتانی دوندگان با آسیب‌های شایع دوندگان

3- بررسی ارتباط ویژگی‌های آنتروپومتریکی اندام تحتانی دوندگان با ناهنجاری‌های اندام تحتانی دوندگان

4- بررسی آسیب‌های شایع  اندام تحتانی در دوندگان

5- بررسی ویژگی‌های آنتروپومتریکی (طول اندام تحتانی، طول ران ، طول ساق، زاویه Q، طول کف پا ،عرض زانو،  عرض مچ پا،)  اندام تحتانی در دوندگان

6- بررسی راستای اندام تحتانی دوندگان در هر یک از متغیرها(زانوی ضربدری، پرانتزی، کف پای صاف، کف پای گود)

1-5.      پیش‌فرض‌های پژوهش

آزمودنی‌ها در این تحقیق به نحو مطلوبی با محقق همکاری کردند.

آزمودنی‌ها، سؤالات پرسشنامه را به خوبی درک کرده و در پاسخ به آن‌ها با صداقت و درستی عمل نموده‌اند.

همه آزمودنی‌ها تحت شرایط یکسان مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند.

1-6.      فرضیات پژوهش

فرض صفر اول : ارتباط معنی‌داری بین ویژگی‌های آنتروپومتریکی(طول اندام تحتانی، طول ران، طول ساق، زاویه Q، عرض زانو،عرض مچ پا، طول کف پا) با ناهنجاری‌های اندام تحتانی(زانوی پرانتزی، زانوی ضربدری، کف پای صاف و کف پای گود) دوندگان نخبه وجود ندارد.

فرض صفر دوم: ارتباط معنی‌داری بین ویژگی‌های آنتروپومتریکی در هر یک از متغیرها (طول اندام تحتانی، طول کف پا، طول ران، طول ساق، زاویهQ، عرض زانو،عرض مچ پا) با آسیب‌های شایع دوندگان نخبه وجود ندارد.

فرض صفر سوم: ارتباط معنی‌داری بین هر یک از متغیرهای(زانوی پرانتزی، زانوی ضربدری، کف پای صاف، کف پای گود) با آسیب‌های شایع دوندگان نخبه وجود ندارد.

1-7.    متغیرهای پژوهش

1-7-1. متغیر ملاک(مستقل)

الف)ناهنجاری‌های وضعیتی اندام تحتانی شامل:

-زانوی پرانتزی

-ضربدری

-کف پای صاف

-کف پای گود

ب)  ابعاد آنتروپومتریک:

– سن ، قد، وزن

– طول واقعی اندام تحتانی

– طول ران

– طول ساق

-زاویهQ

– عرض زانو

– عرض مچ پا

– طول کف پا

1-7-2.                         متغیر پیش بین(وابسته)

آسیب‌های شایع دوندگان در اندام تحتانی

1-8.     محدودیت‌های تحقیق

1-8-1.  محدودیت‌های قابل‌کنترل

آزمودنی‌ها دارای حداقل 5 سال سابقه ورزشی به طور حرفه‌ای بوده‌اند.

همه آزمودنی‌ها سابقه حضور در لیگ دو و میدانی را داشته‌اند.

نمونه آماری این پژوهش دوندگان مرد نخبه رشته‌های سرعت،نیمه استقامت و استقامت بوده‌اند.

نحوه اجرای آزمون برای همه آزمودنی‌ها یکسان بوده است.

1-8-2.                         محدودیت‌های غیرقابل‌کنترل

1- میزان علاقه‌مندی آزمودنی‌ها جهت شرکت در این پژوهش

2- شرایط روحی و روانی آزمودنی‌ها

3- میزان آشنایی و اطلاعات قبلی آزمودنی‌ها از سؤالات و مفاهیم بکار برده شده در آن‌ها

4- نوع و سطح نگرش آزمودنی‌ها نسبت به سؤالات پرسشنامه

[1] Stress Fracture

[2] Shinsplints

[3] Plantar Fasciitis

[4] Runner’s Knee(Iliotibial Band Syndrome)

[5] Patellofemoral pain

[6] Achilles Tendinitis

[7] Patellar tendinopathy

[8] Strain of hamstring

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه طراحي و تدوين راهبرد توسعه ورزش همگاني، قهرماني، حرفه‌اي
 • پايان نامه رابطه هوش سازماني و استرس هاي شغلي کارکنان ادارات ورزش و جوانان
 • پایان نامه جایگاه برند انسانی و ویژگی های آن در ورزش از دیدگاه متخصصان، مربیان و دانشجویان ورزشکار دانشگاههای دولتی
 • پايان نامه رقص در اسلام
 • پایان نامه مقايسه کفش هاي آديداس و نهرين در برخي متغيرهاي بيومکانيکي مرتبط با بروز آسيب تيبيا استرس فراکچر در دوندگان تفريحي مرد
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122