پايان نامه بررسي ارتباط بين ابعاد شخصيت و منابع قدرت در مديران ادارات ورزش و جوانان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ارتباط بين ابعاد شخصيت و منابع قدرت در مديران ادارات ورزش و جوانان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 110 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي ارتباط بين ابعاد شخصيت و منابع قدرت در مديران ادارات ورزش و جوانان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده فارسي 2
فصل اول: كليات پژوهش 2
1-1 مقدمه: 2
2-1 بیان مساله : 2
3-1 ضرورت و اهمیت تحقیق: 2
4-1 اهداف تحقیق 2
5-1 فرضيه ها 2
6-1 متغیر های تحقیق 2
7-1 تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه های تحقیق : 2
فصل دوم: ادبيات ، پيشينه و مباني نظري 2
1-2 تعریف شخصیت: 2
2-2منشا شخصیت: 2
3-2 نظریه هایی پیرامون شخصیت 2
4-2 تفاوت های فردی و شخصیت 2
5-2 تناسب شخصیت با شغل 2
6-2 قدرت 2
7-2 تعمقي بر مفهوم قدرت 2
8-2 اهميت قدرت 2
9-2 نگرش هاي مربوط به قدرت 2
10-2 انگيزه هاي قدرت طلبي 2
11-2 برخي از قانونمندي هاي قدرت 2
12-2 قدرت و نفوذ 2
13-2 قدرت و اختیار 2
14-2 مقايسه قدرت و رهبري 2
15-2 نگرشي بر طبقه بندي منابع قدرت 2
16-2 نظریه اقتضایی قدرت 2
17-2 رابطه منابع قدرت و ویژگی های شخصیتی 2
18-2 تحقیقات داخلی 2
19-2 تحقیقات خارجی 2
فصل سوم: روش شناسي تحقيق 2
1-3 مقدمه 2
2-3 روش تحقیق 2
3-3 جامعه آماری 2
4-3 نمونه آماری 2
5-3 متغیرهای تحقیق 2
6-3 ابزار گردآوری اطلاعات 2
7-3 روش جمع آوري داده ها 2
8-3 نحوه توزيع و جمع آوري پرسشنامه ها 2
9-3 روش هاي آماري 2
فصل چهارم: يافته ها 2
1-4 مقدمه: 2
2-4 یافته های توصيفي تحقیق 2
3-4 بخش استنباطي 2
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري 2
1-5 مقدمه: 2
2-5 خلاصه تحقیق : 2
3-5 بحث و نتيجه گيري: 2
4-5 پيشنهادات 2
منابع: 2
پيوست ها: 2
چكيده لاتين: 2

منابع:

استونر، جيمز و همكاران(1379)، مديريت منابع انساني، ترجمه علي پارساييان و محمد اعرابي، جلد اول و دوم، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، تهران

اسكندري، محمد حسين، دارالبكايي اسماعيل(1383)، پژوهشي در موضوع قدرت( انواع، منابع، پيامدها و كنترل آن)، تهران، پژوهشكده حوزه و دانشگاه

آهنگی،ا؛عابدین ،علیرضا؛و فتح آبادی،ج:(1388)، رابطه تیپ های شخصیت با سبک های حل مساله در کارکنان دانشگاه. فصلنامه روانشناسی کاربردی:سال سوم ، شماره چهارم ،ص 61-40.

بطحايي، م (1379) تاثير استفاده از منابع قدرت در مديريت هاي آموزشي و اداري مؤسسات آموزش عالي شهر تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيدبهشتي تهران

پرهيزكار، كمال(1378)، تئوري هاي مديريت، انتشارات آگاه، چاپ پنجم، تهران

پورقاز، عبدالوهاب، محمدی، امین(1390) بررسی رابطه منابع قدرت مدیران با ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان، مجله پژوهش های مدیریت عمومی، سال چهارم، شماره 12، تابستان 1390

پیمانی زاد،ح: (1381)، تعیین تیپ شخصیتی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های کشور و ارتباط آن با موفقیت.نشریه حرکت : شماره 14،ص 140-125

ترابيان،س(1385)، بررسی رابطه بین منابع قدرت مورداستفاده مدیران و جو سازمانی در دبیرستان های دولتی دخترانه شهر کرمان از دیدگاه دبیران، پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشكده علوم تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي.

جوکار، ب؛ و البرزی،م (1389)، رابطه ویژگی های شخصیت با خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی. نشریه مطالعات روان شناختی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی الزهرا:دوره6، شماره1،ص 123-111.

جوکار، ب؛ و البرزی،م (1389)، رابطه ویژگی های شخصیت با خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی. نشریه مطالعات روان شناختی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی الزهرا:دوره6، شماره1،ص 123-111.

حسینی ،ف؛ و لطیفیان،م : (1388)، پیش بینی جهت گیری هدف با استفاده از 5عامل بزرگ شخصیت در میان دانشجویان دانشگاه شیراز. نشریه مطالعات روان شناختی دانشکده علوم تربیت دانشگاه الزهرا:دوره 5 ،شماره1،ص 94-73.

حقيقي،محمدعلي(1380)” مديريت رفتارسازماني”نشرترمه،تهران

حيدري تفرشي، غلامحسين (1381) نگرشي نوين به نظريات سازمان ومديريت در جهان، انتشارات فراشناختي انديشه، تهران

خاکپور ، ع؛ یمنی،م ؛ و پرداخت چی،م : (1387)، رابطه بین ویژگی های الگوی 5عاملی شخصیت با دو بعد عملکرد شغلی زمینه ای و وظیفه ای مدیران مدارس راهنمایی. فصلنامه روان شناسی کاربردی:شماره 2 و3 ،بهار و تابستان 1387،ص 564-579.

خاکپور ، ع؛ یمنی،م ؛ و پرداخت چی،م : (1387)، رابطه بین ویژگی های الگوی 5عاملی شخصیت با دو بعد عملکرد شغلی زمینه ای و وظیفه ای مدیران مدارس راهنمایی. فصلنامه روان شناسی کاربردی:شماره 2 و3 ،بهار و تابستان 1387،ص 564-579.

خنیفر،ح؛ مقیمی،م ؛ جندقی،غ؛ طاهری،ف؛ و سیار،ا (1388) . شناخت شخصیت مدیران؛لازمه مدیریت رفتار سازمانی؛مطالعه موردی:مدل5عاملی شخصیت در دانشگاه علوم پزشکی قم . نشریه مدیریت سلامت: شماره 12،ص 56-49.

خنیفر،ح؛ مقیمی،م ؛ جندقی،غ؛ طاهری،ف؛ و سیار،ا (1388) . شناخت شخصیت مدیران؛لازمه مدیریت رفتار سازمانی؛مطالعه موردی:مدل5عاملی شخصیت در دانشگاه علوم پزشکی قم . نشریه مدیریت سلامت: شماره 12،ص 56-49.

دفت، ريچاردال(1374)، تئوري هاي سازمان و طراحي ساختار، ترجمه علي پارساييان و محمد اعرابي، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، جلد دوم، چاپ اول، تهران.

رضاییان، علی(1386)؛ مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)، تهران، سمت، ، چاپ دوم

رضائيان علي(1382)ف مديريت تعارض و مذاكره(مديريت رفتارسازماني پيشرفته)، انتشارات سمت، تهران

ساعتچی، م (1389)، بهداشت روانی در محیط کار. نشر ویرایش، چاپ سوم، تهران.

سالاري، يحيي (1387)، «بررسي نظرات مديران ودبيران درباره نوع و ميزان قدرت مديران در مدارس متوسطه ناحيه سه آموزش و پرورش شهر كرمانشاه در سالتحصيلي 88-87 » ، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه اروميه.

سلاجقه،سنجر-ناظري،مژگان(1387)”راهكارهايي براي استفاده منابع قدرت مديران درسازمانها”،مجله مديريت،سال نوزدهم/شماره140-139 /آذرودي87

سماواتي، علي(1384)، نقش قدرت در مديريت، نشريه انجمن صنعت تاسيسات، شماره 12،ارديبهشت 84

سهرابي، نفيسه(1388)، رابطه بين منابع قدرت مدير و انواع فرهنگ سازماني در مدارس متوسطه و راهنمايي شهرستان خمين، دانش و پژوهش در علوم تربيتي- برنامه ريزي درسي، دانشگاه آزاداسلامي واحد خوراسگان(اصفهان)، شماره بيست و يكم، بهار88

سهرابي،نفيسه-شاه طلبي بدري(1388)”رابطه بين منابع قدرت مديروانواع فرهنگ سازماني درمدارس متوسطه وراهنمايي شهرستان خمين”،نشريه دانش وپژوهش درعلوم تربيتي-برنامه ريزي درسي،شماره 21،بهار88 ص 100-79

سیاسی،ع:(1384)،نظریه های شخصیت،انتشارات دانشگاه تهران

سيد جوادين، رضا(1383)، مديريت رفتار سازماني، انتشارات نگاه دانش، تهران.

شریعتمداری،ع:(1381)،روان شناسی تربیتی،انتشارات امیرکبیر،چاپ چهاردهم،تهران

شعبانی بهار، غ؛ امیرتاش، ع ؛ تندنویس،ف؛ و مشرف،ب: (1383)، ارتباط ویژگی های شخصیتی با اثربخشی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور. نشریه علوم حرکتی و ورزش:جلد اول ،شماره3،ص 30-12.

شکری،ا؛ دانشورپور،ز؛ عسکری،ا: (1387)، تفاوت های جنسیتی در عملکرد تحصیلی:نقش صفات شخصیتی. مجله علوم رفتاری:دوره2،شماره2،ص 142-127.

شمسایی، م ؛ کریمی،ی ؛ جدیدی،م ؛و نیکخواه،ح: (1388)، همنوایی: همبسته های آن با 5عاملی بزرگ شخصیت ،جنس و وضعیت تاهل. فصلنامه روانشناسی کاربردی: سال 3 ،شماره 1،بهار 1388،ص 82-67.

شولتز،د ؛ شولتز،س :(1386) ، نظریه های شخصیت. ترجمه ی یحیی سید محمدی، نشر ویرایش،چاپ دهم،ویرایش هشتم.

صادقي، زهره(1385)، چالش هاي فراروي مديريت در نظام آموزشي، مجموع مقالات همايش سراسري مركز

صفرزاده،ح؛ و حبیبی،ع: (1389)،بررسی تاثیر علی میان 5عامل اصلی شخصیت و بهبود عملکرد کاری.پژوهش نامه مدیریت تحول:سال دوم شماره 3،نیمه اول 1389.

طبائیان ، احمد ( 1383 ) ؛ رابطه بین پایگاههای قدرت با اثر بخشی و عملکرد روسای دانشکده ها و مدیران گروههای تربیت بدنی دانشگاههای دولتی کشور از دیدگاه خود و اعضای هیات علمی، رساله دکتری ، دانشگاه تربیت معلم تهران.

عزيزي،ب وهمكاران(1388) تعيين منابع قدرت مديران سازمان تربيت بدني وارتباط آن باسطح آمادگي ورضايت كاركنان، مجله مديريت ورزشي،شماره3، زمستان88

علاقه بند، علي(1382)، مديريت عمومي، نشر روان، تهران

علوی،س ؛ و کاظمی زاده،ح: (1387)، مقایسه تاثیر سبک های رهبری مدیران بر میزان تنیدگی کارکنان ادارات دولتی با توجه به نوع شخصیت آنان.نشریه علمی پژوهشی دانشور رفتار: سال 15،شماره31، ص 14-2.

فراهانی، م (1388)، پنج صفت بزرگ ایرانی،انتشارات جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه تربیت معلم،چاپ اول ، تهران.

فلاح، م (1387) بررسی رابطه شیوه های اعمال قدرت مربیان و رضایتمندی ورزشکاران زن استان مازندران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده تربيت بدني دانشگاه بابلسر.

قلی پور ،آ:(1388)،مدیریت رفتار سازمانی(رفتار فردی).انتشارات سمت، تهران.

کریمی، ی: (1387). روان شناسی شخصیت. انتشارات آگه،تهران

كريمي طرقبه،الهام(1383)”تعيين منابع قدرت مديران شهرستان مشهدوارتباط آن باسطح آمادگي كاركنان”،پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشكده تربيت بدني دانشگاه تهران

كولتنر، جان (1385) ارتباط گفتاري ميان مردم، ترجمه محمد مير حسيني و قاسم كبيري، چاپ چهارم، دانشگاه اميركبير، تهران.

گروسی،م ؛ صوفیانی ،ح: (1386)، بررسی رابطه بین ابعاد شخصیت و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه تبریز.نشریه مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی:ص 63-47

گريفين، مورهد(1374)، رفتار سازماني، ترجمه سيد مهدي الواني و غلامرضا معمارزاده، انتشارات مرواريد، چاپ اول، تهران

مظفري، ا ، طبائيان، س(1383)، رابطه بين پايگاه هاي قدرت با اثربخشي و عملكرد رؤساي دانشكده ها و مديران گروه هاي تربيت بدني دانشگاههاي دولتي كشور از ديد خود و اعضاي هيات علمي، نشريه علوم حركتي و ورزش، شماره4.

معبوديان، حميدرضا(1381) ، رابطه نگرش مديران به تعارض با سبك مديريتي مورد استفاده آنان در آموزشگاههاي متوسطه شهر كرمان، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد كرمان.

مغانلو،م؛ وفایی،م؛ شهرآرای،م: (1387) ، رابطه ی عوامل مدل 5عاملی شخصیت و سبک های هویت.نشریه پژوهش های روان شناختی: دوره 11،شماره 1و2، ص 94-79.

مقیمی،س ؛خنیفر،ح؛ و عربی خوان،م: (1387)، بررسی ارتباط بین سبک شخصیت و اثر بخشی مدیریت در مدیران سازمان های دولتی. نشریه مدیریت دولتی:دوره1،شماره1،ص 104- 87.

ملاحسيني، ع؛ كهنوجي، ك (1386) بررسي منابع پنجگانه قدرت مديران با تعهد كاركنان در سازمانهاي دولتي شهرستان رفسنجان، مجله توسعه و سرمايه/سال اول/شماره1/پاييز86

ميركمالي، م(1379)ف رفتار و روابط در سازمان ها، چاپ دوم، موسسه فرهنگي نشر رامين، تهران

نادریان،م؛ و امیر حسینی،ا: (1386)، بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و دموگرافیکی مدیران ورزشی با مهارت های شغلی آنان .فصلنامه المپیک:سال 15، شماره4، ص 114-105.

نادریان،م؛ و امیر حسینی،ا: (1386)، بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و دموگرافیکی مدیران ورزشی با مهارت های شغلی آنان .فصلنامه المپیک:سال 15، شماره4، ص 114-105.

نادري قمي، محمد مهدي(1387). قدرت در مديريت اسلامي، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.

نبوی رضوی ، سکینه ( 1379 ) ؛ بررسی رابطه اثر بخشی مدیران مدارس متوسطه شهر تهران با انواع قدرت از دیدگاه دبیران ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم .

نوربخش، م (1382)، رابطه بين سبك هاي رهبري با منابع قدرت در مديران دانشكده هاي تربيت بدني كشور از ديدگاه اعضاي هيات علمي، نشريه حركت، شماره 19.

نیک بخش رضا، و همکاران:(1386)،رابطه صفات شخصیتی (مدل 5عاملی شخصیت) بازیکنان حرفه ای بسکتبال با میزان غیبت آنان. نشریه ی علوم حرکتی و ورزش:سال پنجم،جلد دوم ،شماره 10،ص 95تا105.

وتن، ديويد و كمرون، كيم(1380)، مديريت تعارض، ترجمه سيدمهدي الواني و حسن دانايي فرد، تهران: موسسه تحقيقات و آموزش مديريت، چاپ اول،.

ونوس، د(1381)، زبان تخصصي مديريت(مقدماتي) مقدمه اي بر رفتار سازماني، انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران

هاديزاده مقدم، اكرم(1378)، مدلهاي دوگانه تجزيه و تحليل قدرت و سياست سازماني، فصلنامه مطالعات مديريت، شماره 23،تهران.

هرسي پال، كنت بلانچارد(1380)، مديريت رفتار سازماني، ترجمه علي علاقمند، انتشارات بعثت، تهران

هيكس، هربرت،سي ري گولت(1388)،تئوري هاي سازمان ومديريت، ترجمه گوئل كوهن، انتشارات دوران، جلد اول، تهران.

يوگل،گري(1382)”مديريت ورهبري درسازمانها”ترجمه محمدازگلي وقاسم قنبري،مؤسسه چاپ وانتشارات دانشگاه امام حسين

Antonioni,   (2000).  Relationship  between  Communications and  conflict and innovation related behaviors. Leadership Quarterly, 15, 79–102.

Burke R.J. and Wilcox D.S.(2000). Bases of superdinate job satisfaction, Canadian Journal of behavioral science.

John R (2001) Effective Conflict Management: Use of & Walker w.Earl the Behavioral style model, leadership and Organizational Development Journal, Vol 22 , NO5, PP 230- 242

Dodd, A, H. (2004). Conflict Communication and use of Quality Management Practices in Academic Departments. Doctor of Ohilosofy Dissertation. Athese in Communication Arts and Siences. The penssyivania State

Dunham, B.,  et  al.  2002.  Individual  and  organizational  strategies  for coping  with  organizational  power.  Academy  of  management,  Vol  21, PP: 811-24.

چكيده

هدف از اين تحقيق بررسي ارتباط بين ابعاد شخصيت و منابع قدرت در مديران ادارات ورزش و جوانان استان آذربايجان شرقي است.

58 مدير از ادارات ورزش و جوانان استان آذربايجان شرقي 2 ابزار اين تحقيق را تكميل كردند. 1- پرسشنامه مدل 5عاملی شخصیت (BFI, John et al., 1991) با 44 سوال ابعاد مختلف شخصیت شامل: برون گرایی، توافق پذیری،وظیفه شناسی،روان رنجوری و گشودگی به تجارب را ارزیابی می کند. 2- پرسشنامه تعيين منابع قدرت مديريت و رهبري(برداشت از خود) اين پرسشنامه توسط دكتر پاول هرسي و نيت ميردر مركز مطالعات رهبري اسكانديد و كاليفرنيا طراحي شد. ثبات درونی پرسشنامه­ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب براي MBI (R=0.80  و براي منابع قدرت (R=0.75) بود.اطلاعات با استفاده از آزمون هاي آماري كالموگروف – اسميرنوف تك نمونه اي و ضريب همبستگي پيرسون در سطح معناداري P≤0.05 تحليل شدند.

نتايج نشان داد كه مديران بيشتر از قدرت تخصص استفاده مي كنند و بيشتر داراي شخصيت توافق پذير هستند. همچنين نتايج نشان داد كه بين منبع قدرت قانوني و شخصيت توافق پذيري ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. بين منبع قدرت تخصص و شخصيت گشوده به تجارب ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد اما بين منبع قدرت تخصص و توافق پذيري ارتباي منفي و معناداري وجود دارد. همچنين نتايج نشان داد كه يك ارتباط منفي و معناداري بين بين منبع قدرت اجبار و شخصيت توافق پذير و گشوده وجود دارد. نتايج نشان داد كه ارتباط مثبت و معناداري بين منبع قدرت ارتباط با وظيفه شناسي، برونگرايي، توافق پذيري، و گشوده به تجارب وجود دارد. همچنين ارتباط مثبت ومعناداري بين منبع قدرت اطلاعات و برونگرايي وجود داشت.

 كليد واژه: شخصيت، منابع قدرت، مديران ادارات ورزش و جوانان

فصل اول:

كليات پژوهش

1-1 مقدمه:

هرساله تحقيقات متعدد و بيشماري در كشورهاي مختلف دنيا و در حوزه هاي مختلف رشته تربيت بدني و علوم ورزشي، بخصوص مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني انجام مي شود. اين تحقيقات گسترده دريچه هاي تازه اي از علوم رابر روي مرزهاي ناشناخته اين رشته گشوده است. كمياب ترين منبع در دنياي امروزي استعداد رهبري است كه قابليت هدايت مستمر سازمانها به سمت برنده شدن در دنياي فردا را داشته باشد، افراد و سازمانهايي كه موتور رهبري را مي سازند و در توسعه رهبران سرمايه گذاري مي كنند يك مزيت رقابتي پايدار دارند. سازمانها به اين دليل برنده هستند كه رهبران توانمندي نه فقط در راس سازمان، بلكه در تمام سطوح دارند(طبائیان، 1383).

بدون ترديد مديريت موتور توسعه است، اما توسعه در كار گروهي و سازماني است و به سامان رسيدن فعاليتهاي گروهي و سازماني مستلزم مديريت اثربخش است. بدون شك همكاري با ديگران و نفوذ داشتن روي ديگران براي اداي مسئوليت و انجام وظايفي كه به عهده مدير است، امري لازم و ضروري است و اين موضوعي است كه به اثربخشي رهبري مي انجامد (Huczynski,Andrzej,2000). واضح است كه مديران براي موثر بودن و اثربخشي به ابزارهاي متفاوتي نياز دارند و قدرت يكي از ابزارهاي موثربودن مديران است. در رهبري آنچه مهم است فرايند نفوذ و اعمال قدرت بر ديگران است. نفوذ بر ديگران از طريق ايجاد تصور قدرت صورت مي گيرد و ايجاد تصور قدرت مستلزم دسترسي به منابع قدرت است(گريفين، 1374).

قدرت ويژگي اساسي نقش مدير بوده است و زمينه اثربخشي او را در سازمان فراهم مي كند و پديده اجتناب ناپذير در سازمان است كه بعضي از مديران به آن به عنوان پديده اي منفي مي نگرند(30). واقعيت اين است كه منفي و مثبت بودن قدرت به قضاوت و نوع كاربرد آن بستگي دارد، به گونه اي كه اگر هدف از قدرت ، اهداف سازماني باشد مي تواند پديده اي مثبت و كاركردي به شمار آيد و اگر هدف دستيابي به اهداف شخصي باشد، مطمئنا پديده اي منفي و زشت خواهد بود. عليرغم درك اهميت نقش قدرت در تئوري و عمل مديريت، هنوز هم دانش ما نسبت به آن محدود و گاهي مبهم است. اين امر به علت عدم شناخت كافي نسبت به ماهيت موضوع قدرت و عوامل مرتبط با آن در سازمان مي باشد. باوجود اين ، چون قدرت نقش عمده اي در مراوده ها و روابط موجود  در جريان زندگي سازماني بازي مي كند نمي توان از تاثير آن در كنش هاي سازماني به سادگي گذشت. منظور از منابع قدرت ، ابزارها و امكاناتي است كه در اختيار مديران قرار داده مي شود تا بواسطه آن به اعمال قدرت و مديريت بپردازند(هيكس، هربرت، گولت، 1388)

طي ساليان گذشته متخصصان روانشناسي اجتماعي توجه قابل ملاحظه اي به طبقه بندي منابع قدرت منعطئف داشته اند. شناخته ترين طبقه بندي كه بيشترين تحقيقات نيز درباره آن انجام شده، طبقه بندي «فرنچ و ريون[1]» مي باشد. آنان قدرت را به پنج نوع تقسيم كرده اند كه عبارتند از قدرت قانون، قدرت پاداش، قدرت اجباري، قدرت مرجعيت، و قدرت تخصص. بعد از مدتي ريون با همكاري كروگلانسكي[2] قدرت اطلاعات را به عنوان ششمين وجه قدرت به تقسيمات فوق اضافه كردند.

چالز هندی مطرح می کند که موارد استفاده از انواع قدرت در نظریه فرنچ و ریون،کجاست ؟ او پاسخ می دهد که بسته به نوع سازمان ، قدرت غالبی که باید به کار رود متفاوت می باشد .او مثال می زند که در یک محیط زورمدار، قدرت تخصص کارایی کمی خواهد داشت و در محیطی که بر اساس همکاری استوار است، قدرت تخصص و قدرت کاریزما کارایی بیشتری خواهد داشت .در حالی که قدرت قانونی تاثیر چندانی نخواهد داشت. هندی اشاره می کند که به هر حال همیشه کار کردن با استفاده از چند منبع قدرت ، قطعا موثرتر و مفیدتر از تکیه بر یک قدرت است(نوربخش، 1382).

موفقيت يك مدير تا اندازه زيادي به روش اعمال قدرت بستگي دارد.بنابراين نوع قدرت مورد استفاده توسط مديران سازمانها داراي اهميت است و مديران باتوجه به ماهيت سازمان و اعمال ورفتار زيردستان و كاركنانشان از منبع قدرت متناسب براي نفوذ و اجرايي كردن دستورات خود استفاده كنند .به گفته رابينز نوع قدرت بكاربرده شده توسط افراد رابطه مستقیمی با ابعاد شخصیتی به کاربرده شده توسط آنها دارد، به طوریکه بعد شخصیتی افراد نوع منبع قدرت مورد استفاده توسط آنها را تاحدودی مشخص می کند  (رابينز، 1382).

کارکنان سازمان ها از جنبه های مختلف رفتار و شرایط جسمانی ،با یکدیگر تفاوت هایی دارند. آشکارترین تفاوت های موجود بین کارکنان هر سازمان در خصوصیات بدنی آنها قابل مشاهده می باشد، اما جنبه های دیگر شخصیت فرد که پنهان هستند،هنگامی آشکار می شوند که از روش های خاص روانشناسی آنان را ارزیابی کنیم (ساعتچی، 1389).

ارزیابی شخصیت ، زمینه ی عمده ی کاربرد روان شناسی در مورد مسائل دنیای عملی است(50).امروزه ارزش شخصیت به عنوان یکی از پیش بینی کننده های عملکرد شغلی پذیرفته شده است. شخصیت هر فرد نقش مهمی در عملکرد شغلی اش دارد زیرا شخصیت هر فرد انگیزش و نگرش  فرد را نسبت به یک شغل و شیوه ای که فرد به اقتضائات شغلی پاسخ می دهد مشخص می کند.   مطالعه شخصیت سنت طولانی در علوم سازمانی دارد. پروین[3] (2010) معتقد است شخصیت الگویی است از تفکر ، احساس و رفتار ناشی از ویژگی های فردی همراه با مکانیسم های روانی پنهان یا آشکار که در پس آن الگو ها قرار دارد(Perrewe, 2010). شاملو شخصیت را اینگونه تعریف می کند: مجموعه ای سازمان یافته و واحد متشکلی از خصوصیات نسبتا پایدار و مداوم که مجموعا یک شخص را از اشخاص دیگر متمایز می سازد(ساعتچی، 1389).

در بحث از شخصیت تاکید بر آن است که چگونه تفاوت های شخصیتی افراد در عملکرد و رفتار شغلی آنان اثر می گذارد(ساعتچی، 1389). در سال های گذشته تحقیقات شخصیت مانند یک چارچوب قابل قبول در جهت توصیف ساختار و ذات شخصیت بوده و در خصوص خصیصه های شخصی میان محققین اختلاف نظر وجود داشته است (قلی پور، 1388). با این وجود امروزه توافق حاصل شده که مدل 5عاملی شخصیت (Big five) که توسط گلدبرگ[4] معرفی شده،می تواند برای توصیف بیشتر جنبه های برجسته شخصیت افراد مورد استفاده قرار گیرد(شمسایی و همکاران، 1388).

از آنجا که شناخت شخصیت کارکنان علاوه بر اینکه می تواند میزان ناحیه عمومی شخصیت های کاری سازمانی را (بین مدیر -کارمند ، کارمندان با یکدیگر و کارمندان با ارباب رجوع) افزایش دهد ،این پژوهش می تواند به مدیران سازمان ها کمک  کند که بر اساس ویژگی های شخصیتی افراد ،تصمیمات لازم در خصوص استخدام،انتقال و ارتقای کارکنان را بهبود بخشند و به این ترتیب می توانند باعث بهبود عملکرد و افزایش بازدهی سازمان شوند و همچنین با توجه به بعد شخصیتشان منبع قدرتی را انتخاب کنند که باعث افزایش بهره وری و بازدهی هرچه بیشتر سازمان شوند .

2-1 بیان مساله :

ارزیابی شخصیت، زمینه­ی عمده­ی کاربرد روان شناسی در مورد مسائل دنیای عملی است. شخصیت الگویی است از تفکر ، احساس و رفتار ناشی از ویژگی های فردی همراه با مکانیسم های روانی پنهان یا آشکار که در پس آن الگو ها قرار دارد (Pervin, 2010).در سال های گذشته تحقیقات شخصیت مانند یک چارچوب قابل قبول در جهت توصیف ساختار و ذات شخصیت بوده و در خصوص خصیصه های شخصی میان محققین اختلاف نظر وجود داشته است. با این وجود امروزه توافق حاصل شده که مدل 5عاملی شخصیت (Big five) که توسط گلدبرگ معرفی شده، می تواند برای توصیف بیشتر جنبه های برجسته شخصیت افراد مورد استفاده قرار گیرد (نیک بخش و همکاران، 1386). ابعاد 5عاملی شخصیت شامل برون گرایی، توافق پذیری، وظیفه شناسی،روان رنجوری و گشودگی به تجارب است.برون گرایی شامل کمیت و شدت تعامل با افراد دیگر و میزان اجتماعی بودن یک شخص است.توافق پذیری، میزان توافق در اندیشه، احساسات و عمل نسبت به دیگران را نشان می دهد. وظیفه شناسی، بعدی است که میزان مسوولیت پذیری ،سخت کوشی و هدفگرا بودن را در جهت رفتار های سازمان توصیف می کند. روان رنجوری که به توانایی فرد در تحمل محرک­های استرس و عوامل تنش­زا اشاره می­کند.افرادی که در این طیف قرار دارند، عصبانی، نامطمئن، ناامن، افسرده و مضطرب اند.و گشودگی نسبت به تجربه(تجربه پذیری) قوه­ی تخیل، زیبایی شناسی، احساسات، ایده ها، عمل ها و ارزش ها را توصیف می کند.  (Swider,Zimmerman, 2010).

از طرف دیگرکارایی وتوسعه هر سازمانی تاحد زیادی به استفاده صحیح از نیروی انسانی بستگی دارد. مدیران در سازمانها واضعان خط مشی و صاحبان قدرت هستند و عملکرد سازمانها با قدرت آنها در ارتباط است(حقيقي، 1380). قدرت یکی از اساسی ترین عناصر موجود در هریک از سطوح سازمانی است و بدون قدرت هیچ سازمان و هیچ فرمانی وجود نخواهد داشت.قدرت در سازمان به عنوان یک منبع نیرو برای به حرکت درآوردن چرخهای سازمان محسوب می شودو از بی نظمی و هرج و مرج جلوگیری می کند.قدرت توان تصمیم گیری مدیران را افزایش می دهد وآنهارا در به نتیجه رساندن کارها یاری می دهد و به عنوان وسیله ای برای نفوذ بر دیگران محسوب می شود(سلاجقه، ناظري، 1387).

به زعم فرنچ و ریون(2000)قدرت عبارتست از عمل و نفوذ بالقوه ای که دارنده آن میتواند آن را بر دیگران اعمال کند. نیور و فلمینگ(2006)در کتاب خود قدرت را چنین تعریف می کنند: قدرت عبارتست از توانایی بالقوه در تغییر رفتار ،تغییر جریان اتفاقات، غلبه بر مقاومتها و رسیدن به انجام کارهایی که اگر غیر از این بود انجام نمی دادند(سهرابي، شاه طلبي، 1388) .

قدرت ويژگي اساسي نقش مدير بوده است و زمينه اثربخشي او را در سازمان فراهم مي كند و پديده اجتناب ناپذير در سازمان است كه بعضي از مديران به آن به عنوان پديده اي منفي مي نگرند(فلاح، 1387). واقعيت اين است كه منفي و مثبت بودن قدرت به قضاوت و نوع كاربرد آن بستگي دارد، به گونه اي كه اگر هدف از قدرت ، اهداف سازماني باشد مي تواند پديده اي مثبت و كاركردي به شمار آيد و اگر هدف دستيابي به اهداف شخصي باشد، مطمئنا پديده اي منفي و زشت خواهد بود. عليرغم درك اهميت نقش قدرت در تئوري و عمل مديريت، هنوز هم دانش ما نسبت به آن محدود و گاهي مبهم است. اين امر به علت عدم شناخت كافي نسبت به ماهيت موضوع قدرت و عوامل مرتبط با آن در سازمان مي باشد. باوجود اين ، چون قدرت نقش عمده اي در مراوده ها و روابط موجود  در جريان زندگي سازماني بازي مي كند نمي توان از تاثير آن در كنش هاي سازماني به سادگي گذشت. منظور از منابع قدرت ، ابزارها و امكاناتي است كه در اختيار مديران قرار داده مي شود تا بواسطه آن به اعمال قدرت و مديريت بپردازند(سلاجقه، ناظري، 1387).

مجهز بودن مدیران به منابع قدرت آنان را در اتخاذ تصمیم موثر و مطلوب کمک خواهد کردو امکان دستیابی به اهداف سازمانی را برای آنها به بهترین نحو ممکن در مطلوب ترین سطح امکانپذیر خواهد ساخت. منظور از منابع قدرت ابزارها و امکاناتی است که در اختیار مدیران قرار داده می شود تا بواسطه آن به اعمال قدرت و مدیریت بپردازند در یک سازمان امکان دارد هر منبعی از قدرت در همه سطوح وجود داشته باشد و مدیران بر اساس ادراکی که از هر زیردست دارندبا آنها برخورد می کنند. همچنین یوگل می گوید: میزان قدرت شغلی لازم برای اثربخشی رهبر به ماهیت سازمان و وظیفه پیروان بستگی دارد(يوگل، 1382)

مدیران باتوجه به مسولیت حرفه ای خود در سازمان و برای پاسخ به اهداف از پیش تعیین شده،موظف به شناخت علل استفاده از نوع قدرت و یافتن شیوه های مناسب برای برخورد با زیردستانشان هستند. بنا به گفته رابینز منبع قدرت مورد استفاده مدیر خودبه خود بوجود نمی آیند بلکه عواملی مانند فرهنگ سازمانی، نوع شغل و بعد شخصیتی مدیر باعث انتخاب نوع منبع قدرت می شود.بنابراین مدیران برای انتخاب بهتر منبع قدرت، باید از بعد شخصیتی خود آگاهی داشته باشند. بنابراین با بررسی و تحقیق پیرامون این مساله میتوان برای مدیران روشن ساخت که از کدام بعد شخصیتی استفاده کنند و اینکه با توجه به شرایط و موقعیت نوع منبع قدرت  آنها چه سبک و یا سبک هایی است؟

همچنین با توجه به اینکه ابعاد شخصیتی مدیران یکی از عوامل اساسی و بنیادی در سازمانهاست که نوع شخصیت بکاربرده شده از طرف مدیران یکی از علل انتخاب نوع منبع قدرت در سازمان محسوب می شود. به گفته رابینز چگونگی تعریف و بکاربستن ابعاد شخصیتی تاثیر زیادی بر نوع منبع قدرت بکاربرده شده دارد. از همین رو باتوجه به تاثیر انکارناپذیر منابع قدرت مدیران و رابطه آن با ابعاد شخصیتی آنان در سازمان، پرسش اساسی و بنیادی پژوهش حاضر پیرامون این موضوع است که رابطه ابعاد شخصیتی مدیران و منابع قدرت درمدیران اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی چگونه قابل تبیین و تحلیل است؟

3-1 ضرورت و اهمیت تحقیق:

قدرت وي‍‍ژگي اساسي نقش مدير بوده و زمينه اثربخشي او رادر سازمان فراهم مي كندو پديده اي اجتناب ناپذير در سازمان است كه بعضي از مديران به آن به عنوان پديده اي منفي مي نگرند(60)

موفقيت يك مدير تا اندازه زيادي به روش اعمال قدرت بستگي دارد(75). بنابراين نوع قدرت مورد استفاده توسط مديران سازمانها داراي اهميت است و مديران باتوجه به ماهيت سازمان و اعمال ورفتار زيردستان و كاركنانشان از منبع قدرت متناسب براي نفوذ و اجرايي كردن دستورات خود استفاده كنند . به گفته رابینز چگونگی تعریف و بکاربستن ابعاد شخصیتی تاثیر زیادی بر نوع منبع قدرت بکاربرده شده دارد.

ويژگي هاي شخصيتي افراد مي تواند به عنوان زمينه ساز انتخاب منبع قدرت مدیران عمل نمايد به عنوان مثال افرادي که داراي عزت نفس بالايي هستند در مواجهه با مشکلات و موقعيت هاي خطرناک مقاوم و فعال هستند و معمولا از منابع قدرت مرجعیت و کاریزماتیک استفاده می کنند در حاليکه افراد با عزت نفس پايين سعي مي کنند از موقعيت هايي به اين شکل اجتناب کنند و از منابع قدرت تنبیه و پاداش استفاده می کنند. (خنیفرو همکاران، 1388)

اینکه افراد دارای شخصیت های متفاوتی هستند جای هیچ شکی نیست و هر مدیر بسته به بعد شخصیتی که دارد منابع قدرت متفاوتی را در اداره سازمان و محیط کاریش اتخاذ می کند. مدیران سازمان ها بر اساس ویژگی های شخصیتیشان می توانند با استفاده از منابع قدرت مورد استفاده شان، تصمیمات لازم را در خصوص استخدام،انتقال و ارتقای کارکنان را بهبود بخشند.به این ترتیب می توانند باعث بهبود عملکرد و افزایش بازدهی سازمان شوند. از طرف دیگر با توجه به اهمیت و نقش اداره کل ورزش و جوانان در پرورش نیروی جسمانی و تقویت روحیه ی سالم در افراد و توسعه و تعمیم ورزش و هماهنگ کردن فعالیت های تربیت بدنی و تفریحات سالم و فراهم کردن امکانات و تسهیلات جهت ارتقا ورزش در سطح استان،این پژوهش به بررسی ارتباط میان ابعاد شخصیت و منابع قدرت مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی می پردازد.

4-1 اهداف تحقیق

هدف اصلي : ارتباط ابعاد شخصیتی و منابع قدرت مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

اهداف فرعي:

تعيين ارتباط بین ابعاد شخصیتی و منبع قدرت قانون مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

تعيين ارتباط بین ابعاد شخصیتی و منبع قدرت تخصص مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

تعيين ارتباط بین ابعاد شخصیتی و منبع قدرت مرجعیت مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان

تعيين ارتباط بین ابعاد شخصیتی و منبع قدرت اجبار مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

تعيين ارتباط بین ابعاد شخصیتی و منبع قدرت پاداش مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

تعيين ارتباط بین ابعاد شخصیتی و منبع قدرت ارتباط مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

تعيين ارتباط بین ابعاد شخصیتی و منبع قدرت اطلاعات مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

 5-1 فرضيه ها

1-بین ابعاد شخصیتی و منبع قدرت قانون مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی ارتباط معناداری وجود دارد.

2- بین ابعاد شخصیتی و منبع قدرت تخصص مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی ارتباط معناداری وجود دارد.

3- بین ابعاد شخصیتی و منبع قدرت مرجعیت مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی ارتباط معناداری وجود دارد.

4- بین ابعاد شخصیتی و منبع قدرت اجبار مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی ارتباط معناداری وجود دارد.

5- بین ابعاد شخصیتی و منبع قدرت پاداش مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی ارتباط معناداری وجود دارد.

6- بین ابعاد شخصیتی و منبع قدرت ارتباط مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی ارتباط معناداری وجود دارد.

7- بین ابعاد شخصیتی و منبع قدرت اطلاعات مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی ارتباط معناداری وجود دارد

[1]-french and raven

[2]– Arie W. Kruglanski

[3] Pervin

[4] Goldberg

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي ارتباط بين ابعاد آنتروپومتريک و نيم رخ ساختاري با آسيب‌هاي ورزشي دوندگان نخبه
 • پايان نامه بررسي رابطه بين اختلالات شخصيتي و مديريت بدن
 • پايان نامه تعيين رابطه صفات شخصيت، سبک ها و ابعاد دلبستگي با راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان در دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122