پايان نامه بررسي ارتباط بين اصول ارگونومي و استرس در شرکت گاز

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ارتباط بين اصول ارگونومي و استرس در شرکت گاز یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 116 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي ارتباط بين اصول ارگونومي و استرس در شرکت گاز بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده 1
فصل اول طرح تحقیق 2
بررسي ارتباط بين استرس و ارگونومي در شركت گاز شهرستان شاهرود 3
مقدمه 3
1-1)بیان مساله 3
1-2)ضرورت و اهمیت پژوهش: 5
1-3)اهداف تحقیق : 6
1-3-1)هدف اصلی : 6
1-3-2)اهداف فرعی 6
سوالات پژوهش : 7
1-4)سوال اصلی : 7
1-5)سوالات فرعی : 7
1-6)فرضیه ها: 7
7)مدل تحلیلی اولیه پژوهش 8
1-8)متغیرهای تحقیق 9
1-9)تعاریف مفاهیم و متغیرها: 9
1-1-9)تعاریف نظری: 9
1-10)روش شناسی و تجزیه تحلیل 11
1-11)مدل فرایندی پژوهش : 12
فصل دوم تعیین چارچوب نظری تحقیق 14
مقدمه: 15
2-1-2) تعاریف استرس 18
2-1-3)نظریه ارزیابی شناختی استرس( لازاروس ): 22
2-1-4) منابع استرس شغلی: 24
2-1-5)) نشانه ها و علایم استرس شغلی 25
2-1-6) شیوه های مقابله با استرس: 26
2-1-7) ارگونومی 28
2-1-8) ارگونومی چیست؟ 29
2-1-9)) روانشناسي مهندسي 31
2-1-10) فيزيولوژي كـار 31
2-1-11)مقیاس فشار فیزیولوژیکی 32
2-1-12)آهنگ مصرف اکسیژن 33
2-1-13) علـم بيومكانيك 33
2-1-14) آنتروپومتري 33
2-2)مباحث پژوهشی 36
2-2-1)پژوهشهای داخل کشور 37
2-2-4)پژوهشهای خارج از کشور 38
2-3)چارچوب نظری پژوهش: 40
چارچوب نظری تحقیق 44
فصل سوم روش شناسی 45
مقدمه: 46
3-1)روش تحقيق: 46
3-2) جامعه آماري وحجم نمونه : 46
3-3)ابزار جمع آوری اطلاعات 47
3-3-2) روايي (اعتبار) 48
3-3-3)پايايي 48
3-4)نحوه اجرای تحقیق 49
3-4-1) بیان فرضیه: 49
3-4-2) تعیین آماره آزمون: 49
3-5) روش تحلیل داده ها 50
3-6-1)مقوله های مورد مطالعه : 50
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 52
مقدمه 53
4-1)آمار توصیفی: 54
وضعیت کیفی متغیرها 58
4-2)پایایی 63
4-3)بررسی نرمال بودن داده ها: 65
4-4)بررسی فرضیات 66
بررسی استرس شغلی و اصول آرگونومی به جنسیت: 73
بررسی استرس شغلی و اصول آرگونومی به تاهل: 74
بررسی استرس شغلی و اصول آرگونومی با توجه به تحصیلات: 75
بررسی متغیرها با توجه به رده های سنی: 76
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 77
مقدمه : 78
1-5)بحث 78
فرضیه ها : 79
5-2)نتیجه گیری: 82
5-3) پیشنهادات 83
5-3-1) پیشنهادات به سازمان 83
5-3-2) پیشنهادات به محققین آتی 83
5-4)مدل تحلیل نهایی 84
فهرست منابع: 85
ضمائم . 89

فهرست منابع:

استورا بنجامین (1377) تنیدگی یا استرس، ترجمه پریرخ دادستان، تهران، انتشارات رشد.

اميني، عليرضا؛ يك تحقيق علي و معلولي در باره عوامل ميكرو و ماكرو ارگونوميكي در فاجعه بوپال، كنفرانس بين المللي ارگونومي، 1388.

بیرشک و همکاران،(1386)مقایسه عوامل شخصیتی،حوادﺛ. استرس زا و حمایت اجتماعی در بیماران کرونر قلبی و غیر بیمار ، مجله روانشناسی معاصر،دوره دوم ،شماره 3،صص 48- 41

پور شهباز، عباس (1372)، رابطه بین ارزیابی میزان استرس و تیپ شخصیتی در بیماران مبتلا به سرطان خون، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

جزء كنعاني، معصومه؛ مرتضوي، باقر؛ خوانين، علي؛ اصيليان، حسن؛ ارگونومي، ايمني و بهره وري، نخستين كنفرانس بين المللي ارگونومي، 1388.

ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻴﺎ. ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ (1388)ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻠﻮم. اﻧﺴﺎﻧﻲ،تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

حسینی قدمگاهی، جواد (1376) کیفیت روابط اجتماعی میزان استرس و راهبردهای مقابله با آن در بیماران کرونر قلب، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران

حيدري محمود؛ رفيعي امامي، مريم؛ بررسي مسائل و مشكلات ارگونوميكي كاركنان شاغل در يكي از كتابخانه ها و مراكز اسناد كشور، كنفرانس بين المللي ارگونومي ايران، تهران، 1388.

خاکی، غلامرضا. روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. نشر آگاه

دميستر، وبر؛ ارگونومي براي مبتديان، ترجمه علي پور قاسمي، چاپ سوم، نشر مركز، تهران، 1387.

رابينز، استيفن؛ مباني رفتار سازماني، ترجمه علي پارساييان و محمد اعرابي،چاپ سيزدهم، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، تهران، 1385.

رابینز،استیفن(1374).مدیریت رفتار سازمانی.ترجمه:علی‏ پارسائیان و محمد اعرابی.تهران:انتشارات مؤسسه مطالعات‏ و پژوهشهای بازرگانی.

سيدي، سيد مسعود؛ سياوشي، الهام؛ ارگونومي “الف” تا “ي”، ماهنامه مهندسي پزشكي و تجهيزات آزمايشگاهي، سال 7، شماره84، 1387..

شفر،مارتین(1370).فشار روانی.ترجمه:پروین‏ بلورچی.تهران:انتشارات پاژنک.

شهرياري احمدي، منصوره؛ روانشناسي عوامل انساني(ارگونومي)، انتشارات زرباف اصل، تهران، 1386.

صادقي نائيني، حسن؛ اصول ارگونومي در طراحي سيستم هاي حمل دستي كالا، انتشارات آسانا، تهران، 1379.

صدرا ابرقويي، ناصر؛ حسيني نسب، حسن؛ آنتروپومتري ايستاتيك در ايران، نخستين كنفرانس بين المللي ارگونومي ايران.

صمدي،صادق؛ اصول ارگونومي، انتشارات چهر، تهران، 1385.

عطار،حمید(1374).بررسی رابطه استرس شغلی با خشنودی شغلی و سلامت روان کارکنان یک مجتمع‏ صنعتی.پایان‏نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. انستیتو روانپزشکی تهران.

فدوي، عارفه؛ ارگونومي و بهره وري، تدبير، 86،مهر، 56-60، 1377.

فونتانا،دیوید(1371).استرس چیست.ترجمه:بهمن‏ نجاریان.مجله دارو و درمان،سال دهم،شماره 66-56.

کوپر،کاری ال(1373).فشار روانی:راههای شناخت و مقابله.ترجمه:مهدی قراچه داغی و ناهید شریعت‏زاده. تهران:انتشارات رشد.

ملکوتی،کاظم؛بخشانی،نور محمد؛زهروی،طاهره(1373). بررسی ارتباط استرسهای شغلی و اختلالات افسردگی و اضطراب در کنارکنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی‏ زاهدان.فصلنامه اندیشه و رفتار،سال اول.شماره 2 و 3، 86-76. ستوده،حسین علی، 1388 مدیریت و استرسهای ناشی از کار از دیدگاه ارگونومی، نشريه افق طلائی سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل

ميرسپاسي، ناصر(1375): مديريت منابع انساني و روابط كار نگرش راهبردي، انتشارات شروين، تهران.

ورمرزيار، سكينه؛ صفري، علي؛ يونسي، مريم؛ ارزيابي پوسچرهاي كاري و بررسي شيوع اختلالات اسكلتي عضلاني در بين كاركنان بسته بندي دارو با استفاده از روش RULA و پرسشنامه BODY MAP، كنفرانس بين المللي ارگونومي، تهران، 1388.

وهابي، حسين؛ امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان سازمان، مجله راهكار مديريت، شماره، 1385.

Ader, C. H. & Cohen, N. (1993). Stress and Coping Psychology, 34 Developmental, 35-28

Brown, J. and Campbell, E.A. (1994), Stress and Policing, John Wiley, Chichester

Holahan, C.J. & Moss, R.H.(1997).Life stressors, personal and social resources and depression. Journal of Abnormal psychology Feb. Vol.100, Lssue1. Pages: 31-38.

Michenbaum, D. (1985). Stress inoculation training . NY. Pergamon

vance,b,miller,s,humphreys, s,humphreys,s. reynold.f .(1989).stress and manifestation of occupational stress as reported by fulltime teachers working in a big school.journal of american indian education,

issac,a. friedman,n. .(1995).student behavior patterns contributing to teacher burnout journal of educational research, 88,281-289

چكيده

اهداف این تحقیق شامل شناسایی رابطه بین اصول ارگونومی و استرس درشرکت گازشاهرود میباشد که شامل 4 هدف فرعی به شرح زیر است

1-شناسایی رابطه بین بیومکانیک شغلی و استرس 2- شناسایی رابطه بین روانشناسی مهندسی و استرس 3- شناسایی رابطه بین آنتروپومتری و استرس 4- شناسایی رابطه بین فیزیولوژی و استرس

روش تحقیق برحسب هدف کاربردی و برحسب نوع داده ها کیفی بوده است که با استفاده از تحلیل توصیفی –پیمایشی نظیر تحلیل همبستگی به بررسی داده های تحقیق می پردازد با توجه به اینکه در این پژوهش به دنبال جمع آوری اطلاعاتی درمورد ارتباط بین استرس و اصو ارگونومی هستیم بنابراین جهت گرداوری داده های تحقیق از روش توصیفی استفاده میگردد.روش همبستگی به منظور شناسایی میزان و چگونگی ارتباط بین استرس و اصول ارگونومی در شرکت گاز شاهرود مورد بررسی قرار میگیرد

نتایج این تحقیق به شرح زیر است

1-بین بیومکانیک شغلی و استرس در شرکت گاز شاهرود رابطه وجود ندارد

2-بین روانشناسی مهندسی و استرس در شرکت گاز شاهرود رابطه وجود ندارد

3-بین آنتروپومتری و استرس در شرکت گاز شاهرود رابطه وجود ندارد

4-بین فیزیولوژی و استرس در شرکت گاز شاهرود رابطه وجود ندارد

همچنین فرضیه اصلی رد شد که نتیجه ان به شرح زیر است

بین اصول ارگونومی و استرس در شرکت گاز شاهرود رابطه معنی داری یافت نشد

فصل اول

طرح تحقیق

مقدمه

در این فصل ابتدا به بیان مساله پرداخته و ضرورت و اهمیت پژوهش تشریح شده است, پس از آن به اهداف تحقیق که شامل اهداف اصلی و اهداف فرعی است اشاره شده است, در ادامه سوالات پژوهش که شامل سوالات اصلی و فرعی است و فرضیات پژوهش که شامل فرضیات اصلی و فرعی بیان شده است.

همچنین به مدل تحلیلی اولیه پژوهش و تعاریف مغاهیم و متغیرها اشاره شده است در انتهای فصل نیز مدل فرآیندی پژوهش ترسیم شده است.

1-1)بیان مساله

درجهان كنوني، علوم، بخش عمده اي از مشكلات افراد را درسيستم هاي كاري گوناگون حل و فصل كرده است. دراين راستا،  علوم و فنوني وجود دارند كه از  زواياي مختلف سلامت و بهداشت انسانها و نيز كارايي آنها را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي دهد، يكي از اين علوم،  ارگونومي يا همان مهندسي فاكتورهاي انساني است.

ارگونومي درچهار شاخه بيومكانيك شغلي، روانشناسي مهندسي، آنتروپومتري، فيزيولوژي كارفعاليت ميكند. برخي مشكلات معمول در صنايع شامل طراحي نامناسب محل كار،عدم انطباق قابليت هاي كارگر و الزامات شغلي،  وجود محيط كار و مشاغل زيان آور،طراحي نامناسب سيستم انسان، ماشين و برنامه هاي ضعيف مديريت مي باشد اين مشكلات منجربه ايجادمخاطرات درمحل كار،ضعف سلامتي كارگران، صدمات ناشي از كار باتجهيزات،  معلوليت ها و درعوض كاهش بهره وري كارگر و كيفيت توليد و افزايش هزينه مي شود،  كاربرد موثر ارگونومي در طراحي درطراحي سيستم كاري مي تواند تعادلي را بين ويژگيهاي كارگر و نياز هاي شغلي برقراركند اين علم گستره وسيعي را در زمينه طراحي كار، ابزار،  تجهيزات،  ماشين آلات،  ايستگاه كار،  سيستم ها در موارد مختلف صنعتي، آموزشي، ورزشي و…  دربرمي گيرد. هدف ارگونومي ان است كه در طراحي ابزار و وسايل كار و سيستم هاي فني و توليدي نيز درطراحي محيط كار، نيازها و خصوصيات جسمي و روحي انسان ها در نظرگرفته شود تا درعين نيل به افزايش بازدهي توليد،  به سلامت و بهداشت و راحتي انسان ها نيز به بيشترين حد توجه شده باشد. ارگونومي داراي اهدافي چون بهبود بهره وري،  سلامت،  ايمني و آسايش مردم و افزايش كارايي متقابل سيستم هاي انسان –ماشين –محيط است

ازطرف ديگر واژه استرس امروزه چنان نقل هر زباني است كه گويا استرس مسئله همگاني و همه گيرو مبتلابه انسان امروز و مشخصه اصلي زندگي اوست، روانشناسان و ديگر صاحب نظران استرس مي گويند، روي هم جمع شدن رويدادهاي  زندگي كه سازگاري فرد را با موضع خويش برهم مي زند، موجب استرس مي شود اين تشابه نزديكي با مفهوم فيزيكي يا مهندسي استرس دارد.نزديك به صد سال است كه مفهوم استرس موردبحث و بررسي قرارگرفته است اما نخستين بررسي هاي استرس درحوزه دانش پزشكي انجام شده اند اين مفهوم اكنون به موضوعي ميان رشته اي درعلوم انساني،  پزشكي و حوزه هاي وابسته تبديل شده است. استرس ناشي از شغل،  استرسي است كه فردمعين برسرشغل معيني دستخوش آن مي شود.دراين تعريف چندنكته نهفته است :شخص شاغل تاجه اندازه از تجربه برخورداراست (كارآزموده و تازه كار) ميزان قدرت و ضعف او درمقابله باشرايط موجود چقدراست و چه نوع شخصيتي از خود د رمحيط كار نشان مي دهد.

ازآنجائيكه بين ارگونومي و استرس رابطه وجود دارد بنابراين رعايت اصول ارگونومي مي تواند باعث كاهش استرس كاركنان گردد و ازآنجائيكه بيشتر شركت هاي گازاستاني از وسايل ارگونومي لازم برخوردارند اما كاركنان نحوه استفاده صحيح از آن رانمي دانند محقق دراین راستا سعی دارد  تا اين مساله را درشركت گازاستان سمنان،  شهرستان شاهرود بررسي نمايد و به اين موضوع  بپردازد كه  بين استرس و ارگونومي در شركت گازشاهرود  چه رابطه اي برقراراست.

آيا وسايل و اصول ارگونومي به صورت كامل در شركت گاز شاهرود برقرار شده است، ميزان آگاهي پرسنل ازنحوه صحيح استفاده ازوسايل به چه ميزان است و ميزان استرس شغلي كاركنان درارتباط با عدم رعايت اصول ارگونومي به چه میزان است.

1-2)ضرورت و اهمیت پژوهش:

ظهور سازمانهای اجتماعی و گسترش روزافزون آنها از ویژگی بارز تمدن بشری است به طوری که با توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص جوامع مختلف همه روزه انواع سازمانهای اجتماعی ظهور و گسترش می یابد و بر تعدادشان افزوده میشود. یک ملت به واسطه شهروندانش و یک سازمان به وسیله کارکنانش شناخته میشود. پیشرفت یک سازمان بوسیله سلامتی و تندرستی کارکنان مشخص می گردد. بنابر آمار سازمان بین المللی کار سالانه 250 میلیون حادثه در جهان اتفاق می افتند که در آنها 335000 نفر جان خود را از دست میدهند. (حوادث خانوادگی و رانندگی در این آمار لحاظ نشده است). همچنین سالانه 160 میلیون بیماری شغلی در جهان دیده میشود که منجر به فوت 1100000 نفر می گردد. همچنین 4 درصد تولید ناخالص ملی در جهان به لحاظ این حوادث و بیماری ها هدر می رود. نادیده گرفتن ایمنی و بهداشت کار موجب زیان اقتصادی قابل توجهی میگردد که تاثیرات جدی بر بهره ری دارد. میزان بروز حادث شغلی منجر به مرگ در کشورهای در حال توسعه 3 تا 4 برابر کشورهای توسعه یافته است . و این حوادث معمولا به صورت غیر عمدی هستند. در کشور ما سالیانه حدود 14 هزار حادثه شغلی رخ میدهد.

در طول جنگ جهانی دوم تاکید اصلی دانشمندان علم رفتاری بر استفاده از آزمونهایی برای انتخاب افراد مناسب برای هر کار و ابداع راه کارهای تربیتی بهتر بود کانون توجه انطباق دادن شخصی با کاربود حرفه عوامل انسانی در دوران پس از جنگ زاده شد در سال 1949 انجمن پژهشی ارگونومی که اکنون انجمن ارگونومی نامیده میشود در انگلستان تاسیس شد و اولین  کتاب در باب عامل انسانی به نام روانشناسی تجربی کار بسته عوامل انسانی ذر طراحی مهندسی انتشار یافت در سال 1959 موسسه بین المللی ارگونومی با هدف برقراری ارتباط بین چندین انجمن عوامل انسانی و ارگونومی در کشورهای مختلف  جهان تاسیس شد  دوران 20 ساله بین 1960 تا 1980 شاهد رشد و بسط سریع عوامل انسانی بود.

با توجـه به این که در جامعه ما بیش از هـزاران سـازمان و شرکت به حیات خود ادامه می دهند و تجربه‌نشـان می‌دهد که این تعداد روز به روز افزایش خواهد یافت، موضوع عدم پویایی لازم دارای اهمیتی فـراتـر از یک موضـوع صرفاً نـظری و دارای ابعاد بسـیار وسیعی در اقتصاد، فرهنگ و صنعت می‌باشد. اگر این موضـوع به درستی تحلیل نگـردد خیـل عظیمی‌از صنایع و ارایـه‌دهندگان خدمـت در پیشرفـت خود دچـار مشکل خواهند شد و منافع لازم را برای نظام خود کسب نخواهند نمود. در مقـابل در صورت درک صحیح از عوامل تاثیرگذار ارگونومی بر این تجربیات و عمل به آن، می‌توان انتظار داشت که درصد قابل توجهی از سازمانها در مسیر صحـیح و بـا سـرعـت مـناسـب گـام بـر می‌دارند. در ادامه آنچه ضرورت انجام پژوهش حاضر را تبیین می کند این است که بكارگيري ملاحظات ارگونوميكي و بهره گيري از وسايل و تجهيزات ايمني نقش قابل ملاحظه اي در بهره وري افراد و كاهش آسيبهاي شغلي آنان در سازمان دارد.

كاربرد موثر ارگونومی در طراحي سيستم كاري مي تواند تعادلي را بين ويژگي هاي كارگر و نيازهاي شغلي برقرار كند.اين علم ، گستره وسيعي را در زمينه طراحي كار ، ابزار ، تجهيزات ، ماشين آلات ، ايستگاه كار و سيستمها در موارد مختلف صنعتي ، آموزشي ، ورزشي و غيره در بر گيرد

آگاه ساختن مديران و كاركنان نسبت به اهميت رعايت ارگونومي تا در این زمینه  علاوه بر مهيا كردن محيط كار مطابق با اصول ارگونومي آموزشهاي لازم در اين زمينه به اين افراد داده شود.

آگاه ساختن مديران و كاركنان نسبت به برخي مشكلات معمول که در اثر  طراحي نامناسب محل كار ، عدم انطباق بين قابليتهاي كارگر و الزامات شغلي، وجود محيط كار و مشاغل زيان آور ، طراحي نا مناسب سيستم انسان –ماشين و برنامه هاي ضعيف مديريت ایجاد می شود که اين مشكلات منجر به ايجاد مخاطرات در محل كار ، ضعف سلامتي كارگران ، صدمات ناشي از كار با تجهيزات ، معلوليتها و در عوض كاهش بهره وري كارگر و كيفيت توليد و افزايش هزينه مي شود.

1-3)اهداف تحقیق :

1-3-1)هدف اصلی :

شناسایی رابطه بین اصول ارگونومی و استرس درشرکت گاز شهرستان شاهرود.

1-3-2)اهداف فرعی

1-شناسايي رابطه بین بیومکانیک شغل و استرس درشرکت گاز شاهرود

2-شناسايي رابطه بین روانشناسی مهندسی و استرس درشرکت گاز شاهرود

3-شناسايي رابطه بین آنتروپومتری و استرس درشرکت گاز شاهرود

4-شناسایی رابطه بین فیزیولوژی کار و استرس در شرکت گاز شاهرود

سوالات پژوهش :

1-4)سوال اصلی :

آیا بین اصول ارگونومی و استرس رابطه  وجود دارد؟

1-5)سوالات فرعی :

1آبا  بين بيومكانيك شغلي (تعـامل فيزيكي بيـن انسـان و سيستم مـكانيكي اطراف او از قبیل میز، صندلی)و استرس رایطه وجود دارد؟

3- آیا  بين روانشناسي مهندسي (سرو صدا، روشنایی) و استرس رابطه وجود دارد؟

4- آیا  بين آنتروپومتري (ابعاد بدن انسان از قبیل دست و پا) و استرس رابطه وجود دارد؟

5- آیا بين فیزيولوژي كار(خستگي‌، ‌كارهاي استاتيك و ديناميك و رژيم‌هاي «كار-استراحت‌»)و استرس رابطه وجود دارد؟

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه رابطه هوش سازماني و استرس هاي شغلي کارکنان ادارات ورزش و جوانان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين عوامل استرس زا و راهکارهاي مديريت استرس در بين مديران مدارس
 • پايان نامه بررسي روابط بين استرس شغلي، رضايت مندي شغلي با انگيزه کارکنان
 • پايان نامه بررسي مقايسه اي اثربخشي دو روش آموزش مديريت استرس و حل مسأله اجتماعي در اضطراب و تعلل ورزي تحصيلي دانش آموزان
 • پایان نامه مقايسه اثربخشي درمان نوروفيدبک با کاهش استرس مبتني برحضورذهن در کاهش علائم اضطرابي در بيماران مبتلا به اضطراب اجتماعي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122