پايان نامه بررسي ارتباط بين تعاملات رفتاري و رضايت مشتريان شعب بانک ملي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ارتباط بين تعاملات رفتاري و رضايت مشتريان شعب بانک ملي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 92 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي ارتباط بين تعاملات رفتاري و رضايت مشتريان شعب بانک ملي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق 5
1-1- مقدمه: 6
1-2- بيان مسئله: 6
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق: 8
1-4- اهداف تحقيق: 9
1-4-1- هدف کلي: 9
1-4-2- اهداف فرعي: 9
فصل دوم بررسی ادبیات مفهومی تحقيق 10
2-1- مقدمه 11
2-2- پیشینه تحقیق: 11
2-2-1- مروری بر پژوهش‌های انجام شده در داخل ایران 11
2-2-2- مروری بر پژوهش‌های انجام شده در خارج از ایران 12
2-3- فرضيات تحقيق 14
2-3-1- فرضیه اصلی : 14
2-3-2- فرضيات فرعي: 14
2-4- تعريف مفهومی واژگان: 14
2-4-1- تعاملات رفتاری 15
2-4-2- کیفیت ارایه خدمت: 15
2-4-3- رضایت مشتری: 15
2-5- تعاملات رفتاری 16
2-1- کیفیت ارایه خدمت: 16
2-1-1- ارایه خدمت: 17
2-1-2- تفاوت ارایه با ارتباط: 18
2-2- ابعاد ارایه خدمت: 19
2-2-1- روش کل گرا: 19
2-2-2- روش رخدادی: 19
2-2-3- رویکرد ابعادی : 19
2-2-4- مدل چاندون: 21
2-2-5- مدل وینستد 22
2-2-6- مدل راجپوت. 23
2-2-7- مدل کیلور و همکاران: 24
2-3- اهمیت کیفیت ارایه خدمت در بازارهای مالی 24
2-4- ویژگی‌های بازارهای مالی و مشتریان آنها 25
2-4-1- دلایل مدیریتی: 25
2-4-2- دلایل پرسنلی: 25
2-4-3- کیفیت خدمت: 26
2-5- عوامل شکل دهنده ادراکات مشتری از خدمت: 27
2-6- عوامل شکل دهنده انتظارات مشتری از کیفیت خدمت: 27
2-7- ابعاد کیفیت خدمات مالی: 28
2-7-1- مدل سروکوال (Servqual) : 28
2-7-2- مدل گرونروس: 29
2-7-3- مبادله محصول/خدمت: 30
2-7-4- مبادله اطلاعات: 31
2-7-5- مبادله مالی: 31
2-7-6- مبادله اجتماعی: 31
2-7-7- نهاد سازی / همکاری: 31
2-8- کیفیت خدمت در مؤسسات مالی : 32
2-9- رضایت مشتری 34
2-10- عوامل موثر بر رضایت مشتری: 36
2-11- رضایت از ارایه خدمت: 36
2-12- ارزش مشتری: 37
2-13- تفاوت‌های مفهومی میان رضایت و ارزش: 38
2-14- وفاداری مشتری: 39
2-14-1- وفاداری به خدمت : 40
2-14-2- وفاداری به کارکنان: 40
2-14-3- وفاداری به سازمان: 40
2-15- وفاداری مشتری به کارکنان: 43
2-16- تفاوت میان تعامل و ارتباط: 44
2-17- انگیزش مشتریان: 44
فصل سوم: روش تحقیق 47
3-1- مقدمه 48
3-2- نوع و روش پژوهش 48
3-3 جامعه آماری مورد بررسی 48
3-3-1- جامعه آماری 48
3-3-2- حجم نمونه 48
3-3-3- واحد تحلیل 48
3-3-4- شیوه نمونه گیری 49
3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 50
3-4-1- پرسشنامه تعاملات رفتاری 51
3-4-2- پرسشنامه رضایت مشتری 51
3-5- تعیین قابلیت اعتبار یا روایی ابزار پژوهش و قابلیت اعتماد یا پایایی پژوهش 51
3-5-1- اعتبار یا روایی ابزار پژوهش 51
3-5-2- اعتبار محتوای پژوهش 52
3-5-3- قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار پژوهش 52
3-6- روش‌های تحلیل آماری 54
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های آماری 55
4-1- مقدمه 56
4-2- نتایج توصیفی یک متغیره 56
4-2-1- وضعیت جنسی پاسخگویان 56
4-2-2- وضعیت تحصیلات پاسخگویان 57
4-2-3- وضعیت سنی پاسخگویان 58
4-2-4- آماره‌های توصیفی ابعاد تعاملات رفتاری 60
4-2-5- آماره های توصیفی میزان کیفیت ارائه خدمت از دیدگاه مشتریان 61
4-2-6- آماره های توصیفی کیفیت خدمت از نظر پاسخگویان 62
4-2-7- آماره های توصیفی میزان رضایت مشتریان در شعبه های بانک ملی در شهر بندرعباس 64
4-3- روابط بین متغیرها و نتایج تحلیل استنباطی چند متغیره 67
4-3-1- آزمون فرضیه‌های پژوهش 67
4-3-1-2- آزمون فرضیه‌های جزیی 68
4-4- نتایج استنباطی تحلیل مدل‌های چند متغیره تحقیق 70
4-4-1- برازش مدل تحلیل رگرسیون چند متغیره 70
4-4-2- مدل برازش عوامل تبیین کننده رضایت مشتریان 70
فصل پنجم نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات 74
5-1 مقدمه 75
5-2 نتایج فرضیات تحقیق 75
5-3 بحث و بررسی 75
5-4 پیشنهادهایی بر مبنای یافته های تحقیق 77
5-3 محدودیت‌های تحقیق 78
5-5 پیشنهادهایی جهت تحقیقات آتی 79
منابع 80
منابع فارسی : 81
منابع غیر فارسی : 82

منابع

 منابع فارسی :

صادقی، علی منصور؛ حسن زاده، علی؛ شناسایی عوامل درون و برون سازمانی موثر بر جلب رضایت مشتریان در بانک آینده؛ چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی، مرکز همایش های بین النللی صدا و سیما، مهر 1391.

قره چه، منیژه؛ وهابی کاشی، حسین؛ تأثیر کنترل های رفتاری بر اثر بخشی کارکنان بخش فروش؛ چشم انداز مدیریت بازرگانی: شماره 3- پیاپی 36، ص 55-37، 1389.

حسینی، میرزا حسین؛ قادری، سمیه؛ مدل عوامل موثر بر کیفیت خدمات بانکی؛ چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره3، پیاپی 36، ص 115-86، 1389.

خاکي ، غلامرضا ؛ روش تحقيق در علوم رفتاري ؛ مركز انتشارات علمي ، چاپ اول   ،  تهران (1378).

روستا،احمد؛ونوس،داور و ابراهيمي عبدالحميد؛مديريت بازاريابي،چاپ ششم،انتشارات سمت،تهران،1381.

سرمد ، ظهره ، بازرگان ، عباس و حجازي ، الهه ؛ روشهاي تحقيق در علوم رفتاري ، چاپ دهم ، نشر آگاه، تهران 1383

سيد جوادين,سيد رضا و کيمياسي , مسعود,مديريت کيفيت خدمات,نشر نگاه دانش،چاپ اول,1384.

كاتلر،فيليپ؛ مديريت بازاريابي،ترجمه بهمن فروزنده،چاپ دوم،نشر آتروپات،تهران،1384.

منصوري، علی رضا؛ زهرا، یاوري.  QFD ابزاري براي انتقال صداي مشتري به فرایند،: طراحی و توسعه محصول” ، مجله پژوهشی شیخ بهایی، 1382.

هوروتیز، ژاک؛ هفت کلید استراتژي خدمات،ترجمه سید محمد اعرابی و داوود ایزدي، تهران: مرکز پژوهش هاي فرهنگی، 1380.

فیتز سیمونز، جیمز اي؛ فیتزسیمونز، موناجی “مدیریت خدمات؛ استراتژي، عملیات و تکنولوژي اطلاعات“، ترجمۀ دکتر سید محمد اعرابی و داود ایزدي، چاپ اول، تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگی، 1382.

صبری، حمید؛ روابط عمومی مدرن؛ تبریز: انتشارات هماذر، 1386  .

نور رشیدی، علی، تعیین و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مندی بیمه گذاران بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان، پایان نامه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی:1382

منابع غیرفارسی :

Adam Lindgreen & Finn Wynstra,(2010),Value in Business Markets:What do we know?Where are we going?, Industrial Marketing Management,vol.34,pp732-748.

Andreas Eggert & wolfgang Ulaga,(2009),Customer Perceived Value:A Suubstitude for satisfaction in business markets?, Journal of Business & Industrial marketing, vol.17,No.2/3,pp.107-118.

Anne J.Broderick,(2008),Role Theory &The Management Of Service Encounter,The Service Industries Journel,vol.19,No.2,pp.117-131.

Annie H Liu,(2009),Customer Value & Switching Costs in Business Services:Developing exit barriers through strategic value management,Journal of Business & Industrial Marketing, vol.21/1,pp30-37.

Caruana, A. (2009) service loyalty: The effects of service quality and The mediating role of customer satisfaction.European Journal of marketing, 36(7/8), 811-828.

Chanaca,J.-L.,Leo,P-Y.and Philip.J.(2007).Service Encounter QualityDdimension, A dyadic perspective:Measuring the service encounter as perceived by customers and personnel.International Journal of Service Industry Management,8(1),65-86.

Chanaka Jayawardhen, Anna L souchon, Andrew M.Farrell,Outcomes of service rncounter quality in a business context,industrial marketing management(2011)

Chinonye Ugboma,Callisyus Ibe &Inncent C.Ogwude,(2008), Service Quality Measurements in Ports of A Developing Economu: Nigeria Ports Survey, Managing Service Quality,vol.14,No.6,pp487-495

Chumpitaz, R.and Paporoidamis, N.G.(2009).Service Quality and Marketing Performance in B-B Markets:Exploring the mediating role of client satisfaction.Managing Service Quality,14(2/3),235-248.

Czepiel, J.A. (2002).Service Encounters and Service Relationships: Implications for Research. Journal of Business Research, 20(1), 13-21.

Farrell, A.M., Souchan, A.L., and Durden, G.R (2001).A Conceptualization of Service Encounters: Employees service behaviours and customersperceptions of service quality. Journal of Marketing  Management,17(5/6),577-594.

frank,G.Bingham,Roger Gmes and patricic,A knoiwles, Business markrting,third edition,McGrawHill.USA,2005

Fredrick A.Frost & Mukesh Kumar,(2000),INTERSERVQUAL-an internal adoption of the GAP model in a large service organization, Journal of Service Marketing,vol.14,No.5,pp358-377.

چکیده

تعاملات رفتاری حوزه ای است که از توجه روز افزونی از سوی محققین و مدیران برخوردار گردیده است .با این حال هنوز دانش اندکی در مورد تاثیرات تعاملات رودررو در حوزه مالی وجود دارد. یکی از راه‌های اساسی که یک سازمان می‌تواند در این زمینه با بهره گیری از آن خود را از سایر رقبا متمایز کند و در مشتری ایجاد رضایت کند ارزیابی دایمی کیفیت تعاملات فردی میان مشتری و کارکنان و ارتقا دایم آن نسبت به رقباست. این موضوع در سازمان‌های خدماتی مالی از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که رقبایی قدرتمند در این بخش وجود دارند. در این تحقیق ابعاد تعاملات رفتاری مطرح و پیامدهای آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق یک نمونه آماری متشکل از 380 مشتری که از خدمات بانک ملی بهره می‌گیرند استفاده شده است. برای گردآوری داده‌ها نیز از پرسشنامه استفاده شده است. بر این اساس در این تحقیق با هدف بررسی ابعاد تعاملات رفتاری و ارتباط آن با رضایت مشتری، سه فرضیه بر اساس شاخص مفهومی تحقیق تدوین گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ادراکات مشتری از کیفیت ارایه خدمت تأثیر مستقیمی بر ارزیابی مشتری از کیفیت خدمت و همچنین رضایت مشتری دارد. به عبارت دیگر کیفیت ارایه خدمت می‌تواند در شکل گیری ارزیابی مشتری از کیفیت خدمت و رضایت او تأثیر مستقیمی بنماید. علاوه بر این نتایج نشان می‌دهد میان کیفیت خدمت و رضایت مشتری نیز ارتباط مثبتی وجود دارد.

کلید واژه‌ها: تعاملات رفتاری، بانک ملی، بندرعباس، رضایت مشتری، خدمات بانکی

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه:

در دوران جدید که بازاریابی به آرامی وارد عصر خدمات می‌شود، جلب رضایت مشتری عاملی کلیدی و تعیین کننده در موفقیت یک سازمان خدماتی مالی در عرصه رقابتی است.

نگاهی به معروف‌ترین شرکت­ها فعّال در بازارهای تجاری یا صنعتی به خوبی نشان می‌دهد که بخش اعظم درآمد شرکت­هایی از قبیل آی بی‌ام، هیولت پاکارد و… ناشی از خدمات آن‌هاست (2010.Wynstra &Lindgreen ) چنانچه خدمت برتر را به عنوان یک حربه‌ی رقابتی برای چنین سازمان‌هایی بپذیریم، آنگاه توجه به کلّیه اجزاء آن و از جمله کیفیت تعاملات یا روابط فردی بین کارکنان مسئول ارائه خدمت با مشتریان از اهمّیت بسزایی برخوردار است.

این تعاملات از عناصر کلیدی کیفیت خدمت محسوب می‌گردد و از این طریق رضایت مشتریان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل، تعاملات نیازمند توجّه ویژه از سوی مدیریت سازمان‌های خدماتی مالی می‌باشد چراکه کیفیت آن یک مزیت رقابتی محسوب شده و تأثیر بسزایی در موفقیت سازمانهای خدماتی دارد.

هنوز دانش اندکی درمورد فرایند ارزیابی مشتریان و کارکنان از کیفیت تعاملات یا روابط فردی در لحظه ارائه خدمت وجود دارد. با این حال، آنها بر اساس همین فرایند رفتارهای طرف مقابل را ارزیابی کرده و در نتیجه رفتار آینده خود را بر این اساس تغییر می دهند ( .) Eggert &Ulaga.2009

بر این اساس تحقیق حاضر بدنبال دستیابی به درک بهتری ازابعاد مختلف کیفیت ارایه خدمت در شعب بانک ملی بندرعباس، که رضایت مشتریان را تحت تأثیر قرار می دهد، می باشد.

بيان مسأله:

تعاملات فردي از عناصر اصلي در بازاريابی خدمات محسوب مي گردند. ادراكات مشتريان از نحوه برقراري ارتباط با كاركنان مسئول ارائه خدمات در سازمانهاي خدماتي يكي از مهمترين عوامل تعيين كننده رضايت مشتري به سازمان است. ( Eggert &Ulaga.2009) همانطور كه هارتلين و همكاران (2010) بيان (Placeholder) مي دارند، مشتريان ارزيابيهايشان را برمبناي ادراكاتشان از تعاملات رو در رويي كه ميان آنها و كاركنان در حين ارائه خدمت انجام مي پذيرد قرار مي دهند كه اين امر بدليل ماهيت بين فردي خدمات است. بهمين دليل، اين تعاملات نيازمند توجه ويژه از سوي مديريت سازمانهاي خدماتي مي باشد چرا كه كيفيت چنين تعاملاتي بعنوان يك مزيت رقابتي مطرح گرديده است كه تأثير بسزايي در موفقيت سازمانهاي خدماتي دارند (Liu, 2009).

بررسي پيرامون چگونگي تعاملات مشتري- كارمند به هنگام ارائه خدمت در سازمان خدماتی مي تواند به نتايج ذيل منجر گردد:

– بررسي عملكرد كاركنان ارائه دهنده خدمت

– شناخت دقيق­تر از كيفيت ارائه خدمات در سازمان.

– بهبود كيفيت ارائه خدمات.

– مقايسه ادراكات مشتري از كيفيت ارائه در يك سازمان در مقايسه با رقبا 2010.Wynstra &Lindgreen

البتّه باید توجّه داشت که اکثر تحقیقات صورت گرفته درباره ی رضایت مشتریان، معطوف به کالاها و نام­های تجاری بوده است و رضایت از خدمات کمتر مورد توجه قرار گرفته است 2010.Wynstra &Lindgreen .

ما در این تحقیق، به دنبال بررسی و تحلیل کیفیت ارایه خدمات بر میزان رضایت مشتریان به سازمانهای خدماتی مالی در بانک ملی می باشیم.

در سازمان های خدماتی بدلایلی از قبیل: تعداد مشتریان، تداوم بیشتر استفاده از خدمات توسط آنها، اهمیت بالای حفظ وتقویت روابط بلندمدت سازمان با مشتریان، روابط نزدیکتر و عمیق تر با مشتریان، تعداد زیاد سازمان های ارائه دهنده خدمت و حرفه ای بودن مشتریان باعث شده تا توجه به عواملی که بر رضایت مشتریان به سازمانهای خدماتی تأثیرگذار است اهمّیت بسزایی داشته باشد (Eggert &Ulaga.2009).

براساس مطالعات انجام شده توسط چاناکا و همكارانش (2010)، تعاملات شخصي و رو در رويي كه ميان مشتريان و كاركنان صورت مي گيرد داراي ابعاد ذيل مي باشد:

1.كيفيت ارائه خدمت[1] :

اين بعد به آن دسته از خصوصيات رفتاري کارکنان که بطور مستقيم برداشت مشتريان از خدمت را تحت تاثير قرار ميدهد مي پردازد. اين خصوصيات عبارتند از:

– حرفه اي بودن کارکنان

– نزاکت کارکنان

– صميميت کارکنان با مشتريان

– شايستگي کارکنان

2.كيفيت خدمت[2]: مهمترين ابعاد کيفيت خدمت عبارتند از:

– عيني بودن[3]

– قابليت اعتماد[4]

– تضمين

– همدلي

3.رضايت مشتري: ارزيابي احساسي مشتري پس از استفاده از خدمت.

 اهمیت و ضرورت تحقیق:

در سال­هاي اخير با توجه به تشديد رقابت ميان موسسات مالی، توجه به رويکرد بازاريابي اهميتي فزاينده در اين حوزه پيدا کرده است و این موسسات مي کوشند با استفاده از ابزارهاي بازاريابي جايگاه خود را تثبيت کرده و ارتقا بخشند.

باتوجه به اينکه فعالیت موسسه ها ارائه خدمات بوده و خدمات در واقع محصول اصلي آنها محسوب مي گردد، مديريت کيفيت تعاملات صورت گرفته در حين ارائه خدمات و آگاهي از ادراکات مشتري از کيفيت اين ارتباطات و تعاملات بعنوان يکي از مولفه هاي اساسي رضايت مشتري، ضرورتي ويژه يافته است.

بديهي است که بانک ملی با برخورداري از حجم بالا مشتری در سطح کشور بايستي نسبت به کيفيت خدمات خود بطور عام و برداشت و ادراک مشتري از کيفيت رفتار كاركنان ارائه دهنده اين خدمات با حساسيتي ويژه برخورد کند. دستيابي به چنين دانشي راجع به ادراکات مشتري در اين زمينه مستلزم انجام پژوهش هايي از قبيل اين تحقيق مي باشد. مبحث تعاملات رفتاری یکی از موضوعات مهم در حوزه بازاریابی می باشد.

تعاملات رفتاری از آن جهت برای سازمان و مدیران آن اهمیت دارند که که می تواند به آنها در خدمت رسانی به مشتریان کمک نموده و سبب ایجاد رضایت در مشتریان شود. بدیهی است که تعاملات رفتاری و آشنایی با آن می تواند از طریق ایجاد رضایت­مندی در مشتریان سبب سودآوری بیشتری برای شرکت ها شود. به طور معمول مشتریان راضی ارتباط بیشتری با شرکت دارند و حجم استفاده از خدمات شرکت، نزد آنها بیشتر است.

اهداف تحقيق:

در راستاي تبيين و بررسي مدلي که چاناکا و همکارانش مطرح کرده اند، اين تحقيق اهداف زير را دنبال ميﻛند.

هدف کلي:

بررسي رابطه میان ادراکات مشتری از تعاملات رفتاری و رضایت مشتری از سازمان

اهداف فرعي:

بررسی رابطه ميان ادراكات مشتري از كيفيت ارائه خدمت و ارزيابي مشتری از كيفيت خدمت.

2 بررسی رابطه ميان ادراكات مشتري از كيفيت ارائه خدمت و رضايت مشتري.

بررسی رابطه ميان رضايت مشتريان و ادراكات آنها از كيفيت خدمت

فصل دوم
بررسی ادبیات مفهومی تحقيق

مقدمه

با رشد روزافزون بخش های خدماتی در عرصه اقتصاد، توجه به عوامل موثر بر شکل گیری رضایت مشتریان ضرورتی ویژه پیدا کرده است. چرا که عصر خدمات نیازمند رویکردها و ابزارهای خاص خود است.

در همین راستا توجه به تعاملات رفتاری به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده در شکل گیری رضایت مشتریان می تواند به سازمانهای خدماتی مالی در ارزیابی عملکرد سازمان و کارکنانش کمک شایان توجهی نماید. این توجه از آن جهت اهمیت بیشتری می یابد که بپذیریم خدمات، تعامل محورند و این تعاملات نقشی کلیدی در ادارک مشتری از کیفیت خدمت و رضایت مشتری دارند.

از آنجا که ما در این تحقیق بدنبال دستیابی به درک بهتری از ابعاد مختلف تعاملات رفتاری در بانک ملی شهرستان بندرعباس می باشیم، در فصل دوم سعی بر این است که به بررسی مباحث نظری پیرامون این موضوع پرداخته و بتوانیم براساس مبنایی تئوریک به تحلیل نتایج تحقیق بپردازیم.

پیشینه تحقیق:

مروری بر پژوهش های انجام شده در داخل ایران

باید گفت در زمینه تعاملات رفتاری با تأکید بر شعب بانک ملی ایران، تحقیق کمتری در کشور صورت پذیرفته است. اکثر تحقیقات به دنبال میزان تاثیر کیفیت خدمت بر رضایت مشتریان می باشد لکن برخی بخش های مشترک در همه تحقیق ها مورد بررسی قرار گرفته است.

بدون تردید ایجاد رضایت درمشتریان و حتی به شوق آوردن ایشان از کیفیت خدمات، در وهلۀ اول نیازمند شناخت نیازها و خواسته هاي ایشان و سپس انتقال این خواسته ها به موقعیتی است که محصولات و خدمات تولید م یشود. این امر با توجه به پیچیده شدن روزافزون سیست مهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، خود به خود اتفاق نمی افتد، بلکه به روشها و روی ههایی نظام مند نیاز دارد که این مفاهیم را به فرایندي سازمانی مبدل کند. از طرفی تغییر خواسته ها، نیازها و انتظارات مشتریان یک واقعیت انکارناپذیر است، بنابراین ابتدا باید مشخص شود که مشتري چه می خواهد و سپس در جستجوي وسیله تحقق آن برآمد. (منصوری،1382).

هدف همۀ مؤسسات خدماتی از جمله بانکها ارائه خدمات مناسب و مورد رضایت مشتریان است از آنجا که سازمانهاي ارائه دهنده خدمات مالی و به ویژه بانکها در محیطی با محصولات غیر متمایز فعالیت می کنند، کیفیت خدمات در آنها به عنوان اولین سلاح رقابت شناخته می شود. (حسینی، 1389)

بر اساس نتایج تحقیق قره چه و وهابی کنترل رفتاري بر عملکرد رفتاري، عملکرد نتیجه اي و اثربخشی کارکنان واحد فروش تأثیر مثبت داشته، و در ضمن عملکرد رفتاري و نتیجهاي نیز بر اثربخشی کارکنان واحد فروش تأثیر مثبت دارد. همچنین به وسیله استفاده از فن تحلیل مسیر نوع و میزان این اثرات مشخص شد و با توجه به این نتایج پیشنهادات و راهکارهایی در جهت نوع و میزان کنترل کارکنان از سوي مدیران فروش، به منظور افزایش اثربخشی کارکنان ارائه شد. (قره چه، 1389)

[1] Service Encounter Quality(SEQ)

[2] Service Quality(SQ)

[3] Objectivity

[4] Reliability

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه رابطه ميان رضايت شغلي کارکنان و رضايت مشتريان (مورد مطالعه: شرکت هاي بيمه )
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122