پايان نامه بررسي ارتباط بين تعهد سازماني کارکنان و رفتار سياسي و رويکرد عقلائي تصميم‌گيرندگان استراتژيک سازمان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ارتباط بين تعهد سازماني کارکنان  و رفتار سياسي و رويکرد عقلائي تصميم‌گيرندگان استراتژيک سازمان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 85 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي ارتباط بين تعهد سازماني کارکنان  و رفتار سياسي و رويکرد عقلائي تصميم‌گيرندگان استراتژيک سازمان  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیاتتحقیق
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسأله 4
1-3ضرورت انجام پژوهش 4
1-4 مدل پژوهش 5
1-5 فرضیات پژوهش 6
1-6قلمروپژوهش،جامعه ونمونه آماری 7
1-7هدف پژوهش 7
1-8مفاهیم واژگان کلیدی 7
فصل دوم: مروري برادبیات تحقیق وپیشینه تحقیق
2-1مقدمه 10
2-2 مفهوم تصمیم‌گیری 10
2-3 سطوح تصمیم‌گیری 11
2-4ابعادتصمیمات استراتژیک 11
2-5 رویکردهای تصمیم‌گیری 13
2-5-1تصمیم‌گیری عقلانی 13
2-5-2 تصمیم‌گیری رفتاری 15
2-5-3تصمیم‌گیری باز 17
2-6 عوامل موثربرتصمیم‌گیری 20
2-7تصمیم‌گیری سازمانی 20
2-8 رفتارهای سیاسی 21
2-9 اهمیت رفتارهای سیاسی 23
2-10 تئوری‌های سیاسی درسازمان 26
2-11 تاکتیک‌های سیاسی درسازمان 28
2-12 مهارتهاي سياسي 30
2-13سطوح عمل سياسي 31
2-14 مفاهیم تعهد 32
2- 14-1 تعهد حرفه ای 32
2- 14-2 تعهد سازمانی 33
2-15 ضرورت توجه به تعهدسازمانی 34
2-16 ديدگاههاي نظري تعهدسازماني–مدلهای یک بعدی یاچندبعدی 34
2-17 پیشینیه پژوهش 39

فصل سوم: روش اجراي تحقیق
3-1 مقدمه 41
3-2 روش پژوهش 41
3-3 روش جمع‌آوری داده‌های پژوهش 42
3-4 جامعه آماری 42
3-5روش نمونه گیری و حجم نمونه 43
3-6 روش گردآوری دادهها 44
3-7روائی وپایائی پرسشنامهها 44
3-8 روش تحلیل داده‌ها 45
3-9 آزمون فرضیات- رگرسیون 45
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها
4-1 مقدمه 47
2-4 آمارتوصیفی 47
3-4آزمون نرمال بودن داده‌ها 49
4-4تحلیل فرضیات 50
فصل پنجم:نتیجه گیري وپیشنهادات
5-1 مقدمه 56
5-2 یافتههای حاصل ازنتایج فرضیه اول 56
5-3یافتههای حاصل ازنتایج فرضیه دوم 57
5-4 محدودیت‌های پژوهش 58
5-5 پیشنهادات کاربردی 58
5-6پیشنهادات برای محققان آینده 59
منابع و مآخذ 61
پیوست 1: پرسشنامه‌ها 66
چکیده انگلیسی 69

فهرست منابع

الف- منابع فارسی

1. استرون ، حسین (1377): تعهد سازمانی، مدیریت در آموزش و پرورش، دوره پنجم، شماره مسلسل 17، ص 74-73.
2-استرون ، حسین (1377): تعهد سازمانی، مدیریت در آموزش و پرورش، دوره پنجم، شماره مسلسل 17، ص 74-73.
3- استونر، جیمز و دیگران (1379)، مدیریت، ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی. ص34
4-الوانی، سید مهدی (1373)، تصمیم‌گیری و تعیین خط مشی دولتی، تهران، سمت، ص 87
5-الوانی، سید مهدی، دانائی‌فرد، حسن (1381). نظریه نظم در بی‌نظمی و مدیریت. تهران: صفار. ص. 176
6-حاضر، منوچهر(1378)، تصمیم‌گیری در مدیریت، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول، 226-230
7-دفت، ریچارد آل، (1374)، تئوری سازمان و طراحی ساختار، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش بازرگانی، ص. 132
8-دوئرتی، جمیز و رابرت فالتزگراف (1388)، نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل؛ ترجمه: علیرضا طیب و وحید بزرگی، چاپ پنجم، تهران، قومس. ص.209
9-رابینز، استیفن پی، (1374)، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی. ص: 90-103
10-رابینز، تئوری سازمان (1378 ترجمه دکتر سید مهدی الوانی و حسن دانائی‌فرد، چاپ دوم، تهران، انتشارات صفار، ص 65
11-رضائیان، علی (1371)، اصول مدیریت، چاپ سوم، تهران: سمت، ص 74
12-رضائیان، علی، فرهنگ رفتاری، شیوه‌ها، ارزش‌ها و… کیهان فرهنگی، سال دهم، شماره 11، ص 1
13-رنجبریان ، بهرام (1375): تعهد سازمانی ، مجله دانشكده علوم اداری و اقتصاد،دانشگاه اصفهان، سال دهم ، شماره 1و2، ص 57-41.
14-زارعی‌میتن، حسن (1381)، رفتار سیاسی و نقش آن در سازمان و مدیریت، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال چهارم، شماره پانزدهم، ص 27-58
15-ساروقی ، احمد (1375): تعهد سازمانی و رابطه آن با تمایل به ترك خدمت، فصل‌نامه مدیریت دولتی ، شماره 35، ص 73-65.

16-سعادت،اسفنديار،”نقديبرمدلكلاسيكتصمیم‌گیری”،دانشمديريت،شماره9و10،تابستانوپائيز 1369،صص. 29-42.

17-عراقی ، محمود (1373): بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در كاركنان مجتمعفولاد اهواز، پایان نامه كارشناسی ارشد، چاپ نشده ، دانشكده علوم اداری و اقتصاد،دانشگاه اصفهان . ص.21
18-نصراصفهانی، علی،(1376)، رفتار سیاسی در سازمان، تدبیر، شماره 75
19-هچ، مری جو، (1385)، تئوری سازمان: مدرن، نمادین و تفسیری پست مدرن، ترجمه حسن دانائی فرد، تهران، افکار، ص 289

20-هچ، ماری جو، (1386)، تئوری سازمان: مدرن، نمادین –تفسیری، پست مدرن، ترجمه حسن دانائی فرد، چاپ چهارم، تهران، انتشارات افکار، ص. 75

ب- منابع انگلیسی

 Archer, Ernest R.(Feb. 1980),”How to make a business decision: An analysis of theory and practice”; Management Review, No. 69, pp. 54-61.

Armstrong, J. S. (1982). The value of formal planning for strategic decisions: Review of Empirical Research, Strategic Management Journal, 3, p. 197-211

Bhargava, J. N.(1993) Economics of Information Management; Jampur: Arihant Publishing House, Pp.62-5.

Calvert, Randall, (1989) Political Decision Making with Costly and Imperfect Information; in P. E. Johnson; Formal Theories of Politics: Mathematical Modelling in Political Science; New York: Pergamon Press, Pp. 497-509.

Cetin, Munevver & Dilek Pekince, (2011), Perceived Procedural Rationality & Political Behaviours in Strategic Decision Making Process & Organizational Commitment Triangle, Procedia Social & Behavioral Sciences 24, Pp: 1154-1155.

Cramer, D. (1996), “Job Satisfaction And Organizational Continuance Commitment: A Tow – Wave Panel Study”, Journal Of Organizational Behavior, Vol 17. No 4, Pp:389-390.

Cyert, Richard M., & March, James G., (1963), A Behavioral Theory of the Firm. Englewoodcliffs, NJ: Prentice- Hall. P. 341.

Davis, Gordon B. & Margrethe H. Olson; Management Information Systems: Conceptual Foundations, Structure, and Development; 2nd Ed. New York: McGraw-Hill, 1984, Pp. 35-6.

Dooley, R.S., Fryxell, G.E. (1999). Attaining decision quality and commitment from dissent: The moderating effects of loyalty and competence in strategic decision-making teams. Academy of Management Journal, 42 (4), p. 389-402.

Drory, Amos & Romm, Tislia,(1990), Human Relation, no43, p.33.

Dubrin .Andrew J.2001, leadership ,third edition, Hong ton company ,New York, p.67.

Forester, J.; “Bounded Rationality and the Politics of Muddling Through”; Public administration Review, Jan.-Feb. 1984, pp. 23-31.

Greenberg, J & Baron, R.A (2009)“Behavioer In Organizations”, Prentic-Hall, Inc, 7th ed, 2000, p.182.

Hackett, R. D. , Lapierre, L. M. & Hausdorf, P.A. (2001). “Underestanding the Links Between Work Commitment Constructs”, Journal of Vocational Behavior, No. 58 , PP: 392 – 409.

James, March; “Bounded Rationality, Ambiguity, and the Engineering of Choice”, in Bell Journal of Economics, Vol. 9, 1978, Pp. 587-608.

Johnson, J.P., Korsgaard, M.A., Sapienza, H.J. (2002). Perceived fa.rness, decis.ion control, and commitment in international joint venture management teams. Strategic Management Journal, 23, p. 1141-1160.

Keeney, Ralph L., (1998), Smart Choices: A Practical Guide to Making Better Decisions; Boston: Harvard Business School Press, P. 56.

Lucas, Jr., Henry C, (1985), The Analysis, Design, and Implementation of Information Systems; 3rd Ed. New York: McGraw-Hill, P. 35.

Luthans, F (2008): Organizational behavior. Boston: McGraw Hill, p.129.

March, James G, (1994);A Primer on Decision Making; New York: Free Press, Pp. 2-7.

Mayer, J & Hrrscovitch, L (2002): Commitment in the workplace toward a general model. Human Resource management review. 2(9).

Meyer, J.P & Herscovitch,(2001), L “Commitment In The Workplace, Toward A General Model”, Human Resource Management Review, Vol 11, P.305

Mayer, R .C & Shoorman, D. F (2000): Differentiating antecedents of organizational commitment, a test of March & Simon model. Journal of organizational behavior. 19 (1). 47-49.

Mowdey,R.T., Porter,L.W. & Steers,R.M. (1982).” Organizational Linkage: The Psychology of Commitment, Absenteesm, and Turnover”, New York: Academic Press, PP :20 -22.

O’Reilly, Charles A., III;(1983), “The Use of Information in Organization Decision Making”; Research in Organizational Behavior; Vol. 5, P. 108.

Porter & Madison, Allen (1980), Organizational Politics, Human Relation. Feb.P.31.

Reenberg, J & Baron, R.A. (1997), “Behavior In Organizations”. Prentic-Hall, Inc, 6th Ed, Pp:190-191.

Robbins, Stephen, P. (2000), Managing Today; New Jersey: Prentice Hall, P. 69.

Santos, S. and N.L. Emmalou , (1998).”Factors Related to Commitment of Extension Professionals in the Dominican Republic…”, Journal of Agricultural Education, Vol. 35 , No.3:57 – 61.

Shiuan, C.B & Yu, J.D & Relley, J.H, (2003), “Organizational Comitment, Supervisory Commitment And Employee Outcomes In The Chinese Context Proximal Phyothesis Or Global Hypothesis”,JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR, VOL 24, NO 3, p .313.

Simon, Herbert A. (Oct. 1986), “Rationality in Psychology and Economics”, Journal of Business, Pp. 209-24.

Simon, Herbert A. (1976), Administrative Behavior, 3rd ed. New York: Free Press, P. 241.

Simon, Herbert A. (Feb. 1987), “Making Management Decisions: The role of Intuition and Emotion”; Academy of Management Executive; No. 1, Pp. 57-64.

Simon, Herbert H. (1980), “Cognitive Science: The newest science of the artificial”; Cognitive Science, 4: 33-46.

چکیده:

تصمیم‌گیری استراتژیک، با توجه به دنیای پر از تغییر و پیچیده امروزی، امری حیاتی و ضروری محسوب می‌شود. مدیران اغلب برای تصمیم‌گیری استراتژیک از روش‌های گوناگونی استفاده می‌کنند. مهمترین این رو‌ش‌ها، استفاده از رویکرد عقلائی و یا بکارگیری رفتارهای سیاسی است. منظور از فرایند عقلائی، استفاده از اطلاعات موجود، تصمیم‌گیری براساس واقعیت‌ها بدون در نظر گرفتن منافع شخصی در تصمیم‌گیری است. رفتارهای سیاسی در تصمیم‌گیری نیز به این معناست که تصمیم‌گیرندگان اولویت‌ها، علائق و منافعشان برایشان مهم وضروری است و این موارد را در تصمیم‌گیری‌هایشان دخالت می‌دهند. بکارگیری هر کدام از این رویکردها، می‌توان اثرات مثبت و منفی را برای سازمان به همراه داشته‌باشد. اگر فرآیند تصمیم‌گیری استراتژیک، فرایندی عقلائی باشد و یا اینکه با اتخاذ رفتارهای سیاسی انجام شود؛ می‌تواند بر روی  تعهد کارکنان یک سازمان تأثیر گذارد، به‌گونه‌ای که  تعهد کارکنان را افزایش یا کاهش دهد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه تعهد کارکنان بانک ملت با رویکردهای مورد استفاده در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک سازمان در بانک ملت  انجام گردید.  جهت سنجش میزان رفتارهای سیاسی در تصمیم‌گیری و یا استفاده از رویکرد عقلائی، از پرسشنامه‌های دین و شارفمن[1] استفاده گردید. ضمنا تعهد سازمانی و یا وجوه سه گانه تعهد کارکنان بانک ملتاستان البرز با پرسشنامه آلن و می‌یر سنجیده شد. با استفاده از روش نمونه‌گیری سیستماتیک، تعداد 200 نفر از کارکنان بانک ملت استان البرز جهت تکمیل پرسشنامه‌ها انتخاب گردیدند. پس از جمع‌آوری داد‌ه‌ها و انجام آزمون‌های آماری مرتبط مشخص گردید که رویکرد عقلائی و رفتارهای سیاسی هر دو  با تعهد عاطفی و تعهد هنجاری رابطه مثبت  و معناداری دارند. ضمناً با تحلیل داده‌های مرتبط مشخص گردید که بین این دو رویکرد (رویکرد عقلائی و سیاسی) با تعهد مستمر هیچ‌گونه رابطه‌ای وجود ندارد.

واژگان کلیدی: رویکرد عقلائی، رفتار سیاسی، تعهد سازمانی، تصمیم‌گیری استراتژیک

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

امروزه، سازمان‌ها در هر حد و اندازه‌ای که باشند، برای موفقیت، با فرصت ها و تهدیدهای پرچالشی روبرو هستند که جهت مواجه با آن‌ها، ناگزیر به اخذ تصمیمات استراتژیک هستند. تصمیم‌گیرندگان استراتژیک تحت تأثیر عوامل مختلفی اقدام به تصمیم‌گیری می‌نمایند. یکی از فاکتورهای مهم و اصلی در تصمیم‌گیری، عوامل عقلائی است که به فاکتورهای قابل اندازه‌گیری مانند هزینه، زمان و… اطلاق می‌شود. در اینگونه رویکرد، اغلب اثر عوامل غیرکمی، مانند رفتارهای سیاسی و پیمان‌های بین گروه‌ها و … نادیده گرفته‌ می‌شود.

در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک از  دو روش عقلائی و سیاسی استفاده می‌شود. تصمیمات اتخاذ‌شده بر اساس هرکدام از رویکردهای مطرح شده فوق، می‌تواند کارکردهای متفاوتی برای سازمان به‌همراه داشته‌باشد. یکی از کارکردهای تصمیم‌گیری، اثرگذاری بر روی میزان تعهد سرمایه‌های انسانی یک سازمان است. تعهد سازمانی را می‌توان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفت که براساس آن فردی که شدیداً متعهد است، هویت خود را با سازمان معین می‌کند، در سازمان مشارکت می‌کند و در آن درگیر شده و از عضویت در سازمان لذت می‌برد.

اگر تصمیم‌گیرندگان استراتژیک سازمان، از رویکردهای سیاسی جهت اتخاذ تصمیمات مهم و کلیدی استفاده نمایند، به تعهد سازمانی افراد می‌تواند خدشه وارد شود، البته ادبیات پژوهش نیز نشان می‌دهد که فرهنگ‌های حاکم بر سازمان‌ها، می‌تواند باعث شود که رویکرد سیاسی نیز  منجر به افزایش تعهد سازمانی کارکنان گردد.

منظور از تعهد سازمانی در این پژوهش، سه تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر است که در مجموع تعهد سازمانی را شکل می‌دهد.وجود نيروهاي انساني متعهد به سازمان در هر سازمان ضمن كاهش غيبت، تاخير و جابجايي، باعث افزايش چشمگير عملكرد سازمان، نشاط روحي كاركنان و تجلي بهتر اهداف متعالي سازمان و نيز دستيابي به اهداف فردي خواهد شد. عدم احساس تعهد و تعهد سطح پايين، نتايج منفي را براي فرد و سازمان به دنبال دارد؛ از جمله نتايج، ترك خدمت، غيبت زياد، بي ميلي به ماندن در سازمان، كاهش اعتماد مشتريان و كاهش درآمد مي باشد

در این پژوهش، رابطه بین میزان تعهد سازمانی کارکنان بانک ملت  با هر یک از رویکردهای تصمیم‌گیری استراتژیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این فصل به بررسی ادبیات تصمیم‌گیری استراتژیک، تعهد و رویکردهای سیاسی و عقلائی در رفتارهای سازمانی پرداخته و سپس پیشینه پژوهش‌های انجام شده در خصوص تعهد سازمانی و تصمیم‌گیری استراتژیک در سازمان‌ها مطرح می‌گردد.

1-2بیان مسئله

در عصری که تغییر و تحولات سریع و فزاینده از جمله مشخصات آن است، آهنگ تصمیم‌گیری شتاب زیادی به خود گرفته و نیاز به تصمیم‌گیری سریع برای مقابله با فعل و انفعالات در محیط، شرایطی را به‌وجود آورده است که زمان تأمل و تعمق تصمیم‌گیری را برای مدیران کوتاه نموده است.

در دنیای رقابتی امروز، تصمیم‌گیری‌های استراتژیک، تأثیرات مهمی‌در موفقیت سازمان‌ها دارند. هنگامی‌که سخن از استراتژی به میان می‌آید، اغلب مخاطبان، سندی را به خاطر می‌آورند که بیانگر سیاست‌ها و چارچوب حرکت یک سیستم انسانی در بازه زمانی مشخص می‌باشد. این تصور زائیده این نگرش است که هر سازمان در برخورد با محیط در حال تحول، باید راهی را که بهترین مسیر برای نیل به اهداف سازمانی است، جست‌و جو کرده و پس از یافتن آن راه، تمام منابع خود را برای طی کردن آن بسیج سازد. این نگرشی است که ما آن را فرآیند عقلانی تصمیم‌گیری استراتژیک می‌نامیم.

تصمیمات استراتژیک در صورتی که با رویکرد عقلانیت رویه و فرایند اخذ شود، و یا به عبارتی فرآیند تصمیم‌گیری استراتژیک، فرایندی عقلائی باشد و یا با اتخاذ رفتارهای سیاسی انجام شود؛ می‌تواند بر روی کارکنان یک سازمان تأثیرگذارد، به‌گونه‌ای که می‌تواند تعهد کارکنان را افزایش یا کاهش  دهد.گرچه تعاریف متعددی از تعهد توسط صاحبنظران حوزه علوم رفتاری ارائه شده‌است، ولی اختلاف نظر در زمینه تعریف تعهد وجود ندارد و در تمامی‌تعاریف تعهد سازمانی، سه عامل اعتقاد به اهداف و ارزش‌های سازمان و تمایل به تلاش شدید و خواست عمیق ادامه عضویت در سازمان وجود دارد. کارکنانی که معتقدند سازمانآن‌ها از آنان حمایت می‌کند، تمایل پیدا می‌کنند که به سازمان تعهدعاطفی داشته باشند. آن‌هاوقتی که می‌بینند سرمایه‌گذاری اساسی برای سازمان کرده‌اند و در صورت ترک آن سرمایه‌شان به خطر می‌افتد، نسبت به سازمان تعهد مستمر پیدا می‌کنند و آن‌هائی که فکر می‌کنند که از آنان وفاداری مورد انتظار است، تعهد هنجاری را بر می‌گیرند.

در این پژوهش، هدف این است که ارتباط تصمیم‌گیری استراتژیک با فرایند عقلائی و با استفاده از رفتارهای سیاسی با انواع تعهدات بررسی شود. به عبارتی مشخص شود که آیا تصمیمات استراتژیک برگرفته از رفتارهای سیاسی و یا با فرآیند عقلائی، بر روی تعهدات کارکنان بانک ملت تأثیرگذار است یا خیر.

1-3ضرورت انجام پژوهش

سازمان‌های بزرگ در سال‌های اخیر نسبت به برنامه‌ریزی جامع یا استراتژیک بسیار افزایش یافته‌است. به طوری‌که تنها راه اثربخشی و کارآمدی مدیران، در بهره‌گیری از این برنامه‌ریزی جست‌وجو

می‌شود. بانک‌ها، نیز به مانند همه سازمان‌ها، و با توجه به مسئولیت بزرگی که در راستای اجرای سیاست‌گذاری‌های پولی در کشور دارند، همواره جهت تحقق اهداف و برنامه‌ریزی‌های استراتژیک، با تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مواجه هستند. این تصمیم‌گیری‌ها، اگر با فرآیند عقلانیت  و رفتارهای سیاسی اتخاذ شود، می‌تواند بر روی تعهدات کاری کارمندان بانک اثر مثبت یا منفی بگذارد.

به عبارتی باید گفت که امروزه بانک‌ها در راستای بهبود خدمات خود و جلب رضایت مشتریانشان، به کارمندانی متعهد و پاسخگو نیازمندند. لذا یکی از دغدغه اصلی مدیران بانک‌ها، ارتقای تعهد کاری کارمندانشان می‌باشد. طبق تحقیقات انجام شده، می‌توان پیش‌بینی نمود که تصمیم‌گیری استراتژیک با عقلانیت در فرآیند و رفتارهای سیاسی نیز  منجر به تغییر تعهد کاری کارمندان بانک می‌گردد.

1-4مدل پژوهش

از آنجا که این پژوهش، به بررسی تأثیر رابطه بین عقلانیت فرآیند تصمیم‌گیری و بکارگیری رفتارهای سیاسی در اتخاذ تصمیم، با  تعهد کارکنان بانک ملت می‌پردازد، مدل مورد استفاده در این پژوهشبه شرح ذیل میباشد.این مدل در سال 2011 تدسط دو نفر به نام های اقایان ستین و پکینس از کشور ترکیه مطرح شد،  که نشان دهنده رابطه‌ای میان عقلانیت محسوس رفتاری، رفتارهای سیاسی و تعهد سازمانی می باشد. این تحقیقات توسط 150 فرد آکادمیک انجام گرفته است و داده‌ها بر مبنای تحلیل رگرسیون انجام شده‌اند.و تمام فرضیه های اولیه تایید شدند.

1-5 فرضیات پژوهش

 بین عقلانیت در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژیک با تعهد کارکنان بانک ملت رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

1-1بین عقلانیت در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژیک با تعهد عاطفی کارکنان بانک ملت رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

1-2بین عقلانیت در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژیک با تعهد مستمر کارکنان بانک ملت رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

1-3بین عقلانیت در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژیک با  تعهد هنجاری کارکنان بانک ملت رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

بین رفتارهای سیاسی در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژیک با تعهد کارکنان بانک ملت رابطه منفی معناداری وجود دارد.

2-1بین رفتارهای سیاسی در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژیک با تعهد عاطفی کارکنان بانک ملت رابطه منفی معناداری وجود دارد.

2-2بین رفتارهای سیاسی در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژیک با تعهد مستمر کارکنان بانک ملت رابطه منفی معناداری وجود دارد

2-3 بین رفتارهای سیاسی در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژیک با تعهد هنجاری کارکنان بانک ملت رابطه منفی معناداری وجود دارد.

1-6قلمرو پژوهش، جامعه و نمونه آماری

هر پژوهش بایستی در حوزه زمانی و مکانی خاصی انجام شود. قلمرو زمانی این پژوهش سال 1391 و قلمرو مکانی آن استان البرز می‌باشد.این پژوهش از نقطه نظر هدف، کاربردی است، زیرا در آن به بررسی الگوهای طراحی شده توسط تحقیقات پایه پرداخته و می‌تواند به عنوان راه‌حلی برای مسائل اجرائی و واقعی در نظرگرفته شود.

از طرف دیگر، پژوهش از نقطه نظر روش، تحقیق از نوع همبستگی است. هدف از یک مطالعه همبستگی، برقراری یک رابطه یا نبود آن است.

1-7  هدف پژوهش

هدف آرمانی این پژوهش، دستیابی به رویکردی است که بتوان با استفاده از آن به نحوه شایسته‌ای، از رویکرد عقلائی برای تصمیم‌گیری استراتژیکی سازمان، استفاده نمود.

هدف کلی این پژوهش:

1- تعیین رابطه بین عقلانیت در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژیک و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملت و 2- تعیین رابطه بین رفتارهای سیاسی در فرایند تصمیم‌گیری با تعهد سازمانی  کارکنان بانک ملت می‌باشد.

اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:

تعیین رابطه بین عقلانیت در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژی با تعهد عاطفی کارکنان بانک ملت.

تعیین رابطه بین عقلانیت در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژی با تعهد مستمر کارکنان بانک ملت.

تعیین رابطه بین عقلانیت در فرآیند تصمیم‌گیری ‌استراتژی با تعهد‌ هنجاری کارکنان بانک ملت.

تعیین رابطه بین رفتارهای ‌سیاسی در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژی با تعهد عاطفی کارکنان بانک ملت.

تعیین رابطه بین رفتارهای سیاسی در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژی با تعهد مستمر کارکنان بانک ملت.

تعیین رابطه بین رفتارهای سیاسی در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژی با تعهد هنجاری کارکنان بانک ملت.

1- 8 مفاهیم واژگان کلیدی

مفهومنظری رویکردعقلانی در تصمیم‌گیری: در این رویکرد،تصمیم‌گیرندگان باید از اطلاعات قابل ملاحظه‌ای در مورد ارزش­ها، منابع، اهداف و اولویت­های هدف­های گوناگون برخوردار بوده، بتوانند رفتارهای احتمالی آینده را پیش‌بینی کنند. لذا تصمیم‌گیرندگان در صدد اتخاذ بهترین تصمیمات هستند. بر اساس تجزیه و تحلیل «هربرت سایمون» تصمیمات عقلائی نتیجه‌ی منطقی دو مقوله‌ي ارزش و واقعیت است (قوام، 1372؛صص.57-52).

مفهوم عملیاتی رویکرد عقلانی در تصمیم‌گیری:  در این پژوهش منظور از رویکرد عقلائی تصمیم‌گیری، این است که تیم تصمیم‌گیری تا چه میزان به دنبال به‌دست آوردن اطلاعات، آنالیز آن‌ها و استفاده از تکنیک‌های تحلیلی است. ضمناً در بررسی رویکرد عقلائی، به این مقوله نیز پرداخته می‌شود که فرآیند تصمیم‌گیری تابع تحلیل است یا احساسات.

مفهوم نظری رفتارهای سیاسی: شامل فعالیت‌هائی است که عمدتاً برای افزایش قدرت قانونی یا مدرک مرجعیت افراد و گروه‌ها به کار گرفته می‌شود (دوبرین، 2001 ؛ص.67)[2].

مفهوم عملیاتی رفتارهای سیاسی:  برای سنجش رفتارهای سیاسی در سازمان، به این موضوع می‌پردازیم که گروه تصمیم‌گیرندگان تا چه اندازه، به اهداف و منافع خود در تصمیم‌گیری‌ها می‌اندیشند و چه میزان قدرت بر روی تصمیمات تأثیرگذار است و نهایتاً اینکه نقش مذاکره در تصمیم‌گیری‌ها، چگونه است.

مفهوم نظری تعهد سازمانی: تعهد سازمانی عبارت از نگرش‌های مثبت یا منفی افراد نسبت به كل سازماناست كه در آن مشغولبه كارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساسوفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می‌دهد (استرون،1377؛صص.74-73،)

مفهوم عملیاتی تعهد سازمانی:  در این پژوهش، مفهوم تعهد سازمانی توسط پرسشنامه آلن و می‌یر بررسی می‌گردد.

[1].Dean & Sharfman

[2]. Dubrin

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين هوش فرهنگي با تعهد سازماني در معلمان زن مقطع ابتدايي
 • پايان نامه ارتباط بين غني سازي شغلي با تعهد سازماني و رضايت شغلي در سازمان تامين اجتماعي
 • پايان نامه ارائه مدل معادلات ساختاري رابطه بين مهارت هاي بنيادي ارتباط و رضايت شغلي و نقش آنها بر تعهد سازماني مديران ورزشی
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي درون گرايي – برون گرايي با تعهد سازماني ورضايت شغلي د بيران
 • پايان نامه بررسي رابطه بين اخلاق کاري با استرس شغلي و تعهد سازماني در ميان کارکنان اداره آموزش و پرورش
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122